"םישודק"ו "תומ ירחא" עובשה תוישרפ

תומ ירחא תשרפ
ל:ח"י - א:ז"ט ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

:ןכות
.תומ ירחא תשרפ לש עקרה (א
.יזכרמה אשונה (ב
.השרפה תריקס (ג
הרטפהה (ד


תומ ירחא תשרפ לש עקרה (א

ירחא (םמשב םירכזומ םניא רשא) ןורהא ינב ינש לש םתומל התע םיבש ונא
,'י קרפ תא םידקהל ךרוצ היה .א"י קוספ ,'י קרפ זאמ תכשוממ הקספה
םהיחא י"ע החנמה תליכא קוח ןינע תא עידוהל ידכ ,'כ-ב"י םיקוספ
תורשכה תויחה יניד ורסמינ ,א"י קרפב .םתומ רחאל דימ ,םינהכה
ולביקש לע לומגכ ,(השמ אלו) רמתיאו רזעלא ,ןורהא תועצמאב ,תואמטהו
ירגיפ לש האמוטה יניד .הטקש הנומאב םהילע הלפנש תישיאה האושה תא
תוומ תויוחל םיעגונה ,םימוד םיקוח י"ע ךכ רחא דימ ומלשוה תויח
רפסב תויחה תאירב ירחא קר אבומ םדאה ייח תאירב רואתש ומכ ,תוישונא
וב לופיטהש ירותסימה עגנה ,תערצה תא תוללוכ ולא תויוח ;תישארב
דמלמ ה"בקהשכ ,רופיסה שדחמ ,ז"ט קרפב ,התע .ןורהא יאצאצ דיב דקפוה
,הנוילעה תיקולאה היווחל עיגהל םינוכנה העשהו ךרדה תא השמ תא
.תרוטקה תועצמאב


יזכרמה אשונה (ב

תלבגה םיאבומ םהירחא רשאכ ,טורטורפב ראותמ כ"ויב שדקמה תדובע רדס
.תוליבנ י"ע םרגנה האמוטה בצמו ,םדה תליכא רוסיא ,ןכשמל הברקהה
בא ןיב םיסחי רוסיאמ ץוח) טרופמב םה ףא ,האיבה ירוסיא םיאב ,ףוסבל
,.ג תומבי האר - ותיב תב לש רוסיאהמ ,רמוחו לקמ דמלנש ,ותיבו
םיארקה םידמול ךיא ?יולגב הזה רוסיאה תא רמא אל 'ה המל .וע ןירדהנס
המהב בכשמ ,רכז בכשמ ,ףואנ ,החפשמ יבורק ןיב בכשמ - (?רוסיאה תא
.ןענכו םירצמ ימעמ לארשי םע תא םילידבמה - הדינ תליעבו


השרפה תריקס (ג

"ותומיו 'ה ינפל םתברקב ,ןורהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא 'ה רבדיו"
,םייחה רוא יפל ;השמל םיקולאה רמא המ קוידב ונל רמאנ אל .(א:ו"ט)
ולש היצקטורפה תורמל ,םישדוקה שדוקל סנכהל ןורהא לע וליפא רסא 'ה
ירחא ,שדקמל ידימ ברקתהל אלש ,'ה תרהזא לוקב ועמשי םידוהיה .םימשב
לודגה ןהכה .("ןימאההל הז תוארל" -י"שר) ךכ לשב ותמ והיבאו בדנש
שדוקל ,הנשב םעפ ,וסנכה תעב הלועו תאטח תונברוק איבהל ךירצ ומצע
םיקולאה םע ותשיגפ תעב םיטושפ ןתשפ ידגב 4 קר שבול אוה םש ;םישדוקה
םיפסונה םידגבה 4 םג ומכ ,ינוציחה ןכשמב טוהירה .חצנה יככותב
לש םינושה םיקלחה תא םילמסמ ,םש שבול אוהש ,םיטשוקמהו םיינועבצה
וא ריסיש םעפ לכב וילגרו וידי תא ץוחרל ךירצ אוה .תימשגה האירבה
ללוכ ,תוציחר 10 ,םימעפ 5) םידגב תפלחה לכב לובטלו ,םידגב שבלי
לש הדובעה רדס יפל םעיפומ םיקוספה .(דימתה ןברוקל הצחרהו הליבטה
םע דחי ץבוקמ לבא ,ה"כ:ז"ט ירחא עיפומש ,ג"כ:ז"ט דבלמ ,רופיכ םוי
.ןתשפ ידגבב תושענה תודובעה ראש

םיקולאל דחא - תולרוג םהילע ליטמו רוביצהה יריעש ינש תא גיצמ אוה
יפל ;ריעשה תא וכילשה ונממ ,עלסה אוה לזעזע ,י"שר יפל .לזעזעל דחאו
רוחבל רשפא ;ןברוק רבד לש וקמועב םה םייחה לכ - !ןטשה והז ,ן"במרה
םיברקומה ,רשפ ירסח םייחב וא ,'הל הרישי הברקה לש םייתועמשמ םייחב
לוכי ,"'ה ינפל" דמוע םג ותוחילשל םדוקש ,הז ןברוק םג ;"ןטשל"
בושי אוה םג ,רבד לש ופוסבש -ןטשל וייח תא בירקמה םדאל למס תויהל
לגרה תטישפ רבדמ ךרד ,רתוימ בוביס ךרד קר לבא ,םיקולאה לא
.(קי'ציבולוס .י בר) םיזבזובמ ולש םייחהש שיגרמ אוהשכ ,תילאיצנטסיזקאה

רהטל ,ג"הכה תדובע תא תולל דעונ רופיכ םוי לש ןותבש תבשב םוצה
תונברוקה תדובע ירחא קר רכזומ אוה ןכל ילוא ;וניאטח לכמ ונתוא
אוה הרהטה לש האיש -(ל:ז"ט) "ורהטת 'ה ינפל" תמייסמ הרותה .תכשוממה
כה"וי תווצמו ןהכה תדובעמ תיניצר הפיחד ונלביקש ירחא ,ונידיב
תבכרומה הדובעה תא םיכישממ ,וינב ףידע ,ג"הכה דיקפת ישרוי .ונמייקש
םידגב תשיבל י"ע קר חשמנ אוהו ,החשמה ןמש ןיאשכ וליפא - כ"וי לכב
שקיב אוה ;היטרפ לכל הדובעה תא ןורהא עציב ,רופיכ םוי אובב .םיפסונ
.תישיא הליהת אל ,'ה תווצמ תא םייקל קר

,תרחא ;םייק אוהשכ ,יזכרמה שדקמב איבהל םיבייח ,תונברוקה לכ תא
תוכירצ ויה תוטיחשה לכ ,רבדמב י"נב עסמ ךשמב ןכא !חצרל ןברוקה לושמ
ןפוא לע תוינדפק תונקתו תונברוקה זוכיר .ןכשמב תונברוקכ תושעהל
המצע תדה תא) 'הב תבהלנ תוקיבדל קר ילכ ושעי םהש חיטבה םעוציב
למס) םריעשל תונברק םיבירקמ ויה םידוהיה - (הערל לצנל םילולע
ידכ ,םישעמה לע יארחא ןהכה .(ז:ז"י) תויגרוא םויק םע דחי ,(ינימ
.'ה ינפל חוחינ חירל ,ןידכ התשענ שדוקה תדובעש אדוול

איה לבא ;לוכאל ידוהיל רוסא ,ולש םייחה תמשנ תא ליכמה ,המהבה םד תא
'הל תברקתמה ,םדאה תמשינל למסכ וב םישמתשמשכ הרפכ גישהל ול תרזוע
.רפעב תוסכל שי תורשכ תויח וא תופוע לש םד .(שריה) חבזמה יבג לע
Jewish Magic and האר -ונרופס) רבדמל םידש ךושמל לולע אוה
ןכש ,םיסכמ ןיא תותיובמ תויח םד .(Superstition, Tranctenberg
קר םיבירקמ תופועש ןעוטש ,ךוניחה רפס) חבזמהה ג"ע ותוא םיבירקמ
תואיבמ תודלויה לכ לבא ;הווצמהמ םירוטפ םה ןיא ןכלו ,תורידנ םיתיעל
לכואש שיאה תא תאמטמ טחשינ אלש רשב תליכא .(ב"י ארקיו - !םירופיצ
יקולא) םכיקולא 'ה ינא" :םידוהיל רמול השמ לע 'ה הווצמ תעכ .ותוא
ולש םיימהבה םירוסיאה לע םירמושש ולאל קר םיקולאל היהי אוה -"(עבטה
ילשמ האר -דחי םיבלושמ 'הל תועדומו םירשכ םיאושינ - (ארזע ןבא)
לאוי ;םויה םילשורי לש םיימהבה םיקטוקסידהו םיבאפה תא הוושה ;ל:א"ל
!ומש לע ארקנה בוחרב םויה ארוקש הממ שייבתמ היה ןמולוס

וא ,(םירצמ) הנשיה ץראה לש םיתחשומה םישעמה תא תוקחל ידוהיל רוסא
,א"תב וקסיד הוושהה ;ןענכ) השדחה ץראב וזכ תוגהנתהב ללובתהל
תא ץמאל אל םגו ,(קרוי ונב 2-ה הרדשב שידייב ינוליח ןורטאית
וא םירתוימ םירוביד (1 :תואמגוד -םייתורירשה םייתרבחה םהיגהנמ
ןמז זובזיב (2 .תוימשר תוחוראל םיווילו ,םירחא תושנ םע םידוקיר
ןטק רודכ ךילשמ וא טעוב ימ" :הלאשה ביבס םינאגאפ תושגרל רורד ןתמו
םייחה תועמשמ תא תבשב רוקחל םוקמב ;(דליפש הוושה) "?בוט רתוי
22 םע תוקומע םיהדזמ םד יאמצ םישנא ,תושודקה תויתואה 22 תועצמאב
תהלאה (3 .הז תא הז סורהל ןויסנב ,רוע תכיתחב םיטעובה ,םירחא םישנא
תא הוושה) המבה לע תוצירפלו םוריעל הלתמאכ הב שומישהו ,תונמואה
,תונורחא תועידיו ןדע ימ תוסחב ,טלב ליזרב היהבה לש הלוזה העפוהה
ע"המחלמ ינפל תינמרגהו תירטסואה "הרוטלוק"ה תאו ,ךכ לע םמירחהל יוארש
תונומא (5 .תונמדזה לכב ,הקדוו ןוגכ ,תואקשמ תייתש (4 .(הינשה
תעדכ אלש ,ם"במרה יפל היגולורטסא ;םירוחש םילותחמ דחפ לשמל) תולפת
.(י"ראהו רהוזה תעז לומ ,ובלאו הידעס יפל תומשנ לוגלג ;ארזע ןבאה

--?לארשיב ינוליח יאבצו יחרזא קוח לומ) 'ה יטפשמ תא םייקל ונילע
קשנ רוכמל אלשו ,20 ליגמ תוחפ םילייח סייגל אלש תוכלהה ,לשמל
,המודא הרפ ןוגכ) םימותסה םיקוחה תרימשו (םירחא וב םיפיקתמה ,םיוגל
השעי רשא ,יטפשמ תאו יתוקוח תא םתרמשו" :(בלחו רשבו ,זנטעש
'ר יפל ןכל .(ה:ח"י) "'ה ינא ,םהב יחו (ידוהיה קר אל) םדאה
תווצמ םייקמו הרות דמול אוהשכ תויוכזו רכש לבקמ ידוהי אל םג ,ריאמ
תללוכה העיבקה תא ליבגמ דומלתה .(.ג ז"ע ,.ט"נ 'דהנס אר ,:ח"ל ק"ב)
לש ורוסיא םע הזה רמאמה תא בשיל ידכ ,דבל חנ ינב תווצמ דומילל וזה
ינועמש טוקלי לשמל ,םישרדמ שי לבא ;םידוהי אלל הרות דמלל ןנחוי 'ר
;ןינעב םיקולח םירחואמ רתוי םיקסופ .וז הלבגמ םיאיבמ םניאש ,591
.םיוג םע דמל ונרופס םג .סמיי'ג ךלמ ך"נת תנכהב עייס ארזע ןבאה
זוב - הזכ דומילמ תויופצה תואצותה אוה ,ימשר יתלבה ןוירטירקה ילוא
ריתה קוק 'רה .(ץיבוביל .י) הל הצרעהו הכרעה וא ,תודהיל געלו
םישנאש ףידעו ,אליממ הצופנ רבכ הלבקה - הלבק לש בחרנ דומיל ונימיב
ףא .םיוגל הרות דומיל יבגל ךייש רבדה ותוא ילוא ;יוארכ ותוא ודמלי
,רתוי םיבייחמ םניא חנ ינב תווצמש עמתשמ ולא םיידומלת םירמאממש
.('י םיכלמ ת"מ) תושונאה ללכל םתוא דמלל תידוהי הבוחש עבוק ם"במרה

לולכה ,לארשי םעל 'ה לש תידוחיה ותנתמ איה ,היטרפל תבש תרימש לבא
תולועפ תבשב עצבל םיכירצ םיוג .םידוהיל קר תונפומה ,תורבדה תרשעב
םיכרצ םהש ףא ,לתוכה תא םלצל לשמל - םידוהיל תורוסאה ,תומיוסמ
םילולע ,תותדה דרשמ ידבוע ללוכ ,םימעוז םיאנקש ךכל םיעדומ תויהל
םירוסאה ולאמ רתוי הברה םיליכמ םירוסאה ןימה יסחי תמישר .םתוא ףוקתל
לש םישודקה םידליה 3) חנ ינב לש ילסרבינואה קוחה יפל ,םידוהי אלל
.(!הרות ןתמ ירחא םידלונ ויה ול ,םילוספ ויה דבכוי ותשא-ותדודו םרמע
תא תאמטמ ,םינענכה ידיב וא ,ונידיב ולאה םיינימה םירוסיאה תרפה
- "םעה ברקמ ותרכי" ולאכ םידוהי .םיאטוחה לש שורגל איבמש המ ,ץראה

לוכי "תרכ" .ךכב תושנענה ,תורומח תוריבע 36-ב הנוש תרכה תדוקנ
,אבה םלועב תרכ םימעפל ,הזה םלועב תורירע וא םדקומ תוומ תויהל
תאטוח הליהק לבא ,הליהקהמ תרכהל םילולע םידיחי .םהינש םימעפלו
.(א"י:י ,ב:ט קרפ םינהכ תרות ?אבה םלועבו) תרכית אל המצעב
ןוגכ ,תועט לש טנמלא דימת ללוכ ינומה אטחש קיסמ ןיקנה הדוהי
ךוניח וא ,םינוכנ אל םיגיהנמ ,(המחלמו רבד ,בער) תוינוציח תועפשה
הגגשכ בשחנ ירוביצ ןודז אטח ,השעמל .ןודזב הריבע אל לבא - יוקל
לבא .(111 רבדמב ירפיס ,ג"י:ד ארקיו) םיירוביצ םשא תונברוק ןינעל
הוושה ;ד"י:ו"כ) םיאטוח תוליהק לש םויאה לרוגה לע םיארוק ונא בורקב
האצות אלא ,שנועכ תרכ הז ןיא לבא - (ג"י:ג"י םירבד ,תחדינה ריע
םוחר אוה 'ה" .(סדייא ,רתי תליכא ,ןושיע הוושה) םתוגהנתה לש תיעבט
ידוהיש ,תידוהיה הירוטסיהה לש םיענמנ יתלב םיקוח םימייק לבא ,ןיבמו
םדאה תא םידירפמ תרכ םימרוגה תונווע ,שריה יפל ."תנכתסמ םתוא הרפמה
.םדאהו םיקולאה תוהמ לע לארשי םע לש תויסיסבה תופקשהמ

םירוסיאו ,(ו"ט ארקיו) תונברוק - כ"הוי תואירק ןיב ףתושמה הנכמה המ
ינב ינש תומ ירחא" ו"ט ארקיו תא דמלמ 'ה - ?(ח"י ארקיו) םיינימ
תימיטניאה ותנכשל סנכהל ינטנופס יביטקיבוס ןויסנ היה םאטח ."ןורהא
םילבגמה ,החפשמ ינב ןיב םיסחיה ירוסיא ןכ .םתוישא תא לטבל ,'ה לש
סחיה לש ותודיחיו םתוידוחי לע םירמושו םיבורק ןיב תובירקה תא
.השאו שיא לש סחיהמ ירמגל הנוש ,יתחפשמה


טי-א :בכ לאקזחי - הרטפהה (ד

הוושה) תוירע יוליג ,ז"ע תללוכש ,םילשורי תתחשה לע איבנל עידומ 'ה
תכיפש ,רקיעבו ,(ונימי לש ילארשיה לביטספהו ילארשיה היזיוולטה
,ל"וחב היתובשות תא ץיפהלו וסורהל (םינש 4 דועב) דמוע 'ה ןכל .םימד
,םילשורילו ץראל ובושי םג זאו ,ותרות לאו 'ה לא ובושי ףוסבש דע
לכל םגד ,(ו:טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ"-כ םדיקפת אלמל
.י"ב ךותב םיגסל רוכל היהי שדוקה ריע ,םייתניב .םלועה


םישודק
זכ:כ-א:טי ארקיו

:ןכות
.םישודק תשרפ לש עקרה (א
.השרפה תריקס (ב
.תוננובתהו הרעשה (ג
.הרטפהה (ד


םישודק תשרפ לש עקרה (א

םיטרופמה תוירעהו תונברקה יקוח לכ תרטמש ,הרותה ונל תרפסמ התע
ומצע 'הש יפכ ,םישודקל םידוהיה תא ךופהל איה ,רבעש עובשה תשרפב
'ה לא םידוהיה תא םיבירקמה ,תונברקה תויחנה םויס רחא .שודק
לכב ,וז השודק םושייל עגונב הרותה םתוא החנמ התע ,"םינהכ תכלממ"כ
,תפומל הנידמכ שמתשיש ,"שודק יוג" םג ויהיש ידכ ,םייחה לש םוחת
.(ןמפוה דוד 'ר) ןדע לאו 'ה לא התוא בישיו ,תושונאה לכל ,לארשי תנידמ
,ן"במרה ירבד תא ביחרמ ,"םירומיש ליל" ,ורפסב ,יקספוטונק ד"ז ברה
תושיא) םדאה לש םייזיפה ויקוסיע :םיניד לש דוסי-תוירוגטק שולש ראתמה
קוחה תרפה .וירבח םע ויסחיו ,תבשב ףקתשמה ,'ה לא וסחי ,(תונוזמו
תבייחמ - חצרו םילילא תדובע ,ףואנו תוירע - םוחת לכב תינוציקה
עוקשל רשפא םוחתו םוחת לכב ,ךכל המודב .הרפהה תרומת םייח לע רותיו
.רעיה - תיללכה היחנהה תא םיאור ןיאש ךכ ,םיצעה ,תווצמה יטוריפ לכב
תוליעפ לכ ויפ לע טופשל יללכ ןורקע תנתונ הרותה םוחת לכב ,ןכ-לע
,"תובשת" ונאצמ תבש ןינעב .םיטרופמ םיללכ היבגל חסנל רשפא-יאש
ונאצמ ,ןוממ יניד ירחא .םיטרופמה םינידה לכ ירחא ,ארובכ 'הב דקמתמה
.לכל רבח היהת - "בוטהו רשיה תישעו"

םתייהו" עובשה םיאצומ ונא ,תורשכהו תושיאה יניד זכרמב ,ףוסבל
תרימש תורמל ליעגמו לפש תויהל םדא לש וחכבש ,ןייצמ ן"במרה ."םישודק
ותוישיא ךות לא גפוס אוה ןיא םא ,רתויב םינטקה םיטרפל דע תוצמה לכ
לש ץפח ןאכ היהנ ומצע םדאה ,ןכ-ומכ .וללה םייללכה תונורקעה תא
םייקמה םדאהש שוחל ןיא .רתוי תוטרופמ תווצמב הצמהו בלולה ומכ ,הוצמ
ךכו ,ומצע תא הנוב אוה ,םצעב ;השעממ ענמנ אלא וניא םירוסיאה לכ תא
.תיקלא תוננובתה לעב ,שודקו רשי רוצי היהי


השרפה הריקס (ב

םילוכיש שוריפה) "ויהת םישודק" :ידוהיה םעה לכ לא רבדל השמל רמוא 'ה
'ה ,ינא שודק יכ ,(םישודק תויהל םיכירצש וא םישודק תויהל םידוהי
,תבשה תרימש ןכו ,באלו םאל דובכהו האריה סחי .(עבטה יקלא) םכיקלא
תליכא רוסיא םע דחי ,םילילאה םירסאנ ךכ ."םכיקלא 'ה ינא" םע םירושק
ןמ 'ה תא שרגל םילולע םיירט-אל תד ייח) ישילשה םויב הגיגח תונברק
- רגלו ינעל םירומש טקלו הדשה תאפ .(?םילילא תדובע ומכ הזה םלועה
.'ה ינא - ורסאנ 'ה תונוכתב רקשה תעובשו רקשה ,הבינגה .םכיקלא 'ה ינא

,רוויע ינפב לושכמ םישל ןיאו שרח ללקל רוסא .דימ םלשל שי םוי-רכש
,ןתחתהל םידמועל וא םינצבקל ףסכ תתל ,לשמל - םיעדוי םניאש תורמל
קדצה תיישע .'ה ינא ,ךיקלאמ תאריו - םתדובעמ סנרפתהל םתלוכי תורמל
לע דומעל ןיאו ,ליכר תכלל ןיא .םינפ אושמ אללו ,תטלחומ תויהל תבייח
אנשת לא .'ה ינא - (?ומולשל ללפתמו הרות דמול התא םא וליפא) ךער םד
רשאכ ;ותוא שייבל ילב ,ךתעדל ,וב ערה המ ול רומא ;ךבבלב ךער תא
שי .אוה הנתשי ילוא וא ,דוע ותוא אנשת אל ילוא ,ותבשות תא עמשת
- וז תידוהי השיפת .םיאטחל תוירחאב אשונ החכותמ קתושהש ,םירמוא
הרק תוברועמ-יא לע ינרדומה ןויערל תדגונמ - הזל הז םיברע לכהש
,הבהאב החכות תוצמ םייקל שיש ,ןייצמ ייחב ונבר ;תלוזה ינינעב
,הרשעה ינבמ ץוח ,םינפקותה וא םיגלגלמה ,םיפוצחה תא חיכוהל ןיאשו
ןיאו םוקנל ןיא .החושקה םתוזח ירוחאמ םג ,םישימג םדועש ,רעונה
;(ןידל ,ךל קיזהש ,תלוזה תא עובתל ךירצ התא לבא :ן"במר) רוטנל
."'ה ינא ,ךומכ (? אוהש) ךערל תבהאו"

:תויח ביכרהל םדאל ול לא .תלפרועמ םתועמעמש םיניד ,םיקוחה םיאב התע
ול לא ;םינפג םע האובת וא ,תוקרי לש םינוש םינימ דחי עורזל ול לא
םיתשפ וא רמצ ידגב קודבל םיכירצ) וידחי םיתשפו רמצ - זנטעש שובלל
ףואנ לע תוומ שנוע םיבייחמ םיניא החפש לש היאושינ .(זנטעש תדבעמב
רשא ,ןירוח-ןב ויצחו דבע ויצחש ימ יבגל םג רומא רבדהש ,םירמואה שי)
ךרוצ ואר אל ללה תיבש דועב ,ןירוח ןב דמעמל וררחשל שרוד יאמש תיב
.הזכ ףואנב אבומ םשא קר - (ףוסב םהב ורזח ךא ,םייקה בצמה תא תונשל
;ץעה תעיטנ לש תונושארה םינש שולשל רסאנו שודק בשחנ שדוקה ץרא ירפ
ףסכב ותוא תודפל ןתינ ךא ,םילשוריב קר לכאנ תיעיברה הנשה ירפ
,ילילא גהנמ) "םדה לע" רשב תליכא .םילשוריב לוכאל לכוא וב תונקלו
"תותוא"ל תוניצרב סחייתהל רוסא .הרסאנ (רשב לש תמדקומ הליכא וא
םיעטקל רשאב ;(!היגולורטסאה תא ךכב ללוכ ם"במרה) "תויבויח םיתע"לו
.(ץישבייא ןתנויו וידמע בקעי ןיב תקולחמה 'ר -

םג םירסואה שי) ןקזה תוניפ תאו תואפה תא - םינפה יעדצה תא חלגל ןיא
ידוהי םגו םידיסח םג - םירפסמ תרזעב ,םינפה רשבל דומצב םתוא רוזגל
םישל וא ,לבא תואכ ורשב תא ךותחל רוסא .(םהיתואפ תא םילדגמ ןמית
תחטבה לע ףסותמ - "םכיקלא 'ה ינא"ו ."'ה ינא" - עקעק תבותכ ורשבב
ןיעמ החטבה םייקל לוכי עבטה יקלא ירהש ,תישימחה הנשהמ תורפ עפש
םא (ל"וחב ירפ ןתת ץראה לבא) הירפ תא ןתת אל ,לארשי ,ונצרא .(וז
לבא ,י"שר יפל) ןיאושינה תרגסמב אלש תושיא יסחיל ותב תא םדאה רסומ
יניד לע הדפקה ךות ,םדא לש ושגליפכ תויחל השאל רתומש עבוק ן"במרה
השאה זא ירהש ,ןיאושינל ינשה לע רוסא םידדצה דחא ןיאש יאנתב ,הדנ
בקעי 'ר לש הז םגו ,טכ:טי-ב ךוראה ונויד ןייע .הנוז אלא הניא
.(תושגליפה דסומ תא שדחמ חתפש ,וט:ב ,ץ"בעי תולאשב ,ןידמע

,תומסוקה ןמ קחרתה .'ה ינא - וארית ישדקמ תאו ורומשת יתותבש תא
םה) ךיקלא תא תאריו" (םימכח םה םא - י"שר) םינקזל דובכב סחייתהו
ירהש .תודימב רשויב גוהנלו רגה תא בוהאל שי ."'ה ינא ,(םינוא ירסח
ךלומל םהינב תא םירסומה דגנ 'ה רבדמ ןאכ .םירצממ ונתוא לאג אוה
'ה ינא ...םכיקלא 'ה ינא יכ ,םישודק םתייהו םתשדקתהו" :תומסוקלו
בכשמ ,ףואנ הנגמ איהש ומכ ,וירוה תא ללקמה תא הנגמ הרותה ."םכשדקמ
,ערכ השעמה תא האור י"שר) הדינ בכשמו תוירע יוליג ,המהב בכשמ ,רכז
,תורשכה ינידכ ,הלא םיניד .(השאה לש הבצמ תא ךכ רידגמ ן"במר וליאו
'ה ינא יכ ,םישודק יל םתייהו" - לארשיב ונתוא םישדקמו םילידבמ
הלא תורוש לש ןכותב רהרה ."יל תויהל םימעה ןמ םכתא יתלדבהו ,שודק
תרוכזת ,תואמצעה גחל ךומסב תארקנ וז השרפ .ןהבש םידחוימה םיוטיבבו
תורמל ,ונצראב ישפח םע תויהל קר וניא םינשה יפלא ןב ונמלחש
תיטילופ תואמצעב האורה ,ם"במרה ירבד הוושה) ןושאר יתרכה בלש והזש
,ימואלה ןונמהה תא רפשמ תחא הלמ לש יוניש .(חישמה תומי לש םרקיע תא
שודק םע תויהל :יתימאהו יפוסה ונמולח תא עיבי אוהש ךכ ,"הוקתה"
!!םילשוריו ןויצ ץראב ...ונצראב


תוננובתהו הרעשה (ג

,רבעש עובשה תשרפב ,ארקיו רפס לש ח"י קרפב ורסאנש תושיאה יסחי
,םירצק םירואתו ,םהב םירושקה םישנועה םע דחי ,עובשה בוש םירכזומ
שנועב םירחא ,תומ שנועב םיוולמ םהמ 16 .הבעותה יפוא לא םיסחייתמה
רסוח לע ."םמע ברקמ" הריבעה ירבוע "םיתרכנ" םירחא םירקמבו ,תורקע
קרפ ,לאקזחיב תמאתמה יוזיח - תימואל תולג תיזחנ ,תימואל תוירסומ
,םיארקנה) הלא ןיעמ םיתוויע תלבוס הניא השודקה לארשי ץרא .בכ
הילעמ האיקמו ,("יביטנרטלא םייח ןונגס" ,םירחא תומוקמבו הינרופילקב
םי ףוח תאו יניס תא הוושה) ידוהי וניא וא ידוהי ,ךכ יחה םעה תא
,םוקמה לש ויפוא ,שדוקה תולובג ךותב הלולכ תליא םנמא םא .(ףוס
.ונמויק םצע תא ןכסל לולע ,םיירכנ םיריית לש םייחה-ןונגס י"ע עבקנה
םיבר םיבדנתמ לש וזל המודב ,ל"נה םירייתה לש םתעפשה ,אל וליפאו
הליעומ תוריית לכ אל) תידוהי תוחתפתהל תמרות הניא ,םיצוביקב
.(לארשיל

ארפיסבו ,א:וט תומביב תרסאנ תויבסלה םג ,רוכז בכשמ לע רוסיאה דבלמ
ארקיוב ראותמכ ,האמוט תללוחמ הדנ השא םע הביכשה קר .ג:חי ארקיול
םהב םיפתתשמה תא םיאמטמכ םיראותמ םירוסאה םישעמה לכ םלוא ,וט
םידוהי-אל םגש דועב .(ץרה) 'ה ינפלמ םתוא םיתרוכו ,(דכ:חי ארקיו)
ידוהיהש םירוסיא םתוא ,חנ-ינב תוצמ תרגסמב ,תושיא ינינעל ולבגוה
,םידוהיה לשכ תובורמ םהיתולבגמ ןיא ,(א ,חנ-ב ,זנ ןירדהנס) םהילע גרהנ
תרגסמב .םאה דצמ םיסחיל דוגינב ,באה דצמ םיסחימ תומלעתה שי :לשמל
תרתומ ותדוד ירהש ,דבכוי תא השאל תאשל םרמע היה לוכי ,חנ ינב תוצמ
םיאושינ" ,ורפסב ."הבעות" םיארקנ םירכזומה םיסחיה לכ ,תאז-לכב .חנ-ןבל
םכותב רשא תולובג ויה" :סיימ דוד רמוא ,145 'מע ,(לגנא) "םיירבע
ורדגוה הלא תולובג .שנוע ששח אלל וגוז-תב ול רוחבל שיא היה לוכי
,הרותפ-יתלב המולעת רעונ תירוקמה האצומ רשא ,ירותסמה תוירעה תקוח י"ע
."שונא תורבח לכב תרחא וא וז הרוצב העיפומ איהש תורמל

תושיא ירשק העברא קר תמשור וניבא םהרבא ימימ יברומה תקוחש דועב
םירוסיא תמישר םידוהיכ ונל - הלכהו תבה ,תגרוחה םאה ,םאה - םירוסא
ריבסמ ,םיכובנ הרומב .תוינבר תופסות םע ,הברקו םד ירשק לש הבורמ
גוז-ןב לש רתויב םיבורקה החפשמה יבורקו ,גוזה ינבש ,(טמ:ג) ם"במרה
ישאר גוז-ןב ותוא לש הבחרה ,םיוסמ ןבומב ,םיווהמ ,רסאנש ישאר
שרוש" ןיב הנחבאה םויק לע םג רבדמ אוה .םה ףא ורסאנ ןכ-לעו ,רסאנש
,םהב םירושקל ןכו ,וימדוקל ,םדא לש וירוהל עיגמה דובכה ."ףנע"ו
רודל רושק רכזה רשאכ וליפא ,גוז -ינב לש םהיסחי םע בשייתמ וניא
לכ לע לכתסה ם"במרה םאה) תב-תוישיא תויהל השאל הל לא ירהש ,שרושה
רשא ,התבו םא ומכ "ףנעו שרוש" תאשל םדאה לע רסאנ ןכ לע .(?תבכ השא
תשאל וא תינייחאלש ךכב אוה ישוקה .תישגר הניחבמ וזב וז וברעי
.הדודל אשניהל רתומ ןייחאה

- ןושארה ורבסה לע תוכמתסה ךות גירחה הרקמה תא ריבסהל לדתשמ ם"במרה
.ותיב ךותב םדאה לא םיבורקה םע םיסחי םויק עונמל הצור הרותהש
תיבב רקבי אל דודהש דועב ,ותדוד תא ריכיו ודוד תיבב רקבי ןייחאה
ןיא הז רבסה םלוא .(!הדוד תיבל תעסונ השא התיה אל וימיב) ותינייחא
וקומינ תא (ו:חי) ץמיא ארזע ןבא .ףנעהו שרושה תירואיתל רשק לכ ול
לע םישנה לכ תא רוסאל היה רשפא יאש ןויכש עבוקו ,ם"במרה לש ןושארה
ויהש הלא תא קר הרותה הרסא ןכל ,ובלב תויותייח תוואת רשא ,םדאה
ןויכ .שלח אוהש הנעטב ,הז רבסה החוד ן"במרה .העש לכב ודי גשיהב
רתוי םירבדב שיש תויהל חרכומ ,םיפילצמ הכ םירואתהו ,דבכ הכ שנועהש
תוליעפ רסוא ומצע ןידה ןיא ,תאז תמועל .תושיאה תפשב רתי-תוליעפמ
םמוי תושיא יסחי ןמע םייקלו םישנ 1000 תאשל םדאה יאשר :הרתי תינימ
,הברדא .דימ תרחא השא תאשלו השא שרגל אוה יאשר ,םויה ,וא ,הלילו
!הברהב תוחפ ןמז תושיא יסחיל שידקי ,ותב תא שיא אשי קר אול

לשמל ,חנ ינבל ,הבעותו םירעוכמ םהש ףא ,םירוסא אל תבה םע םיסחי
בקעי ,לשמל ,תויחא יתש תחקל ןכו ,(ב:חנ ןירדהנס) ויתונבו טול השעמ
תישארב) הרש םע וניבא םהרבא ,לשמל ,באה דצמ תוחאו ,,האלו לחר םע
ושוכר תומלש תא םדאל חיטבהל רתויב הבוטה הטישה ,וזמ הרתי .(בי:ב
תרוסמ לכ ונל ןיאש ,םכסמ ן"במרה !השאל ורוכב-ונבל ותב תא ןתיש התיה
,האירבה תודוסמ דחאב רושק רבדה לבא ,תוירעה יניד שוריפל רשאב
םלוגלג וא תומשנה תריצי דוסמ קלח הווהמו המשנה יפוא לע עיפשמה
- םיוגה לש תויוטשהמ לוגלגש ורמאש ,ובלאו ג"סרל דוגינב ,ןורחאה)
העיפומו תרזוח תמה חאה תמשנש םש ןעוטה ,ח:חל תישארבל ן"במר הוושה
ףסונ .("ערזה היהי ול אל יכ ןנוא עדיו" :םובי יאושינל דלונה אצאצב
ןכ םא אלא ,תושיא יסחיל לוזלזב תסחייתמ הרומהש ,ן"במרה עבוק ,ךכ לע
תורשפא ןיא רשאכ ,ןכ-לעו ,ישונאה ןימה םויק ךשמה תא חיטבהל םיאב םה
רשאכ ,ךכל המודב .ורסאנ םה ,(המהב בכשמ וא רכז בכשמ) תודלו תדלוהל
י"ע רשקה רסאנ ,חילצי אלו ,אירב םויק םייקתי אל דלוויהל דיתעה דליה
הז תאש דועב .םדאה עבט תא בטיה ריכמה ,'ה תאמ תוריזג הלא .הרותה
ול ןיא ,ונבל הרוה ןיב ןוגכ ,םייגולויב םירשק יבגל ןיבהל ןתינ
היה רשפא ילוא .דודה תשא ןוגכ ,הברק יסחי יבגל תיגולויב תועמשמ
ותפקשהל רושקה לכב יבקע ן"במרה .הזכ בצמב םייגולוכיספ םיישק תופצל
"םישודק םתייהו"-ש,ןעוט אוהשכ ,ויתוגונעתו םדאה ףוג לע תילילשה
י"שרש דועב ,(ב:טי) "םכל םירתומה תוגונעתמ וליפא ,םישורפ" ושוריפ
ללשש לע תאבומ ריזנה תאטחש ןייצמ י"שר .ןידכ אלש האנהל תאז ליבגמ
תקספהל הז ןברק סחיימ ן"במרה וליאו ,תרופסתו ןיי וליפא ומצעמ
ךכב התבו םא םע בכושל עגונב "המיז" חנומה תא ריבסמ ן"במרה !הלילשה
עיפשי ךכבו ,ןהינב ברה ןוימד לשב ,תרחאה םע בכוש ודועב תחאב רהרהיש
.(ב:כ םירדנ הושה) םיאצאצה לע הערל

ונבב רהרהת איה ,ונבמ השרגתנש תורמל ,ותלכ םע בכשי םא ,םג ,ךכ
םגו תויח םע םיסחי תונגל שמשמ "לבת" חנומה .רבעשל הלעב ,ול המודה
ול הרוסא םדא לע ותשא תוחא .ןבלב םירבגה ינש תא הנברעת"ש תולכ םע
,ותשא התוחא תומ רחאל .וז םע וז תובירי הנייהת אלש ידכ ,ותשא ייחב
אל הדנ התויהבש ךכב הדנה השאה רוסיא תא ריבסמ ן"במרה .ול תרתומ איה
הרקעה וא הרהה ותשא םע יח םדאה ירהש ,ישוק ךכב שי ךא ,תורהל לכות
וליפא ,תושיא יסחיש ,רהוזה תעדל ן"במרה ןוויכ ילוא .התנקז תעל וא
רבד ,הרוהט הנווכב ושענ םא ,תורוהט תומשנ רוציל םייושע ,הרקע םע
:הטעומל בשחנ םויהש ,האופרה עדמ איבמ אוה .הדנ השא םע ןכתיי אלש
גרוה הדנה םדשו ,םדמ רצונ דלוהש ,ליגר םדו הדנ םד ,םד יגוס ינש שיש
םרוגו ,קיזמו אמט הדנ השא לש הטבמש ומכ קוידב ,רבועה תא תוועמ וא
!לזרב הארמ ג"ע תומודא תודוקנל

ואלו ,תירקיעה תילכתה איה הדלוההש ךכל קר ןווכתמ ומצע אוהש ,הארנ
שולש תא (כ:חי) איבמ אוה ירהש ,תושיאה יסחי לע ,הדיחיה אקווד
,וילזונמ ףוגה תלקה ,הדלוה :ארזע-ןבא י"פע תושיאה לש תוילכתה
תחקל (כ:חי) תרסוא הרותהש רמוא אוה ,ךכל םאתהב .יתייח הואת-גונעתו
שנוע .איה לודג השעמ הדלוהה ירהש ,דילוהל ,"ערזל" וליפא ,שיא תשא
תשנענה ,תינשוח העיגנל אלו ,םיאלמ תושיא יסחיל םירומש תרכו תוומה
ירוסיא) ם"במרה י"ע ונגתנ םקוביחו םדא לש ויבורק קושינ .תוקלמב
.(א ,גפ-ב ,פ ןישודיק ;א ,גי תבש) םהידליו םירוהל טרפ ,(ו:אכ האיב
תא וקביח וא וקשינש םינבר לש םירקמ םינייצמ ארמגה תורוקמ ,םלוא
היוצר איה ףא הבוט תישונא השוחת ירהש ,םהיתודכנ תא וא םהיתויחא
רפס תמועל ,(א:בפ ןישודיק) ךכל םימיכסמ תפסותה .ה"בקה תניחבמ
תפומ אוה לחרל בקעי קושינ .(א ,בכ תוכרב ;'א ,זי תובותכ 'ר) ךוניחה
,א ,ה הבר תומש יפל ,הבעות ןניאש תוקישנה תחא ,םיבורק קושינל
.אי ,ע הבר תישארבו

םישנ םע ינפוג עגמ רבדב - ם"במרה יפל - הרותה רוסיא תא החוד ן"במרה
ילעבל קר םיבורק קוביח השרמ ךא ,ג"נש השעת אל תווצמ תרגסמב תורוסא
םיניטקה וידלי םע קר עגמ ריתמ (ו:אכ) רזעה ןבא .הנתיא תינימ הטילש
םלועהמ תרכ - תרכ לש תומר שולש רידגמ ן"במרה .ויחא םע וא ,םדאה לש
ןפואב םדא השינעמ הרותהש הדבועה .דחי םג םהינשמו ,חצנה ייחמ ,הזה
הליגרה החנהה לע העיבצמ ,ומעמ ,ותומ רחא ושפנ תתירכ י"ע דחוימ
,םיינים םירוסיא לע רבועה .תוומה ירחא םייקתהל הכישממ המשנהש
."ומע יניעל" וידלי ותומי וא ,יולגב תרכיי ,יאשחב תובורק םיתעל

התועמשממ הלמה תא איצומ י"שר !(זי:כ) "דסח" םיארקנ תוחאו חא יסחי
שוריפ תא החוד ן"במר ךא ;תימראמ "הפרח" התוא שרפמו ,הליגרה תירבעה
אצמיו שפחי היחאשכ ,ילאידיאה דסחה סחי תא תראתמ הלמה ,ותנעטל .הז
שריה ר"שר .התוא סנוא וא התוא התפמ אוה :הכופה ותגהנה ןאכ ;לעב הל
ןעוט אוה ןיא יכ םא ,המיענ רתוי הברה ךרדב תוירעה ירוסיא תא שרפמ
תרטמש איה ותפקשה .ן"במר י"ע םירכזומה ,םיקומעה ןירותסימה תא הליגש
,תונבל התרטמש רמוא אוה ;הקופיסב ,תיתייח ,תינשוח קר הניא ןיאשינה
שי םדאלש ןוויכ .תינחור תוחתפתהו תורשקתה ,הבהא ירשק ,תונשוחתהמ
םיפיסומ ןיאושינה ויה ,רתויב םיבורקה ויבורק םע הלא ןיעמ םירשק רבכ
הווצמו ,הלא ןיעמ ןיאושינ הרסאו הרותה האב כ"ע ...ינימ קופיס קר
הלא םיפי םירשק תונבל ןיאושינ תועצמאבו ,םירז לא תשגל םדאה לע
תאשלו ,ותנעט תא ביחרהל ילוא רשפא) םימייק ויה אל ןכל םדוקש םוקמב
םג ילוא !שממ הלחתההמ לכה תא ליחתהלו ,רתויב השקה גוזה תב תא השאל
המלש הסנש ומכ ,םירג םע ןיאושינ י"ע םידוהיה םע םימעה לכ דחיל בוט
.(תושעל ךלמה

,קחצי לש ודוחיא תא ,הארנה לככ ,םיאור ק'יציבולוס ב"י ברהו שריה
הנטקה הבושתה תלעב ,הקבר םע ,םיימינפה קמועהו חכה לעב שולתה שיאה
לארשי-בקעי אצוי ,םיכפה ףרצמ ותויהב .הז ןיעמ דוחיאכ ,ןרחמ תיצראה
.(הט:דכ תישארב) השיאל לעב ןיב הציחמ ותוא תלמסמש ,הז ןיעמ דוחיאמ
האצות ,הרומהו ררוסה ןבל ליבקמב ,שולתהו רקה ,ושע איה תרחא תורשפא
אוה .שריה 'רה יפל ,"הנוש םהיארמ" ,תונוש םהיתופקשהש םירוה לש
םיפיה םירשקהש ,ם"במרה לש "ףנעהו שרושה" תירואת תבחרה ךות ,ףיסומ
,הרז השא אשונ םדאהשכ .הזל הז ואשינ וליא םיסרהנ ויה םיבורק ןיבש
היה ומע תושיא יסחי םויק !ותדכנ וא ותדוד יסחי תא לקלקמ אוה ןיא
.ןיאושינה קמוע תא ענומ

חיננ ,םיינרדומ םישנאכ ,םא ותינייחאו דודה תייעב בוש הלוע היה ךכב
רשפא .תינייחאו דוד לש ולאמ םינוש תויהל םיכירצ השאו לעב יסחיש
אשונה .תילסרבינוא הבהא לש םיגשומב שריה ברה תרות תא שדחמ חסנל
ידכ ,תוחפשמ ןיב םישדח םירשק חותיפב עייסמ ותחפשמל ץוחמש השא השאל
םדאה לש וסחי .תורצ תויתחפשמ תודיחי ךותב ונמצע תא ליבגנ אלש
ןיאושינל רוקמ ןהב האור אוהשכ ,רתוי יבויח היהי תורחא תוחפשמל
תא תודפל תידוהיה תוחילשה י"ע לבגומ הז ךילהת ,ןבומכ .םיירשפא
תכלממ"ב םיפתוש םהש ,ידוהיה םעה ינבל ןיאושינה תא הליבגמה ,תושונאה
רוסא ןהכ - םתוחילש לשב רתוי דוע םילבגומ םמצע םינהכה ."םינהכה
דדועל ,ילוא ,ךירצ .הנמלאב וליפא לודג ןהכו ,הנוזו השורגב
ךותיה רוכ רוציל ךכבו ,םתצובקל ץוחמ לא ןתחתהל םידוהי-אל
שי ,םידרפסל םיזנכשא ןיב ,לארשיב םייתדע-ןיב םיאושינ .ילסרבינוא
י"ע םירצונה םיסחיש םג ןייצמ שריה .םימוד םירגתאו תונורתי םהב
ומכ תושקונ התוא םהל שי ,'וכו ןבה תשא ,באה תשא ,לשמל ,םיאושינה
דסומ אלא ,יתרבח דסומ קר םיאושינה ןיאש םיאור ךכבו ,התבו םא ירוסיא
,ךכל המודב .םגוז-ינב םע םידחאתמה ,םיפתתשמה לש םתוהמ לע עיפשהמ
הוושומ ,תוירעו שיא תשא ירוסיא ,הלא ןיאושינ ירשק לש םתרפה
.(אכ-י:כ) המהב בכשמו רוכז בכשמ :רתויב םישקה םיתוויעל

תא ןיבהל הסנמה ,ינרדומה םדאל רתוי הברה קפסמ שריה 'רה שוריפ ,ללכב
םיסנמ םה .הכלהה יקנע םהש תורמל ,םייניבה ימי ישרפמ רשאמ ,הרותה
וא היפוסוליפה יגשומ ומכ ,תוטשפומ תוירוגטקב םירבד ריבסהל ללכ-ךרדב
רשיה ונלכש םע הרותה תא בשייל הסנמ שריהש דועב ,תינוויה הקיטסימה
לע ןגמ ,370 'ג ,שא ידירש רפסב ,גרבניו 'י ברה .וניתושגרה תאו
'פורפה ןוגכ ,ןכרעמ עורגל םיצורה ינפב שריה לש תוצמה ישוריפ
תוצמב וארש ,םירחאו רגייגל שריה ןיב לידבמ גרבניו ברה .ךיירטעוטור
ןיבהל ידכ םיילמס םישעמל קוקז וניא ינרדומה םדאהש םתנעטב ,םילמס קר
תונויסנה תאו ,טלחומ ןפואב תוביחמכ תווצמה תא האור שריה .רסמה תא
,ןהב םילולכה םירסמהמ קלח גישהל ןויסנכ קר ןתוא ןיבהל םדא ינב לש
ונימאהש ולאל דוגינב - לעופב הוצמה םויק י"ע קר גשומ ולוכ טקפאהשכ
ןינעב ץיבובייל .י 'שה) תווצמל השיגר-אל תיטמוטוא הבוגת לש ךרעב
םירסמל םישגר תויהל םדאה לש וחומו ובל לעש שריה ןימאה ,(הליפת
תוחתפתהה תמר י"פע םדאל םילגוסמה ,תווצמה ישעמב םילבגומ יתלבה
.ותפוקת לש םלועה תפקשה לע תססובמה ,ולש תישיאה

.תיתד היווח םג אלא ,יתד עוציב קר אל הנקמ שריה .ר .ש ברה
שפחמה ינרדומה םדאל הארשהו הנוכת ,קמוע ירסמ הרותב םג אצומ אוה
לש ויצמאמ תא הוושמ גרבנייו .םיינוליח תורוקממ אב היה תרחאש ,קופיס
אל ולש רסומה תעונת רשא ,אטילב רטנלס לארשי 'ר לש םיצמאמל שריה
תרגסמב וליבגהל היה רשפא יאש ,שפחמה יברעמה ידוהיה תא תקפסמ התיה
רובס אוה .ןויסנו עדי לש םיבחרנ םיטביה רבכ ול וחתפנש ירחא ,הרצ
תרגסמב תפתושמ הפקשה אוצמל הילע רשא ,תינרדומה לארשיל םיאתמ שריהש
.המואכ דורשל ידכ ,הדיחיה תיתימאה תידוהיה תוברתה ,הרותה

םדאה ןיאש ןויכ ."'ה ינא ,("ךומכ אוה"ש ללגב וא) ךומכ ךערל תבהאו"
,םידוהיה ויער לכ תא וליפא וא ,והומכ תושונאה לכ תא בוהאל לוכי
,ן"במר) הבהאב ךיער יפלכ גוהנל קר ךירצש זומרל ,"ךערל" הרותה תרמוא
תורוקמ איבמ רילפ הילדג 'ר .'ה י"ע וארבנש ,םיחא ונלוכ .(שריה
ישוקה .(י:זכ ילשמל י"שר 'ר) ומצע 'ה אוה ןאכ עירהש (י"רא) םילבוקמ
זמור ןכל .עבטהו םייחה תונויסנ לכ ךותב 'ה תא בוהאל השקש אוה
86 = םיקלא - םיישיא-יתלבה ,עבטה יקלאכ 'ה לש ושעמ קר ולאש ונקוספ
לבא - "ךומכ" - םדאה רושימב ביגמ עבטהש זמר םג ךכב שי ."ךומכ" =
.בהוא תמאב התאש ימ - "'ה ינא" - הנוילעה תוקלאה תוהמ שי תאז לכל רבעמ


וט-ז:ט סומע ,הרטפהה (ד

תויהל הדיקפת תא האלימ אלש ,לארשי תנידמ לש התדמשה תא הזוח איבנה
;םלועל דמשומ בקעי תיב ןיא ,םלוא .השרפב ראותמש יפכ ,השודק המוא
ונבי ףוסבל (?ונחנא) םיבשה .תירוטסיהה תולגה תננסמב ןנתסמ קר אוה
תוסירההו ,תיאלקח הניחבמ גשגשתו חרפת לארשי .םיוגל רואכ לארשי תא שדחמ
-םהל יתתנ רשא ,םתמדא לעמ דוע ושתני אלו ,םתמדא לע םיתעטנו" .ונביי
."ךיקלא 'ה רמא

The T.O.P. home page


Back to the home page.