יתקחב
קזח-ג:וכ ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.יתקחב תשרפ לש עקרה .א
.יקספוטנק ברה תרות .ב
.השרפה םוכיס .ג
.הרטפהה .ד
.השרפה תריקס .ה


יתקחב תשרפ לש עקרה .א

םויסכ היה ,ינועה תעינמו םידבע יניד ,לבויהו הטימשה תונש יניד ירחא
,םידבע לארשי ינב יל יכ" :הכ קרפב ןורחאה קוספה "רהב" תשרפל יעבט
גוהנל םוקמב ."םכיקלא 'ה ינא ;םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא ,םה ידבע
:ןינעל םייטנבלר םניא הרואכל רשא םיקוספ ינשב השרפה תמיתסמ ,ךכ
ץוחמ תיכשמ ינבא ג"ע 'הל היוחתשה ןכו תובצמו םילספ תיישע רסוא דחאה
- וארית ישדקמו ,ורומשת יתותבש תא" :הוצמ ינשה וליאו .שדקמה תיבל
- הארנה יפכ - רשא ,ך"נתה רפס לש םיידוהי-אלה םיסיפדמה "!'ה ינא
םיקוספ ינשב ,ו"כ קרפ ,שדח קרפ וחתפ ,וז הטושפ הבשחמ י"ע וענכוש
.רהב תשרפ םויסכ םיקוספה ינש תא האור תיתרוסמה הקולחה ,םלוא ;הלא
יניד ירחא אב ןושארה קוספה .רשקה תא הלגמ רתוי טעמ הקימעמ הבשחמ
ויוניע םע םילשהל ןיאש תורמל .ידוהי וניאש ימל ירבע דבע לש ותריכמ
.םלוה יוציפ אלל ידוהי-אלהמ ותוא תחקל ןיא ז"כב ,ידוהיה לש

- תיכשמ ןבא ג"ע הווחתשי לאו םילילא דובעי לאש ידוהיה רהזומ ןאכ
םג .תאזכ תידוהי-אל הביבסב וליפא - תויח-תרסח תונרמוחל
תרסמ איהש ,ותוחילשלו 'הל הנותנ ידוהיה לש ותונמאנ ,הלאכ םיאנתב
,ותחלצהו ותמצוע לכ םע ,רשא רחאה ןעמל דבוע ונדועב ימינפה ודובעש
םידוהיה תא איצומ 'ה ןכ-לע .םיימינפה וירציל דבע תויהל לולע
,םהלש-םהירציל םידבע ויה םירצמה ;תודבע תיבמ אלו ,םידבע תיבמ
םהילבכ ךותב תימינפה םתורח תא םייקל ולכי םיידוהיה םהידבע וליאו
וליפא ,הלילב וליפא םירצמ תאיצי תא םיגגוח ונא ןכל .םיינוציחה
תיב תרגסמב קר לבא ,םינבא ג"ע םיווחתשמ 'הל וליפא .זוכירה הנחמב
תוינחורה תרגסמב תונרמוחה תעפשה תא הנוכנ ךירעהל רשפא םשש ,שדקמה
.תוינחור הרודח הניה - תויח-תרסח - ןבא וליפא רשאכ ,שדקמה לש


יקספוטונק ברה תרות .ב

"םירומיש ליל" ורפסב רשקמ ,רבעש עובשה ןוילגב ונמכיס וירבד תאש ברה
תותבשהש ורבסה י"ע ול ומדקש םינידה םע רהב תשרפ לש ןורחאה קוספה תא
תונשל םא יכ ,םיליגרה םידעומלו תותבשל אל תוסחייתמ קוספב תורכזומה
איה םיקזחה םייתרבחהו םיינחורה ןהירסמ תאצות ;תולבויהו הטימשה
ידוהיה ךותב יתימא תפומכ דחוימה ישונאה םיקלאה םלצ לש ודוסיי
התע .'ה וצ י"פע ,וידבע לעו ול םיעיגמה תובוחה לע ,ותמדא לע רתוומה
,םדאה לע וארומ תא הרשמה שדקמ היהנ ,לארשי תנידמ םע דחי ,ומצע אוה
,הרותה הפיסומ ןאכ .ותוא םינפמו םיקלאה תא וב הלגמ םדאה רשאו
םלועב םיינמזה הרואכל-םימגפה לכ לש םנוקיתל איבהל הדיתע וז השודקש
הז בצמ ,םלוא .ונתשרפב תורכזומה תוכרבה - ה"בקה לש םלשומה עבטה
וליבוי התרפהו הרותה ןמ תומלעתההו ,ןדעה ןגב ומכ ,ךיפה וניה
לש ולרוגו ובצמ ,חנ לש ומלועב ונחבהש יפכ .ןברוחלו סרהל ,תוללקל
.ישונאה רסומה לש וישעמלו ובצמל םיזוחאה תאמ אולמב םירושק עבטה


השרפה םוכיס .ג

םג הנוובה ;םינהכה תרות ,"ארקיו" רפס תא תמייסמ וז השרפ
םגו - הלוכ תושונאל תפומו תוא ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ
השרפה .ידוהיה םעה ךותב ,ןהכה ןרהא לש ויאצאצ ,םיימינפה םינהכל
וא ותחלצה תא ווליש ,םוחתו םוחת לכבש תוללקה תאו תוכרבה תא הגיצמ
תא בישהל שודקו קזח םגדל לארשי תנידמ תכיפהב ידוהיה םעה לש ונולשכ
םיטרפ השרפה האיבמ ךכ-רחא .םילשורי ךרד ,ןדע לש בצמל תושונאה
עדמהש ומכ .םתלואג ימד תאו תורשעמו םיכרע ,םירדנ לש רתויב םיקייודמ
,םלוע תוקבוחה תוטשפומ תוסיפת םע םיגזמתמה םיקיודמ םיטרפ לע ססבתמ
,המוד םוחת הל תויהל בייח ,תואיצמל ליבקהל הילע םא ,הרותה םג ךכ
ק'ציבולוס ב"י ברה .הלודגה תויטתסא-תוישוגרה היתועיבקל רבעמ ,הכלהה
הנממ תויטס ןיבל המימת 'ה תרות ןיב הנחבהל הדימה הנק תא ךכב האור
:תולאוש ןה .םיימינפ שגר יבצמ ןרקיע לכ רשא ,תורחא "תותד" תוקחמה
'?ףקת אוה םאה ?יתימא רבדה םאה' :לואשל םוקמב '?הארשה הזב תשגרה םאה'

ינב לא השמ תא 'ה הוצ רשא תוצמה הלא" :קוספב םימייתסמ רפסהו השרפה
הטימשה תנש תוצמ רוקמש הניוצ ,א:הכ קרפ ,רהב תשרפב ."יניס רהב לארשי
ךכ ,טורטורפב הנתינ וז הוצמש ומכו .הז תא קוידב דמלל - יניסמ אוה
םהיטרפ תא רשא םייללכ תונורקע תרוצב קר אל - יניסב תווצמה לכ ונתינ
לע כ"חא ורזח קר םינברה ;םטוריפ אלמב אלא ,םינברה ומילשה םידיתעה
.יניסב רמאנש המ לכ


די:זי-טי:וט והימרי ,הרטפהה .ד

,רבד לש ופוסב ,תומרגנ תוללקהו תוכרבהש שיגדמ והימרי ,ונתשרפ ומכ
ברקל םידוהיה םידיתע םכרד ףוסב .ה"בקה לא וסחיו םדאה תוגהנתה י"ע
תדה י"ע קר ,"תושדח" תותד וא םיכוותמ אלל ,'ה לא תומואה לכ תא
,"תושונאהו לארשי" ורפסב ,גזומא-ןב והילא ברה לבא - חנ ינב לש תילסרבינואה
עבשלו 'הל םהב םינימאמש ולא תא איבהל וכישמי םלסיאהו תורצנהש רבוס
םידוהיה זא .ירבעה םרוקמל ורזחי ולאה תותדהש ירחא ,חנ ינב תווצמ
םה ,תובר הכ םינש ךשמב םירחאה תא ליבוהל םוקמבש וניבי ירה - ורעטצי
.םירחא םימע לש תולילאהו תושפטה לא ורדרדנו וררגנו ,םהירחא וכלה

בחרמב שדוקה ןמז תא ללחמה ,םילשורי לביטספ איה תילאוטקא אמגוד
םתליפנ לע םילבאתמ םידוהיהש םימיה םתוא ךשמב חתפנ לביטספה .שדוקה
ךכ לע העיבצמ וז הדבוע .שדקמה תיב הנבנ םרט ירהש ,םתשודק תגרדמ
חספ ןיב רמועה תריפס ךלהמב טא-טא חתפתהלו םשגתהל ךירצש ,ונב ןומטהש
ינינעב ונתעד-תחסהמ וז הפוקתב םיענמנ ונא .ךכ םשגתמ וניא ,תועובשל
אוהש ךרדב םדאה תא ליבומ 'ה ירהש ,הריבע תררוג הריבעש ןויכ .החמש
הסג הרפה הללוח שדוקה ןמז לש וז הסג הרפהש אלפ ןיא ,הב תכלל הצור
םינש ינפל לביטספה תחיתפ .םילשורי לש שדוקה בחרמ לש תוחפ אל
איבה טהל המלש' :טסופ םלסור'גה י"ע הלא םילימב הראות ,תודחא
תויפיפי רסירת-יצח איבהש ,ןוזרבוא ןועדג ,הנפואה בצעמ תא
ןורטאת דיל המב יבג לע ולייטש ,םי ידגבב ,הצחמל-תופוטע
םירלודה תרומת התמשנ תא רוכמל הלולע ביבא-לתש דועב .'...םילשורי
קחורמ ןיא .הלש אוציה ירצומב םהדזהל הכירצ םילשורי ןיא ,םירייתה לש
איהש (תינפוג הכישמל דוגינב) תינחורה תוחתפתהה תשגדהמ הזמ רתוי
בשחתמ-יתלב ריוא םוהיז .םילשורי י"ע למוסמה ,םדאה תוינחורל סיסבה
םיידרחה םיקפואה-ירצ לש םדי תא קזחמ קר ,"םינוליח" םידוהי דצמ ,הז
שיש רבד איהש םירבוסו ,תינוליחה הרבחב הלענ ךרע לכ םיאור םניאש
ףוסבש הרהזאל ונתרטפה המוד ,ןכ-לע .סדייא תלחממ ומכ ונממ קחרתהל
,םהידי-לע עפשוי אלש ,םידוהי-אל לצא תודבעל רכמנה ידוהיל רהב תשרפ
רשפא םיידוהי אל םיכרע לש המוד ץומיא .םדיב רשועהו חכהש תורמל
ליל תוגיגחב ,תבשה םויב טרופס תויורחת לש "הרזה הדובע"ב ןיחבהל
.'ודכו ,רטסבליס

לכ אלל ,םידוהיה תא עישויו אפרי ה"בקהש איבנה חיטבמ ,תאז לכ תורמל
םתוחילשל ובושי דוע םידוהיה .הרז העפשה תחת וילא ודריש לפשה םע רשק
.חבש לכל יוארה ,'ה לא ובושיו לארשי תנידמב הלודגה


השרפה תריקס .ה

םכימשג יתתנו ,םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא
ריצב תא שיד םכל גישהו .וירפ ןתי הדשה ץעו הלובי ץראה הנתנו ,םתעב
.םכצראב חטבל םתבשיו ,עבושל םכמחל םתלכאו ,ערז תא גישי ריצבו
הנבה יישק הלעמ ,עובשה תוישרפ לכ לש םינושארה םיקוספה ומכ ,הז עטק
יברה רמוא ךכ .הלוכ השרפה ךות לא רודחל םיחילצמ םהיתובקעב רשא
ונתשרפ ךות לא תוקומע רודחל חילצהש ,םילודגה ונירוממ דחא ,ץיבבולמ
הביס לכ ןיא ירה - וכלת יתוקוחב םא - רזומ ןושארה יוטיבה רבכ .וז
י"שר ינשה יוטיבבש ויתווצמב תולולכ ןהש ,'ה לש ויתוקוח תא ריכזהל
איבמ אוה ;תווצמ לש ןמויקל ללכןווכמ ןושארה יוטיבה ןיאש ךכמ קיסמ
דומלתב עיקשהל שיש השקה הדובעל יוטיבה תא םיסחיימה שרדמה ירבד תא
םושמ שי ךכב .(למע התא הרותבו היחת רעצ ייחו - ד:ו תובא הושה) הרות
תא ילוא ףקשמה רבד ,היישעלו היתוומצ םויקל הרות דומלת תמדקה
הדבל היישעהש דועב ,היישע ידיל איביש דומילה לש הרתיה ותובישח
.תורודה תשילגב ,דומיל אלל ררופתת

עבוק ץיבבולמ יברה .ונרבסה םרט "תוקוח"ו "הכילה" םייוטיבה תא ,םלוא
לש ובל לע םיקוקחה םינידל ןאכ תסחייתמ "תוקוח" "םיקוח" הלימהש
יבג לע השעמל תחנומ הביתכהש ומכ אלו ,םדאהמ קלח םצעב םהש ,ידוהיה
דוע ,ידוהיהמ הנושארה העיבתהש שרפמ יברה .וב הקוקח הניאו ,ריינה
ריבסמ שריה ר"שרה .םמע תוהדזהה איה ,הרותה ירבדל תויצה תעיבת םדוק
ריבסהל השקש םיניד םא יכ ,םתוא ריבסהל רשפא יאש םיניד םניא םיקוחש
ליחתה קר דמולה דועב ,קוח לכ-םדוק אוה ןיד לכ ,םיוסמ ןבומב .םתוא
דומילב תיתגרדהה תומדקתהה .רבדה לש וקמוע תא ןיידע ןיבמ וניאו
םינבומ יתלבו םיירותסימ הליחתב ויהש םירבדהש ,ךכ ידיל םרבד האיבמ
ומכ ,םיינויגה םיניד - םיטפשמ םישענ םהש דע םיראובמ עתפל םישענ
םא :וניקוספ תא שרפל רשפא ךכ .המודאה הרפה דוס תא ףוסבל שפת השמש
ןמ) תווצמכ ןתוא ורמשת ףוסב ,תונבומ-אלה "יתוקוח" דומילב ומדקתת
לכב הילא העיגהש המרב קפתסהל םדאל ול לאש שרפמ י"שרו .(ןיינמה
תרחא ירהש םדקתהל ,תכלל ךירצ דימת .הדומילב קר אל ,הרותה ימוחת
.םיגוסנ דימת

רישי רכש לע םיעיבצמ וניקוספ .תפסונ היעב הווצמ שנועהו רכשה תלאש
רכשה וליאכ דומלתב תובר תורמאל תדגונמה השיג ,הרותה םויק תקומת
רמוא יאני יבר ;די:ד תובא הושה) אבה םלועב אלא םינותנ םניא שנועהו
םירמוא שי .(םיקידצה ירוסימ אל ףאו םיעשרה תוולשמ אל ונידיב ןיא -
לע רכשה תא אל ךא ,היתווצמ םויקב ךישמהל םיעצמאה תא החיטבמ הרותהש
רשיה עבונ ודמעמ רשא לארשי םע ללכל קוספה תנווכ ,םירחא תעדל ,ןמויק
םשגב האור לאעמשי יברש דועב .דיחיה תמועל ,הזה םלועב תווצמ םויקמ
רוביג יאחוי רב ןועמש יבר םהב האור ,תויולג תוכרב יאלקח גושגשבו
המ - ךנגד תפסאו ר"ת !אקוד הללק ,רמועב ג"לו רהזה לא רשקנה הלבקה
לוכי ,(ח:א עשוהי) "ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" :רמאנש יפל ?ל"ת
יבר ירבד , ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה - "ךנגד תפסאו" ?ןבתככ םירבד
ערוזו ,השירח תעשב שרוח םדא רשפא :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר ;לאעמשי
- חורה תעשב הרוזו ,השיד תעשב שדו ,הריצק תעשב רצוקו ,העירז תעשב
ןתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב אלא ?הילע אהת הזמ הרות
ןיאש ןמזבו ,"'וגו םכנאצ וערו םירז ודמעו" :רמאנש ,םירחא י"ע תישנ
תפסאו" :רמאנש ,ןמצע י"ע תישענ ןתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי
ילארשי קשנ הושה) ןדי לע תישענ םירחא תכאלמש אלא ,דוע אלו ;"ךנגד
:ייבא רמא .(חמ:חכ םירבד) "'וגו ךיביוא תא תדבעו" :רמאנש ,(ןריאל
התלע אלו יאחוי ןב ןועמש יברכ ,ודיב התלעו לאעמשי יברכ ושע הברה"
."ןדיב

וזחתת אל ירשת ימויבו ןסינ ימויב ןכיינימ אתוסמב" :ןנברל אבר ל"א
:אנת רב רב הבר רמא ."אנוש אלוכ םיינוזמב ודרטת אלד יכיה יכ ,יאמק
תורודכ אלש הארו אב" :יאעלא ירב הדוהי יבר םושמ ןנחו י ר"א
וזו וז ;יארע ןתכאלמו עבק ןתרות ושעש םינורחאה תורוד םינושארה
וזו וז ,יארע ןתרותו עבק ןתכאלמ ושעש םינורחאה תורוד .ןדיב המייקתנ
םידמל ונא ,חלשב 'חנתו אתליכמהמ .(ב:הל תוכרב) "ןדיב המייקתנ אל
תוכלה יתש בושו רקובב תוכלה יתש דומלל םדאה לעש העדב היה עשוהי 'רש
לכ תא םייק וליאכ בותכה וילע הלעמ - ולוכ םויה לכ דובעלו ,ברע תעל
דבע אלש ימל קר התומלשב הנתינ הרותהש רמא י"בשרש דועב ,הלוכ הרותה
!המורתהמ תוחפל וא ,ןמהמ לכא םא יכ

ויאישל עיגהל ,ץרא ךרד םע הרות לש בוליש בייחתמכ תיארנ ארמגה תנקסמ
ראשב דמוללו דובעל ךא ,רמועב ג"ל ןוגכ ,םעפב םעפ ידמ י"בשר לש
דגנכ תואלקחה תוכרב תודמעה .רבעש עובשה ןוילגב ונרמאש יפכ ,םימיה
,םירחאש י"בשר רמאיי ןכ םא אלא ,י"ר תבוטל ןוידה תא הטמ תוללקה
וקסעת םתא רשאכ קר איה הללקה וליאו ,תואלקחב וקסעי ,םיברעה ןוגכ
קר ,תווצמב קוסעיש ידכ הכאלמה ןמ רוטפ םדאהש ןועטל ילוא רשפא .ןהב
שי ןכ םא אלא ,ןיעל הארנה דיתעל קיפסיש ףסכ רבכ רבכ רבצש רחאל
י"ר םג .תיאלקח הדובעב דוחייב ,הדובעה םצעב השודק ,םיבר ךכו ,תוארל
םירדה תא הוושמ י"ר .לארשי ץראב ררוגתהל דאמ בושחש ורבס י"בשר םגו
תגשהב םיישקה תא הוושמ י"בשרש דועב ,(א:ח הרז הדובע) ם"וכעל הלוגב
ינש תא הוושמה ,ק'ציבולוס ב"י ברה יפל ,החגשה ךרע ןכו) לארשי-ץרא
ן"במרה ,אבה םלועה תגשהבו הרות תגשהב םיישקה םע (הזל הז םיגשומה
ךכל ןמיס ,דבלב רצותה תרכזה םוקמב ,םשגה תכרב תשגדה תא ראבמ
'ושה) םימי ךרוא ,תואירב :עבטה תוכרב לכ תונומט םיבוט םימשגבש
.(םיתמה תייחת תכרבב "םשגה דירומו חורה בישמ" תפסוה

היח יתבשהו ;דירחמ ןיאו - םתבכשו ,ץראב םולש יתתנו :הכרבה ךשמה
ולפנו ... םכצראב (רובעת אל וליפא) רובעת אל ברחו ,ץראה ןמ הער
,ןתנ ה"בקהש רשועהתא ומצעל לוטי אל שיא .(ח-ו:חכ) ברחל םכינפל םכיביוא
םולשה אוב םרטב ביואה חטשב לארשי תולובגל ץוחמ םחלינ תומחלמה תאו
רפסמ לדגש לככ המיאתמה היצרופורפל רבעמ לדג םידוהיה לש םחוכ .אלמה
.הבבר ופדרי האמש דועב ,םיביוא האמ ופדרי השימח :ץראב םידוהיה
יתומיקהו ,םכתא יתברהו םכתא יתירפהו םכילא יתינפו :תוכשמנ תוכרבה
הרזחו םיקלאה םע עגמש ךכל זמר ,(ט:וכ) םכתא (תירטס-ודה) יתירב תא
.תיאבצהו תירמוחה החלצהה ירחא ואובי הבושתב

םכל היהי -(י:וכ) "ואיצות שדח ינפמ ןשיו ,ןשונ ןשי םתלכאו"
םינשוימ םירבד רומשל וכרטצת אלו ,וקלחב ןשיתיש ידכ ןיי קיפסמ
(?תחידב) תא רתוסכ רבדה הארנ !םינשונ תוגהנתהו םיגשומ וא - םייולבו
תדב ,שדח רבד לכ לש האוושה ,"הרותה ןמ רוסא שדח" :רפוס ם"תחה
תרתומ איה לבא - רמועה תברקה ינפל הרוסאה ,השדח האובתל ,הרבחבו
לבקל ךירצ ךכ .ה"בקהמ לכהש הרכה למסמש ,רמעה תברקה ירחא ירמגל
,טנרטניא ,היזיולט ומכ ,תושדחה תוילגתה לכ תא ,'ה תנתמכו ,החמשב
היתווצמ ,'ה תרות תרגסמב אוה םהב שומישהשכ קר לבא -הזילנאוכיספ
שדחל םיכירצ" :םייונישל הרותה תשג תא םכס קוק .י .א ברה .היתורטמו
ןשיה לכואהש הכרבה תא שרפמ ןמלגופ לאירא ."שדחה תא שדקלו ,ןשיה תא
!שדחה לכואה תאיב דע לקלקתי אל

שי ןאכ .(אי:וכ) "םכתא ישפנ לעגת אלו ,םככותב יבכשמ יתתנו"
תשיפת םע דחא הנקב הלוע לכשהכ ,לארשי םע 'ה יסחי לש תפסונ הקמעה
חימצמ) חמצ לש ותחימצ ומכ ,יתגרדה ךילהת םה חישמה תומיש -קוק ברה
;םידוהיה תא דוע שרגי אל 'הש :ךכ י"שר תא שרפמ ן"במרה .(העושי ןרק
םגרתמ ,ןלפק הירא 'ר .םיאמטה תא תשרגמ (ןכשמה רוקמ) תיקלאה שפנה
ידדהה טהלל יוטיב ,ישפנ לע וסאמית אל :ריבסמ ,תילגנאל ך"נתה
.םירישה ריש הוושה ,לארשי םע םע 'ה גוויז תא ןייפאמה

םתאו םיקלאל םכל יתייהו (םכמ דחאכ ,ןדע ןגב :י"שר) םככותב יתכלהתה"
םע לש דחוימה דיקפתל םישחכתמה םידוהי-אלל דוגינב) םעל יל ויהת
םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקלא 'ה ינא (!חישמה תומיב לארשי
ירחא ."תויממוק םכתא ךלואו םכלוע תוטומ רובשאו ;םידבע םהל תויהמ
לככ תכלוהו הפירחמה ,תכשוממו הכורא הללק תאבומ ,וז הרצקו הקזח הכרב
אוה יתגרדהה ךילהתה .הרותהמו םיקלאהמ דועו דוע וקחרתי םידוהיהש
םיבנעה תנומסת) תושידאה לע המשא תשוחתמ ילוא עבונה ,לוזלזל תושידאמ
תידוחייה תידוהיה תירבה סמועו תווצמה לש תילמרופה היחדה .(םיצומחה
'ושה) ביואה ידיב יאלקחה רצותה תליכאלו תישגרו תימשג הקוצמל האיבמ
הרידאה םתמורת לרוג םע םתודהימ הינמרג ידוהי לש יתגרדהה קותינה תא
ה"בקה לא םתביש-יא .םידוהיה ברקב רורשת תרדגומ-אל הדרח .הינמרגל
.ארפ תויח הב וטשפי ,ץראב ןוירפה רסוחל רבעמ .העבש-יפ הללקה תפרחהל איבת

,ביואה ידיב שוביכ אוה ,ול םדוקה ןמ העבש יפ ףירח אוה ףא ,אבה בלשה
(םיתמ) םידלי ,הממשל ץראה היהת ןורחאה בלשב .בערו תופגמ לש ןתעיגפ
.תולגב רזופי םעהו ,בערה ךותמ ולכא"

,ב"הרא) םכיביוא ץראב םתאו המשה ימי לכ היתותבש תא ץראה הצרת זא
םידוהיה םאו ,תוללובתהל םימרוג רתויב םידמחנה םימעה אקווד ?הינטירב
התבש אל רשא - ,(םישדח םינוערפ םש םימק לארשי ץראל םבוש תא םיהשמ
תנש ןיב םיינויחה םירשקה בוש) (הל-דל:וכ) הילע םכתבשב םכיתותבשב
הדרחו דחפב ןייפאתי יתולגה ידוהיה .(הללקהו הכרבהו יניס ,הטימשה
ריכת והשלכ בלשב .הרזה ץראה י"ע לסחתיו ללובתי אוה ,דוסי אלל
יעסמ ומכ) םתולגב םהילע תופסונ תורצ ה"בקה איבי זאו ,היאטחב תיראשה
ינפל אובי הז בלשש (ארזע-ןבא) םירמוא שי .(האושה - םתשריו בלצה
הביש ידיל תיתלחתהה הרכהה תא ךופהל ודיקפתש - םירחאו ,אטחב הרכהה
רשק אלל) לרעה םבבל ענכיי זא וא .תידוהיה תוחילשה לאו 'ה לא הליעפ
ה"בקה סאמי אל ...בקעי יתירב תא יתרכזו .םנווע תא וצרי זאו (הלימל
תורצנה תא 'ושה) תירבה לוטיב ידכ דע וא םתדמשה ידכ דע לארשי םעב
ןיב ןתינ ליעל רומאה לכ .("ותעד תא הניש" ה"בקהש םינעוטה םלסיאהו
רתויל הפצמ ה"בקהש איה תיללכה הנומתה) השמ ידיב יניס רהב לארשיל 'ה
דימתמ אוהשו לארשי תנידממ םלועה תא לואגל םידיתעה לארשי םעמ
תא רסמ 'ה ןאכ .(תושעל םהילע לטוה רשא תא ושעיש ידכ םהמע ותדפקהב
םילוגד תונורקע ירחא ,תודהיבש ךכל תפסונ אמגוד) ןכשמל תובדנה יללכ
ןכאש חיטבהל ידכ ,תוגהנתהל םיעגונה םיטרופמ םינוכתמ םיאב דימת
ךרע) םדא לש "וכרע" םורתל אבה .(םוימויה ייחל תונורקעה ורדחי
.ונימב ןהו םדאה לש וליגב ןה יולתה םוכס םורתי ,ןכשמל (ותדובע

די גשיהב אוהש םוכס ןהכה עבקי ,ךכב דומעל לגוסמ םרותה ןיא םא
שמתשה םא ."םדא לש וכרע" םרתינ םהבש םירקמל אקווד עגמ הז לכ .םרותה
אלא וניא תאז לכש םירמוא שי .שממ לש הכרעה תכרענ ,רחא יוטיבב םרותה
ומכ - ריזנ לש - דחוימ תורש 'ה תא תרשל ידוהי רודיש רדנל ףילחת
.(לאנברבאו ק"דר 'ר) הנושארה הריזנה ,חתפי תבו ןושמש ,לאומש

המהבה םא ,םלוא ;תושודק תומהבה יתש ,השדקוהש המהב ףילחהל םיסנמ םא
םירשע תפסוה ךות התודפל רשפא ,תברקומ תויהל היואר הניא השדקוהש
לכ ,(םיזוחא םירשע תפסותב) הלואגל םינתינ ושדקוהש תודש םג .םיזוחא
םא םינהכה שוכר םישענ םה לבויה תנשב .שדקמה רבזג י"ע ורכמנ אל דוע
קיזחמה ידוהיה .םתאובת תכרעה לע תססבתמ תודשה תלואג .ודפנ אל
לכ .וז הנשל רבעמ ןתוא שידקהל יאשר וניא לבויה תנשל דע קר תומדאב
רטפ תא ומכ רומחה רוכב תא תודפל שי) תונברקל םה 'ה לש המהבה תורוכב
תולאשב בכרומ ןוידל) הברקהב תורוסאה תומהב םג תודפל שי .(םדאה םחר
תקולחמ האר - ורשקהב בלתשמ אוה ךיאו ,אל וא רוכבל רושק הז קוספ םא
תועצמאב (םינהכל וא שדקמל) 'הל שדקומה לכ .(זכ:זכל ן"במר - י"שר
ןיחבהל בוש רשפא) 'הל אוה םישדק שדוק ;ותודפל וא ורכמל ןיא - םרחה
רובידה תועצמאב םלועה תאירבב ומכ ,רובידה לש לודגה וחוכב ןאכ
רחאל .(ערוצמו עירזת תוישרפב - ןהכה לש ורוביד י"פע האמוט תעיבקבו
וליפא ,הרוצ לכב ותוא "שידקהל" רשפא יא ,תומל םדא לש וניד רזגנש
ףסכב ותודפל רשפא ,םילשוריב לכאנה ,שדוק ,ינש רשעמ .(י"שר) םרח י"ע
.םילשוריב םירחא םירבד תונקל ףסכבו (םיעובקה םיזוחאה םירשע תפסותב)
לכ ךישמת ךכ .םילשוריב ולכאל שיש רשעמ רדגב איה םג תירישע המהב לכ
.התריוא תא גופסלו ,םילשוריל תולעלו בושל החפשמ

קזח קזח - יניס רהב לארשי ינב לא השמ תא 'ה הוצ רשא תוצמה הלא
24000 תוומ לע לבאה םייתסמ רמועב ג"לב :אמויד ינינע ד"סב !קזחתנו
וניה ידוהיה םעה לע ותעפשה רשא ימואל ןוסא ,אביקע 'ר לש וידימלת
שדקמהש ומכ ,ידדה דובכ רסוחמ האצותכ ותמ םה .ןיבהל ונתלוכיל רבעמ
תלואג תא איבהל דיחיה ןוקיתהש ריהצה קוק ברה םניח תאנש לשב ברחנ
תידוהיה תורובה רבשמ ,ךכל אמגוד .םניח תבהא אוה תיחישמה לארשי
םיעדויה םידוהיה תבוחש דועב .ונממ עבונה תווצמה םויק-יאו תיחכונה
םניא לזמה עורל רשא םהיחאל עייסלו תוסנל איה תווצמה תא םימייקמהו
ייחב ונבר ביצמ ,ןכא .םתוא דבכלו בוהאל תוחפ אל םיבייח םה .הלאכ
ק'ציבולוס ברה .ותלוז תא ןקתל םדא לש ונויסנל םדקומ יאנתכ הז ןויער
ונניאש לע תווצמ ירמוש םידוהי לש םתעפשה תא הליבגמה היעב הלעה
לבקתמ תובורק םיתעל ,הבהא לש יוטיבכ הרות דמלל םוקמב .ןתוא םירמוש
לש סחי םע דחי ,תלוזה לע הטילש לש יוטיב הניה הרותה תארוהש םשורה
תווצמ רמוש אוהש לע חומשל בייח יתדה ידוהיה .ונממ תוחנל ריכב
,תועטב קיסהל ול רוסא ךא ,ךכב םיבייח םירחא םידוהי םגש ןימאהלו
- רתוי ותוא בהוא 'הש וא ,תווצמ רמוש וניאש יממ בוט םדא אוהש
:ב ,ג הבושת ם"במר ;'מ 'דיק ,י"בשר


The T.O.P. home page


Back to the home page.