ךתולעהב
זט:בי-א:ח רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


,(טנארוק ינדיס) םהרבא ןב םולש םייח תמשנ יוליעל שדקוה הז ףד
ולש ינשה טייצראיה לגרל ,ל"ז

:ןכות
.ךתולעהב תשרפל אובמו עקר .א
.השרפה תריקס .ב
.הרטפהה .ג

ךתולעהב תשרפל אובמו עקר .א

,ןכשמל תורקיה םיאישנה תונתמ ושגוה םהבש ,םימיה רשע םינש ירחא
ודיקפתש ,השמ םע קר רביד 'הש ךכב רבעש עובשה תשרפ המייתסנ
דימעהל האב האוושהה .(טפ:ז) רועש ןיאל ,םיאישנה לש הזמ לודג רתוי
והזש ,םנמא ,ןכתיי .ןוכנה רואב ,ץוחנ אוהש לככ ,םיאישנה דיקפת תא
שדוח עריא אוהש פ"עא ,ןכשמה תכונח סכטל אשנ תשרפב הרזחל קומינה
יאישנ תא ,יאבצה דקפימה תא הגיצמ הרותה דועב .ןסינ ח"רב ,ןכל םדוק
אוהש לככ ,ל"הצש לארשי םעל הרותה הריכזמ ,הדיעצה ירדסה תאו ,םיטבשה
- ןכשמב תלמוסמש תינורקעה תיפוסה הרטמל יעצמא קר רתונ ,ינויחו שודק
-"ישפח" םע קר אל) "שודק יוגו םינההכ תכלממ" לארשי םע היהיש
ןהידיקפתו ןהיתורשמ רואת תמלשה רחאל .וצראב תפומל 'הל (ו:ט"י תומש
התע הרותה האב ,לארשי ינב ראש ידיקפת תמועל ,םייולה תוחפשמ שולש לש
םהידיקפת תמועל ,ןרהא ,יול טבשל אישנה לש דחוימה ודיקפת תא עובקל
.םיאישנה ראש לכ לש

םיאישנה ידיב ןכשמה תכונח תעב הקעומ שח ןרהאש ,רמוא י"שר
רמוא התע .קלח לכ היה אל יול טבשלו ול וב רשא סכט ,םירישעה
.הנוקיתו הרונמה תאלעה לש רתוי הברה לודגה דיקפתה ול רמשנש ,ה"בקה ול
םירבדה ינש תא תושעל רשפא יאו הז תא הז םירתוס םידיקפתהש ,הארנ
,דואמ חלצומ רחסמ שיא םג היהי לוגדה חורה שיאש ריבס הז ןיא ;וידחי
םגו םייטרפ םג ,םייתימא תימצע המשגהו רשואב תוכזל ידכ .ךפהלו
אוהש דועב ,ול דחוימה דיקפתה תא אלמל דחא לכ לע ,םיימואל
לודיג תונוכת הוושה) ובחורו ותומלש םשל רחאה םוחתב תצק קסעתמ
,תורק תויביטקייבוא שוביכ תונוכתו ,םידלי לודיג ןוגכ ,תוימיטניא
.(הבקנו רכז ידיקפת רקיעב םהש ,ידומלת וא יעדמ רקחמ ןוגכ

,ישונאה עדיה יפנע לכל תסחייתמ ,לאנברבאה יפל ,הרונמה תקלדה
תונויער לש םנוקיתלו תויביטקלסל סחייתהל יושע הרונמה ןוקית וליאו
יצרפ ןיב (רכז ןב תפדעהו םימודא םיטוח ןחלופ ןוגכ) םימודקו םיעטומ
.הנבהו עדמ תגשהב תומדקתה

ירהש ,הדגא ישרדמ לע ססובמה ,י"שר לש ושוריפ תא החוד ן"במרה
תברקה םא יכ ,הרונמב לופיטה ונניא ןכשמב םינהכה לש ירקיעה םדיקפת
ןרהא ,ףסונב ;םירופיכה םוי ןחלופב האישל העיגמה ,תרוטקהו תונברקה
לכב תונברוק ואיבה םה ירהש ,ןכשמה תכונחב וחכשנ אל וינבו
דיקפת שיש שח אל ןרהאש רמוא אוה .םתשדקה עובש ףא היהש ,הכונחה עובש
תקלדהל סחייתמ שרדמב רכזומה יוציפה/הקלדהה ;וטבשל דחוימ
הקלדה ,ןרהא לש ויאצאצ י"ע ,רתוי הברה תרחואמה ,הכונח תרונמ
.ויתונברקו ןכשמה תויכשמה תניחב -תיבה ןברוח ירחא בר ןמז ךשמיתש
תא םיכרבמש הכרבה ,ךשמתמ אוהה םגש ,םינהכה לש ינש דסומ בצומ ןכ-לע
לש יחצנה םדיקפתל ףסונ זמר אוה ,םיאישנה תונתמ ינפל קוידב ,םעה
,תווקתה לכ ץופינ ירחא ,סורהה תא שדחמ תונבל רתוי הברה השק .םינהכה
םעה תא ךרבל ,ןכ-ומכ .תודורווה םירוענה תווקתב שדחמ ליחתהלמ
דועב רשאמ רתוי הברה תוקזח חורו הנומא שרוד ,תולגב וליפא ,ודדועלו
.ןיקת לכהשכ ,ודמע לע שדקמה

םינהכה לש ךשמתמה דיקפתה איה ,הארוהה למס ,הרונמהש ,םירמוא םירחא
תרומת ףסכ תחקל רסואה ,ם"במרה יפל וליפא .תולגב וליפא ,םייולהו
ישאר דימעהלו םיללוכ םיקהל רשפא ,םירגובמל הפ לעבש הרות דומיל
לש הזמ רתוי לודג ןהכה לש ודיקפתש ,םירמוא שי .םייולל -רכשב תובישי
ץראל הילע הוושה) ופסכ תא קר אלו ,ומצע תא שידקה אוה ירהש ,םיאישנה
טביהב ןיחבהל ןאכ רשפא ,היהיש לככ רבסהה היהי .(תיבגמל המורת תמועל
דובכ חיטבהל ,רבעש עובשה תשרפב הב לחוהש ,השמ לש ותמישמ לש ףסונ
םיברעה םע תויעבה הוושה) "ובשחיי" לכהש ,לארשי לכל םיווש קופיסו
לש םדובכ תא ריבגהל ול רמאנ םש .(םויה םימודק תורבחמ םישדח םילועו
םידיקפת ,"םג" תניחבב ויה םהידיקפת רשא ,יררמ ינבו ןושרג ינב
הדימב רתוי הבושח התיה םתכאלמש תהק ינב לש המרל דע ,םרקיעמ םיעייסמ
חפוקמ ומצע שחש רתויב ריכבה דמעמה תא םחנל וילע ןאכ .המישרמ
רתויב תומישרמה תוימשגה תויקולאה תושדקהב קלח ול היה אלש לע
ןטקה ןואגה לש ויתושוחת תא הווושה) רתוי הברה תוריהמב תומשגתמהו
עונלוק ינקחשו םינלגרודכ ןוגכ ,תונטק הצירעמה הרבחב שפנה-ןידעו
.(ןורטאתו

הוושה ,דובכ תמרל ,שפנה תא למסמש ,"רנה תא תולעהל" ךרוצ היהש ומכ
ונממ רצבנש לע חפוקמ שחש ימ תא סייפל השמ לע היה ןאכ םג ,שפנ לכל
רבדמב דעוצ לארשי םעש דועב ,ןכ-לע .ותאמוט לשב חספה ןברקב ףתתשהל
י"ע תושונאה תא לואגל אצויה 'ה אבצ ,ןכשמה ביבס ףפוטצמ אוהשכ
םעה גיהנמ לעש הרותה הריהזמ ,תפומכ לארשי תנידמ לש החותיפו השוביכ
ידכ ,םברקב הילפאהו חופיקה תושוחת לע יוארכ ביגהלו שיגר תויהל
לכש ומכ .(םויה לארשי הושה) םהב תמעפמה תודחאה חור ךשמה תא חיטבהל
"ומוקמ" רומש הידוהיו ידוהי לכל ךכ ,הנחמב "ומוקמ" רומש ,דחא
לכו םדא ןב לכ יבגל םג ךכו .(שריה ר"שרה) לארשי תודלותב ידוחייה
ידכ ררחושמה לארשי תודלות רופיס קספוה ,דל קרפ ,תומש רפסב .המוא
.בהזה לגע השעמ לע םתרפכ ירחא תשדוחמה ,תירבה ןינע תא ריהבהל
- ויתובקעבו ,כ"חא ןודנ ,ןכשמה ,תירב התוא לש ינתוואר-ילמסה הגיצינ
םיידדהה-םיימינפה ויסחיו ,ארקיו רפסב שודקה יוגה לש ויקוח טוריפ לכ
.רבדמב רפס לש םינושארה םיקרפב ,"תירבה הנחמ"ל

םיקוחר םידוהיה הדימ וזיאב םיאור ,ירוטסיה םעסמ רופיסה שדחתהב ,ןאכ
הרבחה לש תויושכעה התמר תא םיפקשמ שונא יקוחש דועב ;לאידיאהמ
לש םיטלחומה םילאידיאה תא םימלגמה ,הרותה יקוח ,םתוא תקקוחמה
תושירדל רבעמ קחרה םיאצמנ - חישמה תומיב - םדאבש יקולאה לאיצנטופה
יקולאה םאצומ ןאכמ ;הווהבש םיאנתהמ תולועה תוחנההו הפוקת התוא
.(שריה ברה) רורבה


השרפה תריקס .ב

הרונמה זכרמ רבע לא הרונמה תורנ תא "תולעהל" ,השמ י"ע ,רמאנ ןרהאל
יפל .דחא בהז שוגמ היושעה ,איה השקמ המצע הרונמה .םתוא קילדמ אוהשכ
ה"בקה לש ורוא ,הרותה תא םילמסמ יעצמאה הרנו הרונמה זכרמ ,לאנברבאה
,תינוליחה המכחה יפנע תשש םהש ,הרונמה ינק תשש לכ .האירבה דסמו
ןוגכ ,םינושאר םינעדמ לש םתרהצה תפקתשמ הזב ילוא ;ונממ תאצל םיבייח
,קקוחמו ארובב םתנומא ךותמ עבטה יקוח תא ושפיחש ,ואלילגו ןוטוינ
,זכרמה ינפ לע םיריאמ ,םרות יפל ,םה .רדס-יאו תוירקמ לש םלועב אלו
הריבגמ ,הקיטמתמהו םיעדמה ןוגכ ,הבוט תינוליח תונדמלש ךכל-ילוא-זמר
ימכח לש םקוסיע דעב ןועיט שי ךכב .הרותב דמולה לש ותנבה תא הריאמו
עוצקממ סנרפתהל םתוא תבייחמה השיגל רבעמ ,ןילוח ידומילב הרותה
.ןילוחבש

ךרדה איה ךאיהו" :ם"במרה בתוכ ,הרותה ידוסי תוכלה לש 'ב קרפב
םילודגה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותאריו ותבהאל
חבשמו בהוא אוה דימ ,ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ האריו
האמצ" :דוד רמאש ומכ .לודגה םשה עדיל הלודג הואת הוואתמו ראפמו
עתרנ אוה דימ ,ןמצע ולאה םירבדב בשחמכו ,"יח ל-אל ,םיקלאל ישפנ
הלק תעדב תדמוע הלפא הלפש הנטק הירב אוהש עדויו דחפיו ,וירוחאל
השעמ ,ךימש הארא יכ" :דוד רמאש ומכ .תועד םימת ינפל הטועמ
םיללכ ראבמ ינא ולאה םירבדה יפלו "?ונרכזת יכ שונא המ ,ךיתועבצא
.םשה תא בוהאל ןיבמל חתפ ויהיש ידכ .םימלועה ןוביר השעממ םילודג
היהוו רמאש ימ תא ריכמ התא ךכ ךותמש ,הבהא ןיינעב םימכח ורמאש ומכ
תפוקת לש הקיסיפטמו עדמ דמלל ךישממ ומצע ם"במרה ".םלועה
לודג םכח לע אלא הלח האובנה ןיאו" :בתוכ אוה 'ז קרפב .םייניבה-ימי
אוה אלא ,םלועב רבדב וילע רבגתמ ורצי אהי אלו ,ויתודמב רובג המכחב
."דואמ דע הנוכנ הבחר העד לעב אוהו ,דימת ורצי לע ותעדב רבגתמ

לע לזמ ינב םהש םיענכושמ ,"וחקלנ"ש ירחא שידקהל שי םייולה תא
הזה םלועה ראפ ןדבאו םיישקה תורמל ,'ה תא דחוימב תרשל ורחבנש
ימ םהילע וזתוהש ירחא .(םינקפס ויהיש רבדה יעבטש זמורה ,י"שר)
רישי עגמ י"ע םהמ ולא-יא ואמטנש הרקמב המודאה הרפה לש הרהטה
םידחאש הרקמב היפויתא ידוהי לכ תא רייגל העיבתה ומכ) םיתמה םע
םתרפכ ךכב ,ןשרדה השמ 'ר יפל ;םפוג לכ תא םיחלגמ ,(?םידוהי םניא
;לגעה תא - ףילחהל םיאב םה םתואש - תורוכבה ודבעש לע תילמסה
ותוא ,תערצ - וערטצנ יכ הרפככ םפוג תחלגתבו הזתהב ךרוצ היה תורוכבל
:וז העד לע תושקהל רשפא .(ח-ז:די ארקיו) םאטח לע - ירותסמ-יקלא עגנ
תורוכבו ,םהילע םירפכמ ןיאו תורוכבה םוקמב םיאב םייולהש הארנ
תא ;הרפכל וקקזנ אלש תורמל "םדוקה םדיקפתב םמצע םוקמב םיאב" םייולה
לדגל לכ-םדוק ךירצ ערוצמה :ףסונ ישוק .חלגל ךירצ היה םמצע תורוכבה
הנושו תלדבנ יולה תשודקש איה תפסונ השיג !(המ:גי ארקיו) ורעש תא
,אוה וליאו ,ורעש תא חימצמה (הרותב ול םדוקה) ריזנה תשודקמ איה
תדגונמה - ףואנב הדושחה הטוסה לע תינפגס הבוגת הווהמ ,ריזנה
.אטוחה ערוצמה לש ומכ ,ערפנו הלגנ הרעש רשא - ינוציק ןפואב ותעמשמל
.םוי-םוי רפתסמ ,לודגה ןהכה ,םלוכמ לודגה יולה ,הלא תמועל

רדסה תוישיאו תפטושה תוישיאה :תוישיא יגוס ינש םימייקש רעשל רשפא
,הצוח הדי הטישומה ,(הלבקה לש םיחנומב) "הרובגו דסח" ,תעמשימהו
תונכל רשפא םיגוסה ינשמ םינוציק .םיימינפה קמועהו רדסה תלעבו
ויהשכ יטילנאוכיספה יתביבסה םאצומל זמר ,"תוריצע ילעב"ו "םילשלשמ"
,ינשה גוסה לש ותוחתפתה איש תא םיגציימ םייולהו םינהכה .תוקונית
,ושע:ןוגכ ,תונפקותו תוריהיל ךפהיל םילולע ולש תעמשמהו רדסה רשא
;םיסועכ םישנא םניה םינהכהש תעבוקה תרוסמה י"פע) קחצי לש ושפנ-ןב
ןוילג 'ר) תיבויח תומד וב םיאורה י"פע ,ריזנה .(לארשי יאנק הוושה
יסיסב ןפואב ןה ויתונוכת רשא םדאל אמגודה תויהל יושע ,(אשנ תשרפ
עגמה .ןייה רוסיא תועצמאב םינסרתמ וירצי רשאו ,תועמשוממ אלו תופטוש
ןיעמ םדא ארפ םא !הזכ ססותו יח םדא לע דחוימב עיפשהל לולע תוומה םע
וירצי י"ע םייואמ ומצע שוחל לולע אוה ,תינייתש הרבחל עלקנ הז
םתוארפב לוכיבכ-םחולה תונלבוס-רסח יאנקל ךפהילו וררועתנש םייארפה
רמושה יניימוחל ךפהנה ,םהרבא לש ושפנ-ןב ,לאעמשי הוושה) םירחא לש
.(קושב תורייתל קיצמ אוה דועב הרוהטה ותשא תא םינפב

,םינהכה יתרשמו לארשי יגיצנכ 'ה ינפל ופנהו םהידגב תא וצחרש ירחא
םיליבומכ תורוכבה תא םייולה ופילחה ,םהיתונברק תא ובירקהש ירחאו
שמחשכ ,םישימח ינב דע שמחו םירשע ינבמ םתורש תפוקת .םיקלאה תדובעב
תאבומה ,זכ ןילוח תכסמ יפל ,הילושכ הרשכה תפוקת ןה תונושארה םינשה
י"שר .םישולש ליגב ליחתמ םתורש ,ג:ד רבדמבב רומאה י"פע .י"שר י"ע
לש םדיקפת) הרות דומלתב "תוילוש" םג ןה םינשה שמחש רמואו ךישממ
ןמיס ,תויגשיה לש םיכורב םינמיס אלל םינש שמח םידמול םאשו ,(םייולה
עבוקו ,וז דיחי תעד לבקמ וניא ן"במר .םייחב רחא דעי רוחבל ךירצש
םתכאלמש ,ע"בארה תעד תא םג החוד אוה ;תושר ויה תונושארה םינשה שמחש
.אשמ תאשל םוקמב ,תונושארה םינשה שמחב רתוי הלק התיה להואב

שדוח דועב .רבדמב םהלש הינשה הנשב חספה תא בוש תושעל ווטצנ םידוהיה
תפקתשמ ירהש ,ןיינעה רופיס בכעתמ ,רבדמב רפס חתפנ םש דקפימה ינפל
םינשה עשתו םישולש לכ ראש חספה ןברק תא ובירקה אלש - םתפרח ונממ
ירפס) הילעה תרירב תא וחדו םילגרמה לא ופרטצהש ירחא ,רבדמב ושעש
ן"במר תמועל ,הרותב רחואמ וא םדקומ ןיאש ןעוטה ,י"שר י"ע טטוצהמ
ירהש ,יגולונורכה רדסב קבד וניאש הזב אוה גירח הז ןיינעש רמואה
.(םירחא םיאשונל הרבעש ינפל ןכשמה יניינע תא םייסל התצר הרותה
,חספה תונברק רתי תא ובירקה אל הלימ רדעה לשבש העד םג איבמ ן"במר
הלימל הנכס לש דממ ופיסוה ,םילגרמה אטחמ ועבנש ,תוער תוחורש הנעטב
ןיינעב לארשי ינב ולשרתה וליאכ הסיפתה תא החוד אוה .ירפסה יפל -
ויה .ובירקהל םהילע הפוכ היה השמ ירהש ,הינשה הנשה ירחא חספה ןברק
תושעל המ ועדי אל ןרהאו השמ ;םתאמוט לשב חספה ןברקמ לוכאל ולכי אלש וליאכ
איבה ק'ציבולוס ב"י ברה !לכה עדוי דימת אל יבר וא הבישי שאר וליפא)
וסחייתהש םידחפ ,ולש יודה שרע לע יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וידחפ תא
רמא השמ .(תוששחו תוקפסב תוקלל לולע הרותה רש וליפאש החכוהכ ,ורבעל
ימלשוריה םוגרתה .'ה ינפב םניינע תא איבמ אוה דועב ןיתמהל םהל
ונניאש םירבד שיש רמול שייבתהל ול לא - השמ תא תוקחל שקבמהש ןייצמ
.םימעפ עברא השמל עריאש יפכ ,םעדוי

השורד התיה םישנאל רשאכ ,דחפלצ תונבל רשקבו ןאכש ןייצמ םג םוגרתה
תא השמ עדי אלשכ ,םירחאה םירקמה ינשבש דועב ,'ה לא השמ רהימ ,הרזע
תונלבסב הכיחו רמשמב םתוא חינה אוה ,םיצעה ששוקמ לשו ללקמה לש ושנוע
ידוהיה גיהנמהש ןאכמ דמל ס"בי ברה .םשנוע תא ול עידוה 'הש דע
םירהממ םויה ,וננובאדל .שונעל וא תונגלמ עתרנ ךא עייסל שש יתימאה
הריעצ וליפא .םהל עייסלמ םיעתרנ ךא ,םידוהיה תא תונגל םיבר םינבר
םיחנצמ רופתל וא תויגוע תופאל תלגוסמ התיבב תראשנה "אתרק ירוטנ"מ
םולשל תבש לכ וללפתהש ימ לש םהיאצאצ .הייח לע םירמושה ,םילייחל
לארשי תנידמ םולשל ללפתהל טלחהב םיבייח הלוזה הניראצהו רוכישה ראצה
.הדותו הכרעה לש השודקה הנוכתה לש אוהשמ תוחפל םהב שי םא ,האבצו
ןיעמ תוליפת תויהל ךירצ "יתד" תסנכ-תיבל םייניפואה הדימה ינקמ דחא
,ןורושי ,לארשי תיב ,ןויצ םחנמ תסנכה יתבב םירמאנש ולא ןוגכ ,הלא
ונממ רצבנש ימל קר ינש חספ ןברק בירקהל ריתה 'ה .ראשה ןיב ,לודגה כ"היבו
,םויב ןנע ותוא הסיכ ,ןכשמה וב םקוהש םויהמ .ןושארה תא בירקהל
תובוגתה י"פע םעסמב ומדקתה לארשי ינב ;(ןלפק 'א) הלילב שא תומדו
םידוהיה לש רתויב תנווגמה םתוהש ומכ) ןנעה לש רתויב תונווגמה
לש ופוסב ,תקלתסמ ה"בקה לש וחורשכ ,רבדמב םעסמ לש תונושה תונחתב
.(ןלוכ האמוטה תוצראב םישוטנה תובישיהמו תסנכה יתבמ ,רבד

םתאיצי תא ןמסלו םיאישנה תאו םעה תא סנכל ושענ ףסכ תורצוצח יתש
יקלאה קדצל ןמיס ,המחלמב העורת ועקת .םינהכה ועקת תורצוצחב ;ךרדל
םידעומב - םימש ימחרל ןמיס - העיקתה וליאו ,וחיריב עשוהי ,(ן"במר)
ואצי רייא שדוחל םירשעב .םיקלאל םידוהיה תא רשקל החמש תותעב וא
(ב ;הדוהי לגד יטבש תשולש (א :םתדיעצ רדס .ןראפל ונפו יניסמ
תשולש (ה ;תהק יול (ד ;ןבואר לגד יטבש תשולש (ג ;יררמו ןושרג יול
םיפילחמה שי -ןד לגד יטבש תשולש (ו ;םירפא תגהנהב ,לחר ינב יטבש
ראשיהל שקבתמ ,(ןלפק) השמ לש וסיג וא ונתוח ,בבוח .(ג)ו (ב)
רכזומ "בוט"ש ןייצמ םירוטה לעב .לארשי לש וקלחב היהיש בוטב ףתתשהלו
.לבקל ויאצאצ וכזש הבוטה וחירי תמדא תומא שמח י"פע םימעפ שמח הפ
תא שוריפב תנייצמ הרותה ןיא ,תופסונ תושקב ירחא .ראשיהל ברסמ אוה
ןהיפלש תושיג הוושה ;ירפס) תוקולחמב ןכ-לע הנותנה ,תיפוסה ותטלחה
ללהש דועב ,תורל ימענ השעמכ ,ךכ גהני אלש רייגתמה תא ענכשל ונילע
וכישמיש יאנתב ,תודהיה לש היפוא יבגל תוקפס םהל ויה דועש םירג לביק
,ןראפל יניסמ (ן"במר) מ"קה םיששו האמו םימיה תשולש עסמ .(םהידומילב
השולש םדקתהש ,םירובשה תוחולה ןורא ,י"שר יפל - ןוראב הוול
.דחא םויב ,סנ תרזעב ,ךרדה התוא תא השע םעהש דועב ,םימי

הרותה ,(ול-הל:י) ותחונמ תעבו ןוראה עסמ תעב ,השמ לש ויתוליפת תא
םצעב רבדמב רפסבש זמר ,םיירגוס ןיעמ ,תוכופה םינ"ונ ןיב תדחיימ
!(איק םידי ,א:זטק-ב:וטק תבש) העבש - הלוכ הרותבו ,םירפס השולש
;(ודמשויש אלו) 'ה יביוא וסוניש השמ ללפתה ןוראה םדקתהב
-'ה לא בושי לארשיש וא) לארשיל 'ה בושיש השמ ללפתה ,חנ ןוראהשכ
,וב חצנל הפוס ךא ,הירוטסיהה לכ ךלהמב השק ךשוממ קבאמ הרותל .(ןלפק
ןוצר לש םאותמה םגוזימ תא הוושנ התע .לארשי יאצאצ י"ע עגריהל ,חונל
.(שריה 'ר) םעה לש הנומאהו תונמאנה ירסח םירוטיקה םע 'ה ןוצר) השמ

רחאלש הדירפה ןואכד תרגסמב וננולתה םילועהשכ הנחמה הצקב הרעב 'ה שא
ועיפשהש ,םעה יגיהנמ וא ,ידוהי-אלה בר-ברעה י"ע םרוג) יניס-רה דמעמ
תא םחכשב ,ושעש הריהמה ךרדהמ םיפייע ויה םה .(י"שר - םירחא לע
שודק יוגכ םתוחילש תא ליחתהלו הרוהטה לארשי-ץראל רהמ עיגהל ךרוצה
םתליפת לומ - םהל חנש דע םתיילע תא םיחודש ולא תא הוושה) תפומל
לש ויתוליפת י"ע התבוכ וז שאש ירחא .(םצראל תויממוק ה"בקה םאיביש
ידוהי-אלה בר-ברעהשכ ,רשבל ארקל לארשי ינב וליחתה ,(הרעבת) השמ
םנמא היהש ,ינחורה ןמה םוקמב ,תוקריו םיאושיק ,םיגד וצר םה ;םדדועמ
הליל-הליל לטה לע ותדרב ,לושיבל היה ןתינ וליפאו ,הארמ-בוטו םיעט
םע ל"זח ידיב ותאוושה תא איבמ י"שר .(ןלפק 'א לצא םינוש םירואת)
!הקיני - העיבשמ תמאבש הדועס

'ה ףא-רחיו ,ולהא חתפל שיא ,ויתוחפשמל הכוב םעה תא השמ עמשיו
הז יניצר בלשש ,ריבסמ י"שר .(י:אי) ער השמ יניעבו ,דאמ
אוה ;תויתחפשמ תוצובק י"ע תויבמופ תואחמב ךורכ היה תודרמתהב
התע ויהש תוירעה ירוסיא לע וכבש (א:הע אמוי) דומלתה תעד תא םג איבמ
ושקתהו םיתוחנה םירצמה יגהנמל דע ועקש םידוהיהש ,הארנ .ףקותב
רתוי רחואמ רשא ,ותדוד םע השמ יבא יאושינ תא הושה) םהמ דרפיהל
תשוחתכ השמ לש ותבוגת תא ריבסמ שריה ברה .(הבעות וזרכוהו ורסאנ
םיבגשנה םילאידיאל םעה תא איבהל וילע היה .ותמישמב טלחומ ןולשכ
לע םיכובו םיבשוי םה הנהו - תירסומו תינחור תישונא תומלש לש רתויב
בלחה יקיקש ללגב ל"וחל תרזוחה הלועה תא הוושה) !םיאושיקו םילצב
תא שח השמ (.תוינקירמא תוליוו תוינוכמל דגוסה דרויהו ,םיפטפטמה
תחקל שרדנ רשאכ הנושארל שחש יפכ ,ךישמהל בוט קיפסמ וניא אוהש ,ומצע
?םירחא גיהנהל ,אופא ,לוכי ךיא .רעובה הנסה ינפל דיקפתה תא ומצע לע
.(וט-בי:אי ,י"שר) 'ה ידיב םעה תדמשהב תוארל אלו תומל שקיב אוה

םענכשלו םישדח םינקז םיעבש תונמל ווילע הווצמ 'ה ,הבוגתב
ותמ םימדוקה םיעבשה) יבמופב םדוביכ ךות ,םעה תגהנהב וילא ףרטצהל
יפל ,והיבאו בדנ לש ירוקמה םאטח ,יניסב ומכ ,וללזו ובשישכ ,הרעבתב
.םפאמ אציש דע םימי שדוחל רשב חיטבמ 'ה .(זט:ט ,י"שר) תודחא תועד
,תרמא התאו ,וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש :השמ רמאיו
יגד לכ תא םא ,םהל טחשיי רקבו ןאצה !םימי שדוח ולכאו םהל ןתא רשב
!?רצקת 'ה דיה :השמ לא 'ה רמאיו ?םהל אצמו םהל אצמו םהל ףסאיי םיה
ןכא השמש רמוא אביקע יבר (גכ-אכ:אי) !אל םא ירבד ךרקיה הארת התע
וז הנעט ,יניסבו ףוס םיב ,םירצמב ושענש םיסנה לכ ירחא ;תוקפס עיבה
סנה תא איבהל 'ה לש ותלוכיב עגנ עיבהש קפסהש ,םירמוא שי .השק תיארנ
םעה לע היהו שממ םיסנל הז בלשב םייואר ויה אל ירהש ,עבטה ךרדב
תראופמה הדועסה ןויערש ,רמוא ןועמש 'ר .עבטב 'הב ןיחבהל דומלל
ןתמ ומכ) השמ לש ותעד לע לבקתה אל םתוא 'ה דימשיש ינפל הנורחאה
ה"בקהל רמא השמש ,רמוא לאילמג ןבר .(םהב קחשל דליל םיטהול תועבטמ
רמוא 'ה !הצרש המ לכ תא לבקי וליפא עבשי אלשו ,רטקל בהא טושפ םעהש
.(וסייפל וא) םעל עידוהל אצי השמ !טיבהל השמל

םינשו ,'ה חור םהילע החנ רשאכ תחא םעפ ואבנתה םינקזה םיעבש
ךותמ וגוסנ םנוצרמ רשא הנחמה ךותב ואבנתה - דדימו דדלא - םהמ
םיעבש לע ורחתהש םירבחה םינשו םיעבש תב םינקזה םינקזה תצובק
אלש הצובקהמ ואצווה דדימו דדלאש ,םירמוא שי) טבש לכמ השש ,תומוקמה
רענה ץריו .(א:זי ןירדהנס ,שריה י"שר 'ר - הלרגה י"ע םא יכ ,םנוצרמ
דדימו דדלא :רמאיו השמל דגיו (י"שר יפל - השמ ןב םושרג ילוא)
ול רמאיו !םאלכ - השמ ינדא :רמאיו ...עשוהי ןעיו !הנחמב םיאבנתמ
וחור תא 'ה ןתי יכ ,םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו !?יל התא אנקמה :השמ
ודוחיילו ובר דובכל רתוי אנקמ דימלתהש ,איה היוצמ העפות !םהילע
,דיחי הרומכ ומצע תא תוארל ךרוצ לכ ןיא בוט הרומל .ומצע ובר רשאמ
ץיבבולמ יברהש ךרוצה הוושה) ךכ גוהנל ישגר ךרוצ דימלתלש ןכתיי ךא
.("חישמ" והונכי אלש וידיסח לע תווצל אצמ

תא דמלי אל ידוהי םוששכ ,חישמה תומיב םשגתי םנמא השמ לש ונוצר
לאוי איבנה יפכ ,'ה לש תיאובנ העידי היהת ידוהי לכל ירהש ,ונכש
םכינב ואבינו ,רשב לכ לע יחור תא ךופשא ןכ-ירחא היהו :רמוא
רשאכ .וארי תונויזח םכירוחב ,ןומלחי תומולח םכינקז ,םהיתונבו
אל ,ץראל תולעל לארשי םע תא - לודג ישונא הרומ - חישמה ענכשי
תא םתוא דמליו תינש םעה לא הלגתי 'ה ירהש ,הרות ונממ דומלל וכרטצי
:הנוש ם"במר לש ותעד ,תוקולחמו תויועמשמ-וד קוליס ךות ,הרותה יזר
וגהנמכ םלוע חישמה תומיבש ,(םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהב) עבוק אוה
ודי-לע רדגומ זא םיאנתה ןיבל םויה םיאנתה ןיב דיחיה לדבההשכ ,גהני
רתי תאו ,םייוגל םדובעשמ לארשי םע תוררחתשה - "תויוכלמ דובעש"
.םהה םימיל עיגנ רשאכ קר םתוא ןיבנש םילשמכ האור אוה אשונב תואובנה

- וקקדזי םה ירהש ,חישמהש ודמלי םידוהי-אלה קר ,תמדוקה העדה יפל
ןנחוי 'רו ןינח 'ר תעדל) םדו רשבמ ךוותמ-הרומל - יניסב םידוהיה ומכ
ךלמ לש ודומלתל ןיכירצ לארשי ןיא :ןינח 'ר רמא :הבר תישארבב
אל - ושורדי םיוג וילא :(אי היעשי) רמאנש ,אבל דיתעל חישמה
םהיתויולג סנכל ?תושעל אב אוה המו אב חישמה ךלמ המל ,ןכ םא .לארשי
רמאו :(אי הירכז) רבדה אוה ;תווצמ םישלש םהל ןתילו לארשי לש
ןנחוי 'ר .םירובג םישולש ולא :רמא בר .'וכו םכיניעב בוט םא םהילא
רשבל םתוואת לע הנעש ולשהמ עגתשה םעה (.תווצמ םישוולש וולא :רמא
םירמ .תורצחל וכישמה םה .הוואתה תורבקב 'ה לש ומעזמ ותמ םיברו
לש גזמ תלעב הארנכ ,תישוכה ותשא םשב השמ תא הרקיבו ןרהאל הרביד
םגש תורמל ,ןרהאו םירמ ;ותשאמ שרפש ךכב תיתדה ותואשנתה לע ,הקושת
.םיליגר החפשמ ייח ולהינ ,םיאיבנ ויה םה

.המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ ונע השמ שיאהו .'ה עמשיו...
?םירמ לש התנעט ןיבל ותונתוונע ןיב רשקה והמ :תוררועתמ תולאש יתש
שי ?םדאה ינב רתי לכמ לודג אוהש השמל רורבשכ ,"ונע" לש ושוריפ המו
םירחא .'ה םא יכ ,ויגשיה תא ללוח אוה אלש םעל רורבש ,םירמוא
ןיבמ אוה ךכ ,(לשמל ,ןייטשניא ומכ) םדאה רתוי לודגש לככש ,םירמוא
ברה .עבטבו םדאב ןומטה רידאה לאיצנטופה תמועל ויתולבגמ תא
תא רחוב םדאה ןיאש םשכש ןיבמ תמאב לודגה שיאהש ,רמוא ק'ציבולוס
ינב ויה דציכ ךירעהל לוכי אוה ןיא ךכ ,דלונ אווה הכותל רשא הביבסה
החיש) המוד רבד רמוא ד"בחמ יברה .הז לש ותביבסב הז םיביגמ םדא
תולעהל םדיקפתו ,השמ ןוגכ ,רתוי ההובג המשנב םידלונה שיש ,(ם"שת
םירבסהה לכב היעבה .העוציבב חילצה אל ילואש המישמ ,תורחא תומשנ
םג םיאתמ הלא לכמ רבסה ףא ןיאו ,ונעכ 'ה םג ראותמ ארמגבש איה וללה
םש ,ה"בקה לש ותלודג אצומ התאש םוקמ לכב :ןנחוי יבר רמא .ךכל
ךכל םיאתמה דיחיה רבסהה .(א:אל הליגמ) ותווינע אצומ התא
םיאתמ הז שוריפו ,שלחל 'ה לש ותגאד השוריפ 'ה לש ותונתוונעש ,אוה
הוונע - ותוא גורהל וסינש ימ לש םתומב תוארל םוקמב ףידעהש ,השמל םג
.ומצעב אלו ,תלוזב דורט תויהל השוריפ

םרוג אוהש באכהמ דרטומ וניא השמש ,ךכ יפל ,איה םינשה תנעט ןאכ
י"ע רחא םדא לכמ רתוי דרטומ השמש ןויכש ,איה 'ה תבושתו ,הרופיצל
רחא רושימב ותויה לע קר דיעמ הרופיצ םע וניינע תלוזה לש ולבס
םירמ תא הכיהו ,הפוצחה םתאוושה לע םהב ףזנ ,םהל ארק 'ה .ירמגל
דועב ,דבלב םימי העבשל השנוע תא קיתמה 'הו ,הנעמל ללפתה השמ .תערצב
ירהש ,וב לזלזל אלו ,שנענש אטוח לע םחרל שי) אפרתהל הל ןיתממ םעה
רקבל םדאה לעש ,רמא ל"צז קוק .י .א ברה .אוטחל םילולע םילודגה
תא הלגי אווה אקוודש ריבס ירהש ,ורומ תא וא ובר תא דחוימב
.ןראפל וכישמה כ"חא !םהיתושלוח


ז:ד-די:ב הירכז ,הרטפהה (ג

םיוג וולנו .'ה םאנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ,ןויצ תב יחמשו ינר
'ה יכ תעדיו ,ךכותב יתנכשו םעל יל ויהו ,אוהה םויב 'ה לא םיבר
דוע רחבו שדקה תמדא לע וקלח הדוהי תא 'ה לחנו .ךילא ינחלש תו-בצ
...ושדק ןועממ רוענ יכ ,'ה ינפמ רשב לכ סה .םילשוריב

לש םיכלכולמה םידגבה תורמל ,םילשורי תא לבקיו ןטשה תא החדי 'ה
הירוטסה ירחא ,םיכלכולמו םיאכודמ ,םידוהיה ומכ) לודגה ןהכה עשוהי
תיברעמה תוברתב תיקנע תוללובתה ירחאו ,ןטש ישעמ ,תופידר לש הכורא
תא וארשכ דואמ םיבוצע ויה םירחא םינויצו ,ןוירוג ןב ,לצרה ;הסגה
,שדח ידוהי תונבל וסנ םה .עשי רסחה ,רובשה ,יביטימירפה ןשיה בושיה
לש השודקהו תרוסמהמ ךכ לכ םכרדב ודביא לבא ;ביבא לתב ,ינרדומו ירב
ןתונ ךאלמה .(תומדוקה תורודב םהילע ורמש בוט ךכ לכש ,לארשי םע
,תולגה תא הפילחה לארשי תנידמש ומכ) עשוהיל םייקנ םישדח םידגב
רהטל ךירצ םג עשוהי לבא ;(תינוליחה תונויצה תא ףילחת תיתד תונויצו
םייקל ,דומלל ךירצ ומצע אוה ,םדוק .(שריה ברה) םינפבמ ומצע תא
גוהנל רוביצה לע עיפשהל לוכי אוה ,הז ירחא קר - הרותה תא רומשלו
וחתפי "םיכלהמ" םידוהי .יתימא 'ה תיב היהי שדחה שדקמה .המוד חרואב
םיכאלמה י"ע להונ םייתניבש ,םלועה לש יתימאה לאיצנטופה תא
חורהו רואה לש למס ,רוהט בהז לש הרונמה תא האור עשוהי ."םידמועה"
.ןויצמ יחישמה םלועה תלואג לש םייסיסבה םיעצמאה ,'ה לש

,תו-בצ 'ה םאנ ,אוהה םויב .דחא םויב איהה ץראה ןוע תא יתשמו
ילא רמאיו ןעיו ...הנאת תחת לאו ןפג תחת לא והערל שיא וארקת
...תו-בצ 'ה רמא ,יחורב םא יכ ,חכב אלו לייחב אל ...רמאל


The T.O.P. home page


Back to the home page.