קלב
'ט ה"כ - 'ב ב"כ רבדמב

די בתכ 'ע - "קלב רפס" אוה יעצמאה רפסהש ,םירפס השולש לש השרפה וא
ב"ע ו"ט ב"ב ,ךינויממ

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


השלשו ,וניבא םהרבא לש וידימלתמ אוה ,וללה םירבד השלש וב-שיש ימ לכ
הכומנ חורו הבוט ןיע .עשרה םעלב לש וידימלתמ אוה - םירחא םירבד
שפנו ההובג חורו הער ןיע ;וניבא םהרבא-לש וידימלתמ - הלפש שפנו
וניבא םהרבא-לש וידימלת ןיב המ .עשרה םעלב לש וידימלתמ - הבחר
הזה םלועב ןילכוא וניבא םהרבא לש וידימלת - ?עשרה םעלב-לש וידימלתל
"אלמא םהיתורצואו ,שי יבהא ליחנהל" :רמאנש ,אבה םלועה ןילחונו
ןידרויו םוהניג ןישרוי עשרה םעלב לש וידימלת .(א"כ-ט"י:ח ילשמ)
אל ,המרמו םימד ישנא ,תחש ראבל םדרות םיקלא התאו" :רמאנש ,תחש ראבל
.בכ:ה תובא יקרפמ - (דכ-בכ:הנ 'הת) "ךב חטבא ינאו ,םהימי וצחי

םא וליפא ,תונצמקב גהנתמהו ,תוואתו תולודגל ףאושה יכ הנשמהמ עבונ
,ךדיאמ .םעלב תטיסרבינוא רגובכ ההוזי ,הבישי שאר וא לודג יבר אוה
,טושפ רכיא אוהש ידוהי וא ידוהי אל וליפא ,תוטשפל ףאושה ,דסח לעב
.וניבא םהרבא תבישי לש ךמסומכ ההוזי

.שריה לאפר ןושמש ברה לש ותרות תא ףקשמ הזה דומילה ףד

:ןכות
.השרפה לש עקרה .1
.ותריקס .2
.הרק המחלמ .3
.הרוחא-טבמב םעלב .4
.תולגע .5
.היסנכהו םעלב .6


השרפה לש עקר .1

ןוחיס לש ,תוקזחה ירומאה תוכלממ לע םיהדמה ילארשיה יאבצה ןוחצנה
לארשי ינב ומדקתה ,ופוסב .רבעש עובשה תשרפ תא םויסל איבה ,גוע לשו
,ןדריה די לע ונח םה םש .באומ תוברעל הנופצ ,םעסמ לש ןורחאה בלשב
לשו באומ לש םתבוגתב תקסוע ונתשרפ .ץראל סנכיהל םינוכנ ,וחירי לומ
ינב ווטצנ ירה ;םהילע םויא לכ התיה אלש ,לארשי תומדקתה לע ןידמ
.(טי ,ט:ב םירבד) ןומע תאו באומ תא ףוקתל אלש ה"בקה י"ע לארשי


הריקס .2

;ירומאל לארשי השע רשא לכ תא רופצ ןב קלב (םירבדה קמועל) אריו"
אוה בר יכ ,דאמ םעה ינפמ (םדחפ תא קלב האר םגו) באומ רגיו
:ןידמ ינקז לא באומ רמאיו .לארשי ינב ינפמ באומ ץקיו ,(םתושאיתה)
ןב קלבו ,`הדשה קרי תא רושה ךחלכ ,וניתביבס לכ תא להקה וכחלי התע'
תא ותנבה ללגב ,ךלמ השענ אוה זא קר) איהה תעב באומל ךלמ רופצ
רשא ,הרותפ רועב ןב םעלב לא םיכאלמ חלשיו .(ותוא רותפל ךיאו םדחפ
אצי םע הנה' :רמאל ול ארקל ,(קלב לש) ומע ינב ץרא ,רהנה לע
אנ הכל התעו .ילוממ בשוי אוהו ,ץראה ןיע תא הסכ הנה ;םירצממ
הכנ לכוא (זא) ילוא ,ינממ אוה םוצע יכ ,הזה םעה תא יל הרא
רואת רשאו ,ךרבמ ךרבת רשא תא יתעדי יכ - ץראה ןמ ונשרגאו ,וב
.(ו-ב :וכ רבדמב) "`ראוי

יכ ,עבטה ךרד לארשי תא חצנל רשפא יאש ספותו ,בצמה תא האור קלב
םיירומא םיכלמ וחצינ ,'ה לש ותוברעתה לשבו ,'ה לא םתברק לשב ,לארשי
ומצעב ותויהב .באומ תא םינפל ושבכ םמצע םה רשא ,רתוי הברה םימוצע
לליקש ,עדונ יטסימ גולואיתו םסוק ,םעלב קרש קלב ןיבה ,ינידמ םסוק
לגוסמ אוה קר - ןוחיס לש ותשקב י"פע ,ומצע באומ תא וליפא החלצהב
םחליי קלב .לארשי ירוחאמ דמועה ,השמ לש יקולאה חכה םע דדומתהל היה
ומכ ,םתליפתו םחור לוקב ,םהיפב היה םידוהיה לש םחוכ - "שא דגנ שא"ב
םעלבש תרסומ (ב"ע ה"ק ןירדהנס ,'ד הרז הדובע) ארמגה .םעלב לש וחוכ
וליאכ תוארהל ךכ בקע היה לוכיו ,'ה םעז לש קיודמה עגרה תא בשחל עדי
,םרא ןדפל תוחלשמ חלש קלב .הירחא עריאש ןוסאל המרגש איה ותללק
.םהרבא לש ןושארה ותיב ,לארשי םע לש םאצומ ןכו ,םעלב תדלומ

רשפאשו ,םדא תונתמל קוקז ה"בקהש ןימאהש ךכב התיה קלב לש ותועט
םיקלאה תא ארוב םדאה" .ומצע-ולש םיכרעה תופקתשה - תולוע י"ע ודחשל
אוהשכ ,וליבשב םיקלאה ומכ םהש ,ומאו ויבא תומדב םגו ,"ולש-ותומדב
תמר לא תוותשהל קר הלוכי ה"בקה תא ןיבהל םדא לש ותלוכי ;ןטק דלי
ךכ לכ שיגדה ם"במרה ילוא .ולש "םיקלאה םלצ" תמשנ לש ימינפה החותיפ
יתימא ךרע שי ,םינש וא רוד לכב והומכ דחא קר שיש ,יקנעה םכחל קרש
,ריעצ ליגב םכח היהנ םואתפש דע ,דימת וב געל ויבאש ללגב 'ה יניעב
םע ותעד תא הוושה - (הנשמל ותמדקהב האר) הלבקה תלשלש רפס תודע יפל
אל ילואש ,םייתימא םיקידצ תוארל וידימלת תא איבמ היהש ,ט"שבה תעד
!אורקל וליפא םילוכי

קיזהל םיקלאב ותנבה תא לצנמ ,םעלב ,קלב לש "יתדה וגיהנמ"
טישויש האבה םעפב) ויתוכרב רכומש ימ וא ,ריכש-חצור ומכ םישנאל
ךופה ,ךפסכ תא תחקל הינשה ודי תאו ,ךתוא ךרבל ודי תא לתוכב והשימ
ןכל .(ךממ ,הארנכ ,הכרבל קוקז רתוי אוה - !התא ותוא ךרב - הז תא
םג םיפקשמ םה ןיא רשאכ ,תונברקב ךרוצ ה"בקהל ןיאש ונתרטפה הריהזמ
(הרטפהב םש) "לגלגה דע םיטשה ןמ" .םבירקמ לש יתייחה ועבט תברקה תא
יכ ,םירחא תומוקמב ועראש ,םעלב לש הללקה תונויסנל ללכ ןווכמ וניא
לארשי ץראל וסנכנשכ םתלואגלו ,ונתשרפ ףוסב םיטשב לארשי יאטחל םא
יתימאה םתבוש תא הצר קר יכ ,םתונברקל ה"בקה קקזנ אל םש םג .לגלגב
אובב קר תונברק עבת 'ה זא .תיתד תועינצו ,ישונא דסח ,קדצ י"ע וילא
.(ם"יבלמ) הבושתב םעה בש רבכש ירחא ,חספה

תא איבמ אוה ;תרחא השיג טקונ ,ונתשרפל ותמדקהב ,ייחב ונבר
עבוק אוה ;"ןוזר תתיחמ םואל ספאבו ,ךלמ תרדה םע ברב" :ח"כ ד"י ילשמ
ךלמה ,ןוחיס תסובת םע הצפנתה תירקשה תיתוכלמ-תישונאה תוחפנתההש
היולת ירהש ,תוחנ ישונא גשיה הניה תוכלמה .לארשי ידיב ,לודגה
תוכלמה ."םע אלל ךלמ ןיא" - םירחא לש ךשמתמהו ץירעמה םרושיאב
תוקבד םוקמב ,תומואה ראש יוקיח רציל רותיוו םושמ אלא הניא תידוהיה
,הכולמ לש ןויערל דגנתה םג לאנברבאה ןכל) ויפולאו ויאיבנב ,'הב
תוכלה ,הרות הנשמ ,ח:א לאומשב 'ע ;הוצמ ךכב האור ם"במרה םלוא
ותסובת ירחא ירהש ,ןושארה קוספב "ךלמ" קלב ארקנ אל ןכ-לע .(םיכלמ
,ינשה רבסהה תמועל הזו) הזה ראותב דובכ דוע היה אל ,ןוחיס "ךלמ" לש
האצותכ ,רתוי רחואמ קר באומב תוכלמל עיגה - ןידמ םעמ אוהש - קלבש
.(לארשי םע רצונש בצמהמ

ל"ר - "םעה"ש השיגדה איה ,ללכ תמייואמ התיה אל המצע באומש תורמל
םג םיבאומה .התוא ףוקתל היה לולע - לארשי םע םירצממ הלעש בוברעה
ךכ רחאו ,באומ תמדא תא סופתל םירחא תיסהל םילולע םידוהיה אמש וששח
חלוש אוהש ךא ,אשדב אל ,רשבב ןיינועמ הרפ לעבש ומכ ,םהמ התוא וחקי
ןכתיי !(יול תשודק) םטפתהל ידכ ,םירחא לש םאשד תא לוכאל ותרפ תא
יוטיב ישרש םינומט וב ילואש ,הכסמה לגע השעמ תובקעב םצעתה הז םדחפש
."ךחול רוש" ,יבאומה דחפה

לארשי תנידמ ןנוכל - לארשי לש ותוחילשו ומויק םצעמ ודלס ףא םיבאומה
לכ ףוסב ,ןוכיתה חרזמה תא הליחת ובישי םא םג ."םינהכ תכלממ"כ תפומל
.ןדע ןגלו ,םיקלאה םלצל ,תימינפה התוימצעל רודחת הלוכ תושונאה
ועגפש ,םידוהיה תא םישאה ,ףפמאק ןיימ ורפסב ,ש"מי רלטיה)
לש ילילאה ינשוחה ןחלופב העוקשה ,באומ (!תילילאה תושונאה תוברתב
הששח ,המצועו תוינפוג תואנה םיעטמה ןחלופ ,לעב לשו רועפ
םיריבסמ שי .ימשג םויא םוש הילע היה אלש תורמל ,תימויק לגר-תוטישפמ
לארשי תללקב קפתסה אל אוהש הזו ,אובל םעלב לע קלב לש וצחלש
םילוכי אל י"בש באומ ישנאל ריבסי אלש ,וילע חיגשהל ידכ היה ,קוחרמ
אל") באומ תא ףוקתל לארשי ולכי אלש פ"עאש איה תרחא העד .םתוא ףוקתל
םירע םהמ תחקלו םתוא דיחפהל םהמ רצבנ אל ,("המחלמ םב רגתת
ןומע ינב תא דירטהל היה רוסאש ,ןומעל דוגינב - םתלהבב ןתוא ושטניש
.(ךרד לכב - "םב רגתת אל") איהש ךרד לכב

.'הב ץעונ אוהש דועב ,ןיתמהל םהילע הוצ םעלב ,םיחילשה ועיגהשכ
ומכ ,תוקלאה לש תישיאה התוהמ םע רשג רוציל ודיב הלעש האגתה ךכב
ומכ ,עבטה קוח לש ישיא-יתלבה ןתונה ,םיקלאה םע קר אלו ,השמ
, אלו ,םיקלאה קר .(עבטה = 86 = איירטמיגב םיקלא) חנ
תא 'ה איבה ךכב ,י"שר יפל "?ךמע הלאה םישנאה ימ" :ולאשו םעלבל אב
ומצע תא שיגריש ידכ ,שחרתמל עדומ דימת אל ,ה"בקה ,אוהש בושחל םעלב
"רכזי אל" םהבש ןכתיי רשא ,םינוש םיעגרב םעה תא ללקלו תוסנל ישפח
קר אוה "...םישנאה ימ"-ש ,רמוא ארזע ןבא .ויתוכרב תא םיקלאה
לא 'ה לש החיתפה תלמ םע הז תא הוושה .םעלב םע 'ה תחישב חותפל ךרד
:'ט ג"כ ןיקל ולש תונושארה םילמה תאו ,"?הכיא" :'ז 'ב תישארבב ,םדא
- ירסומ רסמ םג שי ,וללה תוחיתפה תשולש לכב ילוא "?ךיבא לבה ייא"
,("?הכיא") םלועב ירסומה ומוקמ תא אוצמל וישכע בייח ,רוקעה םדא לע
םעלב לעו ,("... לבה ייא") לבה לש העובקה ותומלעה םע תויחל ןיק לע
םירעוכמה ויקסע ןיבו םמורמה יגולואיתה ובצמ ןיבש הריתסה םע דדומתהל
.("... םישנאה ימ") לארשי םע תא דימשהל ,קלב לש ותייפונכ םע

עירפהל לגוסמ אוה דציכ ,םצעב איה םעלבל 'ה לש ותלאשש םירמוא םירחא
םיחרוא ול שישכ ,םיקלאה תולגתה תארקל ותנכהלו םידדובמה וירוהרהל
תרטמ תא ררבמ 'הש ,רמוא ונרופסה !םישעור םיעשר
חלש קלב ךלמהש ,םיקלאה ינפב ראפתמ םעלב .םיצור םה המ תא ,םרוקיב
לכויש ידכ קר ,וילע םייאמה "םעה תא" ללקי ,םעלב ,אוהש ידכ םתוא
רמוא םיקלאה .רתוי תוינלטקה תוינכתה תא ריתסמו ,ותוא שרגל
םלוא .ךרובמה םעה תא ללקל תכלל ול רוסא ;הזמ חוכשל םעלבל
,םהש ךכל זמר ,"םכמע ךולהל יתתל ןאמ" 'הש םיחילשל רסומ םעלב
לש ותבוגת ,ןכל .ולש ודובכב בשחתהב קיפסמ םידבכנ ויה אל ,םיחילשה
בר דובכו רשוע תחטבה ךות ,רתוי דוע םידבכנ םיחילש חולשל התיה קלב
דוגינב לועפל לוכי אוה ןיאש ,הלא םיחילשל עידוה םעלב .םעלבל דאמ
.בהזו ףסכ ותיב אולמ קלב ול ןתי םא וליפא ,ויקלא תוארוהל
,'ה ןוצר םע תוהדזה שפיח אל םצעבשו ,רשוע הצר אוה םצעבש זמר ךכב
ץעוויהל בוש הסניש ,רמא םג אוה .ךבתסי אלש ידכ ,ול תייצל קר הצר אלא
.לארשי תכרבל עגונה לכב ותעד תא ה"בקה הנשי ילואש זמר ךכבו ,'הב

המ תא רמול קר לבא ,םמע תכלל םעלבל ול (ריתמ) רמוא ה"בקה הז בלשב
ןכ לבא ,לארשי תא ללקל תכלל תושר ול ןתנ אל 'ה ילוא .ול רמאי 'הש
םע שממ ההדזה וליא .ץואילו רובידל ,"האירק"ל קר תכלל תושר ול ןתנ
עייסמ 'הש ,ל"זח תסיפתל דחא רוקמ והז) ללכ תכלל הצור היה אל ,'ה ןוצר
.הינפמ ותוא ריהזמ אוהש תורהזאה םע דחי ,הב רחבש ךרדב תכלל םדא ידיב
קר ,הרושכ גהנתהל וילע ופכי אלש איה םדא לש ודובכ תעיבת ילוא
.(ידרח ת"תב םידלי תאקלהו תיתייפכ-תיתד הקיקח דגנ ןועיט - והודמלי

לא הוולתהו רקובב םכשה ,ונותא תא ומצעב שבח ,העשרה ותובהלתהב ,םעלב
אוה ףאש ,םהרבא לש ותובהלתה לש ךפהה) וירענ ינש םע דחי ,םיאישנה
ךלה אוהש לע סעכ ה"בקה .(הדיקעל תכלל רקובב םכשה ורומח תא שבח
גרהנ טעמכ םעלב םימעפ שולש .ךרדב וגרהל ךאלמ חלשו ,שודק-ריכש-חצורכ
ונותא ךא ,(ךכ רחא לארשי תא ללקל ויתונויסנ תשלשל ליבקמב ילוא)
התטסש לע התוא הכמ אוהשכ ;םיחטבמ ףוחל ותוא הליבומו הנכסב הניחבמ
ותואג תא ץפנמ 'ה ,התציבר לעו ,ריקה לא ותוא הצחלש לע ,ךרדהמ
לש רתוי הברה הבוט הנחבה ךות ,רבדל תעדוי ונותא םג ;"שדוקמ רבדמ"כ
לע רומשל ידכ ,ל"זחב תועד יפל ,ןותאה תא תיממ 'ה ,תאז לכב .'ה ןוצר
ירוסיא 'לה) המוד הכלה איצמה ם"במרה ;םיקלא םלצ ,םעלב לש ודובכ
.ושפנ בצמ תא תפקשמ ילואשו ,הכלהה םלוע לכב לבוקמ אלש ,(י:בי האיב
דבעל לבח - הבושתב רוזחי ודבע םעלבש קר ,לודג כ"כ ץמאמ השע 'ה
ידכ התמ ןותאה ,הבר שרדמ יפל .ונרופס - המרב ךכ לכ תוישיא
התוא רוכמל לוכי היה םעלב - תיסנה תרבדמה ןותאה תא ודבעי אל םישנאש
שחנ םע ןותאה תא הוושה) !קלב ול עיצהש הממ ףסכ רתוי הברהב סוקר'קל
.(לתוכה לעש רתיה-תשגדה םעו דבענ ץפחל ךפהנש תשחנה

לש ותומהמתה ללגב ,דואמ ינבצע אוה ךלמה ,קלב לא עיגמ םעלב רשאכ
תלבק תדועס ךורעל םוקמב .ל"נכ ,ומצע דובכ רובע קר התיהש - םעלב
תא ללקי םעלבש הצור ךלמה .םעלב ירוגמ לא החורא חלוש קר אוה ,םינפ
רמוא םעלב .םדגנ המחלמב חצנל כ"חא לכויש ךכ ,םתוא שילחהל ידכ םעה
ןוצר איהמ טרפמ וניא ךא ,'ה ןוצר תא עיבהל אלא לכוי אלש שארמ ךלמל
יבגל ונבתכש המ ןמקל 'ע) ותעד תא הנשי 'ה ילואש הווקמ אוה יכ ,'ה
.(םלסיאהו תורצנה

לארשי ינב תא ללקל תונויסנ השולש

"לעב"ה תא ללקל ידכ ,לעב תומב לא םעלב תא איבמ קלב ,הנושארה םעפב
תונברק איבהל קלבל רמוא םעלב .י"נב לש יסיפה חוכה - ידוהיה ימואלה
תא למסמ 7 ,יעיבשה םוי ,תבש ומכ ;"םיליא העבשו םירפ העבש" - הלוע
.ץראה לשו םימשה לש ,םדאה לשו 'ה לש םיטביהה לכ ןיבש ינומרהה רשקה
.תויביספו לרוג לש ,םיליאו ,תוליעפו המצע לש םילמס םה םירפ

ומכ) ןכשי דדבל םע ןה" :י"נב לע ,םעלב ךרד ,קלבל רסמ 'ה חלוש זא
;'ט ג"כ) "בשחתי אל םייוגבו ,(םעה םע דחי אל ,דבל וררוגתה םינהכש
םידוהיה תלודג .(םיליגרה לולעו הלע ימרוגו ,ולרוג ,ויכרעל עגונב
חוכ תלעפהמ אל - יתרבח ימואל ףוגכ ,המוצע תימינפ תוחתפתהמ עבונ
םעל תכייש אל תיסיפ חוכ לש תילמרונה תרגסמה .םירחא םימע לע הטילשו
אמגודל ,תוירזכאו תומוצע תונוטלש תורמל ,דימת דרשנ אוה ;לארשי
(לש ימשגה סיסבה) רפע הנמ ימ" .ולצה יעסמ יריבאו ,אמור ,רושא
םידוהיה רפסמ לע ססובמ וניא םידוהיה חוכש א"ז .('י 'ספ ,םש) "?בקעי
- (םש) "והומכ יתירחא יהתו" .(םידרח לצא הקיטילופ םע הז תא הוושה)
האר) תימינפ תוחתפתה י"ע ,תימשג תוומ לע רבגתהל הצור היה םעלב םג
.(תקח 'פ לע וניפדב

םעלב תא איבמ אוה .סועכל תמאב ליחתמ קלב וישכע :תינשה םעפה
תא םעפ דוע בירקמ אוה םש ."הגספה שאר לא ,םיפוצ הדש" לא םעפה
םוקמב .םעה לש דיתעב רחא םרוג ללקל ,םעפה ,הסנמ םעלב .תונברקה םתוא
,תוילכש תונורשיכ לע םעפה בשוח אוה ,לעבה ,יסיפה חוכה לע זכרתהל
,האובנ ילעבו ("םיפוצ") םיחקפ םישנא - לארשי םע לש תוינחורו תוישפנ
,םעה תשלוח תא שפחמ םעלב ,הפ םג .לרוגה תא תונשלו ,תופצל םילגוסמש
.םדאה לש (םיליאה) ולרוג תא טילחמו ,(םירפה) והישעמ תא טפושה לומ
;לארשי םעל דובכ תתלו םוקל ול רמאו קלב לא הנופ םעלב לבא
ולא תא םגו םעלב לש ולא תא הברהב תורבוע םהלש תוינחורה תונורשיכה
'ע) םהרבא לש תימראה ותעידי רשוע םעטמ קר םהש - ויבאו רופיצ לש
תורל ןומדקו (ט"י 'כ הבר שרדמ) טול ערזמ אוה קלב ףא .(ח"י ג"כ ןמקל
.(א"ע ז"מ הטוס ,:ג"כ ריזנ) ןולגע לש ונב תב התיהש ,היבאומה

רשא ,י"ב תא ךרבמ 'ה ,ןכבו ,תונברק י"ע תונשל רשפא יא 'ה תעד תא
תועדומה .ןוקיתל וכרצי אלו ,תינחורה םתלוכי תא וחינזי אל ףוסב
אוה ,הרומתבו ,םכלמ אוה - סרפ אלו יביב אל - 'הש איה םלצא תימואלה
יכ" .םיטסימ םיאורוג לש םע םניא ,םנמא .ןפוד תאצוי העפשה םהב הרשמ
הקיטסימ םע הז תא הוושה ,ג"כ ג"כ) "לארשיב םסק אלו ,בקעיב שחנ אל
שמתשהל ילב ,הירוטסיהב 'ה לש וכרד תא ואר םידוהיה זא .(תידוהי
ילב ,הרותה ךרד הריהבהו הרורבה 'ה תלמ תא ולבק םה ;םייטסימ םיעצמאב
י"ע .1 :םיכרד ינשב ותסיפת תא ביחרהל לוכי םדאה .התוא שפחל ךרוצ
.םימסוק לשו םעלב לש םכרד יהוזש ,עבטה לש תומודק תוחוכ םע תוברעתה
רשא ,תינשה ךרדה .םסק אלל - 'ה ירחא ,עבטל רבעמ ,שופיחה י"ע .2
'ע) י"נב - בקעי לש וכרד איה ,תישונא המילש תוילרומ תפקשמ
.(ללה .י לש Faith and Folly-ב

,תינש םעפ םעה תא ללקל ברס קר אל םעלבש תורמל :ןורחא ץנ'צ
דגנ הללק איצוהל תישילש םעפ הסנמ קלב ,םתוא ךרבל רתיוו אל םג אלא
לוכי םע ."ןמישיה ינפ לע ףקשנה ,רועפ שאר" ,רחא טבממ ,"םע"ה
לא רשי ץורל ןיידעו ,םיינחורהו םייסיפה תונתמה לכ םא ךרובמ תויהל
רסוח אוה הללקל הכרב לכ ךפוהש ימינפה ןטרסה .הרזחח אלל סרהה
ידבוע תכ ,רועפ .'ודכו ,הלק חורב ןימ יסחי ,תוצירפ ,תוילרומ
םימע דימשמ ,שונאה לש המודקה יטסילמינאה דצה תא דבוע רשא ז"ע
םיגיהנמ םגו ,(סגוו סל לע םג ובשחת) אמורו באומ ןוגכ ,םימוצע
.(יביבו המלש ,ןוטנילק ,ידאנק הוושה) םימוצע

בקעי לע רבגתי אל םלועל באומשו ,תושעל המ דוע ןיאש ןיבה םעלב וישכע
תוארוה ונתנ תויבאומ תוהמאש ,םויה ה"אב ומכ ,ןכתי .הזה םוחתב
.םיבוט רתוי םילעב ויה חטבש - םידוהי םירבג םע ןתחתהל ןהיתונבל
לא הנופ אוה ;י"ב תא ךרבל 'ה ןוצר דגנ לועפל לוכי אל רבכ םעלב
לזאזעל חלתשמה ריעשהש ומכ) ולש ימויקה לגרה-תוטישפ תא למסמה ,רבדמה
;םדא - היחה לא םישדקומש םייחמ תראשנה הפילקה תא ףקשמה ,רבדמב תמ
לש רהה לש ,הידבוע איבנה הזחש ,הדיתעה הדמשהה תייגוסב ק"ודו
תוברת לש תירקשה הנעתה תא למסמ "רה" - םעלב לש "הגלוק"ה ,ושע
.(םירחא לש הלא לע תולועש האובנו תוחקפ רמולכ ,"תד" הל שיש ,ושע

ד"כ) םעלב רמוא ,"!לארשי ךיתונכשמ ,בקעי ךילהוא ובוט המ"
,תוחפשמ ,םיתב - י"נב הנחמ תא האר אוה רשאכ ,וילע היה הניכש חור .('ה
תוילרומל הרורב הייאר הווהמש ,תובא תשורי יפל םירדוסמ םלוכ ,םיטבשו
םיתיאויניא לצאש תוהבאה תואדוו-יאל דוגינב) םידוהיה לצא תינימ
"תוברת"ו ,ב"הרא לש םילודגה םימגאה רוזיאבש םינורוה ,הכיטכראב
תונז ךיא םיאור The Penguin Book of Infidelities-ב ;'ודכו יוביילפ
תיטילופ ,תיתד - הילגנאו אפוריא תוגיהנמ ייחב דרפנ יתלב קלח איה
תואירב ."ושע רה"מ קלח - םויה םג ,רבעב םג ,םגוז תונבו - תיתוברתו
.ונב תא דמלמ בא רשאכ ,רודל רודמ םימרוז ילרומו ינחור ,ימשג בוטו

לע ,הצע ןתמ י"ע קלב תא הצפמ םעלב !רהמ לבא ,קלתסהל םעלבל עיצמ קלב
היתונב תא ריקפמ באומ .םיידוהי םירבג לש תינמז השלוח לצנל ךרד
םידבוע ןהב תוביסמל םתוא םינימזמו לארשי ירבג תא תותפמ ןהו ,תונזל
.בר ברעה - י"נב ךותבש םייוגה ךושמל ןויסנב וליחתה םה ילוא .ז"ע
תוביסמ םע הז תא הוושה) תוללוהב רועפ תא ודבע םידוהי הברה ,ףוסב
טבשמ "ךיסנ" י"ע תלקלקתמ טעמכ תיפוס תידוהי תורבגתה .(םויה רטסוליס
םיצורפ םיכיסנ תדבכמ אל איה ;"שיא" ותוא הנכמ קר הרותה םנמא ;ןועמש
איבמ ,ירמז ,ןועמש טבש לש "ןטקה ךיסנה" .הלד תוילרומ ילעב םיכלמו
התוא לעובו ,להקהו השמ ינפל ,םינפ תוזעב ,היבאומה ותכיסנ תא
םיטסינודיהה ינש תא דפיש סחנפ .ןכשמה חתפ די לע וכב םה .םהינפב
24,000 התמ הב ,הפגמל ץק איבה הז םעו ,םנטב ךרד תחא הכמב ,םירבוחמה
'ר ידימלת 24,000 תומ הוושה) רועפל "םידומצ" 100% םלוכ ,י"נבמ
.(הז תא הז ודבכ אלשכ ,אביקע

י"נב תמחלמב גרהנ אוה ;תינמז קר איה הבושתב םעלב לש ותרזחש המדנ
םע ןתחתהל םלועל רוסיא לח םידוהיה לע .(ז"ט-'ח א"ל 'דמב) ןידמ דגנ
,םתוירזכא ללגב ,םהיאצאצ םע וא ,ורייגתהש ףא ,ןומעו באוממ םירבג
'מחנב ,'ה-'ד ג"כ 'רבדב 'ע) תילרומ התחשה לא םישנא סייגל םנויסנו
יסחי תא רוטפל רשפאש ןעוטש ,(תועובש לע) בוט יכ .א 'ר -('ב ג"י
לש הרירקה תושידאה לצא כ"אשמ ,י"נבל םודאו םירצמ ןיבש הבהאו-האנשה
.באומו ןומע

הרק המחלמ .3

םינדש םינושאר םיאיבנב תורוקמ ינש ןיב הריטס ,הרואכל ,שי
:בותכ עשוהיב .ה"כ א"י םיטפושו 'ט ד"כ עשוהי - קלבב
םעלבל ארקיו חלשיו ,לארשיב םחליו באומ ךלמ רופצ ןב קלב םקיו"
חתפי הנופ ,רבעש עובשה תרטפהב ,םיטפושבש דועב ,"םכתא ללקל רועב-ןב
םע בר בורה ?באומ ךלמ רופצ ןב קלבמ התא בוט בוטה ,התעו" :ןומעל
ןושארה רוקמהש ,רמול םיחרכומ "?םב םחלנ םחלנ םא ?לארשי
,ירשפא רבדה ןיאש ותנבה םע דחי ,לארשיב םחליהל ונוצרל קר סחייתמ
"המחלמה" .םילודגה םיכלמה ,גוע תאו ןוחיס תא וסיבה לארשי ינבש ירחא
לכ ונתשרפב ןיא .תורתסנ םיכרדב לארשי תא ללקל ןויסנ קר התיה
,ימע" :תומיזמ לע קר תרבדמ ,ח-ה:ו הכימ ,ונתרטפה םג ;המחלמל רכז
םיטשה ןמ ,רועב ןב םעלב ותוא הנע המו באומ ךלמ קלב ץעי המ אנ-רוכז
?... םיליא יפלאב 'ה הצריה ... 'ה תוקדצ תעד ןעמל ,לגלגה דע
,דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ :ךממ שרוד 'ה המו בוט המ ,םדא ,ךל דיגה
".ךיקלא םע תכל ענצהו

- 'ה םעז לש קייודמה עגרה תא בשיח םעלב :הרוחא-טבמב םעלב .4
םרג "ותללק"ש המדנ היה ןכל .('ל 'יהת) ונוצרב םייח ופאב עגר יכ"
ילילש עגר שיגדמ םעלב ,האנש אלמ ילככ .(:ה"ק 'הנס ,'ד ז"ע) רבשמל
לע םילבאתמו ,יח לכ םיבהוא םיידוהי םיאיבנ ,תאז תמועל .רידנו ףלוח
'ז ז"ט 'עשי ,א"ל ח"מ 'מרי) ותוא םיאבנמ םה דוע לכב ,באומ לש ולרוג
,ימלשוריה דומלתה .('ב ד"כ 'ב 'כלמ ,י"נב יביואל רזעש באומ ותוא -
,(ב:בל) בויאב רכזומה ,יזובה לאכרב םע םעלב תא ההזמ ,'ד 'כ ,ח הטוס
ירפסה תמועל ,השמ לש ותאובנ לש וזמ הברהב הכומנ הגרד ול עבוקו
תעבש ןיב ויה ,רועב ,ויבא םגו אוה םג ,ל"זח תרוסמ יפל .םירבדב
אבב) השמ לש תיאובנה ותוחילשל ומדק םלוכ רשא ,םיידוהי-אלה םיאבנה
לכ ךכ-רחא ;(ו:ה הטוס ימלשורי דומלת ,א"כ הבר םלוע רדס ,:וט ארתב
םיאיבנ ויהי םידוהיה לכ דחא םויש ונדמל ןכו ,םידוהי ויה םיאיבנה
חישמה - "הטילקהו הילעה רש"מ הארוהה ולבקי םייוגה ,זא .(ג לאוי)
.('ט ח"צ הבר 'ארב)

,קלב לש ותינכת לע רפסמ וניא ירוטסיהה ו"ק רומזמ :תולגע .5
לגע רופיס תא םג רסומ אוה ;היתוקבעב אבש לארשי לש םאטח לע קר אלא
םרשקל ךכב זמורו ,םיטשו םילגרמה יאטח ינפל קוידב ,ורשקהב אלש בהזה
םירבד רפסב םג ךכ ."םיתמ יחבז ולכאיו ,רועפ לעבל ודמציו" :לגעה םע
םכיניע" :רועפ לעבב לארשי לש אטחה תא קר ריכזמ ונבר השמ ,ג:ד
רועפ לעב ירחא ךלה רשא שיאה לכ יכ ,רועפ לעבב 'ה השע רשא תא תואורה
ץורית כ"הסב םיקפסמ םעלבו קלבש ןכתיי ".ךברקמ ךיקלא 'ה ודימשה -
.םהיאטחב םישאהל שי לארשי תא קרו ,"תולגע" לש תפסונ תוצרפתהל

תנומא ןיבל םעלב תשיג ןיב ברה ןוימדה :הייסנכהו םעלב .6
תוחילשל רשקב ותעד תא הנישו ,םידוהיה תא החד ה"בקהש - םירצונה
,םעלבב שמתשהל ל"ז ונימכח תא איבה ,לארשיב םהלש תידוחייה הנוהכה
לע תויומסה םהיתופקתהל למסכ ,"םע ילב" ומש תא שרפל םילוכיש
- םעלב רמאמ תא שרפמ שיקל שיר ,(ו"ק) ןירדהנס תכסמב .תירצונה הרותה
,ותומ ירחא ,ומצע תא םיקמה ול יוא - "ל-א ומושמ היחי ימ ,יוא"
ל-א שיא אל" (ט"י:ג"כ) קוספה יבגל ריעמ והיבא 'ר !'ל-א' ראותב
םירצונ הברה םנמא .רקשמ אוה ,ל-א אוהש רמוא םדא םאש - "... בזכיו
םידסיימה םג ,ןדמע בקעי ברה יפל .לילאכ שיא ףא םיאור אל םויה
לאו הרותה לא םיבורק רתוי םייוג איבהל אלא ושפח אל תירצונה תדה לש
תא וועו ,םיידוהי אל ,םירחא ואב כ"חא קר ;חונ ינב תווצמ תעבש
דחי ,שדיחש ,גזומא-ןב והילא ברה םג ;(שומישה 'ס ףוס) םתארוה
םירהוטמ ,םלסיאו תורצונש בשח ,ונימיב חנ ינב תרות תא ,ראילפ ימא םע
.לארשי םעלו י"אל ,הרותל הרזח םהישנא תא וליבוי ,םיידוהי אלה םהיקלחמ

איצוהל הסינש ,עשר היה ושיש רמוא ,ןמית תרגאב ,ם"במרה ,ךדיאמ
בשח ושיש ןעוט ,א"טליש ,ןיקסיר המלש ברה .םתדמ םידוהיה תא
אוה ,ףוסב ;םדו רשב קר אוה חישמהש - ידוהי טבממ קר לבא ,חישמה אוהש
המל" :'ה תא לאש ןכלו ,'וכו םלועל םולש איבה אלש ללגב ,העטש האר
,לילאל ותוא הכפה היסנכה ,םינש תואמ ירחא .ד"בח הוושה - "?ינתבזע
םלוצש ,ותאצרה לש ואידיוו תטלק 'ר) דאמ ותוא ביצעמו עיתפמ היהש רבד
.(!ירצונה דלומה גחב ,ילארשיה זכרמב


The T.O.P. home page


Back to the home page.