יניס רבדמב
כ:ד-א:א רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.רבדמב תשרפל עקרה .א
.השרפה םוכיס .ב
.הרטפהה .ג
.השרפה תריקס .ד
.שונא יסחי .ה
."ינושרגה תונויגה"מ .ו


רבדמב תשרפל עקרה .א

הוחו םדאשו ,ארב ה"בקהש ,םלשומה םלועה תא ראתמ תישארב רפס
ובש ,ןדע ןגל הרזחה תלחתה רופיס עיפומ ,ךכ-רחא .ולקליק םהיאצאצו
ךיא ,ילסרבינואה םדאל אמגודכ ,ןושארה םדא תא םיפילחמ לארשי תובא
ברה ,שריה .ר .ש ברה) תויהל םיכירצ ויה הוחו םדאש ומכ תויהל רשפא
האירבה רופיס תא ךישממ תובאה רופיסש אוה רחא טבמ .(ק'ציבולוס .י
דע ,לארשי-בקעי ,ילאידיאה ידוהיה לש תיתגרדהה םתוחתפתהמ - (ירזוכה)
.וניבא בקעי תחפשמ ,הנושארה המלשה תידוהיה החפשמה לש התורצוויהל

תישענ וזה החפשמה דציכ םיאור ונאו ,ךשמנ רופיסה ,תומש רפסב
'ה ינהכ םע רמולכ ,"םינהכ תכלממ" :תידוחיי תוחילש לעב ,םעל
לכב תלעופש םואל רמולכ ,(ו:טי תומש) "שודק יוג"ו ,ולוכ םלועל
םע .םלועה תומוא לכל יתמגדהו שודק ןפואב לכה לבא ,תוימואלה ימוחת
םעה רזוח ,תומש רפס ףוסבו ,הרותה ,תירבה רפס ,ותנמא תא לבקמ הז
.(ן"במר) דימת םברקב ןכוש 'ה - המואה תובא תגרדל הלעתמו

,הנוהכה יקוח ,תוטרופמה ויתויחנה לע ארקיו רפס אב ןכ-ירחא
,שודק יוגו תפומ-תמואל ,םינהכ תכלממל תויהל דציכ םידוהיל תורומה
הרותה האב ,תישארב רפסבכ .(ןמפה 'ר) לארשי תנידממ םלועה לכ ראשל
ךרדה תא תטרפמו ,ללכושמהו םלשומה הנבמה תגצה ירחא ,וז הדוקנב
רבדמב רפס - הירוטסיהה רבדמ ךרד הגספה תגשה תארקל השקהו הכוראה
,רשעמ ,תירישע המהב לכ תריחב ןינע תא םעידוה ארקיו רפס ףוס .(שריה)
הבצינש םמא תארקל םירעש ךרד ונוצרב ונמנ םישבכה .םילשוריב לכאיתש
םה וילא רשא םרוקמב הרכה לש המיהדמ תלוכי וליג ךכבו ,ינשה רבעב
תורשעמה - הלא תומהב ומע לוטיל ידוהיה לע ,ךכל המודב ;בושל םיפאוש
'ה לא ,ותבצחמ רוצל ובושב ,הנשב םימעפ שולש םילשוריל לגרל ותולעב -

דקופו הנומ ה"בקה ,םידוקפה שמוח ,רבדמב רפס חתפנ ובש דקפמב
רפס לכבו ,וז השרפב תורודל תווצמ ללכב ןיא .(שריה) ותיערמ ןאצ תא
,ונה רבדמב רפס .עבראו םישימח קר (ךוניחה רפס ןינמ י"פע) שי רבדמב
.הרישי הוצמ לש רפס אלו ,תירוטסיה היווח לש רפס ,הנושארבו שארב
וניא ,שדוקה יבתכ ןיב תישארב רפס תללכהמ תוגייתסה עיבהש ,י"שר
דרפנ-יתלב קלח תווהמ לארשי םע תודלותש ,הארנכ ;רבדמב רפסמ גייתסמ
לגייב ;תווצמה לש ילמרופה ןדומילמ תוחפ אל ,ידוהיה לש יתדה וכוניחמ
עסמ יכ ,ןייצמ לאנברבא .תובישיב ךכב ךרוצה תא שיגדמ דימת סילוו
לע השנעהב ןייפאתמ ץראה לש השוביכל דעו יניסב תולגתהמ הז ךורא
תראותמה יניס רה דמעמ ינפלש הפוקתל דוגינב ,'ה רבדמ םעה תומלעתה
שיש דומלל רשפא ןאכמ ."םינוריט" אלא ויה אל לארשישכ ,תומש רפסב
בושחש ,שיגדמ לאנברבא .הבושתב םירזוחל ,םיבשל רושקה לכב טאהלו לקהל
תוארל רשפא .השק עוצקמב שמשל םיליחתמש ינפל ,הילושכ ,ךינחכ ןמאתהל
תוקוח י"פע לועפל םידוהיה תא רישכהל ,הרשכהה בלש תא רבדמב רפסב
בלשב תורחא םינפ לארשיל ויה ,רבדמב ורבגתה וליא .ארקיו לש םינהכה
תא גיצמ ן"במרה .תולגל האיציהמ ענמיהל ילוא היה רשפאו ,רתוי רחואמ
ץראל-ץוחב ;לארשי ץראב קרו ךא האלמ תועמשמ תווצמל היפל רשא ,הסיפתה
ונא ,רבדמב רפס ףוסב .וחכתשי לבל ,"תיללכ הרזח" אלא תווצמה ןיא
תוגיהנמה הנבמ ,היתולובג :ץראל הסינכה תארקל תונכהה תא םיאצומ
.ץראה תשוריו תיטבשה

- לארשי םע לש ודיתע לעו ורבע לע תיפצתה רפס ,םירבד רפס
יד אל ;שדוקה ץראב שדוקה םע לש תוחילשה תעדות תא ריבגהל ותרטמ
תויהל" אקווד הבוח :אבה בלשה ;בושח יכ םא ,"ונצראב ישפוח םע תויהל"
- הינשה םעפב "הוקתה"ב וז הרוש רישל םיכירצ ךכו ,"ונצראב שודק םע
.ןמזה ךשמב ץראב לכה תא םיצפשמש ומכ


השרפה םוכיס .ב

לש דקפמ ךכ-רחאו ,םירגובה םירכזה לש דקפמ םיכרוע םיטבשה ינקזו השמ
.שדוקה תודובעב תורוכבה תא ףילחהל םיאבה ,הלעמו שדוח ןבמ םייולה
.םינוויכ העבראב ,םייולל ביבסמ לארשיו ,ןכשמל ביבסמ םיבצומ םייולה
ףוסב .ןכשמב םייול תצובק לכ לש םידוחייה הידיקפת תא ןייצמ רפסה
,תאז םע דחיו ,םינהכה םע תהק ינב תא ברעל אלש ,הרהזא האב השרפה
ןושרג ,םייולה םהיחא לש הלא תומועל םרה םדיקפתבו םדמעמב ריכהל
.אבה עובשה תשרפב קר םיאצומ ונא םהידיקפת טוריפ תא רשא ,יררמו
,יניס רה תולגרמל הנתמהה ימי רשע העשת רופיסמ קלח אלא הניא ונתשרפ
תוברע לא םינשה הנומשו םישולש ןב עסמה .רבדמב דע ותיא תרפסמ הרותהש
קלח לע ערתשמה תצמותמ רואתל קר הכוז (א:בכ רבדמב דעו םשמ) באומ
רפוסמ (גה:ול-ב:בכ) באומ תוברעב םישדוחה תשמח רואת םג .רפסהמ המוד
.רבדמב רפס םייתסמ ךכבו ,המוד תוכיראב


ב קרפ ,עשוה רפס ,הרטפהה .ג

ימע תא בישהל לארשי םע ידירש וחילצי רשאכ חישמה תומי תא ראתמ עשוה
יכ ורבס רשא ,תורחא תויוברת ;לארשי תנידממ םמצעלו ה"בקהל םלועה
עתפל וררועתי ,'ה םע דוע םניאשו ,םזינורכנא אלא םניא םידוהיה
.םימעה תובילב תמ ל-אהש העשב ,"יח ל-א ינב" םניה םידוהיהש ,ולגיו
תויוברת םפידעהבו הרותה תא םבזועב ונווע לע טרחתיו דכלתי לארשי םע
תויוברתה תועצמאב תושק השנענו,'הב ,"םהיבא"ב הדגב "ונמא" .תורז
'ה התוא שוטי אל ,כ"פעא .האושב וא בלצה יעסמב ,לשמל ,ומכ תוירברבה
אלו "ישיא" ול ארקת זאו ,'ה לא טהלב בושת דוע (לארשי) איהו ,ירמגל
קספיתו ,ביטמהו םלשומה ,ןושארה ובצמל ולוכ עבטה בושי זא !"ילעב"
םע ותירבש ,דיעמ 'ה רשאכ שגדומ לארשי םע לש הז חתפמ דיקפת .המחלמה
תא 'ה הניש וליאכ ,םאלסיאהו תורצנה תונעט תמועל) איה חצנל לארשי
תומשגתהה אוהש) טפשמבו קדצב יל ךיתשראו ;םלועל יל ךיתשראו" !(ותעד
- תד) הנומאב יל ךיתשראו ;םימחרבו דסחבו (שריה - קדצה לש תילמרופה
תא תעדיו (תמאו יתרבח קדצ לש ןתיא דוסי ךותמ טא-טא תשבגתמ תמאה
םע תלואג :הלואג לש אלפנ דעי רבע לא עסמ רבדמב עסמה היהנ ךכבו ."'ה
.לארשי תנידמב לארשי


השרפה תריקס .ד

שדוח-שארב .םירצמ תאיצי זאמ הנשמ תוחפ תצק ,ןסינב 'אב ןכשמה םקוה
םהש הלעמו הנש םירשע ינב םירכזה לכ לש דקפמ ךורעל השמ הווטצנ רייא
ירהש ,אבצל "םיאב" ,דרפנב םינמנה ,םייולהש ,ןייצמ שריה) "אבצ יאצוי
הרגיש ייחמ םיאצוי םילארשיה וליאו ,רוביצה תורשל שדוק םלוכ םהייח
לש ותוהמל רשאב תונושה תועדה תא איבמ ןלפק הירא .(רוביצה תא תרשל
תורש אוהש םירמוא םירחא ,שממ יאבצ תורש אוהש םירמוא שי :הז תורש
םישרפמה תיברמ .ןכשמב אוה תורשהש איה תישילש העדו ,יללכ יתליהק
'ר) ךרענ ןושארה ירהש ,ינשה דקפימה םצעב היה הז דקפימש ,םירומא
םגש םירמוא שי ;ןכשמה תמקה םדוק דוע לקשה תיצחמ תועצמאב (בי:ל תומש
תיצחמב דימת ךרוצ ןיאש םירובס םירחא ךא ,הרוצ התואב ךרענ הז דקפימ
רשאכ יתועמשמ וניא (י"שר) ערה ןיע ינפמ ששחהשו דקפימ תכירעל לקשה
הז דקפימש ,םתמועל ,םירמוא שי .(לאנברבא) תיבויח הרטמל ךרענ דקפימה
ךורעל דציכ תוארוהה תועיפומ בי:ל תומש רפסבש ,ןושארה דקפימה היה
- ףוסבלו םיטבש ,תוחפשמ י"פעו בא-יתב י"פע דקפימה ךרענ ,לעפב .ותוא
- לכל סיסבה איהש ,תיטרפה ותוהז תא דבאל ידוהיל ול לא .הלוכ המואה
םיליחתמ דקפימו תוהזש ,ןייצמ שריה .תלוגלוגה דקפימ אוהש דקפימה
הלח ישילש בלשב קרו ,טבשה תא לולכל םתוא םיביחרמ ךכ-רחא ,החפשמב
רשאכ קר תורצונ תולודג תודיחי .תימואל תוהז תרצויה תפסונ הטשפה
קוסיעב עוקשל םדאל ול לא ,לכה תבוטל !םירדוסמ םינטקה םינבמה
הקיטילופב 'שה) םיימלועהו םיימואלה וידעי דוביא ךות תוריעז תוצובקב
.(תויתדה תוגלפמה לש - הנושארבו שארב ,תילארשי-םינפה

הלגתמ הדוהישכ ,םייטבשה םידקפמה תאו םיגיהנמה תומש תא איבמ רפסה
ןכשמה תא רומשל םייולה לש םידיקפת .ןטקה- השנמו רתויב לודגה טבשכ
,וידדצ תעברא לומ ןכשמהמ רתוי קוחר ךרענ לארשי ללכ .ותוא תאשלו
הצובקו הצובק לכ שארב רשאכ ,הצובק לכב םיטבש השולש לש תוצובקב
(ם"במר) םירפא ,(ונרופס) ןבואר ,(ארזע-ןבא) הדוהי םיטבשה םידמוע
.307 'מע "רבדמה תרות" ,ןלפק הירא לש ורפסב םישרת 'ר - (ן"במר) ןדו
ךרדב ילואו ,ןתינ אוה ףא םיטבש השולש לש הצובק לכ לש ללוכה הרפסמ
םוקמב םייקלא תודסומ לצנל ;םיבוט םידליל ןובשח דמלל ה"בקה רחב וז
תארוה ,חלשב תשרפב ,דגנתמה רפוס ם"תחה לע היישוק - םיחופתו םיזופת
דומלל רסוא אוה םש !ך"נתו ,ןובשח טרפבו ,תדומלת דבלמ עוצקמ לכ
.(בטיה דומלתב עוקש היה רבכש דע םתוא

םע ;דגו ןועמש ודמע ,ןבואר םע ;ןולובזו רכששי ודמע ,הדוהי םע דחי
ןרהא לש ויתודלות .רשאו ילתפנ -ןד םעו ;ןימינבו השנמ ודמע ,םירפא
,שדוקה תדובעב םירוכבה םוקמב םיאבה ,םייולה תריחבל המדקהכ תורסמנ
םדאב ,לארשיב רוכב לכ .ןרהא ינב ,םינהכל תנתינ הרתי תוכמסשכ
ינבמ םייול םידקפתמ התע .םירצמ תורוכב תכמ תעב 'הל שדקוה ,המהבבו
(אמייק רב ,יח ןכא דלונה ךרה יכ ,תיפוס ררבתמ וב ליגה) הלעמו שדוח
שולשב םידקפתמ םייולה .םירוכבה תא שדוקה דוקפתב ףילחהל
םרפסמ .7500, 8600, 6200 - יררמו תהק ,ןושרג ;םהיתוחפשמ/םהיתווצ
םירוכבה רפסממ 273ב ןטקו ,רחא טבש לכמ הברהב ןטק - 22000 - ללוכה
,ה תורוכב) - תורוכב םמצעב ויה םייולה 22300 ךותמ תואמ שולש .םמצע
;כ"הס ,ףסונ רוכב לכ תודפל וינבלו ןרהאל ונתינ םילקש השימח .(א"ע
רוכב היה םידוהי םידלי םישלשו םיעבש לכמ דחא קר .ףסכ ילקש 1365
תחנה ךות ,החפשמה לדוג לש םיחנומב וז הדבוע ריבסהל רשפא !רכז ןיממ
ךיא ?םירבגמ תובר םישנ תויהל ולכיה .תובקנל םריכז ןיב ירפסמ ןוזיא
ךיא ?רכז ןיממ רוכב היה םייול רשע השמחו האממ דחא קרש ריבסהל רשפא
;םיכרד יתשב תאז ריבסהל הסנ ?תמצמוצמה םייולה תיסולכוא תא ריבסת
!דחוימב םיער ויה םהש החנהבו ,דחוימב םיבוט םייולה ויהש החנהב
.םירוכבה תומהב תא ןה ףא ופילחה םייולה תוהמב

קר םישודקה ןכשמה ילכ תאישנ לע םידקפומ תהק ינבש ,הרותה תרפסמ התע
ןתינ םייולה תדובע לש טרופמ רואתש דועב ,םינהכה ידיב וזראנש ירחא
ינב ;םהילכו םהילבח ,תונוליוהו תורועה לע ןושרג ינב ;םדקפמ ןויצ םע
ינב ;םהב הרושקה הדובע לכ לעו תכורפה לע ,ןכשמב שדוקה ילכ לע תהק
תודתי לע רצחהו ןכשמה לש םינכהו ,םיחירבהו םידומעה ,תורוקה לע יררמ
תורוע הילעמו ,עסמ תעשב תכורפה התיה ןוראה לע .ןהירתימ לעו רצחה
ומד ;שחת תורוע םהילעו ,ןמגראו תלכת ןחלושה לע ;תלכת גירא ןכו שחתה
תא ופטע שחתו ןמגרא ;ןמגרא אלל ,תרשה ילכו בהזה חבזמ ,הרונמה ול
עוקישל הרותה ןמ זמר - שדוקה תא עלבכ תהק ינב וארי אל .תשוחנה חבזמ
ידכ ,המלש לש ושדקמ תיבב םישדוקה שדוק תמדאב ןוראה (ןתנוי םוגרת)
.אובל דיתעל ותוא רומשלו תולגהו ןברוחה תנכס ינפמ וילע ןנוגל


שונא יסחי .ה

הלאו .יניס רהב השמ תא 'ה רביד םויב השמו ןרהא תודלות הלאו"
ינב תומש הלא .רמתיאו רזעלא ,אוהיבאו ,בדנ :רוכבה ןרהא ינב תומש
ינפל אוהיבאו בדנ תמיו .ןהכל םדי אלימ רשא ,םיחושמה םינהכה ןרהא
ןהכיו ;םהל ויה אל םינבו ,יניס רבדמב 'ה ינפל הרז שא םבירקהב ,'ה
תודחא תולאש .(ד-א:ג רבדמב) "םהיבא ןרהא ינפ לע רמתיאו רזעלא
תאז-לכב ,דבלב תוינכט תוארנ ןהש הז תורמל רשא ,הז עטקב ןויעהמ תוצצ
.הבחרו הקומע תישונא הנבה םושמ ןהב שי

?השמ לש אלו ,ןרהא לש וינב תא קר םימושר המל (א

?ןרהא ינב תומש הלא םילימה לע הרותה תרזוח עודמ (ב

?רוכבה אוה ןרהאש הרותה הריכזמ עודמ (ג

?םיירירע ותמ אוהיבאו בדנש הריכזמ איה עודמ (ד

?"םהיבא ייח"ב ונהיכ רמתיאו רזעלאש הריכזמ איה עודמ (ה

?"יניס רהב השמ תא 'ה רביד םוי" ןיבל "תודלות" ןיב רשקה המ (ו

.וללה תויעבל ושרדנ םידחא םישרפמ

לש טשפה ישרפמ לודג ,ה"עתתד - ת"ת םיפלא 'ד) י"שר לש ותעד
ינבש איה ,ב:טי ןירדהנס לע תכמתסמה ,(!עוצקמב םרוכ ,דומלתהו ך"נתה
תא אלימ ךכבו ,הרות םדמיל השמ םדוד ירהש ,השמ ינבכ םג םיבשחנ ןרהא
לע) תידוהיה תוהבאה תסיפתש םיאור ונא ךכב .ינחורה םהיבא דיקפת
םיסחיל רבעמ לא תערתשמ (הילא תוולתמה האריהו הדותה תושוחת
תרשעב םירוהל עגונה לכב םירומ םג לולכל היושע איה ;אדירג םייגולויב
אל ןרהאלש השיגדמ הרותה ירהש ,(ג-ו (א לע הבושת תנתינ ךכב ;תורבדה
קלח וליבשב היה הז ;ולש-וינב תא דמלי ריעצה ויחאש ,תפכיא היה
ירבד לע י"שר לש ותפסות .השמ יפלכ שחש רותיוהו הבהאה תשוחתמ
ליחתהו יניסב הרותה תא השמ לביקש רחאל דימ ליחתה הז סחיש ,דומלתה
.(ו-ל הבושת םג ןתונה ,םתוא דמלל

אפור ,הלבקו הרות לעב ,'ל םיפלא 'ה - ד"סקתתד) ן"במר
;ולש הנורחאה הדוקנה לע קלוח אוה ךא ,י"שר ירבד תא איבמ (!עוצקמב
,םינהכ םינמתמ וינבו ןרהאשכ ."יניס רה םוי"-ש ,רוטה ומכ ,רמוא אוה
,םילארשיהו םייולה לש םתדויקפו םייונימ םע ותוא תמעל ידכ אבומ
."יניס רבדמ"ל ועיגהשכ קר ושחרתהש

וניא ,(ג"קת 'ה - ו"נת םיפלא 'ה) רטע םייח 'ר ,םייחה רוא
.ןיטולחל הנוש הבושת קפסמ אוה ;ארמגה תא אלו ,י"שר תא אל ריכזמ
ותוא דימשמ היהו ,ןרהא לע סעכ 'הש םידוהיל השמ עידומ רתוי רחואמ
,םהמ םיינש ייח תא הליצה השמ לש ותליפת .בהזה לגע לשב וינב לכ תאו
רה ירהש ,(ו-ו (א תולאש לע הנוע וז השיג .םהיבא בשחנ אוה ןכ לעו
לש ןתוליעיל רבסה םג ןאכ שיו ,םש ללפתהש השמ תוליפתל סחיתמ יניס
םימושר םינבה תומש .יניסל השמ לש ינרותה רשקל תודוה ,הלא תוליפת
השעמל םיווהמה ,םירתונה ינשל ומצמוצ כ"חאו ,ןרהא ינב תעבראכ הליחת
(ב לע תובושת תונתינ ךכבו ,םתוא ליצה אוה ירהש ,השמ לש ויאצאצ תא
אלש זומרל אב םינהכה לש לופכה םרוכזיאש ,ףיסומ םייחה רוא .(ד לעו
הבושתה תמדקה םושמ שי ךכבו ,יולל ףא אלא ,ןהככ שמשל רוסא לארשיל קר
הארמ רוכבכ ןרהא לש ורוכזיא .יול טבשל ריכבכ חרוק לש ותוממוקתהל
ירופיסל המודב ,הליפתב רתוי ינחור חכ היהי ריעצה חאלש ןכתייש
.לבה-ןיקו בקעי-ושע

םוצע להק ךשמש ,שודק םיקסע שיא ,תיטמזירכ תומד היה רטע םייח 'ר
הילע ןעמל ףיטה אוה .לארשי-ץראל וקורממ וכרדב ,הילטיאב ויתואצרהל
.םוקמ לכב םיבר םיכמותו םידימלת אצמו ,הרוהטה לארשי-ץראל תינומה
םייחה רוא 'חר !ץראל ומע ואב וידימלתמ םישולשכ קר ,לעפב הילעל רשאב
חמצו .פ.ו.ת זכרמ דיל ,ד"בח בוחר תניפל ביבסמש ,ולש תסנכה תיבו
בוט םש לעבה לש לפנה-ןויסנש תרפסמ הדגאה .ומש לע םיארקנ ,קדצ
הליחת .ויפמ הרות דומללו ,םייחה רוא םע שגפיהל ידכ השענ הצרא תולעל
רבע ךכ-רחא .םילשוריב תעה התוא וטשפש תופגמ ללגב וכעב עקתשה
,וכעב וררוגתהש הדבועל וידימלתמ דחא לש ותומ תא סחייש ירחא ,הירבטל
םש ,םילשוריל הלע ףוסבל .דומלתה יפל ,לארשי-ץראמ קלח שממ התיה אלש
.הנש רובעכ רטפנ

םישימחו תואמ שולשכ ינפל יחש - (רקי ילכה) ץישטנול המלש םירפא 'ר
ה"בקה לש וסעכש ףיסומו ,רטע לש ותדיל םדוק דוע העד התוא איבמ - הנש
החדנ היהש ןכתי םלוא ;וינב תא םא יכ ,ומצע ןרהא תא אל גרוה היה
דובכ ךותמ תאזו ,םידלי םמצע והיבאו בדנ ודילוה ול ,םידחא תורודל
תושעל לגעה י"ע הערל וידלי ועפשוה ילוא ירהש ,4 'סמל הבושת) ןרהאל
תא תוחדל בשח אוה - םירוהט ויה ןרהא לש ויעינמש תורמל ,םמצע תעד לע
ותעד תא םג איבמ אוה .(וישוע םע הלועפ-ףותיש י"ע לגעה ןוסא
אוה ;התוא החודו ,תרוקיב הילע חתומ ,(ליעל 'ר) י"שר לש תידומלתה
דמיל ירהש ,השמ לש וינבכ בשחתהל םיכירצ לארשי םע לכ ,ןכ-םאש עבוק
השמ ירהש ,ולש-ותעד לע תרוקיב חותמל םג רשפא ,ןבומכ .הרות ונלוכ תא
.הפ דחוי ןרהאש תורמל ,תובר תויונמדזהב םידוהיה לכ לש םמולשל ללפתה
!םידוהיה רתי לכמ רתוי השמ תאמ הרות םידמול וינבו ןרהא - ןכ ומכ

לש תגשגשמה ןילופ לש םילודגה םידיגמה דחא היה "רקי ילכ"ה
דגנכ םג ,תמאל יוטיב תתל ססיה אל אוה ;םנינימל הרשע עבשה האמה
ררוגתה אלש ךכב לזמ ול היהש ןכתיי .ידוהיה בוחרה לע תודוהא תויוכמס
ודגנ תוזרכ תועיפומ ויה זא יכ ,ו"משת לש קרב ינב וא םילשוריב
.וישוריפב ןויעה תא םירחאמ עונמל םילדתשמ ויה .תיתליהק הרוזנצו
,תונלבוסה רסוחש - הפוריאמ ק'ציבולוס ברה רכזנש ומכ - ןכתיי ,םלוא
ךות לא וליפא םויה רדוחה ,הרות לש התרגסמב תונוש תופקשהל סחייתמה
העפות םה ,תקולחמו חוכיו לכמ ענמיהל הפיאשב ,"םינרדומ" הרות תודסומ
,ךכל דוגינב ךא .הינשה םלועה תמחלמ םות זאמ קר - תיסחי תורחואמ
בושייל הכייתשהש תימלשורי הליהק ראתמ ,"םימשה ריע" ,ורפסב ץילרג
תואר תודוקנמ ,םימשל רשאמ םונהיגל רתוי הבורק התיה רשאו ,ןשיה
,םישודקה םהיחאמ דחא לש ותייול תא םירחהל וטילחהשכ ,לשמל ,תונוש
ואיבה ,ןבומכ ,הלא ןיעמ תויוסחייתה .ינרדומ ס"יבב דמל ודכנש םושמ
ללכמ םאיצומ ךכבו ,תווצמ דוע םירמוש םניא םהיאצאצמ םיברש ךכ ידיל
,םויה ףא םימייק םימוד םיבצמ .ץרא ךרדו הרות לש בולישה תא תורשפא
רגתאה .לארשי אבצב םיתרשמה ,"םינדרמ" םידכנו םינב שי "םישודק"לשכ
השיג הנניא "םולכ-אל וא לכה" לש השיגש םהל חיכוהל אוה יתימאה
.הנוכנ תינרות

,בתוכ ז"עש םיפלא 'ה ,וארפ ,שיש ידומע רפסל ואובמב ,"רקי ילכ"ה
,ןילבולב ףיטה ,םילודג לש םדודיעל ענכנשכ ,תורחואמה ויתונשבש
םעה יטושפמ םינומה ופסאתהשכ ,םש וכרענש םילודגה םידיריה תעב דוחייב
םינבר לש םהיתונורסח לע יולגב רביד םשש דיעמ אוה .םגיהנמ םע דחי
ינפמ הארי לש וא ותדמע לש תולאשב ללכ רהרה אלו ף,םעה יטושפ לש המכ
םיבר םירצ ול ומקש ךכל ןבומכ המרג ,רפסמ אוה ,ותדועת .יתפקתש הלא
תא םיערוקשכ ,ו"משת יהלשב םילשורי 'ושה) ול וקיצהו וותא וצימשהש
ועדמש ימ תא ריתהל ךרד אוצמל ןרוג ברה לש וניסינ תא וא ,וניתועדומ
לוכי אוה ,"רקי ילכ"ה ךישממ ,ןבומכ .(דועו ,להקב אובל "םירזממ"כ
וא ,רתוי הריהז הרוצב רבדל היה ןוכנ וילא ,הלאכ תורצמ ענמיהל היה
טילחה ,םייסמ אוה ,ןמזמ ךא ,וילע םירחא לש םתעדל רתוי גאד םא
.ולש-ודובכ לע םימש דובכ תא ףידעהל

םעה שילרטיא לארשי ןב השמ 'ר) א"שרה לע קלח אוה וז ותשיגב
רטפנו צ"ר וא ה"פרת תנשב דלונש ,זנכשא ידוהי גיהנמ ,יתודידיהו
וא יואר וניא םדאהש ןמיס - ינועבו 'ה לש םייחל רשועב הארש ,(ב"לשהב
לצינ ,דאמ רישע םכח-דימלת םיקסע-שיא לש םבכ .רשעתה אל לקלקתמ היהש
הסינ היפוסוליפה רבע לא ותוטנב .תיטרפ הבישיב ךומתל ורשוע תא א"מרה
ךא) תטינגטצאבו הירוטסיהב היפוסוליפב טלש אוה .הלבקה םע התוא בשייל
יאדכ ולש טייצרהאייה תא ,ץרא ךרד םע הרות בלישש שיאכ .(קודקדב אל
ןחלוש רפסל תויזנכאה תוורעהה את רביח אוה .רמועב ג"לב שיגדהל היה
תגהונ איהש תולוקה לע דוחייבו ,וז הדובע לע ;וראק ףסוי 'ר לש ךורע
,ןידל גהנמ לכ טעמכ ךופהל הכרד לעו ןוממ דספהב םיכורכה םירקמב
ףידעהש) ל"רהמה לש ויחא ,לאלצב ןב םייח 'ר וזמ תצרמנ תרוקיב הנתומ
תא ףקשמ א"מרה (תועובק תוקוחב דומלתה תוריגס ינפ לע תוחיתפה וא
ויגהנמב תוארל וסנ זנכשא ידוהיש ק'ציבולוס םייח ר"ד ברה לש ותנקסמ
,(ז"משת םילשורי בוש 'ושה) ארובה תונכסהמ םה אקווד ונהנ וליאכ
רתוי םיחותפ םהו םמצע יגהנמ םע תרוקיב וגהנש םידרפס םימכח ותמועל
השיגה תא תיתד הניחבמ ךירעמ ק'ציבולוס םייח .יוניש לש תורשפאל
,םירפסמ אקוווד ואלו הליהקמה עבטה ךרדב וד םידמולש ךכב ,הנושארה
םיאשונו וז לצא הז םילכואו ,התלוז יגהנמל דובכב תסחייתמ הליהק לכשכ
.הלא לש םהיתונב תא הלא

םוקמב הרישעה ותליהקב רשא ,רשועה תדובעב האר המלש ערפא 'ר ,םלוא
ילעבו םירישעה תצרעהש ריהזה אוה .תותיחש ,תוקידאו רסח ,הרות תדובע
התיה תידוהי-אלה הרבכה ירהש ,תוללובתהל ליבוהל התיה הלולע המצועה
דגנ ןעוט אוה ,ליבקמב .םידוהיה תרבחמ רתוי הברה המוצעו הרישע
שטנ ןכאש םירצונה לש םותמצועו םרשוע !חיכוה וליאכ ,ירצונה ןועיטה
,הארהש ךכ י"ע תאז השע אוה ;לארשי םע לש תיחצנה תוחילשה תא ה"בקה
אוה .םהבש םיקזחהו םירישעה םג תובורק םיתעל ויה םדא ינבבש םיעורגהש
םתוא לע םגו םיינעה ידיב עייסל ובריסש םירישעה לע םג תרוקיב חתמ
'ושה) םירישעה ידימ תובדנ ץבקל ופידעה ךא ,דובעל ולכיש םיינע
.(הלואג ,לתוכה

דומילהו תינרותה תונדמלה קנע ;ה"מרת-ה"סקת) שריה ר"שר
תובר השעו תינרדומ השיג םע הרותה תא בלשל חילצהש ,דחי םג ינוליחה
טנמלרפב םידוהי גצי ףאו ,הינמרגב המרופרה ידוהי לש תויטסה תא ןקתל
םושמ הב שי הרותה י"ע השמ ינב תטמשה םצעש ותועד תא עיבמ (הימהוב לש
םייואר ויה אל יכ ,וינבל הררש לש תורשמ קינעה אל ירהש ,השמ לש ותבש
ונל םירסמנ השמ יאצאצש רומאה הבר שרדמ לש ותנווכ יהוז ילוא .ןהל
םשרנ אל ,םצעב ,עודמ ריבסהל ץמאמ לכ השוע שרדמה ןיאש תורמל ,ודובכל
.דחא ףא

אפור ,םכח דימלת היהו ,ל"רה תנשב לחה ,הנש םינומש 'חש) ונרופס
ןרהא ינבש ןעט (הילטיאב לכה - היפוסוליפו הקיטמתמב ףא טלשוו
ןרהא ינב םתויהמ קרו ךא העבנ אל םתוכזש תוארהל םיימעפ םירכזומ
,(ךכ לשב היצקטורפ ילעבו)

ןורשכ תשרל לוכי םדאה .הנוהכל םייואר ויה םמצע תוכזב םגש אלא
אלל תמאב חילצי אל םלועל ךא ,דיקפתל ורישכהל םג םייושעה ,וירוהמ
ישארל םינבו םידיסח םינברל םינב רשה) השק הדובעו ימצע חותיפ
ילעב םידוהי-אל םיטסנימוה דמללו חחושל ,ךירעהל עדי ןכ לע .(תובישי
רוא תניחב ,הרות לש םיילסרבינואה היטביה תא שיגדה םהילאו ,ךרע
.םייוג

ינפל םינש שולשו םישולש דלונש) לאנברבא קחצי ןוד
לודג םכח דימלת היה ,וינפל הנש םיתשו םיעברא רטפנו ,ונרופס
ויבאכ ,יאנידמו ןוה לעב ,טסינמוה םגו ,קהבומ ינוליח ןדמל ןבו
ך"נתהמ היאר איבה (ג"סר תנשב דוע וישכע חישמה אובל הפיצו ,וינפל
יכלמ) ...יבא יבא :המימשה והילא תולעב עשילא לש ותארקמ ,בא-ברש
;י"שרו דומלתה לשמ ןיטולחל הנושה ,ולש-ושוריפ תא איבמ אוה התע (ב:כ
השמ דצמ םיטלוב םיאציאצב רוסחמה תא הרותה הטילבמ וישכעש ,ןעוט אוה
השמ תא תע תא םרטב תושרל וסינש ,ןרהא ינבבש םיבוטה לש םתומ תאו
.םיגשגשמה םיטבשה ראש לש םיברה םייוארה םיאצאצל דוגינב ,ןרהאו
ןויצה חתפנ ךכב .הנוהכל םתריחב היה םירתוכה ןרהא ינב ינש לש םדוחיי
,ףלא םינשו םירשע קר םייולה לש אילפהל ךוומנה םירפסמ לש יללכה
ףא ,ן"במרכ .םירשע ליגל םגיהמ אלו תוקונית םתויהמ ונתוא םמש תורמל
רועש תא התווילש תדחוימה 'ה תכרבש ךכל וז הדבוע סחיימ לאנברבא
םייולה ירהש ,בל טבשמ הרדענ םירצמ דובעש תעב גירתה ילארשיה הדוליה
תובישחל זמר ,םיבר םיאצאצב וכרבתנל ןכ לעו ,הדובעהמ םירוטפ ויה
.םירחא םידוהי לש םתקוצמבו םלבסב תופתתשהה

םידוהי םתואש ,י"שר רומא ירהש ,תילילש הרוצב םייולב טיבהל ףא רשפא
םיברסמה ,הבר שרדמ יפל .ךשוח תכמב וותמ םירצממ תאצל וברסש םיעשר
ילוא ,םייולה ויה םהל היה חונש הלאו ,םהל היה חונש הלא ויה תאצל
םג .(ןירג סרדלוג ,יסנאמ קראפ ורוב 'ושה) הערפ לש יטרפה ואבצ
אשניהל וטנ ,ברברעה תא ןפרטצהב ,תורוכבה םירצמ יליצא לש םהיתונמלא
,הברה תודלוי וויה אל ןה ;ןוילעה דמעמל וכייתשה םה ףאש ,םייולל
ןהילעבמ ןהל ודלונש הלא - ותמ ןהיתורוכב ירהש ,תורוכב אל יאדווובו
אל ןרהאלו השמלש תוארהל רכזומ "יניס םוי"ש ןעוט לאנברבא .םיירצמה
האובנל וכז זאמ (?תושיא ייח דוע ולהינ אל) םידלי דוע ודלונ
בלשה םייולה יונימ היהנ ,םיטעמ ,םינהכ אלא וויה אלש ןויכ .(?הילע)
,םינטק דוע ויהש השמ ינב ומשרנ אלש ,עיצמ אוה ,ןיפוליחל .אבה בושחה
םינהכה ווחשמנש ,ן"במרה תנעט תא החוד אוה .ומשרנ םיגיהנמה קר ירהו
ךרענ היה דקפימ לכש ,י"שר תנעט תא החוד אוהש ומכ ,הרות ןתמ םויב
אלש הביס לכ ןיאש ןעוט אוה ;ערה ןיעמ ענמיהל ידכ לקשה תועצמאב
לקשה תיצחמשוו ,ןינמ תונגראתהב ומכ ,תיבויח הרטמל םישנא תונמל
םתומחלמ לש יתדה היפוא תא םילייחל ריכזהל אלא ואב אל תירוקמה
דועב ,ך"נתה לש םירצונה םיפוליסב םחלנ אוה .יד-ש תווכלמ תא גיהנהל
םהש בשח םא םהירבדמ טטצמ וליפאו םמע םייתודידי םירשק לע רמוש אוהש
תעב ובתכנ וירבד .(ח קרפ ,'א םיכלמב ,שש הלאשל הבושת ,לשמל) םיריבס
.םילוג תמירהו תדמתמ תיטילופ הסיסת

לע םדמע ,"יתוקוחב" ,רבעש עובשה תשרפ ןוילגב (ךשמה) אמויד ינינע
ותלוז לא סחייתהל תווצמ רמוש ידוהיל ול לאש ,הדבועה תובישח
י"ע דחא הרובג השעמ ירה ,לכה תורמל .לוכיבכ-תונוילע לש תוסחייתה
הז השעמ םא ,ןיטולחל ינוליח וניה תוניחבה רתי לכמ רשא ילארשי לייח
לייחל חצנ ייח עגר-ןב גישהל יושע ,ידוהי לש וייח תא ליצהל ןוואמ
.יתד שיא י"ע הנבנ רשא לכ תא סורהל לולע סעכו האנש השעמ וליאו ,הז
תמ אוה דימ ,ויתויוכז לע ןיבורמ ויתונוועש םדא ;(םש) ם"במרה רמוא
לארשי ,ב"הרא עגרכ ,ךכ) ולוכ םלועה לכ ןכו ...הנידמ ןכו ...!עשרכ
תונוועהו תוויוכזה ןינמ יפל וניא הז לוקישו (הזכ בצמ םניא םלועהו
ןיאו ...ךפהלו ...תונוועה תומכ דגנכ איהש תוכז שי :םלדוג יפל אלא
דגנכ תויוכזה ןיכרוע ךאיה עדויה אוהו ,תועד לא לש ותעדב אלא ןילקוש
.תונוועה

םידוהי םיווהמ עודמ ריבסהל ותוסנב ,רמא ק'ציבולוס .ב.י ברה
םיזב תובורק םיתיעלש דועב הכרדהל םידבכנ תורוקמ ב"הראב תווצמ ירמוש
תונשב תדה תוכלה תפיפא ןהכ ונל ןיא ב"הראבש םשה ךורב ;לארשיב םהל
םייתד תודסומו םידיקפ ןיא ,וז חורב .גנרמובכ תוליעפ םנינמל םינומשה
ןיא רשפא 'ה רבד איה ונתרטמש םתנומאל םינמאנה .(םיסקודותורוא)
,תויביטברסנוקה תוצובקה לש יתדה ףקותב ריכהל םילוכי ונניא ,ורפהל
דוסי-ןורקעל תושחכתמ ןלוכ רשא ,תויטיסניצקורטסנוק-הרהו תוימרופרה
,אוהש ידוהי לכל בהואו םח סחי יוליג תעינמ ידכ ךכב ןיא ,םלוא .הז
ידכ ךכב ןיא ,ןכ-ומכ ;"םירשעה האמה" תונש חור י"ע ובשנש תורמל
יאדובו ,רחא וא הז םדא לא 'ה לש וסחי יבגל יהשלכ הנקסמ תקסה קידצהל
.תלוזה יפלכ תונוילע תשוחתל הקדצה ךכב ןיאש

רואל אצוה רשא) ינושרגה תונויגה ,ורפסב ,ןאמצכ ןהכה ןושרג ברה
לש םיקוספה ינש תא שרפמ (קרוי-וינמ ,קיסאראק ףסוי ברה ,ודכנ י"ע
:ןמקלדכ וניתשרפ

הנומ וינפל ןתבוח ךותמ": י"שריפ - שדוחל דחאב יניס רבדמב
ןינמ עדיל ןאנמ לגעב ולפנשכו ,ןאנמ םירצממ ואצישכ .העש לכ םתוא
אמוי) ל"זר ורמא אלה השקו ."ןאנמ םהילע הניכש תורשהל אבשכו םירתונה
תא הנומה לכו - ?הוצמ רב'ל וליפא לארשי תא תונמל רוסא :(ב ,בכ
לארשי ינב רפסמ היהו" :(א ,ב עשוה) רמאנש ןיווטל ינשב רבוע לארשי
הנומ וינפל ןתביח ךותמ רמוא והמו ,"רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ
רבדמב לע ,ןושארה קוספה לע י"שר תאז שריפ המל ,דועו ?העש לכ םתוא
אלו יפט ךייש הז םשש ,"לארשי ינב שאר תא ואש" ינשה קוספל אלו יניס
וא בהז לש תועבטמ ןוגכ םירקי םירבד ול שיש םדא תמאב לבא ?ןאכל ךייש
שי המכ תוארלו ןתונמלו העש לכ וסיכב שמשמל יושע תוילגרמ לש םינינפ
,העש לכ םתוא הנומ ןיא ,בושח אל רבד תוטורפ ול שי םא לבא ,ול
וניאו םתוא לבקמש העשב ונייה :םירקמ השלשב ?תוטורפה םג הנומ יתמיאו
וא םידדוש וילע ולפנשכ (ב .םירפסמ לע דומעל הצורו םה המכ עדוי
תונקל הצור םא (ג ,ול ראשנ המכ עדיל הצור ,םהמ ונממ ולטנו םיבנג
- ןאנמ םיאצממ ואצישכ ,ןכ לע .דאמ ול רקי רשא ץפח וא רבד הזיא םהב
םירתונה ןינמ עדיל ןאנמ בהזה לגעב ולפנשכו ;םה המכ םרפסמ לע דומעל
הלודגו רקי רבד - םהילע הניכש תורשהל אבשכו ,םידדושה וריאשה המכ -
ומכ אלא םוקמה ינפל םיבושח םניא לארשי ינב ורמאי אמש ןכ םא .ןאנמ -
ןחיו רמאנ הז לעש ,יניס רבדמב לע י"שר תאז שרפמ ךכיפל ,תוטורפ
,עמשנו השענ דחא הפ ונעו וחתפו ,דחא בלב דחא שיאכ - רהה דגנ לארשי
ןאכמ ,םולהיו ריפס תלוגסכ ,רקי רבדכ םוקמה יניעב ובשחנ יאדווב זאו
אלא תוטורפ תועמ הנומכ היה אל ןאנמש םינימה ראש םג יכ רמוא התא
,ךרוצל אלא ןאנמ אל םוקמ לכמו ,תורקי תוילגרמו תובוט םינבא הנומכ
לוחכ לארשי ינב רפסמ היהו םוקמ לש ונוצר םישוע לארשיש ןמזב ירהש
לכה אלא רגרג רגרג ותוא רגרגמ התא ןיא הז לוח המ ,םיה תפש לע רשא
.רפסי אלו דמי אל רשא רקי רבד ,דחיב םה דחא ףוג לארשי ךכ ,דחא


The T.O.P. home page


Back to the home page.