רהב
ב-וכ-א:הכ ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

:ןכות
.רהב תשרפ תריקס .א
.השרפה עקר .ב
.השרפב רוהרהו ןויע .ג
.תידומלתה היגולונורכה .ד
.הרטפהה .ה

רהב תשרפ תריקס .א

תרמאו לארשי ינב לא רבד :רמאל יניס רהב ,השמ לא 'ה רבדיו
.'הל תבש ץראה התבשו ,םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ" :םהילא
תבש ,ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו ...ךדש ערזת םינש שש
תוזמרמ ,"ץראה לא ואובת יכ" ,הלא םילמ :(ד-א :הכ) ...'הל
בור רשאכ קר םיפקת ויה ,לבויהו הטימשה תונשל םיעגונה ,הרותה יקוחש
.ךוניחה רפס ירבדכ ,ויטבשל ןכוש ,לארשי תמדא לע היה לארשי םע
יטבשה ויפוא חותיפ תא רתויב םאתש ,רוזא ותואב תבשל ךירצ היה טבש לכ
םיאנתב .ימואלה ספיספל תינויחה ותמורת תא םורתל לכויש ידכ ,ידוחייה
תנש םויקב תלמוסמה ,תימואל תומלש לש יפוסה דעיל עיגהל ןתינ ,הלא
,םיטבשה תרשע ולג רשאכ ,םייקתהל לדח הז ינרות דסומ .(שריה) לבויה
ףקות ןיא הז הרקמבש ןויכ .ןנברדמ םימוד םיניד י"ע חצנוה ורכז לבא
תילמרופה הריכמה תא םיישארה םינברה םימייקמ ,תיסנה 'ה תכרב תחטבהל
ךכב .הטימשה תנש תרצות ירוסיא תא ףקוע הז דעצ .יוגל המדאה לש
אלל הנש לש תיעבטה התדלות איהש ,תימואל תילכלכ תוטטומתה םיענומ
,איבהל רבדה לוכי ,ץראה ןמ תדרל םידוהי וצלאיי םא .המדאה דוביע
.ינומה תוומל וא תינומה תוללובתהל ,ו"ח

תואלקח ןוגכ ,םייפולח םייטפשמ םינקתמ םיליעפמ םייתדה םינויצה
רוביצה בורש דועב .םינברה ןיד תרפהמ ענמיהל ידכ ,דיינ להא תחת
הברה רימחמה ינרותה רוסיאה תורמל ,ולש ץמחה תריכמ לע ךמוס ידרחה
הטימשה יקוח תא םייקל םידיפקמ םה םיטעמה םיאלקחה םהיבושיב ,רתוי
דע .ל"וחב םיפסכ סויג תועצמאב םהידספה לע יוציפ םילבקמ םה .ןנברדמ
םא דוביאל םיכלוה ויהש ,םיריבכה םימוכסה תא םלשל שיא עיצה אל ,םויה
.המוד ךרדב לכה וגהנ

ץרא ,'ה תתמ תא םיחוד םה ךכבו ,ץראל-ץוחב םידוהיה בור םירד םויה
תינידמה הטישה :תינוציחה התפיטע לשב ,תובורק םיתעל ,לארשי
לש םג ילואו) ישארה ונדעי .לארשי תנידמב םויכ הגוהנה ,תילכלכהו
ץראל הרזח לארשי םע תא תולעהל אוה (ט:חצ הבר תישארב האר - חישמה
לכמ םידוהיה לכ לש בלושמה םנורשכו םנויסנ לכ ךס לש האצותכ .לארשי
,תעה התואב .תילארשיה הרבחה תא דוסיה ןמ תונשל זא היהי רשפא ,םלועה
קקדזנ אל .אתיירואדמ הטימש תנש לש תואלפנה היתועפשה תא םג שוחנ
תאובתו יערז תלשבהל דע קיפסי תיששה הנשה לובי - השדח תיאלקח תרצותל
םויה ברקתמ ,דלוג םולש ברה יפל .תיעישתה הנשב - תינימשה הנשה
,םגו ,םימעה רבחמ תיביסמ הילע ללגב ,ץראב היהי םנמא לארשי םע בורש
הברה שי םג לבא .ברעמה ידוהי לש תיביסמ תוללובתה ללגב ,לידבהל
.לו"חב םיוגכ םיהוזמש ,תיתכלה הרדגה יפל ,םידוהי

,לארשי בור תבישיב םה ףא םייולת םירחא םייכ"נת-םייטפשמ תודסומ
הדש ,(טכ:הכ) המוח ירע יתב ,ירבע דבע ןיד :לארשי-ץראב ,ויטבשל
,(ךליאו דכ:הכ) ותלואגו הזוחא הדש תריכמ ,(ךליאו די:זכ) שדקומ
,טכ ןיכרע) חנ ינב תווצמ עבש םייקמה יוגל בשות-רג לש דמעמ תקנעהו
םא ,לארשי ץראב ררוגתהל יוגל רוסאש רבדה שוריפ ןיא .(ךוניחה רפס
םויה הבוח ונילע ןיאש רמוא י"שר לבא .ונל הקיזמ ותוחכונ ןיא
ףרטצהל םייוג דדועלמ ענמיהל ונילע ילוא .בשות רג ןידכ ,וב ךומתל
תשודק ףשחת ךכבו ,רוזחל םידוהיה בור תא ענכשל חילצנש דע ,ונילא
ץראל אובל הצרת תושונאה לכ ,זא .ןיעה ןמ היומס םויה איהש ,ץראה
הניש אלש םיוגה לכל עידוהל ונילעש איה ם"במרה לש ותעיבק .שדוקה
,תווצמ 613 ,הרותה - הנוהכה תקוח םידוהיל ,םויה דעש :ותעד תא ה"בקה
תוכלה) השדח תד םושב ךרוצ ןיא .חנ ינב תווצמ עבש - םיוגל וליאו
.(י:ח םהיתומחלמו םיכלמ

השרפה עקר .ב

,תידוחיי תיקלא הנוכת ,השודקב הרותה תקסוע ,םינורחאה םיקרפה תעבשב
דמעמ .לארשי אוהש ,"שודקה יוגה" ייח לש טביה לכ ךותל רודחל תבייחש
םע רחבנה םעה לש םיימיטניאה ויעגמ לש האצותה תויהל ךירצ הז ילאידיא
תבכרומ תכרעמב .(ו:טי 'מש) "םינהכ תכלממ"כ ,ויתווצמ ךרד - ויקלא
,ןכשמה ,שודקה םוקמה ,וליאו ,ןמזה דמימ תא םישודק םימי םישדקמ ,וז
,םיגחה תונברקב םיגזמתמ הלא םידממ ינש .םוקמה דמימ תא שדקמה אוה
םג דחי םירשקתמ םה .דעומו גח ימיב תיאלקחה תרצותה תברקהבו
םוקמה םוקיש םע ,שדוקה ידעומ רוכזיא ךות ,ןוזמה תכרבבו וניתוליפתב
םוקמה תאו שודקה ןמזה תא תבלשמ וניתשרפ ,עובשה .םילשוריב שודקה
םישענ הלוביו לארשי תמדא .לבויהו הטימשה תונש תרגסמב ,לארשיב שודקה
.הנש םישימח לכו םינש עבש לכ - ןילוחמ םישרפומ - "םישודק"

עימשמה ,ףדגמהו ללקמה תשינעב המייתסנ ,רומא תשרפ ,רבעש עובשה תשרפ
ןירדהנס האר :י"שר) ה"בקה תא ףדגמה וא ,ה"בקה לש שרופמה ומש תא
דחי דמלנ הז רבד .(ז:ב הרז הדובע תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר ;ונ-:הנ
רשא םדאה תמשנ ךכ ,שודק ה"בקה לש ומשש ומכ .חצר לע תוומה שנוע םע
ןיבש רשקב םלשמ תלוזה לש ופוגמ המשנה תא ריסמה - השודק ותומדב
,ושוכרל וא ,םדא לש ופוגל קזנ תמירג ,תאז תמועל .ולש-ופוגו ותמשנ
ויתויוכזו םדאה לש ודובכ .ןוממ ישנוע קר הירחא תררוג ,ותמהב תגירה וא
,תישפח הריחב םדאל ןתונ אוהו ,םייק ןכא 'הש הנומאב םייולת שוכרל
.טפשמ לשו קוח לש ,לוועו קדצ לש תויתרבחה תוסיפתל םדקומ יאנת איהש
.(שריה) ץראה חרזאבכ רגב גוהנל תבייחמ ה"בקה לש תימלוע-ללכה ותוהבא

םישרופמ הטימשה תנש יניד אקווד עודמ תלאוש םינהכה תרות
םיניד :התבושת !הלאכ םה הרותה יניד לכ ירה - יניסב ונתינש םינידכ
םינידה ראש םג ךכ - םהמע ונתינ םהיטרפ לכ ירהש ,סופיט-בא םה הלא
:וטק םיחבזב אביקע יבר לש העד יהוז - םהיטרפ לכב ,יניסב ונתינ
."באומ תוברעב ושלתשנו דעומ להואב ונשנו יניסב ורמאנ תוללכו תוטרפ"
"דעומ להואב תוטרפו יניסב ורמאנ תוללכ" :(םש) רמוא לאעמשי יבר לבא
.(םידרפנ םישמוחל רשקב ,'ס ןיטיגב ארמגה הוושה)

ךא ,יניסב רמאנ םנמא הז עטקש רמוא אוה .הז שרדממ םלעתמ ע"בארה
תדמועה ץראה תירב ןיבל וניב רושקל ידכ ,ומוקמב אלש ,ןאכ סנכוה
'י ברה לש "ליכשמ" דימלת ,ילסו .ה .נ תא טטצמ שריה ברה .ןתניהל
םירטוז םיישונא םיטפוש ללקל רסא רבכ ה"בקהש ןייצמה ,ץישבייא
וז הריבעב רושקה שנועה .(ן"במר) םייתדו םייטילופ םיגיהנמו ,(י"שר)
,ךכ גוהנל ותעד לע הלעמ ילמרונ ידוהי םוש היה אל זא ירהש ,םש טמשוה
הצלאנ ,ןאכ ירצמה ןב ףדיג רשאכ .ה"בקה לש ויתואלפנו ובוט רואל
םג הלפריע הרותהש םדא בושחי אמש .הליקס :שנועה תא םג רוסמל הרותה
ןאכ הרותה האיבמ ,ללקמ רשאמ רתוי םיישעמ םימוחתבש םינידה יטרפ תא
.יניסב ונתינש תנייצמו ,לבויהו הטימשה תונש לש םיבכרומה ןהיטרפ תא
הנש ךשמב תיסיסב תואלקחמ המלש המוא לש התוענמיהש ,תוטשפב רמול רשפא
- תרחא ,םיקלאה תאמ הלא םיניד ונתינש ךכל תכתוח החכוה הווהמ המימת
!םתוא םייקמ שיא היה אל

רתוי רחואמ הטימשה יניד לע הרזחה רדעיהל רשקב הז שרדמ שרפמ י"שר
ראשכ ,יניסב ונתינ םנמאש החכוה ןאכמ - םירבד רפסב ,באומ תוברעב
,םירבד רפסב ונשנ אלש תווצמה :י"שר לש וז השיג החוד ן"במרה .םינידה
,םירבד רפסב ונשנ ןכש הלא ,ןכ-ומכ .יניסב אלו ,דעומ להאב ילוא ונתינ
רמוא אוה .יניסב ,םיללכב קר אלא ,םהיטרפב ונתינ אל ילוא
היה ןכש ,לבויו הטימש לש הלא םינידל תיללכה החיתפל סחייתמ שרדמהש
הפיסומו ,רתוי תטרפמ הרותה ןאכ .טוריפ אלל לבא ,(אי-י:גכ תומש) יניסב
:ארקיו רפס ףוסב בותכש ומכ ,ןלוכ תווצמה לכל באןינב הזו ,יניסב ונתינש
.(דל:זכ ארקיו) יניס רהב - לארשי ינב לא השמ תא 'ה הוצ רשא תווצמה הלא

,ןוסלדנמו ילסו לש תיכ"נתה ותדובע תא ךירעה אנליוומ ןואגה םג
וניא ןואגה לש הז יביטקלס טופיש .תיתלכשהה םתבישחמ הברה תייחד ךות
תונוש תוצובקב םיאורה ,תינחורה ותשורי רתכל םינעוטהמ םיבר לש םתלחנ
תא ושארל שבוח וניאש ימ לש ויתובשחממ םימלעתמ .דבלב ןבל וא רוחש
.םיאתמה עבוכה גוס

ינב ןיאש ידוהיה הארמ ,לארשי תמדאב עבק תטילש טלוש וניאש ךכ י"ע
.תחא הנועבו תעב ,םיבשותו םירז - 'ה לש וצראב תושר-ירייד אלא םדאה
םיאשר ובורק וא םדאהש דע ,הריכמה תעשמ ףולחל תובייח םייתנש תוחפל
,תחא הנש קר הקיפסמ ,ריע לש היתומוח ןיב תיבל .המדאה תא תודפל
תויהל ךירצ רצבמ ירעבש ,םירמוא שי .תיפוס הריכמה תספות ןכ-ירחאו
םנמאלו םסייגל היהי רשפאש ידכ ,ןהב רד ימ ,רתוי-וא-תוחפ ,רורב
ירע ןהמ 6 רשא ,םהירע 48-ב המדא לואגל דימת םילוכי יול ינב .המחלמל
ר"שר יפל) לארשי לכ .היולה ומאמ וז המדא לארשי שרי וליפא ,ןה טלקמ
הערמ וא ןג ירוזא םביבס .םירוגמ ירוזא ןהב שיש םירעל קלחתמ (שריה
םירודיס ,ב:גל ןיכרע יפל .תיאלקח המדא - הלא םירוזא ביבסו ,םיפתושמ
ןונכת הוושה) איהש ךרד לכב התונשל ןיא רשא ,תימואל השרומ םנה הלא
ירעש םכסמ ם"במרה .(תומר תמועל םירעש האמ תנוכש ןכו ,ינרדומ םירע
תא ךופהל תויאשר תורחא םירע ךא ,והשלכ יוניש ןהב לוחיש רוסא םיולה
רוסא טרפל וליפא ירהש ,ךפהל אל ךא ,םירוגמ ירוזאל םיפתושמה ןהירוזא
םע לכ לש םתלוכי תובישח לש תפסונ השגדה - לארשיב םירוגמ יתב סורהל
ררוגתהל ידוהיה בייחש ,תוברה תועדה לע ףסונ ,ץראב ררוגתהל לארשי
תועיבק לכ .ונממ תאז םיענומה ,םיינוציק ישוק ייאנת טעמל ,ץראב
!ןאכ ררוגתהל ידוהיה הצריש ךכל איבהל תורומא לארשי-ץרא יבגל ך"נתה
םתפצר לע םיקודא םידוהי ובשיש וזמ הלודג תועיבצ ןיא ,םיוסמ ןבומב
ונצראש ךכ לע וננוקיו ,באב העשתב ,"ןירג סרדלוג"ב וא "קראפ ורוב"ב
סיטרכש - הזרכהב םייתסהל באב העשת תליפת לכ לע !תולגב ונאשו הממש
!600$ קר הלוע (דחא ןוויכ) לארשיל

יאנתב קר לארשיב ויתובא תלחנ תא רוכמל ידוהיל ול רתומש ,רמוא י"שר
,(לבוי) "השדח הלחתה" לש הלא תודחוימ םינשל ןיתמהל םוקמב .קחוד
רוכשל .ינועל רדרדיי אלש ידכ ,לופיל טמה ידוהיב דימת ךומתל וניוטצנ
.(י"שרו ם"במר) הקדצ ול תתלמ הברהב אוה לודג השעמ - לעופכ קקזנ
תאריו" .ול עייסל ול תיולהש האולה לכ ותיבב ונממ תובגל רוסא
,(ולש םג - םיבר ןושל) םכיקלא 'ה ינא .ךמע ךיחא יחו ,ךיקלאמ
םוקמ ןאכמ .(ב:זטק אמק אבב ;הכ:הכ ארקיו) "םירצמ ץראמ םכתא יתאצוהש
,ינענכ דבע תשרל היה רתומ ?םייאמצעכ ודבעי םידוהיש בטומש ,ןועטל
ינענכה דבעל .הרז הדובע דובעל ובושי אמש ,םררחשל היה בוט אל בורלו
תוירחאב דומעל ולכי םא ,רייגתהל ולכיו ,הצחמל-ידוהי דמעמ ןתינ
םדאה תורח .'הל םידבע תויהל - "םינהכה תכלממ" לש רבח לש הארונה
.חצנב םיעגונו ,םיימשג תולובג םיצוח ןכ םא אלא ,הילשא ,בורל ,אוה
,ירבע דבע תודפל דימת רשפא .םושייל תעכ םינתינ םניא תודבעה יקוח
ןמזה תרומת ,ידוהי-אלה וא ידוהיה ,וילעבל םלוה םוכס םולשת ךות
תגוצתבש םילספ ןוגכ) ןחלופ יצפח לארשיב םיקהל רוסא .ותדובעל רתונה
וליפא ,תופושח םינבא ג"ע תווחתשהל רוסאו ,(לארשי ןואיזומבש התניג
דב וא ריינ הליחת ןיחינמ ןכ לע .(י"שר) שדקמבש היוחתשהל טרפ ,'הל
תאו ורומשת יתותבש תא" .(ש"הרבו) םירופיכה םויב ךרב םיערוכש ינפל
."'ה ינא ,וארית ישדקמ

השרפב רוהרהו ןויע (ג

םיקוחה לכל רוקמ ןורחאה ונקוספב האור יקספוטונק בד באז ברה
,התיבה הבישהו הטימשה תונש דגנכ ןווכמ "יתותבש" :השרפב םיטרופמה
,ג"כ ארקיו ן"במרו י"שר) לארשי ללכל ןכו ,יטרפה ידוהיל - "ישדקמ"
ינוע - ישונאה שדקמה לוליח ינפמ ורמושל שיש (ב:טי רבדמבל ונרופס
.טעמ-שדקמ ןיעמ םייהנש איה האצותה ,הלא םיניד םירמוש םא .תודבעו
יתד שגר ,הדות-ריסא ויפלכ השענו ,ונוזמל רוקמכ 'הב ריכמ אוה ,הליחת
ןיבמ אוה ,תינש .(ישימחה רובידה) םירוהה יפלכ םג הנפומה יסיסב
'ר) ילסרבינואה םדאה לש ומויק ןכו ,וצראו ומע םויק ,ומויק ךשמהש
תרימש בקע קזחתמה ןוצר ,ה"בקה לש ונוצרב ןירשימב םייולת (תובא יקרפ
םיקלאל ןב ,םדא לכ לש יסיסבה ונויוש תא ןיבמ אוה ,תישילש .הרותה
ידוהי לכ ,ףוסבל ...לופיל טמש ימל שדח יוכיס ןתמו תופתוש שקבמה
דחא לכל .תליאב אלו םילשוריב רקיעב התולבל שיש ,ןותבש תנשב הכוז
ימואל שדקמ רצונש ךכ ,הרותב תוברועמל המלש הנש שידקהל תורשפאה היהת
לש תוכוסה גחב הרותה תא םעה לכ ינפב ארוק ךלמה .תינימשה הנשב שדח
.(י:אל םירבד) הלוכ היוחל ראופמ ףוס - תינימשה הנשה

ןושארה ;ןכשמבו שדוקה ידעומב וקסע שדקמהו תבשה לש םימדוק םירוכזיא
רודחה ,ינשה וליאו ,תיתייאר השחמה אלל ,בלה לאו חמה לא רבדמ
"תבש" םיארקנה םירבדה תשולש .שושימהו היארה ישוח לא רבדמ ,תוימשגב
ינפל הרוהטה האירבה ,רבעה איה תבשה .ןמזה ידממ תשולש לע םיעיבצמ
,הווהל םינווכמ םהו ,תבש םיארקנ םיגחה םג .םדאה י"ע המהדזנש
תותבש .ןדעל הרזח םדאה לש וכרדב ,הירוטסיהה ךלהמב םדאב 'ה תולקתיה
.(ב:הכ ארקיול ,ן"במר) דיתעה לע תועיבצמ םישימחהו תיעיבשה םינשה
ארובה ,ארובה אוה 'הש ,דמלמו לארשי דמול ,ןלוכ תותבשה תרימש י"ע
.(יקספוטונק ברה) תבש ולוכש דיתע חתפמהו ,הירוטסיהב ברועמה

ימי תששש ומכ ,תיעיבשה תבשה תחונמל םדוק םינש שש ךשמב תודשה דוביע
תוברועמ הניה הזה םלועב םדאה תילכת .האירבה תבשל םימדוק השעמה
תויהל םיטפשמה לע ."ץראה לע םימשה ימיכ" - תוקתנה אלו ,השודק
.(20%-כ לע םילוע םניאש םיסמ ,לשמל) "םיקידצ"

ודיקפתב התיבה הבישהו הטימשה תונש יניד תא םילשמ ם"במרה
ףקשמה ללכ ,תעגל רוסא וירע לש קריה רוזאב .ונתשרפב יול לש ידוחייה
הרות בלשל תבייח תמאב תיתד תומדש שריה ר"שר לש ותשיפת ילוא
ןולובז קסע וליבשב רשא ,רכששי תא ךכ ראתמ אוה ,ם"בשר ומכ .תואלקחו
רמואה ,אמוחנת שרדימ תמועל) ינחור-יטנא אוהש רבד,םירצומה קווישב קר
,לבויו הטימש תוכלה) ם"במרה לאוש .(רכששי תא םייק ןולובזש
םע התזיבבו לארשי ץרא תלחנב יול הכז אל המלו" :הנועו (גי-בי:גי
םירשיה ויכרד תורוהלו ותרשלו 'ה תא דובעל לדבוהש ינפמ ?ויחא
,'ה לא תוליבומ םיכרדה לכ ,קוק ברה יפל) "...םיברל םיקידצה ויטפשמו
לע ריעמ קיציבולוס ב"י ברה ;תולקלקע םיכרד ןהיניב שי ךא
,זובזב ייח השעמל םה ריעשה ייחש ןטשל ,לוכיבכ ,ברקומה לזאזעל ריעשה
- תימויק לגר תטישפב 'ה לא הרזח רבד לש ופוסב םיליבומ םה םג ךא
- בקעי) "לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי :רמאנש" , ("רבדמה"
לבא ,הרותה תא םיעדויש רתוי םיהובגה תודוסיה ילוא - לארשי ?םינומהה
ולדבוה ךכיפל" .(םייללכה תונורקעה - םיכרדה תא דומלל םיכירצ םה
תורש םיקפסמ םהש וא) "לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אל :םלועה יכרדמ
ןתואב קר אלמ ןפואב םיפתתשמ םהש וא ,ז:ט םיכלמ תוכלה ,יאבצ-אל
ןישודיק ,ד:אל רבדמבל ירפס - לארשי ץראל ץוחמש הזיב התואבו תומחלמ
חכב ןמצעל ןיכוז אלו" (המדאה תא) "ןילחונ אלו" (א:גמ הטוס ,ב:אכ
,םהל הכוז אוה ךורב אוהו ,וליח 'ה ךרב :רמאנש ,'ה ליח םה אלא :ןפוג
.ךתלחנו ךקלח ינא :רמאנש

וחור הבדנ רשא םלועה יאב לכמ שיאו שיא לכ אלא ,דבלב יול טבש אלו"
,'ה תא העדלו ודבועלו ותרשל 'ה ינפל דומעל לדביהל ועדמ וניבהו ותוא
קרפו (הרותל המדק ץרא ךרדש ךכל זמר ;עבטה יקלא) והשעש ומכ רשי ךלהו
שדקתנ הז ירה ;םדאה ינב ושקב רשא םיברה תונובשחה לוע וראוצ לעמ
םלועל ותלחנו וקלח 'ה יהיו" (ישונא שדקמ לש גשומ בוש) "םישדק שדוק
םינהכל הכזש ומכ ול קיפסמה רבד הזה םלועב ול הכזיו ,םימלוע ימלועלו
התא .(יתחמשו יתסנכה) יסוכו יקלח תנמ 'ה :רמוא ה"ע דוד ירה .םיולל
ידיב עייסי 'הש ,רבדה שוריפש רמוא סדרפ יולה םייח 'ר ."ילרוג ךימות
רסמתמ אוהש םושמ קר ,רוביצה תקדצמ סנרפתהל וילעש אל ךא ,שדחה יולה
,ךכל היאר .י:ג הרות דומלת תוכלהב ם"במרה י"ע רסאנש רבד ,הרותל
רבדה - ט:ג ת"ת-ב ,ילאידיאה שודקה םכחה דימלת תא ם"במרה לש ורואת
תא ףקשל היושע ם"במרה לש ותנקסמ .קדוצ ןכא סדרפ םייח 'רש חיכומ
,םישודק םימכח-ידימלת לש המלש המוא רוציל הדעיש ,הטימשה לע ותעד
.רתוי דוע ההובג םתגרדש ,םישודקה םיולל טרפ ,םידבוע םלוכ רשא

הרומת לבקל םדאל ול לאש סרוג אוה .הז ןויערב תובהלתהב ךמות ם"במרה
עד" :(ז) ה:ד תובאל ושוריפב ,הרותה תארוה לעו הרות דומלת לע תיפסכ
ילכ והבשחת אל רמולכ - "הב רופחל םודרוק הרות השעת אל" רמאש הזש
ןמ וייח לטונ הרותה דובכב הזה םלועב הנהיש ימ לכ יכ רמאו וב תויחל
,הלגנה ןושלה הזב םדא ינב ותוועתהו .אבה םלועה ייחמ שרופ ,םלועה
,שרפא ינאו ,םוניבי אלש םירבדה יטושפב ולתנו םוג ירחא והוכילשהו
תולכסב בושחל םדא ינב ואיבהו תולהק לעו םידיחי לע םיקוח םהל ועבקו
םיקסעתמה םישנאהו םידימלתהו םימכחה ורזעיש יוארו ,בייוחמ הזש הרומג
ירבדב אלו הרותב אצמנ אלו תועט לכה הזו - ןתונמוא ןתרותו הרותב
ןייענשכ ונחנאש ,ללכ םהילע ועשיש םילגר אלו ,ותוא תמאיש רבד םימכחה
םיצבקמ ויה אלו םדא ינבמ ןוממ םישקבמ ויהש םלצא אצמנ אל ,ל"זרדב
אלו םיניידל אל תויולג ישארל אלו ,תורקיהו תודבכנה תובישיל ןוממ
לבא .םעה ןמ םדא ינב ראשל אלו םילודגהמ דחאל אלו הרותה יציברמל
רישעו תוינע תילכתב ינע ןהב היהש םהיתולהק לכב רדו רוד לכב אצמנ
ילמוג ויה אל םהש םהה תורודה דושחל יל הלילחו - רשועה תילכתב לודג
ןיאלממ ויה תחקל ודי טשפ ולא אוהה ינעה םנמא יכ ,הקדצ ינתונו דסח
היהש ותכאלמב קפתסמ היה לבא ,הצור היה אלש אלא ,םינינפו בהז ותיב
הרותה יכ ,םדא ידיבש המל זב היהו ,קחודב םא חוירב םא ,הב סנרפתמ
.הזמ ותענמ

היעמש ינפל דמול היהו ,םיצע בטוח היה ןקזה ללהש תעדי רבכו
וידימלתמ תעדי רשאכ התיה ותלעמו תוינעה תילכתב ינע היהו ,ןוילטבאו
.יאכז ןב ןנחוי ןבר וידימלתבש ןטקהו עשוהיו ןרהאו השמכ ולשמנ רשא
ויה אל ,ןהמ תונהיל ורוד ישנאל הרומ היה וליאש ליכשמל קפס ןיאו
לכ :הרמאו לוק תב האצי אסוד ןב אנינח יברו .םיצע בטוחל ותוא ןיחינמ
ןיבורח בקב ול יד ינב אנינחו ינב אנינח ליבשב אלא ןוזנ וניא םלועה
,י"אב ןייד הוה אנרקו .םדא ינבמ שקבמ היה אלו - תבש ברעל תבש ברעמ
ונת :רמוא היה ,וינפל ןידה ילעב םיאב ויהשכו ,האלוד ילד הוה אוהו
לארשי ויה אלו ,םכל ןודאו יתלטנ ידכ יל ונת וא ,ימוקמב הלדיש ימ יל
םימכחה ןמ םכח ונאצמ אלו ,םידסח ילמוג יתלב אלו םירזכא אל ,ורודבש
,םהל הלילח ,םתוא םירישעמ ויה אלש לע ורוד ישנא הנגמ היהש םיינעה
ת"ישב םינימאמ ויהו םמצעל תמאה םינימאמ םידיסח ויה םמצעב םה לבא
םיריתמ ויה אלו ,אבה םלועה ייחל םדאה הכזי הב רשא ,השמ תרותבו
יניעב םשה לולח היה םתיחקלש םיאור ויהו ,םדא ינבמ ןוממ שקבל םמצעל
,םדא םהב היחי רשא תוכאלמהמ הכאלמ הרותהש ובשחיש ינפמ ,ןומהה
החדש ומכ ,ם"במרה תא החוד הרותה םלוע בור םויה ."...םהיניעב הזבתתו
ורקעיש רשפא יא יכ ,הרירב ןיאש םירמואה לע ךמתסמו ,וייחב ותוא
ףסכו ומר העד הרוי תרוקיב 'ר .רתי תועינצב ויחי וא םימכחה ידימלת
להקה ישאר ודבעי אלש ,א:ע ןישודיק תא טטצמ ץבעי בר .ם"במרל הנשמ
.להקה ןמ תחקל םהל רתומ לכהש הסיפתה תא הגרדהב חתפמו ,יבמופב

תידומלתה היגולונורכה (ד

עשוהי 'ר ןב אנוה 'ר .י-ט הרז הדובע תכסמב ואצמנ דיתעל תואובנו
,הרק םנמא ךכש הארנ .רבדה חכשנ םא הטימשה תנש תא בשחל דציכ ,עבוק
לאננח ונבר וליאו ,הטימש תנש התיה (1257) ז"יה תנשש קיסמ י"שר ירהש
איה ארמגב תואבומה תועדה תחא .(1258) ח"יה תנש התיה וזש עבוק
,הטימש תנש רחאלש הנשב וערא ינש תיב ןברוח ןכו ןושראר תיב ןברוחש
,(ד:י הטימש תוכלה ,הרות הנשמ) עבוקו וז העד החוד ם"במרה וליאו
,הלעמ קצייבולוס .י ברה .הטימש תונש ןמצעב ויה תונברוחה ינש תונשש
הידגרטל ותוא הוושמו ,ןברוחה לש הידגרטה לדוגמ עבונ הז לובלבש
.ובוהא רטפנ יתמ קוידב רכוז שיאה ןיא הירחאל רשא תישיא

זכ-ו:בל והימרי ,הרטפהה (ה

ןברוחה ברע ,תותנעב ,םלש ןב לאמנח ,ודוד ידש תא הנוקו לאוג והימרי
יכ" - םיבר םימי ודמעי ןעמל ,שרח ילכב הנקמה ירפס תא רמושו ,תולגהו
"תאזה ץראב םימרכו תודשו םיתב ונקי דוע :לארשי 'א תואבצ 'ה רמא הכ
לע ותוא הווצמ אל ,ודוד תעצה לע והימריל עידומ קר 'ה .(1948 הוושה)
אוהש לודגה יתנומאהו ינויצה דומילה תא ומצעמ ןיבמ והימרי ;ותבוגת
.הנש 70 לש הנושארה תולגה ליחתת טעמ דועש ףא ,הזה עקרקה תינקב דמלמ
חצנבו ותרותבו 'הב הלודגה םתנומא תא וליג םינושארה םיצולחה םג
תא בוש תונבל םהייח תא ובירקהשכ ,תווצמ הברה ורמש אלש ףא ,לארשי
הנומא השעמ ,תינוליח הניחבמ ףרוטמ השעמ ,הממש תונש 1900 ירחא ץראה
.תיתד הניחבמ


Back to the home page.