תקח
א:בכ-טי רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


,הרותה תקח תאז
.האמוט תוירוה לש קוח
,הרמאנ ןכשמה םקוהש םויב ןסינב דחאבו
-הרפה הפרשנ תרחמה םויבש יפל
,ןהיחספל ןירהטנ תויהל
,התושעל ולכי אל ןכל םדוקו
,ןניעבד
.אכילו ,דעומ להא ינפ חכנ לא הזהו
.(ינוקזח)

האשנ אל םלועמשו המוגפ התיה אלש - המודאה הרפה תא תראתמ הרותה
תא) לועה תא ומצע לע חקל אל םלועמש ימש רמא ןילבולמ הזוחה .לועב
אוה - "םוגפ יתלב" היהי אוה םג (תיקלא המישמכ םייחה תועמשמ
.ובש םימגפב ןיחבי אל םלועל

:ןכות
.עקר .1
ריקס .2
.תוומ .3
HOLY COW! .4
.הרטפה .5


עקר .1

,םיינמזה ותירב ילעב לשו חרוק לש ותוממוקתהב הקסע רבעש עובשה תשרפ
תא ורידסהש םיקוחב טרופמ ןויד אב ,ךכ-רחא ;םידגונמה םיסרטניאה ילעב
,לארשיל תפומכ םדועיי תשגדה םשל ,םינהכה לש םהיתובוח םהיתויוכז
תא הריהזמ הרותה .םדאה ינב ראשל ימואל-יתנוהכ תפומ שמשמ ומצע אוהש
דקפתל םהילעשו ,השודק םושמ םידוהיה תונתמב תוארל םהילעש ,םינהכה
םייואר תויהל ידכ - םולשו הבהא יאלמ - ןרהא לש םיירסומה ויאצאצכ
תא ףקותב החוד 'הש דועב .תיגולויב השורי ונממ ושריש שודקה דיקפתל
דסמימה" תא ריהזמ אוה ,ןהב ומשאוה ןרהאו השמש לוצינהו הבינגה תומשא
רודב) וזמר ותדעו חרוקש ומכ קוידב ,תותיחשב לשכיהל לולע אוהש "יתדה
לש םחור - חרוק ינבו לאומש - חרוק לש ויאצאצ לע התרש ,רתוי רחואמ
,חרק .(הנממ וקחר םינהכה םיבכמה יאצאצו ילע ינב וליאו ,ןרהאו השמ
ומצע לע חקול ןרהאש ךכ לע הלקה שיגרהל ךירצ היה ,ןרהאב אנקל םוקמב
ייח ומצעל ראתמ חרוקש ,הארנ ;ףרועה-השק םעב לופיטה לש דבכה לטנה תא
.רתוי הברה םיחבושמו םייקנ הנוהכ
,יתדה דסמימה לע הנושארה תידיסחה הפקתההמ רבחמ ,ףסוי בקעי 'ר
יטושפמ תורכנתהב םימכחה ידימלת תא םישאמ ,ףסוי בקעי תודלות
יפלכ תובאה בל תא ,חישמה תומיב ,ה"בקה תיינפה לש ושוריפ והז .םעה
םעל ונפי םימכחה :תאז תובקעב םתובא לא םינבה בל בוש לשו םהינב
הז רבד ,םלוא .םימכחה לאו הרותה לא םעה בושי זאו ,השדח הנבה תשוחתב
םימחלנ םה דוע לכ וא דדובמ ינרות םלועב םייח םינברה דוע לכ הרקי אל
תא ןיבהל ,ילוא ,רשפא ךכ .הרקוי לעו המצוע לע םמצע ןיבל םניב
,דובכ וא רשוע תגשהל ילככ הרותה תא להנל אלש ,ז-ה:ד תובאב הרהזאה
ינעה) סנרפתהל ץוחנ םדא לכל .הב לדגתהל הרטעכ וא וב רופחל םודרקכ
ותמורתב תובישח שיגרהלו (ולש םינואה-ןיא תמחמ ,דומלתה י"ע תמכ בשחנ
דומלת הפי") תדדועמ הנשמהש יפכ ,די-חולשמ םדא לכל םא :שונאה תוברתל
תררוגו הלטב הפוס הכאלמ המע ןיאש הרות לכו ...ץרא-ךרד םע הרות
ימוחתל ולבגוי הדמעלו חוכל ןילוחה-תופיאש ,(ב:ב תובא - "ןווע
םא בצמה הז ןיא .ידמל רוהט תויהל לכוי הרותה דומיל וליאו ,ןילוחה
.םדאה לש ותרקוילו ורשועל ידעלבה רוקמה איה תינרותה ותוליעפ

תורוהל קר אל ןהכה לעש דמלל המודאה הרפה ןיד תא הרותה האיבמ התע
תמרוג הזמ הז םתדרפה רשא) רמוחב חור רידחהל ,"השודקב לוכאל" םעל
עייסל ידכ הרהטו הנומא לש תפומ תויהל םג אלא ,(תאטח ןברקלו אטחל
.(שריהו ן"במר) ותנומאלו ותרהטל בושל תמ םע ועגמ י"ע אמטנש ידוהיל
ודמעמ לע רתוול וילע ,ךכ ידכ ךות והשלכ "אמטנ" ומצע אוהש תורמל
,'ה לא טעמ ברקתהל הברהב הכומנ הגרדב םדאל עייסל ידכ םרומהו שדוקמה
דריש ,השמ ,ןושארה "ןהכה/יולה" לש אמגודה תובקעב תאזו
םידוהיה תא ליצהל ידכ יניס רה לע 'ה םע הלענה תיתדה ותיווחמ
וז ונתשרפב האור שריה .הכסמה לגע ביבס ודקרו רהה תיתחתב ופסאנש
,חתפב תדמועה תושפנה-תערוק ,התימה תארקל םידוהיל תיגולוכיספ הנכה
- ויתובקעבו ,המואה שפנב ףירח ערק - ןרהא לשו םירמ לש םתומ איהו
גורידב ךרוצה תשגדה :חרוק תשרפבש לופכה רסמה ךשמנ ךכב .תונוסא
.תותיחש ינפמ תורהזא םע שפנה תוגיהנמ


הריקס .2

הלוכש הרפ איבהל רוביצה לע .הרותב דחוימ קוח ןתינ ןרהאלו השמל
,הלעמו םינש שולש תב ,(שריה) םייחהו תויחה ברימ תא הנירקמה ,המודא
,ןכ-ומכ ;ינפוג םומ לכ אלל ,שפנה םדל למס ,םילגע טילמהל לכותש ידכ
תאבומ הרפה .דובעתש וא (רבעב םג) לועב םעפ-יא אשת וז הרפש רוסא
הנווכב התוא טחוש אוה םש ;הנחמל ץוחמ לא התוא איצומה ןהכה רזעלאל
.(הטיחשה השעמ תא האור קר רזעלא יכ ןעוטה ן"במרל דוגינב ,שריה) הבר
דועב .(שדקמה ןוויכל ,םיתיזה רהב) ןכשמה ןוויכל םימעפ עבש זתומ םדה
ינש תעלותב עבצנש רמצו בוזא ,זרא ץע םיפיסומ ,תפרשנ הרפה (ירפס)
תא לטונ רוהט שיא .(שריה - היחהו חמצה תומלועב לפשהו אישה ירוצי)
ןייעממ ,א"ז ,"םייח םימ" ילכל ותוא םיפיסומ םש :רוהט םוקמל רפאה
םימצע רהטל םישמתשמ םימבש תורמל ,םיאמטנ ןיינעב םיברועמה לכ .עפוש
םע יעיבשה םויבו ישילשה םויב םיזתומ םה ;תמ םע עגמב ואבש םישנאו
םישנאו םיצפח .הווקמב וידגבו אמטמה לבוט כ"חאו ,בוזא ידב השולש
.םה םג םיאמטנ רהטינש ינפל אמטה עגנ םהבש

תורמל) םה שונא תניבל רבעמ הלא תוריזגש ,םירמוא (ייחב 'ר ומכ) םיבר
רמוא שריה .םריבסהל םיסנמ םירחא םלוא ;(הביס שי ומצע ה"בקלש
ישונאה םויקה לש דוסי-יביכרמ םיפקשמה םייקלא םיללכ םה "םיקוח"ש
תא תולגל ידכ ,בטיה םתוא דמולה דצמ דאמ הקומע הנבה ידיל םיאיבמהו
קוח לכ םייקל הבוחש תורמל) םהב ןומטה ילמסה ישפנהו ינחורה רסמה
.(עבט-קוח ןוגכ - תיקולאה ותרטמ תא םיניבמ ןיא וליפא ,יקולא

ו"כ ארקיו) "םתא םתישעו ורמשת יתוצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" קוספה לע
םיכישממשכ לבא ,קוח הלחתהב איה הווצמ לכ יכ שריה ברה ריבסמ ,('ג
םימייקמ זא .תנבומ הווצמל תכפהנ איה טאל טאל ,התוא תווחלו דומלל
םיעבונה םירבדה לכ תא םג אלא ,יפיצפסה הווצמה השעמ תא קר אל
רנ יכ" :קוספה תא ("םייח ךרד"ל המדקהב) ל"רהמה םג שרפמ ךכ .התנבהמ
לבא ,רנ ומכ רוא תצק תנתונ קר המצע הווצמהש ,"רוא הרותו הווצמ
תונבל הווצמהמ אמגוד איבמ ם"במר .רוא הברה תנתונ "הווצמה תרות"
.ונייחב ןכוסמ רבד לכ ידימ עונמל ,הווצמה רקיעל אמגוד ,ךגגל הקעמ
,ונימיבו ,םלועה עבט לע םיטרפ קר ועדי תורוד הברה ,יעדמה םוחתב םג
לכב ךכמ ונינהנו עדמה ירקיע תא וניליג ,הבר תולדתשהבו ,'ה תרזעב
.םויה לש תיעדמהו תיגולונכטה תוחתפתהה

התטיחשש תורמל ,תאטח ןברק תארקנ וז הרפ יכ ,ןייצמ שריה ברה
הריחבה שפוחש ךכב וילאמ-אטחב רבודמהש ,חינמ אוה ?הפ אטח ימ .ץוחב
םע עגמב םיאבשכ הילשאכ ספתנ ,תוירסומ תסיפת לכל סיסבה ,ישונאה
ריכזהל אב תורהטיהה ךילהת .יסיפ תוומבש הריחב שפוח רסוח לש תואיצמה
תומ םע התמ המשנה ןיא יכ ,הריחב שפוחב רוסחמ ןיא רסומ ינייניעבש
רמוח לכ ומכ ,תמ םנמא םדאה לש תיתייחה ותויח לש הז ימהב למס .ףוגה
םימעפ עבש "שפנה םד" תזתה ךא ;(ליעל 'ר) וילא הוולתמה ינגרוא-יסיפ
םע שדוק-תויחצנ בלשל םדאה לש ותלוכי לע העיבצמ שדקמה תיב רבע לא
,(תבש) ןמזה םוחתב ןהו (שדקמה) בחרמה םוחתב ןה ,תפלוח תיסיפ התומת
םלועה תא םיגציימה תודוסיל (שפנו הרות) "םייח םימ" םיפסותימ רשאכ
תיחצנ המשנ ןיא וליאכ תישרושה ונתבוגת לע םירבגתמ .ינגרוא-יסיפה
םויה .יעיבשהו ישילשה םימיה תזתהו המודאה הרפה יסכטב םררועמשכ
,יולתהו קנויה ונדמעמ תלבק תא למסמ (ינגרוא רמוח וב ארבנש) ישילשה
םגו ,"והנימל" ןוגכ םיידוסי עבט יקוחב לחה ,ה"בקה יקוחל ןותנה
.םייחה םלועל ונתרזח


ךכ לכ המודה תישונאה חורהו הבשחמה שודיק תא תלמסמ יעיבשה םויה תזתה
דבעשל ךירצ ,ןכל םדוק .ונילע ולוע תלבקלו 'הב הרכהל ןתשדקהו ה"בקל
רבשמב יורשה םדאש ,ןייצמ שריה ;ישילשה םויב ,'הל ישונאה ףוגה תא
תא שדחמ 'הל שידקהלו ליחתהל לכ-םדוק בייח תוומ ירקממ עבונה ינחור
ןיא ,המ-םושמ ,םא .שדקמה לא בוש אוביש ינפל ,ולש םוי םויה ייח
,ישילשה םויה לש תבשחנ הנושארה הזתהה ,ישילשה םויה תזתה תא םירבוע
הסנמ ונרופס ףא ."יעיבשה" םויה תזתה האב םימי העברא רובעכו
לע יוציפ ןיעמ איהש זמור י"שר וליאו ,המודאה הרפה ןיינע תא ריבסהל
לכ .תפלוחה תינפוגה השוחתה םע חצנה-חור בוריע אטח ,הכסמה לגע ןיינע
לבא ,תוומה םוחת לא תסנכנ םתמשנ ירהש ,םיאמטנ םימה תא םיניכמה
.תוומה םע רישי תומיע י"ע םשפנב םיעוגפה ידיב עייסל איה הרטמה

דע וז הוצמב ווטצנשמ ושענ תומודא תורפ עשתש ,ל"ז ונתובר ורמאו"
עבשו ,ארזע השע הינש ,ה"ע ונבר השמ השע הנושארה :הינשב תיבה ברחש
הרהמב הלגיש ,חישמה ךלמה השעי תירישעו ,תיבה ןברוח דע ארזעמ
התיהש ,וניתמואב לודג רבד אוה המודא הרפ לש הז ןינעש ינפמו .ונימיב
איהש חספ תושעל תמ אמטל רשפא יא התלוזו ,הרומח האמוט ידימ תרהטמ
תבשב הנשו הנש לכב וז השרפ תורקל לארשי לכ וגהנ ,דאמ הלודג הווצמ
,שדחה תשרפל הרפ תשרפ ןיב ןיקיספמ ןיא םלועלו ,שדחה תשרפל םדוק
.(ךוניחה רפס) "ןסינ םדוק תבשה אוה םלועל שדחה תשרפל עובקה תבשהו

םיריבעמ םניא תמב םיעגונה תכתמ יצפחו תוברחש ,םכסמ ן"במרה
ןידכ םניד םירחא םירבדבש תורמל ,הנבמ ותואב םתא אצמנש ימל האמוט
לוכי היה אל ,רוהט תויהל בייחה ,ןהכ םוש - רשיה לכשה :וקומינ :תמ
ה"בקהש תעדה לע לבקתמ אלו ,רחא ןידה היה אול והשלכ ןיינבל סנכיהל
,וניתובר ירבדמ תוארנהו תובורקה" ןה ויתונקסמ :ומוכיס !הזכ ןיד עבקי
חור ונילע הרעי דע שדוקה תרהטב ונעדי אלו םיאמט וניתונועב ונחנאו
"!ונימיב הרהמב ןוצר יהי ןכו ןמא-רהטנו םירוהט םימ ונילע 'ה קורזיו םורממ

תוינח תמישר תרזעב רוציקב תוראותמ רבדמב היעתה תונש הנומשו םישולש
םיעבראה תנשב ןסינ שדוחל ונעגה ךכב .(ארזע-ןבא) ול-טי:גל קרפב
םיסחיימ ל"זח) םימה םיקספנו - ןיצ ,שדקב התמ םירמ ;םירצמ תאיציל
רבדמב לארשי ינב לא התוולתהש תיסינה ראבה לש המלעהל וז הקספה
רשא ,רתוי ריעצה ,שדחה רודה .(ט:ה תובא הוושה - םירמ לש התוכזב
שח יכ ,ןרהאו השמ דגנ אוה ףא ןיגפה ,ותמ (!ויתוהמא אלו) ויתובא
תומערתה .ץראל הסינכל ךומסב ,םירצמ תאיציל יגרט ץק היהי טעמ דועש
.תיגרטה התומ ירחא םג, תלעפתמה םירמ תריש ירחא םג האב םימ רסח לע

רבדלו ,םעה תא ,ןרהא םע דחי ,ליהקהל ,הטמה תא תחקל השמ תא הוויצ 'ה
ך"נתה םגרתמ ,ןלפק הירא) וירדעלו םעל םימ ןתיש - עלסה לא םהינפל
,אנ-ועמש" :רמא השמ .(עלס הזיאו הטמ הזיא תולאשב ןד ,תילגנאל
,םיימעפ עלסה תא והטמב הכהו "?םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה ,םירומה
,ןרהא תאו השמ תא םישאמ 'ה .םיבר םימ ותמהבלו םעל תאז-תובקעב ןתנש
ן"במר) 'הב ןימאהל םעל וליעוה אלש הזב וא הנומא םהל הרסחש הזב וא
.םעה יניעל ותוא ושידקה אלש ךכ ,(ןלפק 'או

ךכב .ץראל לארשי םע תא וסינכי אל םהש ,ןרהא לעו השמ לע רזגנ התע
תמועל ,ארזע-ןבאו י"שר ךכ) שדקב םעב 'ה שדקתה ןרהאבו השמב 'ה ףזנש
ופצ םעה ינקז קר זא ;םעה לש ןושארה ונואמצ םע הז עלס הוושמה ן"במר
םאטח רבדב תונוש תועד רקוס ן"במרה .(םעה לכ ינפל 'ה שדקתה התע ;סנב
םהילע היה היפל ,י"שר לש ותעד תא החוד אוה .ןורהאו השמ לש קיודמה
?הטמה תא םמע תחקל ווטצנ ,ןכ-םא ,עודמ ;ותוכהל אלו עלסה לא רבדל קר
אל יכ ,םיימעפ עלסב וכה יכ ןעוטה ,ארזע-ןבא לש ותעד תא םג החוד אוה
החוד אוה .הנומא-רסוח םושמ ןיא ךכב יכ ,הנושארה םעפב יוארכ ונווכתה
הרותה ןיאש םושמ ראשה ןיב ,וסעכ היה השמ אטחש ,ם"במרה תעד תא םג
תא הנכמ םנמא ן"במרה .לארשי םעל תושק רבידש תורמל ,סעכ אוהש תרמוא
גארפמ ל"רהמה !"םילבה לבה" הנכמ אוה ותעד תא לבא ,"ונבר" ם"במרה
תא םאות וניא "סעוכ בר" ירהש ,וסעכ היה השמ לש ואטחש ,אוה ףא רמוא
ונבר לש ותעד תא ן"במרה לבקמ רבד לש ופוסב !דבלב החמש הרשמה 'ה
לוכיבכ זמורה ,(י"כ) "םימ םכל איצונ..." יוטיבב ןומט םאטח :לאננח
.םימה תא וקפיסש םה ,ה"בקה אלו ,ןרהאו השמש ךכל

אוה השע רשאכ ן"במרל השע ,ןכמ רחאל הנש םייתאמכ ,םייחה רוא
תעד ןללכבו ,ןרהאו השמ לש םאטחב תועד רשע איבה אוה .וימדוקל
י"ר לש ןכו ,םימה לע הריש ורמא אלש ךכב היה םאטחש ע"בארה
ןורתפ םמצעב םוזיל היה ןרהאו השמ לעש ןעוטה ,םירקיעה רפסב ,ובלא
תיתדה תונויצה הוושה .םעה תוניחתל הנענ 'הש םדוק דוע ,אמצה תיעבל
.חישמה אובל דע הנידמה תמקה םוזיל היה רוסאש ,תידרחה הסיפתה לומ
ן"במרו לאננח ונבר לש תאו ,וימדוק לכ יצורית תא החוד םייחה רוא
לעופ השמש וילאמ ןבומ אלה - "איצונ" השמ רמאשכ וליפאש הנעטב
השמ ןיא םש ,הרותב םירחא תומוקממ םג הארנש יפכ ,'ה לש ותוחילשב
.ה"בקל ויתוארוה תא סחייל דיפקמ

אצמאו ,ל"ז םינושארה ירבדב החונמ יל יתרתו" :רמואו םייחה רוא ךישממ
אל :ןאכ םיבותכ תואטח 'ד - 'וגו םתנמאה אל ןעי" ונושל הזו ,שרדמב
תוכהל םכל יתרמא אלש - םתנמאה אל ;םתירמ ,םתלעמ ,םתשדיק אל ,םתנמאה
ןמה םתרמאש -םתלעמ ;םיצורש עלס לכמ םימ איבהל - םתשדיק אל ;םתיכהו
,'א קרפ וילע הנש .עלסה לא םתרבידו םכל יתרמאש - םתירמ ;הזה עלסה
שודק ירמא שוריפ לע דומענ הז שרדמ יפ לעו .ל"כע "ירבד לע םתרבעו
,עלסה ןמ םימ םהל תאצוהו" 'וגו "עלסה לא םתרבדו הטמה תא חק" רמאמב
רובידב אוה םימ תאצוהש ןויכ הטמה תחקל 'ה וצי המל (א) ;ריעהל שיו
(ג) ?וימימ ןתנו רמאש רחא םימ םהל תאצוהו רמול רזח המל (ב) ?דבל
יפל הנה ?ךומסב הנורכזב קיפסה אלו עלסה ןמ םיימעפ רמול ךרצוה המל
תא חק" רמאש המ יכ :ןוכנ לע ערפמל בותכה תנווכ ונל הלגתנ שרדמה
האכהל אלו ןוילע חכ ודיב תויה תארוהו אכלמד אתונמרוהל אוה "הטמה
ןכ השע אל השמו ,"םתרבידו" שוריפב רמאש הממ הכהל אוהש תועטל שח אלו
.שרדמה לעב רמאש ןושארה אטח אוהו הכהו

,ןכ השע אל אוהו 'א קרפ וילע הנשיש אוה "עלסה לא םתרבדו" רמאמו
הז רמאמב ןווכתנו "עלסה ןמ םימ םהל תאצוהו" רמאמו .ינשה אטח אוהו
הזיאמ םהל אצוה ,הנממ םהל איצוהל םיצפח םהשכ רחא עלסמ וליפא רמול
,הנושארה ןורכזל ךמס אלו "עלסה" םיימעפ ריכזה כ"ג הזלו ,וצריש עלס
םהל רמאש השממ היארהו ,ןכ השע אל אוהו ריכזהש המ אוה תאז אל יכ
רמוא רמגש הממו רבד הזיא םירומ ויהש דיגי הז - "םירומה אנ ועמש"
רמוא אוהו ,וז עלסמ רמול עלסב םירומ ויה יכ דיגי 'וגו "עלסה ןמה"
ואצמנ - םימ איצוהל יואר וניא הז עלסש ושוריפ ,"'וגו הזה עלסה ןמה"
אוהו וצפחיש עלסמ םהל איצוה רמא 'הש- .א :םירחא תוגגש יתש השמ דיב
"'וגו עלסה ןמה" ורמואב תויורשפאה טלחה םהל השעש - .ב :ןכ השע אל
םייחה רואה ךישממ ".ישילשו ינש - שרדמה לעב הנמש תואטח 'בה םהו
תוגגשה תעברא לע םיקלאה שיאל םעט תתל ארבג תבוח ונילע לחו" :רמואו
."הנהמ תחאל יואר וניא רשא

התיהש ,ותנבה י"פע הלא תעברא לכב 'ה רבדכ גהנ השמש הארמ םייחה רוא
,הרבסה תעבהב וירבד תא םייסמ אוה .ןיינעה תוביסנב השקבתה ףאו הריבס
,אב דוד ןב ובש רודכ רודה היה שרדנכ 'ה תא שידקהל השמ הכז וליאש
."'ה תא העד ץראה האלמו האמוטה חור תא 'ה ריבעיש"

וסחיי רבכ ,דחא אטח קר אטח השמש תורמלש בתכ ,תאז תמועל ,ל"דש
עבוק אוה ,ךכב ידש ותעד תא הווחמ אוהש ךותמ .םיאטח רשע השולש ול
.השמ לש ואטח ןיינעל ולשמ שוריפ ןתממ ענמי - וז הביסמ - ומצע אוהש
ןפוא תא ןאכ הניש 'הש ,זינרב קחצי 'ר ,וברו ורומ םשב איבמ שריה
םיררחושמה םידבעה ןעמל םייולג םיסנ ללוח אוה הליחתב - ותלועפ
ךומסב ,התע ;םימ תקפה םשל עלסב תוכהל - רתיה ןיבו ,חורה-ילפש
השעי הז רודש הצור 'ה ,רתוי קזח ,שדח רוד ידיב לארשי-ץרא שוביכל
םייעבט םיכילהת תועצמאב ול עייסל קר ןכומ היה ךכו ,ומצע ןעמל
תורוקמ תא תולגל ךכבו עלסה לא רבדל קר היה השמ לע :ןיעה ןמ םייומס
גאוד ונדוע 'ה יכ לארשי םעל תוארהל ,וכותב םייובחה םייעבטה םימה
.השמ הטמ םוקמב אובל השמ ירואיב לע !םייולגה םיסינה אלל ,םמולשל

לע אלו ,'ה תעד לע השמ לש ותלועפש ןמיסכ קר הטמה חקלנש ,ףיסומ שריה
רשא ,זינרב ברה .(ן"במר תמועל י"שר לע ןגמ ךכבו) דבלב ולש ותעד
לש ותשא לש הבס היה ,ןכ םג לארשי ףוגמו לארשי חורמ וקחרתה וינב
ואלסרב שרדמה תיב תא דסיי רוספורפה ונב .דיורפ דנומגיז
תוטסל ץלאנ ידוהיה םעה .שריה ,ודימלת ידיב ףקתוהש ,יביטברסנוקה
רובעל םהל רשפאל וברס ,ויחא ,(ן"במר) ימודאה םעה לכ רשאכ וכרדמ
ומכ אלש) וילע ולבאתה "לארשי לכ"ו ,רהה רוה לע תמ ןרהא .םמוחתב
םעה תא ףקת (י"שר) דרעמ קלמע .םוי םישולש (ה:דל םירבד 'ר ,השמ
הנושארה ותחלצה .דובכה יננע תוקלתסה לעו ןרהא תומ לע ועמשב ידוהיה
םעב ועגפ םישחנ .וירע לכ תא םירחהל ורדנ םידוהיהשכ ,הסובתל הכפהנ
י"ע םהילא האב 'ה תאופר .ןמה לעו םירצממ ואציש לע בוש ןנולתהש
.(שריה) לכה רוקמכ 'ה תא ףקישש ,סנ לע שחנב ןויע

.םישחנה יכושנלש תורחא תולחמ םג אפיר תשוחנה שחנש ,ןעוט המכח ךשמ
תויחל רשפאש ןמיס היה שחנה ילוא !!וכשניי םנמאש םילוחה וויק ,ןכ-לע
תובקעב םשואיי ירחא ,תאזו - שחנכ - םייתרגש םימו ןוזמ אלל םג רבדמב
םהיתונולתל ליבוהש שואיי - םעסמ תכראהו ,רובעל םהל רשפאל םודא בורס
הפוקתלו השמל ןורכזכ תשוחנה שחנ תא ורמשש תורמל .םישחנה תוכישנלו
שחנ תתכו..." :והיקזח לע 'ד ח"י 'ב םיכלמב םיארוק .וזה השודקה
ול-ארקיו ול םירטקמ לארשי ינב ויה המהה םימיה דע יכ השמ השע רשא תשחנה
לע ק"דרו ,א"ע 'ז ןילוח ,א"ע ד"מ ז"ע 'ע - ותוא וחבש ל"זח ;"ןתשחנ
.םויה יברעמה לתוכה ןחלופ םע הז תא הוושמ ל"ז 'ץיבוביל והיעשי ;קוספה

ירומאה יכלמ תא םשוביכב רמוגה ,םעה עסמ ךשמהב תמייתסמ השרפה
םינכומ ,וחירי לומ באומ תוברעב הנוח י"ב זא .ןוחיסו גוע ,םיעשרה
רסומ ףיטה השמש ,(ד:א םירבד רפסב) ןייצמ י"שר .ץראה תא שובכלו םוקל
,אמגוד - םיכלמה לע ןוחצינה ,ךירעה םעהש הרוצב גהנש ירחא קר םעל
?םויה םינבר ליבשב ,ילוא

תוומ .3

;'ג ו"כ הבר ארקיו) תקחו רומא - "תורוהט"ה תוישרפה לש הניינע איה
ףוגהש ןעוט רומא תשרפ לע ךוניחה רפס .(רומא תשרפ לע וניפדב ןייע
המשנה רשאכ .(וטלפ תרעמ 'ע) הבשחמהו המשנה תוריהב תא ריתסמו ךימנמ
רשאכ אלא וניא הז ,לנברבא יפל .האמט דימ השוטנה הפוגה ,ףוגהמ תשרופ
תבזוע תיתימא השודק המשנ ,ךדיאמ .הפוג לא קבדהל הסנמ המשנה לש קלח
הטושפ רמוח איה הפוגה זאו ,הארוב לא הלוכ הצרו התפוג תא ןוצרב
.האמט הניאש הליגרו

םדא ןב רשאכ איה - תומל ןוצרה - הרומח הסורוינ לש ינושאר ןמיס
.תואיצמה תסיפתל ינויח רבדכ תוליעפ ריכה לוטסירא ףא .דובעל קיספמ
,כ"פעא (.הזה םלועב םישרוש םהל ןיאש םידימתמ לצא רסח םימעפלש המ)
תאז לכב ,ונממ לבקל רשפאש תונורתיה תורמל המשנה םע תדגנתמש הדובע
.םירחא תבוטל וניתולועפו וניתושגר תא שידקהל ונלש עבטב !"אמטמ"
ידיל איבהל הלולע ,תלוזל תוקיזמש וא ,תונכ ןניאש תונויסנב תוקסעתהה
תישונא תוליעפ לש םיזוחא 99 ,יפק יפל .םיגולוכיספ םיישקו בל זגור
םידחא םידיחי לש םיגולו'טפ-ויסוס וא -וכיספה םהיניינע תא םיתרשמ
C. Pacheo, The ABC of) ילכלכ-יתרבח חוכ ילעב ,ןוזיא-ירסח
םשב ,H. Tarr לש אלפנה ןאמורב םג ןייע .Analytical Trilogy
.(A Woman of Spirit

כ"שמכ תושונאה לש הלודגה ותלעותל םה תווצמה לכש ךישממ ךוניחה 'ס
ולא ,ןכ ומכ .ז"י 'ג ילשמ) "םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד"
לע רתוי םיעיפשמ ויה םירחא לש תבש לוליח לע תוינוציקב םידיפקמש
ןהכל ,הווצמ וליפאו ,השרמ הרותה .(ןימחו לגוק תשגה י"ע םישנא םתוא
יכ" ותחפשמ יבורקב רבודמ רשאכ (רוסא ללכ ךרדבש המ) תמ תאמוט אמטהל
וכותב אוה רשא להאה ךות ברקתהל ולכוי אלש תמה בורקה לע םבבל םחי
אמטהל ,רחא והשמ ןיא רשאכ ,רומא לודגה ןהכה וליפא ".םחור תא ךופשלו
קי'צייבולוס 'ח ברה) טושפ יכה ידוהיה תא רובקל ידכ תמ תאמוט
קוספל םינבר ולכי םנמאה :הלאש לאוש egnahC dna waL suoigileR-ב
(?ויה םיחצורש ,ורצניי אלש ידכ םהידלי תא וטחשש םירוה לש הרקמב
םייחהו הליכאהש םג אלא היילשה איה תוומהש קר אל הארמ ןהכה לש הרקמה
תויהל םילוכיו ,תוומהמ ההובג רתוי המרל תולעיהל םילוכי םינגרואה
המ תא לכוא אוהו הדמב (תורשכ תוכלה לש רסמה והז) םיינחור םירבד
כ"שמכ .ותוא אכדיש ,תוומה םע עגמל ברקתה אל אוה רשאכ לכאל וילעש
םהיקלא םש תא וללחי אלו (עבטה יקלא םג אוהש) "םהיקלאל ויהי םישודק"
('ו א"כ ארקיו) .שדק ויהו םיבירקמ םה םהיקלא םחל 'ה ישא תא יכ

ןשיא ןפ יניע ראהו" :הנישל תוומ ןיב הוושמ הטימה לע עמש תאירק רדס
םייחה תושפנ ךדיב יכ ...ונמוקב 'ה ךורב ,ונבכשב 'ה ךורב ...תוומה
תוומה ינפל הטימה לע ש"ק םיארוק "...יחור דיקפא ךדיב ...םיתמהו
,אנליוומ ןואגה .('ט תוכרב) תוומ לש 1/60 תארקנ רשא - הנישהו
ימ ,המדנכ .תועש 'ד - תילמינימ הניש לע ץילמה ,ם"במרל דוגינב
- תושגנתה-ןורטפ הברה הכל קוקז אל ולכ םלועהו 'ה םע הינומרהב אצמנש
.הניש תוחפב קפתסמ שפנ ותואו - תומולח לש הרטמ הווהמש

שי התשיו םדא לכאיש םדוק הפיחמ ימידבא 'ר רמא" :תומתו לכאת
םדא' רמאנש ,דחא בל אלא ול ןיא התושו לכואש רחאל ,תובבל יתש ול
ירחא .(ב"ע ב"י ארתב אבבב ,ב"י א"י בויא) "'בבלי [קיר=] בובנ
אוה וב ,תוומל הבורקש השידע הניש גוס ךותל בחסנ םדאה העיבשמ הליכא
המכ לוכאל ףידע ,הז יפל .(רניבא .ש ברה) רקוחהו ינחורה ובל תא דבאמ
תכרב יכ ןייצמ B. Walters ,ךדיאמ .תוחורא תוחפש המכו ,תופיטח רתויש
"תעבשו תלכאו" םייק רשאכ אלא אתיירואד הווצמ הניא ןוזמה
ןה תולודג תודועס ילוא .ןנברדמ איה הווצמה יכה ואלבו ('י 'ח םירבד)
םירשו .וניתומולח תא ךירדמ "הריתי המשנ"ה רשאכ ,תבשל רקיעב תודעוימ
".תחבושמ וב הנישהו" תורימזב

,הנישל איבמה ,ןיי םגו הניש םג .(70) "דוס"ל הווש הירטמגב ןיי
:הכישממ (ש"ע) ב"בב 'מגה .תומילש אל תושפנ לש םהיתודוס תא םילגמ
ובל וליפא (ןמז חקולש המ)ןייב ליגרה עשוהי ברד הירב אנוה 'ר רמא"
(שדח ןיי) שוריתו" (ז"י 'ט הירכז) רמאנש וחקפמ ןיי ,הלותבכ םוטא
תוואתה ןוגכ ,תורוצע תושגר ללכל איה הנווכה ד"נעל ."תולותב בבוני
,חתפי תב ירה .הלודג החמשו תחנ הווהמ ןרורחשש ,תולותב לצא תורצענש
.תוריזנ ייחל התוא השידקה היבא רשאכ הילותב לע הלבאתה ,ונלש הרטפהב

סוכ םירהל יאדכ אלשו ,דבלב םיגחו תבשל אוה םג דעוימ ןייש ל"י ילוא
תותשל דחא לכ לכוי םימיה תירחאב קר .עובשה עצמאב הקדוו לע "םייחל"
ופיטהו ...ימע יאתח לכ ותומי ברחב" כ"שמכ ,םיבוט תומולח םולחל םגו
לעמ דוע ושתני אלו ...םניי תא ותשו םימרכ ועטנו ...סיסע םירהה
.(וט-'י 'ט סומע) םתמדא

אריו" קוספב ,שיקל שיר יפל .תוומה לש יבויחה דצהמ ןיע םילעהל רוסא
"לכ" הלימה (א"ל 'א 'ארב) ",דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא 'א
דחיב "לכ"ה קר ,ןנחוי 'ר יפל ,ינש דצמ .אבה םלועה תא םג ףיסוהל אב
םה ,האירבה ךותמ םידרפומ םיקלח לע םילכתסמ רשאכ .דאמ בוט אוה
קלח םצעב אוה וניניעב ער הארנש המ לכ לבא .םיער תוארהל םילוכי
ךיא ריבסמ G. Gilder ךכ .בוט אוהש ,האירבה ללכ לש דרפנ-יתלב
היתונווכ תורמל ,הרבחו החפשמ יכרע תסרוה לכה ךסב תויטסינימפהש
'ע) ודבל אשונ לכב םינד רשאכ תוקדצומו תובוטה היתונכסמו
לע ,תועמשנ םיאניתשלפה לש םהיתונעט ,ןכ ומכ .(Sexual Suicide-ב
תויברע תונידמ 21 רבכ שיש תודבועהמ םימלעתמו הדמב - תוריבס ,ןהינפ
תוחפ אל םלועה תומועל םידוהיה ומרת םהב ,הנש 2000 ךשמבשו ,רוזיאב
.ריבס לדוגב תחא הנידמ ידוהיה םעל עיגמ ,םהידי ישעממ ולבסש הממ
רשאכ תלעות רסח הארנ ןיבר לש ותסרגב םולשה ךילהת ,הדימ התואב
םולשה ךילהת לש תירקיעה ותרטממ םימלעתמו - ,רורטה תרמחה לע םידכמתמ
לכוי וב ןוחצינה וליפאש תוייברע תונידמ דגנ המחלמ ידימ ענמהל -
,םעלב אלה .ינרדומ קשנ לש לודגה סרהה חכ ללגב םוצע ןולשיכ תויהל
המוד הז .דוחל הנחמהמ קלח קר תוארל שקב לארשי ינב תא ללקל ןויסינב
.הידמב םויה םישועש המל

וליאכ הרותה ,ןכל .ונליבשב טושפ רבד דימת אל תאזה יביטקלוקה בוטה
רחא וא תחא הביסמש- שריה יפל) !הלאוו - "!הנהו" .שודיח ונל תרפסמ
ונלש דומילה ףדבו ז"ט 'כ רבדמבב 'ע .ט"כ 'א 'ארבב "הנה" 'למ םלעתמ
(.חרק 'פ לע

תארקנ תוומה המל .תוומה תא ףיסוהל אב "דאמ בוט ...לכ" ,ריאמ 'ר יפל
.הבושתו ,םימש תוכלמ לוע תלבק ,תווינע ונתוא תדמלמ איה ?דאמ בוט
תוכוז ,אבה םלועב םגו ,הזה םלועב םג תוומה לש היתונורתי ,ןכבו
.('ה-'ג 'ט הבר 'ארב 'ע) העתפה ןושל - "הנה" ןושללו "דאמ בוט" יוניכל

ךלוהש ליתשל המוד ובצמ .ול הכחמש הלודגה לע זכרתהל ססוגל השק ,םנמא
קר וחוכ לכב ץמאתמ ליתש ותוא לבא ,וקבאמ תא םיאור אל .שבייתמו
.דרשהל ליבשב

- םיחושמה םירתכה תשולש ".בוט ןמשמ םש בוט" ?'ז תלהקב בותכ המ
ירבדב 'ע) .בוט םש רסח רשאכ רתוי םינטק םכרע - הרותו ,תוכלמ ,הנוהכ
הכיסנה תאו ,ןייד השמ תא םג ןובשחב וחקת .ז"י 'ד תובא ,ןועמש 'ר
םיגאוד ,ירה ".ודלוה םוימ תוומה םויו" קוספה ךישממ (.הירבחו הנאיד
הלמנ לא התיבה תחלצומה התעגהב םיחמשו ,טיישל הניפס לש התאיציב
לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט" בותכ ןמקלו .('ה 'ב ,חלשב 'פ אתליכמ)
יכ קחשמ סעכ בוט .ובל לא ןתי יחהו םדא לכ ףוס אוה רשאב התשמ תיב
הז ".החמש תיבב םיליסכ בלו לבא תיבב םימכח בל .בל בטיי םינפ ערב
תוינכת ןיב וא ,ףוגניזיד תריוואל באב 'ט תריווא ןיבש לדבהה ומכ
הנשה שאר ןיב וא ,'ודכו "ןוסנב" ןיבל ןורכיזה םוי דובכל היזיוולט
.לארשי לביטספ לש וז ןיבל תועובשה תשולש תיווח ןיב וא ,רטסווליסל

לעב תוומ לש גוס ןיב לידבמ (וצ ,םירומיש ליל) יקספוטונק 'ר
הירוטסיהה םגו וצ 'פ םג .תועמשמ רסח וליאכש גוס ןיבל תועמשמ
"דקומ"כ ראותמ חבזמה וב רשא ,ברעה לש הלועה ןברקב תוליחתמ תידוהיה
(.תלעות אלל הדמשה למסמ ,היתולוכת לכ תא ףרוש רשא ,ןשבכה .ןשבכ-)
י"ע םידוהי דועו דוע לש םידימתה םייוניעו םתחיצר תא ןיבהל ונל השק
רחשה תולוע ועיגי לבא .ותעד הנש 'ה יכ תונעוטו ונתדמ ואצאצש תותד
,חבזמ לע ןתוא םיבירקמש ןוויכמ ,ןיבהל ונל תולק רתוי ןהש
."דקומ" יוניכה אצמנ אל הפ .הדוקנ

היה אלש המ ,וישכע ותוחכונ תא םיאור ונחנא .'ה ,ןהכה רכזומ רקבב קר
לע רומשל - םיניבמ וישכע ונא ל"הצ תונברק תביסו ,הירוטסיהב ןכ
'ה 'א 'ארבב כ"שמכ .םימיה תירחא רחש לא התוברקתהב לארשי תנידמ
ןנחתמ ו"כ 'ספ ב"ל 'פב ושע לש וכאלמ ".דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו"
".רחשה הלע יכ ינחלש"

תמאה תרונמ ,המחלמל ץק היהו ,םימלשה תונברק ואלמש ירחא ,ףוס ףוס
הרות אצת ןויצמ יכ" .ברעה תונברק וליפא ,תונברקה לכ חבזממ קלדית
לארשי םע לש תונברקה לכ וררבתי זא .('ג 'ב 'רי) "םילשורימ 'ה רבדו
י"ע ןה ,םינמרגה י"ע ןה ,ולצ-יעסמ י"ע ןה ,םיימש םשב וברקנש
,םיאניתשלפהו ף"שא י"ע ןהו ,תוידהומלאו תוילוטק תויציזיווקניא
- לארשי ץרא תועצמאב ,'ה לא םדאה לש ובוש ךילהתב תוינויח תוגרדכ
ירה יכ ,תואמצעה םוי גח תא ךבנייוו .מ ברה החוד ,כ"פעא .שדקה ץרא
ולש הטסקל בישקהל יאדכ) .שודק םע תויהל התרטממ קוחר דוע לארשי םע
,ינש דצמ לבא (."Two Kinds of Indepenence" חמש רואב
,חספ - תוולחתה קר םהש תורמל ,םימוד םיסנ םיגגוח ונא ירהש א"א
.ולסכ ט"יו ,ןטק םירופ ,םירופ


HOLY COW! .4

י"ע ,וילא םירזחומ 'הב םיקבדש ולא קר :רתסנ רסמ הלגמ םייניע רואמה
- "הרפ" ארקנ רוא ותואו .(א"ע ב"י 'יגח) תרתסנו תמנפומה הרותה רוא
לגעהש הממ רתוי" א"ע ב"יק םיחספ 'ע .העפשהו הנוזת תלמסמש המהבה
."קינהל הצור הרפ קוניל הצור

תלחתהב בותכ .(ונתסיפת חטשל רבעמש המ) "ןיא" םג ארקנ רוא ותוא
"וחקיו י"ב לא רבד רמאל 'ה הווצ רשא הרותה תקח תאז" ונתשרפ
תויתואמ היושעו תישחומ איהש םהל תרסמש הרותה לא) "ךילא" (ופיסוי)
(היהת הרותהש ידכ ,רתוי הריהבמו ההובגה הרותה) "המודא הרפ" (ןויגהו
"םומ הב" (תמנפומה הרותה רוא) "ןיא" (םייתניב יכ ,המילש) "המימת"
הילע הלע אל" ('המימת'ה התרוצב הרותה תא דמול אלש ימו .הרותב רסח)
'ה תרות" 'ח ט"י 'יהתב 'תכו .(םימש תוכלמ לוע לבק אל דוע) "לוע
אלש הז י"ע ךכ תרמשנ המימתה הרותהש איה הנווכה ".שפנ תבישמ המימת
ץלמומ) .(ט"שב) הילא תועיגמ תורידנ תושפנ קרו ,הילא הכוז דחא לכ
"The Primordial וזודרק .ל 'ר לש תוטסקה תא עומשל
ךותב 'ה תרות תא םישפחמ םימייוסמ םישנא קר ,םויה םג (.Torah"
.(?םסינאימוניטנא) .השמ תרות

שפנ לכ .תווצמ ג"ירת דגנכ םיקלח ג"ירת שי (םייוג לצא םג) םדאה ףוגב
הווהמ ןמז ותואבו ,הרותה תויתוא ףלא 600-מ תחא לע לותש לארשי םעב
ךכ ,לוספ דחא תוא הל רסחש הרות רפסש ומכ .הלכ הרותה לכ לש ןטק םגד
ז"ל 'הנס 'ע) הרותה לש יביטקלוקה שפנל ינויח לארשי םעב שפנ לכ
ךערל תבהאו ...לבקמ ינירה" הליחתמ הליפתה ,י"ראה רודיסב .(א"ע
םיבייח ,ןכש לש ועשר תא םיאנוש רשאכ וליפא .(ךומכ אוה רשא) "ךומכ
ויער תונורסח תא האור קידצ ןיא .(טחוש ברה) שודקה ורקיע תא בהאל
ומכ .הארמב ומצע תא האור םצעב ויער תונורסח האור ןכש ימו .(ט"שב)
יוולה' .ךיער תא םג בהאת ,ךיתונורסח תורמל ךמצע תא אנוש ךניאש
יכה אטוחה תא בהוא ה"בקהש ומכ לודג יכה קידצה תא בהאל יתלוכיש
(ט"שב) ".עורג

טפשמ תדימ לא הבהאה תדיממ רבוע ,םילבוקמ הברה ומכ ,םייניע רואמה
.םתעשרו םחור תוסג תא ןייצל ססהמ וניא .םייוגה תושפנב ןד אוה רשאכ
םתלודג תא שרד אוה ךא ,םויקה רקיע תא י"בב ריכה קוק ברה םג
הבהא שיגרה אוה ,רתוי י"ב תא בהאש תורמל .שונאה לכ לש םתומילשו
'ע) .תיקלאה המשנבו המכח תוקמעב התיה ,וירבד יפל ,הרוקמש ,לכ יפלכ
הליחתמ תיתימא הבהא .G. Winer לש Founding Fathers of Istael-ב
וימחרו לכל 'ה בוט" 'תכ ה"מק 'יהתבו (.ץוח יפלכ תבחרנ םשמו החפשמב
".וישעמ לכ לע

םידיסחה :טושפ רבסהה .גוס ותואמ תוידוגינ םיאצומ דומלתב םג
ידוהי ןבומכו ,תויציזיווקניא לש תופוקת ירחא םילבוקמ םגו ,םימדקומה
,םיסג ,םיירזכא םייוג ןיב םלוכ ורג ,היינשה םלועה תמחלמב הפוריא
וגרה וליפא םינלופה .םנוצרכ םתוא וסנאו וגרה רשא ,םירברבו ,םירוכיש
,הנושארה המחלמה תפוקתב הילגנאב ררוגתה קוק ברה לבא .האושה ידירש
.תויפהפי תומשנ ילעב ,םייתוברת דואמ םייוג ןיב

,שריה םג .היוונידנקסו ,הילטא ,דנלוה ,ב"הרא ידוהי תויווח ןכ ומכ
ברה ומכ - ילסרבינוא דואמ היה ,העשר תולגתה םרט הינמרגב ררוגתהש
םידוהיה ןיב םיבוט םיסחי ויהש הפיא ,ןרוהקיילב גזומא ןב והילא
םינהכ תכלממ תויהל םירומא םידוהי ירה םא .םינש תואמ ךשמב םייוגהו
דבכל רשפא יא קר .תושונאה ראש - םרדע תא דבכלו בהאל וכרתצי ,'ה לש
דע ץראב ולבס אל םעפ ףא לארשי יברע .םתער תא םישפחמש ולא תא
.'ודכו ןיזנב תוצצפו םינבא קורזל וליחתהש


הרטפהה .5

גיהנמ לש ויתודיריו ויתוילעב תקסועו ,(גל-א:אי) םיטפוש רפסמ החוקל
חתפי תויהב .ורדנבו ,ןומע לע ונוחצנב ,ידעלגה חתפי ,ףסונ לוגד
ךכמ האצותכו ,םהיבא תיבמ "םיקידצה" ויחא ותוא ושרג ,הנוז ןבכ רדגומ
םתוא גיהנהל לארשי ינב ול וקקזנש דע ,"םיקורז" לש גיהנמל אוה היהנ
תייחד תא הוושה) ונוחצנ רחאל עבק לש תוגיהנמ ול וחיטבה ףאו םתמחלמב
תייחד םע ,תיסוחיי תופידע לש םילוקיש ךותמ םייולה תוגיהנמ תא חרוק
.(תישארב רפסב םירוכבה םינבה

שמשמה "הנוז ןב" יוטיבהש ,עבוק ייחב ונבר :הרותה תונייעממ
תמאב התיה חתפי לש ומאש ,ךכל ותנווכ ןיא - חתפי תא ראתל הרטפהב
.היבא תלחנ תא המע הלטנו ,הטבשל ץוחמ לא האשינ איהש אלא ,הצורפ

םירכנל םיבישמ דציכ םיאבה תורודה תא חתפי דמיל ,תוחנה ואצומ תורמל
תייחנהב השמ ידימ לארשי םע ולחנש לארשי ץראמ םילבח עורקל םישקבמה
ותיב יתלדמ ןושארה אצויה תא 'הל בירקהל חתפי רדנ ,ברקל ותאצב .'ה
ורדנ תא םייק ,הנושאר ותארקל האצי ותבש רחאמ .חלצומ עסממ ובוש םע
ןכ לע .שיאל האשינ אל איהו ,'הל הריזנכ הייח תא השידקהש ךכ י"ע
,רעשל רתויב השק .(לאנברבא) הילותב תא תוכבל היתורבחו איה ואצי
'ה ןוצר יכ חינמ היה לארשי גיהנמש ,ארמגב דיחי תעד ןכו ,ן"במר תעדכ
.םייואר תונברק םניאש ,בלכ וא לותח וליפא וא ,םדא ןברקב

The T.O.P. home page


Back to the home page.