םירבדה הלאו תשרפ
בכ:ג-א:א םירבד

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות

ףלוו רתסא תומשנ רכזל ,יוניליא ,ןוטסנוואמ ףלוו ילא י"ע םרתנ הז ףד
ל"קוצז ד"בחמ יברהו ,ל"ז

:ןכות
.תוקיתע תומדקה .א
.ונינמז תב המדקה .ב
.השרפה תריקס .ג
.יעישתה האמהמ הריש .ד
הרטפהה .ה


םירבד רפסל תוקיתע תומדקה .א

:בתוכ אוה .םירבד 'סל ךוניחה רפס תמדקהב

,הרותה הנשמ אוהש עודי הזה רפסה ןיינע' :ןמחנ ןב השמ ונבר ברה בתכ"
הרותה תווצמ בור ,ץראב סנכנה רודל ,םולשה וילע ,ונבר השמ וב רוזחי
הברה םדיחפיו תובורמ תורהזא םהילע םתוא ריהזיו ,לארשיל תוכירצה
אל םינהכה תווצמ לכב לבא ,םתצקב רואיב ןהב ףיסוי םימעפו ;םישנועב
הזה רפסב ףיסוי דועו .םה ןיזירז םינהכהש ,הרהזא ףיסוי אלו רבדי
ןידו ער םש איצומ ןידו םוביה ןוגכ ,ללכ ורכזנ אלש תווצמ תצק
ורמאנ ןלוכ יכ קפס ןיאו ,םתלוזו םיממוז םידעהו ,השאב ןישוריג
אל באומ תוברעב יכ ,הנושארה הנשב דעומ להואב וא ,יניסמ השמל
הזה רפסב רמאנ אל ןכ לעו .וב שרפתנ רשאכ תירבה ירבד אלא ול שדחתנ
וא ,"לארשי ינב תא וצ ,רמאל השמ לא 'יי רבדיו"
דע .'תינולפ הוצמ "םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד"
,תוצמה ראש ומכ ,םינושארה םירפסב תווצמה הלא ורכזוה אלש הזו .ןאכ
םדקומ ןיא" ,תומוקמ המכב ,הכרבל םנורכז םרמא רחא ,רבדב המתת לא
."הרותב רחואמו

טשפ דבלמ ,תומכחה לכ לולכת הרותה יכ ,המודה יפל ,הז ןיינע שרושו"
ךירצ ןכ ינפמ יכ רשפאו ,םיקזחה היתוצמ תודוסיו םיקותמה היניינע
המכחה ןודא תאמ ןווכמ לכהו ,םהש םוקמב היתויתואו היתוישרפ תויהל
".קיפסמ םעט הזו ,אוה ךורב

:בתוכ ,םירבד 'ס לע ושוריפ תלחתהב ,םייחה רוא

רבד רשא" רמאש יפל ,שוריפ ,םדוקה טעימ הלא ."'וגו םירבדה הלא"
,'ה יפ רבועל השממ רסומו תוחכות רפסה לכש ,ומצע ירבד םהש ,"השמ
,ןרמא ומצע יפמ השמ הרות הנשמבש תוללק (:אל הליגמ) ל"ז ורמאו
אלא ,ןכ תושע הוטצנ אל ,ןימדוקה 'ה ירמאמ שריפו רזחש המ וליפאו
.םירבדה רזח ומצעמ

ןכ ומכ ,הלאכ םירבד ומצע יפמ השמ רמאש ךרדכ יכ רמול בתוכה שחו"
,םירבדה הלא רמא הזל ,רבד הזיא ומצע יפמ השמ רמא ןימדוקה םירמאמב
,םדוקה לכ לבא ,ומצע ירבד השמ רבד רשא םירבדה םה ,דבל הלא שוריפ
יפמ ואציש םירבדה אלא ,ומצעמ תחא תוא וליפא רמא אל ,םישמוח 'דב
דגנ) הרסח וא הריתי תחא תוא וליפא ,יוניש םוש אלב ,ןתרוצכ הווצמה
.(!ילוכו "תודהיל" שרדמה תיב ,תירבעה הטיסרבינואב ך"נתה תקלחמ

,רבדמב לארשי העור השמ היהש הנש םיעברא לכש בותכה דיגהל הצרי דוע"
םגהו ,תושק רבידש אוה םירבדה הלא תלוז ,תושק םהל רביד אל
הז רבד רמא אל ,`םירומה אנ ועמש' ('י 'כ רבדמב) םהל רמאש וניצמש
רהוזה רפסב ורמא ןכו ,הארוה םירומ ויהש דחא קלחל אלא ,לארשי תוללכל
קדקדש המ אוהו ,הלא תלוז תושק רביד אל לארשי לכל לבא ,'א
אלא תושק רביד אלש אוה םלוכ לא - שוריפ ,`לארשי לכ לא' רמול
.הלאמ ץוח תושק רבידש אצמי ןתצקל לבא ,הלא

,הלא רפסמב םהש לארשיל חיכוה רשא םימי ןובשח זומרל הצרי דוע"
ביתכד ,םהילא רבדל ליחתה טבש שדוחל 'אב יכ םיבותכה םיחיכומ ןכו
הטוס) רדאב 'זב ןפצנ אוהו ,שדוחל 'אב ,'שדוח רשע יתשעב' (ג קוספ)
םירומאה תוחכותה לש םירבדה רביד םהבש ,`הלא' רפסמכ ,ו"ל ירה - (:בי
.ןינעב

תחיש חשה] אבר רמא' :(:טי אמוי) ארמגב ורמאש המ ךרד לע זומרי דוע"
(םילטב) םירבדב אלו - "םב תרבדו" :רמאנש ,השעב רבוע ןילוח
עידוהו ,האריו הרות ירבדב תלוז ,רבדל רוסאש ןאכמ ןכ לע - `[םירחא]
לכ רביד רשא םירבדה םה הלא ,םולשה וילע ,וניבר השמ יכ בותכה
תרבדו םייקש תדמל אה - םרבדל 'המ הוצ רשא םירבדה דבל ,ומצעמ וימי
.רסומו המכחו הרות ירבד םלוכ יכ דיעי האור לכ - הלא וירבדו ,םב

,הלאמ ץוח םירבדה לכ לספ הלא - ךרדה הז לע זומרי דוע"
רבד רשא ,'א - םתלעמ םעט בותכה ןתנו ,ולא םירבדל הוש הגירדמ ןיאש
ויחא 'בל 'ה דיעהש ומכ ,ןוילע והומכ ןיאש רבדמה תלעמ דצמ השמ
תלעמ דצמ לארשי לכ לא - 'ב ;('ה ב"י רבדמב) הרותב בותככ
.המילש המוא וילא רבדנה

םיאצמנ ויהש לארשיל אל שוריפ ,`לארשי לכ לא' ורמואב דוע זמרו"
רשאו ויה םש רשא לארשי לכל אלא ,םירבדה ויה דבל אוהה רודב םש םילגנ
לארשי לכ לעו ,ולא םינוילע וירבדב השמ םש הרות יכ ,תויהל ןידיתע
הגרדמב םלועב םירבד ןיאש ירה ,הלא םירבדב בותכה רבד לכ םייקל
".םהל המוד ןיאו - שוריפ ,םירבדה הלא רמאמ אוהו ,ולא םירבדל הוש

לאנברבא

םירבדה הלא" - ה"בקה אל ,השמ י"ע הרמאנ הבור ,הרות הנשמש רמוא
אל חטב השמ לבא ."(א:א םירבד) ...לארשי לכ לא השמ רבד רשא
ינב לא השמ רבד ..." -'ה יוויצ ילב הרותב תחא תוא וליפא בתוכ היה
אוה ןוכנה שוריפה ןכל ;"(ג:א םירבד) םהלא ותא 'ה הוצ רשא לככ לארשי
'הש םירחא םירבד םע ,ולש םינורחאה וירבד תא בותכל ותוא הויצ ןכ 'הש
.השמ ירבדל ףיסוה


ונינמז תב המדקה (ב

לש ןורחאה שמוחה לש הנושארה השרפה ,ףוסה לש ותליחת איה ונתשרפ
ירפס רתימ הרותה הנוש .ונבר השמ ונל ןתנש םישמוחה תשמח - הרותה
.םיטביה ינשב ,םימיה ירבד דעו עשוהימ ,םיבותכו םיאיבנ ירפס ,ך"נתה
ירפס ראש ירבחמ ;ה"בקה תאמ תורישי ,הלמב הלמ ,ונל הבתכוה הרותה קר
,םהלש-םנושלב ובתכ ,ותארשהב ובתכו 'ה י"ע ורחבנ םהש דועב ,ך"נתה
קר ,תינש .םהמ דחא לכ לש תוישיאה הבלוש הבו ,רסמה תא ועיבה הבו
,תויחנהה רפס" - תיקלאה תיתכלהה טפשמה תטיש םוכיסכ תשמשמ הרותה
םלצב וארבנש ,םדא ינבל קינעמ הז רפס ;ה"בקה לש "לעפמה י"ע רשואמה
םייח םירוציש דועב ,םהל היוצרה תוגהנתהה תא רוחבל דציכ הצע ,םיקלא
תטיש .(שריה ר"ש ברה) שארמ ותנכות וליאכ ,םהירצי י"פע םילעופ םירחא
החסונש ,הפ-לעב הילא הוולתמה תרוסמב תראובמו תבחרומ ך"נתה לש טפשמה
.הנשמב בתכה לע התלעוהו

חתפנ אוה ?הרותה לש הז ןורחא רפס לש תדרפנה ותוהמו ודיקפת םה המ
,ןדריה רבעב לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא" םילמב
;בהז ידו תורצחו ןבלו לפת ןיבו ןראפ ןיב ,ףוס לומ ,הברעב ,רבדמב
לא השמ רבד ...ענרב שדק דע ריעש רה ךרד ,ברוחמ םוי רשע דחא
ךלמ ,ןוחיס תא ותוכה ירחא ;םהילא ותוא 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב
.(ו-א:א םירבד) "...רמאל תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה ...ירומאה


תרדגומ איהשכ ,תמזגומ תיארנ ,רפסה חתפנ הבש ,וז תיפרגואג תרגסמ
הדש לש רכמה רטשמ רתוי תשרופמ ,תומוקמ לש תומש 12-מ רתוי תרזעב
זמרכ הלאה תומוקמה תומשמ דחא לכ שרפמ ,אופא ,י"שר !"במר)
ינבל השמ זמר ,המוד תחלצומ הרוצב .םעסמ ךלהמב לארשי ינב יאטחל ןידע
התע ;םרקבל םהינב תא םידקהל םהילעש ,רבעש עובשה תשרפב ןבוארו דג
ותוגיהנמו וייח ול ודבא הללגב רשא ,הרשיהו תסעוכה השיגהמ השמ ענמנ
,י"שר דמלמ ןכא .םילכ לש םתלעגה יניד תא חוכשל ותוא האיבה רשאו
םרבע יאטח לע םידוהיה תא חיכוהל איה הז דרפנ רפסב השמ לש ותרטמש
ותילכת ,ן"במרה יפל .לארשי-ץראב םידיתע םיאטח עונמל ידכ רבדמב
,םירחא םיניד תפסוהו ונתינ רבכש םינידה תריקס איה רפסה לש תירקיעה
תמדקומ הרהזא אלא הניא החכותה .ץראל סנכיהל לארשי ינב ודמע ירהש
ידכ ,םתתלו םרקסל דמוע השמש םיקוחה תרפה תובקעב םיאבה םישנועה רבדב
לש התיינבב תוכורכה תויוצצורתהה תעב וליפא ,תוניצרב םהילא וסחייתיש
.(וננמז םע הז תא הוושה) המוא

הנשב ,יחרזמה ןדריה-רבעמ ץראל סנכיהל התע םידמוע םידוהי לש שדח רוד
,ריבסמ י"שר .השמ לש ותומ ינפל תועובש השימח קר ,רבדמב םיעבראה
קוידבו ,ותומ ברע :שממ לש העפשה עיפשהל השמל ילאידיאה עגרה והזש
יכלמ תא סיבה אוה - םהלש םיחנומב ישחומ רבד םידוהיה ןעמל השעש רחאל
כ"חא ,םיעייסמ הליחת :גיהנהל םיפאושהו םירוה ,בל ומיש) ירומאה
ותומ םויל דע הכיח בקעיש ,(ג:א) ןייצמ י"שר .(!תרוקיב םיחתומ
!(ירפס) ושעל הנפי אמש ,הלוספה ותוגהנתה לע ןבואר תא חיכוהש דע
ותלוז תא חיכוהל בייח שיאהש ,דמלמ (א"ע אל אעיצמ אבב) דומלתהש דועב
החכותל אלו ,אטחה תיישע עגרל וז הבוח םיכיישמה שי ,םימעפ האמ וליפא
םע דחי ונידלי תא בצעל וניצמאמ תא ןזאל ונילע .רתוי רחואמ האבה
םייח ןונגס וצמאיו ,ונתוא ושטני ,וניתושירדמ םהל סאמייש הנכסה תרכה
תיב"ל ןבואר תא לבקי ושע דודה - (אביקע ינב תא תקזחמה הנעמ) ינוליח
עומשל רתוי לק ;םהידליו םירוהל קר סחייתמ ירפסהש ,ןכתי ."ושרדמ
.הרומ וא לפטממ ,לשמל ,רזמ החכות

ירבד םנכותש ,טכ:ג-א:א םיקוספ :םיקלח השלשל קלחתמ םירבד רפס
ףוס דע זט:וכ ;םהילע םיפיסומו םיניד םירקוסש ,וט:וכ-א:ד :החכות
םע דחי יריש ןונגסב תוללקו תוכרב :השמ לש הדירפה תריש - רפסה
,לארשי תנידמב לארשי םע י"ע ,ולוכ םלועה םע תידפנה תושונאה תונוזח
הדומיל ,הרות הנשמ םג ארקנ םירבד רפס .תפומל הנידמ היהתש
םיניד תריקסש ,ןייצמ ן"במרה ."הינש הרות" וא הרותה לש שדחמ
ךילהתה תליחת איה ,הנבהב רתוי בר קמוע תשקב ךות ,וז תויווחו
רפס שמשמ וז הרוצב .הרותה לש "הנשמ"ה - הפ-לעבש הרותה לש ידומלתה
רפסש דועב ,הפ-לעבש הרותל בתכבש הרותה ןיב תרשקמה הילוחכ םירבד
.ירסומה דודיעבו ירוטסיהה רופיסב ךישממ עשוהי

קר תאצמנ התוהמב הרותהש ןייצמ ,אנליוומ והילא 'ר ,ןואגה
אלא וניא תישארב רפס .רבדמבו ארקיו ,תומש :םירפסה תשמח ךותמ השלשב
יוגו םינהכ תכלממ"כ תידוחייה תידוהיה תוחילשה רופיסל עקר תמדקה
וא רבד השמש םימעפה תשלשמ תחא לכ .לארשי-ץראב "שודק
הליבקמ ,(ו-א:א) ונלש תינרותה הריקסה תליחתב ,הלא םירבד ראב
ונלש רפסה יקלח תשולשל ןכו ,הל םימדוקה טפשמה ירפס השולשמ דחאל
םידוהיב תדמתמ הפיחד ,תומש רפסל ליבקמ יתליחתה הרהזאה קלח .ומצע
.'הב םידרמתמה תשנעהו הלודגל עיגהלו תוינוניבה תמרל לעמ תולעתהל
יוגה תקוח תא ףקשמ ,תיטפשמה הריקסה ,םירבד רפס לש יעצמאה קלחה
ויתוללק ,ויתוכרב לע ,ונרפס לש ןורחאה קלחה .ארקיו רפסבש שודקה
ינב לש םרפסמו םמולשש :רבדמב רפס לש עובקה רסמה תא ףקשמ ,ויתונוזחו
.םייחבש הרות לש התובלתשהב םייולת לארשי

תושונאה לש התליפנ תא ףקשמ תישארב רפס ,תרחא טבמ תדוקנמ
,הגלפה רוד ,ויתובקעבו ,תוגונעתה-ףדור לובמה רוד - תילסרבינואה
םהרבאשכ ,ןדע ןג לאו 'ה לא בושל תושונאה הליחתמ ףוסבל .המצועה ףדור
ךורא שופיח ירחא ,75 ליגב 'ה י"ע דחוי םהרבא ;תפומל היהנ וניבא
ותוהז תא שדחמ גישהל ליחתמ אוה הז ליגב .ותוחתפתה ירחאו ולשמ
בציימ (רבעשל בקעי) לארשי ודכנ .םיקלא םלצכ ןושארה םדא לש הדובאה
דע םעפ ידמ האובו הירבשמ תורמל ,הנושארה תפומה-תחפשמ תא ףוס ףוס
.ןולשכה ףסל

תיתפומ - המוא לש התליחת תא תחתפמ וז תיתפומ-החפשמ
הז בלש ;('ו ט"י תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ" - תומש רפסב
תובאל רבעב הלגתהש הרוצ ותואב דעומ להואב ה"בקה הלגתמשכ וציקל עיגמ
גרבניירג השמ 'פורפ .(ן"במר) ומצע ינפב דחא לכ ,המואה
ונויסנב ן"במרה ירבדמ םלעתמ ("תומש" - הקיאדוי הידפולקצניאב)
םיבתכ לש ףוסיא ,םולשו סח ,קר איה הרותהש "חיכוה"ל ריבס-יתלבה
"םינבר"הו תואטיסרבינואה ישנא תדחאמש ,תאזה השיגה .םיקיתע
לכ תא דבאל הפוס ,םיטסינושקורסנוקירהו ,םיימרופירה ,"םייתרוסמ"ה
לארשי תנידמ תובישח תא םג הפוס ףוסו ,הפ לעבש הרותהו ך"נתה תובישח
םלוע ןוקיתל הליעומ הנניאו םימשה ןמ הנניא ונתרוסמ םא - תונויצהו
סיל'גנא-סולב רוגל לק רתוי הברה - ?הרובע ךכ לכ בירקהל המל ,יחישמ
.קראפ ורוב וא

םיבורמה םיקוחה תא לארשי ינבל קינעמ ,םינהכ תרות וא ,ארקיו רפס
תושונאה יפלכ "שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ םהלש םיטרופמהו
ךירצ לארשי םעש ריבסמ ןמפוה דוד ברה .תפומה-תנידמכ - תילסרבינואה
ןוגכ ,םישודק םירבדב םיקוסעש םישנא ,"םינהכ תכלממ" תויהל םדוק
,בלש הזיאב לבא ;ןכשמהו תונברק י"ע םילמוסמה ,הרותה דומילו הליפת
תויהל - תחתופמ הנידמ לש םייחה ימוחת לכב םתשודק תא םשיל םיכירצ םה
ליחתמש ,וניבא בקעי לצא הזה ךילהתה תא םיאור רבכ ."שודק יוג" םג
,ןבל ,היחאל ותוא תחלוש ומא כ"חא לבא ;"םילהא בשוי םת שיא"כ וייח
לכ רחאל קר ;םלועה יניינע לכב ,ץרא ךרדב דקפתל ךיא םג דומלל ידכ
"םדאו םיקלא םע תירש יכ" - "לארשי" ותורקל ליחתמ 'ה ,הזה ךילהתה
.(קי'צייבולוס ב"י ברה יפל)

לתופמה ,ךוראה עסמלו הזה םלועל ונתוא ריזחמ רבדמב רפס
הלואגהו לארשי רבע לא הירוטסיהה תוירבדמב לארשי םע לש ,יטיאהו
יוגו םינהכ תכלממ"כ םדיקפתו םתרדגה ולבקיש קיפסמ אל .תיחישמה
םג לבא ,ארקיו רפסב הז תא גישהל ךיא םיטרפה לכו ,תומש רפסב "שודק
רמוגש ,רבדמב ןושארה םנויסינב תפומ םעכ הז לכ תא שממל םיכירצ
םע הפוא ,תפרשנ וא ךירצש ומכ תאצוי הנניא הגוע םא .רומג ןולשיכב
לע ,םיביכרה ביט תריקס לע רזוח אוה - שאייתמ אל בוטו קזח יפוא
ומכ ;הבוט הגוע תופאל םעפ דוע הסנמו ,'וכו רונתה םוח לע ,ןוכתמה
- רבדמבש ןולשיכה ירחא ,ןכ

,םירבד רפסב 'ה לש הכרדהה לכ לעו םהלש הירוטסיהה לכ לע רזוח השמ
ןוזחהש םידוהיל חיכומ אוה ."םימחרה רפס" ן"במרה י"ע הנוכמה
ותעד תא 'ה הנשי אל םלועל ;םאטח תורמל ,םשגתי םנמא יחישמה
ונייהד) תילמרונ המואכ גהנתי םיתעל וליפא ,ותלוגס םעל רשקב
לכ ומכ ,(תילארשיה היזיוולטה לאו דרע לביטספל הז תא הוושה - תתחשומ
תולגהל וליפא ץלאייו ,(!העטומה ינוליחה ינויצה לאידיאה) תומואה
לארשי תנידמ ףוס ףוס םיקהל הרשכהכ ,תופסונ תויולג יתשל לארשימ
רושימב ליבקמ ,שממ ותומ ברע םיטבשל השמ תכרב ,םייסמה קלחה .תפומל
שרע לע בכוש אוהשכ םידיחיה וינבל בקעי תכרבל ,רתוי בחרה ימואלה
תימצע העידי וינבב תעטל גיהנמה-באל רתוי בושח םירקמה ינשב ;יווד
תואווצ םע הז תא הוושה) הוולשו תוקיתמב םהמ דרפיהל רשאמ ,ןוקיתו
ילב) "השמ רבד רשא םירבדה הלא" לע םשומה שגדה .(תוידוהי תוירסומ
.הבר שרדמב תונוש םיכרדב שרופמ (ה"בקה תא ריכזהל

וא הפ-דבכ םיירוביצה וייח תא ליחתהש ירחא ,השמ לש הדירפה תריש
הז תא הוושה) קירבמ םאונל םדא ךופהל הרות לש החוכל איה תודע ,םגמגמ
שרדמה ירפס וליפא ,םיידוהי-אל םגו םיידוהי םג ,םילודג םימאונ םע
,ילוא ,ןאכמ זמר ;דומלתב קר אלו ,ך"נת לש םיב דימת םיחושש
לש םואנה רשוכ רופישל םורתל היושע עובשה תשרפב תיעובשה תוקסעתההש
לארשי םע ןעמל הברה ךכ-לכ בירקהש ,השמ קרש ,םירמוא שי .(!םדאה
,לארשי-ץרא לש השוביכ ףסל דע םירצמב םידבע לש דמעממ םתוא איבהו
."השמ רבד רשא" - תוליעיב םהילא תונפל היה לוכי


הריקס (ג

ןאכ) רבדמב ותמש ,רתוי רגובמה םירוהה רוד לש רבדמה יאטחל זמור השמ
םהימגפ תא ןייצל דיפקהל םדאה ךירצש ,קוק ברה לש ונויער ףקתשמ
אלו בוט השעיש םדא ןיאו - םהלש םהימגפ ירהש ,וירוה לשו ובר לש
אוה ,ךכ רחא .(!תוקחל לולע אוהש םימגפה םה םה - השמ ללוכ ,אטחי
םילגרמה לש ינויצ-יטנאה אטחהמ דחוימב רהזיהל שדחה רודה תא דדועמ
דחפה .(רבעש עובשה תשרפב ןבואר טבשו דג טבש תא חיכוה םג ךכ)
ואוב" :ה"בקה לש ותווצממ םידוהיה תא קיחרהל םילולע הנומאה-תונטקו
רוסא ;םילגרמה אטח אקווד ואלו ,םעה אטח שגדומ ןאכ ."ץראה תא ושרו
םידמועה וא םיתמה םהיגיהנמ תמשאה י"ע ומצע תא תוכזל שדחה רודל םהל
.(שחנהו - הוחו םדא םע הז תא הוושה ;ן"במרה) תוומה ףס לע
.רבעה תונולשכב ומצע תא םישאמ השמ םלוא

ירחא ,אוהש ללגב קר אלא ,"אטח"ש ינפמ אל וישכע ותוא רתופ 'ה ילוא
רשאמ תומל ול ףידעו ,תונלבס-רסח גיהנמל וישכע ךפהנ ,תויעבה לכ
'פ תרטפהב איבנה והילא םע הז תא הוושה) ילטוט רבשמ ןוויכל רדרדהל
רשפא יאש ,לארשי ץראל סנכיהל הכזי אל םלועל ,הז ללגב אקווד .(סחנפ
תא קלחל ץלאנ דציכ שיגדמ השמ .עשוהי ומכ ,רחא גיהנמ תחת ךישמהל ול
;(חי-ט:א) תידוהיה תוטשפתהה לשב ,םיירוביצ ןיד-יתב תונמלו וידיקפת
םכאשמו םכחרט ידבל אשא הכיא" (ב"י 'א) הכיא הלמב שמתשמ אוה
ןוגינב םיארוק ונקוספ תאו ,הכיא תליגמ םג תחתפנ וז הלמב "!?םכבירו
ידימתהו רישיה עגמה ןדבואש ,זמר ןאכ שי ילוא ;הכיא תליגמ לש בוצעה
םג ילואו ,התיהש יפכ ,םידוהיה תורדרדיהב יזכרמ םרוג היה השמ םע
ןכ-לע ;ה"בקה תאמ תורישי אלו השמ תאמ הרותה תא לבקל תירוקמה הטלחהב
.םילגרמה לש יתיילע-יטנאה יגרטה רופיסה הז קוספ ירחא אב

,לארשי ינב לש םחוכ תאו םתוטשפתה תא תונגל אלש קר אל רהזנ השמ םלוא
,ילוא ,זמר - אי:א) ףלא יפ םתוטשפתה ךשמה םהל לחאמ אוה - ךפהל אלא
,איה דועב החורמ הברה ךכ-לכ תדבאמ תינרדומה לארשי תנידמשכ ונימיל
לע ;םיבר הכ םינרדומ םיגולונכט רשועו חכ תרבוצ ,שממ ןמז ותואב
הברה תישונאה תומדקתהה תא ליבגהל וא תונגל אל ,השמ ומכ ,םינברה
לעש זירכה קוק י"א ברה - קמועו השודק הל תתל תוסנל םא יכ ,תאזה
,םידוהיל השמ עידומ בוש .(שדחה תא שדקלו ןשיה תא שדחל ידוהיה
תדגונה המחלמ לכשו ,עשוהי ,ושרוי לש ודוקיפ תחת םחליהל התע םהילעש
ץמואה היה ןושארה רודה לש ירקיעה ןחבמה .לשכיהל הפוס 'ה ןוצר תא
,שדח ילארשי רוד ,הז רוד לש וישרוי ;לארשי-ץרא רובע םחליהל םהלש
- רבדמה ייח י"ע וקזחתהשו ,תודבע םעט םלועמ ועדי אלש ,קזחו ישפוח
תורמל ,םהלש תונפקותה ףחד תא ןסרל תלוכיה םהל שיה :ךופה ןחבמה םהל
ודמע ,םה הז ןחבמב ?'ה ןוצר תא תמאות המחלמה ןיאשכ ,ןוחצינב םנוחטב
וללהש תורמל ,םהילע רסאנ םשוביכ רשא ,ןומעבו באומב ,ושעב םלקתיהב
םחטשב רובעל םהל ורשפיא אל ןכלו םידוהיה ינפמ ויה דחפ יאלמ
.(ז-ד:ב קרפל י"שר)

תמזויב הליחת םיחתופ םה ,ןוחיסב םחליהל םהילע הווצמ 'ה רשאכ וליפא
וז םכרדל םיכסמ 'ה ,ןכ ירחא קר ;(םויה םע הז תא הוושה) םולש
רמוחו לק) םיתחשומה ןענכ ימע תעבשל סחיב וליפא ,הכלהל התוא ךפוהו
תא םיאיבמ תקוח תשרפל אמוחנת שרדמו לודגה שרדמ .(!םיברעל סחיב
שיש שיגדהל ,"והפדרו םולש שקב ,בוט השעו ערמ רוס" :ו"ט ד"ל םילהת
השע-תווצמ םויק ירחא ףודרל ךרוצ ןיאש תורמל ,םולש ףודרל
,תונקל שי .('כ ז"ט 'בד) "ףודרת קדצ קדצ" :הווצמ םג שי ;תוינחלופ
,ונילע .(?ןמה תא לארשיל היה ןיידע) ושעמ םימו ןוזמ ,בונגל אלו
,ונילעש דועב ,לארשי תנידמל קיזהל רתוחה יברע לכ שינעהל ,אופא
.בל תבוטו תנגוה הרוצב הלועפ ומע ףתשמה יברע לכל סחייתהל ,ןמז ותואב

תטישל דוגינב) לכל טלחומ ילארשי קדצב ךרוצה תא שיגדמ השמ
םכיחא ןיב עומש :רמאל איהה תעב םכיטפוש תא הוצאו" :(היצקטורפה
,טפשמב םינפ וריכת אל .ורג ןיבו ויחא ןיבו שיא ןיב קדצ םתטפשו
."אוה םיקלאל טפשמה יכ ,שיא ינפמ ורוגת אל ;ןועמשת לודגכ ןוטקכ
,תיטפשמ הטיפשל קר אל וז הארוה סחיימ ,ם"במרה לש ונב ,םהרבא 'ר
אוה ;תויעדמ תולאש :לשמל ,ןויגיהב טופשל שי ובש רבד לכל םג אלא
יכ ,ןילוח יאשונב ןויגה-תורסח תוידומלת תועד לבקל ונל רוסאש רמוא
הנומאו תד ינינעב קר ;טפשמב םינפ תרכה אלא הנניא וז השיג
המדקהב) ה"בקה תאמ הפ-לעבש יניס תרוסמ ,דומלתה תוכמסל ונא םירושק
.(בקעי ןיעב ספדומ ,הדגאל

רבדמב יקלאה עסמה לש םיבגשנה םילאידיאה תא םייקל רתויב השקש ןויכ
קדצה תא בוש השמ שיגדמ ,התלכלכו האבצ לע םדו-רשב תנידמ םיננוכמשכ
שארב ץלחיהל םהילעש ,ןבוארבו דגב השמ הרתמ בוש .שוביכה תליחת ברע
ןדריה-רבעל ,"םתיבל" םבוש םדוק ,לארשי-ץרא לע המחלמב לארשי ינב ראש
.(קרוי-וינמ םיריית הוושה) ותוא םינייפאמה הגירהה ישעמו רקבה לע
תא וליפא השמ םידקמ התע !הילא ולעיו ץראה חור תא וגפסי דוע ילוא
לצא הטילק-השק רסמ ,םרקבל םמידקה ןכל םדוק דוע רשא ,םהידליל םהישנ
בשיו" :זכ:זמ תישארב הוושה ;(טי:ג) םשוכר ידיב םיזוחאה םירקוב
הליחתמה) ןשוג ץראב ,(םיקורי םיסיטרכ) םירצמ ץראב לארשי
."דאמ ובריו ורפיו (!לעפנ ןושל) הב וזחאיו ,("דייס-טסיא"ב
לכ תא תואורה ךיניע" :בכ-אכ:ג ,עשוהיל השמ תדוקפב תמייתסמ ונתשרפ
רשא תוכלממה לכל 'ה השעי ןכ ;הלאה םיכלמה ינשל םכיקלא 'ה השע רשא
."םכל םחלנה אוה םכיקלא 'ה יכ ,םוארית אל ;המש דבוע התא


ןורתפ 'סב עיפומ רשא ,לבב ידוהיל ךיישש יעישתה האמהמ הריש (ד
:ןואג יאה ברל סחוימה ,ךברוא .א םירפא בר תאמ הרות
יבא יהלא חכב רידא
איבה םלועל םולשו הכרב
איבנל תרשמ ןמאנ רבג
יב ונע יננהב ואיבה םילגד
'גו וחישמ דגנו 'ה דגנ יב ונע יננה 'ככ
םינחוב וינעו אוה
םינומא ידיקפב וקקחנו
םינמאנ םיריצ הז םע הז
םינהכמ בא םע ןתנ םיקח
'גו םינהכב ןורהאו השמ 'ככ
ל-א יררהכ ויתוקדצ בוט
לארשי םע ואטח דחי
לא ריצ די לע םקקח דובכ
לאומשו השמ דומעי םא ןכל
'גו לאומשו השמ דומעי םא יל 'ה רמאיו 'כש 'מכ
'גו 'ה רמא הכ 'לא 'או אצנ הנא ךילא 'מאי 'שאכ היהו 'מואו
םיחא ךותב ויה םיקותמ
םידחופמ םישובכו םינובנ
םיחוחינמ תוברע םתפש
םיחוכנ םירבד ורמא יכ רובע
'וכנ 'ד 'שמ קשי םיתפש בותככ
הנשוש יטבש יחרפ
הנמ ימ ירדע תואבצ
הנח ןדריה רבעב םלהק
הנש םיעברא ףוסב םחיכוהל רוצ שחר
'גו רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו 'ככ
םירורב םירבד םהל עמיש
םיראובמ םירמא םכמת
םירממ תויה ילבל םתוא חיכוה
םירבדה הלאב םסחיי רשי
'גו השמ רבד רשא םירבדה הלא 'ככ


(זכ-א:א) היעשי ןוזח ,הרטפהה (ה

תנכותמה ,תימינפה ותוימצע ךרד םגו הרותה ךרד םג םדאה תא ךנחמ ה"בקה
ירחא .'ה תטיסרבינוא לש לוק-רואה תקלחמ - ולש םייחה ןויסנ י"ע
תמא תרות ונל ןתנ רשא..." :ןושלב 'ה תא םיכרבמ ,הרותה תאירק
לש םגו םיקלאה תולגתה לש םג הלודגה הריקסה ."ונכותב עטנ םלוע ייחו
ןובשח לכל תפומ הווהמ םירבד רפסב המואה לשו השמ לש םייחה ןויסנ
דע בוצעה ימואלה שפנה ןובשח תפוקתב ונתוא הוולמ איה ןכ לע ;שפנ
םימיהו לולא שדוח לש השקה ישיאה שפנה ןובשח תפוקתו באב העשת
ךרדה ףוסבש םילודגה םייחישמה םידעיה תא תרייצמ איהש דועב ,םיארונה
'ה .תירסומ החלצהב תורושק הללקהו הכרבה .תיתפומה לארשיל הכוראה
וב ןיאש ,ושע ;בר הכ לאיצנטופ וב ןומטש ,לארשי ורוכב-ונב םע דיפקמ
.השק-הוושה לכ .םירצמב הרשכה אלל ,ריעש ,ולומג תא דימ לבקמ ,הברה

ןברוח לש םירסמב ,הנש 700 רובעב ,ץומא-ןב והיעשי ןוזחב םיניחבמ ךכ
,רוהט בלב אלש תונברק תברקה עיקומ אוה אי:א-ב .םיילאיצנטופ תולגו
השיגה) תונכב אלש םישענ םא -הליפתו םידעומ ,תותבש םג םהומכו
תינרדומה תוילרבילה םע תודהיה דכלתתש ךכל תפאושה ,"תינרדומה"
םימד םכידי ?עודמ .(תונברקה תברקה יוניגב קר הניחבמ ,תיחטשהו
,טפשמ ושריד ,בטיה ודמיל" :דדועל הכירצ גוס לכמ תיתד תוליעפ -!ואלמ
"השודק" תוליעפ רשאכ .(זי:א) "הנמלא וביר ,םותי וטפיש ,ץומח ורשא
ךכזלו םהלש שדקמה תא תינמז בירחהל 'ה לע ,השודק-אל תוישיא לע הפחמ
הריסמ שאהש ומכ ,רוהיטה אוה שנועהש ריבסמ והיעשי .תולגב םתוא
יתולגה םייבשמ םידוהיה וררחתשי ףוסב .הב הקבדה תלוספה תא תכתמהמ
קדצל םייתימא םיתפומ םילשורי םגו ןויצ םג ויהי זאו ,ישפנהו יזיפה
!תיחישמ החמש לש םויל היהי זא באב העשת .הלוכ תושונאה תא ודפיו


The T.O.P. home page


Back to the home page.