רמא
גכ:דכ-א:אכ ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

:ןכות
.רמא תשרפ תיפצת .א
.השרפה עקר .ב
.םוכיס .ג
.השרפה תריקס .ד
.הרטפהה .ה
הארשהו ןויע .ו


רמא תשרפ תיפצת .א

דוסב תקסוע רמא תשרפ ;םייחה דוס ,תושיאב וקסע תונורחאה תוישרפה יתש
עוטנל ידכ ,םירפוח הכות לא רשא ,המדאב םירושק הלא ינש .תומה
.םדאה - האירבה איש תא רובקל םג ךא ,םייחה תודוסי תא חינהלו םיערז
.שמשהמ תמייקתמ המצע איהש ,"ץראה רפע"מ ,חמוצהמ םוי-םוי הנבנ ופוג
הדוקנ קר רתונ ,םדאל בושח ךכ לכ אוהש ףא ,תוומו הבהא לש עגר לכ
רבעמ רשא לא רשקתמ אוה ןיא םא ,תיפוסניאה םויקה תנומתב ןבומ-תרסח
תחת הזה םלועב תויחל ,תאז תמועל ,םיבייח .שמשל רבעמ וליפאו ,ץראל
.םדאה ףוגב דחוימב רומא הז לכ :'ה תניכשל ילככ וחתפלו (תלהק) שמשה
.םהינב םיסחיבו ,ץראו םימש ןיב ,המשנל ףוג ןיב דימתמה חתמב תקסוע ונתשרפ

תאז - 'ה רבד םע וניתובשחמ תאו וניביל תא םאתל םיפאוש ונחנא םג
,תווצמה תיישע תא הווח ,ישיא ,ינא ךיא ,ימצעל תוחפל , עיבהל תרמוא
יפל ,;'ה לש ותנווכ תא ןיבהל ןתינ אל ,רבד לש ופוסבש תורמל
הרוצב ."תוצמה ימעט" ירחא שופיחה לש שוריפה הז ,קיצבולוס ב"י ברה
תא ריבסהל ויתונויסנ תא קידצהל (ט"נק) "ךוניחה רפס" הסנמ ,המוד
האור אוה .דימת ךכ וגהנ דומלתה ימכחש הדבועה ןויצ ךות ,תווצמה ימעט
ךותב םירתתסמה םיקמעמה תא הלגמ אוהש ךכב ,חבשל יוארה ,ודיקפת תא
םג ךכ - (ט:ב ש"הש) "םיכרחה ןמ ץיצמ" - םיישרדמ/םיידומלתה םירואיבה
עדמל המודב - תוינססה תוראשנ וניתונקסמ לכש ,ןייצמה ם"במרה
.אי:ג תלהק הושה ;ינרדומה


השרפה עקר .ב

המואכ תידוחיה תידוהיה תוחילשה תא המכיס רבעש עובשה תשרפש ירחא
לע תומ שנוע רזוגה ,בגא-תרעה ןיעמכ ,טושפה ןידה אב ,תיקלא השודק
םידחוימה השודקה יניד ןושאר י"ע התע קזחתמ הז שגד .םיתמה לא םינופה
,םיתמה םע עגמ לכמ ענמיהל הוצמה - "םינהכה תכלממ ינהכ" - םינהכל
.םייחה םע השודקה תיוושומ ןאכמ .םתאמוט םעו


םוכיס .ג

,םהיתונורשכו םתוגהנתהל ,םינהכל םיעגונה םידחוימה םינידב תקסוע וז השרפ
ןחלושה םחלו הרונמה תורנל ,םישדוקמה םימיל ,המהב תונברק לש םתורשכל
.הליקסכ 'ה םש תא ללקמה לש שנועה תרהבהלו ,ןכשמבש


אל-וט:דמ לאקזחי ,הרטפהה .ד

הרהמב ,וב שמשתש הנוהכהו ישילשה שדקמה תיב יטרפ תא גיצמ איבנה
ינב"כ םעה תא וגיהניש ,קודצ ינב ,תפומל-םינהכ הגיצמ איה !ונימיב
ךישממה ,שריה 'מ) םתסנרפ ליבשב ,םדי-לע םיגהנומ תויהל םוקמב ,"יול
םיקסופה ,ךורע ןחלושו ם"במרה תובקעב ,שריה ר"שר ויבא לש וכרד תא
.(!םמצע תא סנרפל םימכח ידימלת לעש


השרפה תהריקס .ה

אל שפנל :םהילא תרמאו ,ןרהא ינב ,םינהכה לא רומא :השמ לא 'ה רמאיו"
בייח טוידה ןהכ .ותוא ורבקיש םירחא םנשישכ - (א:אכ) "וימעב אמטיי
,תפקשמה הדבוע) הלותבה ותוחאו ויחא ,וינב ,וירוה ,ותשאל אמטיהל
חא ןיבש יעבטה דסחה יסחיש- תומדוקה תוישרפב עבומה ןויערה תא ,ילוא
,"יתלכ ,יתוחא" ,הלעב םע תוחאה לש םיסחיב עמטיהל םיכירצ תוחאו
השא לש התומב אמטיהל ןהכל ול לא .(הינבב דיתעל ףקתשהלו , ש"השב
םירסואה םינידה לע הרותה תרזוח ןאכ .השורג ןוגכ ,התאשל ול היה רוסאש
ןאכ םיאב ןכ-ומכ ;םטוריפב תוברהל ידכ ,תמ לע לבא תואכ ףוגב עוגפל
חוליג תנוכמ ,םיירפסמל דוגינב) רוסא רעת קרש שיגדהל ,חוליג יניד
ךומסב שממ תעצובמ איה םא םיירפסמה תרופסת םג םירסואה שי ךא .('ודכו
המייקש השאכ ןאכ תרדגומה ,"הנוז" השא תאשל ןהכל ול לא .םינפה רועל
,י"שר לש ותרדגה הושה) ול אשנהל הילע רסאנש ימ םע תושיא יסחי םינפל
לכ ללוכ - שארהו ן"במרל דוגינב - אוהשכ ,"תונז"ל תבה תריסמל עגונב
.("תונז"כ ןיאושינל ץוחמ תושיא

ימ וא ןהכל םירוסאה ןיאושינמ הדלונש ימ) הללח תאשל ןהכל ול לא
הלא םירוסיא ,תומיוסמ תועד יפל .השורג וא (הלאכ ןיאושינב האשינש
האר) שגליפ תריחבל אלו ,דבלב ןיאושינל ןהכה תא םיליבגמ
רוסיאל תירשפא הביס .(87 'מע ,לארשיו השמ תדכ אלש ןיאושינ ,ןוסנילא
השאה לש ךשמנה רשקה איה ,הנמלאה תרתה תמועל ,"התמשאב אלש" השורגה
האלמה תוריסמה םע בשיתמ וניאש רבד ,יח דוע אוהשכ םדוקה הלעבל
ידכ ילוא ,ןידה תא הנשמ וניא שורגה לעבה לש ותומ ;ןהכה י"ע תעבתנה
,לאקזחי רפסב הרטפהבש תוברה תויעבה תחא !תאזכ תוחתפתה שקבי אל שיאש
ןהכ לש ותנמלאמ ץוח ,טוידה ןהכל אשנהל הנמלא לע הרטפהבש רוסיאה איה
תרחא השיג ;ישילשה שדקמה תיב ימיב הנתשי ןידהש תסרוג תחא השיג .רחא
תבישימ לצנבנ רודגיבא ברה גהונש ךרדכ לדבהה תא בשייל תוסנל איה
השק היהשכ ,ולש ותפוקתל קר איה לאקזחי לש ותנווכ ילוא .לתוכה
,ןכל ;תיללכה תותיחשה תרגסמב ,ודיקפתל ןמאנ ראשהל ןהכל דחוימב
םלועמ רשא ,רבעמו-לעמ ול הרוסמש השאל ןהכ לכ היה קוקז ,איהה הפוקתב
הברקהל הלגרוה רבכ ןכ םא אלא ,ול תגעגתמ איה ןיידעש ,רחאל האשינ אל
וז תואר תדוקנמ - ילוא הליבקמ) רתפנש ןהכ לש ותשא התויהב הכורכה
.(?ונמיב אפור לש ותשא - ןבומכ ,דבלב

תיוח תכיפה) 'ה םחל תא ולכואב ,תגלפומ השודק תגרדב תויהל בייח ןהכה
- תוררופתהו "תומ" תיוח ,תומיוסמ תוניחבמ ,איהש - תינפוגה הליכאה
"םייריש"ה תא לוכאל ידיסחה גהנמה םע הוושה :תיקלא חצנ ייח תיוחל
,הזה ןויערה לש םיירצונ םיפוליס םע - לידבהל -ו ,יברה לש ותליכאמ
ןהכל רוסא .שאב תפרשנ הפאנש ןהכ תב .(היסנכב ןייו םחל םתליכאב
שדקמהמ תאצל וליפא) והשלכ םדא לע לבא יסכטב ףתתשהל וא אמטיהל לודגה
.דבלב הלותב תאשל ול רתומו (!וירוהמ דחא תיולב חכונ תויהל

תורמל ,שדוקב שממ תרשלמ ןהכ םילסופה ,ףוג ימגפ תמישר עיפומ וישכע
,סכט ינוניג ןיא ודיקפתל רשא ,םכח-דימלת) הנוהכ תונתממ לספנ וניאש
תומלש דחי אוצמל יוכיסה תא תוארהל בייח ןהכ !וז ךרדב לספנ וניא
גצייל הלוכי - 'ב הגרדממ רבד אלו - תומלשה קר ירהש ,תינחורו תיזיפ
,תושונאה תומילש לש האצותכ ,היהי םגו ,היה םגש ,ומלועו ,ה"בקה תא
השק ןושלב םישמתשמ השמ םגו 'ה םג .(ירמגל םלש :רמולכ ,"דואמ בוט"
,אבה רוסיאהו ,ולא םירוסיא יבגל ("רמאיו" תמועל "רבדיו") רתוי
אמש ,אמט ומצע אוה דוע לכ ,"שודק ידוהי ןברק"מ לוכאל ןהכל רוסאש
,לכואב ,האמוטה ,תומה טנמלאמ קחרומ תויהל ןהכה לע) 'ה םש ללוחי
.(םלכואב ימשגל רבעמ תולעתהל דציכ םידוהיל הארמ אוהשכ

תרסח - האשינ םא וא ,האשינ אל םלועמש ותב ןכו ,ןהכה לש יונקה ודבע
שדוקה ילכאממ לוכאל ,ותשאל ומכ ,םהל רתומ ,האושנ אל רבכו םיאצאצ
אוה סנקה ,הגגשב לכא םאו ,םהמ לוכאל רוסא ,ןהכ וניאש ימל .(המורת)
."...וילע ותישימח ףסיו הגגשב שדק לכאי יכ שיאו" רמאנש ,"תישימח"
'ר לש העדה יפל) ןרקה לש 25%-כ (א"ע א"נ ק"ב) 'מגב רדגומ תישימחה
= 25% לש 20%) דחי סנקהו ןרקה לש ,20% ,"שמוח" אוה רשא ,(הישאי
לש (20%) תישימח - וטושפכ ושוריפ שמוח ,ןתנוי 'ר לש ותעדל .(125%
.ןרקה

ןרקה לש 25% = (שמוח + ןרק) לש (שמוח)

אלל תומהב קר תונברקכ איבהל םעהו םינהכה לע תווצל השמ הווטצה ןאכ
.הלעמו םימי הנומש ןבמ קר ןברקל תויואר תומהבש רמאנ השמל .םימגפ
יכ זע וא בשכ וא רוש" רמאנש ,ןברקל הלוספ "ןפוד אצוי" המהב
םג ,ומא הטחשנש רחאל דלונש המהב רמולכ ,םותי ;(זכ:בכ) "...דלווי
'שה - :חל ןילוח) "...ומא תחת םימי תעבש היהו..." :םש רמאנש ,הלוספ
רחאל היינש וליפא הייח דוע םאה םא לבא ;(ינימשה םויב איהש הלימ םע
ןב ש"ר יפל .האלהו ינימשה םויהמ דלווה תא בירקהל רתומ ,הדילה
אוהש דשח שי ,דלווה לש םייחב םימי העבש ואלמש דע ,לאילמג
םרט רטפנש קונית ,םדאב ,ןכ ומכ .תויחל ךישמהל לכוי אלש ,לפנ
.(:הלק תבש) ורובע םילבאתמ אלו ,לפנ ארקנ םוי םישלש ול ואלמ
אלש ורמאו ,לאילמג ןב ש"ר לש וזה העדה לע וקלח (א"ע ולק) ל"זח
.ג"בשר ומכ הכלהה לבא ,תוילמרונ תודילב לפנל םיששוח

תא לבא) םויה ותואב (הבקנ וא רכז ןיממ) היאצאצ םע השבכ טוחשל רוסא
לע הלאש שי ךכב ילוא - ויאצאצ תא םיטחושש םוי ותואב טוחשל רתומ באה
בייח "הדות ןברוק" .(!קוניתה תא "דלוי" באה םג םהיפל ,זאמל תרות
אוה ןכלו ,ונברקמ הצריי 'הש רמולכ ,בירקמה לש ןוצרל תויהל
דחא םוי ךות ,ונמזב ולכאל הווצמה לע םג ונברק תטיחש תעב בושחל ךירצ
דחא םויב הדות ימלש לוכאל הווצמה ילוא .(םירחא םימלשל םימי ינש)
ויהיש ,"תונשונ" תויתד תוייווח םידוהיל אהי אלש 'ה ןוצר לע ססובמ
ינש ללוכ ,תויולג לש ינש בוט םוי םע הוושה - "םכנוצרל" םג תונברקה
וללחי אלו .'ה ינא ,םתוא םתישעו יתוצמ תא םתרמשו" .חספב רדסה תוליל
"לארשי ינב ךותב יתשדקנו ('וכו םימוגפ תונברק י"ע) ישדק םש תא
ץראמ םכתא איצומה ,םכשדקמ 'ה ינא" - ('ה םש תא ללחי אלו םדא תומי)
.(גל-אל:בכ) ."'ה ינא ,םיקלאל םכל תויהל םירצמ

םתישע"ו ,"הנשמ" ,תווצמה דומילל סחייתמ "םתרמשו" ,םינהכ תרות יפל
םדוק םיכירצ ,תווצמ תושעל ףוסב ידכש ונתוא דמלמ הז .םתיישעל "םתוא
ילואו) םגו ,םיקייודמה םהיטרפ לכ תא ריכהל ידכ םג ,בטיה םתוא דומלל
םע ןיא - םהימעטו םתועמשמ תא ,רשפאש המכ ,ןיבהל (בושח רתוי דוע הז
איבמ אוה רשא ,השעמהמ בושח רתוי דומילהש וטילחה ל"זחו ,דיסח ץראה
אל - ראשי אל ףוסב ,קומע דומיל ילב השעמו ,רבד לש ופוסב השעמ ידיל
,וננובאדל ,וניארש ומכ ,ותוא ךישמהל ידכ תימינפ היצביטומ היהי
.םינורחאה תורודב

,השמ לש ותועצמאב ,'ה רבד תא איבהל הכישממ הרותה :ג"כ קרפ
םיעבקנה ,'ה םע הברק ידעומ ,םישודק םימי - ןמזה דמימ תשודקל רשקב
םימיה ןושארכ ,םלועה תאירבב העבקנש ,תבשמ ץוח) ירבעה חולה י"פע
לש םידחוימה םישעמה םע םיזרכומ םידעומה לש הכאלמה ירוסיא .(םישודקה
ארקנה) חספה תרחממ רמועה תישאר תברקה .חספה גחמ לחה ,דעומו דעומ לכ
לש ידדהה םסחיל זמר ,שודק םוי ,"דעומ" תארקנ תבשהש ומכ ,"תבש" ןאכ
(תבשה אשונ ,םלועה תאירבו ,םידעומה אשונ ,לארשי םע לש הירוטסיהה
ינפל השדח האובת לוכאל רוסא :טורטורפב היתונברק םע דחי ןאכ תגצומ
גח דע ,תועובש העבש ,םימי 49 םינומ ,ותברקה םוימ ;רמועה ןברק תברקה
םה ,םהיתונברק םע דחי ;ץמחה םחלה תורככ ינש תא םיבירקמ זא .תועובשה
לצא עיפומ אל הריכז השעמ םושו ,םשב ןאכ ארקנ גחה ןיא .ןהכל םישגומ
טקל .תרצע ינימשו תועובש - הרותב "תרצע" םיארקנש םיגחה ינשמ דחא ףא
."םהיקלא 'ה ינא" - רגלו ינעל םיראשנ האפו

ןורכז" ןאכ ארקנש ,הנשה שאר תא הגיצמ תדחוימ תיקלא הרמיא ,ליעלדכ
אל לבא ,רפושה תא םיריכזמ קרשכ ,תבשל זמר) "העורת
אלש ,ומשב) םירופיכה םוי תא הרותה הריכזמ ,כ"חא ;(וב םיעקות
תא תונעל םדאה לע .הרפכו םוצ ,ףוגה יוניע לש םויכ (הנשה שאר ומכ
זמר) "ןותבש תבש" לש םויקכ ,"ברע דע ברעמ" ,יעישתה םויב רבכ ומצע
,ינופצמו שיגר םדא לע ,יונע ןימ ,השק איהש ,יעישתב הדועס תווצמל
.(ןותבש תבש אלו ,"תבש" קר ארקנ הנשה שאר ;ארונה ירישעל הפוצה
,ןייוצמ ינימשה םויהשכ ,תוכוס ימי תעבש תא גוגחל הוuצמ 'ה ,הז בלשב
.שודק תרצע םויכ ,םש אלל

תעבש תא גוגחל הדוקפה האב כ"חאו ,ןברק ימיכ םימכוסמ םלוכ םימיה
ןהב השעית אלש ,תותבש ינימשהו ןושארה םויהשכ ,ףיסאה גחכ םימיה
תא ,בלולהו גורתאה תא לוטיל תבייחמ הרותה ,ןושארה םויל רשאב .הכאלמ
תנועב תויהל ךירצ הז גח) םימי העבש גוגחלו ,תוברעה תאו םיסדהה
בלשל הבוחה ןאכמ :ביבאב תויהל בייח חספש ומכ ,ויתסב רמולכ ,ףיסאה
בייח (רכז ןיממ ,ןאכ) חרזא לכ .(שמשה תנש תונוע םע הנבלה חול תא
המודה היוחה תא ןייצל ,םימי העבש תוכוסב (הנישו הליכא רמולכ) תבשל
.םכיקלא 'ה ינא - םירצמ תאיצי תפוקתמ

םידוהי - (ם"במרו ךורע ןחלוש ,ו"כ - ה"כ הכוס האר) הרורב הכלהה
םירעטצמ םניאשכ ,תיערא הניש וליפא ,הכוסב קר ןושיל םיבייח םירכז
תרתומ תיערא הייתשו הליכא לבא) םשג דרוישכ וא ץוחב רקשכ לשמל ,ךכב
םיטיאל םילכואשכ ,םויה ילוא -ומצע תיבב םיגהונ ךכ םגש ,הכוסל ץוחמ
תרדגה תא ביחרהל םיכירצ ,לפלפ תוניפו תודעסמב ןוגכ ,ץוחב תורורק
,וזה הכלהה תא תורמוש תויתדה תוידוהיה תוליהקה לכ ."תיארע הדועס"
.םיחונ םיאנתה רשאכ וליפא ,ללכב הכוסב םינשי אלש ,ד"בח ידיסחמ ץוח
םירקבמ ,רחאבש ילילשה דצה תא קר שפחל םיבהואש ,םיגוח ;הז ללגב
םיבויחה םירבדה לכ תא שיגדהל םיחכושו ,ד"בח ידיסח תא תופירחב
םידמולה ,ךרעב 12 ינב ,םיריעצ םירוחב ,אמגודל .םתוא םינייפאמש
םעפל םעפמ וזירכה ,וננוכמ ךרד ורבעש ,ימלסומה עבורב תיאטיל הבישיב
וידיסחמ ענמ אלש ללגב םגו ,הכוסב ןשי אל אוהש ללגב "סרוקיפא" יברהש
."שממ" ,חישמה אוהש זירכהל

תא ךירעמ דואמ ינא ,ולאה תורוקיבה תודוקנ יתש םא םיכסמ ינאש תורמל
,ונמיב ,ונמע לש לודג יכה גיהנמה ,ילוא ,היה אוה יניעב .*יברה
הברה .םידוהי אלו םידוהי ללוכ ,ותרותו 'ה לא םישנא הברה בריקו
לארשי םע לע ללכ םיעיפשמ אל טעמכ ,דומלת ידומילב םיחמומ ,"םילודג"
,דחא ףא - הנממ קלח קר וא ,תידרחה הרבחה לע קר אלא ,ולוכ םלועהו
םדא לע קר ;חישמה אוה א"טילש ךש ברהש בושחי אל ,"וידיסח"מ וליפא
.רבד הזכ םיבשוח ויה ןוסרינש ברה ומכ לודג

,ונבר השמ ללוכ - אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ שיא ןיא לבא *
ללגב "סרוקיפא" ונבר השמל םיארוק אל - !וניקדצ חישמ םג ילואו ,יברה
ימל ,עבש-תב םע אטח אל ךלמה דודש ל"זחב העדל וליפאו ,ויתואיגש
ותוא םיארוק קר ,סרפ ןועמש ומכ ,אטח ןכ דודש רמואו הז לע קלוחש
."סרוקיפא" אלו ,"העוט"

אל וידיסחו אוה המל ריבסהל הסנמ (תוכוסל השרפ ףדב) ד"בחמ יברה
.םיקדוצ םה תמאב םא רוקחל הסנמ אל אוה לבא .הכוסב ןושיל םיכירצ
רוא ,םשה תניכשב ושיגרה ,יעצמאה יברהו ונתוח ,וימדוקש ןעוט יברה
ומכ ,ןושיל רשפא יא ,הזכ בצמב .הכוסב םדא בבוסש ,הניב לש ףיקמה
אל יכנאו הזה םוקמב 'ה שי ןכא :רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו" :רמוא בקעיש
,ןכל ."יתנשי אל ,יתעדי םא" :ףיסומ י"שרו (ז"ט ח"כ תישארב) "יתעדי
ףא .הכוסל ץוחמ אלא םהל רשפא יא ,תוכוסב ןושיל םיכירצ ויהשכ
ללגב הכוסב הנישמ םירוטפ םה ,ףיקמה רואה תא ושיגרה אל םהידיסחש
ףיסומ יברה !םהיתובר ומכ ושיגרהל םילוכי אלש הזב םישיגרמ םהש רעצה
ונחנאש ומכ ,םהלש םייברה ומכ קוידיב ושעי םידיסחש ןינע םג שיש
אוה .ריתה ולש יברהש םוגפ סדה קוידיב חקל דימלתש דומלתב םיאצומ
ומנמנ הלא הניש ילב הלילה לכ הבאושה תיב תחמש תא וביח ל"זחש ףיסומ
.וז יארע תנישל הכוסל זא וגאד אל הארנכ -םהירבח םכש לע תצק

-וירבד תא לבקל השק דאמ ,ל"צז יברה תא ךירעמ ךכ לכ ינאש תורמל
ךוניחה רפסב וא ,םיקסופב שרדמב וא דומלתב ,הרותב בותכ אל .1
וליפא .וללגיב הכוסב ןושיל אל רתיהו הניב לש "ףיקמה רוא" לע רבד םוש
,ודסימ ןמלז רואוינש בר בתכש ,ברה לש ךורע ןחלוש ד"בח לש "ךנת"ה
םידרח קרש ףיסומ אוה -ךפהל ;הכוסל ץוחמ יארע וליפא הניש לכ רסוא
תונבל ויארוק תא דדועמ ברה וליפא .תורקה םהיתוכוסב זא ונשי םירימחמ
דחי תווצמ יתש םימיקמ ךכבו ,םהיתושנ םע תחנב ןושיל םילוכיש ךכ הכוס
ילואש ,םינורחא םינבר לש גהנמ לע ןגהל רזומ הארנ .(ח-ז :טלרת)
.הינתה לעב לש הרורבה הכלהה דגנ ,בוט אל ריוא גזמב ורוקמ

חטב לבא ;וילא הלגתמ 'השכ ןשי היה אל םתסה ןמש רמוא בקעי .2
םויה ונלוכ תא הווצמ אוה תמאבש ומכ ,ותוא הוויצ ןכ 'ה םא ןשי היה
.היה תמאבש יפכ ,וילא הלגתמ היה המצע הנישבו ,הכלהה יפל

לש ףיקמה רואה תא םישיגרמ אלש םירעטצמ םידיסח תמאב םא .3
,תוכוסב הכוסל סנכיהל םעפ ףא םהילא רוסאל ךירצ זא ,הכוסב הניב
.ורעטצי אלש ,הליכאל וליפא

תואיבמה תוביסהשכ ,ובר ומכ קוידב השעי דיסחש ריבס אל הז .4
היעב יברל שי םא -ומצע דיסחל תוכיש אל ךרד וזיאב לועפל ובר תא
?םתוא לוכאל דיסחל רוסא םג ,תבשב םיגדו רשב לוכאל לוכי אלש ,ןטבב
לכש ןעט ל"צז קיציבולוס ףסוי ברה ,ץרא ךרד םע הרותב ורבח ,יברה דגנ
,ובר ישעמו תובשחמ תא תוקחל אלו ,תדחוימה ותוישיא תא חתפל ךירצ שיא
,הרומב ,ם"במרה םג ."דחא" אוהש איה ומצע 'ה לש תירקעה הנוכתהש ומכ
ומצע תא השוע אוהש המכ יפל קר םדאל עיגמ תיטרפ החגשה וליפאש טילחה
ובר תא אקווד רקבל םדא בייח ,ל"צז קוק .י.א ברה יפל ."יאמצעו דיחי"
ומכ ,תונורסח שי םדא לכל -ויתואיגשו ויתושלוח תא הקחי אלש ידכ
תחמשב חומשל םהיתוכוס תא ובזע םינברהש הדבועה .6 .הלעמל ונרבסהש
ומכ תויהל הכירצ הכוסה ;הכוסב תבשל הווצמה תא תרתוס אל הבאושה תיב
ויהש קיסהל ןיא ,הנווכ אלל תצק ומנמינש הדבועהמ .רהס תיב אלו ךתיב
לתוכב ומכ ,תובורק תוכוס ויה םג ילואו .הכוסל ץוחמ הנווכב םימנמנמ
ותיבל ץוחמ ,וזכ הרוצב ,םנמנל דיפקמ וניא דחא ףא ,ףוס ףוסו .םויה
.השרד וא האצרהב וא סובוטואב ומכ ,הנשה לכ

םיאבש ,יברה ירבד תורמל ,הכוסב ןושיל לארשי לכל ץילממ ינא ןכל
ד"בח ידיסח אקודש שיגדה רילפ הילדג ברה .וימדוק תא קידצהל
ליחתה רבכש ךילהת ,לארשי ללכמ םידרפנ ויהי אלש ,הכוסב ןושיל םיכרצ
,תודהיה תרוסמב .ותריטפ ירחא וליפא ,חישמה אוה יברהש םיזירחמש הזמ
.י ברה ,ילש ברה ,לשמל ."קםופ" ארקנ ,לודג יכה וליפא ,גיהנמ לכ אל
השמ ברמ לודג רתוי הברה היהש ףא ,קסופל בשחנ אל ,קי'ציבולוס
ל"צז ןיוז ףסוי המלש ברה ,ןכ ומכ ,םירחא םימוחתב ןייטשנייפ
.ותלודג תורמל ,ומצע יברה אלו ,ד"בח ישנא לש לודגה קסופכ בשחנ היה
ללגב ,חספל םילשורי תא בוזעל ךירצ ידוהי לכש טילחה יברהשכ ,ןכל
,דגנתה ןיוז בר ,םויה םש חספ ןברוק בירקהל ,ם"במרה יפל ,תורשפאה
בל םש אל ןיוז םג תמאב .יברה תצע דגנ ,םילשוריב וראשנ ד"בח ישנאו
םג ;הכלהב םידעומה ,םסרופמה ורפיסב הניב לש ףיקמה רואה לש ןויערל
לע רוזחא ינא .הכוסב תויהל הכירצ תיארע הניש וליפאש םש קסופ אוה
.תוכוסב ,'ה תרזעב ,הזה אשונה

ןאכ רכזומ וניא ןרהא) םיגחה יניד תא ולוכ םלועה תא דמיל השמ
םינהכ הרות) גחו גח לכ אובב (תונברקה יטרפב םינד ןיא ירהש ,תושרופמ
גחה םדוק םוי םישולש גחה יניד דומיל ןידש ,םירמוא שי .(בי:זי רומא
.גחה םדוק ףכת םעה יטושפ תא ודמליש םעה ישארל קר דעוימ

תיתכ ךז תיז ןמש וילא איבהל לארשי ינב תא תווצל השמ לע 'ה דקופ ןאכ
דחא רנ .(!תבשב םג) רקוב לכ ורדסלו ותוקנלו ,הלילה לכ קלדייש ידכ
ךכ ,תכורפה ינפל הדמעש הרונמב דימת קלד (יעצמאה זא ,לאמשמ ינשה)
12 .(תקולחמ - ברעמל חרזממ וא) םורדל ןופצמ רשי וקב ודמע היתורנש
םג תארקנה) הרונמה לומ ,בהזה ןחלוש לע תבש לכב ודמעוה םחל תורככ
הוולמ המירע לכשכ ,תומירע יתשב (ללכ הב עגונ םדה ןיא ירהש ,"הרוהט"
םחלה ןתינש ירחא קר 'הל הפרשנש ןויכ) םחלל "הרכזא" ,הכז הנובל
.םלוע תקוח וז .(י"שר ןייע - תלוס תחנמ לש רוכזאהמ קלחכ ,םינהכל

הרקמ ךותמ הלע אבה ןידה .שודק םוקמב שדוקה םחל תא לוכאל םינהכה לע
ידיב גרהנש הז אוה ירצמהש םירמוא שי) ירצמו הידוהי לש םנב :עראש
תויתרבחה תומכסומהמ גרח (ותשא םע בכשש ירחא ,ידוהי הכיהש לע ,השמ
.(ןד טבש תלחנב ירצמה ןב לש וקלח לע ובר ,שרדמה יפל) ידוהי םע ברו
תורככה 12 ןידל געלש ,םירמוא שי .(סולקנוא) שרופמה םשה תא ףדיג אוה
תוארוה תלבקל דע ורצעל הוצש השמ ינפל אבוה אוה .ןהכל ונתנש םינשיה
,הז ןינעב ול בישהל 'ה לע ץחל אל השמ .ושנעל רשאב 'ה תאמ תושרופמ
,הרזעל םעה קקזנשכ .םיצעה ששוקמ לש והרקמבכ ,שינעהל רהימ אל ירהש
שפנו םיאמטה הרקמו דחפלצ תונב הרקמ ומכ) םנינע תא איבהל השמ גהנ
.(ןתנוי םוגרת) תידימ הרהבה םשל 'ה ינפל דימ (חספב םדא

וניאו עייסל זרדזמ יתימא גיהנמש ,ןייצמ קי'ציבולוס .ב.י ברה
הוולמ םדא תחיצר .שיאה תא םוגרל שי שנועכש עבק 'ה .שינעהל זרדזמ
ברה יפל .םדא תעיצפ וא המהב תגירה לע םלושמ ףסכ קר םלוא ,תומ שנועב
םג תרתונ תימויקה המשאהש ושוריפ "ןיע תחת ןיע" ,קיציבולוס .ב .י
.'ודכו םירוויעל הרזע תטשוהב הילע רפכל רשפאו ,םולשתה עוציב ירחא
םינבאב םגרנ םנמא ףדגמה .ךיקלא 'ה ינא יכ ,ןיד ותוא ץראה דילילו רגל
דימשהל ונינעש ,טרופמ ןידב השרפ תמייתסמ ,אופא ,בוש .'ה עבקש יפכ
ינפל תראותמה ,תיללכה תכרעמה תא דימשהל הליחת הנווכב לעופש ימ תא
.םישודק תשרפב םלקסל וניווטצנ רשא ,ךלומ ידבועו םיפשכמ לצא ומכ ,הז


ןויעו רוהרה .ו

סחיימ ךלמילא 'ר .תודחא םימעפ םינהכה לא רבדל השמל ה"בקה רמוא ןאכ
ותוא חתיפש ימו דיקפתה תא שריש ימ ,תדה יקנע יגוס ינשל הז ןינע
המש בושי אמש ,רהזנ דימת ,הכשחהמ אבה ,ןורחאה .הבושת לעב ,ומצעב
ומכש לא םהלש הטלחהה-תבוח תא תובורק םיתעל םיריבעמ הלא ןיעמ םישנא)
;תועטל םעפ-ףא לוכי וניאש ,לא תגרדב ותוא םידימעמש ,"לודג" ,רחא לש
,"ןבל יבג לע רוחש" לכה אלש םהל םירמוא רשאכ םיזגרתמ הלאכ םישנא
תונוילג םידימשמ הלאכ םישנא) רחא בר םיתעלו ,קדוצ דחא בר םיתעלשו
ירהש ,לשכיהל ומצעל השרמ ,ותויתד תא "ומדב" שחה ,ןושארה (!ונלשכ
שיש - ןרהא ינב ,םינהכה םה הלאכ .קוחר לופי אלש ךכב חוטב אוה
!טהלבו טורטורפב םהילע לטומה תא ועצביש ידכ בושו בוש םדדועל

יפל ,(ה:וכ) הבר ארקיו ירבד תא איבמ ל"ז ץיבוביל .פורפ
ןיאו םילמ ןיאש תורמל ,לא דובכ םירפסמה םימשה תא םיראתמה ,טי םילהת
תא םיאטבמ םיימיימשה םיפוגהש ,טשפל רבעמ לא רדוח שרדמה .רבדמ
,םהילא רבדל בייח 'ה ןיא .םילמ אלל ,םלעפ םצעב ה"בקה לש ותלודג
האירבה לכ ומכ ,םהילאמ ,שארמ ותנכות וליאכ םתכאלמ תא םישוע םה ירהש
ול דנדנל םיבייח ,ןהכה ,םדאבש בוטה וליפא ,םדאה !םדאה תא טעמל -
תרבחב ףתתשהל ונלוכ לע .ותלוכי תא גישיש ידכ ותוא חיכוהלו ,דימת
לש ופוגו וקסעש תסרוגה תינרדומה הקיתאל דוגינב ,ידדה רופישו החכות
דחא ,הריסב םישנא ינשמ המגוד איבמ י"בשר לבא .דבלב ולש םה תלוזה
תא השוע אוהש הנוע ןושארה ,החומ ינשהשכ .הריסב רוח תושעל הצור םהמ
!הריסה ותואב ונלוכ --!ולש דצב קר רוחה

ארקיוב תונוכמ ,"תקוח"ו "רומא" ,תוומב תוקסועה תוישרפה יתש
האורה ,ךוניחה רפס לש ותפקשה תא םאות הז ילוא ."תורוהט" (ג:וכ) הבר
המשנה רואשכ וליפא ,לכשה תאו המשנה תא שטשטמהו דירומה רבדכ ףוגה תא
לכ תא יאדוב אמטמ דדב רתונה ףוגה ,המשנה תוקלתסה ירחא .וכותב ונדוע
.םיינמזו םיימשג םייח לכל תפתושמה ,ובש תוומה תיצמת םע עגמב אבה
םעונ יכרד היכרד" ,םדאה לש הנוילעה ותבוטל ונתינ תווצמה לכ ,םלוא
םולש יהי ,הרותה תא םירמוש םא --(זי:ג ילשמ) "םולש היתוביתנ לכו
אמטיהל ןהכה לע הווצמו ינחורה םתכהמ תמלעתמ הרותה .(ןמסירק הלאיבא)
אל םא תמה םבורק לע םהיתוביל ובצעתי ירהש ,םידיימ החפשמ יבורקל
תא קפסלו םהיתושגר חיש ךופשל ,םש בכוש אוה רשא להאל סנכיהל ולכוי
אלא וניא תוומהש קר אל דמלל ןהכה לע .וילע םתויכבב םשפנ תעיבת
תיוחל לעמ תולעתהל םתלוכיב םמצע םיינגרואה םייחהש םג אלא ,הילשא
!ותמשנב דואמ בהואמה ףוגה איה "ליח תשא"ש רמוא ם"יבלמה .תוומה

ךכ י"ע ,"לוכאל ךיא" ידוהיה תא דמלמ ןהכה יכ ןייצמ שריה ר"שר
ךפיהל היושע וז תיתייח הלועפ .השודקו הרהטב תונברקה תא לכוא אוהש
לע תויקלאה תולבגמה תרימש ךות הילא םישגינש יאנתב ,תינחור היוחל
תוכרבו תורשכ תועצמאב -ונפוגו ןוזמה סנל השיגר תועדומ ךותו הליכאה
אוה םא קרו ךא ,הז גוסמ תפומו אמגוד תויהל לוכי ומצע ןהכה .ןינהנה
ףסאנש ירחא .תוומה םע עגמ - ןואכדה רוקמ םע עגמ י"ע אמטנ וניא ומצע
תא וללחי אלו (עבטה יקלא) םהיקלאל ויהי םישודק" :םימכסמ ,הזכ עגמ
(םמצעב) ויהו ,םיבירקמ םה ,םיקלא םחל ,'ה ישא תא יכ ,םהיקלא םש
.(ז:אכ) "שדוק

ץמאל עבטה ךרדב םיטונש ריעמ ,טי רבדמב ,תקוח תשרפב שריה ר"שר
עגמ י"ע וז תימיטניא הרוצב תוומב םילקתנשכ הנומא-ןדבאו אטח-תוקפס
הרקמ יכ" :תלהקכ ,םישח .תמה בכוש וב רשא הנבמל הסינכה י"ע וא רישי
:םהל דחא הרקמו ,המהבה (לש הז םג) הרקמו םדאה ינב (לרוג אוה עבטב)
יכ ,ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו ,לכל דחא חורו ,הז תומת ןכ הז תומכ
.(טי:ג) "לבה לכה

הרפה רפא י"ע תיקלאה םדאה שפנבש הנומאה תותמא לא בש םדאה טא-טא
ול לא רשא ,לודגה ןהכה .םיתיזה רהב ברקומה ,תאטח ןברק ,המודאה
ידוהי .הז ןחלופב אמטנ ,רתויב םיבורקה ותחפשמ יבורקל וליפא אמטיהל
הרפה ימב .ןכשמה ןוויכל זתומ םדה דועב ה"בקה לא הרזח הנפומ דבוא
,יעיבשה םויב ןכו ,חמוצה תאירב םוי ,ישילשה םויב םישמתשמ המודאה
שדקתהל םיכירצ םה םג (ישילשה םויב וארבנש) םיינגרוא םייח יכ ונדמלל
.(טי:טי רבדמב)

ינשל ,םייחה תא םימייקמכ הניש לעו ןוזמ לע ףיקשהל םיליגר ונאש דועב
"הטימה לע עמש תאירק" תליפתב .ןכ םג םיילילש תוומ יטביה שי םירבדה
'ה ךורב ...תוומה ןשיא ןפ יניע ראהו :תוומל הנישה תא םיוושמ
םירמוא ל"זח ."םיתמהו םייחה תושפנ ךדיב יכ ,ונמוקב 'ה ךורב ,ונבכשב
דוגינב ,הנליומ ןואגה ;(ט תוכרב) איה תוומהמ םיששב דחא קלח הנישהש
רשא םדא .דבלב תועש 4 ,תוחפש המכ ןושיל םדאה תא דדוע ,ם"במרל
טעמ ךא קוקז םוקיה םעו 'ה םע םאותמ אוהו םיטעמ םה םיימינפה וידוגינ
.הנישל תוחפ קוקז אוה ןכ לעו - םידוגינה יבשיימ תומולחל

ימידבא 'ר :הליכאה לש תוומה יטביה לע עיבצמ רניבא המלש ברה
רחאל ךא ,תובבל ינש ול שי םדאה לש והתשמו ותדועס םדוקש רמא הפיחמ
בובנ שיאו :(די:אי) בויאב רמאנש יפכ ,דחא בל קר ול שי ,התשו לכאש
תודחאלו םאותל עיגהל לוכי וניא יחטש םדא - (ב ,בי ב:ב 'שה) בבליי
רע היה םדוק רשא ,םדאש רמוא רניבא ברה .(י"שר 'ר) ותמשנל ופוג ןיב
לש בבלה-דח ,"תומה" רוח ךות לא התע ךלשומ ,ונובער תורמל ,ןרקסו
ינחורה ובל תא דבאמ אוה ךכבו ,"הבוט החורא" דעסש ירחא תופייעו הניש
דעב ,ןעוט סרטלוו ךורב ;תודועסל דוגינב תולק תוחורא תוכזב הנעט)
ידוהיה בייח ,"תעבשו תלכאו" רחאל קר ירהש ,תולודג תודועס
.(ןנברדמ קר בייח אוה --אלו (י:ח) םירבד - אתיירואדמ ןוזמה תכרב
םלוח זא ירהש ,תויוארה ןה תונשדה תונווגמה תבשה תודועס קר ילוא
.תבשה לש "הרתיה המשנה"מ םיעבונה ,רתוי םיבגשנ םירבד לע תומולח םדאה

'ר .המשנה לש הידוגינו היתודוס תא ררחשמ (דוס=70=ןיי) ןיי ,ןכ-ומכ
,(אל ילוא הלחתהב) ןייל ומצע תא ליגרמהש רמא עשוהי 'ר ןב אנוה
:(זי:ט הירכז) בותכש ומכ ,ובל תא ןייה חתפי ,הלותבכ ובל רוגס וליפא
תא אכדמל ןאכ הנווכהש ןכתיי ;(ב,בי ב"ב 'שה) "תולותב בבוני שוריתו"
חורה תוממורתה לע רבודמו ,התוינשוח תא תאכדמ הלותבהש ומכ ,ויתושגר
םימיבו תותבשב קר דדועל שי ןייה תייתש תא ,בוש .יוכידה תפוקת םותב
לע "םייחל" תושעל םתס .התושה ייחמ חבושמה קלחה הלגתישכ ,םיבוט
.אל ילשמ האר --םיוג תקוח קר םוי לכ אקדוו

ידוהיה רובעב תוחפל ,ומע עגמה תאו תוומה תא חבשמה רוקמ םג שי ,םלוא
,השע רשא לכ תא םיקלא אריו" :הלוכ תושונאל ןהכ אלא וניאש טושפה
בולישל קוספב הנווכהש ,רמוא שיקל שיר .(אל:א 'רב) "דאמ בוט הנהו
רמוא ןנחוי 'ר וליאו ,ןאכ ונאשונ אוהש ,אבה םלועה םע הזה םלועה
,רחא וא הז טביהש תורמל ,ולוכ םוקיה לכ רבע לא תיפצת לע הבוגת אוהש
הרוצב .(ג:ט הבר תישארב) ער תואריהל לולע - ודבל וב םינייעמ םא
- םידדובמ םיקלחב קר טיבמ אוהש ךכב לארשי תא ללקל הסנמ םעלב ,המוד
הלבגהכ ילוא ,תוומל "דאמ בוט" יוטיבה תא סחיימ ריאמ 'ר .םויה הוושה
.(ה ,םש) הבושתב וריזחמה ,םדאה תוריהי לע

,הרותה ירתכל החשמה ןמש) בוט ןמשמ םש בוט" :ז תלהקב םיאצומ ךכ
ודלווה םוימ תוומה םויו ,(בוט םש רתכ אלל םירסחש ,הכולמהו הנוהכה
החמשה םע םיב הגילפמה הניפסמ םידרפנ הבש הדרחה תא הוושמ שרדמה)
לא תכלל בוט .(ה ,ב חלשב אתליכמ 'ר - תחלצומ הגלפהמ הבוש םע םישחש
.ובל לא ןתי יחהו םדאה לכ ףוס אוה רשאב ,התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב
בלו ,לבא תיבב םימכח בל .בל בטיי םינפ עורב יכ קוחשמ סעכ בוט
לש היזיולטה ירודיש ,ףוגנזיד תמועל באב העשת) "החמש תיבב םיליסכ
.(רטסבליס ליל תמועל הנשה שאר ,'וכו ןוסנב תמועל ןורכזה םוי

ןיב ןיחבמ ,וצ תשרפ ,"םירומיש ליל"ב ,יקספוטנק בוד באז ברה
הירוטסיהה .תעמשמ רסח אוה וליאכ הארנה תוומ ןיבל תועמשמ לעב תוומ
הניא תילכת םושו שטשוטמ לכהשכ ,"ברעה תלוע" תאלעהב תחתפנ ונלש
תפוקת לכ ךלהמב םידוהי לש םיקסופ יתלבה םתחיצרו םיוניעב תיארנ
איה .ותעד תא הניש 'הש םינעוטה תותדה ןתוא ינב י"ע דוחייב ,הלוגה
תועמשמב םיניחבמ רבכו ,"ןהכה" ,'ה תעפוהב ,"רחשה תלוע"ב הכישממ
רבד לש ופוסב .חישמה תומי חתפתהב ,לארשי ילייח לש ךשמתמה םתומב
חבזממ ראוי תמאה תרונמ רואו המחלמ דוע היהת אל ,םימלש תונברק ואבוי
ואריי זא קר ."םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ" ןכו ,ןברקה
,םינבלצה ,םיאמורה ידיב ,'ה שודיק לע ותמ רשא לכ לש םהיתונברק
תועמשמ יאלמכ ,תילותקה היסנכה תודסומו "ןידחאומלא"ה ,םינמרגה
."הרוהט ץרא" ,לארשי תועצמאב ,םיקלאה לא םדאה לש ובוש תרגסמב

ץראו םימש ןיב ןוזיאה ןויער תא יקספוטונק ברה חתפמ ,ונתשרפב
דצמו ,תוומהמ קחרתהל ןהכה לע ,דחא דצמ ,ךכל המודב .םיגחה תועצמאב
ןכו רתויב םיבורקה םייגולויבה ויבורקל אמטיהל הווצמ אוה ,ינש
רובקיש ימ ביבסמ ןיא רשאכ אמטיהל בייח לודגה ןהכה וליפא .ותשאל
םתואמ קחרתהל ךא ,םישנ תאשל םהילע .רתויב טושפה ידוהיה תא וליפא
םגו םינהכה םג .תיברימ תוביוחמו השודק בינהל םייושע םניאש םירשק
תא םידמלמ ךכבו ,דחי םג תינחורו תימשג תומלש גצייל םיבייח תונברקה
לש ישיא-יתלבה טביהב ה"בקה י"ע להונמה עבטב םוגפ הארנה לכש םעה
'שה) 'ה לש םיעוטה וינבמ עבונ הזכ םגפ לכ - םיקלאה - עבט יקוח
יאנתב קר ךא ,תונברקהמ לוכאל םהילע .(גי-אי:ו תישארב ;כ-ד:בל םירבד
.תינחלופ הרהט

דלונה ךרל המודב ,ובירקהל רתומש םדוק ומא םע םימי העבש םינתינ לגעל
.ילטנדנסנרטה תאו הירוטסיהה תא ,עבטה תא בלשל םיגחה לע .לומיי םרטב
חכ רבדמב ,גכ ארקיו ,דל תומש ,גכ תומש :הרותב םימעפ שמח םימושר םה
,רבדמבו ארקיוב םימושר םיגחה לכש ןייצמ ןמפוה דוד 'ר .זט םירבדו
םויהו שדוחה םינתינשכ ,םירופיכה םויו הנשה שאר ,תבש םללכבו
,חספ תא קר םיאצומ םירבדבו תומשב ."שדוק ארקמ" לכ לש םיקיודמה
,הוצמב םימייתסמ ןכו ,תואלקחו הנוע יזמרב םיעבקנה ,תוכוסו תועובש
תחטבה ךות ,םילשוריב שדקמה תיבל תולעל רכז לכ לעש ,םהב קר הרושקה
.(דכ-גכ :דל תומש) 'ה ידיב םיתבה לע הרימשה

חול תא תנתונה תירקיעה איה ,(א:זט םירבדל ירפס שרדמ יפל) ונתשרפ
תעפוה תא שיגדמ םירבד רפס .תונברקה תא תטרפמ רבדמבבש וזו ,םיגחה
סנכיהל דמועה ,שדחה רודל תונתינה תויחנהה ןיב ,שדקמה תיבב רוביצה
ץרא הדעיש הלואגהו םירצמ תאיציל םיגחה תא רשקמ תומש רפס .ץראל
ומיאתי םינהכהש ידכ םיקיודמ םימי םינייצמ רבדמבו ארקיו ירפס .לארשי
תא ךיישי בחרה רוביצה .םדעומב תונברקה תא ובירקיו חולה תא שרדנכ
,תדחוימ הוצמ י"ע הדחוי תבשה .יאלקחה רוזחמה - םקוסיעל םיגחה
-גחב םג תלפונ איהשכ וליפא ,הלש םיפיקמה הכאלמה ירוסיא תא שיגדהל
.ן"במרה ךכ

לש רוכזיא ןיא ,תוכוס לשו חספ לש ירוטסיהה רשקה ןתינ ןאכש תורמל
תינחלופ הוצמ ונל ןיא דציכ ,תלאשנה הלאשה לע .תועובשה גחב הרות ןתמ
ריכזהל ונל אלש בישהל רשפא ,גורתאו הצמ ומכ ,תועובשב הרושקה תדחוימ
לכב שדחמ םוי לכ ונל תנתינ איה ירהש ,ירוטסיה עוראכ הרות ןתמ תא
.ידוהיה ררוגתמ םש םוקמ

םיעוריאה לש תיחצנה הרושבה תא ונל ריכזהל םיאב חספו תוכוס
םג תסחייתמ הרותה םלוא .םירצמ תאיצי לש ,םיימעפ דחה ,םיירוטסיהה
תומשב ןוגכ ,הווה ןושלב םירצממ םיאצויהו םירצמב םיסנכנה םידוהיל
אלש םילולע ונא ,ןכ יפ לע ףא .ידימת ךילהתב םג רבודמהש זמורה ,א:א
ונא דימתש דועב ,,היווחב תוסנתיהל ילב ,הז ךילהתל םיעדומ תויהל
םוי לכ שדח תויהל יניס רה דמעמ לעש השיגדמ הרותה .הרותב םיזכורמ
לכ םירצמ תאיצי תא רוכזל ונילעש ןכ םג הפיסומ ךא ,(י,ט:ד םירבד)
.(ג:זט ,םש) ונייח ימי

תבשה ןיבש רשקל רתוי הבחר תוסחייתה סחייתמ יקספוטונק ברה
תפלחהב םהירחאל םגו םיגחה ינפל םג תאבומ איהש ןייצמו ,םיבוטה םימיל
.הריכזהל אבהו ,םלועה תאירבמ עבונה ,עובק םוי איה תבשה .םינפה םחל
רבד לש ופוסב םייולת עבטה יקוח לכשו םלועה תא ארב 'הש ,תעבוק איה
תוכזב רשא ,תבשה תדמוע םיגחה לש יאלקח-יתנועה רוזחמה שארב .ונוצרב
הז ידדה רשק .עבטה ירוזחמו תונועה לכ תא תללוכו תקבוח איה ,התרושב
לש וזמ תדרפנ התוצמ ןיא רשא ,םינפה םחל תועצמאב תבש לכ םג גוחנ
הרונמה רואש ם"בשרה ןייצמ ,(ב:ח) רבדמב רפסב ןכל .הרונמה תקלדה
עבטה םלוע תא שדקמו םמורמ ינחורה הרותה רואשכ םחלה ןחלוש לע ריאמ
תא םימילשמ (םירופ) ןחלושהו (הכונח) הרונמה .תושונאה יגשיהו ימשגה
גח וליאו ,ך"נתה תמיתח רחאל ועבקנש הלא םג ללוכ םיגחה רוזחמ
יעיבשה םויה רתונ ח"שת תנשל דעש ,ךכב זמרנ לארשי תנידמ לש תואמצעה
.(ש"בתאה תטישב) םוי ותואב לפנש לארשי יגח ןיב גוז-ןב אלל חספ לש

,םיגחה לש ,םיירוטסיהה אלו ,םייעבטה םיטביהה קר םירכזומ ונתשרפב
תועמשמ תמאב ןיא הנשה שארל .(23, 36, 40 - ן"במר 'שה) תוכוסל טרפ
לש ךפהה תא ריהצמה ףדגמב תמייתסמ ונתשרפ .'הו לארשי שגפמב תירוטסיה
תוליעפ לכ ךות לא רודחל 'ה תניכש לעש -םיגחהו שדקמהמ ונדמל רשא לכ
םימרוגה תא לסחל םג ךירצ ,יבויחה תא שיגדהל יד אל .הליעומ תישונא
,תפארע ,רלטיה :לשמל ,הלודגה ונתוחילשל םידגונמה רתויב םיילילשה
סחייל ןיאש ףקותב ןעוט קיציבולוס ב"י ברה .'וכו 'ה לוליח ,תולילא
תוקונית" םלוכ ירהש ,םויה לש תויתד-יטנא תויומדל הלא הדמ ינק
לכל םויה תרדוחה תינוליחה תוברתה רחא םנורוועב םיכלוהה ,"ובשנש
הדוהי בר ,"אב חישמהשכ"ב .בל-בוטבו תונלבסב קר םדמלל רשפאשו ,הניפ
דגנ ,םויה םינימאמ אלש ולא ףודרלו אנשל הוצמ שיש העד איבמ ןויח
,הארנכ ;הז תא עדי אל טושפ ןויח ;שיא ןוזחהו ,םירפוכ תוכלהב ם"במרה
-רפסה תא וארק אל וא ועדי אל םג ורפס לע תומכסהה ונתנש "םילודג"ה לכ
.אשונה לע ,םאל ןמרונ ברה ,יתימא "לודג" לש רמאמה תא וארק אלש לבח

The T.O.P. Home Page


Back to the home page.