םוצ ימיו תינעת

ןמלגופ בקעי :רבחמה
יקחצי .א :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:תוירקיע תורימא טקל

.דפסימבו יכבבו םוצב ,םכבבל לכב ידע ובוש ,'ה םואנ התע םגו
(ג ,ד רתסא ,הוושה -ב"י ,ב לאוי)

(ו"ט ,ב"ל םירבד) ...והשע קולא שוטיו -טעביו ןורושי ןמשיו

(...ב"י ,ח םירבד) ךיקולא 'ה תא תחכשו ...תעבשו לכאת ןפ

(ו ,ג"י עשוה) ינוחכש ןכ לע -םבל םריו ועבש ; ועבשיו םתיערמכ

(.א"י תינעת ,דומלת) אטוח ארקינ תינעתב בשויה לכ

תבש ימיב ךתחמשמ רתוי 'ה ינפל תלבוקמ הנניא תינעת םויב ךתעינכ
(נ ,ב ירזוכ) דעומו

לוכאלמ ,ידימ בוצע ינא באב העשתבו ידימ קוסע ינא רופכ םויב
(קי'ציבולוס .ב .י ברה) "תותשלו


:ןכות
.רוביצ תוינעת .א
.לשמ .ב
.םוצ ימיב הרותה תאירק .ג
.הרטפהה .ד
.באב 'טב הרותה תאירק .ה
באב 'טל הרטפה .ו
.תוניק .ז
.לארשי תרוסמב םוצה .ח


רוביצ תוינעת .א

ילעב םוצ ימי 4 דוע לארשי םע םייקמ ,ןותבשה תבש- רופיכ םוי דבלמ
םיבלש ריכזהל ודעונ ולא .(549 ח"וא י"ב :ח"י ה"ר האר) ירוטסיה עקר
הבוטה וצראמ לארשי םע שורגו ינשהו ןושארה שדקמה תיב ןברוחב םינוש
,וז תולגב ודבא םידוהיה בור ךא ,דרש דימת טועימ ,םנמוא .הבחרהו
.תופידרבו תוללובתהב

.(:ח"י ה"ר) ה"ר ירחא םוי ,ירשית 'גל עבקינ ,הילדג םוצ (1
חצר הז םויב .(ט"י ,ח ה ,ז הירכז) "יעיבשה םוצ" טושפ ול ארוק ך"נתה
,םקיחא ןב הילדג תא ,ינוציק ינמי טוירטפ ,הינתנ ןב לעמשי
םע ידנויו סודומל עיגה הלהש ירחא ,הדוהי זוחמ לש קידצה תימצה-לשומה
ידוהיה םויקה ךשמהל הנורחאה הווקתה לע ץקה ץיקה ךכב .ילבבה שבוכה
.הלחה תטלחומה תולגהו לארשי ץראב

ןויכ וידיסח תומב קידצה הילדג תא םימישאמ ל"זח :ונימיל םיחקל
ןושל עומשל םיבייח .(.א"מ הדנ) תמקרינה המיזמה לע תוערתההמ םלעתהש
.םממז תא ועצבי םה תרחא -םיעשרה תוינכות לע ערה

ףרח ,לארשיב ידוהיה בושיה ץק לע םילבאתמ ונא :ינויצ לבא
רוזחל ומיכסה דבלב םיטעמש ךכ ידכ דע ,לבבב ליח ושע םידוהיהש הדבועה
ץרא תביזעל האיבה הרותה תביזע .(םויכ ב"הרא תודהי ,הוושה) ארזע םע
הבישה תא םירבד רפס ראתמ ,ותרותלו 'הל הבישה ירחא -ךפהלו ,לארשי
ונתוא תממורמה השדח תינחור תושיגר -"בלה תלרע תלימ"ל תמרוגה ,ץראל
"רכינ תמדא לע ,'ה ריש תא רישנ ךיא" .הרותלו 'הל רתוי הקומע הבריקל
.('וכו ימאימ ,ןודנול יחרפ תולהקמ הושה ,ז"לק םיליהת)

ימי ועבקנ ורכזלש שדקמה תיב ןברוחכ הלוקש ,הילדג ומכ ,םיקידצ תתימ
הילדג לש ותומ אקווד רחבנ עודמ לבא- (:ח"י ה"ר) !םירחאה תינעתה
הילדגו הבושתה ימי םיליחתמ זאש ןויכ ילוא ?ה"ר ירחא םוצ תעיבקל
רוזחל ושקיב ןברוחה ירחאש םידוהי םתוא רובע תפומל גיהנמ שמיש
םירזוע ולאכ םישנא .בל בוט ,תונלבוס ,תגלפומ תונלבס לעב- הבושתב
הליהתה תא קינעהל 'ה ברסמ הכומנה ונתגרד בקעשכ םג דמעמ קיזחהל ונל
יאנקהו ףיקתה והילא .(םויה ;הוושה) אובל דיתעל ונל םיופצה ןוטלשהו
.םימיה תירחאב ראופמה ומוי אוביש דע ,שתומו םעוז ,שורפל ץלאנ
רחא לדיי דעצ רחא דעצ רשפאה לככ השוע ,ןלבסהו יטיאה ,עשילא םייתנב
םיאנקל רוזעי אל 'הש ענכתשמ יאכז ןב ןנחוי 'רש ירחא םג ךכ .לדיי
גישהל רשפאש רתויב בוטה םכסהה לע סוניספסא םע םתוח אוה ,םיידוהיה
,הימכחו הנבי ךרד ,לארשי ללכ תא ליצמ אוה ךכב ,(?ולסוא ;הוושה)
ודועב םיאיבנ 100 ריתסה הידבוע ךכ .1948-ב בושיש ימ היה אל תרחא
שוריושחא םע ןכ הגהנ רתסא םגו ,לבזיאו באחא םע ץוח יפלכ הלועפ ףתשמ
.(?ר'גניסיק ;הוושה)

בערה ,םילשורי לע רוצמ עשרה רצנדכובנ ליטה תבטב הרשעב (2
תישארה תונברה .('ב-'א ,ד"כ לאקזחי) ץקה תליחת לע ורשיב ולחהש לבסהו
ונניא םתומ ךיראתש ולאל יללכה שידקה םוי תא הז םויב העבק לארשיל
.עודי

שדקמב הקספנ דימתה תברקה ,תוחולה וצפונ ,זומתב ז"יב (3
ףרש עשרה סומטסופאו ,ינשה שדקמה ימיב וצרפנ םילשורי תומוח ,ןושארה
דע רחשה תולעמ םיכשמנ וללה תומוצה 3 .לכיהב םלצ דימעהו הרותה תא
.הלילב םיבכוכה תאצ

ינש וברחנ הז םויב ,ץראל סנכי אל רבדמה רודש רזגנ באב 'טב (4
רב וגיהנמ םע דחי שבכנ רתיבב יאמצעה ידוהיה ןילופורטמה ,םישדקמה
סרה סופור סונרוט .יחישמ לאיצנטופ וב היה אביקע 'ר תעדלש אבכוכ
סונרוט חלש ,םידוהיה גיצנכ אמורב ע"ר היהשכ) לכיהה םוקמ תא שרחו
ןורטאת"ב ביגה אנתהש ל"זחב רפוסמ ;ותוא תותפל ותשא תא סופור
הל ריבסה ,וישעמ תא ריבסהל שקבתנשכ .קחצו הכב ,קרי אוה-"ינרדומ
ןיאמ עד" :לאללהמ ןב איבקע ובר לש רמאמב רכזינ ,היפויב שיגרהש תעבש
הכבו החורס הפיטמ אב היפויש ןויכ קרי אוה .(א ,ג) תובאב "וכו תאב
בריס קוחצה תביס תא ;העלותו המיר םוקמל עיגהל הדיתע איהש רכזשכ
השקב איה .ותשא תויהל הדיתע איהש שדוקה חורב האר אוה -הל רפסל
הרייגתה ,הבושתב הרזח בויחב בישהשכו הבושת תושעל לכות םא תעדל
הנושארה ותשא לחרל "בהז לש םילשורי" ע"ר הנק הפסכמ ילוא ;ול האשינו
ומכ .(ר'גניסיק יסננ :הוושה- ן"רו י"שרב :נ םירדנ :י ז"ע האר -
רעצה -אבה ברעל דעו המחה תעיקש ינפלמ הזה םוצה םג ךשמנ רופיכ םויב
הדימב ותוא תממורמו ימשגה םלועהמ הבר הדימב םדאה תא קתנמ יזיפה
.(ה ,ח ,ד ל"חמרה ,'ה ךרד) םיכאלמה תניחבל ,תמיוסמ

םיכלמ ותמועל .(...ב"י ,ב"נ) באב 'יב ןושארה שדקמה ףרשנ והימרי יפל
,ה"כ) תיבה תא ףרש זאו יעיבשב םילשוריל עיגה ןדארזובנש ןעוט 'ב
.י 'ר) םיקיודמ םיכיראת רוכזל השק םידבכ תונוסא לש םמוציעב .(...'ח
וללותשה ,יעיבשב שדקמל וסנכנ םיידשכהש םיריבסמ ל"זח .(קי'ציבולוס
ירישעה ךרוא לכל הכשמנ הפירשהו ברעב יעישתב ותיצה ,ינימשה ךשמב םש
קמועש ונדמלל ידכ רפס לכב עיפומ דחא ךיראת קרש רשפא ,.ט"כ תינעת)
הוושה לשמל -תורוקמה לכ תא הוושמו דמולש ימל קר הלגתמ הרותה תנווכ
ןיב י"שר השועש רשקה ןינעב ,א"כ 'א םימיה ירביד םע ד"כ 'ב לאומש
.(ךכל תיסה ימו םעה תא דוד הנמשכ הצרפש הפגמל ערה ןיע

םייקל םידוהיה וגהנ ,(ט"י ,ח הירכז האר) וללה םימודקה תומוצה 4 דבלמ
הבוגתה תא חיצנמה ,(א"ל ,'י רתסא האר) רדא ג"יב רתסא תינעת תא םג
םא .תימצע הנגהו תונלדתש ,הליפת ,םוצ -תוימשיטנא תופידרל תידוהיה
םירחאה תומוצה 'דל דוגינב ,ישימח םויל ותוא םימידקמ תבשב לח אוה
םג ומכ ,לבאהו תומוצה לכ תילכת.('ה 'ה ת"מ) ןושאר םויל םיחוד םתואש
םדאה תא ריזחהל ךירצש יתרוקיב שפנ ןובשח ,ינחור קוזיח אוה ,פ"כוי
ומצעלשכ דעי ונניא םוצה .רתוי ההובג םייח תגרדלו ,םיקולאל ,ומצעל
,םירכוז ונאש םייגארטה םיעוריאה .הזה יונישה תא ללוחל יעצמא אלא
יאטחו וניאטח לע םידוותמ ונא ןכל ,הכומנה ונתגרד לשב םיכשמנו ומרגנ
ותשלוחל עדומ השענ םצה .(ה"פ תינעת ת"מ האר 'מ ,ו"כ ארקיו) וניתובא
,םוי ידמ התשמו לכאמ ול ןמזיש 'הב ותולתל ,התומת ןבכ תישונאה
ךכ לכ ץוחנ ול הארנש המ ילב רדתסהל ,היהתש לככ תלבגומ ,ותלוכילו
ובריקב תחמוצ םוצה ירחא ,ךדיאמ ;(ריביסב ץיבולדנמו יקסנרש הוושה)
תורשכה ךכ .'ה ארבש ןיזמו םיעט ןוזמ לש אלפנה ןוויגל השדח הכרעה
יסיסבה ףחדה תא םיכפוה לכואה ירחאו ינפל רמול םדאה שרדינש תוכרבהו
.ןוזמ לכ רוקמ ,'ה תבריק לש היוחל הזה


לשמ .ב

רתוי ועמשי אל הלכו ןתח לוק ,החמשו ןושש לוקש ריהזמ והימרי
תפוקת לע םירש ונא הנותח לכב .(ד"ל ,ז) םילשורי תוצוחבו הדוהי ירעב
לק םילשורי תוצוחבו הדוהי ירעב עמשי דוע":שכ ,הווהתמו תכלוהה חישמה
.(א"י-י ,ג"ל) "הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש

התלגתנ רעצה הברמל .ותלכל ראופמ ןומרא הנבש םיליצא ןב ןתח היה ויה
איה .םידימת הבזכאו רעצ ול המרגש תינלשר תיב תרקעו הבולע השאכ וז
םה וליפא לבא בל תמושתו הכרעהב תוכזל תלחימ ,םיתרשמה םע העשעתשה ףא
אוה ,השרגל לכי אלו דואמ התוא בהא אוה תאז לכ תורמל .םבילב הל וזב
ןיטולחל הרסמתה אל םלועמו וב תבהואמ ןיידע איה הבבל יקמיעבש עדי םג
לגוסמ היה אל ךא הפהפיה םתיב תא םטאו רגס אוה רובש בלב .רחא שיאל
הברוח רתונ םוקמה ךא ,םידוונ וב ונכתשה תעל תעמ .ותוא רוכמל
.יליצא גוז ותואל קר דעונ וליאכ ,המימשמ

םתיבל תושיחנב הבש איה !םידיב המצע תא סופתל השאה הטילחה דחא םוי
.שיבכע ירוקו קבא ,רפע תובכש תחת ערוכ ,םש דמע ןיידע אוה -ןושארה
קיזחת תושיחנה םא תוארל הפצמ ,ןיתמה ןיידע ךא ,רשואמ היה הלעב
הלילו םמוי הלמע איה .ותשא םע הואגב עיפויו התיבה בושי םרטב ,דמעמ
סמועש םימעפ .חרפ לכ שדחמ תלתוש ,הניפ לכ תקרממ ,םוקישה תכאלמב
חרז בוש תיבה ,הכאלמה המת ,ףוסבל .הלעב תא הבילמ חיכשה ףא הדובעה
וליפא לבא .הקומע החמשו קופיס השח איהו ,הנושארה ותראפת אולמב
.רסח אוהשמ היה ,םיבר םיחרוא וב תלבקמ ףאו ןומראה תא תלהנמ הדועב
רק ,דחא לפא הלילבו .הלש שיאה ילב הדבל היח ,הבילב קיר ללח השח איה
םהש רשואה .רזח אוה .תלדה לע השיקנ העמשנ ,םיעוגעגה ורבגשכ ,דיחפמו
.םילימב וראותי אל ,םהינכש לכ לע ךכל היהש העפשההו דחיב ווח

ראש ,םהינכש ,לארשי ץרא איה םנומרא ;'ה אוה ןתחה ,לארשי םע איה הלכה
ך"נתה ךרוא לכל םילמסמ הלכו ןתח ,רתוי קומע ןבומב .תושונאה
,ץראל סנכנ לארשי םעש רחאל .(םירישה ריש ,לשמל) לארשי תאו 'ה תא
קרמ .םתולג ימי לכ םמשיתו ,רז םעל היתוריפ תא בינת אל םלועל איה
!וימימ הארש רתויב םיממושה תומוקמה דחאכ לארשי ץרא תא ראתמ ןיווט
תכלוה איה םימוצע הברקהו ץמאמ רחאלו וצראל בש לארשי םע ונימיב
המלשהו סויפ לש השוחתב םיגופס םידוקירהו הרישה .הרופ ןגל תישענו
.תושרדמהו תויסנכה יתבמ תולוקה םיעקוב הדוהי ירע לכב .ומעו 'ה ןיב
ירביד םהיניב םיפילחמה םינקזו םירענ םימוה םילשוריב תובוחרה וליפא
תוריעצו ,הלואגה תישאר לש תושגרתה םבריקב םיאשונ םיבר םיריעצ .הרות
ידוהי תיב םידסימה הלכו ןתח לכ !ישימחה דליה תא םבריקב תואשונ תובר
ןוצר יהי .חישמל דע םהרבאמ תכשמנה הלואגה תרשרשל הילוח דוע םיפיסומ
תמקהב ומשגתי תושונאה תופיאש בטימש ןכיה -לארשי ץראב ודחאתי םלוכש
.תיתימא החמש לש םויל ךפהת באב העשת וליפא ,איהה תעב.תינרדומ תפומ תרבח


םוצ ימיב הרותה תאירק .ג

י-א ,ד"לו ד"י-א"י ,ב"ל תומשב םיארוק ,ל"זח ונקיתש םוצה ימי לכב
.באב 'ט רקוב טעמל ,םירהצבו רקובב

אטח תשרפ ירחא ומע דגנ 'ה תמח תא ךכשל הסנמ השמ :ב"ל תומש
'ה לוליחו ,םירצממ םתאצ זאמ םהב עיקשה המכ ול ריכזמ אוה ,לגעה
תוכז תא ותרזעל סייגמ םג השמ .םיירצמל ןברוחה רבד עדווי םע םרגיש
.ןענכ ץרא תא םהל תתלו םערז תא תוברהל 'ה חיטבה ובש תירבהו ,תובאה
המכ הנשמ אל -םיאבה תורודה לכל אמגוד) .ומע תא דימשי אלו סייפתמ 'ה
תאז ,םתוחילשל עגונב ותעד תא הנשי אל םלועל 'ה םידוהיה ועישרה
(םלסיאהו תורצנה תדמעל דוגינב

ינש בצוחו יניס רה לע ודבל השמ הלוע ,רחשה רוא םע :ד"ל תומש
:השמ ינפל ופלוחב ויתודימ תא הלגמו ןנעב דרוי 'ה .םישדח תוחול
םיפלאל דסח רצונ ,דסח ברו ,םיפא ךרא ,ןונחו םוחר ,ל-א ,'ה ,'ה"
ולא תא) הקני אל הקנו ,האטחו עשפו ,ןווע אשונ ,(תורוד יפלאל)
"םיעבירלו םישלישל םינב לע תובא ןווע דקופ ,(םהישעמ םינקתמ םניאש
לע עיפשהל לגוסמה ,םדאה עקר תא רכוז 'ה ,ןובשחה תא רכוזה דיקפ ומכ)
'ר -"רבד רשאכ הרש תא דקפ 'הו" :הוושה -תורוד 4 דע וישעמ
םוקמהש ןייצמ א"טילש ינפג יכדרמ 'ר .ז-ו ,ד"ל ;ל"צז גנוי ואיל
'ה .וישעמ חרוב בקעישכ אוה ,דכנל אבס ןיב ישפנ סחי ראותמ וב ןושארה
ףתתשמ דכנהש ףא ."...קחצי יקולאו ךיבא םהרבא יקולא"כ ומולחב עיפומ
ףוסב ;ולשמ תוירוקמ ךותמ הז תא תושעל ךירצ אוה ובס תרוסמבו םיכרעב
אוה ,הליפתב .קחציו םהרבא קר אל ,"לארשי יקולא" םג תויהל 'ה ךפוה
םיטלובה ,י"שר ידכנ .וניתובא יקולא הז ירחא קרו "וניקולא" םדוק
בושו ללפתהל רהימ השמ .(וילע קולחל םיברמ םג וכרד תכשמהב רתויב
הנענ 'ה .םכותב ןוכשיו הלחנל םתוא חקיש ,ומעל חלסיש 'המ שקיב
(ןיבי=) הארי זא -"ץראה לכב וארינ אל רשא תואלפינ" םע תירב חיטבמו
רשוא ,ןוחצנ חיטבה 'הש ףא .השמל םיקולאה ןיב רשקה תוארונ תא םעה
ץראל האלה ךישמהל ברסמ השמ ,ינוליחה ינויצה םולחה ,לארשי םעל רשועו
לארשי םע לש ודוחיו ינויצ-יתדה םולחה ,םכותב ןוכשת אל 'ה תניכש םא
.(ו"ט ,ג"ל)


םוצ ימיל הרטפהה.ד

שקבל םדאל ארוק 'ה ;ח ,ו"נ-ו ,ה"נ והיעשימ החוקלו החנמב תארקינ
הארנ לכהשכ םימוגעה םוצה ימי ןוגכ ,ךכל םילגוסמה םימיב דחוימב ותוא
'ה ושרד -ישממ אלו שולק הארנ עשרהשכ םיחמשה גחה ימיבו ,שאוימ
בשיו ויתובשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בוזעי בורק ותויהב והוארק ואצמהב
םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ .חולסל הברי יכ וניקולא לאו והמחריו 'ה לא
ץראמ ('ה םוקמ) םימש והבג יכ .'ה םאנ ,יכרד םכיכרד אלו
).םכיתבשחממ יתבשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ,(םדאה םוקמ)
םלוע תאירב תעב םייק היה אל אוהש ול ריכזמ בויאל ותינפב 'ה ;הוושה
המל תוביסה תא ןיבהל ותלוכיב ןכלו ערו בוט ןיב תישפוח הריחב לש
.(הזכ םלועב ללוחתמש

יכ ,בושי אל המשו םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ" :ךישממ והיעשי
ןכ .לכואל םחלו ערוזל ערז ןתנו החימצהו הדילוהו ץראה תא הוורה םא
יתצפח רשא תא השע םא יכ ,םקיר ילא בושי אל ,יפמ אצי רשא ירבד היהי
ואצת החמישב יכ .( עיפשמו ללוחמ דימת 'ה רבד) .ויתחלש רשא חילצהו
םדאהשכ) הניר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה ןולבות םולשבו
ףכ ואחמי הדשה יצע לכו (ול רפתשי עבטה םג ,ועביט תא רפשי
אל הלואגה רחאל לארשי םע .(?ףיטקב ךרוצ ילב רושנל תוריפל ומרגיו)
,תיתימא תויתד .רשויהו קדצה לע רומשי אוה םא ,רתוי לובסי
םדא ןיב הניקת תוגהנתהב תבלושמ תויהל תבייח ,תבשה למסמ התואש
םתוא םלצל םיסנמה םיריית לע סעכב םיקעוצה "םייתד" םישנא .וריבחל
וליפא .םתליפתמ געל םישועו םימש םש םיללחמ ,לתוכה די לע םיללפתמ
קבדי םא יחצינ ןורכיזלו קופיסל וכזי ,סירסהו רגה ,רתויב דדובה םדאה
.'ה יכרדב

,ונדימשהל תונויסנ ינפמ םיכורד רמשמה לע םידמוע ונאש תעב וב ,ןכל
.ונברקב תויחל םולש ירחוש םיטסיאתונומ םימלסוממ םיללוש ונא ןיא
םיתיעל ;הרותה יפל היחנ אל ונא םא ,םהל אקוד עייסל לולע 'ה ,אברדא
'יפא ,םילילא ידבוע םידוהי דגנ םתמחלמב ןידמו באומ ורבג תופוכת
ישדוק רה לא םיתואיבהו " :ףוסבלו .(םיטפוש רפס האר) לארשי ץרא ךותב
יתיב יכ ,יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע .יתליפת תיבב םיתחמישו
םיאבה לכ תא הכרבב םדקמ 'ה) "םימעה לכל ארקי הליפת תיב
תירצונ-תידוהיה הדיעוה ;הוושה -חונ ינב תווצמ לש תילסרבינואה תדלו ,לתוכל
דוד 'ר םזי התואש תינוליחה הרבחב תותדה ינשל תופתושמה תויעבב ןוידל
יחדנ ץבקמ םיקולא 'ה םואנ" .(לארשי תדוגא ידי לע התנוגשו ןזור
."ויצבקנל וילע ץבקא דוע -לארשי


באב העשתב הרותה תאירק (ה

לארשיב םיכשוממ גושגשו עפש .מ-ה"כ ,ד םירבד -ןנחתאומ םיארוק רקובב
השמ .'ה ףא ןורח תא ותיציש ,םילילא תדובעו ימינפ ןווינל ומרגי
ודרשי םידוהיה .ןברוחו תידימ תולג היהת תענמנ יתלבה האצותהש ריהזמ
ודבעי םה םש .ףקיה תבחר הלוג ינפ לע םירוזפ םיריעז םיטועימכ
ףוחל תיב ,לשמל) .םדא ידי השעמ ,ןבאו ץע םיושע םיתמ םילילאל
קי'ציבולוס .י 'רו ןידמע בקעי 'ר .(יסנומב הנואס ,טקשה סוניקואה
תתוועמו תזרפומ םיכרע תכרעמל איה "םילילא"ב ןאכ הנוכהש םיריבסמ
םידוהיה ולכוי לארשי ץראב קר -תומואה ןיב היהשה בקע רצויתש
'ה תואיצמ לש טביה לכ ביצהלו רדס טילשהל ץרא יווצק לכמ םיצבקתמה
תולגה קמועמ 'ה תא ושפחי םה .המיאתמ היצרופרופבו יוארה ומוקמב
.(ריביסב ץיבולדנמ ,הוושה) .םשפנו םבל לכב ושפחי םע ,והואצמיו

ויקולא 'הל רוזחל לארשי םע דיתע ,הרמהו השקה תולגה לש אושלכ בלשב
.וניתובא םע תרכש תירבה תא חכוש אוה ןיא ,וימחרב .ולוקב עומשלו
'ה תולגתה ןכו םירצמ ץראמ םתאצבו םתויהב לארשי ינב ווחש תואלפנה
יכ תעדל תיארה התא" :'ה תחגשהל הנימב תדחוימ תודע םניה יניס רהב
,לארשי ינב תא 'ה לוק רסי םימשמ .ודבלמ דוע ןיא -םיקולאה אוה 'ה
ותריחבבו תובאה תא ותבהאב.ץראה ינפ לע שאה ךותמ םהל עימשה ורבד תאו
.םירידאה םינענכה תא שירוהו םירצמ תאיצי תא ללוח ,םערז תא
לעממ םימשב םיקולאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו"
ךווצמ יכונא רשא ויתוצמו ויתוקוח תא תרמשו .דוע ןיא תחתמ ץראה לאו
'ה רשא המדאה לע םימי ךיראת ןעמלו ,ךירחא ךינבלו ךל בטי רשא םויה
."םימיה לכ ךל ןתונ ךיקולא


באב העשתל הרטפה (ו

דיחיה יוכיסה תא תולגבו ןברוחב האור 'ה .ג"כ ,ט-ג"י ,ח והימרימ החוקל
אל ,הרותהו 'ה תא ובזעש רחאל .לארשי םע תלואגל איבהל יושעש ךילהתל
םילשורי .(םויה בצמה ;הוושה) תידוהיה הרבחה יככותב ןומיאו רשוי רתונ
,ךשוממ לבא ירחא ,רבד לש ופוסב .תולגב םקתשמ לארשי םע דועב םמשית
ךרעל דיחי סיסבכ ותרותלו 'הל ובושיו םתולג רוקמ תא םידוהיה וניבי
רוביגה ללהתי לאו ותמכוחב םכחה ללהתי לא :'ה רמא הכ -ישונא
לכשה ,ללהתמה ללהתי תאזב םא יכ .ורשעב רישע ללהתי לא ,ותרובגב
."'ה םואנ ,יתצפח הלאב יכ ,ץראב הקדצו טפשמ דסח השוע 'ה ינא יכ יתוא עודיו


תוניקה רפס (ז

החיתפה תלימ םש לע היורק ןודבאו ןברוח לש וז הליגמ .באב 'טב ארקנ
ושואי רואתל השמ םג שמתשמ הכיא הלימב ?הכיא -'דו 'ב 'א םיקרפ לש
םתברק רדעה .(ב"י ,א םירבד) ןחרטה םעה תא דבל להנל ישוקה חכונ
השממ ענמנ וללגבש ,םילגרמה תשרפ ירחא ץרפש ירמל ילוא המרג השמל
תענכנ ץראה התייה ,םישבוכה םה ויה וליא .ץראל סנכיהל ורוד ינבמו
רבדמב ונרופס האר) שחרתהל םיכירצ ויה אל תולגהו ןברוחהו ,ברק אלל
םיארוק ונא .(א"כ ,א) והיעשי תוניק תא תחתופ םג הכיא ןכל .('א 'א
.שואיה תומוהתל העקש ,םירעבש הלודגה איה התוהמ תיצמתבש ,םילשוריש
בושת ןויצ תא חירפי אוהו 'הל םידוהיה ובושי רשאכש עמתשמ ןאכמ
ןומאה .(םויה תוריית ;הוושה) םלועה לכל החמש רוקמ תויהל םילשורי
רבחל בושי םעהו ,ףדנתי "תירב ינב"בו "םידידי"ב י"נבל היהש ףיוזמה
.ופקות לכב םרבע תראפת שדחתי וילע ובושישכ .'ה -םהלש דיחיה יתימאה
ךרואל ינבזעת ינחכשת חצנל המל ,רודו רודל ךאסכ בשת םלועל 'ה התא
ךילא 'ה ונבישה .דואמ דע ונילא תפצק ונתסאמ סואמ םא יכ- ?םימי
.םדקכ וניבי שדח הבושנו

(חישמה תומיב) לטבתהל םידיתע (כ"וי טעמל) ולאה תומוצה לכ"
ךכ) "החמשו ןושש ימיו בוט םוי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו
.(ט"י ,ח הירכז יפל ,תינעת תוכלה תא ורפסב ם"במרה םייסמ


לארשי תרוסמב םוצה .ח

תויתד תוביסמ םוצל םידיחיו תוליהק םיגהונ ,וללה עבקה תומוצ דבלמ
יתלב ביכרמ םה הבושתהו הליפתה ;ןוסא לטבל וא עונמל רקיעב תונוש
.(ט"כ-ז"כ ,א"כ 'ב םיכלמ) באחא םוצ תא לשמל האר ,ולא תוינעת לש דרפנ
'ב לאומש) תינעתב ךישמהל םעט האור אלו םוצה ףרח ונב תא דבאמ דוד
םוצ (ו ,י ארזע ד"כ ,ט"ק א"י ,ט"ס ג"י ,ה"ל םיליהת הוושה ,ג"כ-ב"כ ,ב"י
.ג ,י ג ,ט לאינדב יאובנה ןויזיחל ומדק הליפתו

האיצי תעב לשמל ,םיירוביצ תונוסא עונמל ידכ םיזרכומ רוביצ תוינעת
םויא וא (ג ,כ 'ב י"הבד;ד"כ ,ד"י ו ,ז 'א לאומש;ו"כ ,כ םיטפוש) המחלמל
,ב ;ד"י ,א לאוי) בער ,(ז"י ג ,ד רתסא;ג ,ו"ל והימרי) תינומה הדמשהל
.(ה ,ג הנוי;ט ,א"כ 'א םיכלמ) םימשמ שנוע וא (א ,ט הימחנ) יוכיד ,(ו"ט ,ב"י

תומש) יניס רה לע םיקולאה םע רישי רשקב ודמעב הלילו םוי 40 םצ השמ
םהיתושנמ ודרפינ -ןורהא ללוכ- לארשי םע לכ .(ח"י-ט ,ט םירבד;ח"כ ,ד"ל
רמאנ הז ירחא ;האמוט עונמל ידכ הרות ןתמ םדוק דבלב םימי השלש ךשמל
בייח ,ויקולא םע דימתמ רשקב יוצמה ,השמ ;"םכילהאל םכל ובוש" :םהל
לואשל שמיש םוצה .ןיטולחל ותשא תא שריג ןכלו תידימת הרהטב אצמהל
והילא ,(כ ,ח"כ 'א לאומש) רטפינש לאומש תמשנ םע ותורשקתה תארקל הנכה
סנ ךרדב ןוזינ אוהש םגה ,ברוחל וכרדב םוי 40 התוש וא לכוא אל
.(ק"דרה שוריפל ח ,ט"י 'א םיכאלמ) ונטיבב הראשנש הנורחאה ותחוראמ

הירכז איבנב םידוהיה םיצעיתמ ינשה שדקמה תינב תכאלמ םויס תארקל
א ,ז הירכז) ןושאר תיב ןברוח רכזל ועבקינש תומוצה לוטיב רבדב
הזחש תולגה תונש 70 םויסל םג ףפוח הז עוריא .(ו"ט ,ו ארזע הוושה
.(ב"י ,ה"כ והימרי הוושה ה ,ז הירכז) והימרי

(םידחוימ fתונברוק םג איבהל וגהנ ק"מהיבב) הליפת וולתה םוצל ,רומאכ
תפוקתמ .(א ,י ארזע ;ו ,ז 'א לאומש ;א"כ ,כ םיטפוש) םיאטחה יודיוו
ירחא .(ג ,ט הימחנ) הרותה תאירק םג םוצל הוולתה האלהו ינש תיב
אל רבכש ,תונברוקה תדובעל ףילחתכ הדבל הליפת תשמשמ תיבה ןברוח
אל ,הבושת לע תססובמ הרפכ -ןוכנה רסמה תא םיבירקמל ריבעהל וחילצה
המלשנו" .םימיוסמ םירצונ ברקב השרתשהש תועט ,םדב יגאמ שומיש לע
הנימאמ תודהיה .(.ג ,ד"י עשוה) "(ושי אל) וניתפש -םירפ (ףילחנ)
תורשפא לע הבושתה תא םיססבמ ונא ןיא לבא תרפכמ םנמוא םיקידצ תתימש
.ומצעלשכ םדל הרושק אל םג הרפכהו וז

תידוהי ;ב ,כ 'ב םימיה ירביד) ץוחב ומייקתה םוצהו תוליפתה ,ללככ
קש תשיבל ,םהידגב תעירק ךות יבמופב םמצע תא וליפשה םישנאה (א"י ,ד
(ה ,ח י ,ד תידוהי ;ג"י ,ה"ל םיליהת ;ג"י ,ב לאוי ;ז"כ ,א"כ 'א םיכלמ)
קסופ ם"במר .(א ,ט הימחנ ;ח ,ח"נ והיעשי) שארה לע רפא וא רפע תחנהו
...רויעה הרקימל הרצה תא סחיל אלו ,ןכ גוהנל םיבייח הקוצמב םישנאש
שודיחל תידימ הנכס ןיא םא ,םוצב םיבייח םניא סל'גנא סול ידוהי לבא
םוצ :הוושה- תומהב םגו) םידלי תינעתמ ורטפ ל"זח .המדאה תודיער
רמשל םיבייחש ולא ,םילוח ,(ו ,ג הנוי ,תומהבו םדא ינב םג ללכש הונינ
(ב ,ג;ב"י ,ב תינעת אתפסות) תוקינימו תורבועמ םישנ םג םירקמה בורבו ,םחוכ תא

"תינעת תליגמ" תא ךרע (הריפסל הנושארה האמ) ןורג ןב היקזח ןב היננח
םע םלוא .רוביצ תוינעת לע זירכהל רוסא ובש ןורכיז ימי 35 הנומה
ישימחו ינש םימיב רוביצ תוינעת םייקל גוהנ .הליגמה בור הלטבתה ןמזה
לע ולביק ,תיבה ןברוח רחאל טרפב ,םיבר םישנא ;(ד ,ב תינעת אתפסות)
.(.ב"י תינעת) ישימחו ינש ידימ םוצל םמצע

חבש ירביד ;תינברה תורפסב הפירח הבוגת ררוע תוינעתב זרפומ יוביר
קר תאז םיקידצמה שי ;א"י תינעת דומלתב םוצה תיגוסב ורמאנ יוניגו
תויריזנ םישנ וניג ל"זח .ךכב דומעל לגוסמ םדאהו תודחוימ תוביסנהשכ
הוושה .ט"י ;ד ,ג הטוס ימלשורי האר) "תומצ תולותב"ו תונמלא טרפב
'ר .(םיידיה ביבס םימודא םיטוחו לתוכב םוי 100 יעצבימו היסקרונא
לע הסמעמל היהי ןפ תינעתב ומצע תא ףגסל םדאל רוסאש זירכה יסוי
.וב ךומתל ךרטציש רוביצה

ךכ ותושעבש ןויכ ,(הבוח רבדה ןיאש ןכיה) תונעתהל םכח דימלתל רוסא
.(א"י תינעת ;יוארכ דומלל ידכמ שלחי אוה) "םימש תכאלממ לטבתמ אוה
ירחא קר העיפומ ,דיסחה לש הרגשהמ קלח ,ףוגה תוואת שוביככ םוצה
דחוימב ,םילבוקמו םיאקיטסימ ןיב הצופנ התיה איה .תויכ"נתה תופוקתה
.ךכל ודגנתה רתוי םירחואמ םידיסח לבא ,זנכשא ידיסח ברקב

הלש תיללכה השיגה .רופכ םוי -דחא םוצב קר הריכמ תימרופרה תודהיה
והיעשי לש תיחטש הנבה לע תססובמו תילילש איה םוצה ימי ראשל
ךכ ,םינכ אל םידעומו תוליפת הנגמ איבנהש םשכ ןכש ,ח-ג ,ח"נ
רצוא האר ףסונ עדימל .םינכ אל תונברוקו םוצ ימי קר הנגמ אוה
ףסונ רמאמ .הז רמאמ ססובמ םהילעש הקיאדוי הידפולקצניאו לארשי
תותדב ,תרחואמ רתויה תודהיב םיפוגיסו תוינעתב ,'ה הצרי םא ,קוסעי
.עדמבו םירחא

תינעת ,הילדג םוצ - רוחשו ןבל ,ךוראו רצק ,השאו שיא :תוינעת שש שי
.ב"ת ,רופיכ-םוי זומתב ז"י באב העשת ,רתסא


The T.O.P. home page


Back to the home page.