חרוק
בל:חי-זט רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


Interactive Business Services י"ע םרתנ הז ףד
.ל"ז ,ןוסמרבא 'גרו'ג לש ורכזל ,קרוי-וינ ,דייסייב לש

:ןכות
.עקרו הריקס .א
.תונשרפ טעמו ,תוטטיצ ,ריצקת .ב
.היומס תקולחמ .ג
.הרטפהה .ד
.חרוק לש ולרוג .ה


עקרו הריקס .א

םילגוסמ ויה ,(ב:וכ הוושה ;ב:א) "תומש רפסמ"ב ורפסינש ,רבדמה רוד
רסמ תא ולביקש ירחא ,לבא .הסירהל תנתינ יתלב תילארשי הנידמ םיקהל
השמ ;ץראל סנכהל ולכוי אל םלועל םה ,םילגרמה לש ינויצ-יטנאה ןברוחה
םה .(י"שר) 60 ליג ינפל תמ אל םהמ דחא ףא - םתומ תא בכעל קר לכי
לבא) "שבדו בלח תבז" ,הבוהאה ץראה ןעמל וקבאי אל םהיגיהנמו
ולכיש ולא קר .(ןמלגופ .צ .א - הדילגו קייטס םיפידעמ רוביצה בור
בירקהל םילגוסמ ,(כ:גי) יחצינה םייחה ץע ירפ ,לארשי יקמוע תא תוארל
םידירח םע ,הרואכל םינוליח ,םיצילח הוושה) התוא תונבל ידכ םמצע תא
עשוהיו בלכ ,םישנ ,םייול קר ;וז הגרדב םדא היה אל טעמכ .(קרפ ורובב
,םייתד םינויצ .רבדמה רוד ףוסב תיתימא תיתד הצעומ םיקהל ולכי
א"ת תא םיפילחמ םיבר םילארשי לבא ;הילע תושעל םיטונ ,הארשה יזוחא
הברקה הקידצמ תילסרבינוא הלואג תאבה .קרפ ורובב קרב ינב תא ;א"לב
.הנניא - הארשה תרסח ,תיברעמ הרבח דוע תמקה ;הבורמ

תא גיהנהל ושקיבש ולאל התע ופרטצה לארשי תוחילשב ןומיא ודביאש ולא
רדסה תא רערעמ לודג ןולשכ .ן"במר האר - ןורהאו השמב דורמל ,םמצע
טופישל ומצע תא עינכמש ימ .(2:1:ד תינומדק ,סופיסוי) יתרבחה
ץמאמה ןיא םא ;לומגל הפצמ ,תדו הרבח ללוכ ,רחא אוהשמ לש םיווצלו
ושטנ ,הפידרו ינוע יכומ ,םידוהי .התוא חונזל לולע אוה ,חילצמ
םינוליח םיגיהנמ תמואל ,םיליעי יתלב לבא ,םישודק םינברו םיגיהנמ
תדוגא" לומ תורדתסהה הוושה) ילכלכו יזיפ ןוחטב קפסל ולכיש ,םימשג
םילודג םינבר ויה ול תואצותה תא םכמצעל וראת .(ס"שו "םינברה
םירעש האמ תונב תא םידמלמ ויה ול ,םיאכודמה םילעופה תא םינגראמ
ול ,ימואל תורשמ ענמהל םוקמב ,ל"הצל תויגוע תופאלו םיחנצמ רופתל
םלוע" ול ,הזב הז אלו - ונביואב םימחלנ ויה ס"שו הרותה לגד
םנשי ,ךכל המודב .אבצהו הנידמה ןעמל תועיבקב ללפתמ היה "תובישיה
הליהק ייחו הפי החפשמ תגשהב םתוקידא תא םינתמ הרכה-תתבש םידוהי
,בויא הוושה) תדב הדיגב תשוחתו תורירמ רודחל הלולע ,אל םא - םימיענ
םה ,הזכ בצמב .(ואשינ אל םלועלש ,"תוינקדצ"ו ,תושורג תויתד םישנ
.'ה לש ורבוד לע םתמח תא ךופשל םילולע

.ותונמיימבו ותושיגרב קפס וליטהש ,םילגרמהו םירמ ידיב המתכוה השמ לש ותימדת
חוכ יקחשמב ותוא םימישאמ .ורשוי תא םג ויפתושו חרוק םיפקות ,תעכ
ישארה ברהמ םהיתושנ תא םיקיחרמ וליפא םה .םיריכש םינהכ יונימבו
!דשח עונמל ידכ ,הנחמל ץוחמ ולהוא תא םיקמ ףא השמ .(יק ןירדהנס)
,היסור הוושה) יתדה ןויוושהו היטרקומדה סנ תא םיפינמ 'תושו חרוק
יניצר דמעומ היהש ,חרוק .(תירבעה הטיסרבינואה סופמקו ם"פמ ,ןיס
יול טבש תוגיהנמ תא םירסומו וילע םיחסופשכ בזכאתמ ,ישארה ברה תרשמל
םיגיהנמ הברה ומכ .(ל:ג) םישרמ תוחפ יתחפשמה וסוחייש ,ןפצילאל
;םירמרוממ לש ןווגמ וילא ךשומ ,ימשר-יטנא דסמימ םיקמ אוה ,םיסבומ
דסימ ,דוה ןיבור הוושה) ולש םילאידיאל םידגנתמש ולאכ לבקמ ףא אוה
.(הלודגל םתילע םרטב ,דודו ותפי ,לידבהלו ,דוד וב ןנע יוחדה תוארקה

,ורשוי דגנ תופקתה לע אל לבא ,ותוא גורהל תונויסנה לע לחומ השמ
אוה .לארשי םעל יתפומ הרומ תויהל - ותוחילש לכ תא ןכסל םילולעש
,ןמלגנא עשוהי בר יפל .וימישאמ לש ריהמו ינדפק טופיש לבקמו שרוד
תושישתה ילוא ;השמ לש ימצעה ונוחטיבב העגפ םירמ לש תרוקיבהש ןכתי
.לטנה תאישנב ול רוזעל םינקז 70 הנימ 'הש ךכל הכילוה ול המרגנש
תא דבאל םילגרמל ,ילוא ,םרג ,םהלש עיפשמ תוחפהו ףיקעה הרותה דומיל
והינודא םג ךכ ;חרוק רובע רתוי לק ףרטל םידוהיה תא הכפהו ,םנוחטיב
היהש הלפש המרדל אשונ - הדירמב חותפל ידכ ,דוד תשלוח תא לצינ
תעב ,ימואל ינחור חוכל םיללפתמ ונא .תנוונמה תילארשיה היזיולטב
םירכונ .'המ תורישי ,רתוי רורב רואב הרותה תא לבקנ זא ;יחישמה רחשה
'ה לש םינהכה תכלממ ,לארשימ העפשה ברו לודג הרומ ,חישמהמ ודמלי
ולטבתי ,םנמזב תוליעומ ויה ילואש ,תורחא תותד .(ט:חצ אבר תישארב)
- ןב והילא ברה יפל לבא .(ןבל רוחשב תויזיולטו הביתכ תונוכמ הוושה)
וכרדב ישונאה ןימה תא ךירדהל וכישמי םלסיאהו תורצנה ,גזומא
ונימאיו ,ידוהי אלה םקלחמ ורהטיש ירחא קר לבא ,םימיה תירחאב 'ה לא
.חנ ינב תווצמ תעבשו הרותב

,לארשי רובע קבאמ רשאמ (ב"הרא וא) םירצמ תא ופידעהש םידוהיה
םילולע דלי וא דבע !תחטבומה ץראל םאיבה אלש לע השמ תא םימישאמ
רחאל .םמצע לע תוירחא לבקל הנושארל םתוא םיבייחמשכ ,דואמ סועכל
,ןכל .ןולשכב ונודא וא וירוה תא םישאמ אוה ,ןושארה ןולשכב ענכנש
םצעב םידוהיה םינווכתמ ,וירבוד ,ןורהאו השמ לע םתפקתהבש 'ה ריבסמ
,םייקולא תויהל יקולאה רגתאה תא םדרמב החוד לארשי םע - (כ:זי) וילא
תכלממ" ,םידוהיל ולכנתה ,תולגה ךשמב ,ךכל המודב .'א םלצה תא חתפל
,םויכ .ובש יקלאה לאוצנטופל םדאה תא םמורל וסינש לע ,'ה לש "םינהכה
.חונ ינבל הרותה תווצמ 7 ,תיתימאה םתד תא דומלל םינכומ םיבר םירכונ
תושונאה ,ונתליהק רובע תיתימא המגוד היהנ בורקבש ןוצר יהי
.םיברעה ללוכ - תילסרבינואה

תא ופילחה םייולהשכ תמאב עריא ,ןכ רכזנש ,חרוק דרמ :הרזע ןבא
,י"שר לעו וילע קלוח ן"במר ;(אנ-דמ:ג) ןכשמה תדובעב תורוכבה
אלא ,תיגולונורכ תרדוסמ ןכ הרותה - הרותב רחומו םדקומ ןיאש םירמואש
.תרחא שוריפב הב רמאנ ןכ םא


ריצקת .ב

... םריבאו ןתדו ,יול ןב... (?המ תא) חרוק חקיו" - תחתפנ וניתשרפ
,הדעה יאישנ 250 לארשי ינבמ םישנאו ,השמ ינפל ומוקיו .ןבואר ינב
.(א:זט) ".םש ישנא ,(הנשה ידעומ לע םיזירכמה) דעומ יאירק

- חי:חי 'ב לאומשב ומכ ,רושיא אלב תוכמס תליטנל סחייתמ חקיו
רהוז הוושה) הצע לוטיל ועמשמ תחקל ,ן"במרה יפל ;(שריה)
לש הנושארה תרבגה תויהל הפיאש ךותמ ,ךכל ותוא הנבריד ותשא .('א ועק
... השא שיא חקי יכ :ןיאושינ םג ועמשמ תחקל .(ד:חי אבר רבדמב) !לארשי םע
:הככ ,'א קוספ ,ז"ט קרפ תא שרפל רשפא ,הז יפל ;(א:דכ גי:בכ םירבד)
תולגוסמ ,םיטעל ."טלטשהל" ותוא הצירמהש (השא) "חקל" ... חרוק
לבא .םישלחה ןהילעב לש היצלופינמ תועצמאב קר חוכ גישהל תוקזח םישנ
ןוא ןכל - "?השמ תא ףילחי חרוק םא חיוורת התא המ" :הנעט ןוא 'בג
רבדמב לודגה שרדמ ,:טק ןירדהנס ,א:די ילשמ האר) לצינו חרוק תא בזע
.(בל:זט

םתוא חקל" ,וילא ףרטצהל םירחא ענכש חרוקש דמלל יושע "חקיו"
םיחדומ םיגיהנמ דוע ומצעל ברקמ אוה ;(י:ח י"שר הוושה) "וילא
שי) םיעודי רוביצ ישיא 250-ו ,(הרוכבה טבש) ןבואר ינב ,םינגרנו
לופונומה לע ורמרמתהש ,(רבעשל תדה יגיהנמ ,םירוכבה ויה ולאש םירמוא
יאשומכ "םריבאו ןתד" תא ארוק ינוקזיחה .שדוקה תדובע ינינעב ןורהא לש
התואב "וחקל" םג םהש זמר וא ,אדירג ינונגס ןינע רוה "ו"ה - "חקיו"ה
- םהלשמ תורטמל קרו ,חרוקל תינמז ורבחתה םה ;וחקלינש העש
.(תסנכב תויצילאוק הוושה ;גי:זט) םהלש שבדהו בלחה ץרא ,םירצמל רוזחל
דרמל ןוזפיחב ופרטצה ,םיתהקל ךומסב ונחש ,םריבאו ןבדו םינבוארה
םינינב אלו ,םיתוכיא םישנא - אמוחנת) ונכשל יואו ,עשרל יוא" - חרוק
.(הנוכשה תוכיא תא םיעבוק ,םיתוכיא

;(תחקול תוישיא לעב) "חקול" סופיט היה חרוקש שרפל םג רשפא
םיתיעל ;"םילטונ"ו "םינתונ"ל םישנא תקלחמ םיובלדנמ היבליס
"םינתונ"ל םיזחתמ םהשכ ,ילאיצנטופה םנברוקל "םילטונ" םינופ ,תובורק
,םיראופמ םיתלשממ םיבכרמ םינהנ םילארשי םיאקיטילופ -םיטסילאידיא
םיצפחה ,םיטושפ םילעופ לע (םיסימ" םשב) תויקנע "תוםנק" םיליטמ לבא
םישרוד ,םירמושה ידידי ,לתוכב "םינבר" םג .האנ תינוכמב םה ףא
תא ךרבל םרכירצש םה ,םירייתה -"וכריב" םתוא ,םירייתמ תולודג תומורת
,לצנמו תפולה ,"חקול"ה ,חרוק !םהלשמ הברהב עורג םבצמש ,םינצבקה
תא םימישאמ 'תושו חרוק .ןורהאו השמ - "םינתונ"ל םימוד םיעינמ סחימ
,הבהאהו םולשה ףדור ,ןורהא תאו ,ותלוז לע דימת בשוחהו עונצה ,השמ
םינהכה , םירוכבה תוחפל וא) הדעה לכ -לארשי יגיהנמכ םמצע יונימב
השיכר ועמשמ ,"חקיו" ,שיקל שיר תעדל .יה םכותבו ,םישדק םלכ (רבעשל
.ער חקמ ,תוירלופופה תא הנק רישעה חרק :

םיאיבנ דחא םוי ויהי םידוהיה לכ - !חרוק לש לאידיאל ףתוש השמ
םיקזחה םהיביואמ ריהזמ ,םילגרמה ומכ ,השמ ךכו:(ג לבוי ,טכ:אי)
,םחלהל םהל ארוק השמ לבא .(א:ט ,א:ז םירבד) בטיה םירצובמהו ,רתוי
ינחורה ןוחצינה תא םינקסמ ויפתושו חרוקש ןיבה אוה ;םידחפה ףרח
המודב) וזה ההובגה המרב רבכ םהש תבזוכה הזרכהה י"ע לארשי לש ידיתעה
וא גיהנמ .(הלחה קר תיחישמה הלואגהש ףא ,באב 'ט תא םישטונש ולאל
וינפ לע לפנ השמ .העשה ךרוצ יפל ,שאיל םגו דדועל םג ךירצ בוט הרוה
.(י"שר) תופםונ תודירמל חלסי אל 'ה ;רבד תושעל לכי אל אוה - (ד:זט)
וינפ תא שבכ אוה ,םלכנ .'המ החכוה ילב ,ורשוי תא חיכוהל לכי אל אוה
:םיתימאה םיבהכה תאיצמל ןחבמב ול בישה יה ;(ינוקזיח) ללפתהו ,עקרקב

ןתנ אוה ךכבו) שדוקה תדובעל יואר ימ ומצעב 'ה הארי רחמש זירכה השמ
הכרעמה ינפל םהב רוזחלו ,הלילה ךשמב בושחל תונמדזה ויפתושו חרקל
,חרוקב ריצפה השמ .ןורהא םע דחי ,תרוטק בירקהל םהילע .(תישארה
.ליבומ יולכ ,יכה ואלב המוצעה ותרקויב קפתסהל ,ינחורה טסילאיצוסה
אוה .(ןלפק .א) 'ה לע תיביסמ הפקתה ןורהא לע הפקתהה תא הניכ אוה
תא םינכמ םה ;תולעל םיברסמש ,םריבאו ןתד ,דרמה יגיהנמ תא וילא ארוק
דואמ הרח ,זא קר .ינתלעות הררש ףטחמו ,האנוה ,ןולשכ השמ תוחילש
םהמ לטנ אל םלועמ אוה - םתחנימ תא לבקי אל 'הש ללפתה אוה ;השמל
בוש .(חרוק ידהוא) הלוכ הדעה יניעל 'ה דובכ הארנ ,םויה תרחמל .רבד
תא ליתהו ,םרובע השמ ללפתה בושו ,תדרומה הדעה תא דימשהל 'ה עיצה
קחרתהל םעה תא ריהזהל םינקזלו השמל רמוא 'ה .דבלב חרוק לע המשאה
- םתוא עלבתו ,עתפל חתפית המדאהש הזוח השמ .םירבאו ןתדמו חרוקמ
,ךכ !(ונרופס) דימ ורכזנ אל המדא תודיער ;תיקולא ןכא ותוחילשש ןסיס
250 תא הלכיא תיקולא שא .תיללכ הקינאפ לש המוציעב ,עריא ,ןכא
תדובע ינינעב םמצע תעד לע ולעפש לע ,אוהיבאו בדנ ומכ ,םיריטקמה
.תוקולאה םע גזמתהל ידכ ץראה תא בוזעל וסינש לע וא ,שדוקה

תא פילחהל ןויסנ דוע חרוק לש "שטופ"ב האור ןיקנה הדוהי 'ר
אלש ,ידוהיה םעה - (חלש תשרפ האר) "תיממע היטרקומד"ב ןורהאו השמ
השמ .ויפתושו חרוקב וישבע רחב ,ןורהאו השמ לש םתריחבב די ול היה
הסננ ואוב" :ןאכ ביגה אוה ךכו ;םילגרמ חולשל תירלופופה השירדל רתענ
, תתלו תאשל הסנמ אוהשכ ."דבוע הז םע הארנ -!תרוטק ואיבה - הז תא
ףא וגציי אל םה - "תולעל" ,םיתימא םיתסיכרנאכ ,םריבאו ןתד םיברסמ
ם"ומב לבחל ידכ ,ומצעב ,םלוכ םע רבדל בייח השמש ורמא םה !רחא דחא
.השוב וניכ םה ותואש (ף"שא הוושה)

תוחול םהמ עוקרלו תושדוקמה תותחמה תא ףוסאל הווטצמ רזעילא
בירקמה - ןורהא לש ודיקפתל תרכזמ ,תשוחנה חבזמל יופיצ ,ןורכיז
םויה תרחמל הצרפש המילא םינומה תנגפה .םיקולאה ינפל תרוטק לש דיחיה
הכישמהו המזיראכה לע הדיעמ ,םילגרמה תומ ירחא ומכ ,ןורהאו השמ דגנ
- לארשי תא דימשהל עיפוה 'ה !דיחפהל לק אל םידוהיה תא - חרוק לש
ויבעה ,השמ .(ן"במר) םנעמל וללפתי םהש ץפח אוהש וניבה ןורהאו השמ
.ןכ השע ,םדא לכמ (דימת ותלוזב בשחתמ ,רמולכ)

תומש -לגעב 3000 תמועל) 14,700 ותמ ,הלאה םיעוריאה בקע הצרפש הפגמב
החכוה - תיקולא תרוטק לש התחמ םע התוא םלב ןורהאש ינפל ,(חכ:בל
וילע ;טבש לכמ חקלנ הטמ .(שריה) ושפנ תוריסמלו ,'ה דיב ותריחבל
הטמ לע בותכ היה "ןורהא" ;ואישנ םש וא (סופיסוי) טבשה םש בתכינ
תוגיהנמה תא רוריבב ןמסי 'הש ידכ ,דעומ להאב וחנוה תוטמה .יול
תואצות בינת וכרדש) "חרפי" והטמש הז י"ע ,הב רחב אוהש הירופה תיתדה
תלשלשב ,'ה י"ע ורחבנש םירומה ךכ .(םייעגר םיאיש קר אל ,תולודג
ם"במר ,א:א תובא האר) הזה םויה דע םהישרוי תא םינממ ,יניסמ הלבקה
,תויתד תוצעומ י"ע םינבר לש םתריחב תא הוושה - (הנשמל ותמדקהב
רחבהל יושע ינויצ אל ידרח בר ;םינימאמ אל םישנא ידיב תיקלח םיטלשנה
.םינוליח םינויצ ידיב ריע לש ברכ

םיחרפ וא/ו םילע ןיב ,םילשב םידקש בינה וליפאו ,חרפ ןורהא הטמ קר
תא םירמוא םיבר ;(ןלפק .א ברה לש The Living Torah האר)
חרופש ןושארה ירפה-ץע ,הידקשה לע םיבלבלמ םיצע לש תיתנשה הכרבה
ינפל חנוי ןורהא הטמש הרוה 'ה .תוטמה תא לארשיל הארה השמ .ןאכ
תודירמ עונמל ,תרכזמכ (ג"בלרה תעדל ,ןוראה ךותב ;לודגה שרדמ) ןוראה
בקע םיתמ לש ברה רפםמה לומ הקינאפל וםבכב םישבאה .דיתעב תוינסרה
לכש ,הפיא ,ןורהאל רמוא 'ה .ויבורקמ 'ה שרודש םיהובגה םיטרדנטםה
ןכתםהל רתומ םהל קר ;וינבו אוה - םיחמומ ידיב קר ושעי ןכשמה תודובע
.היואר אל הדובע בקע ,תוומב

,ינאו(גלק ןילוח -ודיקפת תא םםיב ךכבו) ןורהא לא 'ה רבדיו
- הרהטב םהב קוםעל) יתומורת תרמשמ תא ךל יתתנ (WOW!) הנה
-דמעמ ילמיסכ) החשמל םיתתנ ךל - לארשי ינב ישדק לכל (י"שר
הבוח) קוחל ךינבלו ,(הל:ז ארקיו 'ר -ךשודיקמ קלחכ וא ,ירפיס
,יתפומו שודק ןפואב ,םילכוא םינהכה .(ח:חי) םלוע (שריה -
רוביצ ימלש תונברוק - םירחא םידוהימ ,ןוזמ לש תומיוסמ שדוק תונתמ
שדחמ תרכומ ,םדובעב ;המשאו אטח תונברוקו ,תלוס תוחנמ ,(י"שר)
רצחב םלכואל רתומ ,םירכז םינהכל .(שריה) רמוחה םלוע לע 'ה תונוביר
ףתתשהל רתומ ,ןהכ לש םירוהתה ותיב ינב לכל .שודק ןפואב (הרזע)
םיפנומש ,הידוהו דיחי ימלש תונברק לש םיקלח םתוא תליכאב (םילשוריב)
,ןהכל תויאלקחה תומורתה תא (שריה - םילק םישדק) ,ןהכל םירסמינו
ישדוק) י"אב םוקמ לכב לוכאל רתומ ,תוריפה ירוכיבו המורת
םילקש 5 רעב ,ןהכהמ תודפל םיבייח םירוכב םידליש ףא .(לובג
,תומהב ירוכב .(שריה) תודפל רשפא ,תואמט תומהב ירוכב תא ,םייכנת
.הנוהכה שוכר םג םה (ובאט) "םרח"כ זרכומה רבד לכו הברקהל תויוארה
,"שדוק תליכא" דומיל .םימיוסמ םיבלחו ,תוילכה ,םדה תפירש ירחא
איה ,הלענ תיקולא היווח תויהל לוכי ,ימהבה םויקה ,ןוזמ ךיא תוארהל
םייחה לש עובק רמשמ קלח םה ויתובוח ,חלמ ומכ .ןהכה לש ודיקפת
םיימואלהו םייתיבה םייחה ימוחת לכ תא ףיקהל םיכירצש ,םייתדה
תוכרבה תפסותב ,לעופו חמוצ ןוזמה ךיא לש קימעמ דומיל .(שריה)
.ותאריו 'הל תועדומ םה ףא םיאיבמ ,ולש תודחוימה

ירפיס ;(.פ.י) תואתשה לש יוטיב אוה ,"WOW!" ,"הנה" *
תישארב) םיעשר לופנב ,לשמל (די:ד תומש) החמש תזרכה יהוזש רמוא
אטבמ םג אוה ילוא .("!דדיה" תילארשיה הלימה תא הוושה) - (זי,גי:ו
;רחאה לש ותוהמ וא ותילכת אוה דחאהשכ ,םינינע ינש ןיב אילפמ רשק
ןינע לש העפשהה תא אטבל יושע (די:ד תישארב ,ו:אי רבדמב לשמל) "ןה"
רבדמב ;ז:זכ ;אי:בכ ;אל,טכ:א תישארב הוושה - רילפ .ג 'ר) דבלב דחא
עודמ ריבסהל םגו ,ולש שומיש לכל םיאתהל תבייח יוטיב לש הרדגה (ו:חי
... ומלצב םדאה תא םיקולא ארב (!הנהו) ןוגכ ,םירחא תומוקמב וב םישמתשמ אל
"ינניה" לשמל - הליעפ היטה שי "הנה"ל .(זכ:א תישארב)
.(ד:ג תומש ;אי,א:בכ תישארב)

ןיא םהל .םתדובע לע םולשת ,ןושאר רשעמ םילבקמ םינהכ םניאש םייול
אוה 'ה - םביבסש הערמה ירוזא םע ,תורוזפ םירע 48 קר ,ץראב "הלחנ"
- מםיינועמשהו םייולה לש שודקה םעזה זוכירמ ששח בקעי ."םתלחנ"
"לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא" חרוקו םכש יעוריא תא הוושה
ךומסב םייוולה לש םייתד םיזכרמ לארשי לכל ויהי ךכ ;(ז:טמ תישארב)
םעזה תא ךכרלו ,לארשי לכב תובישיה תא רזפל םויה ךירצ םאה .םהילא
תודסומ לש םיונפ םיקלחב םימקוממה םיללוכ !קרב ינב הוושה - ?שודקה
.ינוליח-יתד גולאיד ןברדל םייושע ,תירבעה הטיסרבינואה ןוגכ ,רוביצ

רמשמ םה ,םינפבש םינהכה 3 םע דחי ;ץוחבמ ןכשמה תא ופיקה םייול 21
רה שיא חיגשמ ,םירמושה לע .הנגהל קוקז וניא אוה - שדקמה לש דובכה
וידגב תא הלעמ היה אוה ,ותכרבל בישה אלו ,ןשי היה רמוש רשאכ .תיבה
תארי ילב ,'ה אבצב ויתובוח תא חינזהש יולכ ותוא ופשח ויתוקעצ !שאב
,םירמו חרוק ומכ ,םישודקה .(תועינצ תורמשמ הוושה) שדקמהמ שדוק
זובי שודק וניאש ימ תרחא .םהמ רתוי םישודקמ דובכ תארי שוחל םיכירצ
הנוכמה) רשעמהמ רשעמ ,םרשעממ 10% םישירפמ םייולה םג ךכ .םישודקל
שודק וניא רבכ יולל רתונש רשעמה 90% .ןהכל הרסמינש (רשעמ תמורת
,ירסומו ינחור יפוא ילעב םינהכל המורתה תונתמ תא רוסמל שי .רתוי
.ופסכב םישמתשמ הרטמ הזיאל קודבל ךירצ הקדצ םרות ;(שריה) ןורהא לשכ
וא הדובע ,יולהמ הרומת שורדתש ךכב ,תויאלקחה תונמה תא ליפשת לא
(:וכ תורוכב) תורחא האנה תובוט


:היומס תקולחמ .ג

דחא טוח ,םיעבורמ םידגב לע תיציצה תוכלהב המייתסה רבעש עובשה תשרפ
תותילט ושבל חרוק ישנא 250-ש םירפסמ םישרדמה ;םינבל 7 ןיב לוחכ
ךכ .לוחכ טוחל םיקוקז ןיידע םהש - השמ תקיספל וגעלו תלכת ןלוכש
הזוזמל קוקז הרות ירפיס אלמ תיב וליפאש ותקיספל געל םג חרוק
,ןחלופב םיתיעל םיזירפמ תיתימא השודק ירסח ,תמא .(י"שר ,אמוחנת)
חרוק ירבדמ לבא ,הרותב םייחה תא םיפילחמ ,שורדהמ רתוי ךכב םיקסוע
האור אל אוה .טושפה ןויגהל םיפופכ םהש ,תווצמה תא איצמה השמש עמתשה
,ךכ .ידמב ומכ ,םיטשפומ םיגשוממ םיעבונה ,םיטרופמ םיקולא יקוח םהב
רבדכ קר תדה לע לכתסמו ויניעו וביל ירחא רת ינרדומה םדאה םג
חרוק תשרפ לע ותטלקהמ - קי'ציבולוס 'רה יעדמ אל ,יטטסאו יביטקיבוס
םעב ןובלעכ ,ןורהא תנוהכ תא ףקות םג חרוק .(ונלצא גישהל ןתינ רשא
.ומצע דצמ שודק ולוכש

תא חקל ןורהא - ינע רכיא תנמלא תודוא חרוק רופיס לע רזוח רחא שרדמ
םינוש םיגוסמ םישודק םיטפשמ םיצורית לש הווסמ ירוחאמ קשמה תרצות לכ
יגיהנמ םיענכשמ םיתיעל ,ןכא .(א:א םיליהת ,בוט רחוש שרדמ) םינושמו
ומייקי אל םא םונהגב ופרשי םהש םיאעבנהו םיגודאה םינומהה תא תד
םישמתשמ ףדכב .ויהיש לככ םירקי ,םהלש םימיוסמה תדה יגהנמ תא ונממיו
.םינוש םירשכה תחת תופוע םתוא לש םיריחמ הוושה - "ןינע"ה תא םדקל
םיזוחאה תרשעמ קר רשעתהל םילוכי ןכא ,לארשי ללכמ ןטק זוחא ,םינהכ
.םייולה תורשעמ לש

- תויהל ולכי אל תונורחאה ;הרותב שוריפב תורכזומ אל וללה תונולתה
םויק תא םיריכזמה ,תיציצ לש ףוריצהש רשפא !ץרא היה אל דוע םידוהיל
םה ,םאלסיאה ומכ ; תורצנה לע היומס תרוקיב אוה חרוק םע ,תווצמה
הריחבה תא וחד םה ;"חור"ב קר וקסע ,'ה לש תוישעמה תווצמה תא ולטיב
תא הפילחה השדח תד !השודק תושונאה לכ - םינהכ תכלממל 'ה לש תיחצנה
ישנא תא המישאה םג היסנכה !"ותעד תא הניש" 'ה - חונ ינב תווצמ 7
אל םינבר ,ם"במרה יפל ;הרותהמ םיחוור תקפהב ,םישורפש ,ונלש שדוקה
?הבישי שארמ אפור תויהל ףידע - הרותה דומיל לע ףסכ תחקל םיכירצ
.(ז:ד תובא)

;יולגב תורצנה תא םירקבמ ויה וליא םילגומ וא םיחצרנ ויה שרדמה ילעב
למסה .(!חרוקל הרסחש הנוכת ,ימצע לוטיבל למס ,הלבקה פ"ע ,"חרוק"
ודיקפתב קבאנש לודגה גולואיתה ,"םע-ילב" ,םעלב אוה רחאה יומסה
.(ונימיב תויסנכהו רתול הוושה) לארשי םע לש ידוחיה

אוה ;םייולהו םינהכה לש תובוחהו תויוכזה ,תורשמה תא רוריבב טרפמ 'ה
םיקהל ,חרוק לש ,ידמ םדקומה לבא ,םישרמה ונויסנ תא תוריהמב החוד
תנומסת) לובנל םגו חורפל םירהממ םיעשרה .תיחישמ היטרקומד
ומכ םיעשר יורפב" :טאל םיחמוצ םישודק םימעו םישנא ;(תלשוש-סאלאד
"...חרפי רמתכ קידצ ...דע ידע םדמשיהל ,ןוא ילעפ לכ וציציו ,בשע
קידצ" קוספבש תונורחאה םילימה תשולשב תויפוסה תויתואה .(בצ םיליהת)
ונוזח םשגתי םימיה תירחאב - חרק םשה תא םירצוי ,"חרפי רמתכ
הרושב עימשהל םייטמזירב םיגיהנמ םירהממ ,תובורק םיתיעל .(ג לאוי)
דימתמה לוגריתה לוע ילב ,םילודג םילאידיאו תותימאל םיפיטמו תיחישמ
ףידע היה םאה ;םהיתונויער תא ףליסו ץמיא ינאגאפה םלועה ;תווצמה לש
האיקינ תצעומש ול עדונ וליא םומה היה אל ידוהיה ושי םאה) ?םהידעלב
שולישה לומ "םשה תודחא" לע זירכהש ימ לכ - ?לאל ותוא הכפה 325-ב
תילילאה אחספל חספה גחו ןושאר םויל הכפהנ תבש ;םרחוה ינאגאפה
.(יסנטב ,סנתאמ סיוייד .ד רמוכה לש לאונמע תיסנכמ הנורחאל הכלשוהש

י"ע ץוחבמ ולטוהש תווצמה תא החד חרוקש רמוא (186-90 ,"השמ") רבוב
(?רבוב םג) .הרמא ולש תישיאה שדוקה תשוחתש המ תא קר לביק אוה ;'ה
"יקולא שפוח" .םהיתוואת ויה דיחיה םלילאש םיצאנל תאז הוושה אוה
,'ה ירחבנ תוכמס תא תחקל .ומצע תא סרוה ,"יקולא קוח"ל דוגינב ,דבל
ןוטלשה לש ירוטסיה ףצר ןיא .ונוטלישל ץק םישל ועמשמ ,טלוש אוה םבר'
הריסמל םינתינה םירורב הדרפה יוק ילב ,קוח ילב ץראה ינפ לע יקולאה
תומוקמב רבוב לומ רבוב) ונוצר וניא המו והוצר המ לש רודל רודמ
המל 'ה קוח תא םיליבגמ םהש המודש 'וכו רטכש .ז ,סבוקיי'ג .ל ,םירחא
תוטלחה טילחהל ידכ הליפתב םישמתשמש ולא הוושה - םדאה תא ךשומש

ומצע תא ןנערל ידכ חורה תובהלשב בושו בוש לובטל ךירצ קוחה לבא
הוושה ?רבוב ?עבקי ימ) .בזוכ השענש ץומהמ תיתימאה תוהמה תא קקזלו
קוחהש םינעוט םידרומה םלוא .(הדגאו הכלה לע קילאיב לש ורמאמ תק
לש המויק תא םיעבוק םה ,ךכ םושמ .תוריחהו חורה תא קחוד ,ותוהמ םצעמ
םכרדב םה םישנאה ,השמ רובע .םיאורבה לכב תיגולוטקסא תיקולא הניכש
רובע ;(וניתלואג תחימצ תישאר תא תונויצב האר קוק ברה ךכ) השודקל
.םש רבכ םה חרוק

תושעל םהייח תא םיבירקמ ,םלועה תא תונשל ,יחישמ ףחדב םיעוגנ םידוהי
םוחתל קלחל ןתינ ישונאה עינמהו תוליעפה תא .(ץלזנייטש 'ר) תאז
תויוישיא שולש .יגולויב ינפוגהו ,םייתרבחה םיסחיה ,ימינפה ינחורה
םדאה תעו תושי צתא ורשיק םיבושח רסוב יחישמ ויהש ,ידוהי אצוממ
סקראמ ,ושי - ולאה םימוחתה שולשמ דחאב וגהש תילאידיאה תינכותל
הכלממה תא החוד ירצונה ושי - םידוהיה םינהכה תא החוד חרוק .דיורפו
םיזירכמ ,ויפתושו לואפ ,ולש םי"נצחיה .תושונאה ינהכ לש תידוהיה
,"Dorf and Rosset" האר) םילטב 'ה יקוחש
םהב האור שומישה רפס ףוסב ןידמע בקעי 'ר לבא ,"A Living Tree"
- תיטרקומד תוינור לש וזה השדחה תדה תצאות .(םילוגד חונ ינב יגיהנמ
לש םיטנזייב-םיאמורה םישרושהמ ,םיידוהי םימד תואצחרמ רופס ןיא
הפיסוה היצמרופרה ;היצזיוקניאהו םינבלצה לש םימדה ברחל דע הייסנכה
הפוריא לש םישאגה ישתב םאישל ועיגה םלוכ ; רטול לש תוימשיטנאה תא
,םיראה לש יארפ ילילאה עבטה תא אכידש ,'ה םע תא אנש רלטיה .תירצונה
.(ףמאק ןיימ) תורצנה ךרד

- ריבכו שדח ימלוע רדס ןנכית ,י"שר יאצאצמ ,יחישמ הזחתמ דוע ,סקראמ
,םיאכדמ םימודא םירטשמ - האצותה .ינועו תודמעמ ילדבה רתוי ןיא
תא גוגחל םילארשי םילגוסמ ךיא) םיתחשומ םידיקפ ריבעו ידיב םילהינמ
םיידוהי םיחישמ דוע ידיב וצפוה םיטסיסקראמ תונויער .(?יאמב דחאה
.ינפה יאצאצמ ,גרובמספול הזור ןוגכ ,םיטוס

.םיסיסבה וירצי ידיב ,הרכהה תתב ףחדנה ,םדאה לש ערה רציב קסע דיורפ
.("די"הו) "דיא"המ םדאה תא לואגל שקיב הזה הנושמה חישמה

םוקמב ;תויתריציל ולאה םיפחדה תא בתנל ,ומצע תא שובכל ול רוזעל
,תימצע הטילש לש תטלחומ החנזה קידצהל ויתונויערב םלו עה שמתשה ,תאז
תיתיפכ האנה תרומת ,תובייוחמו תילכת קמוע ,תועמשמ לש םייח שוטנל
.אל םהשכ קר חמש םיקולאהש םישיגרמ םינטירופ תינוציק הבוגתב .תיעגר

םע "ינחור"ה ועסמ לע חחוש (ןבואר ןכל םדוק) סאד םר ךרדה שפחמ ךכ
הרותה םתועל ותפישחו לארישב ןושארה ורוקיב תעב ,"רקי"ב רלז דוד ברה
רשפא תוטלק - נארשמ יררועמ םינוגינ התייה רכז לש תירקיעה ותבוגת)
םיחבושמהו םיקומעה וינויע תא תוטיהרב ראת אוה ;(.פ.ו.ת-ב גישהל
םלועה תא בוזעל הליחתב הסינ אוה .רישעה וייח ןויסנ ירפ ,םדאב בצמב
ריזנ"ל ךפה אוה ךכ רחא ,ידוהה ףוס-ןיאה םע גזמתהל ידכ הזה
אוה םויכ .(בלסרב הוושה) ויתואנה תלילשב ףרה ילב קוסעה ,"ינתוואת
ול רזועש המ ,תולעתהו קותינ םע םלועה ינינעב תוברועמ בלשל הסנמ
שיא ,ויבא לש תימצעה הרדגהה תא ףקשמ אוה .םיססוגהו םילבוסה תא םחנל
םידוהי הברה ,)ד:גכ תישארב) ולש הרבחב ."בשותו רג"ה םהרבא דסחה
תועסממ לצנהל םילוכי ויה ,התיבה ובשש ינפל החרזמ ודדנש ולאכ
רתוי .תוביציו תולודג תוידוהי תחפשמ םיקהל ולכיו םיקיזמו םיביאכמ
'ה לש ימשרה ךירדמה - הרות ,בוט ידוהי ךוניח םילבקמ ויה וליא ,הזמ
יולג ,םילילא תדובעב תמתכומה תירזמ המכח םוקמב ,םלועב שמתשמל
.תונתלעפ רדעהו ,תוירע

היה ,תאז תמועל ,םדאה .תילנויצר הלוכ הרותהש ןעוט ןואג הידעס
רבכ הרותה תא לבקמ היה אל ול םיער םילגרה חתפמו וייח תא זבזבמ
דימתמ צמאמ ךות ,יקולא יוויצכ היפל תויחל תויחל לכויש ךכ ,הלחתהב
רוסאש תעדל םיכירצ םינטק םידלי - תודלימ ךוניח הוושה) התוא ןיבהל
ןעוט ןבואר .(רתוי רחואמ קר ךכל הביסה תא וניבי םהש ףא ,שיבכל ץורל
ברקתהל ודיב ונתינש םיעצמאה םה ,היהי רשא היהי ,םדא לש ובצמש
לכש םימיכסמ קי'צייבולוס 'רהו קוק 'ר ;ודעילו םיקולאל
םיליבש ןיב םיקלחמ םה לבא - 'הל רבד לש ופוסב תוליבומ םיכרדה
.תושבושמו תולתופמ םיכרד ןיבו םיקלחו םירישי

.תדב הכלההו ,תטלחומה תמאה לש הדיקפת תא תורירשב החוד ןיידע ןבואר
תושעל קר - ותוא ךירדהל םילוכי ,תיביטקיבואה הכלהה אלו ,םדאה תשוחת
לש הבוש ןעמל ללםפתנ הבה ."ךלצא רבוע" הזש שח ךניהש הדימב רבד
לש תינרותה הריואה .הישרושו היתורוקמל תאזה הלודגה המשנה
הלודג המורת םיווהמ םה יתועדו ,םידוהיה לכל תוחיתפה ,רקי
םילארשי םה ונלצאו רקי לצא םיחכונהמ םיבר ;בוריקה תכאלמל
יונשש שיא וא רבד לכמ םיקחרתמ םירחא םיזכרמ ;םיטנגילטנא םינוליח
.ידסמימ וניאש וא ,תקולחמב


בכ:בי-די:אי 'א לאומש :חרוק תשרפ תרטפה .ד

ותיערמ ןאצ ינפב וישעמ לע ח"וד רסומ ,לאומש ,חרוק יאצאצ לודג
םיבנוג ןורהאו השמש ךכ לע זמרש חרוק לש וכרדב םיכלוה םה ;םיינדשחה
אוהו ,'ה לא םיארוק - ומש יארוקב לאומש תא הוושמ ו:טצ םיליהת .םעהמ
תדחואמה הגיזמה לבא ,םהיתונובת יתש ובלתשי וכותבש עדי חרוק .םנעי
ילוא .השמ ומכ ,ורוד תא גיהנהש לאומש לצא אלא העיפוה אל וזה
לש ולא םע גוזימו תורגבתה יכילהתל םדוק וקקזנ חרוק לש ויתונוכת
אצי דליש השח רפיטופ 'בגהש תויהל לוכי ,ךכל המודב .החפשמה תושנ
לש דיתעל ותשא ,התיב ךרד קר תויהל היה דיתע הז לבא ;ףסוימו הנממ
!ידמ םדקומ תבשה ירפ תא ולכא הוחו םדא םג ,ךכ .ףסוי

הבושתב םירזוח ,םיאיבנו םישודק ,ףסאיבאו ,הנקלא ,ריסא ,חרוק ינב
םיאיבנה 48-מ םינושארה םה .(י"שר ,אי:וכ) םילצינו ידמ רחואמש ינפל
,דכ:ו תומש האר ;כ םלוע רדס ,אנליוומ ןואגה) השמ רחא אובש
,ט-דמ ,במ םיליהתה ירומזמ תא ורביח םה .(טי:ט בכ,ז:ו 'א י"הבד
םהיאצאצל המבה תא ,המוד ןפואב ,םיניכמ םיבר ,םירגהמ .ח-זפ ,ה-דפ
םהב םיאיבצמהו םיאיבנה לע ןגמ אוה - חרוק תא "ןקתמ" לאומש .םילודגה
קר היהש ףא .םימעה לכ ומכ ,(?מ"הר) ךלמ - םעה תרוחב לומ ,'ה רהב
חרוק לש ומולח תומשגתה היה (השמ ומכ) לודג ןהכ תויהל ,השמ ומכ ,יול
הז דיקפת תריסמש ןעוט (ט"לרת :ג ת"וש) א"בשר .(הכ ,בוט רחוש שרדמ)
לפנש רחאל ,םעה לע רומשל זא לגוסמ היה אוה קר-יערא גירח היה לאומשל
.(ז:חי ,ארזע ןבאב םג ךכ)


חרוק לש ולרוג .ה

םירמוא םירחא ;שאב ףרשינ אלו רובל לפנ אל ומצע חרוקש םירמוא שי
וסוחי לכ תא ונמ אל ,ונתשרפב !(א"ע יק ןירדהנס) םהינש תא לבס אוהש
תודירמל רשוקי אל ומשש ותריטפב ללפתה בקעי .בקעי דע חרוק לש
תישארב) םימעוז שדוק ימקונכ םמצע תא ונימש ,יולו ןועמש לש תורחואמ
תחת ,םיטלוב שדקמ יררושמ ויה חרוק יאצאצ .(םויה הוושה ;ו-ה:טמ
רתויב בגשינה טביהל דע םיסחוימ םהו ותוא ולאג םה .ןורהא ינב תגהנה
השמ תא טטצמש אנת שי לבא .(י"שר - הכ:ו 'א י"עבד) לארשי - בקעי לש
עברא תכשמנ הליפתהש ןכיה) !םונהיגב תדחוימ הליהקמ שי חרוק ינבל -
.(א"ע יק ןירדהנס האר - ?תועש

תיתועמשמ העפשה ול היה אל ילוא ;'א םירבדב חרוק רופיס תא טימשמ השמ
;(וק םילהת) חרוק ילב לבא השעמה תא ריכזמ דוד .לארשי םע תמישמ לע
בנאש רקצוקה) תינמז ותוא התוויע הרנקהש קידצ םדא חרוקב םיאורה שי
ולצינ םיעשרה וידהוא ;("ןקזה וניבס" ול ארוק היה תישפוח חור ילעב
.לפותיחאו םעברי ומכ ,עשר ח"ת וב םיעור םירחא .םהיתורטמל ותוא
ילעב ,ויתימע םע היהת תיפוסה ותקולחמש רמוא כ:ה תובא יקריפ
קר היה םדוחיא .(תיתד הקיטילופ ,ןונבל הוושה) םיכופה םיסרטניא
ןילאטס ,תאפארעו ןיבר ,הדוגאו ד"בח הוושה) תוינמז תויטילופ תורטמל
.א 'ר) חוכב םילכסותמ םירוטטקיד םיתעל םה "תוריח ימחול" .(רלטיהו
תויהל הצור חרוקש עדוי השמ .(הבוק ,מ"הירב הוושה - ץיבוביל .ה
תרוטק תדובע ןורהאל ןתונ ה"בקה ,ךכ רחא .(י:וט) לודג ןהכ ומצעב
,הבהא יריש ,םירשי תליסמ) וטאצולו ם"במרה ךכ .ףדרינש ללגב ,תידוחי
'ר הוושה) םירוטיזיוקניאה םהיפדורמ םוסריפ רתוי הברה ולביק ('וכו
.(הלאה םירמאמהו ,'ץיבבולמ יברה ,ןיקסיר 'ר ,.ס.ב.י

ןימיב (םייול) לאמש ךופהל שקיב חרוק :(זעק-ועק) רהזה 'ס
םע בר אוה .(ערה ןושל רבד אוהש הזמ ץוח) םלועה תסירה ךות ,(םינהכ)
ריטקהלמ ,"הלועמה שיאה" ,ןורהאמ עונמל הסינשכ הטמלו הלעמלש םולשה
תא רוציל ידכ ,הנומאה רשק תא רבחמו םולש ריבגמ אוה - תרוטקה תא
המ ירחא ףדרשכ ול היהש המ תא דביא אוה ;הטמו הלעמ לש דוחיאהו רשקה
.(םמצע תרכה איה וינבל בקעי תכרב ךכ ;תונז הוושה) ולש היה אלש


The T.O.P. home page


Back to the home page.