יעסמו תוטמ תוישרפ
גי:ול-א:גל רבדמב + במ:בל-ב:ל רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


,הדנק ,לאירטנוממ ןייטשדלוג ןיילאו ינוי רשפיא הזה דומילה ףד תא
.םיבר םיידוהי םיכרצל םינמאנ םינורטפ

.הדוהי הנחמ קושב םיעגפנה לכל המלש האופרל ללפתנ

תוטמ תשרפ

:ןכות
.תוטמ תשרפ לש עקרה (א
.השרפה תריקס (ב
הרטפהה (ג


תוטמ תשרפ לש עקרה (א

:'ה הוצ רשא רבדה הז' :רמאל לארשי ינבל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו"
;ורבד לחי אל ,ושפנ לע רסא רסאל העבש עבשה וא ,'הל רדנ רדי יכ ,שיא
הז עגרב אקווד השמ רחב עודמ .(ג-ב:ל רבדמב) "השעי ויפמ אציה לככ
ןמזב ול רסמ ה"בקהש םינינע ,רובידה תשודק תאו םירדנה יניד תא דמלל
,רבעש עובשה תשרפ ןיבל הז ןינע ןיב רשקה המ ?ןכ-ינפל עודי יתלב
?סחנפ תשרפ

,ולש תויכונא-יתלבה תונכהב השמ ךישממ ךכבש ,רמוא לאנברבאה
תומישמב וכישמי םימיאתמ תודסומו םישנאש ךכל גאוד אוה ;ותומ תארקל
,איבצמכו הכלה-הרומכ וידיקפת דבלמ .דבלב ולש ויה התע דעש ,תומוצעה
לכ לש ופקות תא עיקפהל תוכמס התיה השמל ,עשוהי םתוא שרי התע הזש
תשרל םהילעש ,תוטמה ישארל רסומ אוה התע ;ידוהי רדנש זיזפו רהמנ רדנ
םויק ןינע תא הריכזה הרותה ,ם"בשרה תעדל .הז דיקפתב ותוא
ןתינש יפכ ,הלא םירדנ ;תונברק םנינעש םירדנב ,(טל:טכ) התע םירדנה
לש רוזחמ ךלהמב םמייקל שי ,םידחוימה דעומה תונברקל םתוכימסמ דומלל
י"ע רדונה לש "ורבד" ללוחמ ,אל םאו ;רדנה תרימא תעמ םילגרה תשלש
תא בייחל לטוה תוטמה ישאר לעש ,שיגדמ םירוטה לעב .הייהשהה
תווצמה יבגל הפקת הבוחהש דועב ;ורדנש תונברקה תא איבהל םידוהיה
,רתוי רחואמ דעומב - ורדינש תונברקל עגונב דחוימ ךרוצ םייק ,ןלוכ
םיטבשה ישאר לע ;רבשמ תעב רדנש רדנה םויקב שאר לקהל רדונה הטונ
.ומיוקיש ךכל גואדל םהילעו ,הלאכ םירדנ רחא בקעמה לטומ

דגנו ,י"שר ומכ) הרותב רחואמו םדקומ םויקב רפוכה ,ארזע ןבא
םיטבשה ינש תשקב ןכו ,ךכ-רחא הילע רסמנש ןידמ תסובתש ןעוט ,(ן"במרה
םתוא לע הפכש ירחא ;הזה עטקל ומדק ,יחרזמה ןדריה רבעב לחנתהל יצחו
,לארשי-ץרא שוביכב םיטבשה ראש שארב לכ-םדוק דומעל בייחתהל םיטבש
.םרדנ תובישח תא השמ םהינפב שיגדה

לע ,םיקלאה םלצב ארבנש םדאה לש תדחוימ הנוכת וניה רובידהש ןוויכ
רבודמ אל וליפא ,השודק לש תיניצר תוסחייתהב רובידה לא סחייתהל םדאה
(גכ:גכ םירבד) :כ"שמכ ,ונממ ענמיהל שי ,הרקמ לכב ,רשא רדנב שממ
אל רשא בוט" :המלש ךלמה בתכו ."אטח ךב היהי אל ,רודנל לדחת יכו"
השמש ,ןעוט שריה ברה .(ד:ה תלהק) "םלשת אלו רודיתשמ ,רודית
,הזה עטקה ינפל קוידב (הפ-לעבש הרותה) ןקמועל 'ה תווצמ לכ תא רקס
רשא לככ לארשי ינב לא השמ רמאיו" :הרותה ןתמ ךילהת םלשנו םת ירהש
.(א:ל) "השמ תא 'ה הוצ

םיאשר ,רוביצ ןכו םידיחיש ,אופא ,הפיסומ ,םירדנל תסחייתמה ,וניתשרפ
םבצמ לע תוססובמה ,תופסונ תויובייחתה וא תולבגה םמצע לע לוטיל
ידוהיה דועייה תאו ,הרותה תא רתויב בוטה דצה לע םייקל ידכ ,דחוימה
קספנ אל ,תמאב ,ירהש ,ןיבהל השק הז תא .תושונאה יפלכ הנוהכ לש
םגו הגירה יניד ,טלקמה ירע יניד ונינפל דוע !הרותה תווצמ ןתמ ךילהת
.םירדנב ןדה ,הז עטק ירחא םיאבה ,חצר יניד

קבאמ לש ףסונ טביה אלא הניא םדא לש ורבד םויקב ןאכ השגדההש ,ןכתיי
ויתויוליעפ לכש ,הרותה תנומא - סחניפו קלב תושרפב ראותמה ,תויוברתה
תפקשהל תדגונמה ,תיקלאה ותוהמ תא ףקשלו עיבהל תובייח ימשגה םדאה לש
,רוחס-רוחס תכלוהה היח אלא םדאה ןיא ,היפל ,רשא ,רועפ לש םלועה
רצרצקהו ףחוסה העסמב ,המצועו גנוע קר גישהל תיארפ הרוצב תפאושהו
.תומדא ילע םייחב

דמוע השמ הנהו ,תוינאגפ תויגרוא י"ע םידוהיה ופחסנו טעמכש ןויכ
דימת ריכזהל םילודג םיירוביצ תודסומ ינש לע ,ארובל ותמשנ תא בישהל
תונברק :םיקלא םלצב ארבנש ,םדאה לש תמאה םלוע תא םידוהיל
לש םינושארה וירצי שודיק לש םיקזחה םיילמסהו םירסמה ילעב ,רוביצה
ישונאה יקלאה יפואהש םידמלמה ,םיבייחמ םירדנ .(שריה) םדאה
תושיגר יוליג ךות םדאה תא שמשל ךירצ ,רובידה חכ ,םדאה לש דחוימה
תורמאמ הרשעב הלוכ תואיצמה" תא 'ה ארבש ןויכ .הליחת-הבשחמו השודק
תואיצמה תא םדאה רצוי ךכ ,תורבדה תרשעל םיליבקמה ,(א:ה תובא)
תועצמאב ה"בקה לש ותאירב תא םילשמו ,וילע העיפשמש ,ולש תימינפה
ארבנ םדאה קרש ול ריכזמ םדאה לש שודקה ורוביד - וללחל רוסא ;ורוביד
.ףלוח קנוי לש הזמ רתוי הברה ריכב דמעמ ,םיקלאה םלצב

אצומ לכ תא הרשפ אלל םדאה דבכיש הרותה תשירדב םלש בלב וכמת ל"זח
םדאה רמאש "ןה"ה :ןיטולחל הרורב םתדמע .אלש ןיבו רדנ רדנש ןיב ,ויפ
ורבדל שחכתמה ירהש ,"ואל" תויהל בייח ולש "ואל"הו "ןה" תויהל בייח
י"פע) הניכשה ינפל סנכנ רקשמה ןיאו ,םילילא דבועהמ תוחפ אל אטוח
הוושה ;730 'מע ,ולש שמוחב "תודהיה רואל םתעמשמו םירדנ"ב ץרה ברה
לע תמאה תא בירקהל הוצמ שי ,תאז לכב .(םיאקיטילופה יגהנימ םע הז תא
ךכמ תדמלנ וז הוצמ .עגפיהל םדא לש ויתושגר םילולע רשאכ ,םולשה חבזמ
לע הרמא איהש המ תא ,הרש ירבד תא וניבא םהרבאל רסמש תעב ,'ה טימשהש
.(גי-בי:חי תישארב) ותונקדזה

הלענה ,הבהאו תודחא לש תמא - ההובג רתוי המרב תמא גיצמ םולשה ילוא
,םירדנה תרפה םג ךכ .הילשא לש הזה םלועב "תואיצמ"ה לש "תמא"ה לע
לע תססובמ ,םדעצ ידי-לע םיעפשומ םירחא ןיאשכ קר םימכח ידיב תישענה
.םירדנה תעמשהל הליחתכלמ ואיבהש ,תואיצמ לשו תמא לש תועטומ תוסיפת
הליחת רצונש ,"ירדנ לכ" לש וז איה רתויב העודיה תיללכה םירדנה תרפה
רשא ,תורצנהו םאלסיאה י"ע םידוהיה לע ופכנש םירדנה תא לטבל ידכ
הניש ה"בקהש ,םתנעטל םיכסהל וברסש םידוהיב םיגרוה ויה םהינמאמ
.ותעד תא לוכיבכ


השרפה תריקס (ב

לכ ,י"שר יפל - םירדנ לש םתשודק לע דחוימב תוטמה ישארל עידומ השמ
.םתוכמס הקזוח ךכבו םהילא הליחת ךכ ונפוה םינידה

םעה עדיש הצר אל 'ה יכ ,ןאכ השמ רביד םיגיהנמל קר ,ן"במר יפל
וניחבי םיגיהנמהש דע ,םירדנ רפהל וכמסוה םילעבהו תובאה ,םימכחהש
םישנל דמלל אלש ,רזעילא 'ר לש ותארוה םע הז תא הוושה) ךכב ךרוצב
ןחבמב ףואינה השעמ יוליגמ עונמל תולוכי תויוכזהש הנלגת אמש ,ארמג
תעידי תא ץיפהל בהלנה וננוצר יבגל וז העדבש הריתסל רבעמ .(הטוסה
"ךמע" היה זאש ,ךכב וז העד לע תושקהל רשפא ,םעה תובכש לכב הרותה
תורשפאש םתעיד-יא לשב תאזו ,ולטוביש ויה םייוארש םיבר םירדנ םייקמ
.תמייק ןכא וזכ

,הירדנ םויקמ ,יצחו םינש 12-מ תוחפ הליגש ,ותב תא אינהל באה תוכז
וא תונפגס לש םירדנל תולבגומ ,ותשא יבגל לעב לש המודה ותוכזו
םג יאשר לעבה ;(שריה) תיבה תריווא לע העפשה םהב שיש ,תוענמיה
.םיאושנ םה דוע לכ ,ותשא םע ויסחיב םיעגונה םירדנ תועשהל

רתוי וא תוחפ תוושה ,םישנ לש ןתויוכזב רבעש עובשב ונדקמתהש ירחא
ונתונרקס תררועתמ - דחפלצ תונב ןינעכ - ירבג םוחתב ,םירבג תויוכזל
;םהילעב ורדנש םייתייעב םירדנ לטבל הווש תוכז ןיא םישנל עודמ ,תעדל
"יארחא" ,תוחפל תמייוסמ הדימבש ,איה ןיעל תיארנה הטושפה הנקסמה ירה
םזיש ,קיצבולוס ב"י ברה .הריעצה ותבל יארחא באהש ומכ ,ותשאל לעבה
"סדינומיימ" ס"יבב תונבו םינב לש םיברועמ םיינוכית םידומילב ךמתו
ופאשב ;ירשפא םוחת לכב השאה לש התוחתפתהב ללכ ךרדב לגוד ,ןיילקורבב
הז ןיד הנכמ הרותהש ךכ לע עיבצמ ,ל"נה הטושפה הנקסמה תקסה תא עונמל
וא ,(י"שרב תחא העד יפל) רשפא-יא רשא רתסנ יקולא ןיד - "קוח" םשב
לע תויללכ תונקסמ ןאכמ קיסהל ןיא ,ןכ-לע ;וניבהל (שריה) רתויב השק
.הבקנל רכז ןיב סחיה

ליבומה אוהש ךכל תואכ ,ותשא לע וז הטילש לעבל הקינעמ הרותה ילוא
תורגסמ הברהל קוקז רבגה ;'ה תדובע ןחלופל רושקה לכב החפשמב
ינשעש" תכרבמ ,העבטב ,תאז תמועל ,השאהשכ ,'הל עיגהל ידכ תוילמרופ
לע שדקמה אוה רבגה ,לשמל .'ה ,ולש - תוישיאה - ןוצרה ומכ - "ונוצרכ
גישהל ידכ הבישיו ןינמ לש תירוביצה הכימתה תא ךירצש הז אוהו ,ןייה
תינחורה הריוואה תא תרצויה איה ותשא ,תאז-תמועל .םיינחור םייח
תוינחורמ םינירקמ הינבו הלעבש העשב תרכינ התעפשה רשא ,תיבב תיקלאה
םירעשב עדונ" - "ליח תשא" לע שריהמ - תירוביצה םתוליעפב וז
."ץרא-ינקז םע ותבשב ,הלעב(כ)

םינותנ ולש-וירדנ רשא ,ותיב לש יאמצעה הנובכ רכזה תא ראתמ שריה ןאכ
החורב ותוא תבצעמו הלעב תיבל תסנכנ השאה וליאו ,ויתימע לש םחוקיפל
תונבל השאה דיקפת .ולטבל תוכזה הלעבל ,וז החורב עוגפל יושעה לכ -
רכזה לש ודיקפתל תסחוימה הברה תיתרבחה תובישחל ליבקמ תיבה חור תא
,"םירכז ינודעומ"ב תורבחה םע דחי ,רוביצב הליפתבו הרות דומלתב
רכזה תא תייבל ךרד םג תדה תודסומש ןכתיי - תובישיו תסנכ-יתב ונייהד
תרפה ןידש ,אפיא ,רשפא .ינחורו בשוח םדאל ותושעלו (ללותשהל ועבטש)
וילהא תא ןהב הנוב לארשי םעש םיכרדה ךות לא ץיצהל רשפאמ םירדנה
ייחב ונבר .קלב תשרפב םעלב י"ע וראותש ,הרותו החפשמ לש םיבוטה
ימוחת ינשל םתוא הוושמו ,םלטבל יאשר לעבהש רדנה יגוס ינשב ןיחבמ
האנו הארמב האנ ,הלעב לש ויניעב הואנ תואריהל :השאה לש הבוחה
.םיימיטניא םיסחי ומע םייקל ןכו ,היפואב

ותשא יפלכ תוליבקמ תובוח שי לעבלש ,ול רובס ןיקסיר המלש ברה
האור רילפ הילדג ברה .ייחב ונבר לש ותעד לע השקמה הרבס -
ילב ,זיזפ רדנ תרדונ השאה םא .טושפ יטפשמ ךילהת ,לעבה לש וז תוכזב
יאדוב לטבמ ןידה-תיב היה ,הלעב לש תילילשה ותבוגת תא ןובשחב תחקל
ט"ע םירדנ 'ר) הבר החרט ,אפיא ,תכסוח לעבה לש ותוכמס ;הרדנ תא
וא ןייד תויהל הלוכי אל השאש ,ורדנ לטבל הלוכי אל איה לבא ,(ךליאו
סנרפל לעבה תבוח ןוגכ ,תיטפשמ הבוחב עגופה רדנ .ןייד םוקמב תויהל
תוכלה ,ם"במר) הלעב לש וילגרו וידי תא ץוחרל השאה תבוח וא ותשא תא
,םירדנ תרפהב ןאכ קסועה ,השמ ילוא .וילאמ לטב ,('גו 'א ,א"כ תושיא
.ץראל סנכיהל ול ריתהל אלש ורדנ תא לטבי 'הש הוקמ

ישנא 12,000 תועצמאב ןידמב המחלמל תאצל םידוהיל תובהלתהב הוויצ השמ
םידוהי 600,000) ברקה רחאל דימ תומל היה רומאש תורמל ,דבלב אבצ
תוברת םע הז תא הוושה ;ןידמ תונב י"ע תולקב ושבכנ 'המ םירכונמה
י"ע וא סחנפ י"ע וא ,ןידמ יכלמ תשמח םע דחי גרהנ םעלב ;(!ברעמה
.לארשי לש ןיד-תיב

,םייחב ורתונ םיריעצה םירכזהו םישנה יכ ,אבצה יניצק לע סעוכ השמ
םשאש ומכ ,תונולשכה לכב םימשא םיגיהנמה :י"שר) 'ה תווצמל דוגינב
רסומ אוהש ירחא .(ןכל םדוק לטוב אלש רדנ רפהל ותשא לע הפוכה לעבה
תרשכה יניד תא חכוש השמ ,םרהטל הוקמב ם"וכע ילכ תליבט יניד תא
!סעוכ השמש תמיא לכ הרוק המוד רבד ,י"שר יפל .שמושמה חבטמה דויצה
,ןידכ אלש ולצינש םינידמה לש גרוהל םתאצוה לע הווצמ אוהש ירחא
תא .לארשי ינב ראשו םימחולה ןיב חוקלמה תאו יבשה תא קלחל הווטצנ
תויהל םידיתעה - םיריעצה תא ךא ,תוחפשל םיחקול תוריעצה תוינידמה
.(ף"שא "ידלי" םע הז תא הושה) גרוהל םיאיצומ - (שריה) לארשי יביוא

קלח - לארשי ראש לעו ,שדקהל תואמ-שמח קלח תתל היה םימחולה לע
איבנה לאמש לש ומויא תאו ונימי לש הסנכה סמ תא הושה) םייולל םישימח
דאמ תדבכמ הרותהש ,הארנ - רשעמ תחקל היה דיתע ךלמהש ,('ח 'א לאומש)
הכופהה תינוליח-תיטסילאיצוסה השיגה ;ולמע ירפל םדאה לש ותוכז תא
הביס םגו ,לארשיב הרבחה דגנ תקדצומה תורמרמתהמ הברהל רוקמה איה
.(ץראהמ הדיריל תירקיע

אלש ךכ לע הדות תעבהכ ,ה"בקה ינפל בהז ילקש 16,750 ושיגה הטמה ישאר
,המואה יאישנלו רזעלאל ,השמל ורמא ןבוארו דג ינב .ברקב שיא םהל דבא
ןיאשכ .םרקבל הלועמ הערמ םוקמ היה ,שבכנ רבכש ,יחרזמה ןדריה רבעש
םא יכ ,ןדריה תא רובעל אלש םהל רתויש יולגב םישקבמ םה ,ביגמ השמ
ונתוא םישאמ ,םהילע הכורא הפקתהב ,השמ .םש בשייתהלו םמוקמב ראשיהל
ץראה תא םתייחד ;םילגרמה לש תינדחפה תינויצ-יטנאה הבישחה שודיחב
,םיטבשה ראש לצא םג ,הילעה יפלכ תושידא לש שגר ללוחת רתויב השודקה
הליהק ול הנוב ידוהיהש הז) רבדמב ףסונ בוביסל ולוכ םעה תא ןודי 'הו
ידוהי תא םג דדועמ ןירג סרדלוגב וא דווקיילב ,סל'גנא-סולב הרישע
,ילוא ,וליפאו תונויצל הדימא הביטנרטלאכ ,וילא ףרטצהל םויה לארשי
.(חישמה תאיב תא ךכב תוחדל

בושלו ,םהיתומחלמב לארשי הנחמ שארב תכלל עיצהל איה םתבוגת
- תקולחמ ידימ עונמל ידכ) םיכסמ השמ ןכל .ןכמ רחאל קר םהיתוחפשמל
תא קזחל התע קר ונימזהש ,השנמ טבש תיצחמ םהילא ףרטצמ התעו ,(ונרופס
לארשימ הרצק העיסנ לש קחרמ ךות םנמא ,םהלש תוצופתה תליהק תודהי
ףד ,םידוהיה תוינומדקב והיתתמ ןב ףסוי לומ לאנברבאו ן"במר)
.וז השרפ תמייתסמ ,ןדריה-רבע שוביכ תא םקוזיחב .(ג:ז

וחתפתהש רתוי םירחואמה םיחתמה תא םיאור ,דל-ט:בכ עשוהי רפסב
ןכ-םג התיה וז הליהק ;תרוסמה י"פע אלש םישדקמ י"ע ,וז הצופת תליהקב
.שדוקה ץראמ רתוי דוע בר קחרמל התלגוהו הדמשוהש הנושארה


הרטפהה (ג

תוטמ םיארוקשכ) 'א קרפ והימרי איה ,הדבל תוטמ תשרפ תא םיארוקשכ
םישגמ ,ןוצר רסוחב .(סחניפ תשרפ תרטפהכ התוא םיארוק ,דחי יעסמו
הדוהי יבגל געלנה ןברוחה איבנ תויהל ,ותדיל זאמ ודועיי תא והימרי
ןכו ,ותבהא תא לארשיל חיטבמ 'ה םלוא .םילילאה תודבוע ,םילשוריו
תופקשהל דוגינב) תיחצנה םתוחילש ןעמל םרהטל קר םשנוע עיגמש חיטבמ
םפוס םהירסיימ לכשו ,(!ותעד תא ה"בקה הניש וליאכ ,םאלסיאהו תורצנה
.דחכיהליעסמ תשרפ

:ןכות
.יעסמ תשרפ לש עקרה (א
.השרפה תריקס (ב


יעסמ תשרפ לש עקרה (א

םיטבשה ינש ;ןבוארו דג יטבש יפלכ השמ לש וסעכב המייתסנ תוטמ תשרפ
תומדא ןעמל ,לארשי-ץראב ה"בקה לש ותניכש תאו ותשודק תא וחד וללה
םיבורקו םידוהי ברקב ןיידע םירד םהשכ ;ןדריה רבעב תונשדה הערמה
םע הז תא הוושה) לארשי ץראב םהיבורק תא םעפ ידמ רקבל קיפסמ
דג לצא תונשוכר לש יפוא תונוכתב םיניחבמ .(םויה ימאימו קרוי-וינ
םדאה תוחתפתהל השודקה לש םייחב התופידעל םתושיגר רסוחו ןבוארו
דוגינב םיקלא םלצב וארבנש םדא ינב לש םתופידעל תושיגר רסוחל ליבומ
םוקמב ,םידוהיה ראש שארב םחליהל ףוסב םימיכסמש תורמל ;האירבה ראשל
לכב םימידקמ םה ,תדחואמה תינדרי-רבעה תיבגמל םרקבו םרשועמ תתל קר
.(זט:בל) השמל םירבדמשכ םהידלי ןוחטבל םרקב ןוחטב תא תאז

רדסה תא ןקתמ אוהש ךכב ,םהיתויומידק רדס תוויעל תונידעב זמור השמ
וליפא םה םיללוכ התעו ,זמרה תא םיניבמ םה ;(דכ:בל) םהילא ותבושתב
םיקומע םיסחי םויקבש ישוקה םע הז תא הוושה - וכ:בל) םהיתושנ תא
רשועהש ,ימצע ןוחטב תורסחו תויכונא תויוישיא יבגל םיימיטניאו
תא חיטבהלו םמצע תא חיצנהל אושל םיפאוש הלאכ םישנא ;(ןזכרמב ירמוחה
תוטמ תשרפ תא תרגוס השנמ טבשמ חבונ - םיירמוח ןינבו שוביכב םנוחטב
המ תא הושה - במ:בל) שבכ אוהש ירומאה חטש תא ומשב ארוק אוהש ךכב
הנוש םוקמה םש .(םימרות תומש לע םירוביצ םינינב תשדקהב םויה לבוקמש
םיבושיה תומשב םיריהמה םיונישה םע הז תא הוושה ;י"שר) !רתוי רחואמ
רשפאש םיטקייורפה רפסממ םימרותה ובר רשאכ הנידמה םוק ימיב תורעיהו
ידוהיה רשקה אוה תוליצא ייח לש ןכותה לכ .(!םמש לע םתוא אורקל היה
תונמאנ םיפקשמש םילודג םישעמ תועצמאב , אוה ,תויחצנה לא יתימאה
.(שריה) הרותה תוירחא לוע תלבקל תירסומו תינחור

ןהב ונחש תונחתה לכ תמישר - ונתשרפ לש יזכרמה וקל התע ךפוה הז רסמ
תמאה תא וייחב םייקמ דדונה ידוהיה .הנש 40 רבדמב םעסמב לארשי ינב
ירבדמ םלועב תוריהמב ףלוחה ,רג אלא םדאה ןיאש ,תיסיסבה תישונאה
םוקמ לכ .תומה רחאלו הדילה ינפלש חצנ יבצמ ןיב ,תחטבומה ץראה תארקל
הוושה) לארשי-ץראב תוקלאה םע עגמ םויקל ךרדב הנחת אלא וניא ונח ובש
בשותו רג" :תח ינבל תישונא הרובק רבדב וניבא םהרבא לש ותרמא תא
ןבל םע" ;ושעל וניבא בקעי ירבדו ,ד:גכ תישארב - "םכמע יכנא
םייח לא הז עסמב רתונש םוצעה קחרמה .(ה:בל תישארב- "יתרג
'ה םש תא תחא םעפ וליפא וריכזה אל םיטבשה ינשש ךכב רכינ םיינחור
ינפל לארשי תנידמ יגיהנמ םע הז תא הוושה) םהלש "רקבה ירבד" לכב
תא וישכעש ,"הוקתה" ימואלה ןונמהה ירבד תא ןכו ,ןיגב םחנמ ירחאו
;"ונצראב שודק םע תויהל"- ונלש תוקבדמב ונרפיש ולש ןורחאה תיבה
השמש דע (יקנ ןופצמב "הווקתה" רישל לוכי הידבוע בר וליפא וישכע
,התע וליפא .(הכ:בל) םהיתוחומ ךות לא הזה רסמה תא בושו בוש רידחה
."המחלמב 'ה ינפל" :השמ וב אטבתהש יוטיבה תא םיננשמ אלא םה ןיא

לכ (א :םירבד ינש ונתוא תדמלמ לארשי ינב יעסמ לש הרצקה המישרה
הלואג לש יתגרדה ךילהתב הילוח הווהמ ,םיעוריאבש עורגה וליפא ,עורא
תואנק (ב ;(קוק ברה) הפיקע וא תידדצ ךרדב וליפא ,תימלוע
הנוכת הנניא ,םיתיעל המיאתמו הליעומ איהש תורמל ,תונלבס-תרסח
תא שרוי ,סחנפ אלו ,עשוהי - תיתימא תידוהי תוגיהנמ לש תינייפוא
.השמ לש ודיקפת


השרפה תריקס (ב

בחרות ,רבדמב תוערואמהו תונחתה לכל עגונב הרותה לש הבחרה הריקסה
תעד תא קר איבנ ןאכ ,םירבד רפס לש וחותינב ,בלש רחא בלש ,קמועל
םהבש תומוקמ ןייצל ואב םיטרופמה תועסמהש ,'ג םיכובנ הרומב ם"במרה
רפס רמוא המוד חורב ;םיסנ ישעמ אלל ללכ ירשפא היה אל לארשי םע םויק
דחא לכב - תוכרבב לארשי תא תוכזל ידכ ורכזוה תונחתהש ,םינשי תפסות
לש ותעד תאו ;"הזה םוקמב וניתובאל םיסנ השעש" ךרבל יואר תומוקמהמ
רוסיא לח ךרד וזיאב עדנש ידכ תונחתה ורכזוהש ,ןוזנתנ לואש ףסוי 'ר
,תורזחה 7 םע דחי תועסמה 42-ש ,ןייצמ תמא תפשה וליאו ;המירצמ בושל
ואבוה םהשו ,ןהמ ררחתשהל היה לארשי לעש ,האמוטה תוגרד 49-ל םיליבקמ
ונק םהבש - הירחאל אל ךא ,םתיילע ידכ ךות - םירוסייה תא ןייצל
.לארשי-ץרא תא וניתובא

תוברעב םש לארשי-ץרא שוביכ ףס לע םידמועה לארשי ינב תא ריהזמ 'ה
היססבואה תמועל) תילילאה ןענכ תוברת תא דימשהל םהילעש ,באומ
- תאזה תוברתה תא גיצהלו רזחשל ,ףושחל וננמז תב תינוליחה תילארשיה
.(לארשי ןואיזומב הטידורפא תגוצת לשמל

תויוברתו תישונא הלפשה ידירש לש ןרומישב וז תוניינעתה ילוא
ירחא אירבהו יעבטה ,יתימאה שופיחה לש היצמילבוס אלא הניא ,תונייוע
םינינועמ םניאש ולא י"ע ונלש ירוטסיהה חצנה םע רשקהו םישרוש
תויהל - תיתימא תונויצ םיקהל לארשי תרוסמ לש תועיבתה םע דדומתהל
םיקלח 12-ל הקלוח ץראה .(ו:טי תומש) 'הל שודק יוגו םינהכ תכלממ
םיטבשה לדוג פ"ע םיחטשה ומאתוה כ"חא ;הלרגהב םיטבשל וקלחנש ,םיווש
,רתוי םינטק םיחטשב וכזש םיטבשהש םירמוא םירחא ;אנליומ ןואגה ירבד)
.(רתוי םיבר ויה םהיחטש יבאשמש ךכב יוציפ ולביק

םמצעב םה ,ז"ע ובזע אלש םילילאה ידבוע תא לארשי ינב ושרגי אל םא
;םהימדוק לש םייתייחה םייחה ןונגס י"ע ועפשויש רחאל המדאהמ ושרוגי
לע תססובמה הנידמ םיננוכמה םידוהי קר תלבוס לארשי ץרא ירותסמ חרואב
ןכל .הבהאו םולש לש הרבח איה תישארהו הנושארה התולגתה רשא ,תוקלאה
,בל-בוטב הזל הז םיסחייתמה הלאכ ךא ,תווצמ ירמוש םניאש םידוהיל
הבש ןחלופה תרימש רשא הרבחמ רתוי "תיתד" הרבח שי םהל ,הבהאבו םולשב
תולובג .הב תוליגר םמצע ןיבל םניב תומחלמש דועב ,רתויב תשגדומ
תא םיללוכ םה ;ןאכ תונתינ ,ץראב םירושקה םינידה לע םיעיפשמה ,לארשי
.(ןלפק 'א) קשמדל םיברקתמו ןונבלה תיברמ

ףא םיללכנ (ןתנוי םוגרת) ובש םייאה-יאצחו (י"שר) ןוכיתה םיה ייא לכ
רזעלא .כ:זמ לאקזחי לש חישמה תומי לש תולובגב זמרנש יפכ ,םה
טבש לכ לש םימייוסמ םיאישנ לש םעויסב ,ץראה תא םיקלחמה םה ,עשוהיו
6 רשא ,םייולל םירע 48 תווצקהל םיטבשה לע םחטש לדוגל סחיב .טבשו
1000 תפקומ ריע לכ ;הגגשב תושפנ יגרוהל טלקמ ירעכ םג תושמשמ םהמ
וא לוגע ,המא 2000-ל 1000 ןב לש ףסונ חטש ;היקנ המדא לש תומא
,ג"י הטימש 'לה הרות הנשמ ,:זכ הטוס) םימרכלו תודשל שדקוי ,עבורמ
.(א"ע א"נ ,:טמ ןיבוריע ;ב"מש ךוניחה רפס ;'ב

תורחאה שלשו ,יצחו םיטבשה תעשת לש םחטשב ועבקנ טלקמה ירעמ תשלש
ויה םשש ךכ לע עיבצמ דומלתה .ןדריה רבעב יצחו םיטבשה ינש לש חטשב
;("רקב ינב" לש חותינה תא ליעל האר) רתוי םיחיכש תינלשר הגירה ישעמ
םיגרוהב שדוק-תמקנ םוקנל רתוי וטנ ןדריה רבע ידוהיש ,םיסרוג םירחא
,היסולכואל םירע לש רבגומה סחיהש אוה רתוי דוע טושפ רבסה .הגגשב
חלשנ חצור לכ .םש טלקמה ירעל ןיסולכואה יזכרממ רתוי ברה קחרמהמ עבנ
םידע ינשב היולת חצור לע תוומ שנוע תלטה .וטפשמ ינפל טלקמה ריעל
תועשהל יתרבחה רדסה בייחמ כ"אא - הרהזאה ףרח עוציבבו הרהזאב ,השעמל
.השמ הוויצש יפכ ,םטבש תרגסמב ונתחתה דחפלצ תונב .הלא םיללכ

ד:ג ,חכ-ד:ב והימרי ,הרטפהה (ג

תכלל ,ותלוגס םעכ םהב רחבש ,'ה תא בזוע ,ותבוט תרכה ילב ,לארשי םע
םיאמטמ םה הככ .(תיברעמה תוברתה ,לשמל) שממ םהב ןיאש ,םירחא םיהולא ירחא
ודיפקהש ףא ,'ה חור ילב ויה םימכח ידימלתה םגו ,םינהכה םג .שדוקה ץרא תא
התיה אל ,השביה םתמכח .(םויה םירעש האמ הוושה) תוישעמ תווצמ יקודקדב דאמ
םייתלשממה םיגיהנמה םג .(שריה לדנמ) 'הל תובבלו תוחומ חותפל חכ הב
הדוי הדוהי ,תוער תופוקת ואובישכ .'המ דואמ םיקוחר ויה םיאיבנהו
ורזחי זא .סדייא דגנ תיברעמה תוברתה תלשמל --ול רזעל םילוכי אל ויהולאש
.(ד:ג) "התא ירענ ףולא ,יבא יל (י)תארק התעמ אולה" :הבהאב םתוא לבקיש ,'הל

.רבדמב רפסב ,ךרעב ,ג"יה וננויד םלשנו םת


The T.O.P. home page


Back to the home page.