אשנ תשרפ
טפ:ז-אכ:ד רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.אשנ תשרפ לש םוכיסו עקרה (א
.השרפה תריקס (ב
?אטוח וא שודק :ריזנ - ןוידל אשונ (ג
ומיאו ןושמש (ד

אשנ תשרפ לש םוכיסו עקרה (א

לש ךוראה עסמב םירושקה םירודיסה לכב הנד ,"רבדמב" ,רבעש עובשה תשרפ
היה ,ה"בקה לש ורבד תא ליכהש ,ןכשמה .יניס רה דמעמ רחאל ,לארשי ינב
,יתהקה תחפשמב םייולה דקפימב המייתסה השרפה .וזכרמבו ,םעסמ דקומב
היה ,םהילע לטוהש שיגרה דיקפתה ;הנש םישימח ינב דעו םישולש ינבמ
םהש דועב .םתוא וסיכ םינהכהש ירחא ,ןכשמה לש שדוקה ילכ תא תאשל
לש םתמרב םמצע תא בישחהל םהל היה רוסא ,יול ינב ראש ינפ לעמ ואשינ
.חרוק לש האבו תשמשממה ותוממוקתה תארקל הרהזא - םינהכה

- תורתונה יולה תוחפשמ יתש לש ןתדובע תקולחבו ןדקפימב תחתפנ ונתשרפ
םהש ,םינוש םישנא ,"שודק" הנחמ אוה לארשי םעש ןויכ .יררמו ןושרג
םיטרס ,םיקטוקסיד הוושה) הנחמל ץוחמ ראשיהל תינמז םיצלאנ ,םיאמט
ןידכ אלש קיזחהש ימ .(םויה שדוקה ריע םילשוריב תמוסרפ יטלשו םילוז
והירה ירסומ אטח) תאטח ןברקבו יודיווב ,סנקב בייח תלוזה לש ושוכרב
רבדב ןומא רסוח לע עיבצהל ידכ וב שי יכ ,םיקלאה דגנ הריבע ,יתד אטח
ןאכ תנתינ ,םידחוימה םימב ,ףואנב הדושחה תקידב .(ותחגשהבו 'ה
אוהש דמעמ ,ןהכה-יומד ריזנה דמעמ - היתובקעבו ,(ןהכה לש ודיקפת)
לש ותכרב תרבעה ךרדל רשאב ,םינהכל תויחנה תואב הפ .לארשי לכל חותפ
יאישנ לש אוה ןכשמה תרגסמב ןורחאה תוגיהנמה דיקפת .לארשי םעל ה"בקה
.ןכשמה תכונחל םהיתונתמ תא םיאיבמה ,(יול טבשל טרפ) םיטבשה


השרפה תריקס (ב

הרותה .םישימח ינב דעו םישולש ינבמ ןושרג ינב תא תונמל הווטצנ השמ
םה ,מ"ג תוביתה ישאר ;תורתוימ תוארנה ,"םה םג" םילמה תא הפיסומ
ןאכ תעבוק ילוא .יררמו ןושרג ,תוחפשמה יתש לש תונושארה תויתואה
לש דמעמב תויהל ,תיגולוכיספ הניחבמ ,םינכומ תויהל םהילעש ,הרותה
םיינשמ ,ןיכומית תוכרעמ לש םה םדיקפתו םתוהמש םישנא ,(םג) "תפסות"
דיקפתל ןאכ תדחייתמ תהק תחפשמש דועב ;תוחפ אל םיבושח ךא ,םיגיהנמל
תא תורחאה ואלמיש ילב ,הדיקפת תא אלמל תלגוסמ איה ןיא ,רתוי ריכב
םידימלתה תא תבכעמ הניאש ךוניח תכרעמל המוד רבדה .ןהדיקפת
םע דחי ;ןויוש לש תפיוזמ השוחת לכה ושיגריש ידכ קר ,רתוי םיינורשכה
רתוי םיראופמה תוגיהנמה ידיקפתל םיאתמ וניאש ימל קינעהל שי ,תאז
הוושה) תובישחבו דובכב ןויוש לש השוחת (הארוהו החפשמ ידיקפת הוושה)
ולפוט תמאב םיבושחה ןכשמה ילכ .(םירכיאב לזלזש לע י"בשרב 'ה תפיזנ
,וייוסיכ לכבו דעומ להואב וקסע ןושרג ינב ;תהק ינב ידיב קרו ךא
,יררמ ינב .הלאב םירושקה םילכהו םירתימה לכו ,הנוציחה רצחה יכסמ
,םידומעה ,תורוקה תאישנב ולפיט ,(ונמנ) םשאר תא "ואשנ" םה ףאש
לש םירתימהו תודתיה ןכו ,רצחה לשו ןכשמה לש םיחירבהו תודוסיה
.הנורחאה

:תהק ינב :ךכ וקלחתה ,םישימח ינב דעו 30 ינבמ ,םידבועה םייולה 8580
םיזוחא םיעבראכ וויה ךכבו ,3200 :יררמ ינבו ;2630 :ןושרג ינב ;2750
הנחמה רהוט תא הרותה השיגדמ התע .הלעמו שדוח ינבמ םייולה 22000-מ
רקיעש ןיבהל םידוהיה לע ז"כב ,המחלמה יכרצל ודקפתהש תורמל ;ולוכ
יול טבשלש ומכ קוידב ,םלועה ראשל "םינהכ תכלממ" תויהל אוה םדיקפת
תירסומה םתורגבל םיניתממש הביסה וז ילוא .הנחמה ךותב דחוימ דיקפת
הרשע-עבש ינבש תורמל ,םחליהל םתוא םיסייגמש ינפל םירשע ינב לש
סויגה תוינידמ יעבוקל היישוק - םה ףא םחליהל ,תיזיפ הניחבמ ,םילוכי
ףלא םיעבש ותמ ,הרשע שולש ינב סייג ךלמה דודשכ ,ן"במרה יפל) ל"הצל
.(דכ ב"מש - לארשימ

העראש ,ןכשמה תכונחב םירושקה םירבד תרסומ וישכע הרותה ,המוד הרוצב
,א"ז) ביבס איה םתיינחש דימת םידוהיל ריכזהל ידכ ,ןכ-ינפל שדוח
ימ לכ .(הנומש תירק ,ירורד ברה) ןכשמה (ןמ ןיעבונ םתילכתו םמויק
רבאמ הליגר-יתלב הטילפ) הביזב וא ,תערצ ,המולעה תיקלאה הלחמב עגפנש
לש ותמשנ בצמ לע םיעיפשמה םיבצמ - םיתמה םע עגמב אב וא ,(תורכזה
ךכב) השמ תוצמכ ,וכותמ וחלוש ןכאו ,הנחמה ןמ תאצל וצלאנ - םדאה
לע הרותה תרזוח התע .(ןיטולחל הרוהט התיה אל רבדמב היהשהש ,םיאור
קיזחמ אוהש ,בזכב ,שיחכמש ימל עגונה (אכ:ה ארקיו - רבכ ןתינש) ןידה
האב ןאכ הרזחה - תאטח ןברק איבמו שמוח ףיסומ אוה :תלוזה לש ושוכרב
רסמנ ,(רגב קרו ךא ךיישה בצמ) החפשמ יבורק ןיא םדאל רשאכש ,ףיסוהל
דוע ,רקישש ותמזויב הדומ אוה רשאכ קר לח הז ןידש ןכו ,ןהכל ףסכה
טעימ םיטבשה דקפימש ירחא ,ןאכ אבומ רבדה .(י"שר) ספתנ אוהש םדוק
שיגדהל ,(ץראה תא םילחונ אלו ,ידוהי-אל ורוקמש) בר ברעה תא
שחכתמהו ,םיטבשה דחאל ןב םידבכמש ומכ ,רגה תא דבכל שי תאז-לכבש
שחכתמה ומכ ,ןיד ותואב בייחתמ ,רגה לש ושוכרב קיזחמ ותויה תדבועל
.(ן"במר) הדילמ-ידוהי לש ושוכרב קיזחמ ותויהל

יבגל ןילוח לש תורוחס תובשחנ ןה ,ןהכל שדוק תונתמ "ואבוה"ש ןויכ
שמוח תפסוה לש ןיד ותוא וילע לח - ןהכמ בנוגהש ךכ ,הבינגה יניד
הז ןיד ,לאעמשי 'ר תעד-לעש ,ןייצמ י"שר .(ט:ה ,ן"במר) בנגש םוכסל
שדקמל ואבוהש רחאל םהב לופיטה רשא ,םירוכיבל אקווד סחייתהל בייח
םירבדה ראש תא סופתלו תאצל ןהכה לע ;טי:גכ תומשב ראובמ וניא
(יולה תא וא) ןהכה תא רוחבל תוכזה שי ,םדא לכל לבא ;ול םיעיגמה
וא) ןהכ םושלו ,(ויתורשעמ תא וא) ויתומורת תא ול תתל הצור אוהש
שי ,בושח רתויו ,ןכש לכ .הלא תונתמ חכב סופתלו תאצל תושר ןיא (יול
םושל - ותבשחמ תאו ותמשנ תא רוסמל ונוצר ימל רוחבל תוכזה םדאל
אלו ,םלצא ידוהי ללפתיו דמליש עובתל תוכזה ןיא ,העונת וא בר ,הבישי
'ה ןעמל אלו ,ומצע ןעמל דבוע םצעב ןכ השועה .תרחא הבישי לצא
תכלל תוסנל םג ךתוא דדועל ותונוכנ אוה ,בוט הרומ לש ונחבמ .ותרותו
עדימה זכרמ ןיא !רתוי ךל םימיאתמ םה ןיא םא תוארל ,םירחא לצא
.תדחוימ העונת וא הבישי םושל רושק ונלש ינרותה

ותשאל אנקמה לעבה ןיד תא הרותה האיבמ ,הנוהכ תונתמ יניד ירחא ,התע
עיגמה תא ןהכל ןתונ וניאש ,לארשימ שיאש ונימכחל הריכזמ וז הדבוע -
ותשא תא איבהל ךרטצי אוה .תפאונ השאל לעב אוה הנהש אוצמל לולע ,ול
,ןכתיי .(א ,גס תוכרב ,י"שר) הפאנ םנמא םא עובקל ,ןהכה ינפב
לש םדיקפתבו םתלודגב ריכהל תלוכיה-רסוחו תויכונא ,םיקפוא-תורצש
.רחאל תאז תובקעב הנופה ,השאה לא המוד סחי תורצוויהל האיבמ ,םירחא
םייתד םיגיהנמ דגנ ,ל"נה הזומרה ,הרהזאהש ןכתיי ,ךכל המודב
תאבהב ,םמצע ןיבל םניב םירחתמהש ונדמלל הז ןיינעל תמדוק "םייכונא"
לכב ;"שודק"כ ומצע תא גיצמה לכמ םידוהי קיחרהל םילולע ,'הל תומשנ
ןהכ ואצמי רשא דע ,םהישופיחב דימתהל הלאה םיטושפה םידוהיה לע ,תאז
!םייתדה יפל תדה תא ןודל אל .ןוגהו רשי בר וא

,םיילארשי םיקינד"בחמ ,יתד-אל ןיידעה ,ידוהיה םשרתי ,יאדוול בורק
םהימותיל הוצמ-רב תוגיגח םיכרועהו ,ברקה הדשב םילייחל תונתמ םיאבמה
,"םייתד" םתואב ולקתיהב בזכאתהל לולע אוה םלוא ;ולפנש םילייח לש
וא םולשת תרומת קר לבא ,וכרבל ושקביו ,תודידי ינמיס ול ולגי רשא
תא הלגמ אוהשכ ,דוחייבו) לתוכה דיל אקווד תאז לכו ,"הבדנ"
תיזחה ירוחאמ תובורק םיתעל תרתתסמה ,תיטנפה תונלבוסה-רסוח
ירבוד ,םיימניד םינרדס ביצהל תותדה דרשמ לש ותבוח .(!תיבבלה
םיאבה תא תרשל ,ןיעידומ ןחלוש ןכו ,לתוכה דיל ,'וכו תיתפרצ ,תילגנא
הרתי תולקב ,סנרפתהל תפסונ ךרד קר הרותהש ,ו"ח ,ומשרתי אמש ,קוחרמ
.(ה:ד תובא ,ם"במר הוושה)

,(תוטש חור הב סנכיתשכ :י"שר) ותשא הטשת יכ שיא שיא"
תפאונהש ,(י"שר ,אמוחנתב) קוספה שרפתמ - (בי:ה) "לעמ וב הלעמו
לש הלעב ארקנש - ה"בקהו ,הלעב ,"שיא" םיארקנה םיינשב השעמל תדגוב
השאהש ירחא קר גהונ הטוס ןיד .דועו ,םירישה רישב ,עשוהב לארשי
תוביסנב) ומע הדחייתה תאז תורמלו ,ינולפ םע דחיתת אלש הרהזוה
ףואינל דחא דעב וליפא יד .םידע ינש י"פע לכה ,(תושיא יסחי תורשפאמה
םא ;תוחפל םינש עשת ןב ףאונה היה םא ,הז ירחא הלעב לע התוא רוסאל
דע ,הלעב לע תרסאנ איה ,רוסאה דוחייה ירחא ףואינל ללכב םידע ןיא
לא הבישהל ,הנעמל םצעב אב הז ןיד ;םירראמה םימה ןחבמב דומעת רשא
- שממ תושיא יסחי - לילכ הרסמתה אל םא ,הלוזה התוגהנתה תורמל ,הלעב
ךות ,טג לבקל הפידעמו ,םימה ןחבמ תא רובעל הצור איה ןיא םא ;רחאל
הרותהש ךכ - !ןחבמה תא רובעל תבייח איה ןיא ,התבותכ ימד לע רותיו
ברה) רוזחל הצור איה םגו ,וילא רוזחתש הצור לעבהש הרקמב ןאכ תקסוע
.(שריה .ר .ש

אוהש ,םירועש תלוע םע ,ןהכה לא תאבומ איה ,קדביהל תרחוב ןכ איה םא
,חספ לש ינש םויב אבומה ,םירועשה רמועל המודב ,תומהבל לוז ןוזמ
ןיידע היה לארשי םע) תועובשה גח דע תועובשה תעבש תריפס תישארב
הנובל וא ןמש אלל ,(חספב הילא םירזוחש ,םירצמ תאיציב "המהב" תגרדב
רפעב םיברעתמ (שדקמב רשא רויכה ןמ) םישודק םימ .(החמש אלל החנמב)
םימ" ,הרותה תועצמאב ,תויושע תוימשג תוקושתו המדא) שדקמה תפצרמ
למס - ערפנ הרעש ;הראמה לש םירמה םימה תא ןיכהל ,(שדקתהל ,"םישודק
האושנ לש יולגה הרעשש ,ןאכמ תדמולה) ארמגה י"פע ,התועינצ רסוחל
,י"שר - הסוכמ היה הרעש יכ הרותב חנוהש ללגב וא ,עונצ אל בשחנ
.('ב דכ ןמרבליס ,ירפס

;המשא איה םא ,הב ומשגתיש תושקה תוינפוגה תוללקה ינפמ התוא םיריהזמ
שיש ,תוללקה .היאושינ תלצה ךילה ךשמנ זאו ,"ןמא ,ןמא" בישהל הילע
,תויזעול תופשב םייוניכ קוחמל רתומ לבא) ודימשהל רוסאש ,'ה םש ןהב
י"ע תודמשומ ,(Jewish Press-ה תפשב ,רבד ותוא הז G-d --קי'ציבולוס .י בר יפל ,GOD ומכ
.(תידוהי החפשמב םולש תנכשה ןעמל ,ומש תא דימשהל ןכומ 'ה) םירמה םימל ןתסנכה
.ץמוק הנממ ףרושו התחנמ תא הליחת שיגמ ןהכהש ירחא ,םימה תא התוש איה
.(י"שר) הריבעה םוקמ ,הנטבו הכריב לחה ,הפוג ךותב םירמ םישענ םימה

וב היהש ,הלש השעמה ומכ ,עבטל דוגינב) הפוג חפנתי ,המשא איה ןכא םא
אל םא לבא ;םישנא י"ע ללוקת איהו ,(דולי לש ותוהבא תעיבק תא ךבסל
הדילל הכזת וא ,התע דע התרה אל םא ,הרהת ,האלמ הדיגב הלעבב הדגב
סחיב םיפאונ םידוהיהשכ ,עשוה הוושה !רתוי םיפי םידלילו ,רתוי הלק
תרטפה ,'ב קרפ) ה"בקה ,תאז לכב ;םימוד םינמיסב םיקולו ,'ה ,"םלעב"ל
תכל וקיחרה אלש ךכל זמר ,םתוא חלשי אלש חיטבמ (רבדמב תשרפ
רתוי םילק הדיל ילבחב ,רתוי םיפי םידלי תדלל םה םידיתעשו ,םהיפואנב
יקלאלו חנ ינב תווצמל תושונאה לכ תא בישהל הדיתע לארשי תנידמש -
...האושה ,בלצה יעסמ ,ימור ,םירצמ לש םישקה םירוסי ילב ,לארשי
,תורז תותדו תויוברת םע "קסעתה" אוהש דועב ,לארשי םעש ,הארנ .ילוכו
- םעה תא בהוא אוהש תיחצנה ותבהאב - 'ה וליאו ,לילכ ןהל רסמתה אל
.ןחבמ תועצמאב וילא בושל םהל רשפאמ

,הנויזבב התוא האורש ימש ,י"שר יפל ,איה הטוסה תקידב לש תחא האצות
,תרופסתו ןיי וליפא ומצע לע רוסאיו ,הכופהה תוינוציקב גהני ןכא
ובוש םדוק גהנתהש ,הבושת לעב ךכ ;שאר תולקל ותוא איבהל םילוכיה
אוה - הרתי תושקונ ,ללכ-ךרדב ,וישכע גהונ ,תנסורמ-יתלב תוגהנתה
ךות לא ומצע תא סינכמ אוה ;ויתושוחתו ותנבה י"פע בוש תויחל ששוח
עדויה ,"ורוג"-יבר לש ותוסח תחת ,וב ןבל וא רוחש לכהש ,השקונ םלוע
,הלא ןיעמ תונוילג םע דדומתהל םישקתמ הלאכ םיסופיט .לכה תא
,ריזנכ הפוקת ךשמב שמשל רוחבל יאשר ידוהי לכ .הבשחמ םיררועמש
,אמטנ םא .םיתמ תאמוטבו תרופסתב ,םהירצומבו םיבנעב רוסאה ,ןהכ-יומד
םותב ;םימיאתמ תונברק תאבה ירחא ,ורזנ תפוקת תא שדחמ חתופ אוה
םישועש ומכ ,תאטח ללוכ ,םיגוסה לכמ תונברוק איבמ אוה ,הפוקתה
תואנה לע רתיוש לע אב תאטחה ןברקש רובס י"שר .םיונימב םינהכה
.("רקי ילכ"ה ירבד האר לבא) ופוג תא שנעו ול תורתומה

תתל םג םדאה לע -ד קרפ ףוס ,ןישודיק ,ימלשוריה דומלת ירבד הוושה
ךלהמב הב לקתנש ,תרתומ האנה לכ תייחד לע ה"בקה ינפב ןובשחו ןיד
סרוג ,(ליעל) י"שר תמועל .(הלא תואנה שפחל בייח וניא) וייח
קיספהש לע האב ,תוריזנה תפוקת םות ירחא ,תאטחה ןברק תאבהש ן"במרה
;ללכ הלא תונברק איבמ וניא ,ןושמשכ ,ןטבמ-ריזנ) הלא תואנה לע רתוול
ןברק ריזנה איבמ עודמ ,ותעדל ,ןיבהל השק .(ארזע ןבא"ה ירבד הוושה
.אוטחל ליחתמ אוהשכ אקווד תאטח

שרפל ,ללכ ךרדב ,גהונ י"שר --דומלתב תורוקמ וללה תועדה יתשל
,התרגסמבש תוינפוג תואנה בויחב האור הרותהש ןורקעל םאתהב הרותה תא
.רתוי ינפגתס וקב התוא שרפל גהונ ן"במר וילאו

לש ותויזכרמ תא שיגדהל - ותכונחב םירושקה ,ןכשמה יניינע םיאב התע
,תחאכ תרמאנ ,היקוספ תשולש לע ,םינהכה תכרב .תידוהיה תוחילשב ןכשמה
לש םייחה תורושב בולישש ךכל זמר - (ן"במר) שרופמה םשה תייגה ךות
תברק ,דסחו ןח ,הרימשו הכרב ;הכרבל חתפמה והירה ,ןהכה י"ע ,ןכשמה
ךרבמ ומצע אוה וליאו ;ה"בקה לש ותכרבכ םירבעומ הלא לכ - םולשו 'ה
האב הכרבהש הרהזא םג) "םכרבמ ינאו" - ומשב םעה תא וכריבש םינהכה תא
יאישנ ואיבה ,ןכשמה תא השמ םילשה רשאכ .(םינהכה ןמ אל ,'המ קר
יררמ ינב תאו ןושרג ינב תא ושמישש ,תולגע ששו םירפ רשע םינש םיטבשה
הרותה תטרפמ התע .(םהיפתכ לע שדוקה ילכ תא ואשנ תהק ינב) םתדובעב
;תוהז ןלוכש תורמל ,חבזמלו ןכשמל םיאישנה לש תוימויה ויתונתמ תא
לכש העיבקה י"ע ,הרצק הרוצב םהיתונתמ רבדב עדימה תא רוסמל היה רשפא
לע העפשהה תשגדה ךות םיאבומ םירבדה לבא - הנתמ התוא איבה אישנ
קמועל התוא שוחל ךירצ ,עדימ לש ףסוא קר הרותה ןיא ;שיגרה ארוקה
,הרותה לכ תא עדויש ,לודג יכה םכחה וליפא ,ידוהיה תבוח הוושה)
ה"בקה .(חספ לש הדגהה תא ארוק ודועב ,םירצממ אצי אוה וליאכ שיגרהל
.השמ םע קר ,ןכשמה םינפמ רבדמ


?אטוח וא שודק - ריזנ - ןוידל אשונ (ג

!הלאשה ,םנמא ,יהוז - ריזנ תויהל אל וא ,ריזנ תויהל

תא ומצע לע םדאה לוטיש בוט םא ,הלאשב ל"זח ונד ,תורודה תצורמב
ימכחמ ויה .םיתמה םע עגמו תרופסת ,ןיי :ריזנה לש םיפסונה םירוסיאה
הרותהש ךכמ תעבונה ,הריבס הנקסמ ,יבויח רבד הז השעמב וארש ,ארמגה
ויקלא רזנ יכ" :םילמב ריזנה תא תראתמו ,טורטורפב ריזנה דסומב הנד
דמול רזעלא יבר .(ח:ו) "'הל אוה שודק"ו (ז:ו) "ושאר לע
רבדמ אלא ומצע רעיצ אלש ,הז המו" :םכסמו ,שודק תמאב ריזנהש ,ח:ו-מ
!המכו המכ תחא לע - רבד לכמ ומצע רעצמה ,שודק ארקנ ,(ןיי) דחא
ינידו ,"בוצע ינא םא חמש 'ה"ש םיבשוחש ,םינפגתס םישנא הוושה)
900 ינפל ,בלצה ישעמ תוערפל הבוגתב זנכשא ידוהי ופיסוהש תוליבא
ונב ,רפקה רזעלא 'ר .(?הככ רפתשה הפוריא ידוהי בצמ םאה --הנש
אבומה ,תאטחה ןברק לע תתתשומה ,הכופהה הנקסמל עיגמ ,הדוהי 'ר לש
אלא ?הז אטח שפנ הזיאב יכו" :(אי:ו) שפנה לע אטח יכ לע ,ריזנה י"ע
תא רעיצ אלש ,הז המו - !רמוחו לק םירבד אלהו ,ןייה ןמ ומצע רעיצש
תחא לע - רבדו רבד לכמ ומצע רעצמה ,אטוח ארקנ ,ןייה ןמ אלא ומצע
.(רשכ ןפואב חמש ינאשכ חמש 'ה) !המכו המכ

רדנ תא ךפהש ימ לש ותאטח לא סחייתמ הז קוספש ךכ לע העיבצמ 'מגה"
זמר ,שדחמ לכה תא ליחתהל בייח ןכ-לעו ,תמ םע עגמב אבש ךכ י"ע ,ורזנ
,זט ,די:ו לע ךמתסהל רזעלא 'רל היה בטומ !ריזנ תויהל בוטש ךכל
חילצהש ירחא ,איבמ ריזנ לכ רשא תאטחה ןברקל םיסחייתמה םיקוספ
- ףסונ רבד דמלמ אוהש הבישמ ארמגה .הב בייחתהש הפוקתה תא םילשהל
,םשא ונדוע ,אמטנ אוה הרקמב םא ,ריזנ לש ודמעמ םצע אוה אטחהש ןויכש
אטוח-ריזנמ רתוי דוע בר ןמז תולבלו ,שדחמ לכה תא ליחתהל וילע ירהש
לכ ןיא ,תרחא) ורדנ תא רדנשכ ,שארמ ותופצל היה ןתינש רבד ,ליגר
תפוקתל ץק םישי ךכבו ,ותונכשב עתפל םדא תומי םא ,אטוחכ הארייש הביס
.(ריזנ תויהל ןושארה ונויסנ

,תאטח ןברק אקווד איבי חלצומ-יתלב ריזנ עודמ ריבסמ דומלתה ןיא
בצמל סחייתמ חלצומ ריזנ לש תאטחש ,ןעוט אוה ;רזעלא 'ר לש ותעדל
הניחבמ הרותה ןיא ,םלוא .ןידכ אלש וא הלפש חורב הז ךילה רבוע אוהש
ומכ ,לשכנ םדאהשכ איבהל םיכירצ תאטח ןברקש שח אוה ילוא .וזכ הנחבא
לש תויללכה תושוחתה לע לקהל ידכ ,ותמשאב אלש וליפא ,אמטנש ריזנה
י"ע ןגוי תמאב קידצש וא ,(דיורפ הוושה) זא שיגרמ אוהש רסומו המשא
ענמ אל 'הו - היוצמ תידומלת השיפת - הגגשב אטח ינפמ וליפא ,ה"בקה
בכשל אלש הרדנל תסחוימה ,השדחה םאה לש תאטח ןברק הוושה) הפ ותוא
ןסינ) ק'ציבולוס ב"י ברה .הדילה ילבח תעמ ,הלעב םע דוע
תובר הכש ול יתרכזהשכ ,רתוי הברה בחר רבסה יל ןתנ (ו"משת
.וזכ הבוגת לכ ושיחכה ,תוננכותמו תוחמש תודילב ודליש ,יתודימלתמ
תונולשכהו םיישקה רבדב היתושגרה תא ףקשמ הלש תאטחה ןברקש ,רמא ברה
תומלש רסח ,התומת-ןב לש וכוניחו ולודיגב "םיאטח" ,םהמ ענמיהל ןיאש
תוגשל בייח הרוה לכש ,דיורפ לש ותרעה הוושה - הזה םלועב ועבטמ
אטבמה ,תאטח ןברוקב םדיקפת תא םיליחתמ םינהכ םג ךכ !תולודג תואיגש
םיכסמ 'ה --שודקו בושח ךכ לכ דיקפת אלמל םתלוכי-א לש םהיתושגרה תא
.(םכרדב וכישמי זאו ,הז לכ תא ועיביש

אוה ."אטוח" ארקנ דימת הנעתמהש רמא ,רזעלא 'ר ומכ ,לאומש
רזנתהש םושמ אלו ,ורעש תא לדיגש םושמ קר "שודק" ארקנ ריזנהש רמוא
םרעש תא רפסל אוה תודהיל םבושב ןושארה דעצהש םירובסה הוושה - ןייהמ
קלחכ תורישי רצק רעש ספתנ ,הנושארה םלועה תמחלמב דוע !ךוראה
לגלגל ותוא ךופהלו ,תיאמצעה ותוישיא תא לייחהמ טישפהל ןויסינהמ
'ר לש ויבא .טפושה ןושמש הוושה .הרידא הנוכמ ךותב ,ןתייצ םייניש
- ברה ורשוע תורמל ,יחש הענצה ייח לשב עדונ ,יבר ,הדוהי 'ר ,רזעלא
דוחייבו ,םדא לכש ףיסומ דומלתה .ןי'זרמ יברה יבגל םג רומא רבדהו
ול רוסא - ותוא ,םירבוש ףא וא ,םיאכדמ םיפוגיס ייחש ,םכח-דימלת
ןיאש אוה שדוק-ילכ ופוג ירהש ,רזעלא 'ר תעדל וליפא ,ךכ תויחל
.(א,טי ריזנ ;א ,אי תינעת) ותונעל

םידדצ ינשב תוטשפב םה ףא וניחבי רתוי םירחואמ םימכחש ,בושחל רשפא
ןיב ,רתוי רחואמ חוכיווה ותוא תא םיאצומ ונא ,השעמל ;תקולחמל הלא
'ר לש ותעד תא םיברב םסרפש ,י"שר ןיב ןכו ,(םש) םיארומא
,ע"בארו ן"במר ןיבל ,ףוגה תואנה תא תבייחמה ,רפקה רזעלא
אב תאטחה ןברקש ,רמוא י"שר .רזעלא 'ר לש ןפגתסה ודעי תא םיחבשמה
,ןיי - 'ה תנתמ תייחד ךות ,ריזנ תויהל ומצע לע חקלש ךכ לע רפכל
ובושב ,ריזנכ ובצמ תא ליבגהש לע אב תאטחה ןברקש ןייצמ ן"במרה וליאו
,לאומשכ וא ןושמשכ ,וייח ימי לכל ריזנ היה ול !האנה לש ףלוחה םלועל
תונקסמ קיסמ וניא חוכיוול דצ לכ .תאטח ןברק ללכ איבמ היה אל
תרדגומ תינרות םלוע תפקשה י"פע תויחל ףאוש אלא ,דבלב םיקוספהמ
.ודיב הלוע רבדהש םוקמ לכב תורוקמה תא םאתהב שרפמ אוהשכ ,שארמ
תוחוכמ תועבונה תוקולחמ תומייקש ,ק'ציבולוס ברה רמא ךכ-לע
לכב ;םלועל תובשייתמ ןניא הלא ןיעמ תוקולחמו ,תואיצמבש םיילסקודרפ
הז דצל וא םתוא הטמ - העשה יכרצ וא - םגזמ רשא םישנא םימק רודו רוד
.הז דצל וא

קר וא ,לכל הרותה תארוה רבדב תקולחמה לש אמגודה תא ןתונ ברה
רובעכ ,המצע לע תרזוחה ,יאמש תיבו ללה תיב לש תקולחמ ,םיננוחמל
תא איבמ ץיבובייל 'י 'פורפ .לאילמג ןברו עשוהי 'ר לצא ,תורוד
תוארל ,םתוחדל וא ,ןוצרב םלבקל - םירגה תלאש ביבס תיחצנה תקולחמה
המורת לכ העוציבל רשא ,םלוע תמישמכ וא ,תיטרפה ונתשרומ תא הרותב
,ףוגה תואנה תא ותכרעהל םאתהב גהונ היהש ,י"שר ןכ-לע .ןוצרב תלבקתמ
איה ךכ" :ד:ו תובא לש תינפגתסה העיבקה תא היצזילנויצרה ךרד לע שרפמ
ךישמהל ךילעש - "היחת רעצ ייחו ...לכאת חלמב תפ :הרות לש הכרד
םלוא .הלאכ םיאנתב תויחל ךרטצת םא וליפא הרות דומלל
שי :םטושפכ אוה םירבדה שוריפש ,רמוא (ל"חמרה) וטאצול םייח השמ 'ר
,תובותכה םילמה איה י"שר שוריפ םע וניתייעב .תונפגתסו ענצ ייח תויחל
,םינפגתס םניא םישודקה לארשי ילודגש - ל"חמרה שוריפ םעו ,םטושפכ
קרפ ףוס) ימלשוריה דומלתה רמוא ןכא .העשה תואנה יפדור םניאש תורמל
האנה לכ לע ה"בקה ינפב ןובשחו-ןיד תתל םדאה לעש ,(ןישודיק תכסמ ,'ד
האנה לכ לע ח"וד בייח אוהש ומכ קוידב ,הלצינ אלו הב לקתנש ,תימטיגל
האנהל רותחל שיש עבוק דומלתה ןיא ,םלוא .הנממ הנהנש ,תימיטיגל-אל
.הנממ הנהייש 'ה לש ונוצרש ריבס ,הב לקתנ םא קר םא יכ ,תאזכ

זמרנש יפכ ,לאידיאה ןכא איה תונפגתסהש ,עבוק ןידמע בקעי 'ר
גישמ וניאש הדימ התואב קר לאידיא לכ םשייל שיש אלא ,תובותכה םילמב
הקלי ולגרה וא וגזמ ,ופוג הנבמ לשב םא .יוצרה ןמ ךפהה תא השעמל
ןויכ ,ויכרצ תא ומצעב עונמל ול רוסא זא ,הלחמב וא ןואכדב ןפגתסה
,הצרא היילע הוושה) הבחורלו הקמועל ,בטיה הרות דומלל איה הרטמהש
.(דומלל ידכ ןיאושינה תייחדו

,ומלוע תפקשהל ןמאנ ,(ארקיו רפס לע ושוריפ ףוסב) ן"במרה
חתפי השע וליאכ ,אי םיטפושל טושפה שוריפה תייחד ידכ דע תכל קיחרמ
,ןכ-לע .'הל השידקהל ורדנ תא םייקל ידכ ,הגרהל םוקמב ,הריזנ ותב תא
.םייחצנה הילותבב זובזבה לע םא יכ ,הייח זובזב לע אל תלבאתמ איה
אוה ,ןהילע בישהל תולקב ולכי םירחאה םישרפמה רשא ,רפסמ תולאש ירחא
בוט ירה ?הריזנ תויהל הדיתע איה םא לבאתת עודמ ,הרקמ לכב לאוש
רובסה ,י"שר לש ותעד לע קלוח אוה ךכב !'הב קובדלו ףוגה תא שוטנל
דוסיה םהש ,םירוסא תושיא יסחימ קר שורפל ושוריפ ,שודק תויהלש
וליפא ,הזה םלועהמ השירפכ "השודק" גשומה תא ריבסמ אוה ;אטח לכל
ולכאש לע והיבאו בדנ לע ןגמ ודבל אוה ,כ"יפעא .ונל םירתומה םימוחתב
םימייסמשכ ,הוצמה תדועס גהנמל סיסב ךכב האורו ,תוקלאב םלקתיהב ותשו
.(אי:דכ תומש - "ותשיו ולכאו םיקלאה תא וזחיו"ל ושוריפב) תכסמ
בצמב קר ,תוימשג ידכ ךות ,השודק לע רומשל רשפאש רובס אוהש ,ןכתיי
.הזכ

תוישרפ לע ןוסבקעי .ס.ב לש ורפסב תאצמנ ריזנה ןינע לע הלועמ תיפצת
תא תוארהל (טי-חי:חל) הימרי תאו (בי-אי:ב) סומע תא איבמה ,הרותה
,ם"במרה ;ןייהמ ריזנה לש ותורזנתהמ יכ"נתה ןוצרה תועיבש
ולש הקזחה דיב בותכש המל דוגינב ,(חמ:ג) םיכובנ הרומב וז העד עיבמה
תא תוארהל (ז:חכ) היעשי תאו (וכ:ז) ילשמ תא איבמ ,(א:נ תועד תוכלה)
םיידיסח םיגוחב חוורה גהנמל הריתס םושמ ךכב שי ;ןייבש לודגה ערה
המודב ,םיפירח תואקשמ לש םתייתש תא ,השעמל ,םישדקמה ,םימיוסמ
תידוהי-אלה הכרבלו ,יקסיוולו הקדוול הפוריא חרזמ ירכיא לש םסחייל
:ךרבמה לש םיחרואה תסנכה תדימ לע לוכיבכ העיבצמה ,םיחרואל תינרדומה
ופאש רשאכ דוחייב ,לוהוכלאל דגס אל םלועמ לארשי םע "?התשת המ"
:וז ךרדב םתבישח תא שטשטל םהל רוסאש ,םימכח-ידימלת לש הגרדל עיגהל
דחוי םש ;ז-ד:אל ילשמ ,"ליח תשא"ל אובמב ,המלש םא לש התפיזנ 'ר
.םיאכדנהו םירובשה לש םבל תא חמשל ןייה

תוצובק לש היקנה תיתרבחה האצותהש ןייצמ ןירוש בד ברה ,םלוא
השיג תריצי איה ,םילודג םידמולמ םניא בורל רשא ,הלאכ תוידיסח
אלל ,םתלוז תא ןהו םמצע תא ןה תונבל םהל תרשפאמה ,תבהלנ תיבויח
ןיאש ןעוט אוה םג ,ןידמע בקעי 'ר ומכ .םירופ תא טעמל ,שממ לש תורכש
גהנמ לכל עירפהל ןיאש ומכ ,ילאידיא וניאש תורמל ,הזכ גהנמל עירפהל
,ץוחבמ םישנא לע ץוחלל םידיסחל הקדצה לכ ,ןבומכ ,ןיא ךכב .שרשומ
בושחל םוקמב תותשל אלש - אבס לארשי ךרדכ ,תונייתשמ םידלוסה
תא ללשו ,ותעד תא הניש ךא - וז השיג לע קלח ץלזנייטש 'ע ברה)
חורה לע רביד ד"בחמ יברהש ירחא ,"ןעגנערבראפ" רותב ןייה תשגדה
ידוהיל םג רוסא .(ןעגנרעבראפב תויהל ךירצש ,שודקהו יניצרה ,ןוכנה
םוקמב ,הרוקמב תידוהי אל הדיגס ,ש"ייל וא הקדוול אקווד דוגסל
.אלפנו ןידע לארשי ןייב תונומטה הרותה תוכרבמ תונהיל

ןיי תיתש ןיבל ,לוחמו הריש ןיב הוושה ףא ק'ציבולוס ברה
,יתימאה ידוהיה "אישה" םוקמב םיאבה ,םיינוציח םייוריגכ ,םימסו
,(ה:ו) "היהי שודק" ,א"מרה יפל .ומלועו 'ה תרות תנבהבש
ביציו ןזואמ בצמל איבתש רשפא ךא ,איה אטח המצע תוריזנהש ושוריפ
,הרתמ שוברדפ .רתי-תוארפב ןכל םדוק גהנש ימ לצא קר לבא ,רתוי
תוימשגה תא אכדמ אוהשכ ,תלוזה לש םיישעמה ויכרצמ םג םלעתי ןפגתסהש
.("םישודק" לש םהיתוחפשמ הוושה) וכותבש


ברה לש םירמא יטוקיל :"ברה שפנ" רפס ךותמ - ומאו ןושמש (ד
רטכש יבצ ברה תאמ ,קי'ציבולוס יולה בוד ףסוי

תדליו תירהו ... הילא רמאיו השאה לא 'ד ךאלמ אריו" :אשנ תרטפה
יכ... אמט לכ ילכאת לאו ,רכשו ןיי יתשת לאו ,אנ ירמשה התעו .ןב
,'ד יב' רמאיו ,'ד לא חונמ רתעיו ...ןטבה ןמ רענה היהי םיקלא ריזנ
רענל השענ המ ונרויו ,ונילא דוע אנ אובי ,תחלש רשא םיקלאה שיא
דמל אלו ,השאה תגהנה קר ראב אל ךאלמהש ,ם"יבלמה המש 'פו ."'דלויה
:'וכו דליה תגהנה תורוהל תינש אוביש שקיב ןכלו ,דליה תגהנה םתוא
רענה טפשמ היהי המ...' חונמ רמאיו... דוע 'אה ךאלמ אוביו..."
לכמ ,רמשת השאה לא יתרמא רשא לכמ' :חונמ לא 'ד ךאלמ רמאיו ,'והשעמו
."'וכו לכאת לא האמוט לכו ,תשת לא רכשו ןייו ,לכאת אל ןייה ןפגמ אצי רשא

רשאמ רתוי ,הינשה תאז ךאלמה תרימאב ול שדחתנ המד ,רואיב ךירצו
םוש רמא אלו ,השאה תגהנה יניד םעפה דוע רמאו רזח קר אלה - הנושארב
לש ותלאש לכ התיה וז אלה ,ם"יבלמה שוריפ יפלו ,דליה תגהנה לע רבד
רובס חונמ היה הליחתמד ,ח"רגה םשב ונבר הזב ראיבו .ןאכב חונמ
ךאלמה ובישה רשא והזו ,השאה טפשמ תרותב היה השאל ןייה רוסיאש
ריזנד ,רבועה ירוסיא גוהינ תרותמ לכה ויה השאה ירוסיא לכד ,אתילד
ורדגד ,"םחרמ" שודקש ,רוכבב ומכ ל"ר אל - ןטבה ןמ רענה היהי םיקלא
תייגוסב ראובמכ ,שודק וניא (דלונש םדוק) םחרב ודועבד ,הדילה רחאל -
תשודקב רבועה שדקתנ רבכש ל"ר ןאכ ךא ;השקמה המהב 'פב ,ןילוחב 'מגה
.ומא ןטבב ודועב תוריזנ

ל"ייקד ,תחלגתו ןיימ אלא ןושמש רהזוה אל ,תוריזנה ירוסא 'גמ הנהו
וא ןיי התוש ומא התיה וליא הנהו .םיתמל אמטל היה רתומד (:ב ריזנב)
הזב היהש הצמנ ,ומא ילכאממ ןוזינ דימת רבועהש רחאמ ,םיבנע תלכוא
ללכ עגונ הז ןיאד ,חלגתהלמ ומא הרהזוה אל ךא ,רבועה דצמ רוסיא
ורובדב ךאלמה ובישה רשא והזו .אוה חלגתנ וליאכ בישח אלד ,רבועהל
ועידוה אליממו ,דלוה תמחמ לכה היה ,ןייב השאה ירוסיא לכש ,ינשה
.ןייב רוסא היהי דלוהש חונמל


The T.O.P. home page


Back to the home page.