חספ לע טבמ

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

,ל"צז ,וריפש ףסוי ברה תמשנ רכזל ץיוורוה תחפשמ י"ע םרתנ הז ףד
וליאה םיפדה לש ןמאנ ץיפמו ארוק

םירקבמ ןודנולבו ,ןוינקל ךלוה גנוק-גנוהב רקבמה :רייתל תוצע
,םילשוריבו ,שמש יפוטש ,םיבחרנ האובת תודש שי ב"הראל .ןורטאתב
רומאש המל הנטק אמגוד קר אוה הזה ףדה !שפנה תא םמורמ הרותה דומיל
אצת ןויצמ יכ" -!(...םילארשי דבלמ) ירקיעה ילארשיה אוציה תויהל
.(ג:ב והיעשי) "םילשורימ 'ה רבדו הרות

:ןכות
.החימצו שופיח ;ונב יולת לכה .א
.חספה עובשב הרותה תאירק .ב
.תורטפה 3 .ג
.םירישה ריש .ד
.דואמ תדחוימ הכרב .ה
."חספל טקל" ךותמ .ו

ונב יולת לכה .א

םג אוהש רבתסמ חספ לילב ידוהי תיב לכב רקבל לגוסמ איבנה והילא םא
אוהש םיארמ ונא הז השעמב לבא !תלדה תא ול חתפנש ילב סנכיהל לוכי
תא וינפב חתפנ םאה ,ונלש הנכהב יולת לכהו ,אובל םינכומ דימת חישמהו
:בישה אוה ,'ה אצמנ ןכיה ר'קצוקה לאשנשכ .(ןיקסיר .ש 'ר) בלה ירעש
חספב תאצל ונלוכ הכזנש ןוצר יהי ."!ולבקל חתפנ םדאה בלש םוקמ לכב
.תועובשב הרותה תא תמאב לבקל לכונ אליממו ,ונשפנ ירציממ ,"םירצמ"מ
ונל ועייסיו ,תלאגנה לארשי תנידמב תויחל תוכז םיברעה ושיגרי זא וא
.(ב"כ-'כ:ו"כ 'שרב ן"במר האר) יפוסהו ישילשה שדקמה תינבב

'יפא תוינוציק יפוא תונוכת ונתיאמ םיברל :תיטוריונ גח תריוא
םיקיפאל םתוא לעתל רשפא לבא םהילע רבגתהל רשפא דימת אל .תויטוריונ
לכל -הנוכת לכ לש יבמופ יוטיבל תדחוימ הנוע שידקמ 'ה ילוא .םייבויח
ידכ ונלש םיוסמה ביטומה תא הז תא הז םידמלמ ונא ךכ .שמשה תחת תע
ןגראל םילוכי ןצילהו ןחדבה .ישפנה ןוזיאה תא רפשנו דמלנ ונלוכש
הנועטה תוישיא .באב 'טב העשה שיא אוה אכודמה לבאה ,םירופ םלוכל
רוביצה שיא וליאו ,רופיכ םויב ונלוכ תא תנברדמ תימצע תרוקיבו המשא
ילעבל דעונ חספש רשפא .תוכוסב ומוקמ תא אצומ םיסוניכו תוביסמ ךרועה
קר אל ותעדל .ץמחו ןילוח לש רורפ לכ רעבלו שפחל בהואש ,יתיפכה ףחדה
לע עיפשמ וחור בצמ !לוספ ריקה לע קבא רגרג םג , ץמח אצמיש רוסאש
רוזחיש) .םירוריפ רחא שופיחב תוטימל תחתמ םילחדזמ ונדועב ונלוכ
.(הכוס תינב הוושה -?רדסה ינפל םירצמ דובעיש

ןובשחב ונלש ךרוצה תא םישעמב םיעיבמ ונא ךכ :החימצו שופיח
ונא התועצמאבש החופנה הוואגה -ימינפה ץמחה רועיבב ,קדקודמ שפנ
םירופ .ונממ עבונה ןוחטבה רסוחו ונלש ימויקה רוכינה תא םיריתסמ
ךשמב ךכ לע םידבוע ונא .תמאה תעידיל ונלש הרמויה תא הווסמה תא ףשוח
לש הבהאהו תמאה רבעל םינופו חספב םיחתפנ ,החימצ לש ןמז ,ןסינ שדוח
ואדיו תאצרהב) ןמקיד ימימ תיתרותה תיגולוכיספה .('ה האר) תועובש
-םדאה חורל הקשמוןוזמ םה תיתריצי החימצו הבהאש הריעמ (.פ.ו.תב
.(ןמחנ 'ר) םילודג תומדקתה ידעצ ןיב הכיעדה ,ןואכיד תמרגנ םרדעיהב

דומע "The Royal Reach" םאל.נ ברה לש אלפנה ורפס ךותמ) :????
לואשל לוכי םדא קר לבא ,??? לע תונעל לוכי בשחמ .(65
הלועפה ,"שופיחהו השירדה תיב" ועמשמ "שרדמ תיב" .תונוכנה ???ה תא
תוימלשורי תוצובק הברה .(?"תידגנתמ" "תירבג") תיתריציה תישונאה
םירצמ תאיצי תא .תמאה רחא שופיחה תא השיגדמ .פ.ו.ת ,"תמא" תועיצמ
חספב ?? תועצמאב ותוא םינבלמו םירקוח ונא לבא םוי לכב םירכוז ונא
,ב"כ:ח"י 'שרב) תמאה רחא שופיח ףקשל תולוכי ?? .(רקסירב םייח 'ר)
וא םכחה ןבה .(ג:ז"ט 'רבד ,ג"ל:ב"כ 'שרב) געל תפקתה וא (ב"כ:ה"כ
!הלאשכ תוחסונמה רגית תואירק קר םה עשרה ןבה ??? , עדימ שפחמ םתה
הרוק .ףילחת ילב ,ותוא שוטנל ץוריתה תא -ינשה ותבוח תא שפחמ ןושארה
.ךרע ילוטנ םייח ףוסב להנל ידכ קר וירוה יכרע תא תויתרוקיבב החוד רעונש

תירקיעה תינחורה היעבה התייה םינש תואמ ינפל :תונתשמ תויעב
םידוהי לומ תדמגתמ תמייק ןיידע איהש ףא וז היעב .תרחא תדל הרמה
ץופנה ןבה .תותדה לכ לע םייאמ ינרדומה םזינאגאפה -הנומא לכ םיחנוזש
'ר ףיסומ ,הביבסב אצמינ אל ללכבש וא) "לואשל עדוי וניאש"ה אוה םויכ
"גוגח"ל םיבזוע םהש ינפל ץראב תוטיסרבינואב םתוא שגופש ,לדייס .ג
םה וללה םיינחורה םיפחסנהמ םיבר םאל 'רה תעדל (!םירצמב חספה תא
םירחא .םתורובמ םימלכנה םינשייב וא תירסומ הניחבמ םימנמונמו םישידא
םיקקותשמ םהש ףא ,תוידוהי ??? גיצהל םילגוסמ םניא ללכו םיללובתמ
.םהיתובא יקולאל ברקתהל

חתפינש ךכב ותוא חותפל ךיא ,הזה ץופנה ןבה תא שוגפל ךיא תעדל ונילע
תוקעצ תא הוושה) םעז תמחב וחיכוהל רוסא .וילע ונלכשו ונביל תא ונא
.(לתוכב םירבגה תרזעל הנווכ אלב תועלקנש םישנ לע תוקעז וא ,"!תבש"
אלו תללוכ תיטפשמ תכרעמ ,תווצמו הכלה םע ,תיתימא תודהי םדמלל ונילע
תא םירפסמ ונא ;הירוטסיהו הקיתא ,תושגרו םימיענ תונויער לש טקל םתס
לפשה ילילאה עקרב םיחתופ ונא .ונינפל םיחנומ רורמו הצמשכ קר הדגהה
רתויב ללובתמה ידוהיה םג ודבל הז תא תושעל לכי אוה םא -םהרבא לש
חספב ונתסונמש ןוצר יהי .ונתרזעב הז תא תושועל לכוי בושלמ שאונה
.שופיחהו השירדה לש תוריחה תיבל תועובשב ונבושב ואישל עיגי םידבע תיבמ

,תכשמנ תיקולא החגשה למסמ תוכוסה גחש רמוא ןיקנה הדוהי 'ר
תאיצי יסינ .ומצע םיקולאב הנומאה תא חספו ,הרותבש תמאה תא תועובש
,א"ל:ד"י תומש) ונל ותגאדו ומויקל ,היאר תודעמ ,החכוה םה םירצמ
תא םיקזחמ ונא .(ה"כ:א ירזוכ ,725 ח"וא רוט ,ד"ל:ד םירבד ,ב:כ
הלודגה החכוהה היהת דיתעבש אבינ והימרי .השעמה רופיסב ונתנומא
רישנ" זא .(ד"י:ז"ט) תויולג ץוביק -יתפכיאו יח ,םיקולא לש ומויקל
,"ה-יוללה" םינומזפה דעצמ טיהל תא הוושה) "!ה-יוללה -שדח ריש וינפל
תאיצי זאמ ונמולח תא ןורחאה תיבב שיגדמה ,ןקותמה "הוקתה" ריש תאו
.(ונצראב ,ישפח םע קר אל ,"שודק םע" תויהל --םירצמ

,ישפנ לוטיב י"ע םלטבל רשפא ,תולגל ונחלצה אלש ,םיריעז ץמח ירורפ
גחב חומשל ונווטצה דוע .ונניבו םניב רשקה קותינ
חמש גח וניארוק לכל םילחאמ ונא -
רשכ םירופ םהל היהש םיווקמ ונא .רשכ גח םג ותוא תושעל םיברה םיצמאמה תורמל -
.(ירדה .י 'ר) חמש ותוא תושעל םיצמאמה לכ תורמל -

חספ לש הרותה תואירק .ב

תא חורמל ווטצנ םידוהיה :א"נ-א"כ:ב"י תומשב םיארוק חספב 'אב
היולג רגית תאירקב ,םיחתפה תוזוזמ לעו םיפוקשמה לע חספה ןברוק םד
םירוכמ ןיידע םידוהיה ויהש ףא ;שבכל ודגסש ,םירצמה םהינודא לע
ךרדה תא שוטנל הפיאש לש הזה ינושארה יוטיבב יד היה ,םילילא תדובעל
ףוס" -םירצמ ירוכבב הכהש תעב ,םידוהיה יתב לע חספי 'הש ידכ ,הערה
םג ,חספה תא גוגחל ךישמהל לטוה םידוהיה לע ."הליחת הבשחמב ,השעמ
הדות יריסא ,םתלואג תא וגגח םה .םהינבל ותוא ריבסהלו ,לארשי ץראב
םג םיאקירמא םינויצש יאוולה - לארשיב תויחל וכזי םהידליש ךכ לע
.B ,melasureJ ni noinueR האר) הילע םישוע םהידלישכ ,הככ וחמשי
.(?ץראל תולעל םירחא םיחלושש הלא םה ל"וחב "םינויצ" םאה ;hpesoJ
ירוכב לכ תא 'ה גרה ,תוצחב .'ה רבד תא ץמואב ומייק םידוהיה
האלימ הלודג הקעז ,רוכב היה תיב לכבש ןויכ .םתמהב תורוכבו םירצמה
תא איצוהל םהב ריצפהו ,ןורהאו השמ תא קיעזה הערפ .םירצמ תא
םהו ,תוריהמב בוזעל םהילע וצחל םירצמה .ושקיבש יפכ קוידב ,םידוהיה
םה ,השמ תשקב יפל .ץימחהל ,דבב ףוטעה ,םקצב קיפסה םרטב דוע ובזע
תא ונקור םה ;החמשב ונתינש ,םידגבו בהזו ףסכ ילכ (וחקל וא) וליאשה
.תולוספ םיכרדב וגשוהש תורצואהמ םירצמ

-רקב הברהו ,בר ברעל ףסונב ,םוצע ןומה ,תוכוס רבעל ונפ םידוהיה
םה ,בורקב ;שיא 600,000 םדבל ונמ ,"'ה תואבצ" וארקינש ,המחלמ ישנא
וקפתסה ,הקפסא ןיכהל ןמז רדעהמ .ןקפסה קלמעב םחלהל םידיתע ויהי
תחת ויח םה .חופתל קיפסה אלש קצבמ ונכוהש ,תוזופח תוגועב םידוהיה
.(בקעי תדירימ הנש 210) הנש 430 קוידב (האלהו םהרבאמ) תירצמ העפשה
י"ע השבכנ הפיח .חספ לילב תדחוימ הרימש םידוהיל קינעהל ךישממ 'ה
םג הירבטו ופי .יללכ ןוחצנל ךילוהש המ ,(ח"שת) הז לילב םידוהיה
רסמ 'ה .ב"י:ו"ט אבר תומש -לארשי תלואגל עבקינש שדוחה ,ןסינב ושבכנ
לולכל תולוכיש תורובחב לכאי אוהש - חספ ןברוק תוכלה תא ןורהאו השמל
רשפא -הליכאב ופתתשי אל לרע וא ירכונשו ,םצע וב ורבשי אלש ,םירג
ןברוק ומצע אוהש ,תילארשי תוחרזא ענומה ,ץ"גב תטלחהל הז תא תומדל
אלו ,הנומא לש תירב איה ונלש תירבה .םתד תא ורימהש םידוהימ ,ינרדומ
תא ומייק םידוהיה לכ .הכלהה יפל ידוהי ראשנ רמומהש ףא ,עזג לש
'ה םתוא איצוה ,םדוק הליל םתוא ררחיש הערפש ףא .םתומלשב חספה תווצמ
.(םיפרטצמ ויניתנמ םיבר האר םג הערפ) םוי רואל

ארקיוב םיארוק ינשה םויב :ןיתמהל תאו רהמל תע -תונלבסו טהל
- םירצממ הטוהלה האיציה תא וניוח התע הז .ד"מ:ג"כ -ו"כ-ב"כ
,םימי 49 - תינלבסו תיטיא תכשוממ הריפסל ךוליה םיריבעמ ,תעכ
ןתמ ,תועובש ,לארשי םע לש ימסוקה עסמב האבה הנחתל דע -תועובש 7
הנידמ ,תוריהמב םיקהל רשפא הנידמ .ינימשה עובשה תא חתופה ,הרותה
המהב טוחשל רוסא .(םיאושינו הנותח הוושה) ןמז רתוי חקול תילאידיא
ומיא קיחב םימי 7 תולבל הכירצ המהבה ;םימי 8מ תוחפ קונית לומל וא
םילגע םהב םילדגמש םיבצמה תא הוושה -?םתוא דירפהל אלש הוצמ שי)
ךרוצ ןיא -ומיא תא םיבירקמש םויה ותואב המהב בירקהל רוסא .(םויה
יקוח םע םימאותמ 'ה תונברוק לש הרותה יקוח .תויתד תויוחב זפחהל
ליגב םיאושינ הוושה) ויתואירבל םלועב 'ה עבקש ,יעבטה ישפנה רשקה
לארשי םע לש תימואתפה תינחורה היחתה ,חספ ןכל .(20-ב סויג ,18
ףרוח ירחא היחתל רזוח חמוצה םלועשכ ,ביבאב אקווד לוחל ךירצ ,"תמ"ה
ונילע ןכל .(תונליאה תכרבב גחה תא םיליחתמ ןכל) "תולג"ו תוומ לש
.םינש 19 לכב ,'ב רדא ישדוח 7 תפסות י"ע המחה תנשל חריה תנש תא םיאתהל

םיכירצ ,םחל תורככ םע דחי םיאבומה ,הדות תונברוק :טהלל הרזחב
ינש ךשמב לוכאל רשפא ,תובדנ ,םירחא םימלש) אבה רקובה דע לכאהל
טרפב ,םתעפשה תא תודבאמ תכשוממ תויוח .ףורשל ךירצ רתונה תא .(תוליל
,"וצ" תשרפב םג העיפומה ,תאזה הכלהה .תוכורא תוליפת הוושה -םידליל
םרגי ,ותליכאב והמהמתי םא -םידוהיה ןיב 'ה תא שדקל שיש הפיסומ
םיסקטו תוליפת -תילילש תימדת הנירקמ השידא תיתד היוח .'ה לוליח
הרות םימייקמ םניא ןיידעש ולא םגו םידלי םיחוד קרב ילוטנו תויתרגיש
(דימת) ךאיצומה ,ךשדקמ ךיקולא 'ה ינא" :םייסמ ב"כ קרפ .תווצמו
."'ה ינא -םיקולאל ךל תויהל םירצמ ץראמ

לכ םע דחי ;שדוקה ימי תמישר שארב םידמוע חספו תבש :ג"כ קרפ
םירועש לש רמוע ,לארשיב .(ן"במר) השדח הוצמ י"נב ולביק ,גח
םוי ותואב ;ינשה םויב ףנומו אבומ ,םיינעהו תומהבה ןוזמ ,םינושאר
לש ףסומ ןברוקכ הנמנ אל הז ןברוק) רמועה ןברוקל שבכ םיאיבמ
,ןיי הכסנו ,החנמל ןמשב הלולב תלוס םינרשע ינש םע ,(סחנפ תשרפב גחה
7 רופסל שי .השדחה האובתהמ לוכאל רתומ זא קר .ןיהה תעיבר
אבומ ,תושונאל 'ה ןוזמ ,םינושארה םיטיחה לש ןברוק זאו תועובש
םילייא 2 ,רפ 1 ,םתנש ינב םישבכ 7 םע ץמח תולח 2 -תועובשב
,הבוח ימלש תונברוק םתנש ינב םישבכ ינשו ,תאטחל זע ,הלועל
.םיינעל ריתוהל שי ,ולפנש םילובישו הדשה תואפ תא .ןהכה י"ע םילכאנה
תוכוסל םיכילומה ,תינעתו רפוש ימיכ הפ םיזרכומ רופיכ םויו הנשה שאר
םינוכמ םיגחה .םיקולאה םע םישגפמ ,השודקו החמש ידעומ ,תרצע ינימשו
תחקל שי .(ז"ל:ג"כ) ןאכ םירסמינ אל םיטרפהש ףא ,ןאכ תונברוק ידעומ
שיאהו ,(ינימש תשרפל וניפד האר -םינבו תוסוכ 4 הוושה) םינימ 4
םהב ,תוכוסה תא יח ןפואב רזחשל ידכ ,הכוסב ררוגתהל הווצמ ידוהיה
.םירצממ םתאצ ירחא י"נב תא 'ה בישוה

תומשב םיארוק ,(תבשב לח אוה ןכ םא אלא) ישילשה םויב
תא תוריכזמה תווצמה םיאב ,םחר ירוכב לכ שודיק ירחא .ז"ט-א:ג"י
םירצמ תאיצי השעמ רופיס לש באה תווצמו חספב ץמח רוסיא -םירצמ תאיצי
,הדגהב עיפומה ,תידוהיה הירוטסיההו םירצמ תאיצי תיצמת .רדסה לילב
הזרכההו ,ג"י:ו"ט תישארב ,ד-ב:ד"כ עושהימ אלא ,תומש רפסמ חוקל וניא
ןיכהש ןכומה ןמ ריצקת ,ח-ה:ו"כ םירבדב םירוכיב תאבה תעב םיעימשמש
תא תווחל ונילע -השמ רכזומ אל עטק םושב .ומצע םיקולאה
ילכה תא ברעל ילב ,'ה לש הרישי תוברעתהכ רדסה לילב םיעוריאה
.(ירדה .י בר) השמ ,שמתשה ובש ירוטסיהה

תא שדחמ תויחל ונילע -הדגהה תרטמ תא םיפקשמ םמצעב ולא םיעטק
ינפל תועש םייקתה ןושארה רדסה ,השעמל ;עוריאה ירחאו םגו םדוק םג מ"איצי
אל גגוח חספש ונל הריכזמ הרובשה הצמה .גוגחל רומא אוה ותוא ,עוריאה
חספ -תומלשה תורככה ינש םילמסמ ותוא ,אובל דיתעלש תומלשה בצמ תא קר
.בל ירבוש תונולשכ ףרח ,ץפונמ םלועב ךרדה תא סלפל ךישמהל ביוחמ םג
םא םג ,ןקותת המלשה הצמה -חילצנ רבד לש ופוסבש הנומא םיעיבמ ונא
איה לארשי תנידמ לש 45-ה תדלוהה םוי !ונתומ ירחא בר ןמז הרקי רבדה
,תוצמ ינשב קר םישמתשמש ולא יפל ,ןיקסיר .ש בר) וז ךרדב ןויצ תדוקנ
ןימאהל ךישמי תאז לכבו ,לובסל םע לוכי ןברוח המכ" .(הרובש תחא
:רדנסכלא דראודא בישמ ;ןייטסטאלג בקעי לאוש ,"?תוסירהה םוקישב
."תונויצה החיכוה ךכ ,רעושי לב ןברוח"

,שארה ללח זכרמ) ךיניע ןיב ןורכיזלו ךדי לע תואל" יהית םירצמ תאיצי
םדאה תובשחמ םיכירצ םדוק -"ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל ,(רעישה וקל לעמ
ט:ג"יש רמוא י"שר !ףיטהל לוכי אוהש ינפל ,םינקותמ תויהל וישעמו
דחא לכמ ;ח"י:א"י ,ח:ו םירבד ,ז"ט:ג"י הוושה -ןיליפתל סחיתמ
האור ,ם"בשרה ,ודכנ .ןיליפתה תוישרפמ דחא חוקל ,וללה םיקוספהמ
דמול הארנכ אוה .(םיארק הוושה) 'ה קוח לש תדמתמ תועדומל לשמ ט:ג"יב
שידקהל ךירצ המהבו םדא רוכב .הפ לעבש הרותהמ קר ןיליפתה תווצמ תא
.םירצמ תאיציב םידליה ןינע תא םיררועמ ולא םיסקט ;לואגל וא ,'הל

תומשב םיארוק (ןושאר םויב אל לבא) יעיברה םויב
קוקז הוולהשכ ןוכשמה דגבב קיזחת לאו תיביר חקת לא :ט"י:ג"כ-ד"כ:ב"כ
ןיבר הוושה) ללקת לא ןוטלשה תא .ךדגנכ םהיתוקעז תא 'ה םייקי ןפ ,ול
המהב ירוכב וליפא .תואנה רדסה יפל איבהל שי תורשעמו םירוכיב .(סרפו
ןת -רוסא ףרט יח לעבמ רשב תליכא .ינימשה םויה ינפל בירקהל רוסא
רשבש רמוא ארזע ןבא .(שריה) רתוי םמורמ ךלש ןוזמה !םיבלכל ותוא
תמועל םנושל וצרח אלש לע םירצמ יבלכל למוג 'ה ;םישנאל קיזמ הזכ
םע לע 'ה תכרב תא ואר םה ,םידוהי ףוקתל ופלואש ףא .(ז:א"י) י"נב
ףא .(םעלב ןותא הוושה -אתליכמ) םימוסה םהינודאמ ומלעתהו לארשי
,םינינעתמ אל הרקמ לכב םיבלכה םהבש ,םהיאצאצ םניא ונלש םיבלכהש
אלש ,שודיקה תעב תולח יוסיכ הוושה -בוטה תרכה תא ידוהיב חתפמ רבדה
אב הזש ריבסה ק'ציבולוס .י ברה .ןייה לע םישדקמשכ "השוב" םהל היהי
שרדמ !(ןייה) גונעתה ליבשב (םחלה) ךרוצה תא בוזעל אלש םדאה תא דמלל
רבחה תא םהב האור אל תודהיהש ףא ,םיבלכ לש הכרעה דדועל יושע הז
ןכו םימיענ םיבלכ קיזחהל םיטונ םימיענ םישנא .םדאה לש רתויב בוטה
.םדאה תביבס תא רפשמש המ ,רתוי םיענ ותוא השוע בלכל בוט סחי .ךפהל
ילואו ,םדאה "בל-כ" -רבח תויהל לוכי ןכ בלכהש תדמלמ המצע "בלכ"הלמה
.(ןוסיזומ .י) ודיקפת הז

הדובא המהבל עייסל ןכו ,ינדפקו הנכ יטפשמ ךילהת להנל םיווצמ י"נב
םירמוש ונא .הטימשה תנש תאו תבשה םוי תא רומשל םיארקנ םה .תלוזה לש
ז"ע תומש ריכזהל אל 'יפא ,לשמל -ןגמ יגייס תועצמאב הרותה יקוח לע
ותוא לש ומשב שמתשהל ןיא ילוא .בלח םע ףוע לוכאל אל ,(ג"י:ג"כ)
אלש ,ףוטיש קר הז ילוא לבא) 'אכ ותוא םידבועש םירצונ שיש ,שיאה
רבדהשכ ,ומש תא ריכזמ היה קי'ציבולוס 'ר ףא ;(יריאמה -יוגל רוסא
תעבשל םיוג ברקל הצר קרש ,בוט שיא היהש עירכה ןדמא בקעיו ,ךרצננ
.(ןמית תרגא) ם"במרה דגנ ,(שומישה רפס ףוס) חנ ינב תווצמ

ןיא .ז"על דובעל וא עבשהל יוגל וליפא םורגל רוסא :ךוניחה רפס
שולש תא .(:ג"ס ןירדהנס האר -הלק האנה) םוקמ ןמיסכ ףא ,ז"עב שמתשהל
חספ -הפיכה ידיב תינמז וישכע סופת ומוקמש ,שדקמב גוגחל שי םילגרה
לע לוכאל רוסא חספה ןברוק תא .ויתסב תוכוסו ,תועובש וירחא ,ביבאב
;שדקמל איבהל שי םירוכב .הלילה ירחא ונממ ריתוהל םג רסאנו ,ץמח
הרוסא םיאלכ תבורעת .ותוא לוכאל ילב םג ,ומא בלחב ידג לשבל רוסא
רמוא ם"במר .עבטב 'ה עיבטהש רדסה תא תשבשמ איה ,ףושיכ ומכ ,המצעלשכ
םייח 'ר .(ךוניחה רפס) םילילא םיגהנמ דגנ הבוגת איה הזה יוויצהש
המהב תלכא םא :רחא רבסה עיצמ ,הרותה יקמיעל יתוא ףשחש ימ ,רגיס
.םייח רמשל דעונש ,הבלח תא ףיסות לא ,הייח תא תלטנו

תומשב םיארוק (תבשב וא ינש םויב לח אוה םא אלא) ישימחה םויב
תא םיפילחמ ולא ;ומצעב בצחש תוחול ינש םע םיקולאל רזוח השמ .ד"ל
.ותוא הוולמ אל םדא ףא .בהזה לגע הארשכ ,רבש אוהש ,םיקולאה תוחול
ריצפמ אוה .ויתודימ תאו ומש תא השמ זירכמ ,יניס רה לע דרוי 'השכ
תא חיטבה רבכ 'הש ףא ,(יתד-ינויצה םולחה) ומע ברק לע בושל 'הב
לש רופיסה תא ארק -ינוליחה ינויצה לש םלשה םולחה) ץראה בושיו שוביכ
םידוהיה תא ריהזמ 'ה .(In the Reign of Peace ,ןוסנסנ ויה
-םיברעה אל) ןענכ ץרא לש םילילאה םימעה םע תירב לכ תורכל אלש
ףילחהל םילוכי אל קוחרה חרזמהמ םילעופ) םהמ ועפשוי לבל ,(םייחה רוא
התייהש יפכ ,ביבאב םייקתהל ךירצ ,םימי 7 ךשמנה ,תוצמה גח .(םיברע
ומכ ,חספב .םתודפל וא ,'הל רוסמל שי םירוכבה לכ תא .םירצמ תאיצי
לכ ,ויתסב (תוכוס) ףיסאה גחבו (תועובש) םיטיחה ריצק תליחת גחב
םיונפה םהיתב לע ןגהל גאדי אוה -'ה ינפב עיפוהל םיכירצ םירכזה
ד"ל תומש תא דחיימ ,לארשי יקולאכ 'ה רואתו ,וז תפסות .םהיתוחפשמו
אלל םילגתמ ,הרזחה יקמיע ךותמו ,ףצרה לש ומוציעב .ל"נה ,ג"כ תומשמ
,'ה תיבל םירוכיב תאבהב םייתסמ ד"ל קרפ םג .םישדח םיטרפ ףרה
.בלחב רשב רוסיאו

לכל המגוד אוה ,רבדמב 2# חספ .'ט רבדמבב םיארוק יששה םויב
םרטב ,י"נב ומייקש ןורחאה חספה היה אוהש רשפא) דיתעב חספה יגח
השמ ;חספה תא בירקהל ולכי אלו םיאמט ויה םישנא המכ .(ץראל וסנכנ
תונב לש השוריה תויעב תעב השעש יפכ ,םתייעב תא רותפל ידכ ,'הל רהימ
ללחמ -םיאטוח שינעהל דציכ הלאשה הדמע םויה רדס לעשכ לבא ;דחפלצ
.ב .י 'ר -וילע אב 'הש דע תונלבסב השמ ןיתמה -ללקמה שיאהו תבשה
תא םישגהל םירחאל עייסל טוהלמ תפומל יתד גיהנמש רמוא קי'ציבולוס
.הרירב תילב קר םתוא חיכומ וא שינעמ לבא ,הרותה תרגסמב םהיתופיאש
תוגוע תופאל תיפולח העצה ילב ,תונבל ימואל תורש דגנ תואחמ הוושה
!שודיק עיצת תאז םוקמב -"!תבש" קעצת לא !תיבב 'ודכו םיחנצמ רופתלו
וא םיאמט ויהש ולאל ,ןושארה ירחא שדוח ינש חספ ןברוק רדס עבק 'ה
םייקל לכיש ימ לבא .ןסינב ד"יב (תונוש תורדגה שי) םילשורימ םיקוחר
'ץיבבולמ יברה םעפ דדוע ,ךכ םושמ .תרכב שנענ ,השע אלו ,הווצמה תא
תא בירקהל םילוכי ונחנא ,ם"במרה יפל -חספב םילשורימ תאצל םידוהי
ןושארל ההז ינש חספ ןברוק .הככ קספ אל ןיוז ברה לבא -!םויכ שבכה
.רגה לע םג םילח וללה תווצמה לכ .ויתוכלה לכב

לבא ,5-ה םויב ומכ ,ד"ל תומשב םיארוק ,דעומה לוח תבשב
ריזחהל השמ לש םישגרנה וינונחתל רתענ 'ה -ג"ל ףוס תאירקב םיליחתמ
!רשפאה לככ השמל ומצע תא תולגלו ,לארשי ברקל היולגה ותניכש תא
ידכ ,הניכשה תא בזעש לע השמל לומגה איה ,'הב רתוי ההובג תוקיבד
(?םיקסע וא אבצ ,הליהק לומ "ללוכ") !לגעה אטח תומוהתב לפטל

ץרא ךרד םיקולא םחנ אלו ..." :ג"י תומשב םיארוק יעיבשה םויב
המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ' :םיקולא רמא יכ ,אוה בורק יכ ,םיתשלפ
הצור 'ה ןיאש ןעוט ןרוג 'ר .(םויה הילע הוושה -ז"י) " 'המירצמ ובשו
אבצב קיזחהל ךירצ תפומל םע .ץראה שוביכ תמחלמ תא לארשי רובע להנל
לצא םתוא ךילוה אל 'ה :שרפמ רפוס םתח .הליפתב קר קפתסהל אלו ,הלועמ
תיתשלפה תוברתה .(םבילל) אוה בורק יכ ,םיתשלפה (םייחה חרוא =) יכרד
תוברתהמ רתוי תנכוסמ ןכלו ,ידוהיה בלל רתוי הבורק התיה תמדקתמה
אוה ,ןכל .(ןילופ לומ סל'גנא סול הוושה) תנוונמהו תתחשומה תירצמה
"םיבורק" םיאשונ ,ןובשח וא ך"נת םידליה תא דמלל ןיא ,רמוא
לש תילאוטקלטניאה המחולהמ תופרהל םהל םימרוגה ,ידמ םימענו ידימ
םיברל המרג וז השיגש ןכתי .(:חכ תוכרב 'ר ;?היזיולטו-) !!!דומלתה
שריה 'רה לש ץרא ךרדו הרותה גוזימל דוגינב , תודהיה תא תוחדל
,וז הביסמ .(1900-ב הינמרגבו היסורב םייתד םידוהי הוושה) ם"במרהו
יוכיד רשאמ ימשג יוכיד ,ןואילופנ תאמ ראצה תא אינתה לעב ףידעה
םע ד"בח לש ברה קוסיעה חימצי םאה ?קדצ ימ .וילע וקלח םירחא .ינחור
?תידיסח הקיטסימו יתואיצמ םזילנויצר ןיב הינומרה ם"במרה

.ףסוי תומצע תא ומע לטנ השמ ;ןנעו שא ידומע ידי לע ולבוה םידוהיה
'תושו םירצמ תא תותפל ךכבו ,םירצמ רבעל בושל י"נב לע הווצמ 'ה
םירצמה תא ריזחהל ילוא) ףוס םי דע םתוא ףודרלו ,םרורחש לע טרחתהל
אל ,הקינאפה יכומ ,םידוהיל רמוא השמ .(ופרטצהש "בר ברעה" םיברה
תרחא הצובק ,בושל םירחא ,דבאתהל וצרש ויה .לכב לפטי 'ה -גואדל
קיספהל השמל רמא 'ה .םירצמה לע קועצל ושקיבש ולאכ ויהו ,םחלהל
חלשב אתליכמ) םיה ךותל רשיה םדקתהל ,לועפל םיכירצ םידוהיה -ללפתהל
תא ערק השמ .ןכ ושע םה ,ןושחנ תגהנה תחת .('67-ו '48 הוושה -'ב
אלשכ "ונייכבתה" לבא -תובהלתה יזוחא ויה םידויהו ,ועבט םירצמה ,םיה
!םימ אצמנ

דוגינב .ח"כ רבדמבב חספה תונברוק תא םיארוק ימויה ריטפמל
ינב םישבכ 7 ,ליאו םירפ 2 -םימיה 7 לכב ההז רתונ םרפסמ ןאכ ,תוכוסל
ףסונב ,אבומ תאטחל םיזע ריעש .תלוס תחנמ דבלמ ,'הל השיא םתנש
.םיליגרה דימתה תונברוקל

תורטפה 3 .ג

תא בירקה זאו ,םעה תא עושהי למ דציכ םיארוק ןושארה םויב
ושענש םימדה תונברוק לע -ץראל םסנכה תעב- י"נב ורזח ךכ ;חספה
הביבסה תאו ימהבה ופוג תא ,םמורתמו ,'הל ךכב ברקמ ידוהיה ;םירצמב
יעבט םייח חרוא להנל םהילע -ןמה קספינ םג זא .תילילאה תירצמה
,תושביה תומצעה לע םיארוק ונא תבשב .(א"ו-ב:ה עושהי) לארשיב
םילבקמ םה זא .םיצבקתמ םה םדוק ,םידוהיה םילוגה לש ,תויח תולוטנ
1945 הוושה ,ד"י-א:ז"ל לאקזחי) לארשי ץראב תיחצנ םייח חור 'ה תאמ
,יעיבשה םויב .(וצ תשרפל ונרמאמב "ןברוק אוהש םע" האר ;האלהו
םג הבחרהב תאבומה ,'הל דוד לש ותריש ,א"נ-א:ב"כ 'ב לאומשב םיארוק
,הקוצמב םינועט הכ םהש ףא ,הירוטסיההו עבטה לכ .ח"י םיליהתב
.הבהאו תמא לע תתשומה ,'ה לש תיפוס הכלממל ףוסבל םיכילומ

םירישה ריש .ד

תלהוקו ותורגבב ילשימ) וירוענב הבתכינ ,המלש בתכש םירישה 1005 איש
,לארשי םע 'ה לש הבהאה רשק תא ראתמ אוה ;(י:א אבר ש"ש -ותונקיז תעל
תא המלעב האור ם"יבלמה .המלעו רבג ןיב ןמורכ ,ובושל םתקושת תאו
,שפנ דידי ,י:א"ל ילשמ הוושה) ה"בקב קבדהל תצמאתמה ,המלש תמשנ
תיבויח השיג תפקשמ ינימ לשמב המלש לש ותריחב .(ג-ב:ג"ס םיליהת
ההובגה תינחורה תוקבדל תומדהל יושע רתויב לצאנה ויוטיב ;תוינשוחל
תבשב םירישה ריש תא אורקל םיגהונ שי .(וצל ונרמאמ האר) 'הל רתויב
תע ובש ןמזה ,ינימשה וא יעיבשה םויב ,ןיא םא ,וא ,חספה ךותב לחש
תבש ברע לכב ותוא םיארוק םיבר .ומעו 'ה ןיב ,שרדמה יפל ,ןיאושינה
.("ידוד ךל" הוושה)

... דואמ תדחוימ הכרב .ה

היוח ,גונעת ,הווצמ השעמ לכ םירשקמ םה -תועדומ תוררועמ תוכרב
תדמתמ הריתח ומכ ,שגר לכ לש זרפומ יוביר ,לבא .'ה -ורוקמל םשור תבר
ןכל .קיזמו שבי לפתל השעמה תא םיכפוה ,רתי תושיגרו איש תויוחל
הליפתל דוגינב) "תימשר" הכרב תרימאל םיעוריאה תא ל"זח וליבגה
אל הכרב םוש .!לקהל ,תוכרב קפס :וקספו ,("תימשר אל" תינטנופס
,השבי ,דוגיב -םיסיסבה םייחה ימוחתו הרותה לע תוכרב .תודימתב תרמאנ
תעב םישענ םינפוג םיכרצ לע תוכרב ;םויב םעפ תורמאנ -'ודכו היאר
30-ב םעפ קר תורמאנ בורק רבח וא םיה תיאר לע תוכרב .הלועפה עוציב
דח וא םידחוימ םיעוריאל אוה ףא לבגומ "הזה ןמזל ונייחהש" .םוי
רוזחמ תמלשה לע תדחוימ הכרב םירמוא םינש 28-ב םעפ .םייתנש
קר .(ןסינב) ביבאב ןושארה יעיבר םויב שמשה לש הנושארה העפוהב ,המחה
-ןכל . הכרבל םיכוז עבטב םיעובקה םיסינה לש רתויב םימישרמה םיטבהה

'ה התא ךורב" :ךרבי םיבלבלמ תונליא האורו ןסינ ימיב אצויה
תובוט תוירב וב ארבו ,רבד ומלועב רסח אלש ,םלועה ךלמ וניקולא
הדוהי 'ר ירביד לע ססובמ) "םדא ינב םהב תונהיל תובוט תונליאו
הנושארה הווצמה .(ג"י:י די ;226 ח"וא ;.א"י ה"ר;:ג"מ תוכרב דומלתב
הווח ךכ" :םיוולה תדוקפ רפסב הבחרה רתיב תאבומ חספה תנוע לש וזה
'הש ,םישבי םיצע האור םדאה -םלועה לש תידימתה תושדחתהה תא םדאה
,םירצמ תולפשב םיעוקשו "םישבוימ" ויה םידוהיהש ומכ ."שדחמ חירפמ
םשכו .םילודג םיסינ ךותב םירצממ םתוא איצוהשכ ,םתוא חירפה 'הו
,הנותח רדגב קר התייה מ"איצי ךכ ,ףלוח םכרעו ,לובנל םירהממ םיחרפהש
גגופתה אוה ,שבדה חרי ירחא ;דיתעה תראפת ללש ,תראופמו תרשואמ הגיגח
דיתעב םאוב לע םירשבמ םג םיחרפה לבא !םימ תודוא תונייכבל ךפהו
םגד קר איה םירצממ הנושארה הלואגה ךכ -םיליעומו םיתימא תוריפ לש
,רוא הרות) ידוהיה םעה ךרד ,ולוכ םוקיה לש המילשהו הדיתעה הלואגל
!ירפ םע ץעה תא וניארש ירחא הכרבה תא רמול רשפא יא ןכל .(תומש

ותישארב רבכ ךשוממ ךילהת לש ופוסב הניתממה תולדגה תא תוארל אוה רסמה
לש הכוראה ךרדב םיליחתמ ונא ,חספ לש דחא םוי ירחא ןכל ;העונצה
אלא היה אל ומצע הז עוריא םג .הרות ןתמ דע הלועה ,רמועה תריפס
ןכשמהשכ קר ואולמב ןקותי אוה ;לגעה אטחב הרהמ דע לבנש ,"חרפ"
םיקולאה ידיב בקעי תריחב .ישילשה שדקמה תינב ינפל שדחמ םקוי רתסינה
."ידימ קופיס"כ ותשרומ תא לבקמ וישע וליאו ,םירצמ תולגל םרוגה איה
ןיא ךרא לעב אוהשמ רצוויש דע תונלבסב ןיתמהל ועמשמ ידוהי תויהל
ונתוא דדועל ידכ -תעל תעמ -"חרפ"ה ינמיסל םיקוקז ונא לבא -יפוס
.(1967-ו הכונח םירופ ומכ) ךרדב רבכ היחמה ירפהש ןימאהל

לודג יוליע איה וז הכרבש םייסמ (ו:א) "יח לכל דעומ" רפס
תונויער .196 קלב לע רהזה יפל ,םמודלו חמוצל ולגלגתהש תומשנ םתואל
הידעס ןוגכ ,םינושארהמ ויה לבא ;ל"זיראה ךרד תודיסחל ועיגה ולא
'ר . תוירכונ תוליפת תונומאמ רתוי אל םהב וארש ,'ודכו ובלא ,ןואג
םינואגלש ,הרותה לש ףסונ יוליג היה יראלש ןעוט גרובזניג קחצי
התא םאה .י"ראה תא םילבקמ ויה םהו ,תיטסימה תרוסמה הרסח םיפוסוליפה
?הזב ןימאמ

אל וז הלבגימ לבא .(?םינהמו םיבוט תונליא=) ירפ יצע לע קר םיכרבמ
לכ לבא ,םיקיפסמ ירפ יצע 2 לכ .ם"במר וא ח"וא ,דומלתב תאצמינ
םאה -תקולחמב םיונש ,םינוש םיניממ םיאלכ יצע .חבושמ הז ירה ןווגמה
תיללכ הכרב יהוזש וא ,עבטב םישנא ושעש םיתוויע לע 'ה תא ךרבל יואר
אלש ול רומא לבא ,ךרבל םדאמ עונמל ןיא הזכ הרקמב ?עהטה תוחוכ לע
לע ךרבל רתומ .םירפ תא לוכאל ונל רתומ .לאוש אוה םא ךרבי
יתימאה בוטה לע שגדה) םירוסא םהיתוריפש ףא ,3 ינבמ תוחפ םהש םיצע
.השילתל םיששוח שיש ףא ,תבשב (חירהלו) ךרבל רתומ .(ידיתעה
תושעל רשפא תועדה בור יפל לבא ,ןסינב הנושארה תונמדזהב ךרבל יואר
--?ןסינ ינפל והמ) ןסינ ירחא 'יפא םיריתמש שי -רחואמ רתוי םג ןכ
תורקה תוצראב -וז הכרבל םיעדומ םניא םיזנכשא הברה .(תחרופ הידקש
.ןסינ ירחא קר ירפה יצע םיבלבלמ

ןמדוג פיליפ ,The Passover Anthology ךותמ .ו

תוצמה גח (1 : םידחוימ םיוניכ השלשב םג עודי חספה גח :תומש
םשב ושמתשה ל"זח ;(ה"כ:ד"ל ,םש) חספה גח (2 .(ו"ט:ג"כ תומש)
-וניתורח ןמז (3 .חספ לש יתדה ךרעהו תינחורה הלואגה תא שיגדהל ידכ הז
.ישפוחו ררחושמ םעכ לארשי םע תמקה תא ןמסמ ,הליפתב אבומה ,הז םש

רבעש ,תיחשמה ךאלמל הנווכה ןיא ;"רבעמה גח" חספל ארוק ןוליפ
םיאצויה ,םמצע י"נב לש רבעמל םא יכ" ,(ז"כ,ג"כ:ב"י תומש) י"נבל לעמ
רדסה ליל הנוכמ ,וקורמב ."ףוס םי ךרד רבעמל םג ,קפס ילבו ...םירצממ
.חספה גח רכזל םישבכ ישאר ולכא םידוהי -(םישארה ליל) "סר-לא ליל"

הוושה -ברה ןומהה תורמל) דקימה רצחב ץחמינ אל םדא םושש רפסמ דומלתה
םה ;תוומל ץחמינ אוהשימשכ ,ללה ימיב דחא חספ טעמל ,("ןיגנערבראפ"
רופסל לודגה ןהכה לע ךלמה ספירגא הויצ םעפ ."םיצוחמה חספ" הזל וארק
איצוה הלה .לארשיב םירכזה תויסולכוא תא תעדל ידכ ,חספה תונברוק תא
...םירצמ יאצויכ םילפיכ ,תוגוז אוביר םישיש ואצמינו -ןברוק לכמ הילכ
."םיפופצ חספ" ארקינ אוה -ןברוק לכב םיפתוש םישנא 10 תוחפל

םירקחה בור ."עשרה הערפ" לש הצמישל עודיה ראותל םידמעומ המכ םנשי
1300-1234 ,ינשה ססמער ,ראפה בהואו ינדורה ךלמה םע ותוא םיהזמ
ןצחש סופיט היה אוה" .(רלמ) ס"הינפל 1347-1280 וא ,(ירטפ) ס"הינפל
,םינינבב ץראה תא אלימש ךכב דיתעה תורוד תא םישרהל שקיבש ,חופנו
אוהש קנע ישוביכב האגתמ אוה ,תובותכב ;םימעפ יפלא ומש קקחנ םהילעש
ולצאש ,חתפנרמ ונב תחת השחרתה הארנכ מ"יצי .(ליבאנ) "השע אל םלועמ
סחי אוה םג .ריהי ןדור היה (חתפנמ וא) חתפנרמ .םירצמ תליפנ הליחתמ
םיזעונה (םיתיחשמהו) םינסמחה דחא היה" אוה .םירחא לש םיגשיה ומצעל
בקע ...המגוד חקל ונממש ,ויבא לש ולא ללוכ ,וימדוק תובצמ לש רתויב
."ורכיז תא חיצנהל ,תפרוטמ טעמכ ,הקושת

,II ססמערל תמדוקה האמל מ"איציו תולגה תא םימידקמה םירקוח שי לבא
.(1383-1365) ןותנחיא וא ,IV סיפואנמא לש תיתדה הכפהמל ותוא םירשקמו
,ירצימה ןואיתנפה לש םיבורמה םילילאה תא לטיב הזה ןפוד אצויה שיאה
ןיב רשק םיאצומ םירקוח םתוא .שמשה ןחלופל קרו ךא ומצע תא שידקהו
תיארחא תילארשיה העפשהה -ןותנחיא לש ירלוסה םזיאתונומל י"נב תנומא
תא אנש םעה .םירצמ לש הטובה תולילאה לע וזה הפקתהל תיקלח תוחפל
,וישודיח תא שטנ ,ןמאח-נא-תות ,ושרויו ונתח ;"רפוכ ךלמ"כ ןותנחיא
תלשושה לש ןורחאה ךלמה ,ברמרח ידיב תיפוס ורקענ רבד לש ופוסבש
י"נב -הלאה םירקוחה םינעוט -הנכ לע הבשוה תיקרוקמה תדהשכ .ח"יה
םיגולוטפיגא .ןותנחא לש ותריפכ רועיבמ קלח היה יוכידה ;ולפשוהו ופדרנ
תאיציו יוכידה תא םירשקמ םה .1503-1449 ,ישילשה סמתותב ורחב םירחא
םיאצממש רשפא ;הנרמע תפוקתב וריבחה םע תועונת םע םירצממ י"נב
.וז הרעשהב םיכמות יניסב הנורחאל ולגתנש

סנופלא ךלמל סויבוסרו ידיב חלשינש בתכממ :שדקמה ימיב חספ
תיב ימיב אמורל ,םילשורי ביצנ ,סוקרמ חלשש בתכב רואתמ קתענ ,דיסחה
,יל רפוסש יפכ ,ולוכ סקטהו ,יתיאר ונממ קלח ,חספה ןברוק :ינש
וא ךלמה תדוקפב ,םיאצוי ןסינ שדוח ברקתמשכ -אבה ןפואב םילהנתמ
תוביבסב רקבו ןאצ ירדע ילעב לכ לצא רקבל םיזירז םיחילש ,ןירדהנסה
יד ויהי לגרה ילועלש ידכ ,ריעל םתיא זפחהל וילע םיווצמו ,םילשורי
,ןמזב בצייתה אלש ימ .דואמ בר םעה יכ ,ןוזמלו תונברוקל תומהב
םירדעה ילעב לכ ועיגה ,ךכ םושמ .שדקמה רובע ויסכנ לכ ומרחוה
םתוא ץוחרל ידכ ,םילשוריל ךומס ןטק לחנל םתוא ואיבהו ,הזפוחב
:רמא המלשש המ תא םייקל ידכ ושע םה תאז .ךולכילה לכ תא םהמ ףוטשלו
.(ב:ד םירישה ריש) "הצחרהמ ולעש םישבכ רדעכ"


Back to the home page.