סחנפ
א:ל-י:הכ רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


ריאמ הדוהי נ"על ,סל'גנא סולמ ץכ ןואילו טיירה י"ע םרתנ הז ףד
.ה"לשת זומת אכ ע"בלנ ,ה"ע יקסניזרומ לדנמ םולש ןב

:ןכות
.סחנפ תשרפ לש תיפצתו עקר .א
.השרפה תריקס .ב
.הרטפהה .ג
.תורוקמב סחניפ .ד
תויתואב קודקד .ה


סחנפ תשרפ לש תיפצתו עקר .א

.תיטסינודה הסובתל ידוהיה ינחורה ראפה ךפהנ ,רבעש עובשה תשרפב
- בקעי לש םיבוטה וילהא ןיבש דוגינה תא גיצהל ץלאנ עשרה םעלב
ןיינועמו תיבה לעב אוה באהש הפיא ,תינימ הניחבמ םיעונצה םהיתב
תובאל הבש ,ןידמ לשו באומ לש תתחשומה רועפ תוברת ןיבל - םש שחרתמב
עבונ םייחה ןונגסב הז לדבה !תוברועמ לע רבדל אלש ,תוהז וליפא ןיא
ותלוכי - השודק שי םדאלש ונתוא תדמלמ הרותה .םלוע-תפקשהב םילדבהמ
הז תא םישוע ,םעבטמ םיעורפ ,םירכז ;ובש םיקלאה תומד תא חתפל ותבוחו
רכזה תא ;תסנכה תיבו הבישיה - בקעי לש םירחאה םיבוטה םילהאב
םיקלא" לע זכרתמש םלוע טבמ תארקל ,טאל טאל ,םש םיבצעמ ידוהיה
וניא םדאהש - ירמגל הנוש םלוע תפקשהב וליחתה ןידמו באומ ."החפשמו
התאר םהלש "יוביילפ"ה תפקשה .ןדעמ אלא םניא ןימ יסחישו ,היח אלא
.תינימ תורקפהבו ןסר-אלל המצועב קרו ךא ישונא קופיס

םהלש קזחה ינחורה לאיצנטופה תא םיחתפמה םידוהיב םעלב ןיחבהש דועב
תובר הכ םינש ירחא ,עגר ותואב םתשלוח תא םג ןיבה אוה ,חישמה תומיב
ייותיפ י"ע םידוהיה תא רבש אוה .םיילילש םיירצמ העפשהו ןוטלש תחת
,המצעב יבזכ הכיסנה הבצינ ןשארבשכ ,תולוז תוינידמ םישנ י"ע םינומהה
תונש םע האוושהל ןתינ הז ערואמ .רועפ לש ןחלופל םתוא הדירוהש
םמצע תא ואצמו לטטשה תא ושטנ םישודק םידוהי רשאכ ,תועורפה 1920-ה
יכה וברקתהש הלא .קרוי-וינ לש םילוזה הלילה ינודעומבו םינורטאיתב
ילעב םידוהיה ,תובורק םיתיעל ,ויה יאקירמאה החלצהה םולחל הברה
דציכ ועדי אלש ,םינטק םיצירע ,רתויב תורומחה תוישפנה תוערפהה
.םהמ וקחרתהש הרכההו דובכה תא דימת ושפיחשו ,םתלוז לא סחייתהל
גירח ריבסהל הסינ ,The Rest of Us ,ורפסב םהגנימריב ןביטס
ץורימב הבורמה םתחלצה תורמל .(237-239 ,221-222;מעב) הז יגולויצוס
םיבר תורודמ הלאה םידוהיה ואב ,תירמוחה החלצהה רחא יאקירמאה
רחא שופיחל וקלדנ ךא ,תובישח תרסחל הובשח יכ ,תוימשגהמ ומלעתהש
.תוינחורה

אלל ילואו ,םתרכה-תתב קר ילוא ,ושיגרה םהירוהו הלאה םילודגה םישנאה
,תרוסמו השודק תונש יפלא תשיטנ םושמ םהייח יכרדב היהש ,ללכ תועדומ
,המשא לש תושגרה ,יאדווב ,הדילוה וז השוחת ;ב"הראב "חילצהל" ידכ
המגוד התואב ןיחבהל רשפא ילוא .ורחתה ןוממו ה"בקה .חתמו תונבצע
רפס ףוסב םירצמל תדרל וצלאנו לארשיב םחלל ובער םידוהיה :הרותב
ץראה תא וחכשו ,םש ובשייתה ,שדחה םרשועמ םינהנ םה הלחתהב .תישארב
באב העשתב תויתדה רעצה תועבה תא ועימשהש תורמל ,ה"בקה לש הבוטה
.םהלש תוילארשיה "לבאה" תופוקתב םהיתונותח תוכירע תא וחד ןכו ,םהלש
תא ריסהל רתוי הברה בר ןמז שורד ,םירצממ םיאצומ םידוהיהש תורמל
,ץוחבמ תעפשומה ,תינמזה תרתוימה םתוקסעתה - םידוהיהמ "םירצמ"
.תוינשוחבו המצועב

קר םיטישב ןידמו לארשי לש תילילאה היגרואה ןחלופ תא םיאור ונא
רשאכ קר ,עתפל םירוענ םידוהיהו ,תקספנ איה ;לגעה תדובע לש ךשמהכ
ץק םשו ,םוקמב וב םיידסמימ-םייתוכלמה םיאטוחה ינש תא גרוה סחניפ
םינהכ לש ןטק רפסמ ,ךכל המודב) הנממ העבנש הפגמלו תיהלאה הפרחל ךכב
תוברתה רבע לא םהימיב תחוורה היטנה תא המילא הרוצב וכפה םייבכמ
הבכרמה תונחת תא םיקידצ לש תונומתב וסיכו ,תירוסה-תיטסינלהה
רופיסה תא םימילשמ ונא ,ונתשרפב .(םילשורי לש תויתונמאה תוינשוחה
סחניפ לש תינלבוס-יתלבה ותואנק תא חבשמ אוה :ה"בקה לש ותבוגתב אוהה
םיקוספה ןיא עודמ לאש קלפ םהרבא .חצנל םולש תירבב ותוא ךרבמו
םוקמב - סחניפ לש ורופיס - רבעש עובשה תשרפ תא םימייסמ וללה םידחאה
.השדח השרפ וחתפיש

ארטיסב תוזכרתה ךות ,קלב םש לע תחא השרפ תארקנש ןויכש םירמוא שי
יאנקה ,ארחא ארטיסל הבושתה לש ומש לע ארקיתש השרפ ךירצ ,ארחא
,וצר תויעובשה תוישרפל הרותה תא וקליחש לארשי ימכח ,יתעדל .סחניפ
,דגנו דעב ,ויטביה לכמ סחנפ לש תיאנקה הגירהה השעמ תא לוקשל ,ילוא
ןוכנ .סחניפ תשרפ תלחתהב ה"בקה לש ותכרבו ורושיא תא ועמשש ינפל
ןכא םיאטוחהו ,הבוט הרוצב הבר התיה השעמה לש תידימה העפשההש
ימכח ,תאז לכב ;ול לומגלו סחניפ תא חבשל רשפאש ךכו ,התימ ובייחתנ
תודחא .והשעמ לש חווטה-תוכורא תואצותהמו סחניפמ וגייתסה ארמגה
,ובר ,השמ לש ותוחכונב לעפ סחניפ :ןה ןינעל תועגונה תויתדה תויעבהמ
תעד לע לועפל אלש הוטצמ היה ,השמ םע ץעייתמ היה ול) וב ץעייתהל ילב
- טפשמ ילבו הארתא ילב םישנא גרוהל איצוהו ןידל דימעה אוה ;(ומצע
סחניפ לעפ ול ,(ו:ט ןירדהנס) ומד רתוה איסהרפב הירכנ לעובהש דועב
גורהל ירמז היה לוכי ,ןכ-ומכ ;חצור בשחנ היה ,הזמ הז ודרפנש ירחא
!המואמ ךכ לע בייחתהל ילב ,תימצע הנגה ךותמ סחניפ תא

תא דבאל הרהמב םילולעה ,םדל ןואמצו הואג ,תונפקות תושגר דדוע סחנפ
הליחתבש תורמל ,םינוכנ-אלה םידעיה דגנ םינווכמ תויהלו םתרהט
לע בקעי הניג ,ןכ-לע .םילילא ידבוע לע םעז ךופשל - 'ה םשב וררועתנ
השעמה השענש תורמל ,יולו ןועמש לש שודקה םקנה השעמ תא ולש יודה שרע
תוצצפ יחינמ וחבישש ,םויה לש םינבר הוושה) הניד לש הדובכ ןעמל םכשב
הפצש יפכ .(הדפיטניאה ינפל ,םינומלא םהיעסונש ,םייברע םיסובוטואב
ויתונויער תאש ,ףסוי תא רק-םדב חוצרל ןויסנל שודקה םמעז ךפהנ ,בקעי
כ"חאו ,יאנג תומשב םיוג םינכמהו גיוצנירג הוושה) תאשל ולכי אל
דרמתמ ,יול לש ויאצאצמ ,חרק (לאמשה ןמ םיידוהי םיקינצוביק םיללקמ
י"ע םיטישב םיגרהנה ,וישנאו ןועמש טבש אישנ ;השמ לש ותוכמס דגנ
,םכשמ רתוי הברה הבר תורקפהב תוינידמב וגהנ ,וישנאו יולה סחניפ
.השאל התאשל הצרו הניד תא בהאש

,םירחא לש ירסומה םנויפר תא רתויב םרה לוקב םינגמה ,םיתיעל
םויה לכ םידורט םמצעב םה ,תונטק לש ןהילוברש ךרוא תא םידדומהו
יתבמ םיקיחרמ ףאו ,תושיא ינינע לע בושחלמ ענמיהל דציכ תובשחמב
תנווכמ הסרתה לש הרקמב קר לעפ סחניפ) תונטק תודלי וליפא םהלש תסנכה
,'ה י"ע וחבש תורמל .(השמ יפלכ יולג געל םע דחי ,רסומה דגנ תיבמופו
לש ורדנ תא ריתהל תכללמ ענמנש לע ,סחניפל הואג תושגר ל"זח וסחיי
סחניפ ,םהינש .(ארזע ןבא יפל) הריזנכ 'הל ותב תא שידקהל חתפי
,םדמעמ תא דאמ וכירעה םהינש ;םמא דצמ םסוחיי לשב געלב ולקתנ ,חתפיו
העיגהו ,הרהמב הרדרדיה םיאנומשחה תואנק םג .השק הכ ךרדב וב וכזש
וכמס אל ל"זח בור .םהירחא ואבש תורודב ,תותיחשו חכב תוטלתשה ידיל
וררועתי אמש ,םיידוהי םידגוב דגנ תנווכמה הליפת רבחל וליפא םמצע לע
.םכותב עשר-תוחוכו םירוהט-אל םיעינמ

םיגוודזמה תא גרהש ינפל השמב ץעוויהלמ רוטפ היה סחניפש ,העיצמ השרמ
רשא לכ תא גרוהל איצוהל םיטבשה ישאר תא השמ הווצ רבכ ירהש ,איסהרפב
אלא ,ומצע ןחלופב קבד אל ירמזש ןכתיי ,םלוא .(ג:הכ) רועפ לעבב וקבד
אלש - וברל ללכ-ךרדב בייח םדאש דובכהש ,רמול םג רשפא .יבזכב קר
םיאנתה ינשמ דחא לכב לטבתנ - ותייחנה אלל ותוחכונב דמלי וא לעפי
;הפגמב םיתמה םידוהיה תושפנ תלצה (ב ;םשה לוליח (א :ןאכ םיררושה
.טפשמבו הארתאב יללכה בויחהמ רוטפל םג םהב שי הלא םימרוג ילוא


השרפה תריקס .ב

,ה"בקה לש ודוחיי רושיא :לופכה והשעמ לע לופכ לומג סחניפל למוג 'ה
תותירב יתש ול תונתינ .הפגמה תריצע ךות ,לארשי ינב לע הרפכו
םע ותוא הוושמ הלבקהו ,איבנל היה אוה .םלוע תנוהכו םולש :תויקלא
,םהינב לע תובא בל תא בישהל דיתעה ,םולשל איבמה לודגה יאנקה ,והילא
םיקלוחה תורוקמ שי .(טכ רזעילא יברד יקרפ) םתובא לע םינבה בל תאו
לביקש ילול ,ןהכ היה אל אוה ,ןרהא לש ודכנ ותויה תורמל .וז השיג לע
קר ;ןהכל היהנ ,רזעלא ,ויבאש םדוק דוע דלונ ירהש ,תוכזב הנוהכה תא
לש ותמשנ קר ילוא .(י"שר) םינהכ תיטמוטוא ויהנ תאז תובקעב םידלונה
ולכי אל ךא ,וחורמ וקני וינב ;ומצעמ ןהכ תויהל היד הלודג התיה ןרהא
תוליעפ ,הנוהכה ידיקפתב ליעפה םקוסיע ילב םידלונה םהינבל הריבעהל
"בא-תומד" התיה ךכ-רחא ודלונש םהינבל .תיתדה םתוישיא תא הדדיחש
וירוהב הנושארל לקתנ דחא לכ ירהש ,שממ םירוה םתוא ןיא ,םיחאל .הנוש
.דלי לכ תוולמ תונוש תושיגו ,םתוחתפתהל רחא בלשב

םידגונמ םהישעמשכ ,"שיאו השא"כ קר אישנהו הכיסנה וראות ,רבעש עובשב
,םיאלמה םהיראת םישגדומ ,סחניפב ,ןאכ לבא ;יליצאה םדמעמל תילכתב
הכ תויומד גורהלמ עתרנ אלש לע ,אלמ ןפואב סחניפ תא תוכזל ידכ
גרהש לע סחניפל וגעל םירחא םידוהיש ,םירמוא ל"זח .תודוהאו תובושח
רבעב םילילא דבע ,ןידמ ןהכ ורתי ,ומא דצמ ובס יכ ,ידוהי אישנ
תוארהל ,ןאכ ןרהאל אצאצ ותויה תא ןייצמו רזוח 'ה .(ב:בפ ןירדהנס)
הכזש םגו ,הצימאה ותפקתה י"ע םולש איבהש ,"ןרהאל ןמאנ ןב" היהש
18 וללכ ויאצאצ .וסוחיי תוכזב אלו ,ולש-וישעמ לש האצותכ הנוהכב
יפל .(ירפס) ינשה תיבב 80-ו ,ןושארה שדקמה תיבב ונהיכש םינהכ
,ינועבג אצומב דושח ותויה לשב ,וגעל הירואל םג ,גי אנהכ ברד אתקיספ
האשינש הנוזה ,בחר לש היאצאצ ויהש לע - והימריו לאקזחי םיאיבנלו
ונהיכ סחניפ לש ויאצאצ .םתלודג תא 'ה שיגדה ,הרקמ לכב .עשוהיל
.ארזע ןבא ,חל-דל:ו ,מ-ל:ה 'א י"הבד :שדקמה יתב ינשב םילודג םינהככ

הקזח הכ התיה םידוהיל םתאנש רשא ,םינידמה תא גורהל השמ לע דקפ 'ה
תא םוסחל ידכ ,תונזב ,םהיתוכיסנ תא וליפאו ,םהיתונב תא ודיבעהש
.(שריה) ןדעב םודקה ינחורה וראפל םדאה תא בישהל תידוהיה תוחילשה
רבד לש ופוסב - וא םגרהל אלא ,הרירב לכ הריתוה אל תאז המוגע תואיצמ
י"ע תימויק הלואגל תושונאה תווקתל ץקה םשוי ךכבשכ ,םדי-לע גרהיל -
אמש - םששח יכ ,םינידמה םע וגרהנ אל םיבאומהש ריבסמ י"שר .לארשי םע
םידיתע דוד-ןב חישמו תור םג :יתמא ששח היה - םהמ לארשי ינב ובנגי
,ןידמב םחליהלמ עונמ היה ומצע השמ .(א:חל אמק אבב) באוממ אובל ויה
גורהל היה סחניפ לע ,ןכ-לע .(םירוטה לעב) הסחמ הב אצמ םינפל ירהש
"םולש יתירב" ,סחניפל 'ה תנתמש ןייצמ שריה .םירגתמה ינש תא
קר תויהל יושע ושוריפש ,םתס "םולש"מ רתוי הברה הקומע איה - תיחצנה
תא ראתמה ,אוה "םלש" ןושלמ "םולש" .ירמז לש ותחפשמ יבורק ינפמ הנגה
.ה"בקה לש תיפוסהו תירוקמה ותינכת יפל ,םלועב לכה לש ןוכנה סחיה
,יחכונה םבצממ חכב םתוא איצוהל ךירצ ,יעבטה ורדסמ גרוח לכהשכ
לופיט ,סדייאה תלחמ הוושה) תויהל ויה םירומאש המל םתוא ריזחהלו
.(הפידרמ טלמיהל לארשיל םידוהי לש םתיילע ,יטקרפוריכ

י"ע ןייפאתמה ,ינרדומה םלועב יתנפא-אל יוטיב אוה "תויהל ךירצ"
לש םלוע םדאל הלגמ ,תאז תורמל ,עדמה ;"םייביטנרטלא םייח-תונונגס"
- םיטשפומ םיגשומ לע םיססובמה ,םיקיודמ םהיטרפש ,םיטלחומ םיקוח
ארבנה םלועב ,ולש ומוקמ תא אוצמל המוד הטיש שפחל םדאה לע ;הכלהה
בצמל עירפמה ,"םילא" השעמ תושעל לוכי סחניפכ םדא .ותוחתפתה ןעמל
- וכותל ושלג רשא םייחה-ןונגסלו םישנאל םג עירפמהו ,ררושה "םולשה"
ותירב םע םאותמ לכהשכ ,יתימא םולש תויהל היושע תיפוסה האצותה לבא
.תורוהט תורתונ םג ןה םאו תורוהט תונווכה םא ,ה"בקה לש תיפוסה םולש
תורמל ,םינוכנה םיעינמהמ םיאטוחה ינש תא גרה סחניפש דיעמ ,םצעב 'ה
בצמ היה לולע ,תרחא ;תוברועמ תויהל תולולע קוחרה חווטל תואצותהש
עשרל ריתמה .(תיסורה הכפהמה הוושה) רתוי דוע ףירחהל רדס-יאה
ומצעבש תורמל ,םולשה ביוא םצעב אוה - טסיפיצפ רותב םלועב ללותשהל
ןכתיי ,תאפרעב וא רלטיהב שקנתמה ,תאז תמועל ;קהבומ םולש-שיא אוה
דימת אל יתימא םולש :םוכיס .(שריה) םולשה ןעמל הבר הכמ הכמ אוהש
.וישכע םולש םע ההז

ןתנייש חטשה ידממ תא אדוול (1) :הלופכ ותרטמש ,שדח דקפימ ךרענ התע
תיקלחו ,ץראל תסנכנה טבשה תיסולכואב תיקלח יולתה ,טבש לכל
םכרע ןויוש ;ם"בשרו י"שר תא םכסמה ,שריה) םירצממ האציש ותיסולכואב
םינטקה םיחטשה לש רתוי ההובגה םתוכיא י"ע חטבוה םיטבשה יחטש לש
ןוצרב וקבדש םיטבשה לש םלודיג תא תוארהל (2) ;(דנ:וכ-ל י"שר ;רתוי
תרכינה תומצמטצהה .ונממ ומלעתהש םיטבשה לש םתוקמטצה תאו ,'ה
ויאצאצש ,ךכ לע העיבצמ ,ןועמש טבש לצא ,22,200-ל 59,300-מ ,רתויב
לארשי אטחש אטחב םיירקיעה םיברועמה ויה הזה שודקה םקונה לש
ןועמש לש וינכש ינש .םעה ייחב ולעש רבדמה-תודירמ ראשבו תוינידמב
ידמממ ודביא םה םג ,דגו ןבואר ,הנחמה לש םיימורדה ויתאפב
.םינכשה לש תילילש תידדה העפשה לע העיבצמה הדבוע ,םתייסולכוא

,הפ רכזומ םישנאה םישימח םיתאמו חרק ,ןבואר ינב ,םריבאו ןתד דרמ
ירהש ,עשרהמ הדריפו הבושתל םיוושומ םייחה ;אטחל תומ ןיב תוושהל ידכ
ירהש ,דקפמב והיבאו בדנ ,ןנוא ,רע לש םתומ םג ןכל ;ותמ אל חרק ינב
ןועמש לש וישעמ ןיב רשקה לע קלוח ן"במר לבא ;י"שר -םאטחב ותמ םלוכ
ירחא לפרועמה םלועב אטחהו תומה ןינעה לכו ,ויסולכואב הדיריה ןיבל
לש םלבס תא ,האושה תא הוושה) ותעדל ללכו ללכ רורב וניא רבדמה ידודנ
הגיגח - תומה ךאלממ ,יוהיזב תועטו "הנכס םוקמ" תונויער תא ,םיקידצ
םישרמ לודיג רבע השנמ טבש .(הזה םלועב ברעתמ ה"בקה ןיאשכ ,:ד
תויטבש תוחפשמ רודו רוד לכב םיקהו ,(52,700-ל 32,200-מ) ויסולכואב
.(!יטבשה ןוטלשב םהיאצאצ תא ףתשל םתונוכנ התיה םתוכז ילוא) תושדח
.601,730-ל 1820-ב דרי הלחנ ישרויו אבצ יאצוי ליגב היסולכואה לכ-ךס
- הלעמו שדוח ןבמ םהירכז דקפימל 1000 קר ופיסוהש ,יול טבש טעמל
.23,000ל

יפכ ,הנשריתש השקבב השמל תונופ התע ,םינבה-ךושח ,דחפלצ תונב
םהיבא םש חצנויש ידכ ,םהיבא תלחנב םיקלח םישימח ,םישרוי ויה םינבש
.(שריה) תובר הכ ויה השנמ טבשל רשא ,תומדא תלעב תיתחפשמ הדיחיב
המדא המכ עדי אל אוה ,תונבה תושרוי םינב רדעיהבש עדי השמש דועב
,תוינויצ ,לארשי-ץרא תובהוא ויה ןה ,םישרדמה י"פע .(שריה) הנלבקת
ןתא חכוותה השמ ;ןדריה רבעב קר אלו ;שממ לארשי-ץראב קלח וצרש
וארהשכ ,ויתונעט לע ורבג ןה ;תשרל תוכירצ אל םישנש ,החלצה-רסוחב
ינועמש טוקלי א:אכ הבר רבדמב) םינבל תולוקש ויה ןה םוביי ינידבש
תא השמ לש ותעידי-יאל עגונה לכב םיקולח םישרדמה .(ירפס ,געשתה
רבדמב) טילחהלו טופשל ותלוכיבש ותריהי לע שנענש םיסרוגה שי :ןידה
םע תא דמלל הצר ךא ,ןידה תא עדי אוהש םיסרוגה שיו ,(בי:אכ הבר
.(גי:אכ םש) הנוילע תוכמס שפחל דימת שיש לארשי

ודביאש ,חרק לש וידירומ ןיב היה אל ןהיבאש דחפלצ תונב ורמא הליחת
םויב םיצעה ששוקמכ וא) ולש-ואטחב תמ אלא ,לארשי תמדאב םתוכז תא
'ה ןוצרל דוגינב לארשי ץרא תא שובכל וצרש ,םיליפעמה דחאכ וא ,תבשה
ןיידע ואצמ אל ךא ,40 ליג לעמ ןלוכ ויה ןה .(גל:וט ;המ:די רבדמב -
עייסל טוהלה ,השמ .(אי:אכ הבר רבדמב) תינחור ןהל םייוארה םילעב
אובל דע ןיתמהל וגהונ תורמל ,דימ ה"בקה ינפל םנינע תא איבה ,םישנאל
,ןתמזויל ןיתמהש הארנו ,ןתנעט תא לבקמ 'ה .השינעב רבודשכ ,וילא 'ה
השאה לש םיינרדומ םינינע הוושה) שארמ ןניד תא השמל רסמ אל ןכלו
תינויצה העונתה :לשמל ,ומצעל עייסמש ימל עייסמ 'הש ןויערהו ,הכלההו
תקישנב ,וינפל ןרהא תומכ ,תומל ןנוכתהל רמאנ וישכע השמל .(ל"הצו
ילוא היה םיטישב דרמה .הבירמ ימב 'ה תא יוארכ ושדיק אל ירהש ,'ה
.תואלמגל ותאצוהל איבמה רבד ,השמ לש תשלחנה ותוגיהנמ לש האצות

אלו ,עלסה לא רבדל קר ווטצנ ןרהאו השמש ורבסה לע רזוח שריה
תפוקת המייתסנש רבדמה רודל חיכוהל אב רבדה ;םימה תא איבהל ,ותוכהל
לש תיעבטה ותבוגתב היולת היהת לארשי-ץראב הדיתעה םתחלצהשו ,םיסינה
ןויכ .םיסינ ישעמ - "השמ הטמ"ב אלו - הרותה םויק - "השמ רבד"ל 'ה
,ןרהא תאו השמ תא ףילחהל התיה הדיחיה ךרדה ,הזה רסמה תא וריבעה אלש
וניביש ידכ ,בוש רכזוה םאטח ןינע .םישדח םיגיהנמב ,םיסינה יללוחמ
תא ענמש םגפה ומכ ,םתנומאב אלו ,םתוגיהנמב םגפב קר רבודמהש םישנא
רסחי םעלש - השמ לש הנושארה ותבוגת .לארשיל הילע דדועלמ םילגרמה
אוה .יוארכ גיהנמ םעל תונמל 'המ שקבמ אוה ;המוק רועש ל.עב גיהנמ
,ופילחהל םיאתמה םדאה אצמי אלש ותווקת ילוא ;שיא עיצמ וניא ודצמ
,גרבנרטש המלש ר"ד ברה בתכ ,וז חורב .םייעגרה ויתונולשכ תורמל
,יוצר-יתלב םדאמ רטפיהל םילקוששכש ,םיילאוטקא הטימש ינינעב בתוכה
תורשפאה םא יכ ,םיעורג םה המכ הניא הלאשה ,דבוע וא גוז-ןב ןוגכ
רשפא יא ,דבוע ילב וא ,גוז-ןב ילב ירהש ,רתוי םיבוטב םתוא ףילחהל
לש עורג יכה הטישה איה היטרקומדהש טילחה Churchill ךכ !רדתסהל ללכ
!וסינ רבכש תורחאה תוטישה לכמ ץוח ,הלשממ

;ותוא הנשרי דחפלצ תונבש ומכ ,ותוא ושריי וינבש הווקמ השמ ילוא
סוחיימ תובושח רתוי הברה תונורשכש ךכ לע העיבצמ תוגיהנממ םתייחד
ברה ומכ ,הבושת ילעב םילודג םינבר הוושה) תינרותה תוגיהנמה תלאשב
םישרדמ שי .(תוראופמ תוינבר תולשושל דוחי-ירסח םינב םע ,ץלסנייטש
ודיספה ךא !עשוהימ תוחפ אל םימכח ידימלת ויה השמ לש וינבש םיזמורה
ללגב ,סחניפ הכז ךכ .(וט:אכ הבר רבדמב) םתוריסמ תדימב ותמועל
ןיא לבא .םסוחיי תוכזב ויבורק םהל וכזש הזמ םר יתנוהכ דמעמב ,וישעמ
יאנקלש ךכל ילוא זמר ,םעה גיהנמכ ומצע סחניפ תא םיעיצמ 'הו השמ
יאנקה והילא תא עשילא ףילחמ ךכ .טא-טא םעה תא םדקל תונלבסה הרסח
רתוויהל לארשי לש םיאנקה הינבר לע ילוא ;יאובנ גיהנמכ רתוי לודגה
גיהנהל וז העשב םייואר םניא יכ ,(!הוקתב) הנמאנ היציזופואכ הז בלשב
שי ,תוגגשו תוריבע תאפמ יקנ אל רבע שיש ימל קר םג ילוא .םעה תא
רחוב 'ה .םהיגהנומ תושלוח תא ןיבהל םילגוסמ םה יכ ,גיהנהל תלוכיה
.ותוכמס תא וילע ליצאהל השמ לעו ,השמ לש ודימלת ,עשוהיב


הרטפהה .ג

,והילא לש תיאנקה ותחלצה תואצות תא תראתמ - אכ:טי-ומ:חי 'א םיכלמ
ותגצהב ,'הל םעה תא תינמז בישהש תורמל .סחניפ לש ותוישיא תא חיצנמה
ץראל םשג איבה וליפאו ,לעבה יאיבנ תא גרהו ,למרכה רהב המישרמה
תוכזל הכישמהש ,לבזיא םעז ינפמ סונל ץלאנ תאז לכב ,תרוצבה-תכומ
,והילאש ןמיס ,באחא ינפב ךרב עורכל ותוא איבמ 'ה .תיממע הדהאב
הסריגב ,באחא תמועל ,ימואל גיהנמ תייהל יואר וניא ,וינפל סחניפכ
.ךכל לגוסמה ,תרפושמ


תורוקמב סחניפ .ד

תא למסמה ,(= 208) קחציל תוותשהל ד"ויב בתכנ סחניפ :רהוזה
.הרובגה תדימ

ולכאיו ,רועפ לעבל ודמציו" - (אל-חכ:וק) םילהתב סחניפ תא םיחבשמ
,ללפיו סחניפ דמעיו .הפגמ םב ץרפתו ,םהיללעמב וסיעכיו .םיתמ יחבז
ראתמ ,יווד שרע לע ."םלוע דע רדו רדל ,הקדצל ול בשחתו .הפגמה רצעתו
לע הנוממ אוה .(חנ ,דנ:ב 'א םיבכמ) םינגסל תפומכו באכ והיתתמ ותוא
ינפל ,(דל-ט:בכ עשוהי) ידוהיה ןדריה-רבעב גירח שדקמ תרקוחה הדעו
אוצמל חמש אוה .הז לע טבשה יצחו םיטבשה ינש דגנ םיחא תמחלמב החיתפה
ךשמה לע הווצמה ,'הב ץעונ אוה .תואנקב ךרוצ היה אלשו ,רשכ לכהש
עקר לע) חצרה תא תאשל ןכומ היהש ,ןימינב דגנ תיאנקה םיחאה תמחלמ
ןימינב לש בוצעה ולרוג - 25,100 ותמ ;העבגב שגליפה לש (ינימ
,בפ ,ב:זכ ןירדהנסב וישעמבו סחנפב םינד ל"זח .(חכ-זכ:כ םיטפוש)
תא גרהו ,עשוהי לש וילגרממ דחא היה סחניפ .ד:זל הבר ארקיוב ;ב:וק
,הארמ ,םתושר תא שקבמ היה וליא ,והישעמ תא תונגל ל"זח תונוכנ .םעלב
םימאותמ םניא רודה ילודגש תויהל לוכיש ,קי'ציבולוס .ב .י ברה תעדל
תוגירח םימעפל םיקידצמ םורח יאנת .תוירוטסיהה ויתוינכותו 'ה ןוצרל
.לבוקמהמ

לבק םגו ,וישעמ ינפל השמ תא סחניפ לאש ןכ םהיפלש ,םישרדמ שי
.םיעשופה תא גורהל ותמכסה תא


תויתואב קודקד (ה

העוטק ו"וב הבותכ "םולש" הלימהו ",םולש יתירב תא ול ןתונ יננה"
תא םיארוק ונא וליאכ ,"תומלש"ב ךרבתנ סחנפ ,י"שר יפל .(הרובש)
.(ז"פ) "רבש"מ תאצל םג הלוכי תומלשהש ךכמ ."םלש" - "םולש" הלימה

תא למסמ רובשה ן"ישהש - רחא שוריפ שי ,ןורחאה Jerusalem Report-ב
חכ לש יוטיב לכב הכורכ תויהל ךירצש תעמשמה ,הלימה תירב - יתירב
.סחניפ לש הז ומכ ,ירבג

,י"שרפו .(דכ:וכ) יבשיה תחפשמ בושיל ...םתוחפשמל רכששי ינב
'פל 'סותה ילעבמ םינקז תעדבו .םירצמ ידרויב רומאה בוי אוה
תחא ן"יש רכששי ול ןתנש ,ומש יוניש םעט ראבל שרדממ ואיבה ,שגיו
םש תא תורקל ןי'זאלאווב וגהנ ט"המו .ז"ע לש םש היה בויש ועמשב ומשמ
גהנמו .תחא ן"ישב - ךליאו סחנפמו ,סחנפ תשרפ דע ן"יניש ינשב רכששי
עיפומש םעפ לכ - קפסמ וארק סחנפ תשרפ דעש ,היה (ולש ןינימב) ונבר
,ן"יניש ינשב תחא םעפו ,תחא ן"ישב תחא םעפ ,םימעפ 'ב - הזה םשה
יולה ב"י ברה ירבדמ ,"ברה שפנ"מ) .תחא ן"ישב קר וארק ךליאו סחנפמו
(ל"צז קי'ציבולוס


The T.O.P. home page


Back to the home page.