ךל - חלש
וט-גי רבדמב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.עקרו הריקס .א
.הרטפהה .ב
.םישודקו םיאישנ לש םיבכרומה םיעינמה .ג
.השמ לש ולרוג .ד
.לאנברבאה לש ושוריפ .ה


הריקסו עקר .א

הבידה ,רבעש עובשה תשרפ ףוסל םיפתושמ םינכמ שפחל ךרוצ לכ ןיא
ץראל לארשי ילגרמ חוליש ,וז ונתשרפ תליחתלו ,השמב םירמ הרבידש
ועיפוהש םידחא תונויער שי ,םלוא .וז ירחא דימ העריא וז ירהש ,ןענכ
םילגרמהש זמר ךכבו ,ונתשרפב בוש םיעיפומהו ,רבעש עובשה תשרפב
דרפנש ךכב ,היואר-יתלב תוגהנתהב השמ תא המישאה םירמ .םירממ "ודמל"
,השנענש ףא .ןכ תושעל תוכזה ,האיבנכ ,הל התיהש החנהב ,ותשאמ
חתפ החתפ ,השמ לש רערועמ-יתלבה ורשוי לע התפקתהב תאז-לכב
,ךכל המודב .רתוי הברה םיתוחנ םישנא לש תונידע תוחפה םהיתופקתהל
םימע ,המשל האניש ךותמ ,לארשי תא ףוקתל ,קוחרמ קלמע אב רשאכ
ופרטצה ,ה"בקה תוברעתה לש תורשפאה ינפמ וארי ןכל םדוק רשא ,םיפסונ
.ידמ םייתואיצמ ויה םילגרמה םגו םירמ םג .האניש לש תופקתהל

לש םתחפשמ ייח לש םיליגרה הדימה-ינק תא השמ יבגל םשייל התסינ םירמ
םג ךכ ;הליגר האובנל לעמ הלעמו ומכשמ דמע השמש הניבה אלו ,םיאיבנ
לש םינקתה י"פע יאבצה השוביכ תאו לארשי-ץרא תא ךירעהל וסינ םילגרמה
םה לבא ;םויה ילארשיה לואמשה הוושה) "םיליגר" םייאבצ תועסמו תוצרא
ותגהנהב ,שדוקה ץראב שודקה יוגהש הדבועה תא ןובשחב וחקל אל
הרותה ."הריבסה" תוגהנתההו תורבתסהה יללכ תא םיצוח ,ה"בקה לש
ונע השמ שיאה"ש ןכו ,םירמ לש התבידל ובל תא םש 'הש ונתוא תדמלמ
.(ג:בי) "המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ ,דאמ

ןיבל השמ לש ותוונע ןיב רשקה המ (1 :תויעב שולש םיררועתמ ךכב
(2 ?יניס רה דמעמ ירחא ותשא םע תושיא יסחימ ענמיהל ותטלחה
תילטנדנצנרט המרל עיגהש עדי אוה ?ונע הכ תויהל השמ היה לוכי ךיא
עודמ (3 !התוא גישי אל םלועלו התוא גישה אל ודבלמ שיא רשא
ךא ?רצק טפשמ ותוא ךותב "םדא" הלימב "שיא" יוטיבה תא הרותה הפילחמ
,בורל ."הוונע" גשומה תא רידגהל ךירצ ,הלא תויעבב לפטנש םדוק דוע
,רחא םדא לכ תמועל ,תוחנ אוה ילוא וא ,תוחנ םעהש וז הלמב םיניבמ
קנעהמ תופצל רשפא ךיא .תונרתוובו דובכב וילא סחייתהל וילע ןכ-לעו
,ויתובדנ תא ץבקמו בוחרה תניפב דמועה ןצבקה לא ךכ סחייתיש הרותב
?תטלוב הכ הרוצב ןושארהמ תוחנ הלהשכ

דלי ריעש הזיא ועבקש תולרוגה ןיינעש ,רמוא ק'ציבולוס ב"י ברה
ונדועיימ לודג קלח .ונניינעל עגונ לזאזעל הזיאו 'הל םירופיכה םויב
ב"י ברה .הטילש לכ ונל ןיא הילע רשא תידוסיה ונתביבס י"ע עבקנ
םינדמל לש תורוד יבג לע תורוד לש הלועמ תיב ךות לא דלונ ק'ציבולוס
ךות לא דלונ ,תוחפ אל םיסקמו דומח ,רחא קוניתש דועב ,םידיסחו
רתוי החלצהב דדומתמ היהש רמול לוכי ברה ןיא .תותיחש לש םונהיג
הביבסב ונממ רתוי דוע לשכנ היה אוה ילוא ;ןיירבעל היהנש ותלוזמ
לש ותיב ךות לא ,חכב -ןיירבעה ,קוניתה דלונ ול ,אסיג ךדיאמ ;המוד
רדעהו םוכחתה שוח תופקתשה) חישמה תא רבכמ-הז איבמ היהש ןכתיי ,ברה
.(שממ לש םכח-דימלתל םייניפואה טלחומה טופישה חכ

תומשנ ןיב הניחבמה ,המוד הסיפת (ם"שת ,ךתולעהב) ץיבבולמ יברל
םישנא לש תוליגרה םהיתומשנ ןיבל (השמ לש ומכ) ןהילאמ תולודגה
םיבוט םמא םחרב רבכ ויה ושעו בקעיש סרוגה שרדמל ליבקמ הז .םיליגר
תא רפישש ועבטמ ער םדא היה השמש עבוקה שרדמה לע קלוח ךא ,םיערו
ךכב ןולשכ לש השוחת דימת שח השמש רמוא אוה .השק הדובע י"ע ויתודמ
תעבתנה המרל עיגהל ולכי אלש תותוחנ תומשנ לע ותארשה תא הרשה אלש
,הלוכ תושונאה לכל ד"בח לש תוחילשה תשוחת תופקתשה) ןמצע תוחוכב ןהמ
.(יבר לש ותועצמאב האירבב םיסומכה תוקולאה תוצוצינ תא ךכ י"ע ררחשל
;תוקלאבו יפוסניא ישונא לאיצנטופב ןיחבמ השמש ,תעבוק תפסונ השיג
- אלא םיגישמ םניא םירחאש דועב ,ןוילימ לש חווטב 10 ןויצ גישה אוהש
לש םשורה תחת אצמנ אוה ירהש ,תובישח לכ הז לכל ןיא וליבשב - 3
.(ןייטשניא הוושה) תוחתפתה לשו תרדוח היאר לש תויפוסניא תויורשפא

,הארנה לככ ,תובישמ ןניא ךא ,2 'סמ הלאשה לע תובישמ וללה תושיגה לכ
אלא ןייצמ "םדא" ןיא החנהב 3-לו 2-ל םישגינה שי .3 וא 1 תולאש לע
הבגשנה תומדה תא - "שיא"ה וליאו ,האירבה לש ךומנה יזיפה םדאה תא
תלוכיה התיה השמל .םדאב ןומטה יקולא-ישונאה לאיצנטופה לש רתוי
שיגר היהש ךכ יקולאה וביכרמ תא חתפל חילצה אוה ירהש ,וינע ראשיהל
תושונאה לכלו ול תפתושמה הנוכת ,םדא ,האירבכ ותותיחנלו ותורירבשל
,א:אל הליגמ ,דומלתב .הנושארה הלאשה לע הבושת ןיידע ןיא ךכב .הלוכ
אצומ התאש םוקמ לכ :ןנחוי 'ר רמא" :הוונע גשומה תרדגהל תירוקמ השיג
יונשו הרותב בותכ הז רבד !ותונתוונע אצומ התא ,ה"בקה לש ותרובג
."...םיבותכב שלושמו םיאיבנב

םהיתויעבב דורטה לוכי-לכה םיקלאב ןיחבהל רשפא םש תואבומה תואמגודב
לכ .םימותיבו תונמלאב - א"ז ,תושונאבש םינואה ירסחו םישלחה לש
ה"בקה תא תופיקמ ןניא ליעל תואבומה "הוונע" לש תורחאה תורדגהה
עדויה ,ותביבס י"ע עפשומ וניאו וב ןומטה לאיצנטופה תא םנמא םישגמה
תבשה תאצ ירחא תארקנה ,ארמגהמ וז האבומ .לכה תא הוהמהו לכה תא
"הוונע"ש ךכל תזמור ,ןורושי כ"יב ןוגכ ,םיבר םייתרוסמ תסנכ-יתבב
רובעב םלשל ונתלוכיב ןיא רשאכ דוחייב ,"תלוזל ןווכמו ךורע" השוריפ
יופכ םע ןעמל וייח תא בירקהש השמל ,ןבומכ ,םיאתמ הז .וז בל תמושת
.הינשהו הנושארה הלאשה לע םג הנועו ,הבוט

תוקושתה תלעב ,ותשאל ללכ שיגר היה אל ,התעדל ,השמש םירמ לש התמשאה
הכ םדא היה אלש ךכב התבושת תא תאצומ ,"תישוכה" ,םינאגאפה אצומהו
תגרד לש םיכרצהמ תעבונ ותושירפ רשא ,השמ ומכ "תלוזל ןווכמו ךורע"
3 הלאש .ןרהאו םירמ לש םתנבהמ קוחר היהש ,גישה אוהש תיקולאה הבריקה
לאיצנטופה לש 1 'סמ חתפמה ,השמ וליפא ירהש ,אופא ,תרדתסמ איה ףא
ןווכמו ךורע" ותויה לש הגרד התואל קר עיגהל לגוסמה שיא ,ובש יקלאה
תמאב וינע - םדא אלו - ה"בקה קר .גישהל םדו-רשב לש ותלוכיבש "תלוזל
ןכו עשוהיב אנקי אמש השמ לש ותגאד לע םירפסמה םישרדמ םתוא הושה)
.(?ךתע אלב תומת המל - לכס יהת לאו הברה קידצ יהת לא :זט:ז תלהק
,םדאב ונעה היה ןכא השמש ,ם"יבלמבו ירפסב אצמנ קוספה לש המוד רואיב
ויחש םישנאבש ונעה היה אוהש וא ,םיכאלמה תגרדל ךכב עיגה אל ךא
ינש תא .(תקולחמ) בקעיו קחצי ,םהרבא תגרדל ךכב עיגה אל ךא ,וימיב
לש םתודרמתהב תקסועה ,ונתשרפב דוע םיאצומ ונא וללה תונויערה
םה ,םהלש תוימיספה תא החד השמ רשאכ - היילעה תבוח דגנ םילגרמה
.םירמ החתפש חתפה תא וביחרה ךכבו ,ודגנ םעה יטושפ תא ותיסה

תא סורהל םיסנמה) לארשי תא דימשהל שקבמ 'ה רשאכ ,השמ לש ותבוגת
"תלוזל תנווכמהו הכורעה" הניחת איה ,ומצע השממ שדח םע תונבלו (השמ
,הער ץראה תביד תא ואיצוה םילגרמה .םעל חלסי 'הש ,תחלצומהו
ומכ ,הלשמ תוישיא הל תסחוימ תורחא תוצראל דוגינב רשא ,לארשי-ץרא
תא האיקמ ץראהש יפכ ;םיימימש םיפוגל שגרו לכש סחיי ם"במרהש
וללשנש הטימשה תונש תא המילשמ איהש יפכו ,הילע םכרד תא םיתיחשמה
הערה התביד תא איצוי ,לארשי םע ,דעוימה הגוז-ןבש רשפא ךכ ,הנממ
.הב עגפיו

הריקס

ינא רשא ןענכ ץרא תא ורותיו םישנא ךל חלש :רמאל השמ לא 'ה רבדיו
.םהב אישנ לכ ,וחלשת ויתובא הטמל דחא שיא דחא שיא ,לארשי ינבל ןתונ
לארשי ינב ישאר ,םישנא םלוכ ,'ה יפ לע ןראפ רבדממ השמ םתוא חלשיו
עשוהל השמ ארקיו ,ץראה תא רותל השמ חלש רשא םישנאה תומש הלא ...המה
דודיעה תא השמ ריכזמ ,וכ-כ:א םירבד רפסב .(זט-א:גי) עשוהי ןונ-ןב
ילא ןוברקתו" רשאכ ,ירומאה תא םידחפ אללו דימ שובכל םתוא דדועש
ובישיו ,ץראה תא ונל ורפחיו ,ונינפל םישנא החלשנ :ורמאתו םכלוכ
בטייו .ןהילא אבנ רשא םירעה תאו הב הלענ רשא ךרדה תא ,רבד ונתוא
םתיבא אלו ...טבשל דחא שיא ,םישנא רשע םינש םכמ חקאו ,רבדה יניעב
".םכיקלא 'ה יפ תא ורמתו ,תולעל

התכזו ,םעהמ ןיטולחל האב המזויהש ךכל זמור םירבד רפסבש עטקה
תא ךורעל הוצ רשא אוה 'הש הארמ ונתשרפמ עטקה וליאו ,השמ לש ורושיאל
םג הכותב תקבוח םחליהל לארשיל 'ה תווצמש רמוא ן"במר .םילגרמה עצבמ
,לוגיר יעצבמ םללכבו ,חצנל םישורדה םיריבסה םידעצה לכ תא טוקנל וצ
רזעי שוביכב םילגרמ השמ חלש ךכ .(דראלופ הוושה) םיסנ לע ךומסל אלו
,תאז תמועל ,י"שר .ונתרטפהב רפוסמכ ,וחיריב עשוהי גהנ ךכו ,(בל:אכ)
לש דעצ ,אטח אוה המחלמ להנל םא טילחהל םילגרמה רוגיש םצעש רובס
תא ןתנ קר ה"בקה .ןוחצנה תא םהל חיטבהש 'הב ןוחטיבו הנומא רסוח
לע תוכמתסה ךות ,(ךל חלש) םנוצר היה ךכ םא םילגרמה תא חולשל ותמכסה
םיאורש יפכ ,"ותוא םיכילומ - תכלל םדא הצורש ךרדב"ש עודיה ללכה
תושעל ךיא השמל רמוא קר 'ה .לארשי תא ללקל םעלב לש עשורמה ועסמב
לע =) םתוליעפ שפוח תלבגהו םימיאתמ םישנא תריחב י"ע קזנ תוחפב תאז
.('ה יפ

םיניינועמ םהש ונעטש ךכב השמ תא המיר םעהש ,רמוא םייחה רוא
םש תויהל בוט חותפל - ויתורצוא תא ביואה איבחה ןכיה תולגל קר
תוקפס םוש תולגל ילב - וז המישמל םישורד ויהי םילייח המכו - הפקתמב
םילמב ותוא ריהזה 'ה .לארשי-ץרא שוביכ ,ותוללכב עצבמה יבגל
תא ןיבה אלש וא ,השמ .תוקדצומ ךל תוארנש תורטמ םתואל קר - "ךל-חלש"
אל 'ה .ךרדל םתאצב םיקידצ ויהש ,םילגרמה תימרתב ןיחבה אלש וא ,זמרה
דוע העורג תוממוקתהל האיבמ התיה ותוברעתה ירהש ,ולוכ עצבמה תא ענמ
;םישנאה תא בכעל ידכ לגעה השעמב ןרהא לש ותוברועמ תא הוושה) רתוי
םניאש םידוהי לש םתבישיב ךורכה תבשה לוליח תומכ םג הוושה
םישנאה םתוא י"ע תבשה לוליח תומכ םע עונלוק תיב ךותב תווצמ-ירמוש
.(ריעה תוצוחב םיבבותסמה

היה ןכומ םעה רשא םייממעה םיגיהנמה ושוריפ "םישנא" ,שריה יפל
םיברועמ ויהש םיטבשה יאישנ תמישרמ רתוי םיריעצ בורל ,םטופישב חוטבל
היינחה רדס יפל אל םהיתומש םיעיפומ ןאכ ;דקפימבו ןכשמה תכונחב
"םישנא" ,םייחה רוא יפל .תישיאה םתולדג רדס יפל ,ילוא ,אלא ,תיטבשה
.םיקידצ ושוריפ

לטוהש שנועב םיאצומ אטחה ןמ וב היה םילגרמה לש רויסה םצעש ךכל זמר
,השמ .אטח לש םוי לכל הנש ,רבדמב תוטטוש תונש םיעברא :ןכמ רחאל
הארנכ הפצמ ,"עישוה 'ה" ושוריפש ,עשוהיל עשוה לש ומש תא ףילחמה
קרש ךכלו ,"קנעה ץרא"ל םאוב תובקעב םילגרמה ראש לש םתנומא ןדבואל
בל םישל םילגרמה לע לטוה .(ןלהל האר ,בלכל רשאב) ןתיא דומעי עשוהי
ידכ םיקוקז ויה תדחוימ ץמוא תנמל ;ןענכ לש םירצבמלו ץראל ,םעל
ךרוצל היה יכ רורב רשא השעמ ,זומת שדוח תישארב רסובה יבנע תא לוטיל
,ןורבחל ועיגהש דע ,דכולמב ץראה תא ורת ןכא םילגרמה .(שריה) לוגיר
.וגלפתה ןאכ .(שריה) םינש עבש ושרדנ ותונבל רשא םישרמו קיתע ךרכ
לע רמש ,םיקנע הארמל ללוש וכלוה אל ויתושגרו ותבישח רשא ,בלכ
חווטל-ןתומשגתהב ותנומא לע תססובמה בוטל ותייפיצ לעו תרדוחה ותייאר
.'ה תוינכת לש -קוחר

,ותמועל ,םילגרמה ראש .תובאה ירבקב ללפתהל בלכ ךלה ,ב:דל הטוס יפל
יפמ ןיקסיר 'ש ברה תאמ) ובהא ץראה תאש תורמל ,םהיניע הארמל ושאייתה
םמע תא הוויהש םיררחושמה םידבעה ףסואלש ושח םה .(ק'ציבולוס ב"י ברה
תמחלמ ילוצינ תא הוושה ;שריה) וז תמדקתמ תוברת שובכל יוכיס ןיא
,םבוש .(םיטירבה ידיב ןמואמה יברעה ןויגלב םימחלנה היינשה םלועה
לש קפקופמה הלמיסל ךפה ,טומב אשינה לודג םיבנע לוכשאב םיוולמ םהשכ
הביל היניע רחא תובורק םיתעל הרתה ,תילארשיה תורייתה תיישעת
למנ הוושה) םירייתה לש םיראלוד ןעמל תודהיה תרוסמ תרפהב,הקנראו
.(תותבשב ופי רעשו דולב הפועתה

ואשנ אל עשוהיו אוה) הלפכמה תרעמ חתפל בלכ ,ילוא ,היה רתוי בוט למס
םעה דחפ תא ררועל ירפה תא ואיבה םילגרמה ראש ירהש ,קנעה תוריפ תא
השמל וחוויד הליחת(!גכ:גי 'ר -הז ןיעמ ירפ ולכאש םיקנעה ינפמ
,םלוא .ליגרה רדגמ אצוי הירפש הבוטו הרישע ץרא איה לארשי-ץראש
הנהנש ,שוביכל ןתינ וניאש םיקנע עזג םג הדילוה ץראה לש התויח
,שריה יפל) ןדריהו םירהה ,םיה - הנגה ינב םייעבט תולובגמ ןכ-לע-רתי
תא חונזל ןרהאו השמ דגנ ותיסהל ידכ ,ולוכ םעה חכונל וחוידש עבוקה
,לכ-רסוחו שואיי השוריפ הב ושמתשהש "ספא" הלמה .(היילעה תמישמ
,םדקתהל ,ףיסוהל ושוריפ ,"ףסא" .ך"מסל א"פמ - ךופה היתויתוא רדסשכ
רבדמה ךרד םעה תומדקתהל רשקב תובורק םיתעל התע דע עיפוהש שרוש
ןרדסש אלא ,"ספא" לשל תוהז ויתויתוא (וט-די:בי ;בל ,ל ,הכ ,זט:אי)
תומדקתה ןייצמ ,ףוספסאה ,םעה לע ףסונש בר ברעה .א"פל ך"מסמ ,ןוכנ
יקנע שובכל רשפא ןכאש םעל רפסמ בלכ .ידמ הריהמ וא הבר הפסוה וא
.(ל:גי) "הלענ הלע" םא ןענכב וארש יפכ תוימשג

ראש תא ףטשש לובמה י"ע העגפנ אל םלועמש ץראה ,לארשי לש התמצוע
ולכוי רשא ,םהבש םיקלאה םלצ יחתפמ ,חור יקנע תונבל תלגוסמ ,םלועה
לארשי אבצ תא הוושה ;שריה) דבלב ימשגה םחוכ יחתפמ לע רבגתהל תולקב
םדאהש לככ .בותכו ארק םיעדוי םניאש םיברעה ינומה לומ םכחותמהו ןטקה
סנרפתהל ןתינו יזיפה וחוכ רוקמל - ועורז אלו - וחומ ךפוה ,םדקתמ
שידקהל םויה תועש ראש תאו ,תמכחותמ ןיחומ תדובע לש תודחא תועשב
;םיכחמ לארשי לש הריוואש םג רמאנ .(ם"במרה י"פע ,תווצמלו הרותל
.יברעה םלועבש םיקירבמה ןיב םיבשחנ לארשי ייברע ,ןכאו

בקעי תומלוס תמקהל סחייתמ "הלע"ש דמלמה שרדמ איבמ י"שר
ראש ולחה ן"במרה יפל ,זא קר .שריה לש ןויערל תישחומ הרופטמ ,םימשל
לוכי אל ינא םא - "םיצומח םיבנעה") המצע ץראה תא שיפכהל םילגרמה
ןכלו תוינרדומה תא םמצעמ וענמש םידרח םנשי ;בוט אל הז ,הזמ תונהיל
םיגעול ,תודהיב םירוב םבורב ,םיקפוא ירצ םינוליח ךדיאמ .הל םיזב
ךלמה דוד תא תנוונמה תילארשיה היזיולטה הראית הב ןפואה לשמל -הל
.5.94-ב

לארשיש ןועטל םוקמב ,לארשיב רודל חוכה םיקנעל קרש םילגרמה ונעט התע
תאו לארשיב םייחה יישק תא הוושה) םיקנעל היבשוי תא השועה איה
םיקנעה לא םתוסחייתה !(םהילע רבגתהל םיליכשמה לש תישיאה םתלודג
קוספ .(גל:גי) "םהיניעב ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב ונייה" לש התיה
תא ףקשמ ,הנולתלו יכבל התכיפהו תודחיה חור לש התוקרפתהל םדוקה ,הז
ךכ ,ומצע תא האור ידוהיהש יפכ .ללכב ןולשכלו ידוהיה ןולשכל חתפה
רשא ,'ה חור לש תונוכת וב שיש ןיבמ אוה םא ;םירחא ותוא םיאור
הירכז) רתויב םיקזחהו םילודגה םייזיפה תוחוכה לע רבגתהל ןתלוכיב
ויומיד םא .שממ לש "קנע"כ םירחא ותוא וארי ,הלא תונוכת חתפמו (ו:ג
ותוא וארי ךכ ,תיזיפ הניחבמ תיסחי-שלחו ןטק םע לש ,תוחנ ימצעה
.ותוא ולצניו םירחא

,םיברעהש תרמואה ,ףוס הל ןיא וליאכ תיארנש תיברעה היעבל השיג שי
ויהישכ םילארשיל םתודגנתהמ ולדחי ,שממ לש יפוי ךירעהל םילגוסמה
וז השיג .המשנו ףוג ,יזיפה םלועהו הרות םבלשב ,תפומל םדא ינב וללה
רוסא) הנביי אלש ,רמואה (בכ-כ:וכ תישארבל) ן"במרה י"ע הזומר
הז רבד .םימעה לכ רבדל ומיכסי אלש דע ישילשה שדקמה תיב (?הנבייש
שודקה לאיצנטופה תא גישנש ךכ י"ע ונתלוז תא םישרנ רשאכ קר הרקי
,ובירחהל ןתינ אלש ,'ה לש ותיב היהיש שדקמ תונבל לכונ ךכ קר ;ונלש
ךכ לע םיעיבצמה םישרדמ שי .םיימעפ רבכ ברחנש ,ירירבשה וננכשמ אלו
ריכהל םינושארה ויהי ,ותחשוהש תורמל בוט םדוסיש ,לאעמשי ינבש
תא חפטל ונילע םייתניב .םהינהכו םהירומכ תיחצנה תידוהיה תוחילשב
ךפהיתש דע ,םייקתהל לארשי תנידמ ךישמתש ידכ ונתלשממ תאו וניאבצ
העשת - י"שר) אוהה הלילב םעה וכביו .תימלועה 'ה חור לש הטיסרבינואל
דגנ ןיגפה םעה .(?הזה דעומל ןברוח עבק םעה לש וחור רדעהשכ ,היה באב
.םירצמל םתוא דירויש שדח גיהנמ תונמל וצרו ןרהאו השמ

תא וערק עשוהיו בלכש דועב ,וללפתהו םהינפ לע ולפנ ןרהאו השמ
תא שובכל ולעיו םתנומא רבגתש םעה לא וננחתהו ,םלבאל למס ,םהידגב
ה"בקה .'ה דובכ ברעתה ,םינבאב םתוא םוגרל םעה הסינשכ .הבוטה ץראה
השממ השעיו וללה םייתד-אלה םידוהיה תא דימשי אוה :הקסיע השמל עיצה
עשוהיו בלכ ,וינבו ןרהא) שדח םע - וטלבתה אל התע דעש - וינבמו
םידחאש תורמל .(?השמ לש וינב-וידימלתכ ללכיהל ,הארנכ ויה םירומא
רוצילו וז ןיעמ הקסיעל םיכסהל םילולע ,יתדה רוביצה לש םיגיהנמהמ
'ה ינפב ןנחתהו ףקותב התוא החד השמ ,םירעש האמ לש תדרפנ הנידמ
םתעד תא רשא ,םירחאו םירצמה תאז וסחיי ,םתוא דימשי םא ;םעל חלסיש
םייקל 'ה לש ותלוכי-יאל ,ךירעהל 'ה עדוי רבד לש ופוסב םבוש תאו
.(א"נשת תנשל ,ילוא ,תמלוה הליפת) לארשי תנידמ

תונוכת תא טימשמ ךא) 'ה לש דסחה בורו תונלבסה תונוכת תא ןייצמ השמ
,(שריה) ירמו עשר אשונ ותויה תא ,(םעה ןברוח תא תררוג התיהש תמאה
חקול אוהש הדבועה תאו ,םריחמ תא עבות אוה רבד לש ופוסבש תורמל
העברא וא השולשל םיאטוחה לש יסוחייה םעקר תא (גנוי ואיל 'ר) ןובשחב
ךא ,(?ןחבימ תפוקת) "םנווע תא אשונ"ל חלוס ןכא ה"בקה .תורוד
.ץראל סנכיהל לכוי אל שיא ,םימעפ רשע 'ה תא וסינש ,וללה םישנאהמ

תא םהיבאמ ושריי ויאצאצו ,(שריה) הנושה הפקשהה לעב ,"בלכ ידבע" קר
חרוא תונבל הבושתב רזוח לש השקה ותמישמ תא הוושה) וב רקיבש רוזאה
באל ותמשנ תאו ותבשחמ תא רסומ אוה ןיא רשאכ דוחייב ,שדח ידוהי םייח
תיבויח הרבח ךות לא דלונש ימ לש החונהו תיעבטה ותוחתפתה םע ,המודמ
ימכ (דכ:די) עשוהי רכזומ רתוי רחואמ קר .(דכ:די - ץרא ךרדו הרות לש
הריכזמ הרותה ןיא ,השמ לש ודיקפתל וסנכיה ,ותשורי תא ;ץראל סנכנש
תינמז חילצה בלכש ,רמוא י"שר .השמ לש ותומב הרושק איה ירהש ,התע
ראש םע יולגב ההדזה אוה יכ ,(עשוהיל דוגינב ,ל:גי) םעה תא עיגרהל
עגרל דע ותשגרה תאו ותנומא תא ריתסמ אוהשכ ,םנומאב הכזו םילגרמה
ןכוס אוהש עדי אל השמ וליפא ילוא .(?ר'גניסיק ,רתסא הוושה) םיאתמה
ןכתיי .עשוהי לש ומש יוניש םע דחי ומש תא הניש אל ןכלו ,לופכ
תקולחמ ךות ינוליחה חוכה דסמיממ קתנתמה חורה קנע תא גציימ עשוהיש
דדלא ומכ ,יתדה דסמימל ץוחמש ימ י"ע תעמשומה האובנב דשוחהו ומע
לש רתוי הברה םישקה תרתחמה ייח תא יחש ימ אוה בלכ ,ךכ יפל .דדימו
לכוי רשא תא גישהל ידכ ,םיינוליחה םע ןיע-תיארמל הלועפ-ףותיש
.םינפבמ

,לבזיאו באחא לש ישארה םחוכ-אב ,הידבוע תא ל"זח םיראתמ ,המוד הרוצב
וליפא הבר ותלודגש םירמואה שי ;'ה יאיבנ האמ ליצהל ודמעמ תא לצינש
בתוכ ,"ברה ירבד" ורפסב ,ק'ציבולוס ב"י ברה .ודבל לעפש םהרבא לשמ
הרבחהמ קלח תינמז-וב תויהל אוה ינרדומה יתדה ינויצה לש ודיקפתש
לש תיעמשמ - דחה םתשיגמ השק רתוי הברה דיקפת ,הל רזו תיללכה
לכמ קתנתהל םיצפחה םידרחה לש וא רבדו רבד לכב םיללובתמה םינוליחה
תולעבכ אופא תוארנ (םיטסילטנמדנופה לכ לש ומכ) הלא תורבח יתש .רבד
.רתי תוינויח

םינטקה םהידלי קר - ףוס םי ךרד ,םכרדמ תוטסל לארשי םעל רמא השמ
ולבאתה התע וליפא .ןענכ תאו קלמע תא סיבהל ןמזה אובב התע ולכוי
ךכב וחיכוהו ,הפיגמב ותמש ,םילגרמה תרשע ,םהיגיהנמ תומ לע םידוהיה
םהמ 'ה הצרש יפכ םחליהלו תולעל וטילחה ,רקובב .םעה לע םידוהא ויהש
רבכ 'ה ירהש ,חילצהל יוכיס םהל היה אל רבכש םהל רמא השמ .הליחתכל
טחשיהל םידוהי ואצישכ םוקמב וראשנ תירבה ןוראו אוה .םהמע היה אל
תא ונתנו ,םישקעתמ ,"םיליפעמ" וארקנ הלא םידוהי .ןענכו קלמע י"ע
וליטה םיטירבהש רגסהה תא ץורפל וסינש םידוהיל רחואמ רתוי הברה םמש
'ר - תורייתה למס ומכ ,םיעשרה םע תינוליח תוהדזה בוש) םצרא לע
וא המחלמה - (םילילא תדובע) רבדל וא םדאל לילכ רסמתהל ןיא .(ליעל
יפל ול םיאתמה ןמזה לכל ;תומה וא םייחה ,דחפה וא הרובגה ,םולשה
.ונוצר

לארשי-ץראב םייטרפ תונברקל םירושק ויהש ךסנה תונברק תא רסומ 'ה ןאכ
תא דדועל רבדה אבש ,בתכ ן"במר ."...םכיתובשומ ץרא לא ואובת יכ" -
,תונויצה ךרדב ,הרותה ןאכ .ץראל םהינב וסנכיי םנמא ,םתומ רחאלש םעה
בושחה טביהה ,םחל .'הל הסיעה ןמ טעמ תדרפה ןיד ,הלח יניד תא האיבמ
,ורוצייל ןושארה בלשב רבכ ןברק ךירצ ,תישונאה היגולונכטה לש רתויב
תומהבה םגש ,תוקריו תורפ .רתוי רחואמ תודחוימ תוכרבו םידי תליטנו
תדמתמ השגדה שי .םריצקב קר המורת תשרפה םיכירצ ,םהמ תולכוא תויחהו
לע רתי-תובוגת עונמל ידכ ילוא ,ץראה חרזאלו רגל ןויושה סחי תבוח לש
.בלצה יאשונו קלמע ןוגכ ,םייוגה ןיב לארשי יאנוש לש םתוירזכא

תדובע ןוגכ ,םישק םיאטחכ תועבקנ ,ללכה לשו טרפה לש ,הגגש תואטח
,לשמל) הלוכ תיקלאה הקיחתה תכרעמ םע המלשה רסוח לע םידיעמה ,ם"וכע
וננמז תב תידוהי הליהק וא ידוהי-אלכ האושה תעב לדוגש ידוהי דלי
תרדוחה תינוליחה םינמזה חור תעפשה תחת ,ןנמז רבע תווצמהש הטילחמה
ששוקמל םיאתמה תוומה שנוע תא ררבל רהימ אל השמ .(ן"במר - םוקמ לכל
םנבש םירקמל דוגינב ,וילא 'ה אבש דע הכיח אוה ;תבשה םויב םיצע
ידוהי גיהנמ) 'ה יפ תא לואשל זרדזה אוה רשאכ - עויסל םישנא וקקזנ
.(ימלשורי םוגרת - םדיב עייסל רהממ ךא םירחא תונגלמ עתרנ

- תופנכ 'ד ילעב םידגב ,תלכת ליתפ - תיציצ תוצמב תמייתסמ ונתשרפ
םירשונה םיליתפה לעש ןייצמ ץיברוה 'ב ברה .ןלוכ תווצמל רכז
םדאה "ומצע תא רשוק" םדוק .םהינפלש םירשקהמ םיכורא תויהל תוישפוחב
הבר תורח רבד לש ופוסב גישמ אוה ךכב ךא ,תווצמהו הרותה תולבגמב
,יול תשודק) ב'צידרבמ קחצי יול 'ר .םיימינפה ויפחדו וירצימ רתוי
ךירצש ךשוחהו עשרה תוחוכ תא גציימ תלכתה ליתפש ,רמוא (ב:זנק םירופ
ןבלה .הבהאו רהוט למסמה ,ןבלה י"ע (םדימשהל אל ךא) םנתמלו םפיקהל
תופידעל ךכב זמר - םהבש תוחנה אוה רוחשה וליאו ,םיעבצבש םרה אוה
עבטה תא שיבלהש 'ה ישעמ יוקיחמ םג תעבונה ,םיריהב םיעבצב םידגבל
לע ונלבאב םיהכ םיעבצ ףידעהל רשפא ,אסיג ךדיאמ .םיריהב םיעבצב
םדוק ,םלועה לש יושכעה הלילה תא םהידי-לע ונפקשבו ונשדקמה ןברוח
.רחשה


הרטפהה .ב

םישנא ינש תב תיאשחה לוגירה תוחילשב תקסוע ,בכ-א:ב עושהי
דע תראתמ בחר "םאדאמ" .וחירי שוביכל (סחנפו ןקזה בלכ תרוסמה פ"ע)
תויהש ילב עושהיל םירזוח םה ;לארשיו 'המ םיימוקמה םילהובמ המכ
תוחלשמו השמ לש םימסרופמה םילגרמה 12 ,הוושה -תורתוימ
אל הצורפ הארנה לככ התיה ,דיתעב עושהי 'בג ,בחר .UJA-ה
תרכהכ ;םידלי וא לעב הריכזמ אל ךא התחפשמל הנגה תשפחמ איה -האושנ
תא ההזי םודא טוח ;התיב ינב תאו התוא ליצהל םידוהיה םיחיטבמ בוטה
םהידיל םירשוק םידוהי המכו אבמקוממ םינקיסכמ םויה םג ,חי:ב) תיבה
ןגמ עבצ אוה םודא !החפשמו תואירב רמשלו שוכרל ידכ םימודא םיטוח
םירגכ ראשהל ולכוי םיילילאה םימעה 7 ;(!ערה ןיע ינפמ ילסרבינוא
ונירמאמ האר) חונ ינב תווצמ תעבש תא םמצע לע ולבקי םה םא ,םיבשות
.השילפה ינפל (חונ תשרפל

ירחא שדחה רודה םע חילצמ אוה ;עושהי ימי לכ יוארכ גהנתה לארשי םע
תא איבמ אוה ,השמ דימלתכ .םתוא בצעל השמ לש לכסתמהו השקה ולמע
םיבשיתמה םע חילצמ השמ היה ול .הליחתב חלצומ םויסל השמ לש ותוחילש
'ה תמח .הסירהל ןתינ יתלב שדקמה תיב היה ,םדוקה רודה ,םיתימאה
תא קלסל 'ה בייח ןכל .ואטחישכ ומצע םעה לע ,ומוקמב ,זא תעגופ התיה
.השמ


םישודקו םיאישנ לש םיבכרומה םיעינמה .ג

.םייסופיט םיאקיטילופ םילגרמב האור (םואנהו שורדה) ןייטשנרוא .א 'ר
רתכוי לארשיל םידוהיה ועיגישכ -םדמעמו םחוכ תא המדיק תונויצ-יטנאה
הוושה) םמצעל ומיקה םהש חוכה ינבמו תיטבשה םתוהזל לעמ המצוע בר ךלמ
רחא ;דעצ םושב וטקניש ינפל ףיקמ רקחמ םיעיצמ םה הליחתב .(.ח"נק ***
םעה תא סינכהל ידכ ולעהש םיאצממב םישמתשמ םה המחלמה ףס לע ךכ
םוש .(ן"במר) טלשנ יתלבו עורפ ףוספסאכ השמל וצר ןכא וללהו ,הקינאפל
יניס דמעמ וא ךוס םי ,םירצמ תאיצי ינפל המקוה אל וזכ תצעימ הצעומ
םע לכוי יתפומ שדוק םעל ךופהל לבא !'ה דיב םהילע ופכינ םלוכש
לארשי ץרא .('48 הוושה) ימצעה םנוצרמ שוביכו המחלמ י"ע קר לארשי
אל רבכ הליפתש השממ רתוי ועדי הריואל ופשחנש בלכו עושהי -המיכחמ
'ר םג ךכ .םעל וננחתהו ולבאתה ,םהידגב תא וערק םה ;בצמה תא ןקתת
םילודג דועו ץיבבולמ יברה תצע תא וחד RCA-הו וקפופ דרנרב
.ונימי לש תינומהה האיציל ךילוהש המ היסור תודהי דעב יולגב תוחמל

רתוי ימצעה םמויקל םיגאוד ל"וחב םיבר םידוהי םינוגריא םויה םג
םיגיהנמ .תרחא ץראל םימיק חוכ ינבימ ריבעהל השק .הילעה דודיעמ
החפשמל רצנ וליפא !לארשיל םירחא םיחלושש םישנאה םה ,ל"וחב םיינויצ
םינקז ץמוק קר ,תוינומלא ןאכ אצמל לולע העודי תידיסח וא תינבר
הליחתבש רשפא .הרכהה תתב להנתהל םיושע ולא םיכילהת .ותוא וכירעי
--תירוקמה םתנווכ הפשחנ ףוסב קר ;םתונכב םמצע תא םילגרמה וענכיש
,םילגרמה ,םידחא םילבוקמ תעדל .םימיה 40 לכ לע םישנענ םה ,ךכ םושמ
םיחורכה םיברה םיחונ אלה םידיקפתב "ךלכלתהל" ובריס ,םילודג םיקידצ
קיחב ראשהל רתוי חונ .'וכו יאופר רקחמ ,ל"הצ,תואלקח -הנידמ תמקהב
הפיחמ רתוי םישודק קרפ ורובו דווקייל םאה .שודקה ירבדמה ללוכה
הרובחת ילב ,תוחפ אל םישודק ףונ רהו הלואג ,קרב ינב חטבל ?א"תו
.תבשב


השמ לש ולרוג .ד

רואת ול רוסמל םילגרמ רגיש אוה ןכל -המוסח י"אל וכרדש עדי רבכ השמ
ול הארה ,ולשכנש רחאל .(ואדיוה ןדיע ינפל היה הז ;א 157 רהוז) ףיקמ
,(כ:גי) ןיא וא ץע הב םא דחוימב ןינעתה אוה .ישיא רויסב ץראה תא 'ה
-(תוכלמ) תוומה לש בזוכה וצע קר וא ,(תראפת) םייחה ץע םש יוצמ םע
השמ לע םג ,זל:א םירבד יפל לבא :.פ.י !סנכי אל אוה ,ןורחאה קר םא
,רמאל םכללגב 'ה ףנאתה יב םג" -םילגרמה אטח ללגב לארשיל סנכהל רסאנ
.(ז:טי) הבירמב עלסה תאכהל קוספה תא םישרפמה שי .םש אובת אל התא םג
אוה ןאצה ןולשכ ,םילגרמה םע דחי ושנענ ןרהאו השמ :םייחה רוא
הנורחאה תונמדזהה תא ןורהאו השמ וצימחה רתוי רחואמ .העורה תוירחאב
התיה םיחילצמ ויה וליא ;(בי:כ) הבירמב םידוהיה תנומא תא בישהל
.תלטבתמ הערה הרזגה


לאנברבא .ה

םיואר םה ןיאש תוארהל ידכ םילגרמה עסמ תא הוויצ 'הש רבסהה לע קלוח
וסנכיש הצר אוה הברדא !אטח לע הווצמ היה אל םלועל 'ה -ץראל סנכהל
ובשח םה ,םכרדב םתוא החניה ןנעהש ףא .ענרב שדק ,ןרפמ רשיה ןענכל
ךלש ,'ה הווצמ זא .םמצע תא ךילוהל וצלאי םהו קספיהל דמוע אוהש
םיגיהנמ רגיש אוה .ךלמל יוארכ ,םתוא חלשיו רחבי השמ קר ,ךל
ויתוששח .םייקנעה םהיביואמ ודרחי םהש ששח םהב ןיאש הנושארה הרושהמ
.טסקטל תולקב םימאות םניא ,:דל הטוסב םיראותמה ,הדירמ ינפמ השמ לש
אלש ,(גכ:א םירבד) םילגרמה תא חליש 'ה אלו אוהש שדחה רודל רפסמ השמ
הלודג תמא וא םולשה רובע תמאה תא םקעמ אוה ;(ג:גי האר) ותוא ומישאי
תא רוקחל םתוא תווצל ךירצ השמ ;תיתימאה םתנווכ תא עדוי 'ה .רתוי
תאז ,ץראה תא שובכל ,םא אלו ,ךיא -"לארשי ינבל יתתנ רשא ןענכ ץרא"
.הדיחיה הלאשה

(106:14 םיליהת) "הדמח ץרא" בועיתב םילגרמה תא םישאמ דוד :דלוג םולש 'ר
,די:כ תומש) הדמחו הואת -תורבדה 'יב ורסאנ תונוצר יגוס ינש
,בלה תקושתו םיפוסיכ ראתמ ,הואת ,ןושארה ;(חי:ה םירבד
'ר) לועפל רידא ןוצר לש תוררועתהה איה ,הדמח ,ןורחאה
,רחא לש ותשא יפלכ הרסאנ אל "הואת" לבא :.פ.י ;קי'צייבולוס
שי שוכרבש דועב ,רסאנ הלועפל יעבט ףחד ררועל קר ילוא -"הדמח" קר
,הקושת ,הואת םילגרמל היהש רשפא .(וגישהל ןוצרהמ ףא ענמהל תורשפא
םהל הרסח לבא .תולגה לע באב 'טב ןידכו תדכ ולבאתה םה --לארשי ץראל
תא שובכלו םוקל ,ןודינב אוהשמ תושעל ידוהיה לש אירבהו יעבטה ףחדה
הקיספה ךכ .םדאה לכל רבד לש ופוסב ליעוהל ידכ ,םיקולאה-תתמ ץראה
םג ץראל ותולעב הווצמ םייקמ םדאש ,ןייטשנייפ השמ 'ר לש השקה
ידוהי לכ לש ותורח לע תרמוש ,תאז תושעל ביוחמ אוה ןיא לבא ,םויה
רמא השמ 'רש ללגב אל ,ונוצרמ ןאכל אוביש ךכב ץראל ותהימכ תא אטבל
תא גיצהל הצר אל השמ 'ר ,ןושיע ןינעל ומכ ,ילוא :.פ.י) !ךכ
תא הוושה ;ותייצי אלש םידוהי ינפב הילעל הרותה לש הרורבה השירדה
ףא ,היברו הירפב קוסעל השאה לש יגולוכיספהו יגולויבה יוויצה
םילגרמה לע רפכל םיסנמ ונא :.פ.ר .ךכב הווצמ הניא איה תיתכלהש
.(ןוזמהה תכרבב הדמח ץרא תשגדה תועצמאב

ףא) תיבב שיגרמ ידוהי ובש דיחיה םוקמה -"םכירוגמ ץרא" היורק לארשי
רובע םיבר םידוהי ליצהל היושע התייה הדנגואב תינמז תידוהי הנידמש
,ץראל ןכומ וניא לארשי םעש ועדי םילגרמהש ןעט רמטסמ יברה ;לארשי
ילוא !'ה ידיב ץראל םסינכהל אלש הטלחההה תא ריאשהל םהל היה לבא
'רה השעש יפכ ,'ה ןוצרכ תונויצב ריכהל תיגולוכיספ לגוסמ וניא אוה
ותחפשמ לש םתומ תמשאב ותאדוהל ליבקמ היהי רבדה ;לייטכט .י
התוא ףילחהל םינענכה תונוכנ דובכל "ןענכ" היורק לארשי .(וידיסחו
.("ןיטסלפ איה ןדרי" הוושה) היפהפיה הקירפא תרומת


The T.O.P. home page


Back to the home page.