ינימש
ומ:אי-א:ט ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

:ןכות
.ינימש תשרפ תריקס .א
.תולאש .ב
.הרטפהה .ג
.םירבסה .ד
.תורשכ ןינע .ה

םויל עבקנ ,ןכשמלו םינהכל היסכטו השדקה תונברק ימי תעבש ירחא
.ןכשמה לש תיגיגחה ותחיתפ - ןורהא לש ותוחילש איש ינימשה

ינימש תשרפ תריקס .א

,םלוכ םיסכטה החנמ ונדועש ,"השמ ארק ינימשה םויב יהיו"
תאטח תונברק איבהל ןרהא לע ."לארשי ינקזלו וינבלו ןרהאל"
,תאטח תונברק איבהל לארשי ינבל רמולו ,(ליאו רקב ןב רפ) הלועו
תונברקה ."םכילא 'ה הארנ םויה יכ" - החנמו םימלש ,הלוע
,רבדה הז :השמ רמאיו" .'ה ינפל ודמעו להקתה םעהו ,ואבוה
ןורהאל רמא השמ ."'ה דובכ םכילא אריו -ושעת ,'ה הוצ רשא
תא ךכ רחא קרו ,םעה דעבו ומצע דעב רפכל ,םינושאר ויתונברק תא איבהל
יפל ,ןורהא גהנ ךכ ןכאו ."'ה הוצ רשאכ" ,םעה דעב רפכל ,םעה תונברק
,להואל סנכנ בושו ,םעה תא ךרב ,ךכ רחא .םימלשה וברקוה ףוסבלו ,ןידה
רשאכ ."םעה לכ לא 'ה דובכ אריו םעה תא וכרביו ואציו" .השמ םע דחי
."םהינפ לע ולפיו ונוריו" - חבזמה לע ,'ה לש תלכאמה שא תא םעה לכ האר

תרוטקו שא ,והיבאו בדנ ,ןרהא ינב ינש ולטנ ,הז לודג עגרב אקווד
יפל ,וא) "םתוא הוצ אל רשא -הרז שא 'ה ינפל ובירקיו" - םהיתותחמב
,םתוא לכאתו ,'ה ינפלמ שא אצתו ,(םתוא הוצ "!אל" רשא ,םימעטה קוסיפ
'ה רבד רשא אוה' :ןרהא לא השמ רמאיו .'ה ינפל ותמיו
-'דבכא םעה לכ ינפ לע (-ךכבו) שדקא יבורקב :רומאל
לא תופוגה תא איצוהל ןרהא ינדוד לע דקפ השמ ."ןרהא םודיו
לע דקפ השמ !םהיתונותכב - ךכ ואצוה ןכא תופוגהו ,הנחמל ץוחמ
תא ריאשהלו ,תינוצח הרוצב לבאתהל אלש ,םירתונה וינב לעו ןרהא
.הדעה לכ לע ףוצקי אל 'הש ידכו ותומי אלש ידכ ,לארשי םעל תולבאתהה
אמש ,ןכשמה םוחתמ תאצל םהל היה רוסא ,םשאר לע החשמה ןמש דועב
."השמ רבדכ ושעיו" .ותומי

ותשי לבל וינב תאו ותוא וריהזהב ,ןרהא לא ומצעב 'ה רבד ,הז בלשב
,תורודל םתוע תקוח - ותומי אלש ידכ ,םיתרשמ םדועב רכשו ןיי
:רוהטה ןיבו אמטה ןיבו ,לוחה ןיבו שדוקה ןיב לידבהלו
.השמ דיב ,םהלא 'ה רבד רשא םיקוחה לכ תא לארשי ינב תא תורוהלו
ןינבב דימת תתרשמה ,"םינהכ תכלממ" לארשי ינב לכש ןויכמ ,ךכל המודב
תא א"מרה דדועמ םירופב וליפא .רכתשהל ונל היה רוסא ,תפומל המוא
םירעוכמו םיסומכ םיקלח .חומשלו טעמ תותשל אלא ,רכתשהל אלש םידוהיה
םיגוחב וליפא ,תורכש יאנתב םילועו םיצצ ,בורל םיקחדומה ,תוישיאה לש
,םייקולא םהיתודוס רשא ,םישודק קר ;(דוס = 70 = ןיי) הרואכל-םיתד
קובקב לא תיטמוטוא ודי תא טישומ יסורה רכיאה דועב .רכתשהל םיאשר
בר !ןיגנרברפ"ב וליפא -ידוהי לאידיאל תאז ךופהל ףואשל ןיא ,הקדווה
,תולגה לש תובצעהמ חרבל ןויסנכ םירופב תורכתשהה תא האור ןיקסיר .ש
,םש רתסנה 'ה תרכה ןורסח לשו ,חצרנה ןמהה תא ףילחמ דימת שדח ןמהש
םירכתשמ אל ,חספ ליל רדסב לבא !רתסאב עיפומ אל ומש וליפאש
,חומשל אלא ,חוכשל םתוא םיטוש אלש ,ןיי תוסוכ 4-5 תורמל,ללכ
.םצראל םכרדב ,םירצממ לארשי ינב םיאצוישכ

החנמה ןמ רתונה תא ולכאיש ,םירתונה וינבלו ןרהאל השמ רמא הז בלשב
(וט:י -ופנויש רחאל) קושהו הזחה תונתמ תאו ,שודק םוקמב
השמ שרד שורד (להקה לש) תאטחה ריעש תאו" .(הנחמה ךותב) רוהט םוקמב
-(םינהכה י"ע לכאנ אלו) ףרוש הנהו ,(םילמב הרותה עצמא ןאכ)
,םעה תונווע לע רפכל ליבשב התיה ותליכא ירהש ,םירתונה ןרהא ינב לע ףוצקיו
':השמ לא ןרהא רבדיו" .םיננוא םהשכ וליפא -ולכאל ווטצנ רשא םהו
יתוא הנארקתו ,'ה ינפל םתלוע תאו םתאטח תא ובירקה םויה ןה
."ויניעב בטיו השמ עמשיו '?'ה יניעב בטייה ,םויה תאטח יתלכאו - הלאכ

ינב לא רבדל ,(?ימ לא) "םהילא רמאל ,ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו"
יבגל ןחובה ןבאשכ ,םתוא לוכאל רתומש תויחה רבדב לארשי
ירגפ .הרג ילעמ םגו הסרפ יסירפמ םג םתויה איה םיקנויה
םימושר דבלב דחא ןמיס ילעב םיקנוי .האמוט םיללוחמ תורחא תויח
אוה ץקש" -אלו ,תשקשקב םגו ריפנסב םג םיבייח םימה ינכוש .םירוסאכ
םשל םיללכ ןייצל ילב ,םימושר ףועה ירוסיא .(תומישר ןיא) "םכל
םיארקנ ,םהילגר שש ךותמ עברא לע םיכלוהה ,םיפפועמ םיקרח .םנוימ
םתוהז תרוסמ רשא ,םימיוסמ הברא יגוס טעמל ,הליכאל םירסאנו ,"ץקש"
הלעמו הסרפ תסרפמה ,היח רגפב עגונה .וקורמו ןמית ידוהי י"ע תרמשנ
שי .היפכ לע תכלוהה היח רגפל עגונב םג לח הז ןיד -ברעה דע אמט ,הרג
,ךכ ואמטנש םילכב לופט יללכ ןכו ,תואמט תונטק תויחו םיצרש לש המישר
-תאמטנ ילכה לש ותלוכת םג .ותריבשב אלא הנקת ול ןיאש ,סרח ילכ טעמל
ןתינ אלש ,םיניערג ןכו ,אמטהל לוכי הוקמ ןיא .םעפ הבטרוהש יאנתב
,ןידכ וטחשנ אל םא ,תואמטמ תורשכ תויח ירגפ םג .ועטנש וא םלכאל
-םיקולאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא הלעמה ,'ה ינא יכ"
".ינא שודק יכ ,םישודק םתייהו


תולאש .ב

תולאש עיצהל ידכ וב שיש בותכב רהרהל שי ,הריקסהו ןויעה רחאל ,התע
.תוקימעמ תונבהו

ירדס השש ,האירבה ימי תששב רהרה ?הרותב 8ו ,7, 6 םירפסמה םילמסמ המ
תיעיבשה הנשה ,עובשב םימי עבש :ורדסכ .המדאה דוביע תונש שש ,הנשמה
תעבש ,לבוי תונש 7 x 7 ,האמוט ימי תעבש ,הטימש תנש איה
םכופיהו םלוגב םירבדה תעבש ,השה תונברק עבש םע תוכוסו חספ ימי
.אקיסומב םיות 7-8,(תובא יקרפ) אטחב םירושקה תונוסאה עבשו ,םכחב
ינימש) תרצעל ינימשה םויה .ןכשמה תחיתפ םוי ,השדקהל ינימשה םויה
.לבוי תנשב םיחתפנה ,םינש עבש לש ינימשה רוזחמה ,(הרות תחמש - תרצע
,דליל - הדילל ינימשה םויה .תועובש - חספ רחאל ינימשה עובשה תליחת
םג בושחל שי .חבזמה לע תברקומ תויהל תלוכי ,הריעצ היחלו ,הלימ
חספ לש הדגהבש םירפסמב ןכו ,תישחומ אלו תישחומה תואיצמה לש םיחנומב
הרוצה םאה .(הלואג לש תונושל עבראו ,םינב עברא ,תוסוכ עברא)
?יהשלכ ךרדב "תיעבט-יתלב" ,עובירה ,4 לש תירטמואגה

רבדכ תושעל השמ םהילע הויצ עודמ ?ינימשה םויב םינקזה ונמוז עודמ
םע קודה רשקל ףואשל םדא ךירצ םאה ?ןכ ושע רבכש רחאל קר ,'ה
יתלב רשקל םיכסמ 'השכ ,'הב תוקבדה וצ הוושה) תיתד תובהלתהלו ,'ה
ירחא הנומא ןינעב תכלל םדאה לע םאה ?(השמ תועצמאב ,לארשי םע רישי
םע "...ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו" הוושה) ותשוחתו וביל
אל אוהיבאו בדנ ווטצינ םנמא םע ?("םכבבל ירחא ורותת אלו"
עודמ ,םמצע תעד לע השעמ ושע ,לכה ךסב ,םאו ?אופיא ,שאה תא איבהל
?םהינב ויה ימ ?ןורהא ינב ברקב םדמעמ היה המ ?השק הכ שנוע ולביק
לש גוס לכל סחיתמ אוהש תרמואה העדה יפל ,היתשה רוסיא תא ןיבהל הסנ
קר סחיתמ אוהש תרמואה העדה יפל םגו ,(איידס ,ארזע ןבא) רכתשמה לזונ
.(ה,ב,א:א ,שדקמה תאיב ,ם"במר האר) םוי םיעברא ןב ,גוזמ יתלב ןייל
התיה ןרהא לש ותממד ?ודבכמו ,'ה תא םישודק לש םתומ שידקה המב
תולגל לודג ןהכהל ול לא עודמ ?תבשה םויב לבאתמה ומכ ?דבלב תינוציח
'ר) המודאה הרפה תנכהב אמטיהל בייח אוה עודמ ?ץוח יפלכ תולבא ינמיס
תא ףפוכל ךא ,תוומל לעמ תולעתהל ןהכה לעש ןעוט אוה -שריה ר"שר
תרגסמב - תוומה םא רישי עגממ הרומח האצותכ עקתנש ימ ץלחל ידכ ,ומצע
?(המלש תלוכיל רבעמו לעמ היהש ,המודא הרפ ןינעל ורבסה

םינהכה לש םדיקפת והמ ?ןרהאל תורישי היתשה רוסיא תא 'ה רמא עודמ
התיה המ ?השמ סעכ עודמ ?ןרהא ינב לש םתפירשב דחוימה המ ?םויה
,השודקבש םילכאמ לוכאל לודג ןהכל רוסא עודמ ?ןרהא יפלכ ותשוחת
המ ?(ח:ב שדקמה תאיב תוכלה ם"במר י"ע) תישפנ הרוצב קר ןנוא אוהשכ
ןיבל תורשכ תומהב ןיב רשקה המ ?תורשכ תוכלהל ןרהא ינב ןיב רשקה
רשא אשונ ,האמוטל בחרנ הכ םוקמ השידקה הרותה עודמ ?םיאמטה םירגפה
אל עודמ ?יתימא חכ האמוטה הווהמ םאה ?תלבגומ הכ תירואסיהה ותובישח
ןיא ,םיזנכשאל ?ןרהא ידיב תאטחה תליכאל עגונב ,ןידה תא השמ עדי
לע ךומסל םהילע םאה ;לכאמל םירשכה ,הבראה ינימ יוהיז רבדב תרוסמ
הברא תליכא רבדב ךתשגרה המ ?וזכ תרוסמ םהל שיש ,וקרומו ןמית ידוהי
?בלח סוכ םע רשב ?הכלהכ טוחש אל רוש ?ריזח רשב ?רשכ

שוריפ המ ?"שודק" הלמה שוריפ המ ?האמוטה ןיבל השודקה ןיב רשקה המ
?הליפתו תוינחור ןינעב ןושארה םדאה הווטצנ םאה ?"שודק 'ה" העיבקה
םינמיס םינתינ עודמ ?הרותב אוהיבאו בדנ םירכזומ דוע הפיא ?תורשכ
דומלתב בותכ ?םירשכ תופוע יוהיזל תומשו ,תורשכ תויח יוהיזל
ירפסב ןויע לבא - תפסונ ,"הריתי" עבצא שי ,םירשכ תופועלש ,ימלשוריה
4 שי ,תופוע לכל -תרחא הנקסמ הלעמ ,ירפסב רוקיב וא היגולותינרואה
שורפ י"ע הריתסה תא בשיל הסנמ גרבנרטש המלש ר"ד ברה -!תועבצא
םישמתשמ אל טעמכ תורשכ תופוע ."רתוימ" ,"ןבואמ"כ "הריתי" גשומה
ןיא םא .ףורטל לוכי אל טעמכ אוה ןכלו ,ףרטל ודיקפתש ,ירוחאה עבצאב
ונאש תופועה יבגל הז ןויער שורפ המ ,םילכוא ונאש המ אלא ונא
לעמ השמ םאה ?החנמ ןברוקמ לוכאל לבאה ןהכה יאשר עודמ ?םילכוא
תא "טפש" ן"במרה םאה ?ישונאה טופישה חכ לע ויתועפשהו ,שונא תושוחתל
הפצ םאה ?ן"במרה לש ותוישיא תועפשה תא טופשל םילוכי ונא םאה ?םהרבא
לבה לש לוגלג ,השמ המד המב ,הלבקה יפל ?אוהיבאו בדנ תייעב תא השמ
?(הביס תויהל הכירצ םא -- ותמ עודמ :זמר) והיבאו בדנל ,תשו
רעשב (וינעב םיתמה תיחת הז) תומשנה לוגלג תא ל"ז י"ראה עבוק עודמ
לש םתודגנתה תא ןיבהל רשפא אוהיבאו בדנ תשרפמ םאה ?ינימשה
ןיבהל רשפא השממ םאה ?תושגר יוליגלו ,תידיסח תובהלתהל "םידגנבמה"
לע ןמז המכ לכ ?"םידגנתמ"ה לש תושגרה תעבה יאל םידיסחה תודגנתה תא
?ךורא רעישל תודגנתה םושמ ךכב שי םאה ?רפתסהל ןהכה

10 בייח ןבוארש דיעהל ?לכאמ לש ותורשכ לע דיעהל םיצוחנ םידע המכ
ךומסל ןיאה ?תיבמ רתוי ,תורשכ תדועתל תונח הקוקז םאה ?ןועמשל לקש
?תורשכל עגונה לכב ,ךמסומ בר לע


הרטפהה .ג

.הלגעה תוטנב ,ןוראב עגנש לע הזוע תמ ,(ז-ו ב"מש) הליגרה הרטפהב
,תובהלתהב רוביצב דקר דודו ,ןוראב לפיטש לע ךרבתנ םודא דבוע ?עודמ
ךלמה תב לכימ ,ותשא ;םילשוריל ןוראה תילע תא םעה לכ םע גגחש תעב
,תיממעה ותוישיא יפלכו ,ויפלכ הגהנו ,הז לע תרוקב וילע החתמ ,לואש
!?התומכ גוהנל תיתדה תודהיה לע םאה - הרקע הרתונ איה .לוזלזב
הרטפההו ,כ-א ,בי תומש ריטפמה ,ינימש תשרפ םע שדוחה תשרפ םיארוקשכ
.םידרפסל וט ומ - חי המ ,םיזנכשאל חי ומ - זט המ ,לקזחיב


םירבסה .ד

- עבש ;האירבה יקולא תא ,םיקולאה תא ,האירבה םלוע תא למסמ שש רפסמה
.וכותב 'ה תניכש תולועפב הנחבה י"ע ,יעבטה הזה םלועה לש ושודיק תא
אוהש ,ה"בקה לש יתימאה םלועה ,אבה םלועה םע עגמה תא למסמ הנומש
תשדקה ,ןכ לע .ללכב ירשפא הזכ עגמ תויה תדימב ,ישונאה יוטיבל רבעמ
תוומה םלועמ םיאצויה ,םינהכה תשדקהו -םדאה תא 'ה שגופ םש -ןכשמה
רשפאמ ינימשה םויה ;השדקהה ךילהתב ,ינימשה םויב אקווד שחרתמ ,ימשגה
,לבויה תנש .הבירקה היחל ןכו ,לומינה ךרל ה"בקה לא תינחלופ תוברקתה
וא) "םיעובר" ןיא ,בורל .הזה םלועב הזוחאהמ תוררחתשה איה ירה
ןיאש ועדיש ידכ ,השמ י"ע םינקזה "ונמוז" ,י"שר ירבדל .עבטב (!רוחש
,תיתחפשמ היצקטורפ ילוקיש פ"ע אלו ,'ה תווצמ פ"ע אלא לעופ אוה
ןיא .(וז הדבוע חרק החד ,רתוי רחואמ) םינהכל וינבו ןרהא תא הנימשכ
,ושוריפ "ןומיז" ךא ,םינקזה לא השמ ירבד תא קוידב ונל תרסומ הרותה
לכ הארוה ןתמ ינפל הבהא ירשק דסייל הדעונש ,החונ הריוא ,הארנה יפכ
,"ארקיו" רפס ונירפס ארקנ ,ןכ לע .(דליו הרוה יסחי םע הוושה) איהש
םוש ותוא הווצש ינפל ,וילא האירק י"ע ,השמל הבהא ה"בקה הליגש ןויכ
תורשמל םינמתמ םינהכה ןיאש שיגדהל ונמוז םינקזהש רמול רשפא .רבד
,ךכל המודב .םילעתמ םה ךכבו ,םעה יתרשמ םה .הברדא :םעה לע תונודא
תכלממ" ןיאש ךכ לע (םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה ףוס) ם"בהרה עיבצמ
םא יכ ,תומואה ראש לעמ אשנתהל רחבנ - שודקה לארשי םע - "םינהכ
,תימויקה תישונאה תולגל ץק םישל ךכבו ,ל-א תארשה םהב תורשהלו םדמלל
.ןדע ןגמ שורגה זאמ

אוה ,ינימשה םויה תונברוקל ויתוארוה לכ תא ןתונ השמש ירחא
.(ו:ט) "'ה דובכ םכילא אריו ,ושעת :'ה הוצ רשא רבדה הז" :רמוא
ידכ ,םמצע תעד לע לועפל םינהכה ותפתי אמש ששח השמש םידמול שי
ךא תושעל ריהזה ,ןכל .'ה לא הברקה תאו תיתדה תובהלתהה תא ריבגהל
ילוא ,תיתדה היוחל תולובג םימיק .ןכשמב תושעל ווטצנש המ תא קרו
תא 'ה איצוה םעוציב םשל רשא ,תומישמה עוצבל עירפהל הלולע איהש םושמ
והזש ןכתי ,ןכ לע .ומא םחרל ותוא סינכהו ,תושפנה םלועמ םדאה
,םירוטה לעב .הרז שא םאיבהב אוהיבאו בדנ ורפהש רוסיאה
ונקוספ ילוא .ךכ גוהנל םהילע רסא 'הש עבוק ,םימעטה קוסיפ לע ססבתמה
הליפת - 'ה רבד ,תונברקה ןחלופ לוטיב תעשב וליפאש דמלמ םג
.לארשי םעב 'ה דובכ תארשהל םה םג ואיבי - דומילו

,ןחלופ ישודיח שדחל אלש ,תושרופמ אוהיבאו בדנ ווטצנ אלש רמאנ םא
םוקמ תא תשרל םידעוימ ויהש הארנ .םתומ תנבה תיעב םע דדומתהל ונילע
יניס רהב ךרדהמ קלח ן,ורהא לאו השמ לא וולתה םה קר ירהש ,ןורהא
המרב .איבנה לאקזחי לשל המודב ,תיקולא תולגתהל וכז םש ;(ט דכ תומש)
םהלשמ ןחלופ ישודיח שדחל אלו ,תועינצו הארי גוהנל םהלע היה ,תאזכ
םישרודש ,לוגד םדא לכל הרוקש יפכ ,תושק ושנענש םירמוא שי .ןכשמב
,המגודכ ויהי ןכו ,םירחאל רשאמ רתוי ההובג המרב תוגהנתהל ונממ
לש הרתיה םתשודק תא חיכוהל --םהירחא םיכלוהל ,"וארייו וארי ןעמל"
.(ג:י) שדקמהו םינהכה

םייתאמ םע והיבאו בדנ הוושמ ,אצ:י ארקיו ,רבד קמעב ביצנה
םדיקפת תא םמצעל םלטונב ,'ה ינפל תרוטק ובירקהש ,חרק יכמות םישימח
י"פע הנסרל הבוחש ,'ה תבהא לש "הרזה שא"ב וזחאנ םה .ןרהא יאצאצ לש
י"ע םיביוחמ (ג:י) "יבורק" םיבשחנה וליפא .'ה תקוח - הכלהה תולובג
לש םיביטקיבואה הכלההו עדמה יקוח םע ותוברועמב זכרתמ ידוהיה .הכלהה
הנבהל הכוז אוה ,וכותב םיקימעמ םהו -םהב קימעמ אוהש לככ .ה"בקה
םילולעה תושגרתה יבצמ םיקמב ,ה"בקה לש וחצנמ טעמ לש תיתימא תבהלנ
ןואגה לש ליבומ ינחור אצאצ ,ב"יצנה .תיקולאה תמאהמ טעמ ךא ףקשל
תא ףקשמ ,(תיתדה תונויצה יבא) ןליא-רב ריאמ יבר לש ויבאו ,אנליוומ
תא השיגדהש ,תודהיב תידיסחה הכפהמל "םידגנתמ" לש תיתרוסמה תודגנתהה
תיתד היווחל ןחוב-ינבאכ ,דיחיה לש תומונפ תוישגר תויתדה ויתונבה
תיתטסאכ תדה תא השיגדמה ,תיברעמה תינרדומה השיגל הוושה) הפקת
תמיק םאה" םוקמב ,"?חספה רדס ןמ תינהנ םאה" :םילאוש .תיביטקיבוסכו
חספ" םוקמב "חמש גח" רבחל םילחימ ;"?התכלהכ רדסה תווצמ תא
.("חמשו רשכ

טעמ עויסב םימעפל) םיבהלנ לוחמו הרישב תיתדה השוחתה לש התעבה
קי'צייבולוס ב"י ברה יפל ,ףסונ תקולחמ רוקמ התיה (הקדוו
םוי ,ןסינ 'ח .סמ ,ןיילקורבב ד"בח יגגוח ינפב ולסכ ט"י תחישמ)
תא רזעי הז ?ידבח גח היהי םג ,גרובסניג קחצי בר לש ורורחיש
תושודקה תושוחתהש םינעוט םידגנתמה .(?אבה יברה תויהל ותודעמומ
םתעבהמ האצותכ ,תולוהמו תולוז תושענ ה"בקה יפלכ םדאה לש רתויב
תועינצ" ארוק אוה ,תידגנתמה וזה השיגל .הקעצבו הרישב תידימתה
ינפמ הרתסהלו יוסיכל הקוקז םדאה שפנ לש תימינפה התשודק ."תיתד
ןעוט אוה .שדקמבו ןכשמבש םישדוקה שדוקב ןוראה ומכ ,תלוזה
תוררועתההמ הגרדב קר הנוש לוחמהו הרישה תועצמאב תוררועתההש
לא ליבוהל ךירצ אל ינוציח םרוג םוש -!לוהוכלאו םימס לש םתועצמאב
י"שר רמוא כ"ע .םתרימשו ,ה"בקה לש עבטה יקוחו הרותה דומיל דבלמ ,'ה
.ןיי ייותש וסנכנש ךכב אוהיבאו בדנ ואטחש

םלועה תוגאדמ םתונפהל הקיסומל וקקזנ םיאיבנה םגש רכינ ,הז לכ תורמל
ב"למ גכ-זט:זט ;ה:י א"מש) תיקולאה הרושבה תלבקל םתוא ןיכהלו ,הזה
תרטמש תאז תמועל ,םישרפמ שי .(ז"לק םיליהת ;גכ:ה סומע 'ושה ;וט:ג
י"ע תמגפנה ,האובנל יחרכה יאנת ,החמש דדועל קר התיה םלצא הקיסומה
.תולבאהו סעכה

קלח איה הקיסומהש בתכ ,י"שר ינפל תצק ,תירישעה האמב ,םינודא
תרבסהל הב שמתשה אוהו ,םדאה לש תיסיסבה תילאוטקלטניאה ותוחתפתהמ
ןזואמ ירסומ גזמל יעצמאכ הקיסומה תא ריכזמ ג"סרה .הריציה רפס
קתנתהל יעצמאכ ,ברע לוק לע רבדמ ם"במרה .(תועדו תונומא ףוסב)
.(החלצה יקרפ) הליפת םשל ,תוינחורה םלוע לא ףרטצהלו תוימשגה םלועמ
,םינוגינה םע תוליפתה תרישק תובישח תא שיגדמ א"י םידיסח רפס
הרישו תולהקמ ןכו ,תודיסח ,הלבק ישנא י"ע רתוי רחואמ שגדוהש רבד
.ינרדומה ןמזב רוביצב

תוכוז ןניאש תויוחו תושוחת :יתד שגר תעבה דעב ,דגנה תנעט
הארשה תורשהל תולגוסמ ןניאו ,הרכה-רסוח ךות לא תגסל תוטונ ,יוטיבל
םנמא תושגרומ הלאכ תושוחתש ,"םידגנתמ"ה םיבישמ ךכ לע .םירחא לע
,םילוגד םישנא תפפואה ,השודקהו הטקשה הליההמ ,תונידעב ךא ,הקזחב
הרתוה אלש תורמל ,םישדוק שדקב 'ה תניכש תא שוחל ןתינ היהש יפכ
תא םידוהיה וארשכ ,(םירופיכה םויב לודגה ןהכל טרפ) םדא לש ותסינכ
םה ,םדא ןבבש יקולאה לאיצנטופה תא םפקשב .םשמ ותאצב לודגה ןהכה ינפ
,תאז תמועל .הלמ ףא רמאיש ילב ,תיתד תולעתהב ,םהינפ לע זא ולפנ
ללכ ושוחי אל ,תושגר ירסחו םירכונמ הכ םידוהיה רשאכש ןועטל רשפא
בושל טקשב םיניתממה ,םימכח ידימלתל שיש ,הנידעה ךא ,הקומעה השודקב
חישמ"ל ,תישממו היולג הרישל םינומהה םיקוקז ילוא .ןויצל הניכשה
ילב ורתונ רשאכ ,לגעה תיישעל האיבהש ,םעה תדרח תא הוושה) "וישכע
ךא .ןנעב הניכשה התרששכ ,ןכשמב הקיסומב ךרוצ היה אל ךכ .("יבר"ה
רתוי הברה קוקז םעה היהשכ ,המלש לש שדקמב הבחרהב השמיש איה
התארנ ותועמשמש ךכ ,םש וברה ילמסה טוהרה תא םג .ץוחבמ תוררועתהל
,תיתד היווח תועיבמה תונמאו הקיסומ ןיב ןיחבהל שי ילוא .רורבב רתוי הברה
םיתיעל .תיתד היוח ררועל םהב שומשה ןיבל ,התווחנ רבכש
ומצע תא ררועל רבעב הסנש ימש םיאור ,הבושת-ילעב ברקב ,תובורק
וליאו ,תובהלתה ררועל תפאושה תינרות הרבח שפחי ,'וכו ,םימס תועצמאב
םיטונ ,םינעדמ ןוגכ ,תיביטקייבוא תואיצמב םתארשה תא שפחל םיליגרה
הכלה ,יתרוסמה הרותה דומילמ תועבונ תויוחהש אופיא תובישיל ףרטצהל
.תידומלת תודמלו

ינפב הכלה ורוהש ךכב היה אוהיבאו בדנ לש םאטח ,הבר ארקיו יפל
הריכזמ ןכל .הזב הז וליפא וא ,םהב ץעוויהל ילב ,ןרהאו השמ ,םהתובר
.(א:י) םתומש תא הריכזמ איהש ינפל ,"ןרהא ינב" םהש הרותה
םתונלבס רסוח תא ונל הריכזמ םיגיהנמכ םדיקפתל סנכיהל םתונלבס רסוח
,תבשה םויל תעדה ץע ירפ תא רומשל םינכומ ויה אלש ,הוחו םדא לש
לש תוכדומה ילב ,דומילה - 'ה לש הרתיה תועדומל ופרצל היה רשפאשכ
...תע לכל קיזהל ידכ וב שי ,'ה

תירחאב ,בושי ריזחהש ונתרוקמ םירמוא - "רזוח" ןושלמ אב "ריזח" םשה
ריזח םיחתפמ םויה הקיטנגה ינעדמ !הרשכו הרוהט המהב תויהל ,םימיה
- "הסרפ יסירפמ"ש ,ימור יאצאצ ,םודא תא למסמ ריזחה .הרג הלעמ ןכש
.םינפב ,הואגו הואת םיאלמ ,"םירשכ אל" םהשכ ,םיינוציח הרהטו תוברת ינמיס,תורשכ ןינעב קוו ןמרה ירבדמ םה םיאבה םיעטקה :תורשכ ןינע .ה
.רוצח .מ י"ע תירבעל םגרות,ילא הז רפסה ךותמ

םישעמה לכב המתוח העיבטמה םילמס-תכרעמ לש דחא טרפב ונא םילכתסמ ...
םישוע םדאה-ינב לכש השעמ :הליכאה לע הקנפשוגה וז .םייחבש םיליגרה
תא םדא-ינב וחינזיש לוכי .רבדה םדיב םא ,םויב תודחא םימעפ ותוא
.לוכאל םיחכוש םה תוקוחר םיתעל ךא ,הבהאהו הליפתה ,קחשמה ,הדובעה
רתוי תכל תוקיחרמ הברה תותד .ןוזמה לע הכרב ןהב שי תותדה לכ
תורמוח םידחיימ תובורק םיתעל .לוכאל שי ךיאו םילכוא המ תועבוקו
לש תעמשמה-יגהנמ .אמאלל ,ןגפסל ,ןהכל ,הריזנל ,ריזנל ולא ןיעמ
.לכה לע םילח םה לבא ,יסחי ןפואב םה םינותמ תודהיה

תעמשמ - לארשיל דמלל ועייסי םה :םינידל רצק דחא םעט קר האיבמ הרותה
םתליכאמ תוענמיה יכ היה רובס ,ורכזת יאדו ,רפוכה ידידי .השודק לש
,יתעדל .תינמימ המחלמ לש םויאה לע הבושת םושמ הב ןיא םי-ינטרס לש
דימעמ וא ,תיב הנוב וא ,ןנחתמ םדא םא םג לבא ;וירבדב והשמ שי
.םויא ותוא לע הבושת םושמ הזב ןיא ,ומוי-תכאלמ תא השוע וא ,תודלו
חכונ הלמחל דע לבוהמ הארנ וניאש רבד םוש יתעדב תולעהל לוכי יניא
שי םא .םיקלא רחא שופיחל ץוחמ ילוא ,תינמימ האוש לש םויאה
תוסנל ונתבוחמ ,תובושחה תותדה תחאב תינבמ תילכת וזיא הנוזתה-ינידב
.יהמ ררבלו


Back to the home page.