םיטפוש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.םיטפוש תשרפ לש הריקסו עקרה .א
.השרפה לש ריצקת .ב
.תוומ שנוע .ג
.םיטפוש תרטפה .ד
תונויזח .ה


תואיצמ לומ לאידיא - םיטפוש תשרפ לש הריקסו עקרה .א

םוקמב דקמתה אוה ,רבעש עובשה תשרפב ,השמ לש םישגרנה הדירפה ימואנב
אוה .(ה"לק םיליהת האר) "'ה תיב" ,שדקמה תיב -םלועב רתויב דחוימה
הוושה ;הרומב ם"במר) םיטבשה וילע וטטוקתי לבל ,ומוקימ תא ףשח אל
תא גוחלו םהיתונברוק תא תולעהל םיכירצ םידוהיה לכ .(תיתד הקיטילופ
תא ברקמה רבד) "תונברוק" איבמ לארשי םעשכ .םש םיאלקחה םיגחה 3
רבד ;םדאו םיקולא ןיב תירוקמה הינומרהה תא שדחמ אוה ,('הל בירקמה
יאשונמ דחא) עבטהו םדאה ןיב תיעבטה הינומרהה תא םג זא שדחמ הז
תוקיפס םיררועתמשכ .הוחו םדא תליפנ זאמ תומיעב םיורשה ,(גחה
ןידה יתב 2 ,ןכא .שדקמב אוה םבושיל ילאידיאה עקרה ,תוקולחמן
ויה (םימכח 70+1 לש ןוילעה ןידה תיב) ןירדהנסהו 23 לש םיהובגה
.םש םימקוממ

הפיקמ תימואל תשרב יתימאה ךרוצה תא הזה לאידיאה לומ השמ ביצמ תעכ
ןבא) תוריהמב רתפיהל תובייח תוקולחמ -םישיגנ קוח יפכואו ןיד יתב לש
תקמעהל םורגת םילשוריב ןירדהנסל הנתמהה תרחא ;(םייחה רוא ,ארזע
םיטוח ומכ) שרשומ גהנמל היוגש תיתד תוגהנתה תכיפהלו םיתומיעה
םיבוכיעל הוושה) היעבה תא בשיל השק רתוי הברה היהי זא ;(?םימודא
יתב לש תיארקמה תכרעמהמ עבונ לוזו ריהמ קדצ .(ונימיב טפשמה תכרעמב
.(ןיסב המוד תכרעמ הוושה) 'ודכו םישימח ,תורשע ירש -םייתנוכש ןיד
תולעל רומא אל קדצה -דומלתב תורידנ םיתיעל קר םירכזומ ןיד יכרוע
םידדצה תא םיריכמ םהו גישהל לק םימוקמ (םינבר וא) םיטפוש .הברה
,ןכ ומכ .םיקוחרהו םיקוסעה לבא ,םהמ םילודגהמ רתוי ןינעב םיברועמה
.(הנינפ) לגרל הילעה תחמש תא ותיבשי דימת םיחוכיוש יואר הז ןיא

םג , תויתימא תויונמדזה סורהל םילולע שומימל םינתינ יתלב םילאידיא
לוטנו ילאידיא "םייחל ףתוש" רחא יחצינ שופיח -תומדקתהל ,תולבגומ םא
ינש ,םולש גישהל ידכ .םידומלגו םיקיר םייחל ליבוהל לולע ,םיכוכיח
הוושה) םהלש םילאידיאה קדצהו תמאה לע רשפתהל םיחרכומ םידדצה
םורגל םילולע הלחמ וא ישגיר רבשמ ,ןכ ומכ .(םיאניטסלפהו םילארשיל
וליפא .ילאידיאה אפורל וא גולוכיספל הכחמש עגפנל ךיפה יתלב קזנ
,םירורב םידוהי םיכרע םהש ףא ,םידלי תוכורב תוחפשמ תמקהו ץראל הילע
םילולע איה וא אוה -ךילהתב רבשינ הרוהה וא הלועה םא קיזהל םילולע
תמגוד ,יתימא ךרע לעב רבד לכ ,תמא .םהידלי וא לארשי דגנ זא תונפל
.י 'ר) הקוצמו םיקבאמ ,הברקה ךרד קר גשומ ,חצנה ייחו הרותה ,לארשי
-ונצראל תויממוק ונבישי 'הש םיללפתמ ונא לבא ;(קי'ציבולוס
םוקמב- רובשיש רבד ,לבקל םילגוסמ ונאש הממ רתוי ויהי אל םיישקהש
.ונתוא -ןקתל

,הגשהל םינתינ םניא םה התעש ףא ,םילודג םילאידיא חוכשל רוסא ,ךדיאמ
לש ישנה ביטומה .הנש 1900 ונללפתה םילשורי לע .םיוצר אל וליפא וא
,תיברעמ הידוהיב חתופמ תוחפ ללכ ךרדב אוה ,תוהמא ,חופיטו לודיג
תויהל בטיה תכנוחמה ,בקעי תיב תרענל האוושהב ,בטיה תכנוחמו תינוליח
"הרייראק 'בג" ;םיבר םידלי לש תחלצומ הידוהי םאו השא הנושארבו שארב
םאל ךופהל הסנתו תווצמ רומשל טילחת םא ,תזגרינו תאכודמ תויהל הלולע
3-4 לש רתוי יתואיצמה דעיב קפתסת אלו ,םידלי 10 לש תצרמנו תילאידיא
םידידי ;Growing With My Children ,אריפש הרש האר לבא) םידלי
היצטנירוא לעב ךוניח תתל לכות איה וז ךרדב לבא ;(רוזעל םילוכי
.קלח ריינ תניחבב ןיידע ןהש ,היתונבל רתוי תיתחפשמ

שולגל וא רבשהל לולע,תינתפאשו תינרמוח תיברעמ הרבחב לדגש רבג םג ךכ
רדס ;הרותה דומילב ,הלילו םוי ,יונפ עגר לכ עיקשי אוה םא,תוינוליחל
וינב לבא ;תויטיאב חומצל ול רשפאלו ,חילצהל יושע תוחפ השקונ םוי
קוסיעו רזנתמ םייח חרוא .םעבטב לאידיאל רתוי םיבורק תויהל םיושע
לולע הז לאידיא לבא ;(ד:ו תובא) "הרות לש הכרד" םה הרותב דימתמ
לובסל םילגוסמ םניא םלגרה וא םיפוא ,םעבטש הלא תא אכדל וא רובשל
How to Get Deeper into Torah האר ;(ןדמע בקעי 'ר) הזכ רטשמ
גופסת םא :טאל ךל" :הליחתמ תרבחמה Without Going of the Deep End.
דחא םוי ררועתת .תישפנ דגנ-תוצרפתה ךל היהי ,ידמ רהמ ,ידמ רתוי
."דחיב םתשולש וא -תיזיפ הלוח טושפ וא ךמצעמ הלוח ,הרותהמ הלוח התאש הלגתו

םיקוחה תא רסומ אוה ,לארשי םעל 'ה יקוח תא דמלמ השמש ירחא
םיסג םישנא ;(ונרופס) איבנו ןהכ ,טפוש ,ךלמ -תוגיהנמב םיקסועה
םניא םיגיהנמה םא לבא .הארשה תברו השודק תוגיהנמ ולבסי אל םירגלוו
הדמתהב ורדרדתי םתיערמ ןאצ ,ישונאה לאיצנטופל תויתימא תואמגוד
ךוניחה רפס ,:וט ב"ב ,ג:בי לאינד ,ג:ג הינפצ ,די:ג ,ח:ב והימרי)
הרבחה תוכרב -(זי:וט) 'ה לש עפשה תכרב ירחא האב ונלש השרפה .(א"צת
םיחוכיו .(ח-זכ:בכ תומש האר ;רבד קמעה) היטפושל דובכה סחיב תויולת
םלועב םיינדרוטה םיטרפה לכ -רקש יאיבנ ,גגושב הגירה ,םיימוי םוי
יתפוקת איש -םילגרה תשלש לש בהלנה "ןגנערבראפ"ה ירחא םיאב -םוגפ
רתויב "םירעוב"ה םיבהלתמה .יעבדכ םירדוסמ םוי םוי ייחל ףילחת וניא
תרזעל םירעש האממ" ,םילשוריב 11# וק תא הוושה -םיעגושמ יתבב םיאולכ
."םישנ


השרפה לש ריצקת .ב

תאש הסיפתה דבלמ .ידוהי בושי לכב םיטפושו םירטוש יונימ תעבות הרותה
תמגוד ,איבנה-טפושה הוושה) םוקמ לכב גישהל רשפא היהיש ךירצ קדצה
הצובק לכל םג ןיד תיב תויהל בייח ,(םוקמל םוקממ בבוסה ,לאומש
תזמורה הדבוע ,(ם"במר דגנ ,:זט ןירדהנס תופסות) ריעה ךותב תיטביש
םיניידתמה ומכ יתוברת עקר ותוא ילעב ויהי םיטפושהש ךרוצל ילוא
יתב לע םינוממה םייטבש ןיד יתב תויהל םיבייחש עבוק ן"במרה .םהינפל
םתאצוה :םירטושה לש םדיקפת תא םיראתמ י"שרו ירפסה .םיינוריעה ןידה
לועפל הרטשמל הל לאש ,ןאכמ דומלל ןתינ ;ןידה תיב יווצ לש לעופל
סונמ ןיא -דחוש חקולה ןייד .םיטפושה -םימכחה ידימלתמ קותינ ךותמ
תרכהמ האצותכ ,ןיעדוי אלב וליפא ,,וטופיש רשוכ תא תוועי רבדהש ךכמ
תבוטל ןידה תא תוטהל לולע אוה ;ףסכה ןתונ יפלכ שח אוהש הדותה
.םינפ אושמ רסוח לוכיבכ חיטבהל ידכ ,ודגנ אקווד קוספל וא ,וביטימ
--הקיספל תיטנוולר היהת ןידה ילעב לש םתוהז וא םתוישיאש םג רוסא
ריבסמ ,הדגאל ותמדקהב ,ם"במרה ןב םהרבא 'ר ;(טי:זט) "םינפ ריכת אל"
האופר ומכ ,לוח ינינעב ינויגה טופיש לש תולאשל םג סחיתמ קוספהש
ןימאה םכח דימלתש םושמ קר ולא םיאשונב תועד תלבק ללוש אוה ;הקיסיפו
,תוינכט אל םייח תופקשהב רבודמ ןכ םא אלא ,םיינויגה םניא םא ,םהב
, ל"זח ךיא הארמ אוה .תואירבה רופיש ןעמל ,רתי תליכאמ תוענמיהה ומכ
םירכונ לש תועד ולביק ,הרותה תרוסמ ינינעב תטלחומה תוכמסה ילעב
.הקיסיפ ינינעב

דועב ,ותושעל םיכרד שפחלו ליעפ ןפואב קדצ ףודרל וניוטצנ ,םולשל ומכ
אלא םייקל בויח ןיא ,ןקה חוליש תווצמ ןוגכ ,תורחא השע תווצמש
יתב חתפב ,הרז הדובעל םירושקה תונליא תעטל ןיא .םדאל תונמדזמשכ
.(ן"במר) םיצעה יגוס לכ לע לח הז רוסיאש םירמוא שי .םידוהי הליפת
םהב ושמתשה תובאהש תורמל ,הרז הדובעל םניב רשקה לשב ורסאנ תובצמ םג
.חבזמל םומ ילעב בירקהל ןיא .רשק ותוא רצונש ינפל

םידע ינש לש םתודעו ,תינדפק הריקח ירחא קר גורהל שי םילילא דבוע
ימרג תדובע לע תרבדמ הרותה לש המגודה .תונדפקב םה ףא םירקחנה
'הל הבריקמ -תושונאה לש תיתגרדהה הדיריה תא וראתב ,ם"במרה .םימשה
התיה 'המ תוקחרתהל ןושארה דעצש ןייצמ ,הרז הדובעל דע ןדע ןגב
'ה חכשנ ,אבה בלשב ;םירשימב 'ה תא דובעל םוקמב ,םימשה יפוגל הדיגסה
רחואמ .םלועה לע םדאה תפקשהב ומוקמ תא וספת עבטה תוחוכשכ ןיטולחל
הלאו ,םמצע עבטה תוחוכ תא םייתונמוא םילמס ופילחה וליפא ,רתוי
ךכ לע עיבצמ רניבא המלש 'רה .םעט תרסח תולילאל ןמזה תצורמב ואיבה
,ונוק לא תורישי ללפתמו המחה ץנ יעגרב ויניע תא םצוע יתדה ידוהיהש
!המצע החירזב היפצה םצעב קר תיתד היוח שח שיגר םדא ןב םתסש דועב

םניא םיימוקמה ןידה יתבש םירקמב קר םינד ,ק"מהיב די לעש ןידה יתבב
קר לודגה ןיד תיבב תבשל םירומא ,ילאידיא ןפואב .םהב עירכהל םילגוסמ
םיכמתנ םה קר ירהש ,הרותה דומילב דימת קוסעל ולכויש םיוולו םינהכ
הרות ידמלמ לע ם"במרה לש רוסיאה תא הוושה ;לאנברבא) הליהקה י"ע
.(דומילה תרומת ףסכ תובגל פ"עבש

.(:בנ ןירדהנס) .שדקמה תיבב םידבוע םינהכהשכ קר תלעופ ןירדהנסה
- תעבוק הרותה ;הרותה תונשרפ לש םינינעה לכב תטלחומ תוכמס ןירדהנסל
,י"שר יפל .(אי:זי) "לאמש וא ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל"
אוהש ןימי לעו ןימי אוהש לאמש לע ורמאי וליפא ,םהיפל תושעל שי
עומשל שיש עבוקו ,ןירדהנסה תוכמס תא ליבגמ ימלשוריה דומלתה .לאמש
.לאמש אוהש לאמש לעו ןימי אוהש ןימי לע םירמואשכ קר םלוקב
ןוצר תא תגצימ ןירדהנסהש ,ירפסהו י"שר תובקעב ,עבוק ן"במרה
.יוגש הרואכל הארנ הירבדב ןויגההשכ םג ,תועטל הלוכי הנניא ןכלו ,'ה
ךוניחה רפסו ן"רה .לארשיב תחא הרות םויקל תיזכרמ תוכמס היהתש בושח
םימגפל המוד וזכ תועט .הרידנ ותועט ,ןידה תיב העטי וליפאש םיריבסמ
תויועטמ הברהב הבוט איהו ,םייח ונא וב םלשומ אלה םלועב םייעבט
,לאנברבאה .םידיחי לש םתעד לוקישב ,רתוי תוצופנו תורומח
ימלשוריה תקיספל שאר דבוכב םיסחיתמ המימת הרותהו הלבקהו בתכה
רחאל ררבתמ רשאכ ןידה תיב תטלחה תא תוחדל שיש םיקסופו ,א:א תוירוהב
תיב תטלחהשכ קר םילבקמ םה ירפיסה תעד תא .העט ןכאש תצמואמ הריקח
...רוסת אל" .וקמועל קדבנ אל רבדה ךא היוגש תיארנ ןידה
ןאכ ךא ;טכ:ה םירבדב לשמל ,הרותב ץופנ יוטיב אוה "לאמשו ןימי
רבדה" ירחא ןאכ אב "לאמשו ןימי" ירהש ,דחוימ רבסה הלא םילימל שי
שי ןידה תיב ירבדלש ךכל זמר -"רוסת" לעופה ירחא אלו "ךל ודיגי רשא
.לאמש-ןימי לש טביה

ימימ תונינעמ תועד איבמ ,"עובשה תשרפב תוגה"ב ,ינושחנ .י
תוחתפתה לע ,תישפנ םגו תיסיפ םג ,העפשה שי תווצמל ןהיפלש ,םיניבה
!םדאה ףוג תא תיחשהל הלולע ןידה תיב לש היוגש הטלחה ןכל .םדאה
תוועל תוכמסה ןידה תיבל שי -תזעונ הסיפת איבמ לאנברבא
טבמ תדוקנמ איבי ,ונושלכ ןידה םושיש שח אוהשכ ,ןידה תא ןיעדויב
ןיד לכ שרפל תורשפא תויהל תבייח ךכ ;רומח ןיד תוויעל תינללוכ
תודיחי תוטלחה) תאז םיקידצמ םיאנתה רשאכ ,"ןימי" םוקמב "לאמש"כ
,ףסכ ול עיגמ קדצה יפלש םדא ,לשמל .(םיללכ תונורקע רפהל תויושע
תוחנה לש םמויק ינפמ ,"לבוקמה קוחה" יפל ותוא לבקל אלש לולע
הנוכנש החנה -בוח עורפל זרדזמ היה אל ומצע אוהש ןוגכ ,ודגנ תומיוסמ
היה קספהש ףא ,הזכ הרקמב .הז הרקמל סחיב תיעטומ ךא ,ללכ ךרדב
קדצה תא "לאמש"ה גישמ ,ןנד הרקמבש ךכב "ןימי" תמאב אוה ,"לאמש"כ
.הזה הרקמב גישמ היה אל ךא ,גישמ "ןימי"ה ללכ ךרדבש ףיקמה

קר םושיל תנתינ וזכ הקימעמ הנבהש ןייצמ "עשוהי בקעי תלחנ"
:ךכ ריבסמ אוה ,ימלשוריב בותכה תא .םימש תאריבו הרותב םילודג י"ע
רמול ללכ ךרדב דיפקמה ןיד תיבמ קר ןימי אוה לאמשש לבקל םדאל רתומ
קר םיצפחה ,ונינמז ינב ,תדב םישדחמל דוגינב ,ןימי אוה ןימי ןכאש
םג .תיחצנה התותימא יפ לע הרמושל םוקמב ,הנפואל הרותה תא ףפוכל
המו ,אשונ לכ טעמכ תוארל םיכרד יתש שיש ןייצמ רקי ילכה
םג םלוא ;בורה תפקשה לש תיתורירש הריחב אלא וניא "הטלחה" ארקינש
,םידחוימ םירקמב םשייל רשפא התואו ,השודק שי טועימה תפקשהל
םיבישומ ןכל.ןידה לש הפיקמה תילכתל תדגונמ תאצמנ הליגרה הטלחההשכ
הרואכלש ,השא רהטל תוביס ן"ק תתל לגוסמש ימ קר לודגה ןידה תיבב
שגלפש ,ןדמע בקעי ברה תעד לע ךמס ברה ,ופרוק יאב .קפס לכל לעמ האמט
תנמלא ,רבעשל ותשא םע תויחל שיאל ריתהל ידכ ,הזה ןמזב םג תרתומ
קוח יפל ,תרחא תידוהי השא םע ןתחתהל ול רוסא היהשכ ,הינשה הלעב
.ותודהיל רזחש ירחא ,הנידמה

שנועל יואר ,ותנבה יפ לע לעופהו ,בורה תטלחה תא החודה ,ךמסומ ןייד
ןב רזעילא 'ר .תיטופיש היכרנא ידיל האיבמה ,ותודרמתה לע תוומ
-ותעדב לגדש םושמ ותומ םוי דע םרחוה (אביקע יבר לש ובר) סונקרוה
תא רסומ 'ה ?ומע םיכסמ התא ;בורה תעדל דוגינב -ה"בקה רושיאל התכזש
עמתשמה לכ לע ,הכלהה יקסופ לש הנכה םתריקחל תילמרופה טפשמה תכרעמ
ןיא ,תאז תמועלש ריעמ ("תושרד שמח"ב) קי'ציבולוס .י ברה ;ךכמ
םינינעב ;םיקסופה בור יפ לע יוזיחל תנתינ 'ה לש תירוטסיהה הלועפה
וליאו קדוצה תויהל ,דחא לש טועימ םג ולו טועימ יושע ,ולא םישיגר
בורה לומ תיתדה תונויצה ,ויתומולחו קידצה ףסוי :לשמל ,העוט -בורה
.הפוריאב ראשהל שיש ושחש

טרבוש ברה יפל) "םיוגה לכ ומכ" ךלמ םידוהיה ושקבי ,שוביכה ירחא
תא תונבל ונלוכי הבש הדיחיה הטישה ,היטרקומד הז "ךלמ" םויה ,וריפס
דע ,הכורא ךכ לכ התיה תולגה ןכל ;םינוש ךכ לכ םידוהימ הנידמה
ידוהיל םתריחב תא ליבגמ 'ה .(תינרדומה היטרקומדה תא ואיצמה םיוגהש
.ויסוס רפסמו ורשוע ,ויתושנ רפסמ תלבגה ךות ,'ה י"ע רחביש ,הדילמ
ונתינש תוביסהש ויתונקסממ עבנ ,וימי ףוסב ךלמה המלש לש ונולשכ
;הווצמ ךלמ יונימב האור ם"במרה .וילע תולח ןניא ולא תולבגהל
ךלמה יונימש ןעוטו ,הז ןינעב וילע קלוח ,ם"במרה תא ץירעמה ,לאנברבא
הנוש תויהל הצור אלש ,ףחסנה ידוהיה לש ונוצרל רותיו אלא וניא
,ותוא תשרל וינב וכישמיש ידכ .(ח ,'א לאומש תא ותנבה יפ לע) םיוגהמ
.וב דומלבו ולשמ הרות רפס תביתכב קוסעלו ,חור לפש תויהל ךלמה ךירצ
ףא םיבייחה ,םייולה .םעה ןומהל הרותה תא דמלמ םג ךלמה ,להקה דמעמב
םא יכ ,תיטביש הלחנב וכזי אל ,הארוהה לש יתגהנהה דיקפתב זכרתהל םה
ברועמה גיהנמה תויהל ךירצ ךלמהש ןכתי .םירזופמה םהירוגמ ירעב
.םימש ינינעב ,וילעמ הגרד -יולה וליאו ,םייחב תוקומע

ףתתשהל תוכזה יולו ןהכ לכל ;.םייוללו םינהכל תורשעמו תומורת םיעבקנ
-ףושיכו שוחינ ,םסקב קוסיעה רסאנ םידוהיה לע .שדקמה תיבב 'ה תדובעב
'ה ןוצר תא םהל עידוהל ,וניבר השמ ומכ ,.םיאיבנה ונתינ םידוהיל ירה
םקוסיע ללגב ץראהמ ושרוג ,םימדוקה ץראה יבשוי םינענכה ;ויתונווכו
יפכ ,'ה רבד תא םעל ןתונה) איבנה רבד תא הרממהש דועב .ולאכש םירבדב
רבדמה איבנ םג ,תוומב שנעי (תורישי 'ה תא עומשל םוקמב ,ושקיבש
םשב רבדמה וא ,(ם"במר) וירבדמ 99% ותמאתיש ףא ,'ה םשב רקש ירביד
,ןענכ ימע תרשע לכ לש םחטישל לארשי הכזישכ .תמוי -םירחא םיהולא
הסחמכ שמשל םייול לש טלקמ ירע 3 דוע ופיסוי ,םכותמ העבש קר אלו
.(חישמה תומיב אלא רבדה הרקי אל ,ם"במרה יפל) גגושב וגרהש םיחצורל
.טלקמ םהב אוצמל םילוכי אל ,חצרנה יאנוש וא ,גגושב םיחצור

תולחנה תולובג תא תונשל ןיאש עבקנ ,ירוביצ לוהינ ינינעל ךשמהב
ינש תוחפל םישורד ,םדא ושינעי ד"בש ידכ .ה"בקה י"ע ועבקינש תוישיאה
םתודע ןיאש ודיעיש ךכב ,םירחא םידע ינש םיזהל םילוכי םתואש ,םידע
המזהה םא .רחא םוקמב םוי ותואב םתיא ויה ירהש תיתימא תויהל הלוכי
לבא ,םשאנה לע ליטהל םה ושקיבש שנוע ותואב םיממוזה ושנעי ,תלבקתמ
!םשאנ אל ןיידע אוה םא קר


תוומ שנוע .ג

הרותה לבא ;תוומ שנוע לש םירקמ הברה םיליכמ השרפה לש םיקוספה
;ללקמה שיאהו םיצעה ששוקמ -'ה יפ לע ,גרוהל תואצוה 2 לע קר תחוודמ
התימהש ןירדהנס .'ה לש תולגתהה ,ברקבו ,דגנ םיולג םידרומ ויה םהינש
אל םהש ונעט אביקע 'רו ןופרט 'ר .תינלטקל הבשחנ םינש עבשב דחא םדא
.םיחצור לש לובמל ךכב םימרוג ויה םהש בישה ג"בשר !שיא םיגרוה ויה
שינעהל תוכזה ;דקפתל וקיספה ןירדהנסהש ירחא הנש 150 םייקתה הז ןויד
.(.אמ ןירדהנס) הריפסל 31 תנשב םיאמורה ידיב םהמ הללשנ תוומ שנועב


בי:בנ-בי:אנ והיעשי :הרטפהה .ד

הירוטסיהב ומצע תא תולגל ,םידוהיה תא תורישי םחנל רבכ ןכומ 'ה
ובחרתי ,תיעבטה המרב וגשוה רבכש ,התעפשהו תונויצה תיחת ;תישונאה
תא תוארל זכורמ ילארשי ץמאמ אוה ךכל םדקומ יאנת ,םלוא .ךורע ןיאל
םירזת ,ץראו םימש רבחת שדוקה ץרא .היצזיליויצהו עבטה יכסמל רבעמ 'ה
וליפא םה ;םידוהיל וזב םירחא םימע .לארשי םע ךרד תוימשגב תוינחור
רתול ,םינבלצה ומכ) לוזלזב םידוהיל וסחיתהשכ םדיצל םיקולא תא ואר
םתוא םע רשק לכ הצור אל 'ה .(רריפ ,"םימואתה" האר -תינלופה היסנכהו
,םיעגיו םינקז לארשי רתוי וארי אל וב םויל ןיתממ אוה ;םיטרקופיה
םימעה לכ תא הארתשכ חמשת ןויצ .תוינויחו םירוענב םמצע תא ושדחי אלא
לארשי ורהוטי זא .הציפמ איהש ,'ה ךרד העושיהו םולשה רסמ תא םיצמאמ
,תא םינעמ וליפא וא ,םא םירשי םניא לבא ,תווצמ םימייקמש ולאמ
הנוכמש המ ירחא לוהב ץורמ תויהל וקיספי םייחה .םירכונ וא םידוהי
זא היהי אל םג לארשי .ותוא םיגישמשכ קיר ילככ הלגתמ לבא ,"קופיס"
אל הסונמבו ואצת ןוזפיחב אל יכ" -תינוימד וא תיתימא הנכסמ הסונמב
."לארשי יקולא םכפיסאמו ,'ה םכינפל ךלוה יכ ,וכלת


תונויזח .ה

.רתוי הברה השוע תידוהיה הכלהה ,דקפתל הרבחל רשפאמ ינוליחה קוחה
תוגהנתהה תא עבוק קדצ ךכ ,םוקיה יטרפ לכב טלוש יקולאה רדסהש םשכ
אל ופסכש אדוול ידכ ,רוריב םוזיל לגוסמ קידצ .תילאידיאה תישונאה
,קדצה ירחא תישיא ףודרל הצר השמ ןכל !רחא והשימל תמאב ילוא ךייש
םירקמב קר קוסעיש הצר יטמגארפה ורתי ;םישקה םירקמה תא טופשל
תא איביש ופוס ,םיחוכיו בשילו ןנכתל ידכ ,הכלהב קוסיעה ."םילודגה"
זא לכוי לארשי .'ה ןוצרל םכירדמכ ,הלש רתוי ההובג הנבה תמרל םעה
.(ןמלוטס .י 'ר) לכל ,"חצנ ייח" ,יקולאה רדסה תא איבהל

החמשה ילעבשכ הריתי החמש שי - תונותח דחוימבו ,תוחמשה תנוע עיגה
,ןכל ;ןויצמ ויבשוי לכו םלועה ןוקיתל םגו ,ותרותלו 'הל םג םירוסמ
עובשה לש החמש ילעבל בלהמ בוט לזמ םילחאמ ונא הריתי החמשב
המלש ברה לש דימלת ,טיו ןהכה עורז רוא םימחר הדוהיל --םהיתוחפשמלו
ץיבוקיזייא האלו םולש רזעילאל ,ולש הוצמ רבה לע ,ל"צז ,ךבילרק
ולש הוצמ רבה לע רחוק עשילאלו ,םהיאושינ לע ותיערו ןותנא השמלו
ךילהת לש הלחתה קר ,העיטנ תלמסמ תיתימא תידוהי החמש - הנש ינפל
!תוריפ רתוי איבמ הנש לכש ,ךורא


The T.O.P. home page


Back to the home page.