וצ
ול:ח-א:ו ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

ומכ םיחמומב ונלש ןומיאה לכש רמא ל"ז ןייטשנייפ השמ ברה
,ידוהי ,טחושה ןכל .הרותה לע לארשי םעב יללכ עדי לע ססובמ םיטחוש
,הרותב םיאיקב תצק םעה לכ ןיא םא .החמומ לאשיו יתייעב בצמ ריכי
ריכיש דחא ףא היהי אלו ןגוהכ ותרשי אל םיגיהנמה םגש בצמ תויהל לוכי
תונברקה השעמ םעה לכ תא דמלמ השמ ןכל .(ו"משת םע הוושה) .הז תא
."וצ" תשרפב םינהכל םינהכה תרות תא דמלמ כ"חא קרו "ארקיו"ב
לכ ירחא לארשי םעל הרותה עדי תרזחל בושח םרוג ויה וידימלתו השמ בר
גישהל לוכי רוסמ דחא שיא המכ ונל םיארמ וייח .וזה האמב םהל הרקש המ
.הלידגה וניתדובעב

:ןכות
.וצ תשרפ לש עקרה .א
.השרפה תריקס .ב
.חותינ .ג
.הרטפהה .ד
.לודגה תבש תרטפה .ה

וצ תשרפ לש עקרה .א

עובשה תשרפ תא המייס יוצרה ןיבל יוצמה ןיב דוגינה לש תיטמרד המגדה
םע רתויב ברוקמהו בגשנה עגמב תקסוע השרפהש דועב .ארקיו תשרפ ,רבעש
ימ י"ע הלעומה ןברק ותואב תמייתסמ איה ,ןכשמב תונברקה תועצמאב 'ה
תאבה ,ונתשרפ תליחת .תלוזה לש ושוכר לע טלתשהל ידכ שחכמו רקשמש
לבוס 'ה ןיאש דמלל ידכ ,תמדוקה השרפה ףוסל תדמצנ ,הלוע ןברק
םיליגר בל-בוטו רשוי יללכ הליחת ומצעל םדאה לגיס אל םא "תויתד"
ונניאש ךלמה דוד רמוא ,ךכל המודב .(גי:א 'עשי םע הוושה) ורבחל וניב
אוה דוע לכ ,'ה םע תומלש לע םידיעמה םימלשו הלוע ןברק איבהל לוכי
הרוצב .(אכ-חי:אנ םיליהת) יתחה הירוא תאמ עבש-תב תחיקל תמשאב אשונ
,תועיבצ ךותמ עצבתמ אוהשכ ןחלופ לכ ומכ ,תונברקה תברקה תישענ ,וז
ןיבהלו ,המינפ ומצע תא בירקהל לכ םדוק ונברק תא בירקמה לע .הבעותל
הלועה ןברקמ דמלנה "חקלה" .ה"בקה םע ולש וסחיל למס אלא הניא המהבהש
.ב:ו קרפב זמרנכ ,"הלועה אוה"ש אוה

,ארובה םע םדאה יסחי לש ימשגה ביכרמה ,רבעש עובשה ןויערל ךשמהב
יסחי ,רתויב םיבגשנה שונא יסחי לש ימשגה ביכרמל המודב ,המהב תונברק
,תוילאידיאה תוימינפה תוביסנב הוולמ וניאשכ ילילש השענ ,השא-לעב
.עיבהל םירמייתמ הלא םיסחיש תוביסנ

עבות ילאידיאה ישונאה סחיה ,הז יוצר ימינפ בצמל םיעיגמש רחאל ,ןכבו
םיסחיה ינש תא גישמ אוהשכ םדאה לע החנ הניכשה .תודחא לש ימשג יוטיב
,םייואר השאהו שיאהשכ:אביקע יבר רמא .דחאכ ינחורהו ימשגה םבולישב
ךירדתה ,שדוקה תרגיא .(אע זי הטוס 'ר) םהיניב הרוש הניכשה
דוחיא ,ךכ םא :הז ןויער ביחרמ ,םייניבה ימיב ידוהיה תושיאה רסומל
,ובושייו םלועה תתתשה דוס אוהש דוחיא ,ןידב אוהשכ ,ותשא םע שיאה
הרוש הבקנ-רכזה ןורקע .האירבה השעמב ה"בקה םע םיפתושל םתוא השוע
ואיביש תורמל ,השודק-ירסח םיסחיש רפסה רמוא ךשמהב .ולוכ םוקיה לכב
םה ףא םיתחשנ םהמ םידלונה םידליו םהילאמ םיתחשנ םה ,ןטב ירפל םה ףא
ועיפוה המלש שדקמב ,הז ןורקע י"פע .(ךליאו 60 'מע ,ןהכ 'ס תרודהמ)
אוה םא הניכשה תא דירומה השעמ ,םיקבוחמ השאו שיא תומדב םיבורכה
ןיבהל ולכי אל שדקמה תיב תא ובירחהש םיוגה .המיאתמ הנווכב השענ
וניבה םהש המ תרגסמב השודק לש הנוילע הגרדל עיגהל היה רשפא דציכ
'מע ,ןהכ 'ס תרודהמ ,שדוקה תרגיא ;ול:ז 'א םיכלמ) תינטש תורקפהכ
רתיהבו רוסיאב םינדה םש תופסות ירבד ןכו ,בע דנ אמוי ,ילבב ;50
,השאהו שיאה לע ,היפל תילותקה השיגה םע הוושה .לוסיפו רויצל עגונב
ומשחה תובקעב החתפתהש השיג -- תוריזנ ייח תויחל ,השודק ייח םייחה
.(תורקפהו תוללוה ייח םינש תואמ ךשמב ולהינש ירחא ,סוטקידנב

דלונ ירהש ,"המימת הלוע" שמשל היה לוכי קחציש תעבוק "שדוקה תרגיא"
יפל ,איבהל הדיחיה ךרדה ,תושודק תונווכ וולש םירבא לש תושיאה ירשקמ
הבר תישארב ,ב:בכ תישארב 'ר) םימכח ידימלתו םיקידצ תדלוהל ,ונתרוסמ
יגשיה ילודג ,המוד הרוצב .(ג,ז הבר ארקיו ,נ"ק שדוקה תרגיא ;ג ,דס
וא ,םיקלאל םדאה תא איבהל םילוכי ,ןכשמה ילכב םילמוסמה ,שונא
לככ .השיגב יולת לכהשכ ,תינמשו הלותלותפו הכורא ךרד וא תורישי
םישמתשמ םא םדאה תא תיחשהל וחכ לדג ךכ ,רתוי בר רבד לש הבוטל וחוכש
.הערל וב

לע םעפה םלוא ,רבעש עובשב םידוהיל וראותש תונברקה לע תרזוח ונתשרפ
אוה םעפה תונברקה רואת רדס .ןכשמה לע םינוממה םינהכה לא תונפל השמ
לא הינפה התיהשכ .ןהכה ידיב םהב לופיטה ירדס תא עבוקה ,םתשודק רדס
תא םיאטבמה הדות ימלששכ .ילאידיא יעבט רדס השמ טקנ ,לארשי ללכ
תא תואטבמה ,תואטחה וליאו ,המרונה תא םיווהמ םדאל 'ה ןיב םאותה
הבר ותשודקש תורמל ,ףוסב קר אבומה גירחה תא תווהמ ,הרטמה תאטחה
.אטיחה תרזחה לש רתוי השקה ודיקפת תרגסמב רתוי

וצ תשרפ תריקס .ב

הרותה תרזוח ,םינושה תונברקל עגונב ארקיו תשרפב ברה טוריפה ירחא
:רמאל וינב תאו ןרהא תא וצ :השמל רמוא 'ה דועב םהילע
חבזמה לע הדקומ לע הלועה איה -- הלועה תרות תאז
שובלה ,ןהכה .וב דקות חבזמה שאו ,רקובה דע הלילה לכ
לכ םיצע קילדמ ןהכה .רוהט םוקמ לא רפאה תא הז בלשב שיגמ ,דב
דימת שא .םיצעה לע תושדח תולוע חינמו םירעובה םידירשהמ רקוב
.ארקיו תשרפבש הלועה תברקה תא םילשמ הז לכ .הבכת אל -- חבזמה לע דקות

תא ?תצקמב תוחפ תידימתה שאה יהמ ?ןכשמב תיתימאה דימתה שא יהמ
םירופיכה םוי ךיא ?ןוציחה חבזממ םיקילדמ המ תא ?הלועהמ םיקילדמ המ
םיגשיה גישהל וננולשכ לגרל התוא םיאיבמש .הלועה עודמ ?ךכל רושק
,'הל הלוכ תפרשנ ,(השע תוצממ תומלעתההו הער הבשחמ) רתוי םימר
ראשה וליאו ,הקלחב קר ףרשנ תאטחה ןברקש דועב ,הלוכ תדמשומ
הלועב לופיטב אקווד םירבזומ דבה יסנכמ עודמ ?םינהכה י"ע לבאנ
וזיאב ,אל םא ?תונוצר ,תיטרפ הלועב רבודמה םאה ?הפרשיה רחאל
ןאכ םיאב עודמ ?דימ רכזומ ןהכה ןיא עודמ ?רבודמה הבוח-תלוע
עודמ ?הבכת אל שאהש םימעפ רמול עודמ ?הלועה ירחא םימלשה
?הנממ םיקילדמ המו ?חבזמ לש שא ךכ-רחאו דקומ התוא םינכמ הליחת

םייחה רוא לש ותשיג תא ביחרמ ,"םירומיש ליל" ורפסב ,יקספוטנק ברה
לש ןברקכ-ודיקפת תא תגציימ ןאכ הלועה ,רתוי בחר ןבומב .וללה תויעבל
חתפנ ונמויש ומכ .תמלשומ "הלוע" שממ ,תורודה ךלהמב ידוהיה םעה
רחשב הירוטסיהה לש הלפאה תופוקת תומייתסמ ךכ .םויב חשמנו הלילב
,תושונאה לש תעכ הכומנה התמרמ םלעתמ ךכבו ,םויב חתופש ימ .יחישמ
תא תגציימ ברעה תלוע .שואיי ףאו םזימיספ לש תולילל ףוסבל עיגה
לעב חבזמ לע אלו ,הלכמ ןשבכ ,דקומכ קר הארנש המ לע הלעומה ידוהיה
,םינבלצ ,םיאמור - ץק ןיא דע ךשמנ תילכת אלל חבט .תועמשמ
ימי" ץק דע רתסנ רתונה ,'ה ,ןהכל זמר לכ ילב -- םיקי'צמורגופ
הז .שדח םוקמל וריבעמו רפאה תא ריסמ ןהכה הארנ ףוסבל ."הליפאה
,לארשי ץראל םירבעומה תולגה לש ,הרואכל ,םיתמה הידירש תא גציימ
.חבזמה לע תרקובה תלוע התע תפפרשה םהברק שאמ .הדיחיה "הרוהטה" ץראה
רבכ רשפא ךא ,לארשי ץראב םידוהיה לש שדוק-תונברק דוע םימטייקתמ
התלואג תא ליחתמ ,'ה ,"ןהכה" דועב ,תועמשמ שי הלאלש ךכב ןיחבהל
לש ופוסב םיעיגמ הלא תונברק םג .לארשי תנידממ תושונאה לש תיחישמה
י"ע ןברק הלעומ דוע ידוהיה ןיא רשאכ םימלשכ םיפלחומו םציקל רבד
.נוולשבו םילשב תמייקתמ לארשי תנידמו ,תושונאה לש עשרה תתחשה

יכ ,תודרשיה לש תוחילש קר תידוהיה תוחילשה ןיא .ףוסה ןיא ךכב ךא
תלועמ תתצינ חבזמה לעש שאהש יפכ .תיללכה העושיה ןעמל תודרשיה םא
העידיה שא ךכ ,ןשבכב ,דקומה לע תילעומהו תועמשמ תרסח תיארנה ברעה
לארשי תנידמש עגרב .הנממ תתצינ ,הרונמה לש דימתה שא ,תישונאה
.ןויצמ תאצל הרותה לעו םיוג רואל תויהל הילע ,םולשב תנכוש
תא שדחל ותוחילש תא םיאנושה י"ע םג ,לארשי םעב השענש םויאה חבטה
תוחילשה תא 'ה םהל ןתנ וליאכ םינפה ידימעמ י"ע םגו ,םדאבש יקולאה
םדאה םע תמעתמו ורותסמ םוקממ אצוי 'ה .אושל היה אל ,ונמוקמב
.וצראו ומע תועצמאב

רצחב ץמח לכאל אלש הרהזאה תפסותב ,ארקיו תשרפמ הנשנ החנמה ןברק
.שדקנ וב עגונה לכאמ לכו ,ונממ ולכאי םירכז קר .ןכשמה

12 ןב החנמה ןברק אבומו תונברקה םושירב הקספה האב התע
,םוי-םויב רבודמה ,לודגה ןהכה יבגל) וחשמיה םויב ןהכה לש תורכיכה
תויופא ,תולשובמ תורכיכ ,ברעב הינשה תיצחמהו רקובב תיצחמה
ףורשל שי ,ויתואטח תא ומכ ,ןהכה לש החנמה תונברק תא .(תונגוטמו
איה התע םלוא ,םיליגרה תונברקל הרותה תרזוח הז בלשב .לילכ
.ארקיו תשרפבש רדסל דוגינב ,םימלשה ינפל תאטחה תונברק תא תראתמ
רצחב לכאייש "םישדוק שדק" אוה ןברקהש אוה ןאכ אבומה ףסונה עדימה
.םלוכ םישדקנ ,ומעטמ גופסל ידכ ,וב םיעגונש םיפסונ םילכאמשו ,ןכשמה
תכתמ ריס ףוטשל שי ןכו ,ןברקה םדמ וסבכל רשפא שדקנה דגב םלוא
אל) רבשיי סרח ילכ ,הלא תמועל ;ןברקה ידירשמ וטתוקנל ידכ ןיחתורב
.(סרח ילכ "רישכהל" ןתינ

תאטחה תונברק תא בירקהל יאשרה ,רוהט ןהכ .המוד ןיד םשאה ןברקל
ןאכ .החנמה תונברקו הלועה רוע הרקמב ומכ ,םלבקל לוכי ,םשאהו
ףרצל שי ,הדות ימלש םה םא .םימלשל םיעגונה םיפסונ םיניד םיאבומ
רשעמ .הצמח אלש רכיכו הצמ יגוס השולש ןכו ,ץמח תורכיכ רשע םהילא
שי רשבה תא .םילעבל ךייש ראשה ;'הל תמרומה הנתמכ ןהכמה ןהכל ןתינ
רשפא ותואש ,רדינש םימלש ןברק רשבל דוגינב ,םוי ותואב לוכאל
ונממ לכואה .ףרשיי ישילשה םויל דע רתונה לכש ןבומו ,םימויל לוכאל
לכל :תלהוק םע הוושה) חורה תוממורתה הווחי אלו ,תרכיי ונמז רחאל
ףרשנ אמט ןברק-רשב .אמט ותויהב ותוא לכואה לש וניד םג הזו ,(...תע
םיבלחהש לארשי ינבל רמאנ ןאכ .(תונברק רשב היה רשב לכ ,רבדמב)
םניאש וליפא) תופוע לשו םיקנוי לש םמד םע דחי ,חבזמה לע םיברקומה
וליאו ,הליכאל םירוסא ,(ליא רשבו ףוע ןוגכ ,חבזמה לע ןברק םילעומ
תוקיזמה תונוכת הלא םיטירפל סחיימ ךוניחה 'ס) "תרכיי" םהמ לכואה
ןברק לש תורחבומה תונמל רבעמ .(םד ילכואל רזכאה תנוכת תאו ,תואירבל
ןהכה ןינקל היהנ אוהו ,"'ה ינפל" הזחה ףנומ ,'הל תופרשנה םימלשה
הלא תונתמ .יואר ןהכ לכל תשגומה הנתמ ,לגרה לש תמרומה הנתמה םע דחי
יניסב השמל ורסמנ וללה תונברקה יניד לכ .םינהכה חשמיה םויב ועבקנ
.יניס רבדמב 'הל םהינברק תא בירקהל לארשי ינב תא ותווצ םויב"

אוהש םהל רסמו (!םיסנ השעמ) ןכשמה חתפ דיל להקה לכ תא ףסא השמ ןאכ
רחואמ )'ה תווצמ י"פע םינהככ וינב תאו ןרהא תא שדקל דמוע
ןרהא תא שיבלה אוה .(ותדעו חרוק תקולחמב יונש רבדה יכ ררבתה רתוי
שדיק ךכבו ,וכותב רשא לכ תאו ןכשמה תא חשמו ,לודגה ןהכה ידגבב
ושדק היתובקעב רשא הזתה .םימעפ עבש חבזמ לע זתוהש החשמה ןמשב ,םתוא
י"פע .ןרהא חשמנ הז בלשב .(ןכשמל ץוחמ) ונכו רויכה ,וילכ ,חתזמה
סכטב ןהיכו ןרהא ינה תא שיבלה ,לודגה ןהכה דיקפתב השמ ,'ה תווצמ
.ומדב חבזמה תא שדקלו רהטל שמישש ,תאטחה רפ תברקהב לחה ,םתשדקה
,הנחמה ץוחמ -- רתיהו ,חבזהמ לע םירחבומה םיקלחה ופרשנ כ"חא
השא היהנו ,ותומלשב הלועכ הלעוה ליאה .השמ תא 'ה הוצ רשאכ
ינשה דחוימה ליאה םג אבוה זא .השמ תא 'ה הוצ רשאכ ,'הל חוחינ חיר
םנזא ףונת לע םשוה םדהמ טעמ .טחשנ אוה םגו םינהכה תשדקה סכטל
וינבו ןרהא לש תינמיה םלגר ןהוב לעו ,תינמיה םדי ןהוב לע ,תינמיה
וינב תאו ןרהא תא .(?ערה יכרדב הכילהו ער תיישע ,ער תעימש רוסיא)
רכיכו ןימיה קוש ,ןברקה לש תורחבומה תונמה םע דחי 'ה ינפל השמ ףינה
,חוחינ חיר ,הלועה םע וללה תא ףרש כ"חא .םדיב הצמה יגוס תשולשמ תחא
.השמ תא 'ה הוצ רשאכ לכה ,(ןהכמה ןהככ) ותוא הנקו הזחה תא ףינה השמ .'הל השא

ןרהא לע תבורעתה תא זיתהו חבזמה םד םע החשמה ןמש תא השמ בריע ןאכ
תא ולכאו ולשיב וינבו ןרהא .םתוא שדיק ךכבו ,םהידגב לעו וינב לעי
היה רוסא .רתונ לכ רפרשו .ווצ רשאכ להואה חתפב םחלה םע רשבה
,הרפכ לש הז סכט י"פע םשודיק ימי תעבש ךשמב חתפה תא בוזעל םהל
םתרמשו ,םימי תעבש הלילו םמוי ןכשת דעומ להא חתפו .'ה הוצ רשאכ
לכ תא וינבו ןרהא שעיו .יתיווצ ןכ יכ ,ותומת אלו 'ה תרמשמ תא
.השמ דיב 'ה הוצ רשא םירבדה

חותינ .ג

םכחותמה אשונב תונגונה תובורמה תועדהמ תודחא תמאות וז הריקס
שריה ר"שרה לש ארקיול םהישוריפב ןויעה .תונברק לש הזה רתויב
תייוחב תואבומה תוקומעהו תופיה תוסיפתה תא הנקמ ןמפוה דוד ברה לשו
ונילע ,תיתימאה היוחה תא ונרשב לע תווחל וננוצרב םא .ןכשמה תונברק
יעצמא אל שדחמ שדקמה תיב ןינבב הארי 'הש ידכ ונמצע רופישל תושעל
ימיבכ ,המצע תותיחשה תא שרשל יעצמא םא יכ ,תותיחשב תונחלס גוהנל
.םיאיבנה

ןברקה יגוס לע הרותה תרזוח עודמ .םישגדומה םיעטקה לכב רהרה
הרזחהש אוה הבושתהש ןכתיי ?ארקיוב בותכל םידחא םיטרפ תפסוה ךות
וא ףיסוהל שי םלוא ,רתויב ינכט דומילב רבודמהשכ דחוימב ,הצוחנ
תא דומלל שגינ אוהשכ שדח םדא ונה דמולה ירהש ,םעפ לכ שדח רבד תולגל
וקוספ תא דמולה המוד אלש ,תידומלתה העיבקה םע הוושה) שדחמ רמוחה
םינפ"ל השירדה תא ןכו ,דבלב םימעפ 100 וקוספ תא דמולל םימעפ 101
ךרוצ שיש םואתפ המ .(תולולכה התשמ ימי תעבשמ דחא לכב "תושדח
שיה ?רואמל ןמש תאבהל רשקב הוצתבכ ןהכל םינהכה לע תווצל
דציכ ?םהידיב תויופר םהיתווצמש ןםילודג םייתד םיגיהנמב דושחל
ךרוצה םע ,םירוה יפלכו םהיפלכ דובכו הארי לש סחיב ךרוצה תא םיצרתמ
?קוק ה"יארה יפל ,רוויע יוקיח םתוקחל אלש ידכ ,םהיתושלוח תנחבהב
?םיעשר םינהכ םעפ-יא ויהה ?ךיא ?ובר לע קולחל םדאל ול רתומה
,"רפסה םע" ונא םאה ?םיעשורמ םימכח ידימלת ?תיסקודותרוא אל ןירדהנס
?ץרא-ימע םעה היהיש ,ילוא ,בטומ יתמ ?ומשל דומילה ךרעב ןימאמה
גיהנמ תויהל ףואשל םדאה לע םאה ?תוגשל חרכומ אוה םאה -- לודג גיהנמ
ןברק לילכ ףרשנ עודמ ?"םינהכה תכלממ"ב יתימאה ךלמה והימ ?לודג
תשרפ תמועל ,"קוח" חנומה ןאכ עיפומ עודמ ?ןהכה לש החנמה וא תאטחה
רשפא רדונש ןברק וליאו ,הדות-ןברק דחא םויב לוכאל שי עודמ ?ארקיו
הטחשנ אלש המהב וא רוסא בלח לוכאל ךרד שי םאה ?הליחתכלמ ולכאל
?תולכאמה ראש תמועל האובת ילכאמ לש םתובישח המ ?ןידכ

םגד אוה יחה וא חמוצה םאה ?םיגד םיטחוש ןיא עודמ ?גדה םד רתומ עודמ
ךומסל רסואה ,הדגאל ותמדקהב ,ם"במרה לש ונב ,םהרבא 'ר ןייע ?םדאה
תא הויצ רשא אוה 'הש הרותב העובקה תא הושה .ןילוח ינינעב דומלתה לע
הוצ אלש ,'ז והימרי ,ונלש הרטפהה תעיבק םע ,יניסב תונברקה
וזיא םיתניב הלח םאה .םירצממ לארשי ינב תא איצוהשכ תונברק
השמ תא 'ה הוצ רשאכ דימת הנושו הרותה תרזוח עודמ ?תורדרדיה
ןגרואמ יתד דסמימב תונומטה תונכסה ןה המ ?םינהכה שודיקל עגונה לכב
תאטח תא איבהל םימידקמ עודמ ?רוביצהמ הזכ דסמימ יפלכ תונכסה והמו
עודמ ?םידגבה רתי םע דחי דבה יסנכמ תא םיריכזמ ןיא עודמ ?םינהכה
םינהכה לע רסאנש ירחא ?ןכשמה תאו םינהכה תא שדקל םדו ןמשב םישמתשמ
םמוי...ובשת" רמול ךרוצ שי עודמ ,םימיה תעבש לכ ןכשמה חתפ תא בוזעל
שי םאה ?םהיכרצ תושעל רשאב המ ,תילולימ ןיבהל שי הז תא םא ?"הלילו
המ ?וללה םימיה תעבש ךלהמב ןכשמל הרק המ ?רבדה תא שרפל תרחא ךרד
?השמ תועצמאב םינהכה תא 'ה הוצ עודמ ?"'ה תרמשמ תא רומשל" שוריפ
וא םימלש ,ףוע תונברקל אל ךא ,המהב תונברקל החנמ ןברק ףרטצמ עודמ
הכומה ,ערוצמה לש ,דחא םשאו תרטח ןבקרל קר ףרטצמ אוה עודמ ?הלוע
רשעמ םירוכיב תונברקל ףרטצמ החנמ ןברק ןיא עודמ ?ורועב תיקלא הכמ
?חספ וא

לבל ,ןוראוצל ביבס ןרהא לש תלכתה ליעמ תא רופתל שיש םידמל ונא
ץראה םע (שארה) םימש םירשקמה שדקמה יתב תא למסמ ראוצה .ערקיי
לש אבו שמשממה םנברוח רואל ןימינבו ףסוי וכבש יפכ ,(ףוגה)
.ןכשמב ץראו םימש תרשקמה תוגהנתהכ ערק היהיש רוסא ,ךכ ."םהיראוצ"
יפל ;ליעמה ילושב םינומעפה ןיב םירזופמ םינומירה היה ,י"שר יפל
וקלחנ םינשו םיעבש לכשכ ,ןומירה ךותב םינומעפה ויה ,ן"במרה
בייח היה םינומעפה לוק .קלוימ םנמא היה דגבה תפחש ךכ ,תוצובק יתשל
תומי אלש ידכ ,םשמ ותאצב ןכו 'ה ינפל שדוקל ןהכה סנכיהב עמשיהל
.(הל:חכ תומש)

לע היהי םנמא ליעמהש ,אשירב הרושק התימה תנכסש דמול י"שר
רמוא ן"במרה ;םידחוימה וידגב אלל שדקב תרשל ןהכל ול לא יכ ,ןרהא
ותאצ לעו ואוב לע זירכהל ןהכה לעש דמולו ,םינומעפב הרושק הנכסהש
ידכ ,ךלמה תא דימת םיתרשמה םימשה תואבצ ואציש ידכ ,ךלמה לש ורצחמ
שדוקל וסנכיהב םעה בל תמושת תא וילא בסהל םינומעפה דיקפת .תומי אלש
םלוע ךות לא גוסנ וניאו ,ותאצב םהילא בוש ףרטצמ אוה ;םנעמל םישדוקה
.וחורב תומי תרחא ,ימינפ יטסימ

יאנק תויהל ןהכל דודיעכ י"שר י"ע רבסומ םינהכל דחוימה יווצה
לעש ,ןועמש 'ר ירבד תא איבמ י"שר .הלועה תברקהב תורודלו התע םג
ךכל זמר -- סיכ ןורסח לש הרקמב וליפא ןאכ ותוא ןכרדל הרותה
םתאנק תא דבאל םילולע ,םללכב םילודג םינהכו ,םייתד םיגיהנמש
ילב דימ לועפל תעדל גיהנמה לע ,רתיה ןיב .תומיוסמ תוביסנב
ישוק .םייעמשמ-דח םימידקתה ןיא וליפא .אשונה דומילל בר ןמז תשדקה
םיתעל םיאור .בושו בוש הלועפה תישענ רשאכ םג תובהלתהב ךישמהל - רחא
ורקבב בהלתמה תווצמ תרימש לע דיפקמ וניאש רורבש ידוהיה תא תובורק
.תובורק םיתעל םוקמה תא דקופה םכח דימלתמ רתוי הברה ,לתוכה דיל
ומלוע תרגסמב תשגרמ היוח ,תימעפ-דח השיגפ ה"בקה םע םייקמ דחאה
,שגרתמו בהלתמ וניא ןיע תיארמלש תורמל ,רחאה םלוא ;ישעמו ינוליחה
ה"בקה םע םרפהל ןיאש ןיאושינ :יניצר רתוי הברה רבד לש ומוציעב אצמנ
היולת תובהלתהב הדמתה ,םמצע ןיאושינב ומכ .ותומ דגרל דע וייח לכ
החימצו שופיח תעבות וז תונשדחו ,רשקה תרגסמב יוליגב תונשדחב
תא שדחמ תנחובו תשפחמ דימת תמאב תיתדה תוישיאה םג ךכ .םידימתמ
לע ססובמ) ה"בקה לש םישדח םיטביה הלגמ ךכבו ,ויתובשחמו ויתושוחת
.(ןמרופ א"ר תאמ החיש

ןעמל תיתדה ותוליעפל ותולת אוה ינחור גיהנמ ליפהל לולעה ףסונ רבד
בייחמה דעצ .הרותה ןמ סנרפתמה תא הנגמ ם"במרה ןכ-לע .ודובכו ותסנרפ
םילבוקמה םייוטיבלו תושיגל םדאה לש וייוטיב תאו ויתושיג תא םיאתהל
תא דחוימב דדועל שי ןכל .םרות וניאש יממ תומלעתה ךות ,םימרותה לע
איה ירהש ,םיבר םיצע ןכו בר ץמאמ עבותה השעמ ,הלועה תא בירקהל ןהכה
.רועה דבלמ רבד הנממ לבקמ וניא ומצע ןהכהש דועב ,הלילה לכ תפרשנ
,לאומשלו השמל דוגינב ,םילעופה ושרדנ אל שדקמה תיינבבש ,םג םיאור
לוטיל םתעד לע םילעמ ויה אל םה ירהש ,םירמוחל רשקב ןובשחו ןיד תתל
למעבו םפא תעיזב םמצע תא םיסנרפמ םה ירהש ,שדקה יפסכמ תזרפומ הרומת
.םהיפכ

ןכ-לעו ,תונברקהו האובתה תומורת י"ע םינהכב ךומתל שיש עבק 'ה
םוקמ לכב .חוור םהל הפצנ אל רשאכ םג ,םתואנקב דימתהל םריהזהל ץלאנ
םימכחו םיכלמ ,(קודצ ינב םג) םינהכ לש תואמגוד םיאצומ ך"נתב
ןירדהנס רבד לש ופוסב רהיט חטש ןב ןועמש .(םעברי ,לפותיחא) םיתחשומ
קר ,םימש תאריב הוולמ הניא םא ,תונדמלה .קודצ ינב םינהכ הבור התיהש
,הרושה ןמ םדא אטחיש תורשפאב הריכמ הרותהש תורמל .תויכונא תחפטמ
,המואה ילודגמ ךכמ סונמ ןיאש ,א"ז ,אוטחל בייח אישנש ךכל תזמור איה
םידמלמ תאטחה תונברק תא םילכמה םינהכה .התיחשמ המצועה .ולשכיי ןכא
,'ה לא םרשק תרגסמב קלח וב לוטילו הזה םלועב תויחל ךיא אטוחה תא
וא ימינפ םאות-רסוח לע התוא םיאיבמש ,הלועה .ונממ טלמיהל תוסנל אלו
לש ותומ ינפ לעש ךכל זמר - הלוכ תפרשנ ,תיבויח הלועפ רדעיה לע
אוהש תאטחה ןברקמ לוכאל לוכי ןהכה ןיא .'ה לא םמורתהל ,הלוכ ,םדאה
.ותלוז לע רפכל לוכיש ינפל ומצע לע רפכל בייחו ,ותוא איבמ ומצע
בירקמה ןוצר דועב ולכאל שי ,ה"בקהל הדות ןברק תובהלתהב םירדונשכ
הקוקז המצעב הניא ,הטחשנש הרפ ךותב האצמנש הלגע .ןנערו ןתיא
ןכו ןברק תולעומה תומהב .הב תועגופ ןניא תונוש תולבגה ןכו ,הטיחשל
.םהלש םבצמב םצעב אוהש םדאל םיריכזמ ,ןברקה תורטמל שמשמה ,םמד

הוושמ הרותה ,תאז-לכב .ךכ לכ ונממ הנושה ,גד םע תוהדזה שח םדאה ןיא
רמוא קי'ציבולוס ב"י ברה .םיבר םימוחתב ,המהבל אלו ,ץעל םדאה תא
םיננכותמ םה ירהש ,רתויב בגשנה לכאמה םה האובתב םרוקמש תונוזמש
םירחא םילכאמל דוגינב ,תישונא היגולונכטב ודבועיש רחאל לכאיהל
םינהכה תא סינכמ השמ .תויח ידיב םתליכא ךרדל המוד הרוצב םילכאנה
לודג ןהככ ודיקפת תא דבאי ומצע אוהש רבדה שוריפש תורמל ,םידיקפתל
הבישי תבשל םיכירצ םינהכה ןיא .'ה הווצ ךכ יכ ,ויאצאצ דיתע תא ןכו
.וינינעב םיקוסע דימת תויהל םיבייח םה ;ןכשמב םימי העבש תילולימ
ךכבו ,הורע תוסכל יעצמא קר םא יכ ,םהילאמ שדוק דגב םניא םיסנכמה
.םדאה לש םייתייחה ויפחד תא ןווכל

ז הימרי ,הרטפהה .ד

,לארשי ץראב םהיתודימ תא תיחשהל םידוהיה וליכשה דציכ הארמ איבנה
השעמל אוה ירהש ,םהלש שדקמה תא וליפא בירחהל 'ה תא ואיבה ךכב
ללכב ןחלופהו טרפב תונברקהש ,ריהזמ אוה .םתוא תולגהלו ,ולש היה אל
ללכ רכזומ אוהש דעי ,ירקיעה יקולאה םדעיל םיינשמ םייעצמא אלא םניא
תועצמאב ה"בקה תא לוכיבכ תוצפל וסינש הארנ .ארקיוו תומש ירפסב
לבל ,םתוא ריהזמ ה"בקה .םמצע תא השעמל ודבעש לע ,חבזמה לע תונברקה
.הילשא אלא הניאש השוחת ,םהלש תובישחהו ןוחטבה תשוחת לע וכמתסי
.חבזו הלוע ירבד לע...םתוא איצוה םויב...יתרבד אל יכ

חבזמו ,ןחלושה ,ןוראה :"ביבס בהז רז" םהב שי ןכשמה ילכמ השולש
םיגשיה גישהל םדאה לוכי םהבש םימוחתה תשולש תא םילמסמ םה .תרוטקה
ךכ ,ד"וי אלל בתכנ "רז"ה .תיקלא הבריקו ,המצועו רשוע ,הרות :םילודג
דחא לכש ,םידמל ןכמ .ירכנ ,"רז"כ רקוד אלא ,"רתכ"כ אל ושרפל ןתינש
םישגינ םא ,הרות .וילא השיגב יולת לכהו ,הנתומ ופקת הלא םימוחתמ
,(םינוש םייאטיסרבינוא םיסרוק תרגסמב ,לשמל) 'ה םע רשק אלל הילא
לולע ,וללכב עדמהו ,םלועה שוביכ .םדאה תוישיאל הרזו הקיזמ תבשחנ
םירידגמ םא וא ולוצינל תוירחא תשוחת הוולמ אוה ןיא םא טויסל ךופהל
תולולע ןמצע תויתד תויוח .םדאה לש תיטרפה ותחלצה תא ותועצמאב
תא תונשל ףושיכ תרוצב ןתוא םילצנמ םא ,ומצעמ םדאה תא רכנלו קיזהל
הוושה) םדאה יפוא תא ןוילע חותיפ חתפל םוקמב ,םירחא םישנאו תואיצמה
םירתכה תלולש לכש םידמול תובא יקרפמ .(דועו ,לפותיחא ,םעלב םע
השקה אוה ,לכה די גשיהבש ,הרותה רתכ .םתוא הווליש בוט םשל םיקוקז
תא םישל הלופכה הארוהה תא ן"במרה ריבסמ וז הרוצב .גישהל רתויב
םיבורכה םע ןוראה הסכמ תא חינהל הדוקפה ינפל םג ,ןוראב תודעה תוחול
םא םיבורכה ןיב הניכשה הרשת אלש ,רמוא אוה ;הירחא םגו ,ןוראה לע
םוש הוהתת אל ,טרופמו עמשוממ תווצמ םויק ילב -- ןוראב תודעה ןיא
.לוכיבכ םייטסימ "םייתד" םיבצמל רשק לכ ילב ,תיתימא תיתד היוח

דכ-ד:ג יכאלמ ,לוגדה תבשל הרטפהה .ה

םג ,הרותב םג - 'הל לארשי תבישו ,ץראהו םעה תושדחתה לע רבדמ איבנה
םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו" .רסומב
לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה ...תוינמדק
ל"ז יטלוז בר ;םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו .ארונהו
והילא קרש השק דואמ רבד הז םינבו תובא ןיב יתימא רשק תושעלש רמא
!ועבט יפל ןב לכל תונעל היה ןושאר דעצ ילוא .ותושעל לוכי


Back to the home page.