ארקיו
וכ:ה-א:א ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

:ןכות
ארקיו רפסל עקרה .א
ארקיו תשרפ תריקס .ב
.הרטפהה .ג
.הבשחמל רמוח .ד
הבשחמל רמוחל תובושתכ ,תודחא תובשחמ .ה
.תונברק לע ל"דש .ו
לנברבאה ייח .ז


ארקיו רפסל עקרה .א

סחי ותואל המואכ התרזחלו ,תידוהיה המואה לש התריציל שדקוה תומש רפס
תא גישהל יעצמאה .תובאה םע וירשק תא דימת ןייפאש ,ה"בקה םע הברק
ימוחת לכ -תילמס הרוצב -ראתש ,ןכשמה היה םדיצמ הצוחנה העדותה תרבגה
רגסנ תומש רפס .תוקולאל םסחיו ,םהיניב םירשקה ,תישונאה היווחה
תונברקב לחה ,חלצומה ולועפתל תויחנהב חתפנ ארקיו רפס .ןכשמה תמקהב
התרימשל םילהנ םג ליכמ רפסה .רצחב וחתפ דיל ,ןכשמל ץוחמ ולעוהש
םהש םישנא י"ע ואמטל רשפאש ,ןכשמה לש תינחלופה ותרהט לש התרזחהלו
םינהכ ידיב דקפומ הז לכ .(ג"ל ,ז"ט:ז"ט ,א"ל:ו"ט) םיאמט םמצעב
"סוקיטיול"ו ,תירבעב "םינהכ-תרות" ארקנ רפסהש ךכ ,םייולה לש םעוייסב
.(ן"במרה שורפ פ"ע) ינוויה הטניגאוטפסה םוגרת פ"ע

םיקרפ) םישודק תשרפבש םיקוחה ןוגכ ,בר רמוחש איה הז רבסהב היעבה
ינפמ הארי ,לשמל) ןכשמל אלו םינהכל אל דחוימב רשקתמ וניא ,('כ-ח"י
עבשו םיעברא םייתאמ .(לארשיב רגה רגל הדהאו ,תלוזה תבהא ,םירוה
ן"במרה .הזה רפסב תועיפומ ,ם"במרה יפל ,הרותה תווצמ ג"ירת ךותמ
וניא לבא ,תונברקבו םינהכב ,האמוטב תורושק וללה תווצמה תיברמש ןעוט
ךערל תבהאו" ןוגכ ,םישודק תשרפבש תווצמהמ תובר לש הרקמב תאז םיגדמ
:ןמפוה דוד ברה לש ורבסה רתוי ענכשמ .תוליכרה רוסיאו "ךומכ
ראש תמועל ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ םיראותמ םידוהיה
ךותב לגעמ) םייטרצנוק שדוק ילגעמ .םתועצמאב ךרבתהל הדיתעה ,תושונאה
םדאה תומד תא םירצוי -- םידוהיה ןהכו ,ןהכה-ידוהיה ,םדאה --(לגעמ
.(חי:חי ,ג:בי תישארב ,ו:טכ תומש) ןדעלו ומצע לא בושל ורתוחב תיכ"נתה

םינהכ םעכ לארשי םע תא םילידבמה םיטפשמ ליכמ ,םינהכ-תרות ,הז רפס
"םינהכ תכלממ"כ 'ה לא םתברק .םלועה ראשל תפומ-תמואכ שמשל ,ידוחיי
"שודק יוג" -- םיליגרה םיימואלה םהייח יטביה לכב הרוזש תויהל הדיתע
לש הריואב קרו ךא ץוצל תלגוסמה ,'ה לא םתברק תא וקזחי םרותב םהש --
ןכ לע .יטרפב ןהו ,ירוביצה םוחתב ןה --תירסומ השודקו תוליעי ,רשוי
,"םינהכה תכלממ" י"ע תגשומה ,תיקלאה הברקב רפסה לש ןושארה קלחה קסוע
םייחה ימוחת לכב קסוע ינשה קלחה וליאו ,ןכשמהו תונברקה תועצמאב
םיסחייתמה ,כ-חי םיקרפ ןכ לע ."שודק יוג" לש םייטרפהו םיירוביצה
,ולש םיקלאה םלצ תא ידוהיה חתפי םהידי לעש ,םיטפשמהו םיקוחה לכל
.רפסה לש ילרגטניא קלח םיווהמ

,םורגלימ בקעי ר"דה לש ותעיבקל סיסבה רסחש ,אופא ,הארנ
תוליגמ הליחתכלמ ויה כ-חי םיקרפ וליאכ ,הקיאדו'ג הידפולקיצניאב
תמועל ,הידפולקיצניאה לש הליגרה השיגה תא תפקשמ וז העיבק --תויאמצע
וניאש ימ .'ה י"ע ןתינש ,דחא ךמסמ איה הרותהש -תידוהיה תרוסמה תשיג
הלאכ םישנא ."יתרוסמ" ומצע תא תונכל רשויב לוכי וניא ,ךכב ןימאמ
תרוקב חותמל שי ,תמאב .תיתרוסמה השיגה תא ללכ םיגצימו םיגיצמ םניא
םה ,אקיאדו'גב ארקיוו תומש לע םהירמאמב ;םמצע ארקמה ירקבמ לע
וניאש ימש -העטומ םשור רצונ ךכב ."תיעדמ" םתשיגש ,ליגרכ ,םינעוט
בשחהל לוכי וניא ,"תיעדמ" המצע תא הנכמה ,ארקמה-תרוקיבל םיכסמ
םתוטלמהמ תיגולוכיספ "האנה" םינהנ ןכא םיינרדומ ך"נת ירקוח .רואנ
"םכיקל-א 'ה ינא שודק יכ ויהת םישודק" לש הדבכה תוירחאהמ
ברעמה תוברת לש היתונוצר פ"ע ,םנוצרכ תויחל םילוכי םהש ךכ ,(הכ:טי)
ילוא ,םס ארקמה תרוקב הווהמ ,םייוסמ ןבומב ,ןכ לע .תינרדומה
םיתומעמ קומחל םהל רשפאמה ,הטיסרבינואה ירקוח ינומהל ,יתרקה-תת
.םהידבכמו םרכש ימלשמ םע םיבואכ


ארקיו תשרפ תריקס .ב

תיב -- 'ה תניכש תנכשהמ םיאורש יפכ) תחלצומה ןכשמה תמלשה ירחא
וליאו ,ןולשכ הווהמ ,ה"בקה תא םישח ןיא םשש ,רקיו ראופמ הליפת
רבדיו השמ לא ארקיו" ,(!הלודג החלצה תויהל לוכי םחו ןטק לביטש
םדא :םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד :רמאל דעומ להואמוילא
ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ -'הל ןברק םכמ (ברקתי=) בירקי יכ
םיגוסה לע םיטרפ םיאב כ"חא ."םכנברק תא (םיבר ןושל) ובירקת ןאצה
הליחת .ותוא בירקהל ךירצ ךיאו ,בירקהל רשפא המ ,תונברקה לש םינושה
,ינוצר ןפואב ,םימת רכז םיאיבמ .רדגומ הדיקפת ןיאש ,הלועה תרכזומ
לע וידי תא ךמוס ותוא הלעמהשכ ,הרפככ לבקתמ אוה -ןכשמה חתפל
.(אכ:ח תישארב 'שה) 'הל חוחינ חיר ,השא הלוכ תישענ הלועה ;ושאר

םע דחי ,תלוסב שמתשהל הילע ,החנמ ןברק בירקת (א:ב) שפנ םא
תא רמושו ,ןמשו תלוס ץמוק םע הנובלה תא ףרוש ןהכה .הנובלו תיז ןמש
תופאל םג היה רשפא .םישאה ןיבמ "םישדק שדוק" תרדגומ איה ;רתיה
היה רוסא ;תשחרמב וא תבחמב ןתוא ןגטל וא ,ןמשו תלוס תוחנמ
חלמ ףיסוהל שי .(םירוכיב תמועל) קותמ קצבב וא ץמחב שמתשהל
יולק ,למרכ סרגמ ויה (רמוע) םירוכיבה תוחנמ .תלוס וא המהב תונברקל
רחא .תלוס תחנמב לופיטה ומכ היה םהב לופיטהו ,הנובלו ןמש םע ,שאב
וא תויהל תולוכי הלא תומהב .םיאטחל רשק ילב תונברק ,םימלשה םיאב ךכ
-'הל השא הווהמ ןהמ קלח קרו ,להואה חתפב ןתוא םיטחוש ;הבקנ וא רכז
וא ,הלועה ירחא ופרשנש ,דבכל לעמש םירחא םיקלחו ,בלחה ,תוילכה
דעוימ ,הז ימינפ ןמוש .הילאה תא םיפיסומ ,שבכב רבודמה םא .הילעמ
.םוקמ לכבו םלועל ,םדכ ,ולכואל רוסאו ,דבלב 'הל

אטחנש אטח .אטוחהו אטחה פ"ע םינתשמ ןהיטפשמש ,תואטחה תואב ךכ רחא
ךירצמ ,(ןברק אלו ,תרכ שנוע וב ךורכ היה ,ןודזב השענ וליא) גגושב
>b/<לע המשא תיחנמה
,לודגה ןהכה י"ע עצוב םא -שולש וא םייתנש ןב רפ
השולש ,הלוכ הליהקה םשב ,תאטוחה איה ןירדהנסה םא !ולוכ םעה
הליהקל הרפכ גישהל ידכ ,להקה-רפ שאר לע םהידי תא םיכמוס הירבחמ
אוה ךלמה םא .ורפב לודגה ןהכה לפיטש ומכ םילפטמ ,הזה רפב ;הלוכ
םישנא לש םהיאטח .הלועה לשל המודה הרוצב ,אבומ שית ,אטוחה
םגו ,ךלמה לש שיתבכ זעב םילפטמ ;םתרפכל זע םיכירצמ םיטושפ
,תאטח ןברק םה םג םישרוד םידחוימ םירקמ .'הל חוחנ חיר איה
תריסממ תוענמהה :ןיעדויב השענ אטחה רשאכ וליפא ,ליעל םירכזנל המודה
סנכנש ימ ,שדוקהמ לכוא כ"חאו אמטמש ימ ,(עבשוה רבכש ימל) תודע
תעידי-יא ללגב העובשמ תומלעתההו ,ותאמוט תחכש ךות שדוקמ רוזאל
,לוכי וניא םא .ונברק לע הדוותמ הלאמ דחא השעש םדא .ךכ לע שנועה
תחאה ,םירופצ יתש איבהל יאשר אוה ,שבכ לש וריחמב דומעל ,הלא םירקמב
,'ה םע םיסייפתמ םדוק) הנושאר םילפטמ הנורחאבו ,תאטחל תחאהו הלועל
,םירופיצה יתש ריחמב דומעל לוכי וניא םא .(הנתמ ול םיאיבמ כ"חא קרו
הנממ דחא ץמוקו ,הנובל וא ןמש אלל ,תלוס הפיאה תירישע איבמ אוה
ןברק תא .תאטחה תונברק לכ לש םיפורש-אלה םיקלחב הכוז ןהכה .ףרשנ
.ןהכל םיכייש ןימיה ךריו הזחה לבא ,ותוא בירקמה לכוא ,םימלשה

ליא אוה ןברקה .שדקה לש גגושב לוליח לע םיאיבמ םשאה ןברק תא
שוכרה לש וכרע תא ןהכל שיגהל ובירקמ לע ;םילקש ינש תוחפל הוושהש
םוקמב ,קפסב אטחב רבודמהשכ .ותרפכל םיזוחא םירשע תפסותב ,ללוחש
.(יולת םשא) ליעל רכזומכ ,םשא-ליא םיאיבמ ,תאטח ןברק םיאיבמ ויהש
וב בייחתנש בוח ,רחאל ובוחל שחכתהש ימל דחוימ ןיד שי ,ףוסבל
דוגינב .(הקסעל דע אוהש :אביקע 'ר) 'הב לעמ ארקנ הז .העובשב
רשא תא בישהל אטוחה לע ןאכ ,תודעל סחייתהש ,העובש לש םדוקה הרקמל
ךכב תמייתסמ ונתשרפ .ליא איבמ אוה ןכו ,20% תפסותב ,ןידכ אלש חקלנ
לטוהש סנקה תא איבה ,םליש ,הדוותהש דחאל רפוכמ ואטחו ,ול חלוס 'הש
.ונממ דומלל תנמזומ תינרדומה השינעה תכרעמש רועיש -- ןברקה תאו ,וילע


הרטפהה .ג

לש םחוכבש םעל תרסומו ,והיעשי רפסמ איה םיזנכשאה תדע לש הליגרה
ןתינ אלש ,תונברקמ תוחפ אל -'ה לא הבישל איבהל הבושתו הליפת
ילכ םישמשמ םניאשכ ,ךרע-ירסח םמצע תונברקה ,ינש דצמ ;תולגב םבירקהל
ןייצמ איבנהש יפכ ,'ה לולחל וליפא םיכפהנו ,ךרד לכב 'ה לא בושל
:םירחא םיפדורה -תבש ירמוש -םידוהי ירוביצל רשקב (א היעשי)
"...ישפנ האנש םכידעומו םכישדח .הרצעו ןוא לכוא אל ..."


הבשחמל רמוח .ד

םייוטיבה לכב רהרה .וניתובל תאו וניתובשחמ תא חתפנו ,טעמ חוננ התע
םיגשומ לע םיססובמה ,םיטרופמ דאמ םיטפשמב תקסוע וז השרפ .םישגדומה
םידלי ,םלוא .וניתושפנו וניתוגאדמ םיקוחר םיארנה ,םיטשפומ
םירוהט ואובי" .וז השרפב אקווד ,'ה תרותל הליחת םיפשחנ םינטק
תוביס ךתעד לע תולעהל לכות םאה ".הרהטב וקסעיו (םינטק)
ךתעדב תולעהל לכותה ?תישארב רמוחמ הז רמוח תפדעהל תויכוניח-וכיספ
םיארנה ,הלא ןימוחת דומילמ אקוד עבונה ,תוקוניתל בוט חקל
ה"בקה לש ותינכות הניה הרותהש ןוויכ ?םהיתובשחמו םהיתובילמ םיקוחר
לע ךתעד המ ?הז ןויע הוושמ תייה תואיצמה לש טביה הזיאל ,ולוכ םוקיל
השק עודמ ?תורטמ וזיאל ?ךכב ןימאמ ינרדומה םדאה םאה ?המהב תונברק
?םתוא םיממעמשמה םירבדב קוסעל םדא ינב לע םאה ?הז אשונב העד עיבהל
ןהכה עודמ ?הבקנ -םעה-דחא וליאו ,רכז ןיממ תאטח איבמ ךלמה עודמ
,שיגרהל ילע ךיא ?בהזה חבזמ לע ומדמ םימש עודמ ?רפ איבמ לודגה
רכזומ 'ה ןיא עודמ ?השמל ארוק 'ה ךיא ?המהב בירקמ ינאשכ
האירקה לש דיקפתה המ ?ןכמ רחאל דימ ומשב רכזומ ןכא אוה עודמ ?ומשב
קצב וא ,ץמח רוסא עודמ ?הרטמה י"ע תעבקנ האירקה תרוצ ךיא ?םדא ןבל
עודמ ?םירוכיבל רשקב םירתומ םה עודמ ?תלוס תחנמב ,קותמ
עודמ ?המהבה תונברק יבגל אל לבא ,תלוס תחנמ איבמש ימכ "שפנ" תרכזומ
ןכשמה ןינע תא ךישמהל אל עודמ ?"ארקיו"ב שדח רפס תחתופ הרותה
לש הסיפתה המ .ןיאושנ ייחלו הנותחל הז ןינע הוושה ?"תומש"ב ותדובעב
,הנשה לש וז הפוקתב ךרעב ,חספב םיארוק עודמ ?'ה לש ותלככ ,לארשי םע
?םינורמושה תונברקב תוננובתה י"ע תונברק לע דומלל רשפא םאה ?םירישה ריש תא


הבשחמל רמוחל הבושתב תודחא תובשחמ .ה

דאמ בר ץמאמ םידוהיה ועיקשה ,תונורחאה םינשה תואמ עשתו ףלא ךשמב
םוש היה אל ,הז רמוחל ;םישקה תונברקהו ןכשמה יקוח לע טלתשהל ןויסנב
םימלעתמ (ם"במרל טרפ) הכלהה-ירפס ,ןכא .ינש תיב ןברוח זאמ םושיי
תא איבמ הז .הזה ןמזב םימישי םניאש םירחאה םיקוחהמ ןכו ,אשונהמ
דומילב הברה ךכ לכ קסעתנש וצר םימכחהו ה"בקה עודמ :רהרהל םדאה
ןנוכתהל ונילעש תויהל הייושע רתויב הטושפה הבושתה ?הלא םימוחת
ונחנא ;שדקמה תיב ןינבו יחישמ הרומ לש ותעפוה םע ,דימ םתוא םשייל
ךרוצה םע םימילשמ ונא דועב ,דימו ףכת הרקי רבדהש םוי םוי םיווקמ
,בר יכוניחו ינחור חוור שי 'ה ירבדבש איה תרחא השיג .אל םא ,תוכחל
ןב תשרפל שריה ברה שורפ הוושה) ידימ םושייל םיליבומ םניאשכ וליפא
,םירסמ ינימ לכ םילגתמ ,הקמעהבו ,בטיה םתוא םידמולשכ .(הרומו ררוס
תידוהיה תרוסמה ;ומצע תא םדאה תנבהל םגו םירחא םימוחתל םג םיעגונה
תוחתפתהלו 'הל םיילויה "םייתייח" םירצי "תברקה" לש תויעבב הקסע
היצמילבוסה ןויער ינפל בר ןמז ,ךוכזו קוקזב ,םכרד הריציב ההובג
.תינאידיורפה

הליפתכ ללכ ךרדב שרפתמה ,(ג:די עשוה) "וניתפש םירפ המלשנ"
.תיבה תיינבל דע הליעי ,תונברק לש דואמ תיצראה הייווחה תא הפילחמה
י"ק תוחנמ ארמגב ןייע) םתברקהל לוקש תונברקה דומילש ,ושרפל םג ןתינ
,קי'ציבולוס ב"י ברה .המשנהו הבשחמה לע םתעפשהל עגונה לכב ,(א"ע
,טשפומל - אטיל תלוכסאלו ם"במרל תיסופיט איהש -הבהאה תא ףקשמה
דומלל ףידעמ אוהש ,ןיטסובב שוריפב רמא רבכ ,ישגרו ישחומל םוקמב
םיפידעמה ,םייטסילבק-םיידרפס-םיידיסח םיגוח .םבירקהלמ תונברקה תודוא
שממ םיכחמ ,ףוגה ללוכ ,תישיאה תוברועמה תאו ,יצראהו ישחומה תא
הנרמאת יתומצע לכ" םע הוושה .טשפומב םהילע דומלל קר םוקמב ,תונברק בירקהל
."ךומכ ימ 'ה

םעה תא לומגל התיה תונברקה תרטמש רמוא ם"במרה ,'ג םיכובנ הרומב
םג םבירקהל בויחה איבמ אוה הרות הנשמב לבא) הרז הדובע תונברקמ
.וטסירא יבבוח תא ברקל ,(ישילשה שדקמב

יסחי תא םיאטבמה תונברקה תא הוושמ ,ינברה "ןשידרט" ןוחריב ,לדנה 'ר
יפל) השאו-לעב לש ילאידיאה ישונאה רשקב תושיאה יסחיל םוקמל םדאה
.(תידיסח השיג יפל ,א"ע 'ז 'דהנסו ש"הש הבר 'דמ

.(רהזה) רבדמב ,ל"וחב הניכש יוליג ןיאש זמרמ "ארקיו"בש ןטקה ףלאה
...לא ארקיו"-ב םיפלאה יתשמ דחא ףלא וחכשש םירפוס ,ל"דש יפל
!ןוקיתכ ןטק ףלא וסינכה


תונברקה תברקה לע ל"דש שוריפ (ו

התיה אל תונברקה .תונברקה יניניע לע הרצקב יתעד תווחל יתיאר ןאכו
לאל הדות תתל םדא ינב ובדנתה יכ,ישונא ןוישר אלא ,'ה יוויצב םתליחת
אלמי ןעמל ותוצרלו ותמח ךכשל החנמ וינפל איבהל וא םהמע וידסח לע
גהנתמ אוהש ךרד לע םא יכ ויהולא םע גהנתהל םדאל ןכתי אל יכ,םתלאש
אלא הלובחת ואצמ אל םיהלאל החנמ איבהל םאובב הנהו ;םדו רשב ךלמ םע
ינב ראש תושרמו םתושרמ התוא םיאיצומ ויה התפרשב יכ,שאב האופרשיש
הלוע הנשעו תפרשנ התויהב םגו ,תופועהו תויחהו תומהבה תושרמו, םדא
לאה דובכל ףרשנה רבדהו ץםיהלאה לא הלע וליאכ םהל הארנ היה ,םורמל
ץםירחא םינינעיל השודק ןושל לאשוה ךכ רחאו ,שא דוקי ןמ שדק ול וארק
םכירדהל אלא ץתעדו המכח םעה תא דמלל התמגמ ןיא רשא ,תיהלאה הרותה
ינפמ הלא ,החוכב הז היה אלש אל ,תונברקה גהנמ הלטיב אל ,קדצ ילגעמב
לבא ,םתודימ ןוקיתלו םדא ינבל קיזמ אלו ומצע דצמ ער הזה גהנמה ןיאש
תולועב 'הל ץפח ןיאש םעה תא העידומ הרותה התיה םאש ,םהל ליעומ אוה
?וניכרד םתנ יכ עמב המו קדצנ יכ 'הח ץפח המ :ורמשאי רחמ ,םיחבזו
בהואו םגא ינב ישעמ לע חיגשמ לאהש הנומאה הרותה תודוסימ דחא תויהלו
תילכתב לאה רייוצי אחש המכחה ןמ היה ,םיערה תא אנושו בוטה ישוע
רייותיו טעמ ותלעמ לפשות לוכיבכ אלא ,תיתימאה ותגרדמ יפכ תוממורה
לבקמו םתקעצ עמושו םהישעמ לכ לא ןיבמה לודג ךלמכ םדא ינב תבשחנב
רודו רוד לכב אוה לבא ,דבלב אוהה רודב היה אל הזה חרכההו .םתוחנמ
תאירקו ורימזהי הליפתה לע הווצמ לאה היה תונברקה םוקמב םאו .הושב
הלודג התיה אל ,תונברקה לע הווצמ היה אל, רסומ ירבד תעמשה הרותה
םהידבועש ,םימעה יהלאש םהל הארנ היה יכ ,ןומהה בלב תמשרנ ותאריו לאה
ותדובע ןיאשוניהלאמ םידבכנו םילודג םה ,םיחבז המכ םהינפל םיבירקמ
ןומה אלו ,רודו רוד לכב ןומהה תדימ איה ןכ יכ .אמלעב םירבדב אלא
דבכמה ?םלצא דבוכמ והזיא :םתדימ איה ךכ םדא ינב בור אלא ,דבלב םעה
שקבמ וניאוויתודימ לע ריבעמ אוהש ימ םנמאו ;ותלעמ לידגמו ומצע תא
ךירצ וניאש יפ לע ףא תצאה יהלאו .םהיניעב בושח ונניא ,ומצעל הלודג
ונבלב ותארי איבהל ךרצוה ונתבוטלו ונתלעותל הנה ,םדו רשב דובכל
םעה בלב ותארי אובתש רשפא היה אל םהה םימיבש רחאו ;אטחנ יתלבל
בירקמ רוביצה היהש תונברקה ירפ הנהו .םהילע הויצ ,תונברק תלוזב
םברקב ןכוש לודג ךלמו הולא יכ ןומהה בלב םשרתמ היהש ,הז היה שדקמב
הםתושעב םהשו וינפל תויוצרה תודובע םהל הויצו,וילע םיביבח םהשו
דימת םהילע םיכישממו םוי םוי וילא םיצרתמ םה ותווצמב ןהה תודובע
הדעה לכ ךא ,ומצעל המב הנוב דחא לכ היהי אלש הרותה התויצו .ותבהא
הלילח הז היה אלו ;'ה וב רחבי רשא דחוימ םוקמב םהיתונברק תא ובירקי
היה ךא .(ב"ל 'פ 'ג קלח הרומב ם"במרה תעדכ) תונברקה השעמ טעמל ידכ
םעה לכל תויהב יכ ,תדה תרימשלו תודימה ןוקיתלו התחלצה המואה תבוטל
ויהיו הווחאה רשקב םתובל ורשקתיו דחא םוקמל םלוכ וצבקתי דחא שדקמ
היה .ומצע ינפב םעל החפשמ לכו טבש לכ היהי אלו ,תחא הדוגאל דימת
גאוד ובל היה אלו .ויחבז לבקמו ול הצורמ לאה היהיש דחא לכל קיפסמ
,המואל יללכ לומגה היהיש אוה הרותה ןוצרש תחת ,ותמוא ינב ארשל ללכ
וא החפשמ לצא הדובעה לקלקתתש רשפא היה םג ,הזל הז םיברע לארשי לכו
םהל ןעבקיו םייוגה תוקוחב וכלי טעמ טעמו ,היתוקוח תא ורימיו טבש
תויהבו ;וחבזו םהיתונב תאו םהינב תא םגו 'תי ינפל םיבעתנ םיגהנמ
המואה תמכסה הזל ךרטצת יכ ,קוכר רתוי לוקליקה דחר םוקמב קר הדובעה
,םה רוביצה תונברק הנהו .(ו"ט ו"ט רבדמבב יתבתכש המ ןייעו) הלוכ
'ה יכ םבלב םשרתיש ידכ ,לאה תדובעל שדקמו ןכשמ לארשיל היהיש ידכ
םכרדכ םתוא למוגהו םהישעמ לע חיגשמה םגיהנמו םכלמ אוהו םברקב
.וילא זומריש שחומ ןינע ילב ןומהה בלב הז םשרתי אלו ,םתולילעכו
ןחלוש וב היהיש ךרצוהו ךלמ לכיה תינבתכ שדקמה היהיש ךרצוה ךכיפלו
.ויתופכו ויתורעק ,ןחלושל םכיישה םילכהו םחל תכרעה ןחלושה לעו הרונמו


עשוהי רפסל ותמדקהמ לנברבא ייח (ז

ןב הדוהי ןודא ומש לודג לארשיב םילעפ בר יח שיא ןב קחצי רבגה ינא
ינב ישאר םישנא םלכ לנברבא ינבמ הדוהי ןב ףסוי ןב הדוהי ןב לאומש
.ל"צז ימואל הוצמו דיגנ דוד תיב תחפשממ ימחלה תיב ישי שרושמ לארשי

ה"נובשלב 'ה תכרב אלמ תיב תובא תלחה ןוהו תיב יתיבב יתייה ולש
רשועה ימטאב הכרבה תא 'ה הוצ םש ,לגוטרופ תוכלמב םאו ריע הללוהמה
,תוחוורמ תוילעו םיתב יל יתינב ,םדאה ינב תוגונעתו ינפל דובכהו
יפמ דרפי םשמו ,טפשמל תואסכ ובשי המש יכ ,םימכחל דעו תיב יתיב
קתע ןוה יתומוחבו יתיבב ,'ה תאריו תעדו םעט בוט םירפוס יפמו םירפס
ןוד ךלמה לכיהב ןנערו .םלועמ רשא םירובגכ הלודגו הרות םשו די הקדצו
השעי רשא לכו םי דע םימ דריו בר לשממ לשמו רובג ךלמ ו"שנופלא
חטוב ךלמ ,ץראב הקדצו טפשמ דסח השוע ןיד אסכ לע בשוי ךלמ .חילצי
והומכ ימו םכח םע ישאר ףסאתהב ךלמ ,ומעל בוט שרוד ערמ רסו ארי 'הב
חלשי םייחה ץע לא םג 'ה אבא אלו בוט לכשו ןח תעדה ץעמ לכא .הרזמ
דמע הלצהו חויר ,םחל םהל תתל ומע תא 'ה דקפ ורשועב ותקזחכו ,ודי
,ידי לע ןעשנ אוהו וילא בורק יתייהו יתבשיו יתדמח ולצב ,םידוהיל
.תיוה ךלהמ לבב יד אתוכלמ לכיה לע המדאה לע יח אוה רשא םימיה לכו
בקעי ינב ותלחנ לארשילו ומע לכל הצאנו החכותו הרצ םוי םויה יהיו
,דודש לפנ םש בכש רשאבו ,בכשמל לפנו ךשוח היה אוהה םויה ,ויריחב
הדפק וינולחב תומ הלע םידחא םימיבו ,ותובשי אל הלילו םוי םוחו רוק
והטחשתו הנב תא טוחשל תלכאמה תא חקתו יח לכ םא התיה איה ,ונמראב
רעוסי ץומכ והולאל וחכ וז רובעיו חור ףלח זא ,ץראה לכ ךרדכ טפשמכ
,הנשעמו ןשעמ ןיאב םרכב הכוסכ ןויצ תב הרתונו ,הבוראמ ןשעכו ןרוגמ
,םידוהיל לודג לבא דפסמו יכבו םוצב םהייח תא וררמיו םהילעמ םלצ רס
יל ולפנ םילבח יתלחנו יתייהנ ינאו ,הינאו הניאת הדוהי תבב בריו
ונב ךולמיו ץרפאו רפעכ לשמתאו ישפנ ךפתשת ילע ,'ריכבמכ הרצ ולבאב
לכנתהל וירש אונשל ובל ךפה ,עדי אל רשא שדח ךלמ ן"אוי ןוד ויתחת
םיבשויה תונידמה ירשו םימתרפה ויבא יבהוא לכל רכנתיו .וידבעב
רשבו וימצעמ םצע וילא םיבורקה ,הלעמו תומלש תגרדמב תוכלמב הנושאר
יתוא תתל םכלכ ילע םתרשק יכ ,םתא תומ ינב רמאל םהילא לכנתיו ,ורשבמ
אוהו) ךלמל הנשמו לודגו רש םהמ שופתיו ,דרפס יכלמ ידיב יצרא תאו
,םשפנל וחרב וסנ הרה םיראשנה ויחאו ,ברחב ותוא תמיו (ומע חטבל בשוי
,םהל בא תיב אישנ םרובג תמו םאיש לפנ יכ םתוארב וינפמ ולהבנ יכ
לכ תא ךלמה חקיו ,רבעו וזוגנ ןכו םיתמ ונלכ ורמא יכ תכלל וזפחיו
.הכלממה ערז לכ תא דבאיו םהל רשא לכ תאו םצרא

םדק ימימ ןעיב ,יפב המרמ ןיאו יפכב סמח אל לע ךלמה ףנאתה יב םג
םירשה תא המוצע יתבהא התיה (הלאמ םיבוט ויה) םינושארה םימיב אתמדק
םצועב ,תושק ילע ץראה ינודא שיאה רבד ,יתצע ומל ומדיו הלאה םיפדרנה
רבד הלאה םישנאה ושעי אל יכ ,רמאל םירשוקב יתוא ןתיו ונמטשי ודי
םישנאו .םשפנב הרושק ישפנו שפנה יתבו םירושקה הדוס יל הלגנ םא יתלב
ומכ םנושל וננש וממז יל רשא לכ תחקל ימעפ תוחדל ובשח רשא לעילב ינב
הכפהה ךיתבו ,יבל לע התלע אלו יתיוצ אל רשא הער ילע ורבדיו ,שחנ
,דמעת לא ילא הדר רבד ךלמה ,רמאו םיער יכאלמ תחלשמ ילא חלש הנהו
רבד רשא םוקמ לא ךלוה ימותב ינאו ,יעסמל ךלאו ינוצ רשא לככ שעאו
לא ילא רמאיו ידגנל דמוע שיא הנהו ןולמב ךרדב יהיו ,עיגמ ותדו ךלמה
רוגמ םיבר תבד יתעמש יכו ,איה הער תע יכ ךשפנ לע טלמה םולה ברקת
תמא ןיא יתיאר ךופה םלועו ,ותורכי תירב ךילע ישפנל םירמואה ביבסמ
ץראב רשא םישודק רז אלו ואר יניעו ,ץראב םיהלא תארי ןיאו ,דסח ןיאו
ומילע הלוע ולעפ אל ףאו ,טע אלב וטמוק רשא םב יצפח לכ ירידאו המה
ינא ,אב ינא אנא יבל לא ינא יתרמא ,םליח םירחאל ובזעו חלכ דבא
חקי וילעב שפנ תא ,עצב עצוב תודומח שיא וחיש תאו שיאה תא יתעדי
רמאי ימו ,ינעצביו ודי רתי תומ יכאלמ ךלמ תמח ,זב זובלו ללש לולשל
.ירכועב ויהי המהו ינופדרי המה ?ףסכו בהז ינליעוי המ ,השעי המ ול

המהו ינומרי המה ?בוט לכ םיאלמ םיתב םימרכו תודש יכחל וצלמי המ
המו בוט המ הנה ,ותערל וילעבל רומש רשוע ורשוע יהיו ,ימדל ובראי
לכ לע ןכ לע ,םימיה לכ לוזגו קושע קר יתייהו ,ישפנ תא תויחהל םיענ
םידליה ,'ה חיכוה רשא השאה ,יתלחנ תא יתשטנ יתבזע תאזה תרגאה ירבד
הליל דועב םוקאו ,ידבל ינא קר הטלמאו ,יל רשא לכו םיקלא ןנח רשא
ידיא אב םואתפ יכו ,יתחרב יכנא יתרבג ה"רצ ינפמ ,ימעפ ךרדל יתמשו
,ינש רועב הטלמתאו ,םרחה ןמ המואמ ידיב קדבנ אל ,הפוס ותבנג ץומכ
רבדב םיפוחד ואצי םיצרהו הערפ תיב עמשנ לוקהו ץראה לע אצי שמשה
ולוסיו וידודג ואובי דחי ,תימהל ומד תחא והושפתו ופדר ,רמאל ךלמה
הלילה לכו אוהה םויה לכ ירחא ופדר םינרתשחאה שכרה יבכורו ,םכרד ילע
ינא הלילה תוצחכ יהיו .יל ערהל םנתנ אל ילע 'ה תמחלמבו ,רבדמ ךרד
הצק ריע א"יליטשאק תוכלמ לא אובאו ל"אגוטרופ תוכלמ םירצמ ךותמ אצוי
ישפנ תא דוצל יל לוכי אל יכ אריו ,ן"ידרוא ה"ליד ה"רוגיש הפ הלובג
ביואכ ינבשחיו וינישב ילע קרח ופא רחיו ,'ה ינחלש ךרדב ךלאו ,התחקל
רחוסל רבוע םיכלמ תלוגסו בהזו ףסכ יל יתסנכ רשא לכב וידי חלש ,ול
,ילטלטמ בגא יעקרק יל רשא לכ תא חקיו ,איהה ץראב ינפל ויה רשא לכמ
יתרתסנ רשא םוקמה ןמ וינפל יתעוש לואש ןטבמ ,דירש יל ריאשה ילב דע
יכ ךל בוטה ,ךלמה העישוה יתקעצ ,ילע בותכ רפס תלגמב השעמה םויב םש
ינפחדת המל ,ךדבעל תוערה המל ?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה ?קושעת
.... ?ינבירת המ לע ינעידוה לא ומב


Back to the home page.