ןנחתאו
אי:ז-גכ:ג םירבד

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


ןיול ילימאו סלוג .רדו ,ןמדלפ האלו קרמ י"ע םרתנ הז ףד

:ןכות
."ןנחתאו" תשרפ לש עקרה .א
.השרפה תריקס .ב
.הרטפהה .ג
.לודג םע .ד
?הליפת המל .ה


"ןנחתאו" תשרפ לש עקרה .א

ונבר השמ רקוסש הריקסה תא םימייסמ ונתשרפ לש םינושארה םיקוספה תעבש
.רבדמב לארשי ינב לש םקלח תנמ ויהש תודיריהו תוילעה תונש םיעברא תא
ותומ וילע רזגנ רשאכ ללפתה רשא ותליפת תא הנושארל השמ ריכזמ וישכע
י"ע השוביכב רבכ חתפש ירחא ,לארשי-ץראל סנכיהל 'ה ול ריתיש השקב -
,לארשימ םיקלחל זא ושענש םיחטש - ןדריה-רבעב גועו ןוחיס תסבה
רבעש עובשה תשרפ ףוסב ראותמכ ,טבשה תיצחמלו םיטבשה ינשל םידעוימה
הרותה תריקס ,םירבד רפס לש ינשה שילשל השמ רבוע ךכב .(י"שר)
תא חתפל ,רקס התע הזש לבסהו תונויסנה ,םיסנה לכ תרטמ יהוז ;תוצמהו
אטח ,ןורחאה ערואמה .ןדעל תושונאה לכ תא בישהל ,תפומ-תמואכ לארשי
,םירתונל וליאו ,םיבר לש םתומל איבה ,רועפ תיבב תינומהה היגרואה
רסמ ,האלמ הבושת ה"בקה לא בושל םתלוכיב יכ רמאנ ,םמתכ תורמל
.וז השרפ תאירק דעומ ,באב העשת תובקעב םימוחינה


השרפה תריקס .ב

רתווי אלש ךכל התיה הנושארה ותגאד ,בורקה ותומ תודוא לע השמ דמולשכ
דיקפתל עשוהי תא הנימ אוה ,'ה רבד י"פע ,ןכ-לע ;גיהנמ אלל לארשי םע
אוה (ן"במר) התע .(אכ-זט:זכ רבדמב) הז ודיקפתב ותוא דדועו הגהנהה
הנופ אוה .ץראל סנכיהל תוחפל לכויש ,ןנחתה ומצע רובע םגש םעל רפסמ
וניבא םהרבא ומכ ,תויקל-אה םימחרהו ןידה תודימ לא ,"םיקל-א 'ה" לא
ןיאש ררבתי םא ,םימחרה ןעמל - (ב:וט תישארב) ערז ול ןתניש וללפתהב
ךכב הווח רשא תוקל-אה תיווח םלשותש ,ה"בקה תאמ שקבמ השמ .ודצל ןידה
- הלוכ ץראה האלמ 'ה דובכש תורמל) הבוטה לארשי-ץרא תא האריש
תובורמה ויתוכשלמ תחאב ימואל-בר עוציב-שיא םע השיגפל רבדה המוד
תניפב ,ותיבב ומע םישגפנשכ רתוי הברה הקזח היוחה ;םלועה יבחרב
,לארשי-ץראב "רד" 'ה - תיב ילענ וילגרלו תרטקמ ויפבשכ ,ותדובע
לש וז ותשקבל הנענ אל ה"בקה .(םילשוריב ולש "הדובעה-תניפ" וליאו
רתומ היהי ול ;ותניחתמ לודחל השמ תא הווצו ,לארשי םע ןעמל ,השמ
.הגסיפה שארמ קר ץראה תא תוארל

לכוי אל ילוא - ץראה ךות לא םעה תא גיהניש ידכ קזחל שי עשוהי תא
.אוהש גוס לכמ תוגיהנמ םעל רסחת זאו ,השמ תוחכונב גיהנמכ דקפתל אוה
תויהל אלב םיליגר םייח תויחל השמ לש ותלוכיב היה אלש ,םירמוא שי
רשאמ תומל ול היה ףידעשו ,לארשי ןיבל םיקל-אה ןיב תרשקמה הילוחה
ךפהמ ףקשמ הז שרדמש ,ריעמ גרבנירג םולש .ודימלת עשוהיב אנקל
השמ םייסמ זאו !םעה תא אוה גיהניש ןויערהמ השמ לש תירוקמה ותעיתרב
התע םא ,רועפ לעבב לפש תדוקנל ולפנש תורמלש ,שדחה רודל תרוכזתב
,'ה י"ע םהל הנתינש ץראה תא תשרל ולכוי ,הרותה תא יעבדכ וצמאי
.הב םהילע לטותש המישמב ודמעיו

,דבכ אטח לע וליפא ,םעל חולסל 'ה לש ותונוכנ תא הוושמ ירפסה
תפומ - םילק םייוקיל לשב ותוגיהנממ תיפוס החדומה ,השמ לש ובצמ םא
ותמ אלש הלא וליפאש ןאכמ זמרה .תידוהיה תוגיהנמהמ תוהובגה תושירדל
ולא שי םויה םג .רועפ לש ינאגאפה ןחלופה םע יהשלכ הדימב ורשקנ
טועבל לגוסמש ימל תינאגאפ הצרעהב תבשה תשודק תא רימהל םינכומש
תא "שובכל" םיכרצ םדא לש וירוגמ ריע ינבש ןויערלו ,רתוי בוט רודכב
םירחא ;ףוק לכל ודמלל רשפאש ,הז תועמשמ-רסח גשיהב תרחא ריע ינב
דימלתמ רתוי לגרודכ וצירעי אלו ,םילפש הכ "םיכרע" ץומיאמ וענמיי
תא ררבל םמצע תא וחירטי דוע םלוא ,לודג האופר רקוח וא לודג םכח
וא ,םריע ינב וחצינ םא תולעתה ושיגריו תועמשמה-רסח קחשמה תאצות
.ודיספה םא ןואכיד

הנממ עורגל אלו הילע ףיסוהל אלש השוריפ 'ה תרות םויקש ,הרותה תעבוק ךכ-רחא
הנפומ ,"רבד קמע"ה תעדל :םידחא םירואב תזכרמ ץיבוביל המחנ .(ב:ד)
םתשוחת י"פע עובקל םהל לאש ,תיתד היוח תווחל םיפאושה םישנאל הז ללכ
'ה תרותל ופיסוי אלש - םתבוח תולובג תא תיביטקייבוסה-תימינפה
אלו ,(?היצטידמ ,םיפוגיס ,תומוצ ,א"ז) יתד ןקרפ גישהל םירחא םיעצמא
,"םתוינחור" תא ,לוכיבכ ,םיליבגמהו ,םהל "םיחונ" םניאש םיניד ולטבי
םיררחושמ םמצע תא םיאורו ,תיטסימה םתוממורתה תדמעמ הטמ םיטיבמ םהשכ
ייח תמועל םיבר םידלי לודיג ,לשמל) תודהיה תווצמ לש הטושפה תועמשממ
טילחמה ,יביטקיבוס טופיש ותואש ,רמוא "רקי ילכ"ה .(היצטידמו הריש
.ונממ עורגל םג אובי ,ה"בקה רבד לע ףיסוהל

(ודדוע אל ףאו) וויצ אל ,ךדיאמ !'ה תא בוהאל תובייח םישנ םג לבא
רמוא (ה"י ת"מ) ם"במרה ךכ !הרותה לש םיטרואתה םימוחתב קוסעל םתוא
דומיל תא ריכזמ אלו ,'ה תבהאל הכילומה ךרדה םה עדמהו עבטה ידומילש
אל אוה ;תווצמה רפסב םדוק םינש םירבדה ינש תא איבה אוהש ףא ,הרותה
םיבר ל"זח ירמאמ לבא .ולא םייעדמ םידומיל תבוחמ םישנה תא איצומ
ישגרה םוחתב הפידע ףא וא הווש תינחור תוליעיו ךרע םיסחימ
םישנ .הנחמ םידמלנ היתוכלהש ,הליפתב טרפבו ,השאה לש יבטיאוטניא
;ולשל המוד תוישיאב" ,רמולכ --"ונוצרכ ינשעש ...התא ךורב" :תוזירכמ
,םהיתבב שדקמ רוציל תולגוסמ ןה קר .'הל תימינפ הבהא םכותב יונב
דומיל ירפ תא הרומתב לבקלו ,(שריה) םהינבלו םהילעבל הארשה ררועל
םיסנמה שי .ןהידלי לש תידוהיה תוהזו תוהמ תועבוק ןה קר .םהלש הרותה
ןמחנ 'ר -ולש ילנויצר יאה וא ילנויצרה ביכרמה תא תודהיהמ איצוהל
ק"דרה הרומה ,ןוגכ םילנויצאר םיטסקטו םינשרפב דומילה תא רסא בלסרבמ
.ארזע ןבאו

המגמ ליבוה ,הנש 90 ינפל ,ל"צז ,היחי 'ר ,חאפאק ףסוי 'ר לש ובס לבא
תככוזמה תילנויצארה הנומאה ךותמ םיטסימ םיטסקט דועו רהוזה תא ריסהל
בור .עדמו הרות לש תובישי תשר ןמיתב םיקה אוה .ם"במרה תטישכ םהלש
ןב לכשכ ,םלש םיקולא םלצ םירצוי דחיב השאו שיא קרש םיקיסמ םישרפמה
תישארב לאנברבא האר לבא) ינשה לש הביטקפסרפהמ םידמול גוז תב וא
םג ,תיביטקלס םג ץמאל הכירצ 'ה תבהאל תנזואמ השיג ךכ ;(זכ:א
תיטסימ תידיסח םגו ,(?תירבג) תידומלתו תיפוסוליפ ,תוילנויצאר
.(?תישנ) תיביטיאוטניאו

לכשו םוחת לכב ידוהיה לע עיקשהל ץרמ המכ רחב 'הש ,ריבסהל היה רשפא
איה וליאכ ,הלוכ תעמשמה תייחדל ליבוהל רבד לש ופוסב הלולע הזרפה
לכ תליכא תא רסא 'הש הוחל רמוא שחנה .םייחה תא ידמ הליבגמ
ץעמ הליכאה רוסיא ,לטוהש דיחיה רוסיאה לע איה רתותש ידכ ,ןגה ירפ
רוסיא תא וילע הפיסוהש ירחא הזה רוסיאה לע תרתוומ ןכא איה ;תעדה
תושק תועיבת דלימ וא דימלתמ םיעבות םא !תורחא תועד יפל ,וב העיגנה
.תודרמתה איה האצותה ,ידמ

,דמשוה רועפ לעב רחא ךלהש ימ לכ ךיא רבכ וארש ,ךכ לע עיבצמ השמ
הז ןינע שרפמ ארזע-ןבא .םויה ותואב םלוכ ויח 'הב םיקבדה לכש דועב
רבדמ קוספה ,קוק ברה תעדל וליאו ,םידוהיל תומ איבמ אטחהש ,תילולימ
םינווכמ וייחו ,היחה איה תימצעה ותימדתש ימ - םינחור תוומו םייח לע
ייח ףוס אוה תומה ירהש ,"יח תמ" אלא וניא ,תואנהו חכ תגשהל רקיעב
,היחו השיגר המשנ םיפקשמ וישעמו וירבדש ,'הב קבדש ימ ,םלוא .היחה
שיש שיגדמ השמ .ופוג תומ תורמל ,םלועל תמ וניאו חצנה םע רשק ןנוכ
הרות םויק םצעבש עיצמ ן"במרה ;לארשי-ץראב הרותה יניד לכ תא םייקל
העיבתהשו ,תיתפומה הנוהכה תנידמ ,לארשי-ץראב קר ירשפא אוה יתימא
דליש תווצמל המודב ,ליגרת םשל אלא הניא ץראל-ץוחב התוא םייקל
ןורתפ) תומואה ידיב לארשי םע דוביכל איבת הרותה תרימש .ןמייקמ
רה דמעמ .ה"בקה לא םעה תברקמ תעבונה האצות ,(?תיברעה היעבל ירשפא
םייקל ידכ תעדומ תונרע לע רומשל שי ;הישנה ךות לא שולגל לולע יניס
.(י"שר) הז ימואלניב םוסרפ

תנעטל !ןיטולחל העטומ י"שר לש ושוריפש ןעוטו ,קלוח ן"במרה
לכל תעדומ תושיגר אלל תווצמה םויק ינפמ הרהזא ןאכ שי ,ן"במרה
יפכ ,ןכפוהל רשפא ,תרחא .ונתינ ובש רשקהה ,יניס רה דמעמבש תולגתהה
לכ ילוטנ הרגיש ינחלופל ,םייתד םידוהי לצא תובורק םיתעל םיאורש
,ישילשהו ינשה רודל הרותה תרבעה ענמית ךכב .'ה לא רשק וא תיתד היוח
תרוסמב קר רבודמה םא ,וזמ-הרתי ;הארשה ילוטנכ תדה ייח תא ואריש
תמיא לכ התונשל רשפא ,שממ 'ה רבד אלו ,רבעה ילודג ידימ הרסמנש
.תמאב םייתרוסמ-אל םידוהי לש םתנעטכ - םיצורש

לכ אלל ה"בקה עיפוה םש ,ברוחב תיטמרדה תולגתהה תא בוש רצוי השמ
.הרסאנ ,ומצע עבטה תדובע וא ,עבטב תויומד תדובע .תומד וא הרוצ
ךרדב ןושאר דעצכ עבטה תדובע י"ע 'ה תדובע תא ראתמ ם"במרה
הברק סחי םידוהיל ,םירצמ תאיצי ירחא .(.ז.ע :.ת .מ) םילילא תדובעל
םילולע ,לארשי-ץראב וססבתיש רחאל ,םידוהיהש ריהזמ השמ .'ה לא דחוימ
ברקב ןטק טועימכ רזפתהלו םצראמ תולגל ךכ לשבו םילילא תדובעל תונפל
,ריהבמ י"שר .םייח ילוטנ םילילא ודבעי םנמוא םש ,תורחא תומוא
ןתוברת תא רבד לש ופוסב ומדקי ונתולג תוצרא ןינבב וניתומורתש
םילילא דבועל המוד ץראל ץוחב רדה לכש ןייצמ ן"במרה וליאו ,תילילאה
תושיא ינינעב קימעמה ונויד תרגסמב ,ןידמע בקעי 'ר .(ב:יק תובותכ)
םיכרעה תא טא-טא םיגפוס םידוהיהש ןעוט ,(וט:ב ץ"בעי תולאש) םויכ
תוברתה לש (יקל-אה ןוזיאה לומ ,תולילא=) םיינוציקה םידדצ-דחה
.תושיא ינינעמ תירצונה הדילסה תא זנכשא ידוהי וגפסש ומכ ,תחראמה

,יקסנרש ,הוושה) םיצמאתמ םא 'ה תא תולגל רשפא ,הלוגב וליפא
םלבקי אוה ;תולגה תורצ ירחא 'ה לא ובושיש םפוס ,םידוהיה .('ץיבלדנמ
תבישל הז עטק סחיימ ן"במרה ;הפקת הנדוע ותירב ירהש ,םיברה וימחרב
תחא המוא תאצוה ןכו הלוכ המואל 'ה לש ותולגתה .לבב תולגמ לארשי
הרוקמ לע םיעיבצמה ,םיידוחי םיירוטסה םיעורא ןה תרחא המוא ךותמ
'ה לוכיבכש םינעוטה ,םאלסיאהו תורצנה ,ךכ םושמ ;הרותה לש יקל-אה
אלש ,ונממ תאזכ תולגתה התייה םהל םגש םינעוט אל ,ותעד תא הניש
.(ירזוכ) םהיתובאמ ותוא ועמש רבכ אל םא ,הזכ רופיסל םישנא ונימאי
.תובאה תירבמ םלוכ םיעבונ ץראה שוביכו יניס רה דמעמ ,םירצמ תאיצי

ירע שלש תאצקה ,תדחוימ הוצמב הארשהה תאלמ ותריקס תא םייסמ השמ
דוע היה אל רבכ השמל רשא שוביכב ףסונ דעצ ,ןדריה רבעב רשא טלקמה
רקסו םעב השמ ףזנ ,ירומאה שוביכ ירחא קרש ,הרותה השיגדמ בוש .קלח
העדל .שדחה רודל םימיאתמה םייוניש םהב שיש ,תורבידה תרשע תא בוש
ורתי תשרפבש םירבדה תרשע וליאו ,השמ לש ונושלב ורסמנ ולא קר , תחא
ינב תארי תא הפי ןיעב האור 'ה ,תרחא העדל .ה"בקה לש ונושלב ורסמנ
תרשע ירחא ,'ה רבד תא ריבעי השמש שקבל םתוא האיבמה ,וינפמ לארשי
אלש ,"תיתד הוונע" לש תיסופיט םידגנתמ תסיפת) תוחולה ינשבש םירבדה
.(הבר השודק ןכו הבר הנכה שרודה רבד ,תיקל-א הבריק ךות אל רשא רהמל
ויעגמב ותוקוורב ראשנ השמ דועב ,םהיתוחפשמל ובש םידוהיה ראש
תוקבדה תדמב ןולשכה ןכו החלצהה םייולת לארשי םע לצא .'ה םע םיכשמנה
לכו םוי אובי ;י"שר) אוה דחא "םיקל-א"ו "'ה"ש ,רמאנ לארשיל .הרותב
תיטרפה ותוישיא תא תמאותה הוצמ איה 'ה תבהא .(והולבקי ןכא תומואה
לכבו ךבבל לכב ...תבהאו" --(ץישפיל םייח) ויבאשמ תאו םדאה לש
,םינבל ריבעהל שי הרוהה לש בלה לא תורדוחה םילמ ."...ךשפנ
לע ...הלאה םירבדה ויהו" -ןושלה הצקב דימת תויהל ןהילעו
."...םב תרבדו ךינבל םתננשו .ךבבל

(הבשחמ) ונשארו (חכ) ונעורז לע 'ה ירבד ,תוזוזמו ןיליפתב וניווטצנ
,ונעמל ונדבע אלש ,םינענכה רשועמ האנההש ,הרהזאל םדוק דוע ,ונירעשו
.'ה לש ומעזב הוולמה ,םילילאה תדובע לא 'המ םידוהיה תא טיסהל הלולע
ונגושגשב תיתדה ונתנומא תא תונתהל ,א"ז ,"'ה תא תוסנל" ונילע רסאנ
םירשי תויהל םידוהיה לע .(וננעמל ושעייש םיסנב וא) ונתחלצהבו
ןיא םיידוחי םיניד ירהש ,ץראל םייואר תויהל ידכ ,יללכ ןפואב םיבוטו
לכ תא םייקל רשפא ,אסיג ךדיאמ .ירשפא בצמ לכ לא סחייתהל םחוכב
תניחבמ דילסמ וליפאו שפיט תויהל תאז לכבו ,תוילמרופה תווצמה
ןודל לוכי 'ה קרש רמוא ם"במרה ,ןכ ומכ ;(ן"במר) תללוכה תוישיאה
-ןוכנל םימרוגה לכ תא ךירעהל לוכי אוה קרש) םדא לש תללוכה תוישיאב
;קידצ אוה ,בוט 51% והשמש טילחמ אוה םא .(ב-א:ג - הבושת 'לה האר
ונלש תיתד-תונויצה תוחילשהו םירצמ תאיצי תא ןנשל ונילע !עשר - ךפהה
.םיאבה תורודה ינזואב

םיתוועמה ןענכ יממע תעבש יפלכ ידמ ינמחר סחי ינפמ 'ה ריהזמ בוש
םע םילשהל םהילע רשא ,(תבורעת יאושינמ האצותב םויקב דוע םניאש)
תדובע תא לובסל ןיא .ץראה תא בוזעל וא ,ז"ע ילב ,תידוהי לארשי
ירשקב םמע רשקתהל רוסא .דימשהל שי םהילילא תאו ,םהלש םילילאה
ותורחביה .םהילילא תטלשהל איבהל םילולעה ,(תבורעת יאושינ) ןיאושינ
לע םא יכ ,וחוכ לע וא םעה לדוג לע תתתשומ הניא ,'ה םע ,לארשי לש
םינכומ ומש תשודק לע רשא ,ה"בקה םע ולש םידחוימה הבהאה יסחי
;לארשי תנידמבו בלצה יעסמב ,קחצי תדיקעב ומכ ,תומל וליפא םידוהיה
.בכעתמ םיתעל שנועה עוציב ךא ,ערה ישוע תא שינעמ 'ה ,רבד לש ופוסב
קפסמ אוה ;ושע ןכש בוטה טעמ לע ,הטמל ןאכ םרכש תא םלשמ םדוק אוה
ולדגי םהש דע הכחמ אוה םיתיעלו ,הבושתב רוזחל תובר תויונמדזה םהל
לש ונינ - חרוק ינב ,ןומעמ והישאי ,זחאמ והיקזח ומכ םיקידצ םיאצאצ
חלצומה םייחה חוטיב תויהל לוכי םידלי דילוהל !קרב ינבב דמול יקצורט
!ךלש רתויב

תווצמה 613-ל תויסיסב תוירוגטק םה (חי-ו:ה) תורבידה 10
תרשעל וקינעהש תיזכרמה תובישחב וטיעמה ל"זח .(הידעס) תוטרופמה
םוי אלו ,תבש -יעיברה הרבידהמ םימלעתמ המ םושמש ,םירצונה תורבדה
לכל שי ,לארשי םעל קר םינפומ תורבידה תרשעש ףא .ישיש וא ןושאר
ןינעב תוטלקו םירפס האר) חונ ינב לש תווצמה 7 -הרותב קלח תושונאה
םיבורמה היקוח לע תבשה תא םירמוש םידוהי קר .(.פ.ו.ת לצא הז
:תורבדה 10 לש םינושארה םירסמה תא םימשיימ םה ךכב ;םיבכרומהו

תעב ומכ ,הירוטסיהב ברעתמו תואיצמה לכ לש דימתמה ארובה אוה 'ה
וללה תויסיסבה תוארוהה .דובעל םיכירצ ,ותוא קרו ,ותוא .םירצמ תאיצי
אל ,םירוה דבכל ,אושל ומש תא תאשל אלש לארשי תא תווצל תוכישממ
תוסנל וא אנקל אלו ,רקשב דיעהל אל ,ףוטחל אל ,רחא תשא תחקל,חוצרל
.רחאל ךיישש אוהשמ ,ץחל תועצמאב גישהל


הרטפהה .ג

תותבש עבש תואב ,באב העשתל זומתב ז"י ןיבש תונערופה תותבש שלש ירחא
קרפ היעשי) ומחנ תבש איה ,"ןנחתאו" תשרפ תבש ,הנושארה תבשה .המחנה
ה"בקה לא בושל לארשי לש ותלוכי תשגדומ הרותב ונתשרפבש ומכ .('מ
אטח ,רועפ לעבל תוקקדזהה לש ארונה אטחה ירחא וליפא ,האלמ הבושת
איבנה שיגדמ ךכ ,תוירע יוליג םע םילילא תדובע לש םיטנמלא בלשמה
תולג ירחא םג ,לארשי םע תא דוקפל הדיתעה המחנה תא הלא וירבסהב
ועורזו ,אובי קזחב םיקל-א 'ה הנה .םילילא תדובע יאטחב העיקשו הכורא
ימ וארו םכיניע םורמ ואש" !וינפל ותלועפו ותיא ורכש הנה ;ול ךלשומ
,חכ ץימאו םינוא ברמ ,ארקי םשב םלכל ,םאבצ רפסמב איצומה - הלא ארב
."רדענ אל שיא


ןיקנה הדוהי 'ר תאמ -לודג םע .ד

,לודג םע לארשי םע תא הנכמ הרותה :הלאש .ח-ה:ד תא ארקנ ואוב
?דואמ וטק םע םלועמו זאמ היה ידוהיה םעה לבא .'ה תווצמ תא םייקמה

"םימשה יבכוככ" ויהי ויאצאצש םהרבאל חיטבה 'ה ,תמא :הבושת
ימכ לארשי תא ראתמ השמ ,(בכ:י ,י:א) םירבדב לבא .(זי:בכ תישארב)
וקיפסה וליאו םירבג 600,000 קר זא ויה ;"םימשה יבכוככ םיבורמ" רבכש
ןענכל סנכי לארשי םעש הזירכמ הרותה לבא .םהרבא תכרב תא םישגהל
:תוצרחנ עבוק השמ .(א:ז םירבד) םכממ םיבורמו םילודג םיוגב םש םחליו
םימעפל סחיתמ "לודג" .(ז:ז) "םימעה לכמ טעמה םתא יכ..."
לודגה ל-אה" תא ריכזמ השמשכ .תוכיאל תופוכת םיתיעל לבא ,תומכל
תסנכה ישנא ןיבו םיאיבנה ןיב תקולחמל :טס אמוי האר - זי:י) "ארונהו
ילוא) ןבומכ ,ותומכל אלו 'ה תונוכתל ןווכתמ אוה ,(ושוריפב הלודגה
םע לצא ;לדוג לש האצות איה תולדג םימעה בורב .(.פ.י -ותאירב לדוגל
.תירסומו תיתד הגרד לש ןינע הז ,לארשי


?הליפת המל .ה

קר לבא)ונתליפתל הנועו ןיזאמו ,םייק םיקולאש החנהה לע תכמסנ הליפתה
ונא .(גי:טכ והיעשי ,זי:חי תישארב ;םיצור ונחנאש ומכ ,םימעפל
רבכ 'ה לבא .הריזגה עור תא םיריבעמ הקדצו הליפת ,הבושתש םיזירכמ
המ בוט יכה עדוי ,ולאוגו לארשי רוצ ,םימשבש וניבא .תומי השמש טילחה
ןיבהל רשפא ?ןנחתהל המל ?תוחמל המל .השמ תא בהוא ירה אוהו ,ונל בוט
;ילע עיפשמש המ לכ לש תואלפנלו םיסינל שיגר השענ ינא - חבש תוליפת
הבוט תרכה לש םוצעה בוחל שיגר השענ ינא -תוינויגה הידוה תוליפת םג
תיתדה תיוזהמ הנבהל השק םינונחת תליפת לבא .םירחאלו 'הל בייח ינאש
.ותעד תא הנשי אוהו 'ה תטלחה לע קולחל רשפא ןכש ,הנממ עמתשמ -
ינפל דוע הנוע 'ה םימעפלו ,(זט:ז והימרי) רסאנ ןכא רבדהש םימעפ
םינונחתב זירפהל םג רוסא ;(כ:ט לאינד ,דכ:הס והיעשי) ללפתמ םדאהש
.(:בל תוכרב)

,כ:חכ תישארב) ךליאו םהרבאמ 'המ םינונחת תשקב םיאצומ ונא לבא
טי-וט:טי 'ב םיכלמ ,ט-ו:ז עושהי ,ב-אל:בל תומש ,גכ:חי ,ד-בי:דכ
ויארוק לכל 'ה בורק - (חי:המק םיליהת) ךוותמ ףאב ךרוצ ןיא .('וכו
ןואגה -יבר וא ךאלמ םושב ךרוצ ןיא ;(.גי ,א:ט תוכרב ימלשורי) תמאב
םישנאל לבא ."םכילע םולש" ומכ םיכאלמל תוליפת לטיב ןכא אנליומ
תוכרב) ךלש דצב םתוא קיזחתש בוטו הליפתה חוכ תא שי ,םימיוסמ םילודג
(גכ ,ח:ג תינעת ,:דל

ץרוח םהיפ לע םינוירטירקה דחא איה הליפת :(חי:ד םירקיע) ובלא
גישהל םינויגהו םייעבט םיעצמא ול ןתנ םג אוה לבא ;םדאה לרוג תא 'ה
להנימ דמולש ימ .וינונחתל תונעהל 'ה תא עינמ םהב שומישה ;ותרטמ תא
רילפ .ג 'ר .טושפ רצלממ ףסכ רתוי השעיש חינהל ריבס ,ב"הראב םיקסע
םייח - םוקיב תורשפא לכל לופכה לאיצנטופה תא רצי 'הש רבסה עיצמ
לש תישפוחה הריחבב יולת לעופב שממתיש המ .'ודכו רשועו ינוע ,תומו
ינא ,הליפתה תועצמאב ;הכרב אשונ ילכל ומצע תא ךופהל לוכיה ,םדאה
ןכל .ייחב תויורשפא רפסממ דחא תא גישהל ינוצר תא דדועמו עיבמ
השיג .יפוס ןיא חוכ שי תדמתמו תנווכמ הליפתלש עבוק (תוכרב) א"שרהמה
תוליפת תועצמאב .םיריכמ ונאש השמ לע התימ רזג 'הש הריבסמ תרחא
ךירעמ הכ "ינשה השמ"ש רשפא ;שדח השמ רצונ ,ידוסי שפנ ןובשחו תוזע
,םדאה תונשל הדעונ הליפתה .הזכ שנוע ול עיגמ אלש םייחהו םיקלאה תא
.(א:א הליפת ,הקזחה די) הווצמ איה הליפתש עבוק טושפ ם"במר .םיקולאה תא אל

:הליפתה תא רידגמ (ה-ד:א הליפת ירעש ,םיקולא תיב) טיבמ
חוכב וגישהל לגוסמ אוה ןיאו ,ול ץוחנש רבד 'המ שקבמ םדאה הב הלועפה
תא קפסמ 'ה -הליפתל םיקוקז אל םיכאלמ ;ךאלמ אלו -םדא :ומצע
ימחרל הינפ איה הליפת ;שרוד אל -שקבמ .הז ילב םג ,םהיכרצ לכ
-'המ .ונקדצב וא וניתוכזב אל ,ותלמח ללגב תינענ הליפתה ;'ה
.תורתומל אל -ץוחנ רבדל .רוצי ףאל ללפתהל רוסא ;םיכאלממ אל
םיושע םדבל ויצמאמשכ קר ללפתי םדאה -דבל וגישהל לגוסמ וניאש
-'ודכו המחלמב חצנל ,הסנרפ גישהל הדבל הליפתה לע ךומסת לא .לשכהל
.(ירפיסה יפל ,חי:וט םירבד) םמצעל םירזועש ולאל קר רזוע 'ה

תא זא ךירעמ םדאה .רבדבש ןויגהל רשק ילב ,ללפתהל םדאה עבטמ ילוא
וליפאש עבוק דומלתה .םתוא ול תתל טילחי אוה םא ,'ה תונתמכ ויתולעמ
"ןידה תדמ לע םימחרה תדמ רבגתת" ?ורודיסב בותכ המו ."ללפתמ" 'ה
רבכ אוה -'ה לש ותערכה וא וטופיש תא הנשמ אל הליפתה ךכ .(.ז תוכרב)
,תועמדל ביגהל םיושע ותבהאו וימחר ,תאז תורמל .ךיתונעט לכ לע בשח
ול שיש םינועיטה לכ תורמל ,הרוה .הליפתה תורוש ןיבש הבהאלו רעצל
אל תועמד ירעש .ויתועמדל ענכהל יושע ,ץפח אוה רשא תא ודלימ עונמל
יתלבהו תיחצנה תיפוסניאה תוהמה ןיב לידבמ רהזה .(בל תוכרב) ולעננ
הליפתה .תוריפסה ךרד ומצע לע ליטמ אוהש םוצמיצה ןיבו ,'ה לש הנתשמ
רשפא ;שורדש המ לע םדאה תא תדקממ םג הליפתה .ןורחאה לע קר העיפשמ
עבקה תוליפת ךכ .בצמה תא ןקתל ותלוכיבש לכ זא השעי אוהש תווקל
לע םג ללפתת דימת ;ולש אל םה םא םג ,םדאה יכרוצ לכ תא תוריכזמ
רבעה תא תונשל ומכ ,ירשפא יתלבה לע אל לבא ,(:טכ תוכרב) םירחא
לע ותומד םלצ ןיבו ארובה ןיב תרושקת לש רשג איה הליפת .(ג:ט תוכרב)
.ץראה ינפ

ול שי לבא ,ללפתהל ביוחמ אל ירכונש קיסמ ןייטשנייפ השמ 'ר
סחיב םישנה תבוח תא הוושה ;דכ ה"וא ,השמ תורגיא) ןכ השוע םא הוצמ
האמב תאז וזירכה) לתוכב הכרבב םילבקתמ םירכונ .(רפושו הכוס תווצמל
ףא .(ז:ונ והיעשי) םימעה לכל ארקי הליפת תיב יתיב יכ ..." ;(!םירעש
סיסבה אוהש הנומא התואמ תעבונ איה ,חונ ינב תוצממ הליפתה ןיאש
.(סבוקיי'ג .ל) םלוכל

ודרטוה תודיסחה ילודגש ןייצמ סבוקיי'ג .ל :תידיסח הליפת
לע תמא תפשה ומכ ,םינונחתה תוליפת בור לש תויכונא לש תמיוסמ הדיממ
הליפתה ךרע רקיע ,ללפתי אוהשמל קוקזש םדאש רורבש ףא :ז:חי םיליהת
השקב .ויכרצ תשקב לע אל ,ה"בקהל חבשה ,המצע הליפתה לע ותנווכשכ
בונמירמ שריה 'ר .הליפתב 'הל תונפל ול המרגש איה כ ,תונעהל זא היושע
ומצע לע ללפתמ אל קידצ -םודס לע קר ,קחצי לע ללפתה אל םהרבאש ריעה
רתוי טושפ רבסה !וייח לע ללפתה השמ לבא .םירחא לע קר ,וידלי לע וא
ינפל .םודס תא ךופהל אל ,קחצי תא בירקהל םהרבא לע הויצ 'הש אוה
ול שיש ימ קר .יוארכ ללפתיש ללפתהל זנאצמ יברה גהנ ,ללפתהש
דוגינב .(ןמחנ 'ר) ונעי ויתוליפתש הכזי םיבוט שונא יסחיו הנומא
קר לבא ,השעמהמ רתוי הליפתה תא שיגדמ אוה ,תודהיב תורוקמה בורל
התואל םדאה תא תוסינכמ י"אל תומורת .(רילפ .ג) םיקידצה ילודגל
.(ןמוינ .ל) הליפתה תנווכל תעיסמה הכז הריוא


The T.O.P. home page


Back to the home page.