תישארב
ח:ו-א:א תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


הוצמ רבב תישארב תשרפב הרותל הלעש ,ןוסיול ילא י"ע םרתנ הז ףד
ל"ז ןוסיול דוד טרוק ויבא תמשנ רכזל ,ולש

:ןכות
.תישארב תשרפ לש עקרה (א
.ב"יצנה לש תישארב רפסל החיתפה (ב
.תישארב תשרפ תריקס (ג


תישארב תשרפ לש עקרה (א

םירבד רפס תאירק תא ונמייס הבש ,"הכרבה תאז" תשרפ ,רבעש עובשה תשרפ
ידוהיה םעה לשו השמ לש דחוימה ודיקפת ןויצב הרמגנ ,הלוכ הרותהו
לש ועויס םהל חטבוה ;עשוהי תגהנהב לארשי-ץרא שוביכ ףס לע דמועה
הרותה ךכ ,לוגע םלועהש ומכ .םייתימא הרות ייח ויחיש יאנתב ,ה"בקה
תא םיאצומ ונא עתפל ,ךכ .תילכת אלו תישאר אל הל ןיא - תירוזחמ
עבשב זמורמכ ,םויסה וק לש וכשמה םצעב איהש ,קוניזה תדוקנב ונמצע
לש התויכשמהל ףסונ זמר .הרות תחמשב םיפיקמ ונאש תוילגעמה תופקהה
השמ לא 'ה רבדיו' :ןוגכ ,תישארבל אובמ לש ורדעיהב תוארל שי הרות
,יחטש טבמב ,םיאור ונניא ,תאז לכ תורמל ;...תישארב :רמאל יניס רהב
בלשב וניבא םהרבא לש ותעפוהל דע ,לארשי-ץרא וא לארשי-םע םע רשק לכ
הסיפתה תא תללוכ תישארבל י"שר לש הנושארה ותרעה .רחואמ רתוי הברה
לש ותנעט תא קידצהל אלא בתכנ אל - תישארב לכ - האירבה רופיס לכש
תא בישהל ,תפומ-תנידמל תויהל הדיתעה ,לארשי-ץרא לע תולעבל לארשי-םע
.ה"בקהל הלוכ תושונאה

(תישאר תועצמאב ,א"ז) "תישארב" החיתפה תולימ תא י"שר ריבסמ ךכ-רחא
םיארקנה ,לארשילו הרותל תונווכמכ ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב
רשקהב ןיחבהל רשפא ,י"שר אלל םג .םלועה ארבנ םנעמל רשאו ,תישאר
לע תודהיה תא םירקבמ תורחא תותד ינב .ומצע טסקטה ךותמ ידוהיה
,תבש תרימשו ןוזמה תורשכ :ןוגכ ,תימשג תוגהנתה השיגדמ איהש השגדהה
,ןושארה םדא תא הווצמ ה"בקהש ןושארה וצה םלוא .רוהרהו הליפת םוקמב
לע םדאה רבגתי םא ;םיוסמ ירפ לש ותליכא רוסיא אוה ,ימלועה-ללכה
;רתוי םדקתמ ישונא חותיפל תונפל לכוי זא ,ונממ לוכאל תיתייחה ותוואת
רופיסב .םדאב תטלושה איה היחה דוע לכ ,ךרע לכ רסח המשנה חותיפ ירה
םדוק דוע תירותסמהו השודקה תבשה לע םיעמוש ונא ,ומצע תיעבטה האירבה
.לארשי םע י"ע קר התומלשב רמשית רשא תבש ,והשלכ ידוהי לש ותריצי

ומכ ,ומש רשא - םדאה י"ע תרבודמה ,תירבעה ,שדוק ןושל ונל שי ,ףוסבל
הפשה .םיירבע םישרשמ רזגנ ,חנ לשו וינב לש ,ותשא לש םהיתומש
י"ע תרבודמ ןושלכ ,רחואמ רתוי הברה ,תשדחתמ תונושלה לכמ הקיתווה
שי שודק רבדל קר ירהש ,הרתיה התשודקל זמר ,ינרדומה ידוהיה םעה
ןושארה םדא לש וייח ינויפיא .תוינמז-לא לשו תוינמז-לע לש תונוכת
םימעל עייסל ,ןהכל וא ,תפומל-םדא רצויה ,לארשי,םעה י"ע םיכשמנ
לכ רוקמ ,ה"בקהש ,איבנה היעשי שיגדמ ונתרטפהב .ןדעל ומע בושל םירחא
תא עידומ 'הש ומכ ."םייוגל רואל" לארשי םעב רחוב אוה םג ,םויקה
ישעמ ,ץראו םימש לש ,שגדומה ךא ,יוגה-יתלבה רסמה י"ע ותלודג
י"ע תיקלא תוגהנתהל םדאה תלוכי תא עידוהל לארשי םע לע ,ךכ ,האירבה
.(שריה 'מ - ב"מ היעשי) הפטהב וא הקעצב ךרוצ לכ אלל ,ומויק םצע

וליאכ ,ונתשרפ לש תיחטש האירקב הנומטה הנכסה תא תלטבמ םג הרטפהה
דבלמ .םהב ברועמ דוע וניא ,תישארב ישעמ תא םילשהש רחאל ,ה"בקה
תזמורה ,לארשי םעל 'ה ןיב תירבל םידע שמשל ץראלו םימשל השמ לש ותאירק
אל שיגדמ היעשי ,ידוהיה דועייבו האירבב ה"בקה לש תדמתמה ותוליעפל
אוהש אלא ,דחי םג היגרנאה לשו רמוחה לש ירוקמה םארוב היה ה"בקהש קר
.האירבב ובוט תא שדחמ ךכבו ,עגרו עגר לכב ץראו םימש אורבל ךישממ


ב"יצנה תאמ תישארב רפסל החיתפ - רבד קמעה שמוח (ב

'מב אתאידכ רשיה רפס םיאיבנה ינפב ארקנ ,תישארב רפס ארקנ רפסה הז
הבותכ איה אלה :(גי:י) עשוהי 'סב תוארקמ ינש לע (אע הכ) הרז תדובע
הנה ,תשק הדוהי ינב דמלל רמאיו :(חי:א) 'ב לאומש 'סבו ,רשיה רפס לע
בקעיו קחצי ,םהרבא רפס הז :ןנחוי 'ר שרפמו .רשיה רפס לע הבותכ
ןיבהל שיו ,(י:גכ רבדמב) םירשי תומ ישפנ תומת :רמאנש ,םירשי וארקנש
וא םיקידצ אלו דוחיב םירשי םשב וניתובא תא םעלב ארק המל םעטה
םעלב :םירשי יונכב דוחיב רפסה הז הנוכמ המל םגו ,המודכו םידיסח
ראבתנ ןיינעהו ,יוניכה הז ילעב ומכ ותירחא אהיש ומצע לע ללפתה
קידצ 'וגו ולעפ םימת רוצה :קוספה לע (ד:בל םירבד) וניזאה תרישב
היהש ,ינש תיב ןברחב ה"בקה ןיד קידצהל רמאנ אוה רשי חבשד ,אוה רשיו
אל ךא ,הרות ילמעו םידיסחו םיקידצ ויהש ונשריפו ,לתלתפו שקע רוד
הז תא הז םבלבש םניח תאנש ינפמ ,ןכ-לע םימלוע תוכילהב םירשי ויה
.סרוקיפאו יקודצ אוהש ,'ה תאריב םתעדכ אלש גהונש וארש ימ תא ודשח
,תיבה ברחש דע םלועבש תוערה לכלו הגלפה ךרדב האנש ידיל הז י"ע ואבו
אלא ולאכ םיקידצ לבוס וניאו אוה רשי ה"בקהש ,ןידה קודצ היה הז י"עו
אוהש ג"עא ,תומימקעב אלו םלוע תוכילהב םג רשיה ךרדב םיכלוהש ןפואב
.ץראה בושי תוסירהו האירבה ןברח םרוג הזש ,ש"של

ןירדהמל 'ה יבהואו םידיסחו םיקידצ ויהש דבלמש ,תובאה חבש היה הזו
ויה םא וליפא ;םלועה תומוא םע וגהנתהשכ םירשי ויה םג ,ןירדהמה ןמ
ומכ ,םתבוטל ושחו ,הבהאב םמע וגהנ םוקמ לכמ ,םירעוכמ םילילא ידבוע
תישארב) םודס לע ללפתהל וניבא םהרבא חטתשה המכ םיאור ונאש
,םתעשר רובע האנשה תילכת םכלמ תאו םתוא אנש אוהש ג"עא ,(גל-גכ:חי
תשרפ הבר שרדמבו .םמויקב ץפח םוקמ לכמ .םודס ךלמל ורמאמב ראובמכ
קדצ תבהא :וניבא םהרבאל ה"בקה רמאש הז לע אתיא (ט"מ קרפ) אריו
ונייהו ,'וכו כ"ע ןעישרהל אנשתו יתוירב תא קידצהל תבהא - עשר אנשתו
,םירשימב ךלוה ןבה ןיאש ג"עאש (ה-ד:זי תישארב) םיוג ןומה באכ שממ
תא םרבא רבד לע אלפנ א"דו ןכ קצוה ןכו,ובוטו ומולש רחוש םוקמ לכמ
קחצי היה חנ המב וניאר ןכו .(אי-א:גי תישארב) ךל 'פ ראבתנש ומכ טול
סייפתנ ויערמו ךלמיבאמ סויפ ירבד טעמבו ויאנשממ סייפתהל וניבא
.(ד-בכ:אכ תישארב) ומוקמב ראובמכ ונממ ושקבש הממ רתויה קפואב

םירבד ;טכ-בכ:אל תישארב) ןבל לע ול הרח בטיהש רחא וניבא בקעיו
,םיכר םירבד ומע רבד םוקמ לכמ ,'ה ילול ,ורקעל שקבש עדיש ,(הכ:וכ
אלו ,תובא לש ןתודפק :(ד"ע קרפ) הבר תישארבב הז לע ורמאש דע
.רהמ ומע סייפתנו.םש דע ,םינב לש ןתונתוונע

דחוימה םלועה םויקל ךיישש המ :א"דב תובאה תוכילהמ ונדמל הברה ןכו
תובא השעמ לע רשיה רפס ןכ-ומכ ארקנ ןכו ,האירבה רפס אוהש רפסה הזל
,וישעמ עור לע אלפתהל לוכי היה אל שדוקה חור תעשב םעלבו ,טרפה הזב
,םלועה תומוא איבנ אוהש ירחא בקעיו קחצי םהרבאכ ,דיסחו קידצ וניאש
היה יוארש םאש א"דב וכוליה עור לע אלפתה ןכא - האמוטה רוקמב ושארו
בקעיו קחצי ,םהרבא ינב המהש רשאב האנש תילכת לארשי תא אנשל ול
רקעל שקבל וינפל יואר היה אל םוקמ לכמ לבא .השודקה רוקמב םשארו
תומ ישפנ תומת :קעצ הז לעו ,םלועה םויקב הרשי ךרד וניאו ,המלש המוא
הז ארקנ המ לע הפי בשייתנ ונרבדבו ,האירבה ימייקמ ונייה ,םירשי
.האירבה רפס אוהש ,רשיה רפס רפסה

,תינרדומה לארשי תא הנגמ אוה ךיא ,לאשנשכ ,ל"ז רמטסמ יברה
וניבא םהרבא רמאש המ קר ונל רסמנש ,בישה ,םודס ןעמל ללפתה םהרבאשכ
.םמצע םודס ינבל רמא המ רסמנ אל ךא ,ה"בקהל

שאר לש תובבלה-תממחמ ותוישיא תא חביש קילאיב וליפא :ב"יצנה
ידימלתל הלודגה ותבהא תא שיגדה - ב"יצנה - ןיזלו תבישי ,ותבישי
ךא ,הבישיב םמוקמש שיגרה אל ,לוח ידומילל דגנתה אלש דועב .םימכח
.הנליוומ א"רגה תובקעב ,ך"נתה דומיל תא הבישיב יוארה ומוקמל ריזחה
םתשירד תא ןיטולחל החד אוה .עובשה תשרפב ימוי רועיש דמיל ומצע אוה
,תודרפנ תויסקודותרוא תוליהק םייקל םימייוסמ םייתד םיגוח לש
הווטצנ לארשי לכ יכ ,המואה בלב ןויגפכ יהירה תאזכ הצעש ושיגדהב
תביח ןוגראל ףרטצה אוה .(ב"מ הבושת ,רבד בישמ) תחא הדוגא תושעל
,ץראל הילעב ךומתלו והומכ גוהנל םייתד םידוהי דדועו תינויצה ןויצ
םא יכ ,םיתשילפ ץרא בושיי תמגמ ותרשי אל ויתומורתש םג שיגדה ךא
ברקב ורמשיי היתווצמו הרותש ידכ ...השודקה ונצרא תוממש םוקיש
תיתד תוישיא לש ויונימ תא דדוע אוה .('ג הבושת ,רבד בישמ) היבשוי
"םיוליב"ה) םינוליחהש הלחתהב עיצהו ,הרותה י"פע תובשייתהה לע חקפל
בושייה ןמ םייתד םידוהי ואבוי םמוקמבשו ,ל"וחל התיבה וחלשיי (הרדגב
.םילשוריב ןשיה

תא וביטיה יכ ,םיו"ליבה לע ןגה ףאו ומעט תא ב"יצנה הניש ךכ-רחא
הלשממה י"ע הרגסנ ,ןיזלוו ,ותבישי .הטימשה רתיהל דגנתה אוה .םהיכרד
סינכהל וא הידימלת רפסמ תא דוע ליבגהל בריסשכ ,1892-ב תיסורה
ךכ לשב ונממ רצבנו ,ךכ בקע השלחנ ותואירב .לוח ידומיל התרגסמב
ויה וינב .םישדוח 18 רבעכ רטפנ אוה .הצר ןכאש יפכ ,ץראב בשייתהל
הטיסרבינואה תארקנ ומש לע רשא ,ןליא-רב ריאמ 'רו ןילרב םייח 'ר
.לארשי לש תחאה תיתדה

ךא ,הנש האממ רתוי ינפל תישארב רפסל הלא תונשרפ ירבד בתכ ב"יצנה
םיגוחה יפלכ םירבוג רוכינלו האנשל םידע ונא :םויה םג םיפקת וירבד
םינגמהו ויתוגאדמו יללכה רוביצה תויעבמ םמצע תא םירfנמה םייתדה
הנורחאל ךרענש להקה סכט .בבל-בוטבו הבהאב וילא ,ונפל םוקמב - ותוא
ןוגכ) םיימיטפואה םייתדה ןיבש לודגה דוגינה לע עיבצה יברעמה לתוכב
ישארה ידרפסה ברהו ץיבבולמ ר"ומדאה ,לארשיל םיישארה םינברה 'בכ
.םייטרפה םיניינעב תעה התואב וקסעש םיימיספה םייתדה ןיבל (םילשוריל
םינבר המכ םיקלוחשכ האב ב"יצנה לש ןברוחה תרהזאל תפסונ אמגוד
ךות ,דובכב םתעד תא עימשהל םוקמב :הלא םימיב םירחא לע הרותב םילודג
םתוא םינגמ םה ,םהיתימע לש תובוטה םהיתונווכו םתדובעל תוחבשת תקולח
.םהירבד יארוק רוביצ ינפב הרותה תותלד תא ךכב םירגוסו ,לכו לכמ
תנידמ לש תוינחורה שודיחב להקה דמעמ היה המידק לודג דעצ ,םתמועל
הרותה רפסמ האישנ ארקיש ךכב - המואה ףוג תא רבכמ אל הבישהש לארשי
.לארשי לכ יניעל - תאזו ,ומע יבויח רשק ולוכ םעה םשב רשאיו

עבטב קדצהו ןידה תדימב ושמשב ראותמה ,ה"בקה :הריקס
ןמז יקרפ העבשב ולוכ םוקיה תא ארוב ,(אירטמיגב עבטה=ו"פ=םיהל-א)
תונב תופוקת אוה "םימי" לש ליגרה ושוריפש דועב ."םימי" םיארקנה
.תוכשוממ תופוקב םינש לש - ףסונ שוריפ םג אל שי ,תועש עבראו םירשע
םויל דע הארבנ אלש ,שמשה י"ע תועשה עבראו םירשע ןב םויהש ןויכ
ךרד ,דואמ תוכשוממ תופוקתל תמאב ןווכמ "םוי" חנומהש ןכתיי ,יעיברה
רודכ ליגל עגונב (!םש היה אל שיא) םינעדמה ישוחינ תא בשייל תירשפא
תשמח תאש עובקל איה תרחא השיג .ןיינע ותואב תידוהיה תרוסמה םע ץראה
םע ןושארה ,םדאה תדלמ םינומ םינשה הנומשו םיעברא תואמה עבש םיפלאה
בירחהו 'ה השעש תידוהיה תרוסמה איה תישילש השיג ;תישפוח הריחבו לכש
םה םהידירששכ ,ץראה רודכ לע הלא ונייח תא ארבש םדוק םיבר תומלוע
םימה ינפ לע תפחרמה םיקל-א חור .םינוש תומוקמב םילגתמה םינבואמה
תויח םהב ןיאש םימה לש םלגה רמוח ךותמ םייח לכ ארובכ תראותמ (ב:א)
דיתעה ,תויקולא ויתונוכתש ישונאה חישמה לש וחורכ ןכו ,(קנומ ,א)
.ןדעה םלוע תא םקשל

דוע ןושארה םויב רוא ןתונ 'השכ ,(ן"במר) הרוצ-רסח רמוחמ ארבנ םלועה
רואה רדעה קר ונניאו ,ארבנ רבכ ךשוחה) םיימימשה םיפוגה תאירב םדוק
רוא אוה ,ךשוחה ןמ לדבנה ,הז ילויה רואש ,ורמא ל"זח .(ז:המ היעשי -
ריאהל םוי לכ 'ה לא ונתליפת ;אובל דיתעל םיקידצל זנגנה רתוי בגשנ
,אבה םלועב השדחה ץראהו םישדחה םימש"ל המודב ,ןויצ לע "שדח רוא"
תאירב ינפל א:א תישארבב םירכזומה םיירוקמה ץראהו םימשה תא שדחיש
רבודמש ,רמוא יילה םונורטסאה .וניזאה תשרפב ן"במר - יחכונה ונמלוע
.תוקחורמה תויסקלגה רואב

םימל םינוילעה םימה ןיב םילידבמה םימשה תא 'ה ארב ינשה םויב
וז ,תבאוכ ךא ,הצוחנ הלדבהש ריבסמ ,ד תישארב ,לודגה שרדמ .םינותחתה
."בוט"כ הז םוי השעמ רואיתמ ה"בקה תא תענומ דחא רמוחב

תעפוה לע הווצו םימה ךותמ עיפוהל השביל םרג 'ה ,ישילשה םויב
לש הז בלשב רבכ תישפוח הריחב לש והשלכ דוסיל זמר ילוא שי :היחמצה
םיצע קר וחמצ ךא ,ירפכ םהש םיצע המדאה חימצתש הווצ 'הש ךכב האיבה
- ילוא - זמר ,ירפה םעטכ ץעה םעט היהי ,אובל דיתעב :ירפ ואשנש
תורטמהמ תוחפ אל םיקפסמו םייתועמשמ ויהי םויה םיעגיימה םיעצמאהש
םויב קר עיפוה היחמצהו םשגהש ,הרותה תרמוא (ה:ב) רתוי רחואמ .ןמצע
םויב העריא תירוקמה היטנה קרש ,םירמוא שי ;םדאה תעפוה םע ,ישישה
איה היחמצה תוברתהש ,םירמוא םירחא ;(שריה) היחמצ לכ אלל ,ישילשה
.םשגלו םדאל הניתמהש

םוי ןיב תימימש הלדבה םשל םימשה יפוג תא 'ה ארב יעיברה םויב
יעיברה םויה תא האור י"שר .הרואת תורוקמו םידעומו תותואכו הלילל
רשפא תראמ הלמה תא ירהש ,הפגממ תומל םילולע םידלי ובש הללק םויכ
האירבב םירוסחמל זמר ,הלמה לש רסחה ביתכה לשב םימשב תראמכ םג ארקל
ייחב ונבר ,תאז תמועל .םילשהל רומא - האירבב ףתושכ - םדאהש תירוקמה
לש התרימשו התעפוה ןוגכ ,המצע האירבה ךותל םיארבנה םיסנה תא ןייצמ
םויה םגכ ,ןפוא לכב !םימיה ךות לא ססומתהל הכירצ התיהש ,השביה
םימגפש ךכל זמר ,םיינדרמה ויצע לע ישילשה ומכ ,"בוט" ארקנ יעיברה
לש לארשי תנידמ ומכ - (קנומ 'א) הבוטה תומלשב םיעגופ םניא םילק
י"ע ךכ ספתנ חרכהב וניא םגפכ שונא יניעב הארנהש ךכל ילוא וא - םויה
החונ תוירבה חור ןיאש לכו..." - גי:ג תובאב בותכה תורמל ,ה"בקה
'ר דדוע ךכל המודב .(רנרל 'י) "ונמיה החונ םוקמה חור ןיא ,ונמיה
ןה תוללוכה ןהיתועפשהש תויוליעפמ וענמיי אלש םישנא ףסוי בקעי
חריה .ןהילא תוולתמה תולק תוילילש תועפשה ינפמ תוששח לשב תויבויח
,הירוטסיהה לכ ךרואל קבאיהל ךישממה לארשיל למסכ ספתנ "הלילב לשומה"
תא ריאמ אוהשכ ,בוש קזחתמהו שדחמ עיפומה ךא ,םעפ ידימ הרואכל םלענה
.יחישמה ורואב שמשה לא תוותשהל דיתעו הכשחה "ליל"

תופועה .םימה ינכוש לכ ןכו םימשה תופוע לכ םיארבנ ישימחה םויב
וליפא רשפא - םיגדה וליאו ,הטיחש םינעוט םהש ךכב םיקנויל םימוד
תמועל ,תויחו תופוע םע םיישגרה ונירשקל רשק ילוא שי !םייח םלכאל
.היברו הירפ תכרבב םתוא ךרבמ 'ה .םיגדהמ ונלש רוכינה תשוחת

רשקב "ץעונ" כ"חאו ץראה תויח לכ תא ה"בקה ארב ישישה םויב
בושח םדאהש ,הארנ .(וכ:א) ונתומדכ ונמלצב םדא השענ :םדאה תאירבל
ימל ,הלאשל רשאב .עבטב ותטילשו תישפחה ותריחב םע רתוי יתייעבו רתוי
ריכמה ,רהוזה :תודחא תומילשמ תוירואת שי ,םיבר ןושלב 'ה הנפ
רמוא ,ותוהמ םוצמצ תדימ לע םיססובמה ה"בקה לש םייאמצע םיטביהב
בגשנה באה- טביה םע רבדמה אוה ,הניכשה ,'ה לש רתוי תוחנה םאה-טביהש
,ב אכ) ערהל תלוכיה וכותב שיש רוצי תאירב השעמל ףרטצהל ברסמה ,רתוי
'ה תא תואור רתוי תוטושפ תוסיפת :(רילפ 'ג י"ע שרופמ (ג בכ דע
םדאהשו הנעמל ארביהל דיתע הינודאש הל עידומהו האירבה ראש לא הנופה
לע ףסונ ,ןיבהל לגוסמ אוה התואש האירבה ראש לכ לש תודוסימ בכרומ
םדאה לא הנופ ה"בקהש ,רמא קי'ציבולוס ב"י ברה ,םיקלא םלצב ותויה
,חכב-םיקלא םלצכ קר םא יכ ,םלש וארוב אוה ןיאש ,ול רמואו ידיתעה
ראש לכ .(םדא השענ) ותאירבו וחותיפב עייסל בייח - םדאה - אוהש
בייח םדאה קר :םהילאמ םתלועפ תא לועפל םיתנכותמו םירצונ םירוציה
.ערל בוט ןיב רוחבל ומצע תאירב תא "םילשהל"

םדאהשכ ,תונירקמה םדאה ינפל ןווכמ "םיקלא םלצ" ,ן"במרל רשאב
שודקה שיאה ,םירופיכה םויב לודגה ןהכה הארמ ;ינחורה ובצמ תא ,שודק
תונברוקה תדובעב קסועה רתויב שודקה םויב רתויב שודקה םוקמב רתויב
ויאור לכש ךכ ,םדאבש םיקלאה םלצ תא שממ ףקיש - רתויב השודקה
לשל םימוד ותרוצו והנבמש םדאה ףוגל תנווכמ םיקולאה תומד .וגגומתה
תא ותרוצב ףקשמה ףוגל ןווכמ םלצהש רמוא ,ותמועל ,שריה .ומצע םלועה
תמאה םע המלשה תנייצמ תומדה וליאו ,םלועב םימש תוכלמ לש היתונוכת
;םיקלאל תומדיהל לוכי םדאה ןיא .ה"בקה לש השודקהו קדצה ,הבהאהו
ךיישמ ,לשמל ,ונרופסה .ול הריתסב דומעל אלש תוחפל ,לוכי אוה ,םלוא
םדאה םג ,'ה ומכ .םדאה לש םיימינפה ויבצמל תומדה תא םגו םלצה תא םג
;תרכזומ ותומד ןיא (זכ:א) ןאכ ךא ,םיקלאה םלצב ארבנ אוה ;עבטב טלוש
רישי רשק לכ דבאמ שונא רוד רשאכ ,וב רשא םיקלאה םלצמ דרפנ םדאהשכ
ותומד קר ול תראשנ ,(הרז הדובע תוכלה ,ם"במר האר ;אכ:ד) 'ה םע
םגו םדאל םג .(הבר שרדמ) םישנא דובכב ותוכזל (א:ה) הב ידש ,תיקלאה
.חונ לש ורודל דע ,ןוזמ תגשהל היחמצה תכלממב קר גורהל רתוה היחל

אוהשכ ,תבשה תחונמב האירבה לגעמ תא רגוס ה"בקה ,יעבשה םויב
םיקלא םשב ה"בקה עדונ ,הזה רופיסה לכב .השדח תרצוי תוליעפמ לדח
קר ספתנ םדאהו עבטה יקוח לש ישיא-יתלבה םהינודא ותויה תא למסמה
.עבטה ךלמכ

דקמתמ ,ץראו םימש לש םהיתודלותו םתילכתב קסועה ,אבה האירבה רופיסב
דימת ארקנו עבטה יקוח ברקב םיישיאה ותגאדו וסחי אושנכ םדאב ה"בקה
ובייחב ,(םיקולאה אוה 'ה :םירופיכה םויב וניתוליפת איש) םיקלא 'ה
רוסאה ירפהמ לכאי אלש ,ותווצמל תייצל ישפוח ןוצרבו תומישמב םדאה תא
שפנ קר ראשיהל רחוב ךא ,םייח תמשנ תא הפ לבקמ םדאה .ןדעב רשא ןגב
ךרוצה תא התע םדאה שח ,ה"בקה י"ע הווצמה ישפוח ןוצר לעב רוציכ .היח
לעש 'ה שיגדה הליחת .גוויזב יתייחה ךרוצה תאו היוול-תבב ישונאה
,דיחיה רוסאה ץע ה תא ריכזמ כ"חאו ,ןדעב רשא םיצעה לכמ לכאל םדאה
העוטה הוחו) םיקלא םשב ה"בקה תא ריכזמ שחנה ;ערו בוט תעדה ץע
לכ תא האור הרותב םחלנה םדאש ומכ ,רסאנ לכהש ןעוטו (ויתובקעב
ררחשל - יתימאה םדוקפתב םוקמב םייחה תא םיגרוהכ םיכנחמה 'ה ירוסיא
םדאה .םייחב הכאלמה תופתתשההו ןויערל תועמשמ תתלו וירצימ םדאה תא
לגוסמה םהיניב ןיאש ןיבמו םירוציה לכל (םתוהמ תא ןחוב) תומש ארוק
תאש ךכ ידכ דע ותוא תקפסמה ,השאה תא ארוב 'ה יזא ;וילא סחיתהל
.הילא ריבעמ אוה "םירוה"ב ותוקבד

אתיירואדמ ןיד לש דמעמ ןתמב וא (א:טכ ןירדהנס) רתי-תוקידאב ,איה
םדאה היהיש ,שחנה ירבדל המיכסמ ,(א ןתנ 'רד תובא) ןנברדמ גייסל
ןמ התליכא י"ע 'ה תווצמ תא הרפמ כ"חאו ,ץעב ועגי קר םא התומת-ןבל
ןיבהל ,ךלמה המלשכ ,ולכי ןכל םדוק רבכ) השיא םע דחי ,רוסאה ירפה
דוע ולכי אלו ערל הקזח הוואת ופקתנ התע .(!םישחנ לש םתפש תא וליפא
לכ תא שינעמ 'ה .תורוהט שדוק תונוכתבכ תוינימבו םוריעב תופצל
השיאה לשו שיאה לש םכרד לע וליאו ,רפע דע לפשומ שחנה :השולשה
לכ םא תארקנה איה ;חופיטבו הנזהב איהו שוביכב אוה - םיישק םימרעומ
לכ יפ לע :תישארב תשרפמ ,היברו הירפ ,תחא הוצמ איבמ ךוניחה רפס .יח
תבו דחא ןב - הדלוהה תבוח תלטומ ודבל רבגה לעש ,ם"במרה קסופ ,תועדה
אוה דוע לכ םידלי דילוהלו ךישמהל וילע .דילוהל םילוכי םה םגש תחא
.(תלהק י"פע ,א:בע תומבי - עשוהי 'ר יפל ,ם"במר) יח

םיבורכה ;ןדעב 'ה יצחלמ םיררחתשמ םה ,התומת ינב תויהל םהילע רזגנשכ
םש היהיש ידכ (שאה תרות=) םייחה ץע ךרד תא םירמוש תכפהתמה ברחהו
היהנ ,אטחש ןוויכ .(קי'ציבולוס ברה) (ויאצאצו םהרבא) םדאה בושב
ויחא ,לבה תא ןיק גרוה םש ,ךשמהב עיפומ םשה קר ןכלו ,קודא םדאה
לוקשה שנוע) הלוג ןיק .'ה יניעב ןח אוצמל תינחור תורחתב ,ריעצה
.ויודיו ירחא ,ןגומ ךא (רתוי רחואמ םידוהיה תולג תא הוושה ;תוומל
תתחשהמ םלועה תא ליציו ,תש ,ויחא ינבמ אובי ,חנ תושונאה יבא לבא
.לובמה


The T.O.P. home page

תידוהיה תרוסמה תא ץיפהל ןויסינ אוה ,הינשרפו הרותל ןוכמה .פ.ו.ת
.םירשעה האמה לש הנונגיסבו הנושלב תירוקמה

'חרב םילשורי לש ידוהיה האירקה םלואו עדימה זכרמ תא ליעפמ .פ.ו.ת
תשרפ יפד 3,000-מ רתוי רואל םיאיצומ ונא .ודרקה לעמ ,52-54 ד"בח
םירפס םיעיצמו תואצרהו םירועש םימייקמ ונא ,תירבעבו תילגנאב עובשה
רשפאש םיידוהי םיאשונב ואדיו יטרס ונל שי .תוצופנה תונושלה בורב
התבחרהלו ונתוליעפ ךישמהל עייסל ןיינועמה לכ .םשכורל וא םהב תופצל
.םילשורי 52-54 ד"בח .פ.ו.תל המורת חולשל ןמזומ

י"פע חלשית ,תילגנאב וא תירבעב ,עובשה תשרפ לש המלש תיתנש הרדס
תיעובש הספדה ןמממ ח"ש 360 ;תוחפה לכל ח"ש 75 לש המורת תרומת ,השקב
.דחא ינרות ואדיו-טרס וא


Back to the home page.