חלשב
הריש תבש
זט:זי זי:גי תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

:ןכות
.חלשב תשרפ לש עקרה (א
.םירבדה תועמשמ יבגל תובשחמ (ב
.הרטפהה (ג
.וילשה תרות (ד
."חלשב" תשרפבו ,היפרגומדב ,הילעב םירוהרה (ה

חלשב תשרפ לש עקרה (א

םישומח םתוא איצוה ה"בקה ,םירצממ לארשי ינב תא הערפ שריג רשאכ
,םידוהיה וטלמיי אמש - םיתשילפה םע המחלממ ענמיהל ,ףוס-םי ןוויכל
הלעמ (ו:ב) אבר שרדמ !םתלהבב םירצמל הרזח ,בר-ברעה םהיוולמ תובקעב
םירפא ינב 300,000-ב םיתשלפה ושעש הטיחשב היה הרוקמ וז הלהבש ,הרבס
הלא ,השמ תגהנהב הלואגל וניתמה אלש (200,000- ןתנוי םוגרת יפל)
תא ומע הלעהו ףסוי תא רכז השמ .רתוי םדקומ תולעל לפנ-ןויסנב ואצי
ינב עסמ תא ,הלילבו םויב ,וליבוה 'ה לש שאו ןנע ידומע .ויתומצע
.רבדמב םתוהש תנוש םיעברא ךלהמב םמע ורתונו לארשי

.השקה רבדמה םע םינפ לא םינפ םמצע תא םידוהיה ואצמ ,םתיאל םעיגהב
םעפב הערפ תא תוסנל ידכ - םירצמ תארקל הרזח - עתפל םתוא בבוסמ 'ה
דומעל ץמואה ובלב עטינ בוש .ושאייתה םידוהיהש ןימאי הערפ ;הנורחא
יופצכ גהונ אוה ,ונלגרוה רבכש יפכו ,תויקלאה חכה תוגצה לומ ןתיא
רבעשל םירצמ-ידבע ירחא ףדור אוה ,הלוכ תירצמה המחלמה תנוכמ םע דחיו
ויניתנ תא ריזחהל איה תישארה ותרטמ ילוא .ףוס-םי תודגל דע
לארשי ינב .םנוחצנ עגרב לארשי-ינב לא ופרטצהש ,"םעה" ,םיידוהי-אלה
,םתוא עיגרמ השמ .וז האקתפרהב וחתפש לע רעצ םיעיבמ םה ;םילהבנ
הלועפ השורד :ךכ לע קלוח 'ה םלוא .שורדה לכ תא השעי 'הש םהל עידומ
רשא ,ףוס-םי ךות לא המידק דועצל םיווטצמ םידוהיהו - הליפת קר אלו -
םירצמה .השבי םהיניבו םימ תומוח יתש ובציתיש ךכ ,עיקבהל דיתע השמ
לא (שאהו ןנעה ךרד) יקלא טבמ הנפומ ,רחשה תולע םע .םהירחא ופדר
ידצב םילפונ תובכרמה ילגלג .הממשל םהינחמ תא ךפוהו םירצמ תואבצ
יליט תא הדיצה םיטיסמה ,םינטקה םיחרופה םירודכה תא הוושה -םיכרדה
םימה וליאו ,םיה תייצח תא םימילשמ םידוהיה !םיירוס-םייסורה 7-אס
.םירצמה תא םיעיבטמו םיבש

.השמ לש ותוחילשבו ה"בקהב הנומאו הארי םיאלמתמ םידוהיה הז בלשב
םירצמ תלפמ לע םיזירכמ ,הרישב 'ה תא םיחבשמ םה ,םתובהלתה אישב
בשייתהל לארשי תא איבי 'ה .םיידיתעה םהיביוא לש םתמיא תא םיפוצו
תיחצנה 'ה תוכלמ תא הנבנ ,ךילהתה ףוסב ;ושדקמ תא תונבלו לארשי ץראב
(ןרהא תוחא) האיבנה םירמ .לארשי תנידמ -שארב תדמוע רשאכ - תימלועהו
םג ופרטצהש ןכתיי) היתובקעב םישנהו ,תולוחמבו םיפותב תאצוי
תירוביצ הגיגח דמעמב הציחמ ומיקה וא ,םירבגהמ וקחרתה ;המצע הרישל
הלוכי איהש קספ ףסוי הידבוע בר -ץיבוביל המחנ 'פורפ הוושה - ?וז
.ש בר ;הציחמ ירוחאמ קר לבא ,ךש .א בר לש קספ דגנ ,םירבגל דמלל
.ליגרכ םינברה תא דמלל הכישמה איהו םהיתשל בל םש אל ןיקסיר

ךא ,םימי השלש םימדקתמ םה ,וז איש תדוקנ ירחא רבדמה לא םהינפשכ
םימ שי םש ,הרמל םאובב תונולתב תפלחומ תובהלתהה .םימ םיאיצומ םניא
הארמ ה"בקה .םה םירמ םימה ירהש ,תותשל הפיט וליפא ןיא ךא ,עפשב
תרותב אלמ קוסיע וקסעי םאש ריהבמו םימה תא קיתמהל רשפא ובש ץע השמל
"םידבע תיב" ,םירצמה לש "םתמר"ל רדרדיהל ולכוי אל ,'ה
תונייעמ הרשע םיתש ואצמ םש ,םיליאל םיעיגמ לארשי ינב .םהלש-םהירציל
האור אוה ;תיטסימ הניחבמ הז ןיינע חתנמ ן"במרה .רמת יצע םיעבשו םימ
:הוושה) םינקזה 70 םיצעבו ,לארשי יטבש רשע םינש םימה תונייעמ 12-ב
.(ןויקיקה תחת הנוי ;ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא ;חרפי רמתכ קידצ

םיעגעגתמ רבכ לארשי ינבו ,םירצמ תאיצי לש המרדה ירחא דחא שדוח קר
,ן"במר יפל) ...תחא וילש תחורא םידוהיל ןתונ 'ה !ירצמה רשבה ריסל
- םימש ןוזמ לש טירפת םהל קפסמו (הלק תימוי ברע-תחוראב רבודמה
טקלל היה הבוח .הנומא לש םירסמ וב שישו הנש םיעברא ולכאיש -"ןמ"
ויה .דיתעל עגונה לכב 'הב ןימאהלו ,םהמ עבתנכ ,ומויב םוי ידמ ותוא
הנתינש הלופכה הנמל דוגינב - בקרנ ןמהו םהילע סעכ 'ה ;ותייצ אלש
.תבש תארקל ישש םויב

ןמ וב שפחל תאצל אלו תיבב וב ראשיהל בוטש םוי ,תבשה יקוח תא ןתנ 'ה
דג ערזכ :ןמה תא הרידגמ הרותה .(!ופי רעש תברקב תוינק ךורעל וא)
.ןורכזל ןוראה ינפל החנוה ןמ תנצנצ .שבדב תיחיפצכ ומעטו ,ןבל

אבו תופירחה םהיתונולתמ סאמנ השמל .םימל אמצ םעה ,םידיפרב בוש
ואצייש ידכ ,ברוחב רוצב תוכהל השמ לע הווצמ 'ה .ה"בקה ינפל הנולתב
תרוקיב חתומ 'ה ןיא .םעה ינקז תוחכונב ןכ השוע השמ .תותשל םעל םימ
קוחרמ קלמע עיפומ עתפל ;"...'ה תא םיסנמ" םהש רמוא השמ םרב ,םעה לע
השמ דועב .(חי:הכ םירבד הוושה) םיפייעבו םישלחב הכמו לארשיב םחליהל
ןוחצנה .ברקל םעה תא ליבומ עשוהי ,ודיב ולקמו העבגה שארב דמוע
עלס לע בשייתמו ףייעתמ השמשכ .וידי תא םירמ השמ רשאכ אקווד ,לארשיל
רוחו ןרהא םיקיזחמ ,(םימחול לארשישכ חונה אסכה תא הצור אל אוה)
'ה תובייחתה תא םושרל השמ לע .המחה תעיקש תעב ,ןוחצנל דע וידיב
"רפס" יבגל תויורשפא יתש הלעמ ארזע-ןבא .רפסב קלמע רכז תא תוחמל
ן"במרה .ונידיב דוע ונניאש ,"'ה תומחלמ רפס" וא הרותה רפס וא ,הז
תוחמל החטבהה תא .הרותה רפסב אקווד רבודמהש ןעוטו וז תורשפא החוד
חבזמ הנוב השמ .עשוהי לש ותעדותל םג רידחהל השמ לע קלמע רכז תא
רוד לכב קלמעב םחולה ,'ה סכ לע די שיש זירכמו ,"יסנ 'ה" ול ארוקו
.('וכו יפאדק ,תפארע ,רלטיה ,םינבלצה ,אמור)

םירבדה תועמשמ יבגל תובשחמ (ב

םירצמב השעש יפכ ,לארשי ינב ןעמל םיתשלפב םחליהל היה לוכי 'ה
קיסמ ל"ז ןרוג ברה .("ןושירחת םתאו ,םכל םחליי 'ה...")
ינפב המחלמ-ןברס םעכ אלו ,תפומל םע ,הלוגס םעכ לארשי םעב ץפח 'הש
תומרומה וידי תוכלוה שארב רשאכ קר חצני םלוא ,שודק םנמא ל"הצ .עשרה
-ןוחצנה תא ואיבהש ןה השמ לש וידי םא לאושו המת דומלתה .השמ לש
רשאכ .םידוהיה לש םהיתובילל דקומכ קר ושמיש וידי -"!אל" :הנועו
יפלכ םיטיבמ רשאכ ;חצנל םפוס ,הרותה תא םימייקמו 'ה לא םיללפתמ
ןיב לדבה ןיא ,תינוליח-תיצרא הביטקפסרפב לכה תא םיאורו ,הטמ
.ורבגתיש הביס ןיאו ,םירחא םימע ןיבל םידוהיה

הריצי תוכאלמ לע ןוצרמ רתוומ ידוהיה ."הלועפב הנומא"כ תגצומ תבשה
,ילולימ יוטיב תתל קר אל ידוהיה לע ;הפיאשה םלוע תא שטונו תומיוסמ
םלצנל וילעשו ,'ה תתמ אלא ויתוחוכ ןיאש הסיפתה יפ-לע תויחל שממ אלא
זא ...זא :ז-א תויתואב חתפנ לארשי ינב םירשש רישה .שדוקה יללכ פ"ע
זמור דיתעה ןמזב שומישה ...תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי
לש הכרע :המצע "זא" הלמב ףא עבונה זמר ,םימיה תירחאבש םיתמה תייחתל
ימי תששל ןה זמור 6 רפסמה .םימיה תירחאל למס ,8=הירטמיגב "זא"
,תבשל - 7 רפסמה ;יקלאה רתסהה תונש 6000 -ל ןהו הזה םלועב הדובעה
8 לש שודקה חצנה םלועל ףרטצמ 7 .םויקה תונש 7000-לו הטימשה תנשל
ודי רשא ,קלמע לש ומויק י"ע הזה םלועב לבגומה ,(ינימשה םינשה ףלא)
לילב ונתליפת חסונכ ,"זא" קר 'ה תוכלמ המלש ןכ-לע ;" 'ה סכ לע"
,הבר שרדמ .(גצ םילהת) "התא םלועמ ,זאמ ךאסכ ןוכנ" :תבש
ףוס-םי תדג לע לארשי ינב ידיב 'ה תרתכהל ןווכמכ "זא" תא שרפמ ,חלשב
תינויצה ונתליפת חסונב עבומ רסמ ותוא .("דעו םלועל ךלמי 'ה")
'ה לידגה :םייוגב ורמאי זא ...וניפ קוחש אלמי זא" :ןוזמה תכרב ינפל
זא"ב דיתעו דיחי ןושלב שומישה .(וכק םילהת) "...הלא םע תושעל
םתוממורתהש ןיבה ,לארשי ינב אלו ,השמ קרש ךכל זמור "...רישי
םשגתיש דע םהיתודלות לכל ךורא קבאמ םהל ןוכנשו ,התיה תינמז העפות
לכש העשב המחלמל ןנוכתה ןוירוג-ןבשכ ,ח"שת הוושה) הרישה לש רסמה
.(םתואמצע תא וגגח םידוהיה רתי

םישרדמה :הנותחה רחאלש ןיאושינה וא הביסמה םותב
לארשי םע םע ה"בקה יאושינ לע תורבדמה תויארקמה תורופטמה תא םיחתנמה
הנותח ,ןיסוריאל יניס רה דמעמ םע םירצמ תאיצי תפוקת תא םיוושמ
לארשי ינב ינפ תא לביק ה"בקהש רמוא (ב:גל םירבד) י"שר .ןיאושינו
הוושמ ,ומ תומש ,הבר שרדמ .ותלכ ינפ תא לבקל אצויה ןתח ומכ יניסב
ירויצ ןפואב ראתמ (הכ-חי:ב) עשוה ;ןיאושינ תירבל םירובשה תוחולה תא
תא לארשי שוחי בלש ותואב .ויקלא םע ידוהי לכ לש יחישמה דוחיאה תא
אלו ישיא יארקת ,'ה םואנ ,אוהה םויב היהו" :לעבכ אלו השיאכ 'ה
דוע ורכזיי אלו היפמ םילעבה תומש תא יתוריסהו ,ילעב דוע יל יארקת
תויושגנתהה ומתיי ,םדאה עבט תמלשה םע ,זאו ."םמשב
םויב תירב םהל יתרכו :רחא םדא ןיבל וא ןיועה עבטה ןיבל םדא ןיב
המחלמו ברחו תשקו ,המדאה שמרו םימשה ףוע םעו הדשה תיח םע אוהה
אל םלועל ,א"ז) םלועל יל ךיתשראו ;חטבל םיתבכשהו ,ץראה ןמ רובשא
קדצב יל ךיתשראו ,(דוד תדוצמ - םירצונה תעדל דוגינב ,םכתא החדא
לש ותבוגת) םימחרבו דסחבו (י"שר - לארשי דצמ) טפשמבו
הבגשנה תישונאה תירסומה תוחתפתהה ירחא קר האב תיתימא הנומא - ה"בקה
,הנעא אוהה םויב היהו .'ה תא תעדיו ,הנומאב יל ךיתשראו ,(רתויב
תאו ןגדה תא הנעת ץראהו .ץראה תא ונעי םהו ,םימשה תא הנעא ,'ה םואנ
יתמחירו ,ץראב יל היתערזו .לאערזי תא ונעי םהו ,רהציה תאו שוריתה
.יקלא:רמאי אוהו !התא ימע :ימע-אלל יתרמאו ,המחור-אל תא

לש םנולשכ תדבועל ונתועדומ תורמל הנותחב תמא-תחמש ונא םיחמש
הכ החמש םיבסמ םניא םיבר ןיאושינש הדבועה תורמלו ,םיבר ןיאושינ
חרי ירחא -?תואיצמה ןמ םימלעתמ ונא ךכב םאה .הלכל ןהו ןתחל ןה ,הבר
!!רחונ אוהש הלגמ איהו ולישבת תא החידקמ איהש הלגמ אוה ,שבדה
רשא ,ףוס-םי תייצחו המר דיב םירצמ תאיצי לכ-םדוק ונינפל ,ןכ-ומכ
אלשכ ,םימי השולש רובעכ .לארשיו השמ לש הידוהה תריש אוה ואיש עגר
חמשה טהלה תא תופילחמ תורמ תונולת ,(?םייק יאלמ שדחל) םימ ואצמ
האב ,יניס רה לע םיקלאה תולגתה ירחא ,ךכל המודב ;יקלאה דוחיאבש
ותואבש לארשי :(ב:חיק םיחספ) אנוה בר רמוא ךכ .הכסמה לגע תבוגת
םיירצמה ךכ ,דחא דצמ ןילוע ונאש םשכ :ורמא ...ויה הנומא ינטקמ רודה
ןתוא טולפ :םי לש רשל ה"בקה ול רמא .(םיה לש) רחא דצמ םילוע
קרו ,"םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו" -זא ...השביל
.(ל:די 'מש) "ודבע השמבו 'הב ונימאיו" -זא

,ול הלגתמה םיקלאה םע רישי עגמב םדאהשכ תרעוב הנומא םייקל לקש דועב
- הניכשה רתתסהב ,לאגנ םרטש םלועב םג וז הנומא תמר םייקל אוה רגתאה
ריבסמ ךכ .קחורמה עבטה יקלא ירוחאמ םג ישיאהו בוטה ל-אב ןיחבהל
יהיו :ונתשרפ שארבש קוספב "םיקלא" הלמב שומישה תא שריה ר"שרה
התע הזש םידבעה םע ירהש ...םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אל ...חלשב
רשאכ ; לש רתוי הבגשנה ותוהמ תא גישהל היה לוכי אל וררחוש
םשב ותוא הנכמו הרותה תרזוח ,םייעבט-לעה שאהו ןנעה ידומעב 'ה הלגתנ
ינב"כ םתוחתפתה םדוק הז בלשב ותוא גישהל "םעה" לוכי ךכ קר יכ ,'ה
ידמ אבש - ןמה ,לכ-םדוק --הנומא-ינבמ השולש הגיצמ ונתשרפ ."לארשי
תרחמה םויל תודותע אלב םויל םוימ תויחל .ורמשל היה רוסאו ומויב םוי
חמשה -?רישע והזיא"לו םוי-םוי םשה ךורב"ל יתימא יוטיב והירה -
לע ,סולינבש ןוחטיבה אלל ,לארשי-ץראב תידוהיה הנומאב םג ךכ ."וקלחב
ותנומא תא קיזחמ ךכו ,בושח ךכ לכה םשגה לע ה"בקהל ללפתהל םדאה
תמר ירהש ,תרוסמה יפל ,"הנומא םחל" םג ארקנ ןמה .תואלקחה תועצמאב
ןתינה תא ןכו ןמה לש ומעט תא ועבק תינחורה ותוממורו םדאה לש ותנומא
.ונממ קיפהל

תונורקעמ םירוזגמ םיטרופמ םיקוח :2 רפסמ הנומאה קזחמו-רגתאה
תויביטקייבוסהש יפכ .ןמה םע רשקב םירכזומה תבשה יקוח ןוגכ ,םיטשפומ
העידימ ילוא הווש תוחפה ,םייחה לש דחא ביכרמ אלא הניא תיטתסאה
טוטרש איהש ,הרותה םג ךכ ,עבטהו עדמה לש תיביטקייבוא תיתואיצמ
- םייקלא תונורקעמ רוזגה ,יביטקייבואו טרופמ סיסבל הקוקז ,תואיצמה
שפחל םוקמב ;תובגשנה תושגרהה תועבונ הנממ רשא - הכלהה - םיטשפומ
תא ריאשהלו ה"בקה לש יביטקייבואה ונוצר םע דוחיא שפחל שי ,שגר יאיש
.(קי'ציבולוס ב"י ברה) ה"בקה לש ותלועפל ךכמ תעבונה תיתדה היווחה
ונה ,האושב ומכ ,הנומאה תא סוורהל וא קזחל וא לוכיש ,ישילשה ןחבמה
,ה-י סכב תעגופ םדיש סרהה תוחוכ תא גציימ אוה .קפס =240= קלמע
תא ףוקתל קוחרמ אב קלמע .עבטב הרושה ותניכשו ותודחא ,ונוטלשב הרכהה
דעו ןמה זאמ .וילע תמייאמ הניא לארשיש תורמל ,ידוהיה חורה תאו ףוגה
לע .יקלמעה הגיהנמ תא רודו רוד לכ לש תימודאה הרבחה האיצממ ,רלטיה
רשא ,קלמעל רכז רתויי אלש דע םהב םחליהל םירע דימת תויהל םידוהיה
.בוט לכה םש ,ה"בקה לש ומלוע תא ריתסמה ,העטמ לצ אלא הניא ותוראפתה
ינהככ ידוהיה ונדיקפת הניה וללה םירגתאה תשולש םע תחלצומ תודדומתה
לא התוא םיבישמה (ו:טי תומש -שודק יוגו םינהכ תכלממ) תושונאה
.ןדעב 'ה

לפשה הבצמ תא ראתמ אוה ;םירצמ תאיצי לש הריקס אוה ו"ק רומזמ
וליכשה אל םירצמב וניתובא..." :דמעמ ותואב תידוהיה המשנה לש
ורהמ ....ףוס-םיב םי לע ורמיו ,ךידסח בור תא ורכז אל ,ךיתואלפנ
ןייצמ ץיבוביל היעשי 'פורפה -?"...ותצעל ןכח אל ,וישעמ וחכש
,תיזטסקא תושחרתה לש האצותה אלו ,דבלב תימינפ היווח הניה הנומאהש
םייחה תונברק תא ףידעמ 'ה .יניס רה דמעמכ ,רתויב הלודגה וליפא
תונברק לש תיעגרהו הלודגה הווחמהמ קחצי לש ויאצאצ לש םייתגרדהה
וליאו ,ה"בקה םע ותוהמ תא טא-טא בלשמ ןושארה - הדקעה ומכ ,הזקימקה
םילוכיו םיכירצ םג לבא ;ףוגב קר ,'ה שודיק י"ע תוממ ץוח ,קסוע ינשה
םוצ י"עו ,םייק שדקמה תיבשכ ,המהב ןברק י"ע ףוגה תברקה תווחל
.הכסמ לגע תושעלו ,יניסבכ ,ה"בקה לש תולגתה תוארל לוכי םדאה ..םויה
בלצה יעסמב ומכ ,ומע תא 'ה שטנ וליאכ תואריהל לוכי ,תאז תמועל
שודיק לע תומל ,המלש םתנומאשכ ,םידוהיה ורחב זא אקוודו ,םייתאושה
ינשה טביהל זמר ונתשרפבש ,ןייצמ ץיבוביל ףוסבל .םתד רימהל אלו םשה
םייחב הנומאה ןדבוא - םייקלא "רונ-יד יקוקיז" לש - האצותל -
.םהיתובקעב םיאבה םיימוימויה

תריש ,םירמ תרישל ונתוא םיאיבמ םינושארה 58 -םיקוספ 116 ונתשרפב
עסמה תא םיחתופ םינורחאה ם'קוספה 58 ;םיסנ ביבסמשכ תרמאנה עשיה
איה ץיבוביל תנעטש תורמל .תונולת לש ךוראה ירבדמה
והילא לש תיקלאה שאה תדרוה ומכ ,ךכב תלשכנ תולגתהה/ראפה-תנותחש
רהמ רזוח אוה ,תולילאה תא תינמז שטונ םעהש תורמל - למרכה רהב איבנה
- םש םנודו ,הפ םנוד לש הטישב דבועה ,עשילאב אקווד ךרוצ שיו
-"הנותח"ל בושח דיקפת םג שי תיתעד יפל ,תאז-לכב

םיחמש ונא ךכ ,תבש ולוכש ידיתעה םויל םדקומ םעט הקינעמ תבשהש ומכ
םשגויש תורמל ,ויקלאו שיא לש ,השאו שיא לש ילאיצנטופה דוחיאה בצמב
.םישדח המצועו םידממ םיסחיה ושבלישכ ,השקו הכורא ךרד ירחא קר ילוא
םובלא ,לאיצנטופה תא ,לודגה םולחה תא םייחמ ,ןישוריג םילקוש רשאכ
תכאלמל שדוחמ ץרמ תתל - יניס רה תולגרמל לארשי םע ,הנותחה ימולצת
חירב םימחנתמ ,התוא בכעל םיסנמו תבשה תאצ לע םירעטצמ .ותמשגה
,רק הארנש םלוע ירוחאמ ,תינמז ,תרתתסמה חורה תא ונל ריכזמה ,םימשבה
.םדאל ישיא סחי ילב

בורק יכ ,םיתשלפ ץרא ךרד םיהלא םחנ אלו ,םעה תא הערפ חלשב יהיו
בסיו .המירצמ ובשו המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ :םיהלא רמא יכ ;אוה
ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלוה 'הו ...ףוס-םי רבדמה ךרד םעה תא םיקלא
...לארשי ינב לא רבד ...םהל ריאהל שא דומעב הלילו ,ךרדה םתוחנל
"םיקלא" חנומב שומישה תא ריבסמ שריה ר"שר .(א:די-זי:גי)
ויה אל וררחתשה התע הזש םידבעה :ונתשרפל החיתפב (עבטה =86=)
רשאכ .ה"יוה םש איה ,ה"בקה לש ותוהמ תא ךירעהל ןיידע םילגוסמ
- 'הב שמתשהל הרותה תרזוח ,שאהו ןנעה ידומעב ה"בקה ייוליגב רבודמה
.בלש ותואב ה"בקה תא ךירעהל םעה היה לוכי וז תישחומ ךרדב קר ירהש

ותשיג תא עיבהל ילככ השרפל החיתפה קוספב שמתשמ רפוס ם"תחה
ץרא ךרד לארשי ינב תא החנ אל 'ה :הלכשהלו תוינרדומל תייללשה
רועש ןיאל ההובג התיה ,תיתשלפה תוברתה - אוה בורק יכ ,םיתשלפ
ידוהיה בלל רתוי הבורק ךכ לשב התיהו ,תירצמה תויבטימירפהמ
םתביבסב םידוהיה וטיבהשכ ,הפוריא חרזמב םג ךכ .ועבטב בגשנה
ךא ;ללובתהל ותפתה םיבר אל ,תולפט תונומאו תופידר אלמ ,הרוכישה
םויא ,(ותבלו) ידוהיל בורק רתוי הברה היה ןילרבמ רוספורפה
תוטשפהו תוריהבהש םייסמ רפוס םתחה .(םויה ב"הרא תא הוושה) יתימא
ידוהיה רענה בל תא ךושמל םילולע עדמו ןובשח ,ך"נת לש םייסחיה
תירבה ,דומלתה לש ,הברהב בושחה לבא ,בכרומהו ךובסה םלועהמ וקיחרהלו
ירחא דע םיאשונה ראש תא בכעל אנ ,ןכל.לארשי םעו 'ה ןיב תדחוימה
!דומלתב םיאיקב ויהי םידימלתהש

רבתסמ ,תקתרמה תינרדומה היצזיליויצל םיבר םידוהי ופשחנ לעופבש ןויכ
.הלכשה תרומת תרוסמה תא ךילשהל םיברל ומרג רפוס לש םישקונה ויגייסש
שדח לובי תליכא רוסיא לע םילימ קחשמ אוה ,"הרותהמ רוסא שדח" ותמסיס
ונימיב םג ףקת רוסיאהש ןכתי -ד"י:ג"כ ארקיוב עיפומה םינימה תשמחמ
,83-84 תוחנמ האר) הנבנ םרט שדקמהש תורמל ,תואמטה תוצראב ,ל"וחב ףא
רצוא ,293 ד"וי ,490 ח"וא ע"וש ,'ז קרפ ןידימת ת"מ ,.ז"ל-:ו"ל 'דיק
"שדח"ה -הריתי תוניצרב האוושהה תא תחקל ןיא ,ןבומכ .("שדח" לארשי
תא ףקשל הביטימ קוק ברה לש ותשיג .חספ לש ינשה םויל דע קר רוסא
,ןכא .שדחה תא שדקלו ןשיה תא שדחל ונילע -תואיצמהו ,"שדח" ,הרותה
ידבעמ) שדח ינפמ (הביתכ תונוכמ) ןשי איצוהל הכזנש ונתוא ךרבמ 'ה
.(י:ו"כ ארקיו ;םילילמת

,הרותב שריה ר"שר לש ותוקמעתה תא תנייפאמ םג (םזילוה) תומלש
,תיתימאה לארשי חור תא גצימ אוה .תורשכ תויוחבו יללכ עדיב תבלושמה
(Men of Spirit, Jung האר) הפוריא חרזמ לש הארונה תויביטימירפב הדבאנש
.הרותה תנבהב האמ יפ ןורסחל םורגי עדמבו ןובשחב ןורסחש רמא אנליומ ןואגה

עדמ דומלל 20-ה האמה תישארב םינמיתה תא דדוע חאפאק היחי 'ר
אוה ,ותיערמ ןאצמ רכינ זוחאב קיזחהל חילצה שריהש קר אל .(רהוז אלו
ןובשח ,ך"נת לש םדקומ דומיל עונמל םוקמב .הרותה קיחל םיבר בריק ףא
סחיה ;הוושה) תיתדה היוחה תא חתפל ידכ םהב שמתשה אוה ,'ודכו
םידוהי םניאשו םידוהי לצא הארשה םיררועמ ןיידע וירבד .(היזיולטל
ידיב קר ארקינש רפוס םתחה תמועל ,(קי'ציבולוס 'ר לצא אל םא םג)
"Tradition in an Age of Reform" .םיקודא םיסקודוטרוא
הלכשה םע ותוריעצב שריה לש ויתונויסנ תא ראתמ םולבנזור .נ לש
בור ןיבל וניב ידדהה רוכינההו ,יסקודוטרוא-אלה וכוניח ,המרופירהו
.יברהו קיציבולוס .ב.י 'ר ;הושה -יתרוסמה יאשידיה "הרותה םלוע"

רזחשל םישקעתמ ,תיתימאה תרוסמל דוגינב רשא ,םידוהי םנשי ,םויכ םג
ןוזמהו שובלה ילגרה וליפא .ותוא םינימדמ םהש יפכ ,אבס לש םלועה תא
אלב ,םיקדוצ דימת םהימכחש םיחינמ םה .הצרעהל אוהשמ םישענ ,םינשוימה
ידגב ;הוושה .הקיטמיתמו תוברת ,עדמב םהיתועידי טועימ תורמל) תולאש
םהש תי'לטעטש-ואינה הרבחה ,קי'ציבולוס 'רה תעדל .(םישדחה ךלמה
תינלבוס רתוי הברה התייהש ,הנשיה הפוריא חרזממ הברהב הנוש ומיקה
תא רקבל ידכ "ןמאנ דתי" הנואטבב תשמתשמ ,הריהיה הרותה לגד .החותפו
,ד"בח טרפב -ינלבוס-אלו רצה תויאטילה תובישיה םלועמ גרוחה לכ
ילב -םהילע םינגמו םיניזמה ,לארשי אבצו תנידמו ,תיתדה תונויצה
.ולא םיפוג לש םיבויחה םיטביהה תא םג ןייצל

וא ותיא רבדל יתחלצה אל) דלוג .צ ףקת ,דתיב הנורחאל םסרפתהש רמאמב
רמאמ לע ימשב םותחל שייבתמ יתייה ינא םג -יתימאה ומש תא דתימ גישהל
(תידומלת=) תיתרוקיבהו תיתריציה םתשיג ללגב ונירמאמ תא (!הזכ
,תיתימאה לארשי תרוסמל עדומ אל הארנכ אוה .תוינרדומהו הרותה בולישו
,הנומאה ירקיעלו הכלהל תינברה תוכמסה תא הליבגמו ,וז השיג תדדועמה
ןבא ,א:ב"ל םירבדל םייחה רוא האר) שוריפו הבשחמ ,ןילוח יאשונ אל
'ר (הדגאל ם"במרה ןב םהרבא תמדקהו ,הדיקעב קחצי לש וליג תודוא ארזע
.ידוחיה 'ה ךרדב תכלל ,תיאמצע הבישחל וידימלת תא ליגרה קי'ציבולוס
ויתונויערמ דחאל רוקמ אוה "םיקולאה יל ןתנש לכשה"ש בישה ,לאשנשכ
עטנ םלוע ייח"ו ,"תמא תרות ונל ןתנ"ש 'ה תא םיכרבמ ונא םג .םילודגה
תירצמה תוברתה תודוא ונירבדמ המכ הנגמו טטצמ דלוג ."ונבריקב
ונאש םירובסה שיש בתוכו (קלוח אוה עודמ וליפא ריבסהל ילב) תנוונמה
עורג) םייתד-םינויצ ונאש וניבה רחואמ רתוי לבא ,(!!!) םירנויסמ
!ןמרסוו .א 'ר ידיב "ז"ע ידבוע" םינוכמה ,(?רתוי

דועו ןנחלא 'רש חוטב ("תושרד שמח"ב) קי'ציבולוס.ב .י 'ר
ןברוחו לבסל ומרג ,הבוט התייה םתנווכש םגה "םיינויצ-יטנא" םילודג
ומכ ,םתועטב םידומ ויה םויה ונמיע ויה וליאו ,הפוריא ידוהימ םיברל
;הוושה -!!וקדצ םהש םינעוט ןיידע םכרד יכישממ ,םלוא .ףסוי יחא
השק) "החמש םינבה םא" ,לטכייט .י ידרח-ידיסחה ברה לש ינויצה ורפיס
.(רמטאסמ יברה ;הוושה -וידידיו ותחפשמל וקיזה ויתועדש תודוהל םדאל
לכ לעו ,אבצל ףרטצהל הבישי דימלת לכ לע" :ונלש רקיטסל געול דלוג
הזכ תויהל קיספמ הבישי רוחבש ןעוט קר אל אוה ."הבישיל ףרטצהל לייח
הבישיש ןעוט ףא אלא ,(?'זיבונופ רדסה תבישי אל המל) ותוסייגתה עגרמ
!לייח רובע םוקמ הנניא

עובשב ד"בח תא ףוקתל דלוג ךישממ ,"לבז" ונתדובע תא הנכמ אוהש ירחא
יברה תא ד"בח ידיסח םישיגדמ תובורק םיתיעל ,תמא - תופיצרב ינשה
טעמכ ,תרקובמ יתלב תובהלתה ךותמ ,ומצע םיקולאהמ רתוי חישמהוו
.דומלתה ךרדכ אלש -תולאש ילב ,בוהאה םגיהנמלו לודגה םכלמל ,הרוכיש
תא םייסמ דלוג .דיקפתל דמעומ רקבמהו חיכומה ךש 'רב תוארל השק ךא
.יתריצי חרואב ך"נתה תא םידמולה רדסה ידימלת יוניגב ותוחלתשה

'ר) הרותה שא תבישי ,לגדל ףנוסמה דסומ דוע ,דתיב הפקתהה ירחא דימ
וליפא הנש ינפל ילע לטוהש רוסיאה תא השדיח ,(ךש 'רה לצא דמל חונ
יתענמנ הכ דע) !םתטלקה לע רבדל אלש ,םש תורסמנה תואצרהב ףתתשהל
לש ותבוגת תא ונמסריפ .(לטובת הריזגהש הווקת ךותמ רבדה תא בותכלמ
םוי תוגיגחל םיגעולה ,(זאמ וקלוסש) הבישיה תוטלקל דלוג םולש 'ר
תדימעב לארשי תנידמ ראשל "שא" הפרטצה זאמ) ןורכיזה םויו תואמצעה
,יביאנ -ינויצה קוק ברה תא הניכ ףא הבישיה שאר ;(םילפונה רכזל םוד
!ילינס -ינויצה טור 'רה תאו

לע ססובמה רמאממ םהב רוזחל ובריס ןמאנ דתיש דיעמ םג דלוג םולש 'ר
"יטיסרבנוי ורביה"ה דוסי תעב קוק 'רה עימשהש םירבדל רמטאס יפוליס
םינויצו םילרביל רתויה תוחוכהש יל ריבסה "שא"מ רגנוא םושרג .1927-ב
ןיידע ,דואמ םיליעיו םיחלצומ םירועיש לש הרדיס םילהנמה ,הבישיב
תא הרותהה שא ליבות בורקבש ןוצר יהי .התוינידמ תא םינווכמ םניא
-הבאושהה תיב תחמשב םישוע םהש יפכ ידוהיה עבורב תואמצעה םוי תוגיגח
!ךש 'רהו קרב ינבמ קחרה ,סל'גנא סולב םיגהונ םה ךכ

אל:ה-ד"ד םיטפוש ,הרטפהה (ג

םיפלא תרשע ידימ ינענכה רוצח ךלמ ,ןיבי לבקש הסובתב תקסוע הרטפהה
.האיבנה הרובדו םעניבא ןב קרב אבצה רס םשארבשכ ,ןולובזו ילתפנ ישנא
תובכרמ תואמ עשת לומ עשי ירסח םידוהיה םיארנ ,עובשה תשרפב ומכ
,רישב קרבו הרובד דחי םיגגוח ,םידוהיה ןוחצנ תא ;ןיבי לש לזרבה
םידוהיה תמר ןאכ .השמ ירחא רישב האציש םירמ תמועל ,הליבומה איהשכ
םמוקמב ה"בקה לע דיקפתה תא ליטהל םוקמב ,עשרב םימחלנ םה :הובג רתוי
םידוהיהש הצר 'ה ,ל"ז ןרוג המלש ברה ירבדל - לעטשהו ל"הצ הוושה)
תמועל ,םמוקמב םחליי - 'ה - אוהש םוקמב ,םצרא לע ומחליי תפומ תמואכ
הגיצמה לעי םג ךכ .חורה שיא יניעב המחלמה תמיא תורמל ,םיתשלפה
ידכ ארסיס םע םימעפ עבש תבכוש איהשכ לאגנ-אלש םלוע ךותב השודק
ךלמ ןיבי !(ב:י תוירוה) 'ה םע לש ישארה ביואה היה ארסיס ;וגרהל
היה םדיקפתש ,לארשי לע םירכנ םיטילש תרדסב (זא דע) ןורחאה היה רוצח
.מ) ןענכב תוללובתההמו תבורעתה יאושינמ הבושתב םידוהיה תא בישהל
עייסל תובייח םלוכ םישנהש דמלל המחלמל הרובד אצתש הצר קרב .(שריה
םיכלמ ,ם"במר ;ב:דמ הטוס ;םיאיבנה רסומ) םידוהי לע הנגה תמחלמב
.(א:ה

וילשה תרות (ד

יפכ קוידב ,(ז"ט קרפ) ברע לכ וילש םהל ןתנ ה"בקה ,רשיה לכשה יפל
תורוקמ איבמ ן"במר .םתנולת התנענ אל ,אלו - רקוב לכ ןמ םהל ןתנש
,אופא ,לארשי ינב ולכי ךיא לאשנ .הז ןוויכב םיעיבצמה םיידומלת
.המוד וילש תבושת לבקלו רשב תעיבת (אי רבדמב) הנש רובעכ עובתל
- עיבשמכ אל ףא ,אלפ-רבדכ ראות אל ןאכ וילשהש איה ן"במרה לש ותבושת
ךכב היה יד .העיבשמ הנמ דחא לכל קלחל קיפסמ היה אל טושפ ,הארנה יפכ
םינשקע םינבכ ,רשב הברהל םיקוקז םה םתוטטומתה םא ךא ,חור יקנעל
וליאו ,הנושארה הסיגנה םע רבכ םיתמ םייתימאה םינללזה .םידרמתמו
םג עיפומ וילשה .הביק לוקלק ימי םישולש םילבוס תינמז - םישלחה
..הנוש תוכיאב ,םיגוס העברא שי דומלתה יפלו ,תבשה תורימז לש טירפתב
הרותב תראותמה העפותהש ,"ך"נתהו םדאה עבט" ורפסב הארמ סקילפ 'פורפ
םיימעפ רוזאה לע הלוע וינומהב וילשהשכ ,תרכומ עבט-תעפות ןכא איה
דומלתה .םילכאנו ,תותשרב היסולכואה י"ע םידכלנו םידוצנ םהשכ ,הנשב
היה וילשהש ךכב התנענ רשבל הניקת-אלה םתשירדש ,םג ןייצמ (הע אמוי)
,ןמה תמועל - החוראל יוארכ התוא ןיקתהל תורשפא התיה אלו ,הלילב אב
.םחלל היוארו תקדצומ השירד לע הבוגתב ,הפיו הנוכנ הרוצב ןתינש

רנרל לאוי תאמ ,"חלשב" תשרפבו היפרגומדב ,הילעב םירוהרה (ה

,םדאה עבטב הקימעמ הנבה וליג ,םהב המעיפ רשא שדוקה חורב ,ל"זח
בל לע הטורח וז הדבועש י"פעא .טרפב ,תידוהיה המואה לש העבטבו ,ללכב
ןה תיסחי תורידנ ,העש-העש וליפאו ,םוי-םוי ונמע ינבמ םיבר
ונא םיווצמ ןכל ;התקדצב ,השעמלו הכלהל ,חכוויהלו בושל תויונמדזהה
םתבישח קמוע לע בוש עיבצהל ידכ םהב שיש םיגיגה בתכה לע תולעהל
.לארשי ימכח לש םתנובתו

לארשי-ינב ולע םישומחו ,ףוס-םי רבדמה ךרד םעה תא םיקלא בסיו"
,אוה םותס הז קוספ לש אפיסה .(חי:גי תומש) "םירצמ ץראמ
לארשי ינב ולע ויפל רשא ,ינטשפה שוריפה דאמ השק ירהש ,הרואכל
הטונ רבכ הזל םדוקה קוספה - ןיז ילכב יוארכ םידיוצמ םהשכ םירצממ
םתוארב םעה םחניי ןפ..." :ורמואב תוריבסה ללכמ וז תורשפא איצוהל
םנמוא ריבסהש ירחא ,י"שר ,הרותה ישרפמ לודג ."המירצמ ובשו המחלמ
קמוע לע דיעהל הב שיש תרחא העד איבמ ,"םיניוזמ אלא םישומח ןיא"ש
ואצי השמחמ דחא :םישמוחמ - "םישומח" :י"שר רמוא ;ל"זח לש םתובישח
ןשרפה ירבדל בושנ הז ןיינע תרהבהל ."הליפא ימי תשלשב ותמ םיקלח 'דו
תומש שרדמב עיפומה ןויער ואיבהב ,(בכ:י תומש) ךשוחה תכמל לודגה
אלו ,םיעשר רודה ותואב לארשיב ויהש - ?ךשח םהילע איה המלו..." :אבר
םתלפמב םירצמ וארי אלש ידכ ,הלפא ימי תשלשב ותמו ,תאצל םיצור ויה
ינבמ םיזוחא םינומש :רבדה שוריפ ."...ונומכ ןיקול ןה ףא" :ורמאיו
"תאצל םיצור ויה אל" :םתועשר האטבתה המבו ,ויה "םיעשר" לארשי
.תולגב םהל היה בוט - םירצממ

םעה בור תאיציו ןושארה תיבה ןברוח ירחא ,ןויצ תביש ימי וליאו
ללכבו ,בושל ןוכנל ואצמ 42,360 קרש ,(ב ארזע) םירשבתמ ונא ,תולגל
רפסמ ונל רסמנ ןיא .קפסב לטומ היה ידוהיה םסוחיש םיטעמ אל הז רפסמ
ארקש ,הימרי איבנה תעפשהב וליפא ילוא) םתולגב ורתונש םידוהיה
,לבב יארומא ,הדוהי בר ירבד הוושה ;םיתב םש תונבל הלוגה ידוהיל
שי יכ םא - לארשי-ץראל םידוהי תיילע עונמל רתוי הברה רחואמ הסינש
תודחוימה תורצה לשב ,םתעשל קר ונווכתה הלא םישיא ינשש םיצרתמה
תורמלש רעשל ןתינ ךא ,(תאזה תעב םלועה לע ואבו ושגרתהש תוגירחהו
וברקתה אל וליפא ,תורודה ינש ,ץראה תולובגל ץוחמ הרצקה םתוהש תפוקת
י"שרו שרדמה ירבדל ,םירצממ ולעש םיזוחאה םירשעל םילועה יזוחא
תויולגמ תולג לכב ומלענש םידוהיה תובבר לע רבדל אלש - ויתובקעב
תא קיזחה המ .תייוגה םתביבסב תטלחומ תועמטיהמ האצותכ ,לארשי
?תולגב םידוהיה

לש וטגב ויחא תא עקת רשא ףסוי לש הרתיה ותמכח תורמל ,םירצמל רשאב
ןאצ יעור םתויה לש הלתמאב ,םיירצמה תוברתה יזכרממ קחרה ,ןשג ץרא
הנקמ ישנא :םתרמאו - ?םכישעמ המ :רמאו הערפ םכל ארקי יכ היהו")
ץראב ובשת רובעב ,וניתובא םג ונחנא םג ,התע דעו ונירוענמ ךידבע ויה
תאז לכב .(דל-גל:חמ תישארב) "ןאצ העור-לכ םירצמ תבעות-יכ ,ןשוג
יגוח ,םתסה ןמ ,וסחייתה םהבש םימחה דובכה יסחי יכ חינהל רשפא
,בערה תונש עבש תמיאמ םעישומ ,ףסוי לש ותחפשמ ינבל םיירצמה ןוטלשה
אל רשא םירצמ לע שדח ךלמ" םקש דע ופלחש םיברה תורודב םג וכשמנ
רבד לש ופוסב ויה הלא םימח םיסחי .(ח:א תומש) "ףסוי תא עדי
יוגל הדות תרכה לש השוחת ךותמ - יאדווב רשא ,לארשי-ינב לש םהירכועכ
ךכ לכ תינייפואה ךרדב םתשגרה תא אטבל ושקיב - םהמע ביטימה
ץומיאו םירצמל תוברקתה י"ע :תורודה לכבו תויולגה לכב ,רצחה-ידוהיל
.(ז:א תומש) "םתוא ץראה אלמתו...") םהייח ךרד

וקיפסה םירצמב ,תרוסמה י"פע ,לארשי ינב והשש םינשה רשעו םיתאמ םאו
ויה אל"ש ךכ ידכ דע ,לארשי ינבמ םיזוחא םינומש לש םתוללובתה ידכל
יאדוובש ,םרורחש ןעמל ושענש תואלפנהו םיסנה תורמל - ,"תאצל םיצור
היה הבוחו - ךרדבש-הלואגה לש יקולאה הרוקמ יבגל קפס וריתוה אל
ךות רשא ,ןברוחה רוד ינב לש םתוזירז הארמל תואתשהל קר רשפא ,םלסחל
לבבב תוכיישה תשוחת תא םהינבל ליחנהל וקיפסה רתויה לכל תורוד ינש
יגיהנמ תא ובריקו ,םירצמה לש םכרדב וכלה םילבבה ףאש חוכשל ןיא)
ךלמ ןיכיוהי תולגל הנש עבשו םישלשב יהיו" :םכלמ רצחל םילוגה
לבב ךלמ ךדורמ ליוא אשנ ,שדוחל העבשו םירשעב שדוח רשע םינשב ,הדוהי
תובוט ותא רבדיו ;אלכ תיבמ הדוהי ךלמ ןיכיוהי שאר תא וכלמ תנשב
לכאו ואלכ ידגב תא אנשו ;לבבב ותא רשא םיכלמה אסכ לעמ ואסכ תא ןתיו
תאמ ול הנתינ דימת תחורא ,ותחוראו ,וייח ימי לכ וינפל דימת םחל
-(ל-זכ:הכ 'ב םיכלמ) "וייח ימי לכ ומויב םוי-רבד ךלמה
.ונרוד ינב יבגל דומלל ,הוצמ ףאו ,רתומ ונמע ינב לש הקוחרה הירוטסיההמ

דע הב םיאצמנ םלועה ידוהי לש עירכמה בורה רשא תולגה איה ,םודא תולג
אל םינש רשעו םיתאמ ףא .לבב תולגכ ,הנש םיעבש קר הכשמנ אל ,םויה
רבכ - ינשה תיבה ןברוח זאמ - תכשמנ םודא תולג .םירצמ תולגכ ,הכשמנ
הז ןמז קרפ יאדווב קיפסהש קר אל .הנש םירשעו תואמ עשת ףלאמ רתוי
תואושהו יוכידהו תופידרה תורמל תאזו ,תולגב קומע שרתשהל םידוהיל
תונקהל קיפסה ףא אלא ,תונוש תופוקתבו םינוש םירוזאב םקלח תנמ ויהש
השוחת ,יעבטה םבצמ אוה תולגב םתויהש "תיתולגה" השוחתה תא ונמע ינבל
תולג ינבל אל ףא ילואו לבב תולג ינבל התיה אל יכ חינהל ריבסש
,תידוהיה הכלהב הנושארבו שארב רכינ וז השוחת לש המויק רבד .םירצמ
לש התרגסמב תויחרזא תובוחמ ידוהיה טרפה תא םירטופ היחוסינ רשא
תבוחמ ("ךורע ןחלוש"ה לש םיניד-בותיכה י"פע תוחפל) ללכה תאו הנידמ
הלש םידוקה לכב אל) הכלהב קר אל ךא .תינידמ תרגסמ לש התמקהל הפיאשה
;תולגב אוה ידוהיה לש יעבטה ובצמש ,רכינ (לשמל ,ם"במרה לש ומכ -
שיש םישחה ,לארשי תיב ינומה לש שקיעה םבוריסב רקיעב תרכינ הדבועה
ידוהיה םעה לש ץולחה ליחל ךכב ףרטצהלו הצרא תולעל ,הרירב םהל
ןמזה תצורמב יכ היפיצב ,לארשי ץרא לש הבילב ןש תקירח ךות קיזחמה
.תולגב ןיידע םיהושה ויחא בור ולעי

תואמגוד ןיאש ימל .ססבתהל המ לע הל ןיא וז היפיצש ,רמול ינוצר
לש תודבועה תואב ,ךרוצה יד ול תונבומ ליעל תואבומה הירוטסיהה
תוחפוטו ונימי תואיצמ

םייתרבחה םיאנתה םימוד םש ,תירבה-תוצראמ הילעה תוספא :וינפ לע ול
הברה לש םתרישנ ;תומודקה תויולגה לש הלאל םהב םינותנ ונמע ינבש
םינופה פ"ארד ידוהי ;םצרא תולובג תא תאצל םיכוזה מ"הרב ידוהי
המישרה - ונילא עיגה םהמ ןטק קלח קר רשא הניטנגרא ידוהי ;הילרטסואל
הילעה :ץראל הילע לש תורוקמ ינש ויה םויה דע .ףוס הל ןיא טעמכ
הפוריא חרזממ תוציב ישביימ םיצולח םילועה ויהש ןיב ,תיגולואידיאה
,ןמיתמ םימימת םידוהי וא תירבה-תוצראמ םיימואל-םייתד םידוהי וא
תאוש לש הטילפה ידירש לש ,הרירב-רסוח לש הילעהו ,וקורממ וא קריעמ
.דחאכ ושבי וללה תורוקמה ינשש הארנ ךא .היפויתא ידוהי לש וא הפוריא
,ןושאר תיב ןברוח ירחא ,לבב וא ,המואה ימי תישארב ,םירצמש ומכ
לארשי םע לש ותיב איה תירבה תוצרא םויה ,םידוהיל הכישמ ידקומ ושמיש
.תיבל ץוחמ

ריזחהל ךירצ ןכלו ,ןיא ןורתפש ורמאיש םיטסימיספ שי ?ןורתפה והמ
תמאה ךא .דולב תורואה תא תובכל תודווזמה תא זוראל וליפאו ,םיחטש
ןמ אל ףא ילואו ,םילקה ןמ וניא יכ םאו ,ןורתפ ונשי ;םתיא הניא
דיתעו ,וצראל בשה לארשי םעל םויק חיטבמה דיחיה ןורתפה אוה ,םימיענה
ביצהל - ףואשל ךירצ .הדוליה תרבגה (א) :ודלונ םרטש םיאבה תורודל
תעפות ידממ תא םצמצל ,תימינפה הילעה רובגתל - שממ תימואל הרטמכ
תונשל םהב שיש םיידוהי םירבוע תובבר הנש ידמ הלכמה העפות ,תולפהה
(ב) .הב םינותנ ונאש הגיאדמה תיפרגומדה הנומתה תא תיתועמשמ הרוצב
תטשומה םדי תא החודה הסואמה היטרקוריבה לוסיח - ונתנידמ ינפ יוניש
םיאנתה יוניש ;שממ לש ןיינע הילעב םילגמה םיטעמ םידוהי םתוא לש
םידוהי לש הילעה תא ךופהל הרטמב ונלצא םיררושה םייתקיחת-םיילכלכה
תולובגל ץוחמ םדיתע תא םישפחמה םילארשילו - םהל תיאדכל םידימא
ךופהל הרטמב ,המיאתמ הקיחת תרוצב ,תוצופתה ידוהיל די תטשוה ;םצרא
הנידמה תוחרזא תיינקה ידכ דע ,ונלצא שחרתמב רתוי םיברועמל םתוא
,ךכב תוכורכה תובוחהו תויוכזה ןמ קלח לע ,הב םיצורה םהיניבמ הלאל
םירוביד .ונילא םידוהי לש רשפאש המכ דע לודג רפסמ רושקל יאצמאכ
וא -םייניב ךרד ןיא .םללגב םידוהי ולעי אל -וליעוי אל םיבגשנ
.יונישל תוניצרבו תוריסמב םילעופש וא ,תורואה תא םיבכמש

ןוכמה ,.פ.ו.ת-ל תונפל אנ ,עובש ידמ ןויע תונוילג תאצוהב עייסל
תרדס .02-288968-ל ולצלצ וא םילשורי ,52-54 ד"בח 'חר ,הרותה תצפהל
;רתוי וא ח"ש 75 לש המורת תרומת חלשית המלש עובש תשרפ תונוילג
.דחא עובש לש ןויע ףד תנמממ $125 תמורת


Back to the home page.