אב
ו:גי-א:י תומש


הערפ לש ובל תלחמ

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

ינרות זכרמכ אציש לע ,(לארשי תרזע) רמייהסדליה כ"ב דובכל הז ףד
םידימלתה לכמ הבר הכרעהב --םילשוריב שגרמ שדח

ןויד ךרד ,"תודהיה לש היגולוכיספה" לע רועיש ןתונ ינפג יכדרמ בר
העשב ,תילגנאב ןושאר ימיב ,תירבעב ינש ימיב ,עובשה תשרפב קימעמ
תינמרגה הבשומ ,17 רמייהסדליה בוחרב ,לארשי תרזע כ"בב ,20:30

תוריצע ילעב ,םיחושק םישיאל עירפהל לוכי הז ףד :הרהזא
תונותיעהמ "םיאנותיע" .גרבנירג דוד 'רד יפל ,תינחור
ונתדובע תא םיפיקתמ ,ןמאנ דתיו עידומה ,הרוחש-הבוהצה
םסרפ יששה םוי לבא .תמאה תא ררבל וא ונמע רבדל וליפא ילב
,הרות תחמש תארקל ,ץראב השרפ יפד לש אשונה לכ לע בחרו קומע רמאמ
לש ףיקמ יכה ,םימייק ןיידעש םינושארה ןימ ,הז ףרש ורמא וב) 1994-ב
םולש ךרדל הבושת ושעי ןמאנ דתיו עידומה ילוא .(םלוכ
.בוט םש לעבה ירבדב ראובמכ ,לארשי תבהאו

.הכלה ישרדמ .(ד .רסמה (ג .הרטפהה (ב ."וב" תשרפ תריקס (א :ןכות
.לארשי תרוסמב םירצמ (ה

"וב" תשרפ תריקס (א

.םירצממ תאצל לארשיל ריתהל אלש ,ןיידע הערפ שקעתמ ,תוכמ עבש ירחא
."ובל תא קזחל" (2-ו "ובל תא דיבכהל" (1 ךישממ אוה
תוכמה לש לודגה רסמה ינפל ובל תא רגוס אוה (1 ,רבדה לש וטושפ
תארקל ,רחבנה ומע תא ררחשל וב שמתשמהו ,עבטב טילשה אוה ה"בקהש -
םיטוש לש הזועת ומצעל ןתונ םג אוה (2 .תירוטסיהה ותמישמ
תיעיבשה הכמה ירחא .םירצמ תא תוסרוהה ,תומויאה תוכמה לומ דומעל
חתפ וליפא אלא ,םידוהיה לש םתאצ תא ריתהל םיכסה קר אל אוה ,(דרב)
לש ותילכת דגנ םילעופ םהש ךכב ,םיעשרה םה ומעו אוהש ןיבהל ובל תא
תלחתהב .דרבה תקספה םע רבוע תמא לש הז ףלוח עגר .דיחא םלועב ה"בקה
תכמו ךשוח ,הברא :תונורחאה תוכמה שולש תואב ,"וב" תשרפ
.תורוכבה

תעפשה לומ דומעל הזועת ול ןתונו ,"הערפ בל תא קזחמה" אוה ה"בקה התע
וניא השמ .ויתולועפב ותריחב שפוח לע רומשל לכויש ידכ ,תוכמה
ירצמה םעה .םירצממ תאצל םיבייח ותמהבו ולוכ םעה :תורשפ םושל ןכומ
ינבו השמ לש םתלודגב תוארל ליחתמו ,ולש המיחלה חור תא טא-טא דבאמ
עירכמה םתומ ירחא ,םירצממ תאצל םידמוע ןכא לארשי ינבש עגרב .לארשי
ףסכ ילכ םהל םינתונ וליפא םירצמה ,הלילה תוצחב םירצמ ירוכב לכ לש
.(ול-הל:בי ;ב:אי תומש) םתשקב יפל ,תולמשו ,בהזו

םהילע (1) :תווצמ יתש י"ע םתוימואל תרדגומ ,םיאצוי םידוהיהש דועב
תאיצי רופיס תא םינייצמה ,םיגחה לע ססוביש ,הנש חול םהל שבגל
.חספה שדוח - ןסינ שדוחב הליחתמ ,שודקה חולה ,וז םיגח תנש ;םירצמ
לש רוזחמב ,רוביע תונש עבש תועצמאב) המחה חולב בלושי הז הנבל חול
,וז הרוצב .ויתסב תוכוסו ,ביבאב דימת לופי חספה גחש ידכ ,(םינש 19
תרגסמב ,שמשה לש ימשגה עבטה םלועב וז תינחור היחתו הלואג םיבלתשמ
ינב לע ,הלפש הכ המרל םירצמב ועקשש ןוויכ (2) ."ץראו םימש" לש חול
תוכזל ידכ ,םירצמב םדועב ,הצימא תודגנתה לש דחא השעמ עצבל לארשי
ירשעה םויב - ירצמ לילא אוהש - הש תולטונ תוידוהי תוחפשמ .הלואגל
םע ילצ לכאנ השה .וב רשע העבראה םויב ברע תעל ותוא תוטחושו ,ןסינל
היה ,ירצמה לילאה םד תא .רשע השימחה םוי רקובל דע םירורמו תוצמ
.םהיתוזוזמו םהיתב יפוקשמ לע יולגב חורמל םהילע

חצנל תווחל שי ,ץמחה רוסיא תאו ,םימיה תעבש תב ,חספה תגיגח תא
.הנש לכ שדחמ אורקל שי הדגהה רופיס תאש ומכ ,הנשו הנש ידמ ,שדחמ
הלא ךא ,תחצנמה םתאיציב םידוהיה תא הוולמ "םיפרטצמ" לש בר-ברע
תא ךליאו ןאכמ ושידקי לארשי ינב .רבדמב "הגיגחה ירחא" תורצל םימרוג
,ןיליפתה תועצמאב .ה"בקהל ,המהב רוכבו םדא רוכב ,םהיתורוכב לכ
עורזב רשוקיו ,ותבישח תא ןווכל ידכ ,ידוהיה שארה לע תירבה רסמ םשוי
,ידוהיה בלה לומ קוידב התוא םיחינמ ,ןכ לע .החוכ תא ןווכל ,תידוהיה
;תובוט תויוליעפו הבישחמ האצותכ ,םינוילעה ויתושגר תא חתפל
,וז השיג .הזטסקאל הפיאש לכ ילב ,הילאמ ןאכמ חמצת הבוט השוחת
תא תיתרוסמה העונצה םתעבהב תפקתשמ ,תודיסחל "םידגנתמה" תא ןייפאמש
דימת טעמכ םישדוקה שדוק ;תוקומעה תישיא-ןיבהו תויתדה םהיתשוחת
,םידגבב הסוכמה ,ופוג ,םדאה לש םישדקה שדוק תויהל ךירצ ךכ - הסוכמ
.ה"בקהו ויבורק יפלכ תוקומע יכה תושגרהלו ,פ"עבש הרותל שדוקה ןורא
האצרהב ק'ציבולוס ב"י ברה) ןתעבהב ןתונידעו ןתוקמוע תא תודבאמ ןה
.(ולסכ ט"יב ,'סאמ ,ןיילקורבב ד"בח ישנאל

חכ-גי:ומ הימרי ,הרטפהה (ב

עריאש יפכ ,םירצמ לש תיפוסו הינש תוטטומתה לע םידוהיל רפסמ והימרי
,םהיקשוע לע וליפא הלעיו דמעמ קיזחי לארשי םע ;םירצמ תאיצי תעב
לאקזחימ ,רבעש עובשב ונארקש המודה הרטפהה .ינמז ןפואב םיקזח ויהש
לש ותבוגת ."יתישע ינאו יל רואי" :ךכ הערפ תא תטטצמ ,(ט:טכ)
םירצמ-ץרא תא יתתנו ךירואי לאו ךילא יננה ןכל" :איה ה"בקה
רקש וא הלודג הילשא הערפל סחייל ךרוצ ןיא ."...הממש ברוח תוברחל
תכרעמ התואל ,"תורהנ"ל םא יכ ,אקווד סולינל סחייתמ וניא ילוא ;לודג
תיגולונכטה ותוואגב .רואיה ימימ תא לצנל החתיפ םירצמש הלודג תולעת
ןתונהו חתפמה ,רצוי אלא וניא אוהש יצוביקה םדאה חכוש הריהיה
,ארובה אוה ה"בקה וליאו ,הזה םלועה לש םלגה ירמוחל הרוצ
.רצויה ורשוכ תא םדאל קינעמש ימ םגו ,ןיאמ שי ארובה

תא םשה .הזה רסמה תא ריבעהל ידכ םהב שי ןולשכהו ןברוחה קר ,םיתעל
לע וכמסש םידוהיה ומכ ,בזכאתי םיירירבשה םישנאבש לודגב וליפא ובהי
עידומ הימרי ."העושי םהל ןיאש םדא ינבב םיבידנב וחטבת לא"- םירצמ
תיתימאה ותמישמל עגונה לכב תושונאה לכל תפומ שמשל וילעש לארשי םעל
המוא ףא לכות אל הז הרקמב .'ה דבע - הזה םלועב םדאה לש
תחת לאו בקעי ידבע ארית לא התאו" :הערל םהב תעגל םלועה תומואמ
תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ" ,(ינמז ילאירפמיא חכמ) "לארשי
,ארית לא התא .דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו ;םיבש ץראמ ךערז
ךיתחדה רשא םיוגה לכב הלכ השעא יכ ,ינא ךתא יכ ,'ה םואנ ,בקעי ידבע
ףידעי ןוגה ינמרג ;תבזוכה תינמואלה םתוהז לע ורתווי םה) "המש
אל הקנו ,טפשמל ךיתרסיו ,הלכ השעא אל ךתואו" ,(הזכ רכוי אלש
.(שריה 'מ ,חכ-זכ:ומ) "ךקנא

רסמה (ג

תשרפב ונפד םג האר) תוצובק שולשל תוכמה רשע תא תקלחמ הדגהה
,ודועב רחשה תעב הנושארה הכמה ינפמ רהזומ הערפ ,הצובק לכב .("אראו"
עגושמ ביואל ךפהנ ומצע עבטה ;(רואיה דיל) ויכרצ תא השוע ,"לאה"
שאו דרבו םירעה ךותב תוצר תועורפ תויח ,םדל ךפהנ סולינה- עורפו
תארקל עבטל רבעמ טיבהל וילעש ,ךכל הערפ הנפומ ךכב .םידחאתמ
תססובמה ,תימצעה ותוואגש תוארל םג רומא אוה .םיקלאה לש לעה-תינכת
לטונו ישונא חכ םדאל ןתונה ,ה"בקהמ קרו ךא תעבונ ,עבטב הטילש לע
ונומראב הרהזא ירחא האב הצובק לכב הינשה הכמה .ונוצרכ ,ונממ ותוא
:תבזוכ הנומאו תישונא הוואגל רחאה רוקמה תא תפקות ךכבו ,הערפ לש
- הלכלכו הרבח ,הקיטילופב ,תישונאה הרבחה ןוגראו חוכ ,יצוביקה םדאה
םהיגיהנמ .יטסינומוקה שוגהו תורדתסהה ,קנע תורבח ,לבב לדגמ לשמל
ול םירמואו טושפה םדאה לרוג תא םיעבוק "םימדקתמה םייטסינמוהה"
םירדחה תא הוושה) תוראופמה םהיתוינוכמו םהידרשמ ליבשב םצמטצהל
.(הלשממה ישאר ידרשמ םע קוק הדוהי יבצ ברהו םייח ץפחה לש םיטושפה
,םיעדרפצב ואלמתה הערפ לש ונומראו ותיב - הרבשנ וזהלפט הנומא םג
.תיאלקחה ותלכלכ תא הבראהו ויתומהב תא דבאמ רבד

ריחמל דע ימלועה ריואה גזממ ,דיתעל ויתואובנב חטוב םג ריהיה שיאה
לש וטושפ .הרהזא אלל האב הצובק לכב תישילשה הכמה ;ינמרגה קראמה
םינותנ וב ונוחטבו דיתעל תועגונה ויתויזחת לכש אוה ריהיה םדאל רסמה
םיפיסומ דימת םידוהי ;ה"בקה לש תוללוכה תילכתלו תינכתל םלוכ
םדאה לש ותומד .'וכו ,"ה"יא" ,"רדנ ילב" :םהיתואובנו םהירדנל
תינקפסה ותומד ינפמ תיחדנ ,יגנירק לאד לש יכונאהו חוטבה ,עוגרה
וז השיג .םירחא יפלכ ןווכמ דימת ובילש ,ונבר השמ לש ומצע יבגל
לופי ובל השקמו ,דימת דחפמ םדא ירשא" :די:חכ ילשמב תמכתסמ
.ייחב ונבר - "הערב

םיידוהי םיבצמ ינש הפי הרוצב עיבה קצוקמ יברה המוד ןפואב ךכ
(2) .הדועיבו המצעב החוטב אלש ,תידוהיה המשנה תועינצ (1) :םייחצנ
הארנש המ תחת ,עדומ-יתלבה ילואו ,אטובמ-יתלבה ידוהיה בצעהו ןוגיה
תויוברת ךות לא םיללובתמה םידוהי לשמל -םיליגר םיימוימוי םייחכ
אלממו רדוח רקצוקה לש רסמה .םירצמ תוברת תמגוד ,תותוועמ ךא ,תורישע
בלכ םלש ןיא :רמש ימענ לש התריש י"ע תינרדומה לארשי תנידמ תא
לש היוחה ושיגדה ןמחנ ברו יבר רקרווה ...הממדכ הקעצ ןיאו רובש
,ויתוליפת תא קעוצ אוהש ומצעל המדמ ללפתמהשכ הליפתב "הממדב הקעצ"
שיש ימ לכ :'ה תובא יקרפב םכוסמ ידוהיה דמעמ .לוק םוש עימשיש ילב
םירבד השולשו ,וניבא םהרבא לש ודימלתמ אוה וללה םירבד השולש וב
הלפש שפנו הכומנ חורו הבוט ןיע .עשרה םעלב לש וידימלתמ אוה םירחא
וידימלתמ הבחר שפנו ההובג חורו הער ןיע ,וניבא םהרבא לש וידימלתמ
םעלב לש וידימלתל וניבא םהרבא לש וידימלת ןיב המ .עשרה םעלב לש
םלועה ןילחונו הזה םלועב ןילכוא וניבא םהרבא לש וידימלת - ?עשרה
םעלב לש וידימלת ."אלמא םהיתרצואו שי יבהוא ליחנהל" :רמאנש אבה
םדרות םיהלא התאו" :רמאנש תחש ראבל ןידרויו םנה-יג ןישרוי עשרה
טראצומ הוושה לבא- ?ושי) םהימי וצחי אל המרמו םימד ישנא תחש ראבל
."ךב חטבא ינאו (םיריעצ ותמ םגש ,ןמחנ ברו

םירסמ םימולג ,"הערפ לא אוב" ,ונתשרפ לש החיתפה תולימב
רישכמ רבדה תויה דבלמ .הירטמיגב 1+ 2= 3= "אב" .םיקומע
תורתונה שולשו "אראו" תשרפב תועיפומ תוכמה רשעמ עבשש ריכזהל
םיתש .המצע תוכמה ןוימ תטישל זמר םושמ םג ןאכ שי ,"אב" ,ונתשרפב
תונב תוצובקה שולשל תוכמה לש הקולחה תא תומילשמ תונורחאה תוכמהמ
האיבמה איהש תידוחיי הכמ איה ,תורוכבה תכמ ,הנורחאה וליאו ,שולשה
לשב ססוג ,ןיידממ הליחתב השמ אצי רשאכ .םירצמ תאיציל ףוס-ףוס
הערפל רשבל ה"בקה ול רמא ,תיקלאה ותוחילש לש ותוסחייתה תויכרע-וד
ינב תא חלש :ךילא רמואו ;לארשי ירוכב ינב" :דבלב תחא הרושב
תומש )"ךרוכב ךנב תא גרוה יכנא הנה - וחלשל ןאמתו ,ינדבעיו
דימ הערפ תא ריהזהש קר ,וז הרושב הערפל רסמ השמש ונאצמ אל .(גכ:ד
.רוכב לאכ לארשי לא סחייתהל ילב ,תורוכבה תכמ ינפל

אלש ירחא קר רשבל השמ רומא תאזה הרושבה תא יכ ,ןייצמ ן"במרה
עשת םהש עבוק תוחפל דחא שרדמ רשא ,םיתפומלו תותואל ובל תא הערפ םש
ודיקפתש היהשה רישכמ אלא תונושארה תוכמה עשת ןיא ,ןכ לע ;תוכמה
.תולילאמ לארשי ינב תא הגרדהב לומגלו הבושתב רוזחל םירצמל רשפאל
.םידוהיה רורחשל איבהל יתימאה יעצמאכ הליחתכלמ תנווכמ תורוכבה תכמ
עגנ דוע" איבהל דמוע אוהש קר השמל רמוא 'הש ריבסהל םג רשפא ךכב
תא תימי 'הש (ה-ד:אי) הערפל רמוא השמ וליאו ,(א:אי) הערפ לע "דחא
הנשמ ,ד:אי-ב) וכרד תישארב רבכ השמל ול רמאנ ךכ ירהש ,תורוכבה
,א:אי-ב תורוכבה לע השמל רביד ןכ 'ה הארנכש רמואו ותשיג תא ן"במרה
ןאכמ .ך"נתב לבוקמ ןונגס ,םתחישמ קלח קר תרסומ הרותהש אלא
הביסה וז ילואו - התומלשב הרושבה תא הערפל רסמ ןכא השמש םג זמר
.(ן"במרה לש וקה יונישל

הערפ תרהזאב ,שולש תצובק לכב הינש הכמ לכב שמשמ "אב" לעפה
םישמשמה ,"הערפ ינפל בצייתה" וא "ךל" תמועל ,ונומראב
ומע 'הש שח יאדווב השמ .סולינה תפש לע וזרכוהש תונושארה תוכמב
תיתוכאלמ ,תישונא הרואפת תרגסמב תודידב שח אוה ךא ,וז תיעבט הביבסב
:השעמל ,ול רמוא 'ה .הערפ לש ונומרא וא סאגוו סאל ןוגכ ,תתחשומו
םדאה לדתשמש םוקמב וליפא .הערפ לא ילא אב וא ימע אב
לצ ינפ תחת ,הריוואה ךות לא רדוח 'ה ,םיקלאה תא שרגל וחוכ לכב
םיכרדש תורמל ,'ה לא ליבומ לכה רבד לש ופוסבש רמוא קוק ה"יאר ;עשרה
הרותה שיאש הסיפתה תא רתוס הז ןויער .תוכורא תויטס םצעב ןה תודחא
אצי םעפ ידמ םא .ה"בקה םע יעצמא-יתלב עגמב ,ללוכב רגתסהל ךירצ
לש םיטביה תולגל יושע אוה ,הלפשהה יקמעמב םידוכלה םירחא לואגל
היסור ךותב 'ה תא הלגמ ץיבלדנמ ףסויכ םדא .ול ולגתנ םרטש 'ה תניכש
יכרדב הרתי הנבה לבקל הכוזו שקבמ השמ ,ןכ-ומכ ;ריביסב ,תיטסיאיתאה
לגע" לש הלילה ןודעומל סנכנו יניסב םיללוכה ללוכמ אצוי אוה רשאכ 'ה
קמעה לדגמב ןמסורג ברה לש ותדובע הושה) ץובהמ םירחא איצוהל ,"בהזה
םירסמתמה הרות תודסומב רתוי ךומתל ילוא שי .(וינפל תכלוהה ותשודקו
יכדרמ תעבגב ללוכה :לשמל) םהיתוליהקב םידובאה לא תואיציל תיקלח
םגו תוידרח םג ,תורחא תובישי תמועל ,הנומש תירקב רדסהה תבישיו
.(רדסה תובישי

ישפחה םנוצרמש ךכ ,תידוהיה המשנה ןח תא תולגל םירצמל רשפיא ה"בקה
ריכה ףוס ףוס) רבעה לע םתטרחל תוא ,תיבגמל םפסכו םבהזמ ומרת
תא וכפה ךכב .(םיצאנהו םינבלצה תואוש ירחא לארשי תנידמב ןקיתווה
ותוריסמ תאו ,"ףסוי תא עדי אל"ש ךכ לע תתשוהש ,הערפ לש ודובעש
.ץמואמה ומעלו תושונאל תיבבלה

ותמ םירצמ ידוהימ רתוי וא םיזוחא םינומשש םיעידומ םישרדמ
קיסהלו ךכב ןיחבהל םירצמה ולכי אלשכ ,ךשוחה תכמ ימי תשולשב םמצעב
רמוא י"שר .(חי:גי ;בכ:י ,י"שר 'ר) םהמ םיבוט ויה אל םידוהיהש
םיתעל םיאורש יפכ !הצרא תולעל וצר אלו םיעשר ויה הלא םידוהיש
סנכנ אוהש עגרב - ל"וחב ידוהיה עקש לפש הזיאל הנשמ הז ןיא ,תובורק
רובעלו ףסאהל ליחתמ אוה ,לארשי לש השודקה התריווא לש העפשהה תחת
תולגתהל יושע הרוהטה ותמשנ תא הסכמה םתכה !שדחמ בוציע לש ךילהת
י"שר לש ותנווכ םא .תתחשומ תיתולג תוברת לש היכרעל ותופשחיהמ עבונכ
,עשרכ ידוהיה תא רידגמה אוה םירצממ תאצל ןוצרה-יא םצעש איה
םיקודאה ויהש תורמל .םיטעומ הכ םייול ודקפתה עודמ ריבסהל רשפא
- םישרדמד אבילא - ויה םה ,םילילא תדובעל וכשמנ אל םלועמו רתויב
ונהנש ימש םיפיסומ םישרדמ םתוא .תודבעה תבוחמ םירוטפ ויהש םידיחיה
הוושה) ךשוחה ימיב ותמוה רשא םהו ,הנממ תאצל ובריסש םה םירצמב
םיולה םתוא !(סליה-טסרופו ןירג-סרדלוג ,קראפ-ורובו ליה-דרופנאטס
םייואר ויהש ,םלוכמ םיחבושמה םילועה ויה תאצל םינכומ ויהש
.שודק םעכ ,רבדמב לארשי תודלות לש הז בלשב רבכ תוגיהנמל

תא תלמסמ תוזוזמה לעו ףוקשמה לע םדה תחירמש ףיסומ שריה ר"שרה
.הלימה תרושבב םג םולגה ןויער ,םילודגה םיידוהיה םייחה תונברק ינש
תוהמכ ,השה ,םדאבש "יעבט"ה ,"המהב"ה ,ירצמה המהבה ןחלופ תא ותוחדב
רתוי תיחצנה וחורב דקמתהל ידכ םייעבטה ויפחד תא ידוהיה בירקמ ,םדאה
ה"בקה יפלכ ,הלעמ יפלכ ומצע תא ןווכמ אוה .רתוי הבושחה -ןאכמו
.בקעי לש ותיב "תוזוזמ" ,ותחפשמו ותיב יפלכ ,המינפו (ףוקשמב למוסמ)
תא ןירקמ הז קוספ - "לארשי ,ךיתונכשמ ,בקעי ,ךילהא ובוט המ"
לש םיידוהיה תודסומב ,םעלב ומכ ,םילילאה ידבוע לש תיפוסה םתנבה
.תוריסמו החפשמ

"הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר ,םישדוח שאר םכל הזה שדוחה"
התיה ןאכ ;הרותבש הנושארה תילמרופה הוצמל קחצי בר י"ע בשחנ (ב:בי)
םדא לכ ןיביש ידכ ,תישארב רופיס תא בותכל ךירצ אלא ,הליחתמ הרותה
יוגו םינהכ תכלממ םש ומיקיש ,םידוהיל לארשי ץרא תא ןתנ ,ארובה ,'הש
;םתלואגל תושונאה לכל תפומו םגדכ לארשי תנידמ ,(ו:טי תומש) שודק
לכל דממל פ"עבש הרותבש ,תישארב השעמ ,האירבה רופיס םימש ויה ,תרחא
.(קי'ציבולוס . ב.י ברה) ותנבה יפל ידוהי

חול ישדוחל דוסי היהת השודיחב הנבלה - תווצמ יתש ונינפל ןאכ שי
ישדוח רשע םינש לכ ךסש ןויכ ;םימי 30 לש וא 29 לש ,ידוהיה הנשה
תא םילשהל ךרוצה רצונ ,םימי 354.3-מ רתוי תצקב םימכתסמ הנשבש הנבלה
דוסי איהש ,םימיה 365.25 תב המחה תנש ןיבל הז ןיב םימיה 11 רעפ
ןיב המאתה- ויתס תוכוסו ביבאב היהי חספש ידכ ,עבטבש יאלקחה רוזחמל
,'ב רדא לש רשע השולשה שדוחה תרזעב םלשומ ןכא הז רעפ .ץראו םימש
םינשב ;םימי 355-ל 353 ןיב הליגר הנשב .הנש הרשע עשתב םימעפ עבש
:שרפל שי ,הז לכ תא ןאכמ דומלל ידכ .םימי 385-ל 383 ןיב ,תורבועמ
.םכלש םישדחה תחיתפל םכל היהת (הנבלה לש) וז תושדחתה
לכש ידכ ,ןסינב םיגחה חול תחיתפכ הינשה הוצמה תא ריבסמ ן"במר
.םירצמ תאיצי תא ריכזי ,ינשה שדחה ןוגכ ,שדוח לש רוכזיא

הדובעב םרוקמש) םיילבבה םישדחה תומש ץומיאש ,ףיסומ ן"במר
,ןסינמ םירפסמ יפל קר םישדחה תא תונמל וז הוצמ הרואכל דגונה ,(הרז
ישעמ תריכזבש רתיה-תובישחמ עבונ ," 'וכו ינש שדוח ןושאר שדוח" ןוגכ
תובישחה ומכ- לבבל לארשי תולג ןוגכ ,הירוטסיהב םינורחאה ה"בקה
,ד"בח לש ולסכב ט"י ,ןטק םירופ ןוגכ ,שממ םירחואמ םיעורא תריכזבש
.ולוכ לארשי םע לש םילשורי רורחש םויו תואמצעה גח ןכש לכו

.הכלה ישרדמ (ד

לש ותעד תא םיפקשמ םה ילוא ,דומלתל םימדוק הכלה ישרדמ יפסאמ
הפ לע טועימו (שרופמו זמורמ) בתכב בור הרות - ב:ס ןיטיגב רזעלא 'ר
ארפס (זכ:דל תומש ,בי:ח עשוה 'ר ;הכופה ןנחוי 'ר לש ותעד)
יפל ,ארקיו רפס ,ןושאר דמלנהו ירקיעה טפשמה רפס לש יתכלה ןויד אוה
םירוביחש דועב ,(ןמפוה 'ד ברה י"ע רבסומכ) אביקע 'ר לש ותלוכסא
(לאעמשי 'ר לש ותלוכסא יפל) רבדמב רפסב ונד ירפס םיארקנה
,אתליכמה ,תומש לע ונלש הכלהה שרדמ .(אביקע 'ר יפל) םירבד רפסבו
;םינשב תואמ ךשמ לאעמשי 'ר לשכ קר יזנכשאה םלועל רכומ היה
,אביקע 'ר לש ודימלת ,י"בשר לש אתליכמ םג התיה ידרפסה םלועל
.םיידרפס םינשרפ י"ע תטטוצמו ןמית ידוהי לש לודגה שרדמב תרמושמה
אתליכמה וליפא .תומש רפסבש םינושארה םינידבו בי קרפב ליחתמ הז רפס
תא גציימ הנסה ,ותעדל .רעובה הנסה ,'ו קרפב קר הליתמ י"בשר לש
הלוכי הניאו תכבתסמ איה ,רופיצ םשל תרדוח םא :םלוכמ םישקה םיחמצה
ברקב ןכוש אוהש ןמיס אוה הנסה ךותמ רבודה ה"בקה - התומלשב תאצל
תאצל הכז וניבא םהרבא םג .םירז דובעישב ,םירצמב םידוכלה םידוהיה
.(כ:בי תישארב) תיתוכלמ הריזגל תודוה קר םשמ

רבדב ("יטיסרבינוא הבישי"מ טרוטקוד) ד"לשת תנשמ קתרמה ורקחמב
ךכל םיעבונה םינוקיתה םע דחי ,י"בשר לש אתליכמה לש שדחמ היוליג
תא ריבסהל הדוהי הירא יבצ הסנמ ,זנכשא ידוהי ידיב הרותה תסיפתל
השיג ילדבה עבוק אוה .תותליכמהמ תומש רפס לש םינושארה ויקרפ תטמשה
ןפצומ יקלא רסמ הרותב האור אביקע 'ר .תולוכסאה יתש ןיב םיידוסי
לעש גת לכלו תוא לכל ;דחא עגרב תנתינהו לכה תא המצעב הליכמה ,השמל
תומש רפסל ושוריפ חתפנ ךכ .(ב:טכ תוחנמ) הלשמ תועמשמ תוא יבג
'ר .הירסמ לכ תא ראיבש ,הנסב השמל ה"בקה לש הנושארה תולגתהב
םיחבז) הגרדהב חתפתמה יקלא רסמ הרותב האור ,אסיג ךדיאמ ,לאעמשי
,ימלשורי) ליגר ישונא רובידב עבומה ,(א:ס ןיטיג 'שה ;ב:וטק
תותירכ ;ב:דס ןירדהנס ,ילבב ;ג:ול ,ד:ח םירדנ ימלשורי ;א:זי תבש
ףוריצ לכל וליפא וא ,תוא לכל תועמשמ חרכהב שורדל ילב ,(ב:זס ;א:אי
אלו ,םעל הריבעהל בייח השמ הבש הרוצה איה הרותה לש התרוצ .תויתוא
תומש ,י"רד אתליכמ 'ר) ה"בקהמ התוא לביק אוה הבש הרוצה חרכהב
וידימלת תא דדוע לאעמשי 'ר .הפ-לעב רסמיהל יושע תועמשמ הברה .(ב:בי
,(שריה יפל רכששי לש ותומד) הרות דומלתב םגו תואלקחב םג קוסעל
.י"בשר לש ללוכל דוגינב

לארשי תרוסמב םירצמ (ה

.ו:י תישארבב ,םירצמ ,םח לש ונב םע איה םירצמ םע הנושארה ונתולקתיה
וליאו ,"םי-" תמויסב םייתסמ ומש רשא ,חנ לש דיחיה ודכנ אוה
,םידול :המוד תמויסב םימייתסמ םלוכ ולש-וינב לש םהיתומש
,םיסורתפ ,םיחותפנ ,םיבהל ,םימנע
.(גי:י) םירותפכו םיתשלפ "םשמ ואצי" רשא םיחולסכ
םינשמ דבל .תותיחשו רועיכ םיניינע וללה תומשה לכש ןייצמ הבר שרדמ
תומש חנ לש םיברה וינינל ןיא ,םינדודו םיתכ ,ןוי ינבמ
םירצמ לש יגרטה המגפ יכ ,רעשל ילוא רשפא .תאזכ תמויסב םימייתסמה
רסוחו יוביר לש םלוע תפקשה אוה ,יותיפ לע רבגתהל התלוכי-יאו
ליבומ הז םגפ .(ב"הרא הוושה) דוכילו תודחא תמועל ,רשק
ןושארה תוויעה .תירסומה תורקפההו תולילאה :םיירקיעה היתוויע ינשל
וליאו ,הזב הז םיבלושמ אלו םירחתמ תוחוכ י"ע ןווכמכ םלועה תא האורש
,םימעטמל תכפהנ תושיאה ייחשכ ,שונא יסחיב שפנו ףוג ןיב דירפמ ינשה
תודחאהו תיקלאה הבריקה תא םדקל יעצמאל םוקמב ,הדילג וא ילסיב ומכ
םיתשלפש ,ל"זח םידמלמ ןכ-לע .החפשמה תועצמאב תיפוסה תישונאה
,תוירע ייוליג לש האצות םתויהב ,םיטבשה ראשמ ואצי םירותפכו
ארזע ןבא יפל .םח ,רוראה םתובא-יבא לש הלוזה תוינשוחל העינכ
תא ולטנ הלאמ וחתפתהש תומואש וז קר איה םיברה תמויס תועמשמ ,ן"במרו
אקווד דקמתה רבדה עודמ הישוקה ינפב םידמוע ונייה זא ,םלוא .םהיתומש
םיריכמ ונא םתואש ,ןענכ יאצאצש ,ךכב איה תפסונ הישוק ?וז הצובק-תתב
:"י"-ב םלוכ םייתסמ םהיתומש - וז תמויס םהל ןיא ,םימעכ טלחהב
.(זט-וט:י) 'וכו ישגרג ,ירומא ,יסובי

תיתוהמ איה םירצמש ךכב אוה םירצמ לש ויוביר לש ףסונ טביה
ארקנה ,רבדמה יומד ןופצה - םידרפנ םיקלח ינשמ בכרומה ,יוביר-לש-םע
ראש ןיב ,תילע םירצמ ארקנה הרופה םורדהו ,תיתחת םירצמ
,הלמה עזג .תודרפנ תוכלממ יתש הלא ויה םינש תואמ ךשמב .םהיתומש
ןירוסיי ,תורצ ןייצמ ,(תוקיתע תוימש תופשב םג ךכ) "רצמ"
איהש יפכ תירצמה הרבחל תובר םיכרדב םיינייפואמ הלא לכ רשא ,תדוכלמו
םשהש ,ל"זח ורמא ןכא .(םיברה תמויס ןאכמו) וניתושרפב תגצומ
םידוהיה תא תורסיימה תוכלממה לכ תא ןייצל שמשמ "םירצמ"
םידוהיה תא לואגל דיתע ה"בקהש היעשי אבנמ ןכ-לע ;(ד:גי אבר ארקיו)
םש ורתונ םיטעמ םידוהי קרש תורמל ;חישמה תומיב "םירצמ ץראב םיחדנה"
,הינשה הצובקה םג .ונימי לש "םירצמ"ה יאדווב ןה הירוסו מ"הרב ,םויה
יכ ,םש ורתונש םיטעמה םידוהיל תסחייתמ הניא ,"רושא ץראמ םידובאה"
רשוע ,"רושא" לש ברעמה תוצראבש םיללובתמהו םידובאה םיברל םא
.גושגשו

ץראכ התוא תוראתמ םירצמל תורחאה תומודקה תוינכ"נתה תויוסחייתהה
לש ונייחאש םיאור ונא ,י:גי-ל גי:י-מ ונרבעב .םלועב הרופהו הרישעה
,...הקשמ הלוכ יכ" ןדריה רכיכ ךותב ותקלח תא רחוב ,טול ,םהרבא
.(הינשה םלועה תמחלמ ינפלמ ןילרב הושה) "םירצמ ץראכ ,'ה ןגכ
החבתשנ ,םיהובגה היצעב החבתשנ לארשי-ץראש דועבש םירמוא ל"זח
תלבקמ לארשי-ץרא םג .(אמ אבר שרדמ) הלפשהמ היתוקרי לשב םירצמ-ץרא
,ירפס) סולינה תפצהמ -- םירצמ וליאו ,ימימשה םשגהמ תורישי הימימ תא
ףסויב ידיתעה םלופיט לע םלומג היה הז ,ו:חי אבר תומש יפל .(וטק חלש
םרוע תא וכפה רשאכ ;(תיטירבה הירפמיאה לש רופלב תרהצה הושה) בקעיבו
לש םינבלה םירפסה הושה) רבדמל םצרא תא ךפה 'ה ,םהיאצאצ תא ורסייו
ומכ ,תיטירבה הירפמאה תדירי תלחתהב ,סודוסקא ,הינאה תאו הילגנא
רקוס ךכ .(טי:ד לאוי) היהת הממשל םירצמ - (ל"ז ה"ירה אבינש
.םירצמ ץרא תא ה"בקה

םשל ילוא .םירצמו םידוהי לש אשונה םע ונרמגש תומש לש ושוריפ ןיא
םויסל עיגה המלש וליפא .םיבר תורוד ונל קיצהל םירצמה םיכישממ ,המקנ
תירב תתירכ םשל ,הערפ תב םע ויאושינ לשב ולש הרירקה לש יגרט
םהירוגמ שודיח ינפמ םימעפ שולש םידוהיה תא הריהזמ הרותה .תיטילופ
םינפל ונייה םירג יכ ,ירצמ בעתל אלש םג םהל הריכזמ ךא ,םירצמב
םידוהי םע ןתחתהל םהיאצאצל רתומ ,םרויג רחאל תורוד השולש .וצראב
םיקסע םשל תוינמז תורצק תועיסנב םירצמל עוסנל ריתמ דומלתה .הדילמ
דוע ספות וניא םש םירוגמה לע ירוקמה רוסיאהש זירכה שבד ףוצהו 'ודכו
תילילאה םתוברת ןהו םיירוקמה םירצמה ןה חטשה ןמ ומלענ ירהש ,םויה
רוא לש וזל המודה הנקסמ יהוז .חטשה ןמ לילכ ומלענ תינשוחהו
וניטצנש תורמל ,ונצראב רודל םיברעל רתומש ,קוק ברהו םייחה
.ם"וכע שרגל

וא ח"ש 75 לש המורת תרומת הלא תונוילג לש המלש הרדיס גישהל רשפא
תונהיל רשפא .יעובש ןויע תרשפאמ ח"ש 375 לש המורת .TOP-ל רתוי
.תובר תידוהי ואדיו לש בחר ןווגממ ונלצא


Back to the home page.