ותועמשמו הרותה תואירק - הכונחה גח

ןמלגופ בקעי :רבחמה
יקחצי .א :םגרית

הרותה תצפהל תינכתה -.פ.ו.ת לש טקיורפ
םילשורי ,52-4 ד"בח בוחר
(ד"בח ס"נכיב לומ ,ודראקל לעמ ידוהיה עבורב)

הרותה תרוסמ ,(הטידורפא ;הוושה) בוטה אוה הפיה ןווי תוברת יניעב
.("דיי רענייש א" ;הוושה) יפויה תא בוטב האור

םיבכמה םהימ.ג .תורטפהה .ב .הרותה תאירק .א :ןכות
.םויכ הכונח.ו .הכונחל טקל .ה .תמדוק החפשמה .ד ?םייתימאה

הרותה תואירק .א

ןכשמה תכונח תונתמ ללוכ ,ז"י-א:ז רבדמבב םיארוק הכונחל ןושארה םויב
תונברוקהו תונתמה לע םיארוק ,םירחאה םימיה תעבשב ;הדוהי טבש י"ע
,אשנ תשרפב ,ט"נ-ח"י:ז רבדמבב ,ןכשמל םיאישנה ראש ואיבהש םימויה
תוצמו תונברקה תאו תונתמה תא םימכסמ ,"הכונח תאז" ,ינימשה םויבו
,עובשה תשרפ תא םג םיארוק תבשב ;ויאצאצו ןורהא י"ע הרונמה תקלדה
.ח"רל האירקה םג תבט ח"רבו

הז היה .ללוחש רחאל ינשה שדקמה תיב תא םיבכמה וכנח הכונחב
תינוליחה תוברתב ופחסינש םיברה לע לארשי תרוסמב וקבדש םיטעמה ןוחצנ
ןכשמה תכונחל ונתוא הריזחמ ולא םימי לש הרותה תאירק .םנמז תב
ותינבב .ברחנ וא אמטנ אל םלועמו יניס רבדמב םקוהש עונצהו ירוקמה
.יתרבח ץחל אל ףאו היפכ ילב ,םנוהמו םנואמ ומרתש םידוהי קר וקסע
סמ ןומימבו םירכונ ידיב ראשה ןיב ונבנש -ראפה ישדקמ ינש ותמועל
יבד אנתה ירבד םינבומ תאז רואל .'ה ינפלמ תוחדיהל ויה םידיתע -הבוח
שדקמה םקויש ינפל בוש תונביהלו אצמיהל דיתע ןכשמהש (ה"כ) והילא
שדקמה תיבב ,'הל יתימא ןכשמ תונבל הרהמב הכזנש ןוצר יהי .ישילשה
.ברחי אל םלועלש ישילשה

וילע ואיבה התעו ותכונחו ןכשמה תמקה תכאלמ המת :ט-א:ז רבדמב
תא םילמסמ ולא .תולגע ששו םירווש 12 -םתמורת תא םיטבשה יאישנ
היוחה דקומכ שמשמה ןכשמה יפלכ םיטבשה ושחש םיעדה תודחא תאו ןויוושה
תא הוושה ;שריה ר"שר) .וינווגל לארשי םע תא וביבס דחאמו ,תיתרותה
םה ,ןושרג תחפשממ םייולל ורסמנ םירווש 4-ו תולגע 2 .(םויכ לתוכה
רבדמה ידודינ ךרוא לכל לארשי ינב תא הוילש ןכשמה תונוליו תא ואשנ
יררמ תחפשמ ינב ושמתשה םירחאה םירוושה 8-ו תולגע 4-ב .ץראה שוביכו
החפשמה ינב .(ב"ל-ד"כ:ד רבדמב) םידומעהו םיחירבה ,םישרקה תעסהל
,םמצע שדוקה ילכ תא (תולגע ילב) םהיפתכ לע ואשנ ,תהק ,תישילשה
היה אלש ימ .(ד:ד רבדמב) תוחבזמהו הרונמה ,םינפה םחל ןחלוש ,ןוראה
ומירה ,םילכה תא ופטע םינהכהש ירחא קר ,ךכ םושמ .תמ ,םהב עגנו ןהכ
.םנעטמ תא םיתהקה

םתויה ףרח ,םינהכה -םידיקפתה תקולח תא ןאכמ דומלל ילוא רשפא
ידודינ םע הרותה תא םיאשונש ולא םניא ,'הל רתויב םיבורקהו םישודקה
לכב םידוהיה לש םישודקה םיכנחמה ,םיייולל רומש הז דיקפת ;לארשי םע
םוקיש יזכרמ םג םילעופ םייולה ירעב .(ד"בח הוושה) ואצמיש םוקמ
לוטיל םיאשרש םידיחיה םג םה ,ם"במרה תעדל .גגושב וחצרש םיאטוחל
.םירגובמל הפ לעבש הרות דומיל רובע (תורשעמו תומורת תועצמאב) ףסכ
םידודינהו לבסה ירפ -ונימיב ינרותה עדיה טועימ רואלש םישח םירחא
ראש ומכ ,םלוא .רכשב םיכנחמב רזעהל העשה תבוח -הנורחאל ונרבעש
הז רתה םג ,הטימשה תנשב ירכונל תועקרק תריכמ תמגוד ,קחדה ירתיה
ןתינ .ופקותב ןיידע םורחה בצמש אדוול ידכ םעפל םעפמ שדוחמ ןויע ךירצמ
םינמוימ עוצקמ ישנא חימצתש תפומל תינרדומ-תידוהי הרבח םיקהל יוצרו
קר) תוהובג תורוכשמ תרומת םוי יצח ודבעיש םינמואו םירחוס ,םיסונמו
ןישודיק האר ,ט:ג םש הוושה .ב"י:א ת"ת ת"מ ,ם"במרה יפל תועש 3-כ
הרותל ךוניחו דומילב יונפה םנמז תא ועיקשיו תועינצב ויחי ,(.ל
.הבשחמה שפוחו תעדה תורשי לע הרימש ךות ,םיכרצינל דסח ישעמ תיישעו

וז ןיעכ הרבח םיקהל ןתינ ובש דיחיה םוקמה ,המודמכ ,איה לארשי תנידמ
תוחרואו הרות גוזימ לש תורשפאל תניוצמ המגוד .תושונאל תפומ שמשתש
רתויב בורקה רבדה םה הידימלת :רדסהה תובישי תכרעמב יוצמ םלועה
הידמול תאו הרותה תא םיחכוש םניאש םילייח -םלשומ אל םלועב ,תומלשל
םע םג קבאהל םיבייח עשרה תואבצ דגנש םיחכוש םניאש םימכח ידימלתו
םלועבש ותנקסמ לע קלוח ינא םלוא ,ןיקסיר .ש 'רה רובס ךכ .םיבור
השקה תואיצמה קר .רוביצה ידיב וכמתי הרותה ידמולש ייואר םלשומ
,תיחוירו תיעוצקמ הסנרפ אצמינב היה אלשכ ,הפוריא חרזמ לש דחוימב
הרותהש -ם"במרה לאידיא תא םשייל לדתשהל שי ןורקיעב .רבדה תא הבייח
ףאש ללה תא טטוצמ ארמגב קודצ 'ר) .(תובא) "וב רופחל םודרק" השעת אל
תובישיב ללפתהל יואר םאה .ז:ד תובא -רובצהמ שורפל אלש ח"תל ארק אוה
(?לארשי תנידמו םילייחה םולשל םיללפתמ םניא ףאש תסנכ יתב וא

יאישנ ווטצנ ,ףתושמה רוביצה ןברוק ירחא :ט"נ-י:ז רבדמב
תונוכתה .םידרפנ םימיב ךא ,םיהז דיחי תונברוק איבהל םיטבשה
תרות םע רשקה תוכזב םירהטינו םילעתמ טבש לכל םידחוימה תונורשיכהו
וישגדו וייח ןונגס יפל טבש לכ לצא ידוחיה ויוטיב תא אצומש ,םיקולאה
ללכ הלוכי הנממש תילארשי המגוד 12-ה םירצוי וידחי .םימיוסמה
םיאורק ב:זב .ןדע ןגל בושל דציכ דומלל ,איה ףא תנווגמה ,תושונאה
םדיקפתל יוטיב והז ."םתובא יתב ישאר" םגו "לארשי יאישנ" םג םיאישנה
תא םיגזממה םייטבש םיאישנו ,הארשה יררועמ םיימואל םיגיהנמ -לופכה
אישנ לכ .(שריה) תימואלה המישמה ךותל םתוא תדחימה תיטבישה הנוכתה
.ןלפק .א 'ר יפל תויקנוא 104) ףסכ ילקיש 130 לקשמב ףסכ תרעק איבה
ולקשמ לקש 20 ףסכ קרזמ ,(!"שדוקה לקש" היה ןיידע לקשהשכ תאז ,ןבומכ
הלולב תלוס םיאלמ םהינש ,(ונרופס -רתוי קד לבא הרעקל ותרוצב ההז)
שי ,םייחה תרתומ תא םג ומכ ,םיסיסבה םיכרצה תא) .החנמל ,ןמשב
למסמה ,ןייה לע לשמל .םירוהט םילכב םתוא ואיביש דבלבו ,'הל שידקהל
המצועה תא למסמה ,םחל תליכאל םדוקו .שודיק םישוע ,םיינשוח תוגונעת
.(םידיה תא םימירמו םילטונ ,םדאה לש תיסיסבה תיגולונכטה

.תרוטק האלמ ,(תויקנוא 8) הלקשמ בהז ילקיש 10 ,תחא ףכ םרת םג דחא לכ
רשקה תא תבקונ הרוצב םישיחממ ולא :רקב תונברוק לש הרוש ומרתנ ףוסבל
ךכ -רופיכ םויב .םיקולאה דיב םינותנ םדאה ייח דציכו חורהו ףוגה ןיב
ינחור רוא לודגה ןהכה ןירקה ,תונברוקה תדובע תנש אישב -תרוסמה תראתמ
.ויאור לכ ברקב תינחור תוממור לש תושוחת ררועש -"ןהכ הארמ" -אלפומ
לאיצנטופ תא ג"הכב החתיפ םויה תדובעש ןויכ ,קי'ציבולוס .י 'ר יפל ,תאז
רתוי השענו ,ןדע ןג תא בזע זאמ ךלוהו םעמעתמה ,םדאבש םיקולאה םלצ
.תאזכש ההובג הגרדל תולעתהל לגוסמ ףאש םעה ןיבה זאו ,ףוק יומד רתויו

תא םיעיבמ ולא .הלועל הנש ןב שבכו ,דחא ליא ,דחא רפ איבה אישנ לכ
יומד רוציכ גהונ אוהשכ ןיב :ויטביה לכב םדאה םע םיקולאה לש רשקה
-שבכ יומד אוהשכ ןיבו ,תדמתמ תומדקתהב קסועה ,ןתלעפ ,יתריצי -רפ
לכ .ומצע תוומה טרפבו ,ונממ םיקזח םירידא תוחוכ ינפב ענכנו עשי רסח
שוביכהו הישעה חוכל למס ,רכז םיזיע ריעש ,תאטח ןברוק םג איבה אישנ
תוכמסל ףופכה ,טושפ ידוהי) .הערל תלצונמ תופוכת םיתיעלש םיירבגה
ודמעמ לע רומשל ותלוכי יאל למס ילוא ,הביקנ זע תאטחכ איבמ ,םיאישנה
,םיליא 5 ,םירווש 2 םיאישנה ואיבה םויסל.(יביספ רתוי ותויה בקע םרה
ותכונח םא .םימלש תונברוקכ ולא לכ ,םתנש ינב םישבכ 5-ו םיזיע 5
.'ה ןתנש םייחה תוכרב לע בוטה תרכה ולא םיאטבמ ןכשמה לש תיגיגחה

אלש ןויכ םיתוחנ ושח ,םאישנ ןורהא טרפבו ,םייולה ,שרדימב ראותמה יפל
תומוד תושוחת עיבמ קי'ציבולוס 'ר .ולאכ תונתמ םה ףא איבהל ווטצינ
.שדוק תומוקמל םינבמ תמקה רובע םורתל תגשמ םדי ןיאש תובישי ישאר לש
לכמ ךורע ןיעל בושח םהילע לטומה הארוהה דיקפתש םינהכה תא עיגרמ 'ה
ומצע שדקמהש ירחא הברה ךשמהל םידיתע היתועפשהו היתובוח .תיזיפ המורת
תא ובישיו שדקמה תדובע תא ושדחי ,םיבכמה ,יול יאצאצ ,השעמל .ברחי
הברה ךירצמ טלחומ ןברוח ירחא ,םוקיש .ברעמה תוברתל תוללובתהה ףסמ םעה
.(האושה ילוצינ ידיב לארשי ץרא םוקיש הוושה) .אדירג הינבמ הנומא רתוי

ונדמלל ידכ ילוא ,אישנ לכ לש ההזה ונברוק תא םיטרפל תראתמ הרותה
יחא םג .םינוש םישנא לצא םינוש תושגר ררועל לוכי ההז ינוציח השעמש
.דואמ תונוש תונווכ ךותמ לבא -ההז חרואב יתוא םיכמ יבא םגו לודגה
,וניניב דחאמה הז ,תווצמ םתוא םימייקמו םילימ םתוא םיללפתמ ונלוכ
Habad Rebbe - Week) .דואמ םינוש תושגרו תונווכ םייולנ וז הישעל ךא
לע דיעמ טבש לכ לש ומש רציכ םיחיכומ םישרדמ .(81:5 ,in Review
תדחוימה הנווכל םיכילומה ,(?םתוא דומלל המל תרחא-) ודועיו ויתורוק
.ןכשמה תונתמ תאבה תעב םהל התייהש

םיקלחה תא םילמסמ ולש ףסכה ילכ .הרותה דומילב רכשי לש וחוכ ,המגודל
,ןכות ותואב םיאלמ םהינש ,פ"עבשו בתכבש הרות לש םידרפינ יתלבה
הדוהי רובע .םיבוט םישעמ -"ןמש"ב לולב תויהל בייחש ,הרות-"תלוס"
תא םילמסמ ולש ףסכה ילכ 2 .תרחא תועמשמ םילכ םתואל ויה יתוכלמה
ףאש םישרפמ שי .םלועה לכב לושמל םידיתעש ,חישמהו המלש ויצלח יאצוי
םמצעמ ועיגה םלוכ ,ונייהד !ומצעמ ויתונתמ תא רחב אישנ לכש םינעוט
רבדמב) ןיטולחל תונוש תויקולא תוביטקפסרפ ךותמ תונקסמ םתואל קוידב
היציאוטניאהו ירבגה טקלטניאה לש הנושה השיגל המוד רבדה .(ו"כ:ד"י אבר
םתואל תינמז וב םעיגמש םידרפינ םירקוחל וא אשונ ותוא יפלכ תישנה
ךכ .םלועל עיגי םיוסמ עדימש הצור 'השכ ,םינוש רקחמ ינוויכמ תונקסמ
ץפמהו תישארב" אשונה לע ודבע רדיינשו רזעיבא םירוספורפה ,לשמל
לעי ,ינא .םהניב יתשגפהש דע והער תכאלממ שיא תעדל ילבמ "לודגה
,(1992-4) יטסינמפה ןדיעב םינשה םתואב טעמכ ,ונבתכ רלה הרופיצו ןיול
.יניצרו קימעמ רורבל הכז אל הכורא הפוקת ךשמבש אשונ ,"ליח תשא" אשונ לע

,חתופמ הריצי רשוכ ילעב םישנא -אוהשמ דוע ונדמלל האב הרותהש ןכתי
תועיבמה תוידוחי תומורת וא תוגיגחב קר קוסעל םיטונ ,םיאישנה תמגוד
לדש ןפוד תאצויה םתשיג תא םיחיצנמ ונא ןאכ .תימצעה םתוישיא תא
תא קוידב איבה אישנ לכ .'ה ןוצר תחת םתוואג תא םיעינכמה ,םיאישנה
סויג ,ךמצעל ראתל הסנ .םוי רחא םוי ,שארמ העובקה המורתה התוא
דרפינ םוי עבקנ תאז לכבו .(?ירשפא) וגאה טנמלא ילב ונימיב תומורת
ראפה תונתמ ירחא.החמשב החמש בברעל ןיא לכה תולככ יכ אישנ לכל
!השמל קר לבא -להואה ךותמ 'ה רבדמ תויתואישנה

תוביריהש דע ההובג הכ הגרדל העיגהש םיטבשה תווחא תא שיגדמ רחא שרדמ
אישנ לכ בישחהל לוכי 'הו (יניס רה דמעמ הוושה) החכשנ םהיניב תיעבטה
,תואיצמ אלא דבלב השגרה וז ןיא .ויתימע תונתמב הווש הדימב הרועמכ
ולכי םירחאה םיטבשהש ידכ תינויחה תידוחי היצקנופ אלימ טבש לכ ןכש
וא תישאר תונבר ,החפשמ ,ל"הצ ;הוושה) .תוליעיב םדיקפת תא םה םג אלמל
טבשמ ןושחנ .('ב רבדמב) רבדמב םעסמ רדס יפל ןאכ םיונמ םיטבשה .(תרומזת
גיהנמכ ודיקפת .ףוס םי ימ ךותל קנזל זעהש ןושארה אוה -שארב הדוהי
תוליצא ישעמב אטבל וילע יתימאה ודוחי תא לבא ,תיבויח תואמצע בייחמ
ךושמל ותילכת לכש ,רקע םזימרפנוק-ןונ וא תויכונא םתסב אלו בל ץמואו
תונתמה רפסמ תא הטושפ הקיתמטיראב הרותה תמכסמ התע .בל תמושת
ןובשחב תוחפה לכל ואצמתי םלוכ םידוהיהש אדוול ידכ ילוא ,ואבוהש
ףסכה ילכ 12 -םוכיסה ירפסמב םג תועמשמ םיאצומה םישרדמ שי !יסיסב
.םדאה ףוגבש םירקיעה םירביאהו ,תולזמה ,םישדוחה ב"יל םיליבקמ
,אבר תישארב) "ראווצ" הנוכמה שדקמה תיב לצא םג יוצמ המוד ןויער
רמול ילוא רשפא .םינותחתו םינוילע תומלוע רבחמ אוהש ןויכ ,(ב"י:ט"צ
השיג .לע לא םדאה תא תממורמה תבשה םויל תוליבקמ ראוצה תוילוח עבשש
הווהמ ,ארובה םיקולא םלצב ארבנה ,םדאהש ןויערה םע תבלתשמ וז
.ולוכ םוקיה הנבמ לש סומסוקורקימ

ארקנה) ז"י:ד-ד"י:ב הירכזב אוה הכונחב הנושארה תבשל הרטפהה .ב
.הרונמה תשרפ איה (ךתולעהב תשרפ תבשב םג

תלשוכה תושונאה תא ןקתתש המילשה הלואגה תא תומעפתהב םיראתמ ונא
הזה יטיאה ירוטסיהה ךילהתה לש ותישאר .ושדקמו לארשי םע תועצמאב
םע הרישעה לבבמ ובשש םידוהיה טעמ וחינהש םיעונצה תודוסיב ץוענ
ומקישש םיבכמה ץמוקו ,ינשה ק"מהיב תא תונבל ידכ (םויה הוושה) הימחנ
אוה .שרוכ לש לבבמ ובוש ירחא הנש 17-כ תוליחתמ הירכז תואובנ .ותוא
עבט תונוסא בקע תיבה שודיחמ ושאונש םידוהיב םייח חור חיפהל הסינ
עושוהיו לבבורז -םילוגדה םהיגיהנמ ינשב דקמתמ אוה .םיניוע םינכשו
-הרונמה ידיצמ ונוזחב הארש תיזה יפנע ינש םילמסמ םתוא) לודגה ןהכה
םיריעז הכונח תורנ םתוא .חוכה תא סיבת חורה -ותאובנ תיצמת .(ק"דר
.יבכמה אבצה ןוחצנ ירוחאמ הדמעש לארשי חור תא םילמסמ ,רועבל וכיראהש

לבא ןוחצינה תוגיגחמ ומלעתה אל -גחה תוליפתמ רכינש יפכ -ל"זח
.ותילכתלו וימרוגל ונביל תמושת תא ובסה רנהנ תקלדה תווצמ תועצמאב
וולינו .'ה םואנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ .ןויצ תב יחמשו ינור"
דוע רחבו ...ךכותב תנכשו םעל יל ויהו , אוהה םויב 'ה לא םיבר םיוג
עורה -) ןטשהו 'ה ינפל דמוע עושהי תא הירכז האור תעכ ."םילשוריב
רובש ,תושונאה ןהככ ידוהיה תא למסמ) ונטשל ונימי לע דמוע (םדאבש
עושהי שובל ןיידע ןטשב רעוג 'הש ףא .(םידודינו לבס לש תורודמ
.(םויכ לארשי ;הוושה ,הבולעו תחנזומ תוינוציח) "םיאוצ םידגב"ב
ול רמאנ .רבעה יאטח תא ךכב קוחמלו םתוא ריסהל םיווטצמ םיכאלמה
וייחב םג .תושונאה ןוקיתל תפסונ תונמדזהכ ,"םירוהט" םידגב שובלל
םייקלו דומלל ןהכה לע לטומ ,ק"מהיב לע יארחאכ ודויקפתב םגו םיישיאה
ךירדהלו תוחנהל לכוי -םירוהטו םישדח םידגבב שובל- זא קר .הרותה תא
"הלאה םידמועה ןיב "םיכלהמ" ךל יתתנו"- .(שריה .מ) תושונאה תא
לכ לע רובגל לארשי םע לכוי הנוכנה חורה םהילע הרשת םע -(ז:ג)
זא וכפהי -תיקולאה האירבה תוחוכ -םיכאלמה .םייזיפה םילושכמה
תוחילשה תמשגהב םיעיסמו םיכירדמה "םיכלהמ" תוחוכל םייביסאפ םידמועמ
.(ק"דר) תוומל לעמ תולעתמה תויחצנה תומשנל סחיתמ םג "םיכלהמ" .תיאובנה

תפומ ישנא יכ ,ךינפל םיבשויה ךיערו התא ,לודגה ןהכה עושהי אנ עמש"
סחיתמ רואתה .ח:ג י"שר) "חמצ (ומכ) ידבע תא איבמ יננה יכ .המה
ידוהי טועימ ותוא קסע ,ל"וחב ןוה םירבוצ םהירבח דועב .(לבבורזל
ץמוק םג ךכל המודב .חישמה תפוקתל תודוסיה תחנהב ,הרישעה לבבמ רזחש
תוברת" ךותל לארשי םע תא חוכב עימטהל סוכויטנא תוינכותב קבאנ םיבכמ
תא תוסנל הברעמ םינופ םידוהיה בורשכ תובר םינש רובעכ ."הרואנה ןווי
תא םקשל םינויצ םיצולח לש הנטק הצובק תשגינ ,"הנידמ ענדלוג"ב םלזמ
,תשגרומ אל הרוצב חתפתת ,ישונא לבא לוגד ךנחמ היהיש חישמה תפוקת .ץראה
.וידיסחו ארזע וחינהש דומילו הליפת לש תיתשת התוא ךותמ ,חמצ תחירפ ומכ
ךותמ תויטיאב עקובה ץעכ ,םיומסו םיטקש , םיבר םיבלש ויהי ךילהתל
לא והער לא שיא וארקת ,תואבצ 'ה רמא אוהה םויב" -ףוסבל ךא .ןיעלגה
תליכא ותטישלש ףאש ם"במרה דמל ןאכמ ,י:ג) "הנאת תחת לאו ןפג תחת
,דקשה םגו) .םיאירבמ אקווד הנאתהו ןפגהש ירה ףוגל קיזמ ללככ תורפ
ןיוצי- !'ה לא ךומסל רשפא ,רוציקב .א"י:ד תועד ,ג"כ:ז"י םירבד האר
.(ח:ח םירבד האר ,תיז ןמשו םירמת שבדל ףסונב ןומירה תא םג חבשמ אוהש

םיקפסמה ,ומצע לשמ תיז יפנע תפקומ בהז תרונמ איבנל ךאלמה הארמ תעכ
לא 'ה רבד הז" .(?המצע תוכזב תדמועה תיחישמ תילארשי הלכלכ).ןמש ול
לארשי םע חילצמ) יחורב םע יכ ,חוכב אלו ליחב אל :רומאל לבבורז
רה התא ימ .(םחלהל םג םהילע לטומ ז"כבו) תואבצ 'ה רמא ,(ודיקפתב
.(ז:ד) !רושימל (השעת) לבבורז ינפל- ?(וישע לש) לודגה

'א םיכאלמ איה (להקיו תשרפל םגו) הכונה לש הינשה תבשב הרטפהה
םקוהש עונצה ןכשמה תמועל המלש שדקמ תראפת תא ך"נתה ראתמ ןאכ .נ-מ:ז
ידומע ינש .לאלצב לש תירוקמה הרונמה תא ובבוס תורונמ 10 .רבדמב
ינפב םיזירכמ םה .שדקמל הסינכב המלש ידיב ומקוה -זעובו ןיכי -קנע
רבד םויק תא הווהמ אוהשכ קר תועמשמו ךרע שי הזה דסומלש וירעשב אבה
םמצע לשמ םיסרטניא םודיקל םידוהיה וב ושמתשה רבד לש ופוסב) .'ה
יונב ,ןיכי ,ינמיה דומעה .(ולש תויהל קיספה שדקמהו
אוה .תוינחורה למס ,הרונמה תחנומ ובש דצ ותוא ,שדקמה חתפל םורדמ
הנבמ םהל תנתונ , םייחה תא תנווכמו הרידגמה 'ה תרות תא למסמ
,זע-וב ,ילאמשה דומעה .(הטיו 'צלודל"ו ימויקה קירל דוגינב) תועמשמו
אוה .תיזיפ המצועו רשוע למסמה בהזה ןחלוש לש דצב חתפה ןופצל םקוה
ותוחילשו ידוהיה לש חצונמ יתלבה חוכה רוקמכ 'ה תרות תא למסמ
תילבבה הירפמיאה .םניא ,שדקמה ילכ ראש ומכ ,םידומעה ינש .תיחישמה
לבא .הירוטסיהה תולוח תחת המצעב העקש ףוסבלו םתוא הכיתהו הזזב
,"םידיב המצע תא סופת"ל הדיתע -תינרדומה לארשי תנידמ -ךרדה תכישממ
,תועמשמ ,תיתימא המצוע לש רסמה תא ולוכ םלועב ץיפהל ךישמתש וז איה
!וישכע רבכ םוקמ סופתל יאדכ .םילשוריל ובושי לכה -ישונאה םויקה תנווכהו

!דומעל םישקבתמ םיתימאה םיבכמה .ג

תא תיצה ,הינבלסנפ ,גנידירב יתדמל וב ירביעה ס"היבמ הכונח ריש
ונלוכל ."...רוביגו הובג לודג ,יבכמ תויהל הצור ינא" :םידליה ןוימד
דמוע וניא רבדו ,ערה לכ תא סיבמ ונבש בוטה םהב םייבכמ תומולח
םיבכמה ומחלנ הדגנ ןווינהו בואיסהו ,תיחשמ ןוטלשה לזמה עורל .וכרדב
ונהנו ךולמל ולגרתה יאנומשח תיב ינהכ .םהיאצאצ שפנל הגרדהב הלחליח
רהזיהל םייברעה עשרה תואבצב קבאנה ידוהיה לע המוש ונימיב םג .ךולמל
.(ןונבל :הוושה) םהלש ןברוחהו סרהה תוודח תא הקחי לבל

:תודירטמ תורעה המכ הלעמ לק ןויע ךא םיבכמה םע תוהדזהל בהוא לארשי םע לכ

דגנ .יתורחת טרופסלו תיתטסא הרוצל -םדאה תוינוציחל ודגס םינוויה (א
.םיבכמה ומחלנ ,תיסחי םילאיווירט םיאשונל תגלפומ תובישח תסחימה וז השיג
הנניאש יאדווב םמש לע הריב יגוסו טרופס תוצובק ,םידיפל יצורמ תאירק
תנייטצמ ןיעידומ יבכמ םע הדוהיל תפכיא היה ןכא םאה .םחורל תמלוה
!תוחפ אל הינתנ ידוהי תא בהא אוהש רבתסמ ?ןטקה רודכה תטיעבב

םה .םיאנומשחה לע לבוקמ היה אל ,ןוויתמה לודגה ןהכה ,ןוסאי (ב
תוברתה יביתכתל ענכהלו רשפתהל הכירצ תודהיה םהיפלש הסיפתב וקבאנ
תא ללדל םישקבמה םישנא לש הכונח תוגיגח ךכ םושמ .םנמז ינב םיכרעהו
תימרופרה העונתה לש "תבש גנוע" תוביסמ ,הוושה .יטרקופיה השעמ אוה תודהיה
.םיינוליח ז'גו קור תקיסומ תוללוכו לאומש תיבב תומייקתמה לארשיב

"םיעשרה םירפוכ"הש הליפתבו דומילב םיבכמה וקפתסה אל תאז םע דחי (ג
הרז וז תיויטקא השיג .הרטמה תא םישגיש קזח ל"הצ ונגריא אלא ,וקלתסי
תונגפהב רוא ןרק םיאורה שי ךכ םושמ .תידרחה הרבחה ינב תיברמ לש םחורל
ונפוי םימיה דחאבש רשפא- םילשוריב ץ"דבה םייקמש תוקיזמה תבשה
אלו תושונאהו לארשי יביוא יפלכ ,םש םיחתפתמה תויבסרגאהו םזיוטקאה
,םיבכמל םמצע תא תומדל םילוכי םיניגפמה ןיא םלוא .םירחא םידוהי דגנ
אל טושפ אוה ,םתנומא תא תונשל וא שוטנל םהמ שרוד ינוליחה ןיא ןכש
רקס .םמעט תא ןיבמ אוה ןיאש תויתד תווצמ םייקל והופכיש הצור
המשנל יוטיב הווקתה תרישב םיאור םישנאה בורש ,הלעמ הנורחאל םסרפתהש
."ונצראב ישפוח םע" ראשהל םנוצר ךא ,םידוהי בלב תמעפמ הדועש תידוהיה
"ונצראב שודק םע"ל חסונה ןקותמ ,ימואלה ןונמיהל תרפושמה ונתסריגבו)
1$-ב תרכמנ וז חורב הקבדמ .הנש 4000 תב תידוהיה הווקתה שומימ ךות-
תרבח תמקה .עונכישל דיחיה ךרדה אוה ךוכיח אל ךוניח .(.פ.ו.ת לצא
.םירחא לע הרותה חורמ ליצאהל םדקומ יאנת איה תינומרה-תינרות תפומ

ךרעמ ומלעתה ,ידוהיה עבורב קלוק ידט לש ומואנ תא תוסגב ועסישש ולא
תא ליצהש רואיה תא תוכהל לכי אל השמ וליפא .בוטה תרכה -בושח ינרות
תחת תעכ ) ידט לש ותנווכהו ותייחנה תחת המקוש םילשורי ריעה .וייח
תא ךושנל רוסא היפוימ םינהנה לכלו (טרמלוא דוהא לש תצרמינה ותייחנה
ויתועד לע קולחל ךירצו רצומ תאז םע דחי .םינוזנ םה הנממ דיה
.דובכבו תופיקתב תוינוליחה

"תיתרוסמ" ,תיסקודוטרוא הנומא) תימימש הרות דעב וקבאנ םיבכמה (ד
םדאל הדגסש תינוליח הרבח לומ ,םיטלחומה םיקולאה יקוח (תמאב
לש ותבוגת תא וכישמה םה ךכב .(?לגר רודכ תוצובקל םגו) יביטקלוקה
בקעימ שקיב ךאלמהו רחשה ריאהשכ .וישע לש עשרה ךאלמ תפקתהל בקעי
קר אלש ךכב ריכהל ךילע ."ינתכרב םא יכ ךחלשא אל" הלה בישה וררחשל
םג .תוכרבל יתימאה רוקמהו ךלש הרומה ינא -ךכמ הריתי ,ךביוא ינניאש
ףלאהמ עבונה ינחורה רואה תקלדה תא קר הכונחב םיגגוח ונניא ,םויה
וכלי תורואהש םידיפקמ אלא ,הרותב רדוסמ אוהש יפכ ירביעה תיב
אצת ןויצמ יכ" -םתוא הארי םלועה לכש ןכיה ונירעשל ץוחמ םג ורבגתיו
תינוליחה הרבחה תגגוח ,ידימ תובורק םיתיעל ."םילשורימ 'ה רבדו הרות
.ולא םירסממ תומלעתה ךות הכונח תא

םדוק החפשמה .ד

תונמאנ לע שגדה אוה ,ןמטרה דוד 'ר תעדל ,גחה לש םירקיעה םירסמה דחא
לש יתימאה יפויה .תינידמו תיאבצ המצועל לעמ תיתחפשמ הינומרהו
אוה ותראפת אישו ומצע לשמ רנ קילדמ תיבה ינבמ דחא לכשכ אוה הווצמה
ת"מ) ם"במרל הכונח תוכלהב תאבומה תישעמ יתלב טעמכ הכלהב
תא (ינעה) רכומ ...דואמ הביבח הווצמ הכונח רנ תווצמ" :(ד"י-ב"י:ד
תיינק לע הפידע הכונח רנ תקלדה ...קילדמו תורנו ןמש חקולו ותוסכ
רנ ,שודיקל ןיי וא הכונח רנו ותיבו רנ וינפל היה לבא ...שודיקל ןיי
שיא ןיב םולש תושעל ידכ קחמנ 'ה םש ירהש ,תיב םולש םושמ םדוק ותיב
היכרד" רמאנש םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכש םולשה לודג .ותשאל
ינב ,םירעש האמ ;הוושה .ז"י:ג ילשמ) "םולש היתוביתנ לכו םאונ יכרד
תיתחפשמהו תיתדה תוהמהו תוהזהש ןייצמ שריה 'ר םג ךכל המודב .((קרב
.םירצמב ידוהיה םעה לש ושוביג ךילהת ליחתמש ינפל תינש םישגדומ טרפה לש

םה הינומרהו תיב םולשל ם"במרה לש ותהימכש ןכתי :.פ .י
דע ונממ קחרתה ויבא ,ותדילב הרטפינ ומיא -הבוצעה ותודלי תופקתשה
דקפתל השקתהו דבכ לבאב עקש אוה 38 ליגב ,יולע דליכ עדונ ם"במרהש
סנרפמו ריעצה גרוחה ויחאש ירחא 1168 תנשב הז היה .המימת הנש ךשמב
-רתויב בורקה ודידי ילואו ודימלת היה םג דוד .םיב עבט ,דוד , החפשמה
יתחמש הכפה וישכע ,ותוארל היה דיחיה ירשוא" ,"םלשו קידצ שיא"
תא האר ;ח"ל:ב"מ תישארבב וניבא בקעיל ומצע תא הוושמ אוה) "הלפאל
אוה ;(1176-ב והילא ןב תפי ילארשיה ברל ריהקמ חלש אוהש םעוזה בתכמה
ם"במרהמ םיאבה םיעטקה לע בושח -ךכ רחא םינש 8 ותומ לע לבאתה ןיידע
?םתוא גזמל ד"בחמ חונמה יברה הסינ םאה ;ט"שעבה ידומילל םתוא הוושהו

ם"במרה ללוש (75-83 ,קוק ברה דסומ תרודהמ) הנשמל תמדקומה ותמדקהב (1
רובע םלועה תא חתפל ידכ קר םימייק םה וירבד יפל ;תושונאהמ 99.9999%
.ודבל יח ול עגתשמ היה םג רשא ,םינש וא רודב םעפ עיפומה שודקה ןואגה
.םירחא ינפב ותושעל ח"תל יואר אלש לפש השעמ הליכאב האור אוה ב:ה תועדב

,חאפאק .י תרודהמ ,'י ןירדהנס ,(23-30) ותוריעצב הנשמל בתכש שוריפב(2
הנומאה תונורקעה תא שיחכמש ידוהי דימשהלו אונשל ונל ארוק ם"במרה ,145
ורמאמב ריעמ םאל ןמרונ ברה .לארשי ללכמ ומצע תא איצומ ךכבו םיסיסבה
םהיפלש תוכרעמ" :"Jewish Tradition and the Non Traditional Jew"
םיקולאה לש תיתימא הנבהו םינוכנ תונויער שוביג י"ע תגשומ תודהיה תיצמת
תונוכנה תועדהמ היטס לכ ובישחי ,התואנ תוגהנתה תמועל ,(ם"במרה ,לשמל)
דואמ בורק דימת אוה םזילנויצר .הנומאה תומילש לש הרומח הרפה וללה
הקיזיפאטמהש זחואה ,טלחומה טסילנויצרה אוה ם"במרהש ןויכ .םזיטמגודל
,לקה לש הנוכנ הסיפת שבגל אוה רתויב בגשינה דעיהו הכלהל ץוחמ איה
םוחתב .תוירואתהו תונויערה םוחתב הנומאה ןחבמ להנתמ ותטיש יפל ןכל
."םדא לש ותודהי תלפונ וא תדמוע ,תוגהנתהה תרוצ םוחתב אלו ,הזה

ןייצמ .םייתכלה םינוירטירק יפל ,םידוהי תאנשו תבהא לע ףיקמה ונוידב
אוה םש ,3:3 םירממ ת"מב תצרחנה ותשיג תא ןתימ ומצע םבמרהש םאל ברה
וניא יוקל ךוניח וא לגרהה חוכמ הנומאה ירקיע תא החודש ימש קיסמ
.תודידיב וברקל שי ;תודהיה לע דמל אוה רחואמ רתויש ףא רפוכ בשחנ

תנינעמ הפוסא רביח ,ךש ברה לש ידרפס דימלת ,ןויח הדוהי ברה
תירחא תורצוא" םשב חישמה תפוקת לע תידגאו תיתכלה תולכתסה לש
לכ תא דימ ףוסאל םיהדלפו "SSERP MUGRAT" תואצוהל יתארק ."םימיה
הרותהו 'ה לליח עונמל ידכ ,ןוקית תקבדמ ילב םתוא רוכמל אלו םיקתועה
ןושארה ףדב .תווצמו הרות םירמוש אלש ולא דגנ תומילאל תורשפא ףאו
יטנא ברו קי'ציבולוס םייח 'ר לש ודוד ,קסירבמ םייח 'ר טטוצמ (21)
הווצמו רפוכ ארקינ ואנ חישמב העוט וא גגוש רפוכ םגש ,ץרחנ ינויצ
טטוצמ אל אוה !! 'י ןירדהנסב ל"נה ם"במרה יפל ותוא דימשהלו אונשל
יאדובו (םהמ עדי אלש הארנכ) 3:3 םירממב ם"במרה ףיסוהש תולבגהה תא
.םאל ברה לש םיידגנה תורוקמה תא אלש

;ךש ברה דבלמ םיידרחה םידגנתמה םינברה תומכסה רפסה לביק תאז תורמל
וא ?ל"נה עטקה תא רשאל ולכי ךיא ."ןואגה ברה" ראותב םינוכמ םלוכ
ןואגה ברה לש תוגהלו תורוקמל םיעדומ םניא םהש וא וב וארק אל םהש
המכסההש רבתסמ .ןויח ברה לש ותעיבק םע םיהדזמ םהש וא ,א"טילש םאל
עטלאה ןודעומ"ל ךייש אוהש רושיא ,רבחמה םע תיללכ תוהדזה קר איה
תודהי" תא ורשיא םירחאו ןייטשנייפ השמ 'ר םג ךכ ."םירחוב
,"שפנה ןובשח" דיורפל ולש ףילחתהש תעדל ילב ,לסמא לש "היגולוכיספו
רפסל ןילקנרפ ןב לש םוגרת אלא הנניא עדומ תתה לש תידוהי היגולוכיספ
.ןיול ליכשמה ברה ידיב רסומ

לש וליאו תוטשפומ תוכרעמו םיגשומ בבחל םיטונ ם"במרה ךרדב םיכלוהה
היצלוקפס דוע .הטושפ תוירסומו םיישונא תושגרל רתוי םיסנכנ ט"שעבה
דועב םידלי תוחפ דילוהל םידגנתמ הרות ילודג םיטונ עודמ איה תנינעמ
!הברה שי םיידיסח םינברלש

.אנליו תרודהמב הטמשוהש י:ב"י האיב ירוסיא ת"מב השקומה תירוקמה ותקיספ (3

ילוחמ םיעפשומ ויתושוחתו םדאה תובשחמש ם"במרה בתוכ א:ד תועד ת"מב
הרקמ לכבו ללכ ןתחתי אל םדאהש ולש לאידיאה תא הוושה .םישק םיעוריאו
..ם"במרה לע הלבקה תלשלש האר -.םידליב טיעמהלו רשפאה לככ רחאל

ןמדוג פיליפ תאמ "הכונחל טקל" ךותמ .ה

רוקרזכ םירואה גח שמיש ,הכושחה תולגב תואלתהו םירוסיה תונש ךרואל
ינחור רוא םינידעה הכונחה תורנ וציפה הנש רחא הנש .לארשי םעל ריאמ
ינפל .אובל םידיתעה רתוי םיבוט םימי לש רסמ ועיבהו ,םירדוק םיתבב
לש ואוב תא ,סיידנרב .ד סיאול חונמה טפושה הזח םינש לבוימ הלעמל
חיכוה םיבכמה ןוחצנ" :ולאה תויאובנה םילימב ידוהיה םעל שדח ןדיע
תלוכיה .חצנה ירוענ דוס תא עדוי -קיתע םע היה זא רבכש- לארשי םעש
שיאה לש תימצע הברקהו תונמאנ ,תובהלתה ,הווקת ,ץמוא ךותמ שדחתהל
תנידמ ןכא ."ידוהי סנסנר תינש ללוחל תודיתע ולא תונוכת .טושפה
חור ,םיבכמב המעיפש תחצונמ יתלב חור התואמ הנוזינו המקוה לארשי
םג.ידוהיה לש גרועה ובילב הווקתה תבהלש תא התיצה םינש יפלא ךשמבש
.היטרקומד דיב תונדור ,םיטעמ דיב םיבר לש ןוחצנ התייה הנידמה תמקה
ובירקהש םינרדומה םיבכמה לש םביל ץמואו םתנומא חוכמ המקוה איה ףא
.ןירוח ינבכ בוש תויחל ולכי םידוהיש ידכ םשפנ תא ורסמו םמצע תא

תועמשמ תודהיל קינעמ הכונחה גח :גוצרה בקעי -לארשי תמוקתו הכונח
הנטק ץרא תרבכ התואב -יטילופהו ימשגה ןבומב םג- תידוהי תואמצע לש
םתחנ הנומאו םע ץרא ןיב שלושמה רשקהש ןכיה ,ןוכיתה םיל תיחרזמ
זאמ םלועה תומואל לארשי ןיב גולאידה תוהמ תא החיצנמ םג הכונח .חצנל
רשא םע לש ,םיברה דגנ םיטעמ לש םקבאמב אוה ונינע רקיע .םדק ימי
ודעיל ועיגהל תורודה ךרואל רתוחה ,םיחצנ תוחילש תרעוב ותמשינב
יויטקא ,ישונא חוכ םושש ותנומאב שוחנ םע .םיוכיסה לכ דגנ דחוימה
רבד לש ופוסב ולכוי אל , העימט וא הילפא ,האנש וא יוכיד ,יסיספ וא
רובע םגו ומצע רובע םג ,יתדהו ימואלה ונוזח תא םישגהל ונממ עונמל
...הלוכ תישונאה המדיקה

תוחפשמ ינבמ שרדינכ תודהיה תרמשמ ירמוש קר ויה אל םימודקה םיבכמה
םיוכיסה חותינב.םיאנידמו אבצ ירש -םעה יגיהנמ םג ויה םה ,הנוהכה
.ונימי לשל םיהז ויה םדק ימי לש םינוירטירקה ,םינידמו םיאבצה
יוכידה דגנ דרמ ומזי םה תאז תורמלו ךכמ םלעתהל ולכי אל םיבכמה
הארנ ,םהה םימיב תוחוכה ןזאמ תודוא םויכ ונל עודיה יפלש ,ינוויה
קוביחב הבישיהש ןויכ ולעפש יפכ ולעפ םה .החלצה לש יוכיס לכמ קוחר
םאש םהל שחל ימינפ לוק לבא .תינחור הלפמו יזיפ ןברוח העמשמ םידי
הנוחצינ יזא ,םוהת יפ לע ףפורה ומויק תדבוע אוה ידוהיה םעה תידגרט
תא עינכהלו רגית אורקל ןתינ התועצמאבש תטלחומ הנומא ךותמ גשוי
לומ םינרדומה םיבכמה ודמע ךכ רחא הנש םייפלא ,ונימיב םג .תונכסה
...םהיתובא תובא ועלקינ וילע בצמה תא ריכזמ ושואיב ותרמוחבש תואיצמ

לש רסמהו םתנומא ,םתושיחנ ,םיבכמה חור תא ההכה אל ןמזה ףולח לבא
.םירשעה האמב םכרד יכישממ תא החנמו תורודה רעפ תא ורשיג םהיתויוח
םיאבצהו מיטילופה םינדמואה תא היגולואיכראה ףושחת םימיה ןמ םויב םע
חינהל ריבס ,םיאנומשחה דרמ יוכידל םיינווי תוחוכ ורגישש ולא לש
וחוורש תוכרעההמ הברהב הנוש היה אל םידוהיה ייוכיס חותינש
.התורשפא תא הללש תישונא הרבס לכשכ ,בוש הריאה העושיה.1948-ב
גחה עבקינ זאמ הנושארל ,םויה .םיברה תמצע לומ םהלש לע ודמע םיטעמה
.תימינפה החור תאו תיתימאה התועמשמ תא ךירעהל ןתינ,הנש םייפלא ינפל

תא חיכות דוע םיבכמה תודע .לחה קר םלועהו יודפ םע ןיב גולאידה
תוברועמו תינחור הוחא ךותמ ,הכונחב הפיא דחאתנ הבה .התקדצ
ונאש וניכז ןכא .םיבכמה יבא ,והיתתמ תשרומב רכזינ הבה .תירוטסיה
.ונל ארוקש דועיל םיואר היהנש ןוצר יהי ,יחכונה רודב םייח

תיצהל ידכ 'הל קיפסה ,דחא ידוהי בלב קר תונמאנב רמשינש ,דיחי ץוצנ
תא רמשל ודעונש תוחוכה לכ ,םינמשה לכ םאו .לארשי חור לכ תא שדחמ וב
ןמש חפ קיפסמ זא םג ,תולילאה רוא ליבשב הערל ולצונ ,לארשיב 'ה רוא
םותח ,רוהטו ןמאנ רתונ החוכשו תרתסנ הניפבש דיחיו דחא בל -ןטק
שדקמה תעושיל ,ןוכנה ןמזהו העשה ובב ךופהיש ידכ -לודגה ןהכה תמתוחב
חנזי םדא לכ םע ,סוכויטנאל הענכהב ותייצי תוצראה לכ םע םגו" .ולוכ
שוטינ אל יחאו ינבו ינא ,זא וליפא -ךלמה וצל הנעיו ותדלומ ץרא תא
גלפומ דדוב רוביג לש ןמאנ יאנומשח בל רביד ךכ ."וניתובא יקוח תא
...לצינ לארשי שדקמו ,םינשב

רוכז ,ותיבב םיבכמה חור תא רמיש ןיידעש דיחיה ךמצעב תייה ולו
םוקישל דוסיכ שמשל ידכ ודבל קיפסמ ,דחא ידוהי תיב ,דחא דדוב ידוהיש
.(שריה ר"שר) ולוכ ידוהיה שדקמה

םויכ הכונח .ו

ידוהיהש ךכל הכונח לש תגלפומה תוירלופופה תא סחימ ואל לארשי ברה
םינוליחה םידוהיה בורל ,תוללובתה דגנ םיבכמה קבאמ םע ההדזמ ינרדומה
ןכש ,חבשל והיתתמ יואר וז הדוקנב .םידוהי וראשי םהידליש בושח
וב וקבד ,ןווי תוברת ייותיפל םהינב תא ודביאש םידוהיה בורל דוגינב
לפטל דימ ונפש ךכב םגו ,ינקתפרהה דרמל תופרטצהה םצעב םג וינב
ףיסומ בוטה תא שיגדמה ללה .ןוחצנ ידעצמ םייקל םוקמב ,שדקמה יכרוצב
יאמש .הכונחב םייקולאה שדוקה תורוא תצפה תא םיגגוח ונא -הליל לכ רנ
קוליסב רתוי קסוע אוה .הליל לכ דחאב םרפסמ תא טעממו הנומשב ליחתמ
.בוטה תצפהב רשאמ עורה

ריאמ לאירזוכ ברה- ?ןמשה ונל קיפסי םאה

-ונמע- םע לש ויקבאמ תא תגגוח הכונחש הדבועה לע רבוד רבכ תובר
םעה ןוחצנ תא תגגוח םג הכונחש הדבועה לש םשומ שגד תוחפ תיתד תורחל
,IV סוכויטנא ,תיקיילסה הירפמאה לשומש ינפל הברה .ומצע תושלוח לע
רבכ ,וניתובא תד תא ןווילו תודהיה תא סורהל ודעונש תורזגה תא םסריפ
לש תילילאה תוברתה תא ץמיאו הרותה תוחרוא תא םעהמ רכינ קלח חנז
םיהובגה תומוקמב השפ רבכ הזה ירסומהו ינחורה ןווינה .ןווי תכלממ
זרפומ ריחמ סוכויטנאל םליש ןוסאי .איהה תעה לש רתויב םישודקהו
,םילשוריל םינאגאפ תודסומ תרדחה היה ריחמה .לודג ןהכל ויונימ תרומת
יבשות תויוכז תא אליממו ןחלופה שפוח תוכז תא היבשויל חיטבהל ידכ
ןונגסב םיקחשמ ועבקינ רצק ןמז ךותו ,ורובידב דמע ןוויתמה .היכויטנא
תרוצכ ובשחנ םימיוסמ םינווי יניעבש- (?רשכ ןונזמ םע) יפמילוא
םינהכ לע םירואית םיארוק ונא .שדקמה תדובע תא ףילחהל ידכ -ןחלופ
.תיבה רה לש תיחרזמ םורדה הניפה דיל םורדופיהב םימורע ובציתהש
.םיירוטסיהה םיבותכב םיעיפומ ולא םירופיס

התייה הדוהי ינב ברקב תחוורה השוחתה .ידימ השק םלהה היה םידחאל
לכו הלק הפיחד דועש ושיגרהש ויה .תדחכנו תכלוהה תד איה תודהיהש
הסנמ היה אל סוכויטנא .םהל עצומה שדחה שפוחה תא ץמאל ורהמי םידוהיה
רבכ םעהש תידוהיה הרבחה יגיהנמ ול ורפיס אלול ,לארשי םע תא עימטהל
םייתרוסמל םינויתמ ןיב ימינפ קבאמ הז היה .ויתובא תנומאל ןמאנ אל
ותויה תדבועב היה קבאמב רתויב בושחה קלחה .ימואלניב תומיעל ץרפתהש
תוכזה לע ,תימנידו הריבכ לע-תוברתב וקבאנ םיטושפ םישנא .יממע ירמ
םישיגדמה ל"זח ירביד תא תוארל שי הז רשקהב .םהיתובא יכרדב ךישמהל
.םימי 8 רעבש ןמשה חפ סנ תא

רואב םיבולע הלירג ימחול ץמוק לש יסינה םקבאמ תא םיאור ונא תעכ
תוברתב יחכונה וניקבאמ תא רתוי ךירעהל ,ןאכמ לכונ ילוא .רחא
וניקבאמ לש הזה טביהב םיננובתמ ונאשכ קר .ונימי לש פופ-הגמה
לע ןוחצנה ,הכונחה רופיס לש תיתימאה תובישחה יהוזש ןיבהל םיליחתמ
תגלופמ תודהיה התייה סוכויטנא ימיב .תיביטקלוקהו תישיאה וניתשלוח
ןמשה חפ לש הנטקה תבהלשה ומכ .םיטילופ םיככתו תויגולואידיא תותכל
הארנ .דחא םוי דוע קר דמעמ קיזחהל חוכ רתונ םעלש היה הארנ ,דיחיה
םרטב ךעדת איהש ,ךכמ עורגו .הדחכה ףס לע תודהיהש ,דיתע ןיאש היה
יכרע לע חמציש שדח רוד לודגל קיפסיש ינפל ,תושדחתהל הווקת היהת
.ו"ח ,חכתשהל הדמע הרותה ךרד .ויביוא ינפמ וילע ןנוגל לכוי הרותה

הסיבה ףא אלא ,הדרשש יד אל ;לוכיבכ הלולחה הפילקה ,רוביג םק עתפלו
.היביוא תא

.הנש 3000 הזמ המויקל רתויב רומחה רגתאה ינפב תודהיה תדמוע םויה
יוכיד לש תונשיה תוקיטקטב אל תושונאה םרז םע ףחסיהל םישקבתמ ונא
ידוהי רודמ שורדל השק .םינפ יריבסמ םיכויחו הבהא חוכמ אלא חצרו
.ונייחב ףא םעמעתמ הרואשכ ,הרותה ךרד ,ויתובא ךרדב ןימאהל ריעצ
םהל סחיל ונלדח ונאש ןויכ ,תודהיה יגשומ תא םיניבמ םניא רבכ ונידלי
םיאנומשחה ירגתא .ידוסיה םדומילב ונלשכנ ונא ,.היוארה תובישחה תא
.ימוימוי דיקפת איה הבושתב הרזחש רוכזל ונל םיארוק ןיידע ,ונמיע ןיידע
.הרותה יכרעל ,קספה אלב ,ונימצע תא שידקהלו רהטל ונילע לטומ ןיידעו


Back to the home page.