בקע
גכ:אי-בי:ז םירבד

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


ריעצהה לארשי תעונת לש הווחא טקייוורפ י"ע םרתנ הז ףד

:ןכות
.בקע תשרפ לש עקרה (א
.השרפה תריקס (ב
.הרטפהה (ג
.ץראה לש םייעבטה היתורצוא (ד


:בקע תשרפ לש עקרה (א

,עמש תאירק תא םש ונאצמ .םיבר הרות ימוחת הללכ רבעש עובשה תשרפ
לא ה"בקה לש דחוימה וסחי ,תורבדה תרשע תא ,ה"בקה תודחא תרהצה
הדיתעה לארשי תנידמ לש הנולשכ וא התחלצהש תורהזא ןכו ,םידוהיה
,בקע תשרפ ,ונתשרפ .הרותה תווצמ תרימשבו הרז הדובע לוסיחב םייולת
תואבה ,(ןוחצנו תואירב ,רשוע) רתוי תוטרופמ תוימשג תוכרבב תחתופ
ח"וח ליבות הכופה תוגהנתה .םתיישעו 'ה יקוח לע תינדפק הרימש בקע
י"ע ץראה ןמ םיחלתשמה םימעה העבשל תורקל דמועש יפכ ,הילגהלו סרהל
,רבעה תויווח תרקוס הרותה ,וז הדוקנב .ונלוכ לש תיבה לעב ,ה"בקה
קוזיח - התרטמ .היווחל היווח ןיב םיסחיו תיללכ הביטקפסרפ תניתנ ךות
שושחל יואר רבעה רואל רשא ,תוגיסנ תעינמו םעה ברקב יקולאה לרומה
םיפחד ןווכלו ,תישונאה המשנה תכשחב םחלהל ,הז השק דיקפת .ןהינפמ
,יפואו ןונגס ייוניש ךות ,דימתמ ןוניש בייחמ ,םייביטימירפ םיימינפ
!ומוציעב ונדוע הזה ברקה .םייבויח םיפחדב םעה תא זיגפהל ידכ


השרפה תריקס (ב

ותירב תרימש בקע ,החוור ןכו ,תטרופמ תימואל הכרב חיטבמ השמ
שיגר ןויע .תירבה התואב חטבומכ ,ותרות תרימשב םידוהיה י"ע 'ה לש
ררועתת 'ה תבהאש ידכ ,תדעוימה חורב תווצמה תיישעל םדקומ יאנת אוה
,םלוא .(לודגה שרדמ) ידוהיל 'ה תבהא - הבוגתבו ,המינפ ידוהיה ךותב
היוחו תווצמ םויק י"ע הוולמ וניאש דומיל ךכ לכ הכירעמ תודהיה ןיא
הז תא הוושה) "המשל אב ,המשל אלש ךותמ" לש תורשפא שיש תורמל ,תיתד
הכרעל תוזמרמ הנקמהו האובתה תוכרב .(םינמרגה לש תיעדמה המדיקה םע
.ש ברה יפל .תילאידיאה תידוהיה הנידמה תרגסמב תואלקחה לש תיבויחה
רקיעב רכששי - הנומאל ךוניחב ידוסי קלח הניה תואלקחה ,שריה .ר
.ותאובת תא קוושל ול רזוע קר ןלובז ,םיקשעהה שיא ,ויחא ;רכיא

אל םא !ידימ רתוי םינלבוס תויהל אלש םידוהיל בוש רמאנ ,הז עגרב
ענכיהל םידוהיה םילולע ,םתדובע תאו םילילאה תא לארשי-ץראמ וריסי
וליאכ ,םילילאה תדובע ןיבל גושגשה ןיב רשק ,הארנכ ,שי .םהינפל
חכושה ,ותחלצהב האגה םדאה לש ותודרמתה ידיל האיבמ 'ה תכרבש
לש םילבוקמ םיבושיחש לארשי םעל חיטבמ השמש דועב .ותחלצהב 'ה תא
תוכזל הברהב םיפידע םירפסמ תורמל וחצני םהש ,ןאכ םיספות םניא החלצה
תאז םישגי ה"בקהש ףיסומ השמ ,(ח"שת תמחלמ םע הוושה) םהיביוא
וחילציש דע ,ןיסולכואה תלוטנ ץראה לע רב-תויח וטלתשי אמש ,הגרדהב
.האלמלו תוברתהל תיסחי-םיטעמה םידוהיה

קיפסמ אל .םהיכלמ וסבויו םהיביוא ודמשוי ,םתנומאב םידוהיה ויחי םא
ףסכהו בהזה יטישכתל סחייתהל םג ךירצ אלא - םהילילא תא דימשהל
םרדהלו םסלקל ךירצ אל ;הדילס רוקמ לאכו האמוט לאכ ,םתוא םיטשקמה
ינפמ השמ ריהזמ ,ןימאהלו חוטבל לארשי םע תא דדועש ירחא !םינואיזומב
תאזכ הקיטקלאיד ;םירישעו םיאג םיחצנמ לש רתי-ןוחטב לש הכופהה הנכסה
לש םתדמעה לשו ,ןינעב םידדצה לכ תיאר לש ידומלתה ךילהתל תינייפוא
םישנא תלבק וא תינטשפ הבישח .יוארה ומוקמב דחא לכ ,הלאה םידדצה
,דימת קדוצ םיוסמ יברש החנהה וא ,זוחא האמב םימלשומ םישנאכ םילודג
!תידומלת-אל איהש ךכב ,תידוהי-אל דואמ השיג איה

םיעדומ ושענ םתרגסמב רשא ,רבדמב ויתונויסנ תא םעל ריכזמ השמ
םיכירצ ויה םידוהיה .(הלבקהו בתכה) הנומא ייחל םהב ןומטה לאיצנטופל
רז לכאמ םהל היהש ,ןמה תא לוכאל אלא הרירב םהל היהת אלש ידכ ,בערל
וילע ועדי אלו (ותודלימ םהילא לגרתהש םילכאמה תא ףידעהל הטונ םדאה)
םג שמיש ןמה ;'ודכו ,םהילע עיפשי ךיא ,דמעמ קיזחי ןמז המכ ,המואמ
לכ ;תלבגומ התיה ותומכשו שמשה וילע החרזשכ סמנ אוהש ךכב "ןויסנ"כ
הללוחתנש ,'הב םתנומאמ האצותכ .(ן"במר) תרחמל דרי אל אמש וששח םוי
,ןוזמ לכ לא סחייתהל רתוי רחואמ ודמלי ,הז ןיעמ יסנ ןוזמ תועצמאב
ןכו 'ה תאמ רשיה םיעבונכ כ"ג ,עבטה י"ע םהל םינתינה ,הייתש וא
רבדל ,השאכ ,הילע רסא ח"ש ברהש ףאש ,ץיבוביל המחנ) ונוצרב םייולתכ
ברה ,רתוי ילרבילה ותימע ,ןיקסיר ברה לש תינכתב םינברה ינפל
ל"ר ,"דוגרפה ירחאמ" קר הלוק עמשיתש יאנתב ,רבדל הל ריתה ,הידבוע
.(םתעד גיאדה אל ,קי'צייבולוס ב"י ברה לש ודימלת ,ןיקסיר ברה תא .הציחמ

י"ע "םצוהיגו םייוקינ"ל תודוה ,ןיקת בצמב םהידגב ורתונ הנש םיעברא
וא (גכ:ד הבר ש"הש) ולדג רשאכ וחתמנש םידליה ידגבלו םיקלאה ןנע
ןבא) העזה דגנכ שמיש ןמה וליאו ,בר שובל םירצממ םמע ולטנש םושמ
הלא לכ .תכשוממה הכילהה תורמל ,דואמ בוט בצמב ויה םהילגר םג .(ארזע
לשו רתי-ןוחטב לש תונכס יתש ןאכ שי .םחור קוזיחל יקולא ליגרת ויה
תוריפ - לארשיב יעבטה רשועה ,תחאה :(ץיבוביל 'נ) תיתנומא-תולת ןדבא
.תשוחנו לזרב ןוגכ עבט יבאשמ דבלמ ,'וכו ןיי ,ןמש ןכו ,עפשב םיבוט
תדמועה ה"בקה לש ותוהמ תחכש ךות ,עבטה ןחלופל ליבוהל לוכי הז בצמ
ןאכ עצומה ןוקיתה .(לובמה רוד םע הוושה) םהילעמו ,עבטה יקוח ירוחאמ
קר שי יתימא עבושש ןורכז ךות ,עבוש תודועס ירחא 'ה תכרב קוח אוה
ןוקיתה -"ונילע" תליפתמ) "!ךמשב וארקי רשב ינב לכו ..." !לארשיב
תרימשו תוכרב י"ע ה"בקהל םהיתוואת תורטמ תא סחייל אוה הוואת ילעבל
.(האיב ירוסיאו תורוסא תולכאמ ומכ ,תוכלה

,המצוע ותוהמש ,םדאה תדובע ,,ימצע קופיס לש איה הינשה הנכסה
הריכזמ הרותה .העדותה ןמ הגוסנ םירצמ תודבעשכ ,שוכרו םיתב תוברתהב
,תוילמרונ תודרח אלמו ,םימו ןוזמ ילב ,רבדמב םעסמ תא בוש םידוהיל
ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" :רמול םדאל רוסא .םילחוזה תמחמ
יללכב קובדל לארשי םעל רשפאל ,רשועו חכ ןתונה אוה ה"בקה !"הזה
.םלועל הלטב הניא רשא ,תדחוימה םתירב

,תירסומ יתלב הרוצב לעפי םא ירהש ,תיעזג הריחב לארשיב הריחבה ןיא
לארשי לש ודי רשאכ .ינענכה ותלוז תא ומכ ,ץראה איקת ותוא םג
םניאשו ,'ה תרזעב קרו ךא יולת םנוחצנש ריכהל םידוהיה לע ,הנוילע
תובאל ה"בקה לש ותחטבה ףקותב םהל תנתינה ,ץראב תוכזל םיד םיקידצ
תואל םידוהיל שמשל הכירצ ץראה ןמ םישרוגמה םיוגה לש םתעשר .המואה
תורמל .רבדמב םהיאטח תאו םתושקעתה תא רקוסו השמ בש ןכ לעו ,הרהזא
;תחשומ הכ רוד לע הלח הניא וז הבהא ,ללככ לארשי םע תא בהוא ה"בקהש
תא וז הדוקנב רזחשמ השמ .(ן"במר) תובאל החטבהה יולימל תעה העיגה קר
רשא תירבה תוחול ינש לש האלפנה הנתמה תאו ,יניס רה לע תולגתהה דמעמ
!התרפה לע התימ לארשי ינב ובייחתיש הקזח הכ תירבה היהת אמש ,םרבש
(ן"במרב תחא הסרג)

.תוחפ םירומח םיבשחנה ,יניס רה דמעמ ינפל ואטחש םיאטחה לע גלדמ השמ
ץלאנ דציכו םנעמל ויצמאמ לכ ויה דציכ םהל ריכזמ ףא אוהש ,ןכתיי
לפטל ידכ ,יניס רהב 'ה םע ,וייח לש רתויב לודגה עגרל עירפהל
היה ,השמ לש ויתולפת ילול .הבושת ושעיו הז לע ורעטציש ידכ ,םתגיסנב
לש בוטה ומש תאו תובאה תוכז תא השמ שיגרה הלא תוליפתב ;דמשומ םעה
'ה יביוא י"ע שרופתש ,לארשי םע תדמשה י"ע רחשומ היהש ,םלועה ןובר
רחאל דבלב ולש ויאצאצמ יונבה ,שדח םע השמל עיצה ה"בקה .ותשלוחכ
;הבר ותויה דבלמ ,המואה יבא היהי אוה זא ;לארשי תדמשה
,םויה םינוש םיגוח לש םתבוגת תא אבנל השק ךא ,וז העצה החד םנמא השמ
תא תאשל םישדח תוחול ינש תושעל הוטצנ השמ !המוד העצה םהל העצוה ול
היהו ןכשמל םדוק הנבנ הז ןורא !ןורא םהל תושעל ןכו 'ה רבד
דעומב בהז הפוצש וא (י"שר) דבלב תוחולה ירבש ןעמל וא (ן"במר) ינמז
השיגדהב ,םהיתוסמ רואת הרותה האיבמ ,ךכ-רחא .(ם"יבלמ) רתוי רחואמ
ןכתיי .(ארזע ןבא) השמ לש ותליפתל תודוה קר םייחב רתונ ןרהא יכ
,תמיוסמ הדוקנבש ךכל זומרל ,תואיצמב הרדס יפל הניא תונחתה תרדסש
.(ג"בלר) םירצמ ץראל בושל ותוסנב תונחת הנומש לארשי םע רזח

ירסח םתויה :םרחביה לש האצותה לעו םייולה תריחב לע תרזוח הרותה
:לארשי םע תאמ 'ה לש תיללכה ותעיבת תא השמ גיצמ התע .ץראב הלחנ
ותרשיש ךות ,ותוא בוהאלו ויכרד לכב תכלל ,וינפמ האריל קר
עודמ ןיבהל השק !!(ויתווצמ לכ ורמשיו) םשפנ לכבו םבבל לכב ותוא
לכ ,ן"במרה יפל ."קר" הלמב תאטובמ וז תמלשומו הפיקמ המישמ
םדאה תאמ עבות קר 'הו ,ךתבוטל תושירדכ תוראותמ הלאה תושירדה
,ןעוט ובלא .עבתנ טעמ קרש אל ,ותבוטל רבד לש ופוסב םהש םירבד
קר ,וללה תובגשנה תויתדה תויווחה לכ תא ידוהיה תאמ שרד אל ה"בקהש
.ימינפה ובצמ תא תונשל ,רבד לש ופוסב תודיתעה תווצמה לכ תא םייקיש
.ושיגדהב םיקומעה םידגנתמה ונישרוש תא ריבסמ קי'ציבולוס ברה
גאדי ה"בקה - תווצמה תא םייקלו תוידוסיב דומלל ונדיקפתש ,ונבר השמכ
לא ברוקמה םעל םרחביה תא םהל ריכזמ השמ .תובגשנה תויווחל הז הרקמב
ילושכמ תא ,"םבבל תא ולומי" םא .ילסרבינוא ותויה תורמל ,ה"בקה
;םישלחה יפלכ וימחר ןיבל 'ה לש ותמצוע ןיב רשקה תא וניבי ,םביל
'ה ינפמ האריל שי .רגה יפלכ ךורב לועפל םפוכל האב םירצמב םתוהש
.(ם"במר) ומשב עבשיהלו ,וב קובדל ,ותוא תרשלו

שי ,וירבדל .ללכב עבשיהל ךירצ אל ידוהיש ןעוטו ,קלוח ן"במרה
."עבשית ומשבו" לש ושוריפ והזשו ,םייחה לש דצ לכב ה"בקה תא בלשל
'וכו םלשומה ותורש ,'ה ינפמ האריה תונוכת ,תוטמ ,אמוחנת שרדמ יפל
,םיגהונ ךכ םא) 'ה םשב עבשיהל יאשר אוהש יממ תושרדנה ןה
אלמ ןפואב חתפל םהילעש םעה תא ריהזמ השמ .('ה םשב עבשיה זא
וזחש םיסנהמ יעבט חרואב תועבונה ,'ה תארי תאו ,'ה תבהא תא
םיסנ תוארל לוכי ריעצה רודה) הלא םיסנב ופצ אל םהידלי ירהש ,םהב
ןויערל המודב ,םהירוה לש יתדה טהלב םתייפצ י"ע ,ןיפיקעב קר הלא
העפשהה - םישודק םישנאב "םיקבד"ש ךכ י"ע 'הב "םיקבד"ש ,ינברה
ןירשימב היולתה ,ץראב תוראשיהב הרושק 'ה ןוצר תיישע .(!תרבעומ
,םירצמב ומכ אלש ,תויחל רשפאמה רטמ ןתונה - ה"בקה לש ותוברעתהב
.רואיה י"ע תיקשומ ץראהשכ

םימשג אלל הממוש היהתש ,לארשי-ץראב שחרתמה לע דחוימב דיפקמ ה"בקה
לש ותגאדש ,ןעוט ן"במרה .'ה תרותמ םישנאה םירס רשאכ ,םתיעב םיאבה
:שרפמ אנליוומ ןואגה ךכ .לארשיל ותגאדמ תעבונ תוצראה לכל ה"בקה
הנומאה תרהצהב ינשה קרפה אב התע ."ץראה ןמ םחל איצומה..."
הכרבה תא בוש ללוכ הז קרפ .עמש תאירק :םוי לכ םימעפ תרמאנה תידוהיה
הנפומ הז קרפ .תווצמ לש ןמויק-יאבו ןמויקב תורושקה הללקה תאו
עובשה תשרפב ונאצמש ןושארה קרפה דועב .םיבר ןושלב הסונמו רוביצל
םע וסחי ,דיחי לכ לש תיתדה ותיוחש ןכתיי .דיחי ןושלב חסונמ רבעש
יביטקייבוא אוה תוצמ םויקש דועב ,ולש ותוישיא לש היצקנופ הווהמ ,'ה
.הוושב ןמייקל ללכה לעו וילע

םויה דע תוארל ןתנש יפכ ,יתד טהלו 'ה תבהא איה תווצמה םויק תאצות
תויתדל תובורק םיתעל האיבמ תווצמה תיחד .תמאב תויתרוסמ תוליהקב
תוברתכ קר םירמוש תרוסמה תא םא .הארשה םושמ הב ןיאש תלפרועמ
הורמשי םא גאדומ תויהל וא הנעמל בירקהל שממ לש הביס ןיא ,תידוהי
םיעשרלו םיקידצל םידעוימ ,ןאכ םיאבומה םילודגה שנועהו לומגה .םירחא
הרוצב ןודנ עצוממה דיחיהו ,הליהקה בור יפואב םייולת םה ;םירומגה
,ןיליפת ינידש הז תא םישיגדמ י"שרו ירפסה .(ן"במר) תטלוב תוחפ
הרותה םלוא ,לארשי-ץרא יבשותל תמאב םידעוימ הרות דומלתו תוזוזמ
ל"רהמה .הצרא םעה בושל דע וחכשיי אלש ידכ ,ל"וחב םג םמייקל הווצמ
א"או ,ונלש םצעב םניא םש וניתבש ךכמ עבונכ תולגב רוטפה תא שיגדמ
!ןיליפת תווצמל שרדנכ תולגב זכרתהל

ינפמ ריהזמ אוה כ"חא ;םידוהיה לש ימצעה ןוחטיבה תא הנוב השמ םדוק
םדוק ךירצ ,רובש םדא לכב םיקסעתמשכ ;םיריהיו םירישע םיחצנמ לש רתי-ןוחטב
שדוחמה ונוחטיבב תירשפא הזרפה תודוא גאדנ ,רחואמ רתוי ;ותוא תונבל
;רבעב םיאג ויהש ףא - םילפש היבגמו םיאג ליפשמ 'ה ;,ל"הצ םע הוושה)
תנזאמ דימת תינטשפ-אל תידומלת הפקשה .(וניתובא תרזע תליפת האר
;(קנומ ,Ascent to Harmony האר) ולש תא דצ לכל ןתונ ,תודמע
תולק תויועט תשגדה ךות םיעפושו םילודג םירומ לש ירוטזיוקניא יוניג
גופסש ימ .תידוהי אל אליממו תידומלת אל ןכ םג איה ,הפ תוטילפ וא
ילב ,רחא לש תויועטב דקמתי אל םלועל דומלתה לש תמאבו ,םולשב ,תמאב
.םיבוטה וישעמ ראש לכ תא ןמז ותואב חבשל


ג:אנ -די:טמ היעשי - הרטפהה (ג

,לשמל) םירחא חלש קר אוהש ירחא ,םתוא בזע 'הש םיננולתמ םידוהיה
ונבש עמושש בא ומכ הז ."...ימע ומחנ ,ומחנ" --םתוא םחנל (םיכאלמ
ישיא עגמ םוש ילב ,ולש הריכזמה ךרד ותודפל ףסכ חלושו רהוסה תיבב
לגע אטח ירחא ,לארשי םעל 'המ הרפכ לביק השמשכ הרק רבדה ותוא !ומע
,ץראב ,תילכלכ םגו ,תיאבצ םג ,הבר החלצה םהל חיטבה םג אוה --בהזה
םא לארשי ץראל ךישמהל בריס לארשי םע לבא ;ינוליחה ינויצה םולחה שממ
יוגו םינהכ תכלממ תויהל ,יתדה ינויצה םולחה - םברקב ךלי אל 'ה
,ג:גל ,ו:טי תומש) ןויצמ ןדעל הרזח תוישונאה לכ איבתש אמגוד ,שודק
םתוא םחני ןכ אוהשו לארשיל טג ןתנ אל אוהש םהל הנוע 'ה הפ .(גי
,(?בגנה) ןדעכ הרבדמ םשיו --היתברח לכ םחנ ,ןויצ 'ה םחנ יכ" :דיתעב
ירחא .(ג:אנ) "הרמז לוקו הדות ,הב אצמי החמשו ןושש ;'ה ןגכ התברעו
.הלאה תוחטבהה תומשגתה לע םיארוק ונחנא ,תורטפה שמח דוע


.ינושחנ הדוהי לש "עובשה תוישרפב תוגה"מ --ץראה לש םייעבטה היתורצוא (ד

םעפ שש תורכזומ םהב ,םיקוספ השלשב ונתשרפב םיטרופמ וניצרא תורצוא
תונייע ,םימ ילחנ ץרא ,הבוט ץרא" :ןושאר קוספב ."ץרא" הלמה
הרועשו הטח ץרא" :ינש קוספב ."רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו
ץרא" :ישילש קוספב ."שבדו ןמש תיז ץרא .ןומירו הנאתו ןפגו
הינבא רשא ץרא .הב לכ רסחת אל ,םחל הב לכאת תונכסמב אל רשא
לכה תא תללוכו הרותה תרזוח ךכ רחא ."תשוחנ בוצחת היררהמו ,לזרב
'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו" :יעיבר קוספבש תיעיבש "ץרא" תלמב
יכ ,ייחב ונבר רמוא ."ךל ותנ רשא הבוטה ץראה לע ךיקולא
םיאצויה ,ץראה רודכב םימילקאה תשש דגנ ןה ,ץרא םעפ שש
"ץרא" וליאו ,לארשי ץרא איהש ,םלוע לש התדוקנמ םיטשפתמו
רודכבש םימילקאה לכמ גזוממה ,םילשורי לש המילקא איה תיעיבשה
"ףונ" הלמה ."ץראה לכ שושמ ,ףונ הפי" :הילע רמאנש ומכ ,ץראה
קולח ףונ לכ .םילקא ןבומב ,המח לגלגל ותברק יפל תשרפתמ
םילשורי םלוא .קוזינ הזל הזמ רבועהו .המח לגלגל ותברק יפל ,והנשממ
:רמאנ הז לעו ,רדהנו בוט המילקא ןכ לעו ,םלוכמ תבכרומ
."... הבוטה ץראה לע ךיקולא 'ה תא תכרבו ..."

קר ורכזוה ,ץראה םהב החבתשנש ,םירבדה טוריפב יכ רמוא לאנברבא
םייעבטה תוריפה תא ריכזמ בותכה .רתויב םייחרכההו םיינויחה םירבדה
םירבדה לע שגדה תא םש אלא ,תוריפ ראשו םיחופת ריכזה אל .םיחבושמהו
ןמש ,םירמתו םינאת ,ןיי ,םחל םהש ,םדאה ןוזמל םיליעומהו םיתואנה
םהש ,הלא תודוסיב קפתסהל ךירצ םדאהש ,בתכ םיאפורה שאר סונילג .שבדו
םרוג םרמוח רשא ,תוריפה ראשכ אל ,הלחמ לכ םיאפרמו ןוזמה תובא
אובייל הקוקז הניא איהש המב ,ונצרא לש החבש ריבסה ,ןכ ומכ .שופיע
תורסח ךא ,האובת תובורמ תוצרא ןנשי ."הב לכ רסחת אל ץרא" :ץוחבמ
,ונצרא לע הדיעמ הרותה .דועו הנולצרב ,היציניוו ומכ ,ךפיהל םנשיו ,ףסכ
.לכה ונשי םיבצחמ םנשיש םוקמבו ,םיבצחמ הב םיאצמנ .םלוכ הב רסחי אל יכ

ךומסל רוסאש רוכזל םיכירצ ,םייניבה ימימ ולאכ םירבד ם'ארוקשכ ,ד'מת
ןב םהרבא בר תמדקהב ןייע - עדמ ןוגכ ,לוח ינינעב ל"זח לע וליפא
."עד"ב ליחתמה עטקב ,(בקעי ןיעל המדקהכ ספדנה) הדגאל ןומימ


The T.O.P. home page


Back to the home page.