וניזאה
בל םירבד

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.וניזאה תשרפ לש עקרה (א
השרפה תריקס (ב


וניזאה תשרפ לש עקרה (א

,וייחל ןורחאה םויב תאזו ,ושרוי רותב עשוהי תא םעה ינפב גיצהש ירחא
םכסמ אוה הבש ,וניזאה תריש איה ,הלודגה תמייסמה ותריש תא השמ רסומ
ןורחא ץמאמב ;הכרדב רשא םילושכמה לכ לע הריבכה תידוהיה תוחילשה תא
םהישרוש םע לארשי תורוד לכ תא רשקמ אוה ,םעה תועדומ תא ריבגהל רידא
איה ףאש ,הלוכ הרותה לכ לש הזה ירישה םוכיסה תרגסמב םדועי םעו
תרוכזתכ ןהו הרהזאכ ןה שמשל תאזה הרישה לע .לע-טבמב "הריש" תארקנ
ארקנ השמ ,וז תיפא הריש תריסמ םותב .תורודה לכ ךלהמב תוחילשה לש
םהרבא ברה .המש אובי אל םלועלש י"פעא ,לארשי ץראב תופצל ה"בקה י"ע
וייח תא בירקהל תונוכנ :ידוהיה גיהנמה לש לדומ ךכב האור ןהכ
רסוחו םיירמ תורמל ,םינורחאה ויעגרל דע שממ ,ומע ןעמל םייטרפה
ןכוש לארשי תא תוארל - ויתומולח לכ דעי גשוה וליאכ הארנשכ" .םתכרעה
.ונממ ללשנ - שדוקה ץרא ,וצראב חטבל

ןיבמ טלפנ אל הנולת לש ץמש םוש ךא ,הבר התיה ותבזכא יכ חינהל רשפא
,שח יאדווב ירהש ...רשואמ השמ היה ותומבש חינהל וליפא רשפא .ויתפש
השמ לש תיחצנה ותלודג ...םלשות חטבל הב חתפש הדובעהשו אושל יח אלש
וידעי רשא םדא קר .גישהל ףאשש הממ םא יכ ,גישהש הממ אל תעבונ
דחא לש תמלשומ-יתלבה ותדובעש ,רשפא .םלוכ תבשהב תוארל הכוז םיבורק
תמלשומה ותמישממ הברהב הבר תלעות תושונאל איבתו הברהב הלודג היהת
םולח תא עצבל הכז אל ךלמה דוד םג ;"לשכנ" השמ קר אל ירה ...רחא לש
חילצה אל איבנה והילא םג ;םילשורי ריעב שדקמה תיב תא תונבל ,וייח
הארנש העשב םלועה ןמ ורטפנ הימחנו ארזע ;םעה לכ תא הבושתב ריזחהל
,יבכמה הדוהי תמש העשב ;ןוימטל תדרויו תררופתמ םהייח תדובע וליאכ
ןטק ,רתוי הלודג המישמהש לככ .'וכו ,'וכו ;וחוכ אולמב ביואה היה
.ונזעה ללכבש לע ונתוכז הלודג םלוא ,התמלשהב תוארל הכזנש יוכיסה
.(תובא) "הנממ לטביהל ןירוח ןיב התא אלו ,רומגל הכאלמה ךילע אל"

דמימ םיפיסומ (וניצנוס תאצוהב ,תבש תושרד) ןהכ ברה לש וירבד
'ה לש ותינכותב .הילוח ,לגלג ומצעב תוארל ידוהיה לע - ונתשרפל
ךלמה דעו וניבא םהרבאמ ,ידוהיה תועצמאב תושונאה ןעמל ,הטאל תחתפתמה
םלוע לש בוטרק אלא הניא תבשש ומכ ,ףוסה לא הצצהב קר הכזיש ,חישמה
המ ,השמכ ,תחטבומה ץראה לא ונינפ םע םייסנ ונייח תא םא םלוא .אבה
ונא דועב ,שפנ ןובשח ונכרועב .וניצמאמ לכ לע אלמ יוציפ ונצפי הארנש
תא בוש סנשל ונילע ,םירופיכה םויב םלוע לש ונובר ינפב ןידל םידמוע
.הקוחר תיפוסה החלצההש תורמל ,ונינתומ


השרפה תריקס (ב

תועובש השש לש תוירוזחמב שדקמה תיבב רישל וגהנ וניזאה תריש תא
.תבש לש ףסומה תדובע תרגסמב

.לארשיל תיפאה ותרושבל םידע שמשל ץראה תאו םימשה תא ןימזמ השמ
קרפ ,ונתשרפ תליחת ךכ - יפ ירמא ץראה עמשתו ,הרבדאו םימשה וניזאה
השמ בלמ תאצוי וז הרישש ךכל ילוא זמר :ב"ל אקווד) .םירבד רפסב ב"ל
איה םיקרפל שמוחה תקולחש איה וז הסיפתב ישוקה .םידוהיה בלל תסנכנו
ותוזחב ,'הש רמול שי ילוא !םידוהי-אל םיסיפדמ לש תיתורירשה םתדובע
הקולחה ירהש ,ריבס רבדה ןיא ,םלוא .םירסמ הב עטנ ,וזה הקולחה תא
עשוהי 'ר .(בותכה תנבהב תואיגש לע תובורק םיתעל הדיעמ םיקרפל תאזה
םילהתב קוספהו ,ונקוספ ךמס לע ,ןזאו בל ,הפ שי םימשלש דמלמ ןינכסמ
רעוב רההו" ,אי:ד םירבדב קוספה םגו ,"ל-א דובכ םירפסמ םימשה" ,ב:טי
.(ד:י םירבד הבר שרדמ) "םימשה בל דע שאב

םייחו המשנ ,הנובת םימשה יפוגל סחיימ ם"במרהש י"פעא
תא אירול דוד ברה שרפמ ,(ט:י הרותה ידוסי תוכלה) םיישונא-לע
םדא רובידכ ןה םימשה ןמ תואצויה תוחורה - הרופטמה ךרד לע הזה שרדמה
וחתמנ םשמ רשא םוקמ שי ;ה"בקה לש ותמצועו ודובכ לע תוזירכמ ןהש ךכב
בלה לש ודיקפתל המודב ,'ה רבד י"ע ,םימייקו םייח םה םשמו םימשה
לש ותוגהנתה "תודוהת"ל םיביגמ םימשה .םדאה ףוגל םייחה רוקמ ,ישונאה
ומכ ,םדאה לש ותוירסומ י"פע רטמו לט םיענומ וא םינתונו ,םדאה
הסיפתה תא ףקשמ תמדוקה האמהמ הז רבסה .לוקה תדוהת לע הביגמ ןזואהש
,זונגה רואה ורפסב ,תילגנאל ך"נתה םגרתמ ,ןלפק הירא 'ר)
לש ומלצ) םדאה ףוג לש סומסוקורקימה תא םג ןייפאמ הנבמ ותואש ,(אל:א
בל לארשי תויה לע ףסונב םוקיה לש סומסוקורקמה תאו (עבטה ארוב
הדיתעה םילשוריש םג הפצ ןינכסמ עשוהי 'ר .('ב ירזוכה) תומואה
ואשנתי הינינבשכ השולש יפ לדגי החטשש וא ,המכ יפ בחרות תונביהל
!תומוק שולש הינינבלשכ םישולש יפ לדגי החטשש וא ,תומוק 30 לש הבוגל
.(ד:אמ לאקזחי ,בע הע ארתב אבב) א"נשת הוושה -

םע תתרכנה וז תירבל חצנ ידעכ ורחבנ ץראהו םימשהש רמוא ירפסה
םישינעמה םה םידעה ,הרותה טפשמבש ףיסומ י"שר ;םלוכ תורודה לכ
ידיב שוביכל םדוק דוע םידוהיה תא ודקפי עבט תונוסאש ךכ ,הליחתב
ירפסה תא י"שר איבמ ,טי:ל קרפל .הרותה תא םידוהיה ובזעי רשאכ םירז
,ץראהו םימשה :רתוי טושפ ןבומב ונתשרפל ןושארה קוספה לע רבדמה
,שנוע אללו רכש אלל ,עבטב םיעובטה 'ה יקוח י"פע תיטמוטוא םידקפתמה
19) שריה .ה"בקה יווצל תייצל וילע םגש ,םדאל םידעכ םישמשמ
ידכ םיקוח י"פע לעופ לכהש האור םוקיב ןנובתמה ,םדאהש רמוא (םיבתכמ
,רחובו בשוח אוה ירהש ,םהל המוד וניא םדאה .םוקיה יקלח רתיב בלתשהל
,ויתוריחבל ךירדת רחא שפחל בייח אוה ןכל .תיטמוטוא תנוכתמ וניאו
וזכ הרות שפחל בייח היה ,הרותה ול הנתינ ילוליא ;ארובה י"ע בתכנש
.םוקמ לכב

םיבגשנה ץראו םימשל תאז לכ ךיישמ ,הלבקה ךרדב ,ן"במרה
ךופהל לארשי לש םתלוכיבש (א:א) ,תישארב רפסב םירכזומה םינושארה
לטל הרותה תיוושומ כ"חא .םתוגהנתה י"ע רתוי הבגשנ םויקל ץראו םימש
,ןאכ זמר) תנווגמה היחמצה יכרצ יפל םתדימבו םעבטב םינושה ,םימשגלו
ןוגכ ,םינוש הרות ישגדה םיכירצ תוביסנבו תוישיאב םילדבהש ךכל ,ילוא
ייח םה רטמו לטש ומכ .(ארמגו ך"נת ,הדגאו הכלה ,הליפתו דומיל
םיארקנה ,אי-י:הנ היעשיב םיקוספה .(ירפס) הרות םג ךכ ,םלועה
,רבד חמצי אל םהידעלב רשא ,גלשהו םשגהש םישיגדמ ,רוביצ תוינעתב
רבד םג ךכ ;םתוחילש תמלשהל דע םירתוומ םניאו ,תיעלס המדא לא םירדוח
תוביסנכ הארנש המ תורמל ,םדאה לש תשקיעה ותודגנתה תורמל ,'ה
רשא חילצהו יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר ילא בושי אל" ,תושאיימ
,תחא הפיפכב ורודי םדאהו עבטה רשאכ הדפנש םלוע תאייחהב ,"ויתחלש
.(שריה 'מ) "הנר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה"

לש דחוימה ודיקפת ונה ץראו םימש לש הז ףוריצ ,הבר שרדמ יפל
אוה .(אכ:אי םירבד - "ץראה לע םימשה ימיכ" ,לארשי ץראו) ונבר השמ
דועב םתוא קיתשמ אוה ,ץראל דע 'ה תא דירומו םימשל דע םדאה תא הלעמ
ודיקפת לע לומג ,ותרות ירבד תא עומשל ידכ ה"בקה תא םיחבשמ םה
דימלת תויהל הליחת בייח לוגד הרומ) .הרות ירבדל עמושכ ,ןושארה
םימשה תא םג ןימזהל בייח היה ,תומלועה ינשב חונב שחה ,השמ (!לודג
םוקמל רשאב ול ויה תוקפס םג ;יפוסה ומוכיסל םידע תויהל ץראה תא םגו
ינשב !םהינש םע םיניקת םיסחי לע רומשל הצרו ,ותריטפ רחא ונכשמ
"םימשה תכלמל םינוכ" ושעש ךכב לארשי ואטח ,ץראהו םימשה ,םהידע
ינשב ;(בי:בי עשוה) הרז הדובעל תוחבזמ ץראה לע ונבו (חי:ז הימרי)
םימשה רשאכ יכ .וחוני ףוסבל םהבו (גכ:ד הימרי) ושנעב הליחת םהידע
דמעי ןכ ,'ה םאנ ,ינפל םידמוע השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה
;הכרב איביו ,הברהב רבגי יעבטה ןוידפה ;ב"כ ו"ס היעשי) םכמשו םכערז
ידכ השדח ץראו םישדח םימש וארבייש רמוא ירפסה .(וקוסקרגא םע הוושה
הבר שרדמ !םהיאטחל םידע ויה םינושארה ירהש ,לארשי םע תא ךיבהל אלש
עיפשהל הרות ירבד תטילקל ןזואב שומישהש ,םינזא יבאכל רשקב ,ןייצמ
!םינזוא-יבאכ ענמי ולוכ ףוגה לע

.(ג:בל) "ונקול-אל לדוג ובה ,ארקא 'ה םש יכ" :ךישממ השמ
םהינפ לע םינהכהו םעה לכ ולפנש ,םירופיכה םויב םיארוק ונא ןכ-לע
אצוי 'ה לש ומש תא ועמששכ דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב :ורמאו
תא םיאטבמ ונא ןיאשכ ,םויה םג .(אע זל אמוי) לודגה ןהכה לש ויפמ
דומלת י"ע ה"בקה לש ותוהז תא וא ומש תא שוחל דוע ןתינ ,שרופמה םשה
אכ תוכרב) הרות םידמולש םדוק ךרבל שיש םידמול הז קוספמ ,ןכבו ,הרות
וילעפמ לכב םלשומכ ה"בקה לש רואתב חתופ השמ .(הדוהי 'ר ,אע
לש ותבושת .איה ףא הלוע 'ה י"ע ארבנה םלועב ערה תיעב .וטופישבו
םדאה תבוגת רסוחמ אב ,םלועב תומלש רסוחו סרה ללוכ ,לכהש איה השמ
.םהיכרצ לכ לע הנועה םלוע רציש ,םארובו םהיבא ,'הל "םיבוט םינב"כ
יולימל םהיכרצ לכב םיכוזה ,םידוהיל דחוימב הז תא סחיימ י"שר
ייופכ אלא םה ןיא ,'ה תא םחכשב .םיכלמו םיאיבנ ,םינהכ - םתוחילש
לע םישפטו ,רבעב 'ה םנעמל השע רשא לכ לע (ן"במר - לבנ םע) הבוט
דיתעה לארשיב ובשחתהב קר .וידיב םדיתע לכש הדבועה ןמ םתומלעתה
ליבקמב ,לבב לדגמ ינוב רוזיפ ירחא תומוא םיעבש 'ה ןנוכ ,דלוויהל
.המירצמ םידרויה םידוהיה םיעבשל

- םיטוח השלש ןב "לבח" ,הזה םלועב 'ה לש דחוימה וקלח םה ויאצאצ
רובה תפשל לבח רשוק םכחה .(י"שר) ןקתנל ןיאש - בקעיו קחצי ,םהרבא
ךכו ,ה"בקה לא רושק ,ותלחנ לבח ,בקעי ;וכותל תדרל אוה בייח רשאכ
םלוסל המודב .(ד חלק ףסוי בקעי תודלות) וילא בושלו תולעל דימת רשפא
,(ו:ה הבושתה תרגא) אינתה לעב רמוא ,ץראו םימש ןיב רביחש בקעי
הצקב םיכשומשכ ;הטמל ינשהו הלעמל דחאה והצקש לבח ומכ אוה רבדהש
ךיא רפסמ השמ .וב ךושמל רשפאש הדימב תוחפל - וירחא ינשה אובי ,דחאה
(ב:ב הימרי) - ותרות תא לבקל וברס םירחאש העשב הממשה לא םחקל 'ה
ן"במרה ".רבדמב ירחא ךתכל ,ךיתולולכ תבהא ,ךירוענ דסח ךל יתרכז"
לש הלוספה םתוגהנתה תא תוושהל רישה תרטמ ;י"שר לש הז שוריפ החוד
ק'ציבולוס ב"י ברה רמואש יפכ ,ילוא .ה"בקה לש ובל-בוט םע םידוהיה
תעב וליפא ,םיבוטה וישעמ תא םג רוכזל םדאה לע ,רשעמ יודיו רבדב
חוטב ,םדאה ,אוה היהישו יבויח היהי ימצעה ויומדש ידכ ,יודיוו החכות
.ביטיהל ותלוכיב

ריעי רשנכ" ,תונידעבו תושיגרב םהב לפיטו םדבל םידוהיה לע ןנוג 'ה
תאצוה ,ך"נתה לש תויחה םלוע ,סקילפ האר) "...ףחרי וילזוג לע ,ונק
תודרמתהל ואיבה - ןפוד-אצוי גושגש - ה"בקה לש ויתונתמ .י"שר - (יניס
םיכסה"ל ,הל ומרגו ,חוכו המצע ירסח םישפוטמ םילילא תדובעל ,'ה דגנ
,םע-אל אוהש (םידשכ) םע י"ע ודמשויש ידכ םהמ וינפ ריתסהלו "םמע
תויוברת תורפ ,האושהו בלצה יעסמ ןוגכ ,תועווז ינימ לכ י"ע ךכ-רחאו
לע הלועה םהיביוא תעשר ילוליא ,לילכ םידמשומ ויה םידוהיה .ןטשה
,ומע לא בושי 'ה .'הל אלו ,םנוחצנ תא םמצעל םיסחיימ םהש ךכב ,םעשר
,דדונה ידוהיל דוגינב) םתעושי הנומט ותניכשב קרש ףוסבל וניבישכל
...םיזחופו הלאכ םישנא םיקיר ...םיעשרל רשאב .(וישע רה תא וטופשיש
םהיביוא תא ה"בקה םמישי זא ,(ב אע-וכ רהוז ינוקית) םהמ ינפ הריתסא
.הילא לארשי םע תבשה י"ע ,לארשי-ץרא ,וצרא תא םחניו ,לארשי םע לש
ץראה םגו םעה םג - םמצע ןיבל םניב רשקה ונה וילא םהלש קודהה רשקה
חתפתהל הזל הז בוש םתוא דימצמ 'הש דע ,םינש 1900 םנוממשכ םיראשנ
.תפומל םינהכ תכלממל

חתפמה אוה הרותה תווצמ םויק קרש םריהזהו ,הרישה תא םילשה השמ
.הכרעהב קר הלא ,לוזלזב הרותל סחיתהל ןיא .הרוהט לארשיב םתוראשיהל

.לארשי-ץרא תא תוארל קר הכוז תומל דמועה השמ

יפלכ עמשהו םימש יפלכ וניזאה ןושלב שמתשמ השמש רמוא םייחה רוא
,רחא ךרד ורחב ונינומדקש םגהו ךופה םירמוא ל"זחש הדומ אוה .ץראה
עומשל דחוימ ץמאמ םיכירצו ונממ דואמ םיקוחר םימשהש ללגב ץרא רבכ
היהיש םגה ,שרפל םילוכי הדגאה ןינעבו הרותל םינפ 'עש ונרמא .ותוא
.ץראה ןימ קוחרו םימשב בורל אוהש 'ה רבדמ םשש ,ךפיהה היעשיב שוריפה
שוריפל ותשקהב .הכלה רבדב דוגינה ןיאש לככ םירבדל דגנמ (א 'שי)
ל"זחל ןימאהל רומא םשש עדמל עגונב רמא ם"במרה ןב םהרבא 'ר הדגאה
.הכלהב ןימאהל ןכ ךרוצה תורמל

תא לטונ אוהשכ םדאל דסח 'ה הארמ םימעפלש רמוא ךליו תשרפל רהוזה
ינפל חקלנ השמ .ולש-ודיקפת תא אלממ רחא הארי ןפ ,ונמז ינפל ותמשנ
ינפל השא וא שיאו ,ךלמ דודש ינפל לפנ לואש ;גיהנהל לחה עשוהיש
.יתימאה וגוויז תא םג םגוז-ןב אצמיש


The T.O.P. home page


Back to the home page.