עובשה תשרפ
הרש ייח

חי:הכ - א:בכ תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

רטפנש ,ל"ז ןמלה סיאול ,הלעב רכזל ןמלה ילרש י"ע םרתנ הז ףד
םלוכל דידי היה "ול" ,םהרבא ומכ ;ןושח ח"כב

תומי (ד .הרטפהה (ג .השרפה תריקס (ב .הרש ייח תשרפ לש עקרה (א :ןכות
.חוניק (ה .חישמה

הרש ייח תשרפ לש עקרה (א

תדלוהו קחצי תדיקע רופיס ירחא האב ןורבחב הרש לש התרובקו התומ
ויהש העדה לע תותתשומ הרש תומל הדיקעה ןיב רשקה לע תועדה .הקבר
םירמוא שי .(ע"א) תואיצמב היה ךכ אלש העד םג שי ,םלוא ;ןמזב םיכומס
ולומג והז יכו - רזומ הארנה ןויער ,התוא תימהש אוה הדיקעה עוזעזש
תויהל ותונוכנ רובע קחצי לש ולומגו ,ןויסינב ותדימע רובע םהרבא לש
,תמ ףסוי ובוהא-ונבש ןימאמה ,בקעיב ףקשנ המוד םוגע בצמ .ןברק
רתוי לש ןויסנב דמעש ירחא קוידב - םימוחנ לבקמ וניאו ,וילע לבאתמו
,לארשי-ץראב הוולשב בשייתהל הכז ףוס ףוסו - ןבל לצא הנש םירשעמ
םישנאש ךכמ דומלל ,ילוא ,ךירצ .ושע לש ירותסמה וכאלמ תא חצינש ירחא
קר םלומגל םיכוזו ,הזה למעה םלועב והנשמל דחא ןויסנמ םיכלוה םילודג
תא הדיקעה תרושבב עזעזמה אוה ןטשהש תורמל .(ב:זל י"שר) אבה םלועב
,םימש-טפשמ םהרבאל העבתש לע שנוע םדקומה התומב האור ארמגה ,הרש
לע טפשמ ץרחש ,ךלמה דוד םע הוושה .(ב"ע גצ ק"ב) רגה הל הגעל רשאכ
הנענ ורבח ןעמל ללפתמהש יפכ .ןודנ ומצעב אצמנו ,שרה תשבכ בנוג
תא ט"שעבה שרפמ ךכ .טפשנ ומצעב ,רחאל טפשמ עבותה ךכ ,הליחת ומצעב
עיגתש (היהת האצותהש) דע ,(ללכב) ךרבח תא ןודת לא :תובא יקרפ
.(ךמצעב ןודתש - םשאנה לש) ומוקמל

תוגיהנמה תא ריבעהלו שורפל ותעש העיגהש ,השמל המודבש איה תרחא העד
לש הדיקפת .הקבר תבוטל המבה ןמ תדרל הרש לש התעש העיגה ךכ ,עשוהיל
אל 'הש הניבה רשאכו ,תובאה ילהא ךות לא הניכשה תא סינכהל היה הרש
תא המידקה הרותהש הז .הציקל העיגה התוחילשש העדי ,הדיקעב התוא בריע
,התריטפ םרט .הכמל הפורת תמדקהל לשמנ הרש תומל הקבר לש התדיל רופיס
:ןורחא לודג גשיה דלווי התומבש ידכ ,ןורבחל הלהא תא הרש הקיתעה
שוכרל תונמדזהה תא לצני הלעב - תונויצה ךרד תיקולא-ה הלואגה תליחת
לע תידוהיה תולעבה תא ליחתי ךכבו ,תשדוקמה הלפכמה תרעמ תא
ןייצמ ק'צבולוס ברה .ןדע תא שדחלו תפומל םע תונבל ,לארשי-ץרא
תא רדיסו לפיט קרו ,התרובק רחא םילודג םיגשיה גישה אל םהרבאש
תורודל וז הלודג הגאד .ותומצע רוקמ םצעב התיה הרש ירהש ,וינינע
םהרבא ,הל למסכו ,םהיאצאצו הרש ,םהרבא לש םהייח ןברק הנה דיתעה
.(ח:יב) םש אוטחל םידיתע ויאצאצש עדיש ,יעה ןיבל לא-תיב ןיב חבזמ הנוב

ה"בקה ןיאש הדיקעה ןמ הניבה הרש ילואש רמא ןמלגופ יבצ לאירא
איה ילוא .הרזח ותוא תחקל הצור אוה ןכלו ,קחצי תא הכוניחמ ןוצר עבש
הרשש רמא ('י 'מע שדוקה שיא) אריפש .ק ברה .הז לע השובו רעצמ התמ
דומעל לוכי םדא ןיאש ,הדיקעה לש הזה ןויסנה דגנ הנגפהכ תומל התצר
רמא ןיפי םהרבא 'ר .(השרו וטגב בר היה ,לודג קידצ ,אריפש בר) וב
קחציל ןתנ אל אוהש ללגב ,הרש תומ לע המשא תושגר אלמ היה םהרבאש
תא לבקל הלוכי התיה ילוא ,םידכנ רבכ הל ויה םא ;הבוט תינענכ הרוחב
,הדיקעה ירחא דימ ,וינפב זירכה 'ה ןכל .תויחל הכישממ התיהו ,הדיקעה
!הכיח אוהש בוט - קחצי לש תיתימאה הדיחיה ותשא ,הקבר הדלונש

השרפה תריקס (ב

ייח ינש ,םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו
ץראב ,ןורבח איה ,עברא תירקב הרש תמתו.הרש
.(ב-א:גכ) התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו ,ןענכ

בלש לכ ירחא םינשה לע הרזחהש רמואה ,הבר שרדמ תא איבמ י"שר
ותוושהלו ,םייחב בלש לכ לש ידוחייה יפואה תא שיגדהל האב הרש ייחב
התיה 20 ליגבו ,20 תבכ אטח לכמ הפח התיה 100 ליגב .ךומסה בלשה םע
אוהש דע וישעמל יארחאו רגובמכ םדאה תא בישחמ ה"בקה ןיא .7 תבכ הפי
,'נס לע ם"במר ,ב םירוכב 'רי ,.חכ ק"מ ,:טפ תבש האר - 20 ליגל עיגמ
ידש ;ח:ח"א הדוהיב עדונ ,ט"מ יבצ םכח הוושה לבא - ז הנשמ
ימ רובע ,הרפכ איבמש ,שידק רמול אלש קסופ (אנק תוליבא) דמח
ירוה לעש רמא ,א "םיקמעממ"ב ,ירשוא בר לבא .20 ינפל רטפנש
רמול ,ד"שת ,ןסינ ד-גב ,ש"י ,םינמרגה י"ע וגרהנש תוקונית 1200
.םיראשנל המחנו הנומא רוקמו המשנה יולעל םג אוהש ,שידק

םוכחת לש האצותכ ,ללכ ךרדב גוסנה ,ישנה יפויה אישכ 7 ליג תשגדה
רשומה רישב םג יוטיב הל האצמ ,20 ליג םדוק דוע ,םייחה תונכס תשוחתו
תאזכ השגדה ;"תונטק תודלי לע ל-אל הדות" ,י'גי'ג טרסב
.תינימ הכישמ לע ח"וח אלו תיתבקנה המשנל תושיגר לע העיבצמ
וא "רבחה" םיווהמ הנטק הדלי וא ןטק דלי ךיא םיניבמ םייגולוכיספ
אצי רבכ םהלש גוזה תב וא ןבשכ ,ינשה ןימהמ הרוהה לש "הרבחה"
אל םימעפל ןתח לש אמאו הלכ לש אבא .םייחה ישוק ללגב תובהלתההמ
.הרכה-תתב קר ןבומכ תאז לכ .ןתחתמ םהלש דליהש ךכ לכ םיחמש

תורמוא (זל םילהת ,ינועמש טוקלי ,לשמל) שרדמה לש תורחא תואסרג
טושפ חוסינ - 7 תבכ 20 ליגב אטחמ הפחו ,20 תבכ 100 ליגב הפי התיהש
התויה תא הרותה החביש עודמ ןיבהל רתוי לק .םייצרא םיגשומב רתוי
.'ה ידי השעמ םא יכ ,הידי ירפ ונניאש ,היפוי תא רשאמ אטח לכמ היקנ
היהש ,היפוי תורמל אטחמ היקנ הרתונ איה :דחא ןויער לכה ילוא
השא איה היוצמ !םיכלמל היוצר התיה הנקז תעל וליפאש ,טלוב הכ
השא ,הפי המשנ אלל ירה) קמועל תבשוחו הפי המשנ איהש ,הארמ-תטושפ
,תמאב הפיה השאה איה רתוי הברה הרידנ .(יפוי לכ הל רסח הארמ-תטושפ
לע הרש תא תחבשמ הרותה ןכ לע .תישפנ הלודג גישהל המצע תא תרסומ םגה
םינחבמב םג תדמוע איהו ,היפוי תורמל תיתימא הלודגל העיגהש
.לשכנ םהרבא לש לודגה ומולחש המדנשכ

הרש םש ;םירצמל םידרויו ןענכ תא םיבזוע הרשו םהרבא ,בערה ללגב
תכלל םוקמב ,םירצמ תכלמל תויהל הז עגרב התלוכיב .ךלמה י"ע תחקלנ
תנחבנ איה בוש .ומלועו 'ה דעב דימת ומצע תא בירקמה ,הלעב ירחא
לש רתוי ההובגה תיתוברתה תרגסמב ךלמש ,ךלמיבא י"ע תחקלנ איהשכ
לש הטעמ תחת םירצמ לש תיחטשה תוסגה תא הריתסהש תוברת ,םיתשילפה
ישנא י"ע ,םכחותמ ךרדב רוביצ יפסכ תבינג הוושה - םוכחתו תוברת
,ילוא ,רתויב םיאתמה שוריפה .ס"ש לש היולג רתויה הבינגה םע ,לואמשה
הל התיה ,הריעצכ - םיליגה לכב ליג לכ תב התיה הרשש אוה םלוכמ
תחמשו ,התודלי תובהלתה הל הרתונ ,תרגובמכ ;רגובמ םדא לש תורגבה
.הלש תוימיטפואהו םייחה

לאעמשי לשו םהרבא לש םיליגה ןויצב ,המוד הרוצב םינש לע תרזוח הרותה
םהרבא לש וחוכש ,שרפמ םנמא י"שר ;המוד רבסהל זמר - (זי:הכ ;ז:הכ)
.שמח ןבכ אטח לכמ יקנ םהרבא היה 70 ליגבשו ,70 ןב לשכ היה 100 ליגב
רשאכ לבא ;'ה י"ע ןתינ חכה ירהש ,דחא ןויערכ תוארל רשפא הז תא םג
,הנומא לע תססובמ ותוקידאש ריבס ,קודא םג אוה תמאב קזחו ץימא שיא
ארי אוהש םישנאה יניעב קידצכ עיפוהל ילוא ףאושה ,שלח שיא לשמ רתוי
ןיעמ ןוילג) .רדגומ-אל םויק ינפמ וידחפ תא שובכל וליפא וא ,םהינפמ
םישנא זיגרהל לולע ,הרות ירבד ןהב ןוחבל תובר הכ םיכרד עיצמה ,הז
70 ךותמ 28 ןב ומכ אוה (םינש 175 ךותמ) "70 ןבכ קזח" ;(הלא ןיעמ
ךכ סרוג וניא י"שר ףאו ,םהרבא יבגל ךכ סרוג הבר שרדמ ןיא .םויה הנש
איה החנהה .ותריטפב קידצ לאעמשי היהש קיסמ אוהש תורמל ,לאעמשי יבגל
ותבושת ילוא .םהרבא לש ותומ ירחא קר לפנו ,ףוסבל הבושת השע לאעמשיש
לארשיש ךכב היולת ,ויגיהנמכ קחצי ישרויב הרכהה ,לאעמשי לש הדיתעה
חור ,הבוט ןיע) םהרבא תונוכת לש םעל היהתו ,םהרבאכ גיהנמ חתפת
.םהמ םשרתי דחא לכש ,(הלפש שפנ ,הכומנ

לבא .(י"שר) הוושב תובוט ויה ןלוכש זמר "הרש ייח ינש..."
השק - !!!םימעפ הפטחנו ,בערמ םירצמל החרב ,הייח בור הרקע התיה הרש
;"הבוטל וז םג" - םייחה לע התבוגתל ,הארנכ י"שר תנווכ .הז רמאמ ןיבהל
תא חתפל תונמדזהכ לוכל הביגה איהו ,הל הרקש המ לכ לש םרוגה אוה 'ה
קר ,ונל הרוקש המב םיטלוש אל ונחנא .(ילופינאמ הישוז בר) התמשנ
םיננולתמ ,תאז לכב ,לבא ,בוט לכ םהל שיש םישנא שי ;ול םיביגמ ךיאב
םישפחמ קר לבא ,תדאמ עורג בצמב םישנא שיו ,הנטק הייעב לכ לע דימת
קיציבולוס .י ברה לבא ;(ןיקסילפ גילז ברה) הזמ בוט רתוי שיא תויהל ךיא
דימת ונחנא ;בוט אוהש ערה לע תרמוא אל תודהיה - וז השיג תא לביק אל
לכב .םימי תחיראו םולש ,תוירב לע ,דובכו רשוע לש םייח לע םיללפתמ
ןומטש בוטה קלחה ונממ תחקל םיסנמ ונחנא ,ער אוהשמ הרוק ןכשכ ,תאז
ךרדכ וז הייווחב םישמתשמ ונחנא ,ונל בורקש אוהשמ רטפנ םא - וב
,םירמוא שי .ותוא זזבנ אלש ,םייחב ונל ראשנש ןמזה תא רתוי ךירעהל
םג לבא .תובוטה תוינשה "הינש" ,אבה םלועב הימיל זמר י"שרב ןאכ שיש
םג םיפאוש הלא םישוריפ .הזה םלועב הימי ללוכ םג "ןלוכ"ש ,השק הז
,התומ רופיס קר אב "הרש ייח ויהיו" ירחא עודמ :האבה היעבה תא רותפל
.הייח לע תחא הלמ אלל

!קחצי םע היתונש 37 ויה םייתמאה הייחש זמר ,37 = ויהיו ,א"ד
ירופיס ,"ןרחב ושע רשא שפנה" לע רצקה רופיסה ,היתונש ביט לע םיזמרה
רשא השאה" לע יולגב רפוסמ הז טעמ קר - רגה םע היתוקולחמו היתופיטח
איה ,םלועהמ העיתר ,תועינצו תוימינפ לש וז הנוכתש ןכתיי ;"להאב
ימל ןתינה הרותב רצקה םוסרפב הזומרה איה - הסחמ/תיב תיינבל הצוחנה
רבסה ןתינ ןיא .םאל התיהנש ירחא תוחפל ,האובנ תגרדב םהרבא לע התלעש
,תאז תמועל ;התריטפ תעב ןורבחב התיה ,עבש-ראבב הרדש ,הרש עודמ
תאו ,םהרבא ידיב ,הלפכמה הדש ,הדשה תינק תא בר טוריפב תטרפמ הרותה
יפל !הנעמל אשנ יאדוב םהרבאש םישרמה דפסהה לע תגלדמ ךא ,מ"ומה לכ
.דפסהה איה ,אל-י:אל ילשמ ,ליח תשא תריש ,'ד המוחנת שרדמ

היה הזש ,םירמוא שי .הלא םיטושפ םינינעב הבר הרושב שיש ,הארנ לבא
אוה ךא ,'ה תאמ ץראה ול החטבוה םנמא ;םהרבא לש ןורחאה לודגה ונויסנ
תכייש היהתש הקלחב הרש תא רובקל ידכ וליפא ,ליפשמ מ"ומ רובעל ץלאנ
קוחרה חווטה דיתעב קפתסהל םהרבא ץלאנ ,םיבר םישדח םילוע ומכ ;םהל
תישממה השיכרה היה ומצע הז השעמש סרוג ן"במר .ויאצאצ ןעמל
ומיקיש ,םיאבה תורודל תפומו 'ה תחטבה םויק ,לארשי-ץרא לש הנושארה
400 .םיעקפומ םיריחמב םיתעל ,תחטבומה ץראה תא שוכרל ל"קקה תא
.ער ןיע = ןרפע = (לקש)

תא גיצהל איה הקסיעה תובישחש עבוק ק'ציבולוס .ב .י ברה
אוה ,אסיג דחמ .(ד:גכ) "םכמע בשותו רג"כ םג ,תפומל ידוהיה ,םהרבא
,תד םע דחי ,תואלקחבו םיקסעב ,המחלמב - תינענכה הרבחב שממ לש גיהנמ
םינוש ויכרע ,ראשה לכ לשמ הנוש ומלוע ,אסיג ךדיאמ ;רובצ יקסעו תוגה
תא לאגיש םע דסייל וילע יכ ,בחרמבו ןמזב ףוסניאו חצנ לש םה וינינעו
"ץרא ךרד"ו הרות לש הז ףורצ .ןדע ירחא העגפנ ותומלשש ,ולוכ םלועה
הרובקל םוקמ תונקל םהרבא לש ותפיאש .תפומל ידוהיה תא זאמ ןייפאמ
,ןכ-ומכ ;ותודהיו ותונויצ ןיב בולישה לש יוליג איה ,תח ינבמ תדרפנ
.(ץיבלגנא תשרפ) ןויצל ןושארמ הפלוו ברה לש ןודנב ויתודמע
םלועל םהרבא לש ותרושב אוה "בשותו רג"ש רמוא םי"בלמה
.םיחצנ ינש ןיב ,הלאה םירצקה םייחב םדאה לש ומוקמל עגונב ,תולילאה
שוחל םגו ,םייחה יטבה לכב וקלח תא לוטיל םדאה לע ,תחא הנועבו תעב
לש תיקול-אה ותוהמ תא חתפל תונמדזה קפסמה ,רצק רבעמ אלא םה ןיאש
.תקנוי היחכ םייח ךות ,תיברימ הדימב םדאה

ותוכזב ,חכב ץראה תא חקי םהרבאש רמואה שרדמ איבמ י"שר
ישנא ונגי ןאכ) "רג"כ םיתחה התוא ול ורכמי אל םא ,"בשוות"כ תיקל-אה
תמכסה תא םהרבא גישהש ירחא .(םינויצכ י"שרו םהרבא תא אתרק ירוטנ
הנוק אוה ,םירזל המדא תריכמ לע גוהנה רוסיאה לוטיבל תירוזאה הצעומה
תובוטה הרובקה תוקלח תא לבקל ובוריס .הובג ריחמב הדשה תא לכ יניעל
השיכרל דוסיכ ,םידוהיל תדרפנ הרובק לע ותדפקהו ,םיתחה לש רתויב
רחאלש םייחה לע הנושה ותואר לע עיבצמ ,לארשי ץראב הנושארה תינויצה
לש םינוש םיבצמ תאו ,תומה ירחא תדרוש המשנה תא האור אוה ;תומה
.הזה םלועב וייח תא םדאה יח הבש הרוצב םייולתה ,אבה םלועב םירטפנה

תותד ינב דחי רובקל ,היטרקומדה םשב ,םיינוליח םילארשי םיעבות רשאב
םישנא םתוא םלוא ;םדאה יפוא תא הנשמ הנומאה ןיאש איה םתעיבק ,תונוש
ודוחיי תרימשש ונעטיו ,ינרדומה םלועה לש "תינעזגה" תוטשה תא וקיתעי
םד םע ינענכ לש םד בברעתי לא :המוצע תובישח תלעב איה בלכ לש יעזגה
,(חי:גכ) "ןינק"כ קר אל הרעמה תראותמ ,הרש לש התרובק ירחא !ילוק לש
לשכ הברקה ייח קר ."רבק תזוחא"כ - (כ) "הזוחא"כ ,שממ לש סכנכ םא יכ
- יתרבחה עבטה יללכ תא הצוחה והשמל המדא תקלח ךופהל םילגוסמ הרש
ךא ,ירשפא הינטרב חסונ םינש תואמ המכל החפשמה תרגסמב המדא "זוחאל"
!הזה רבדכ עמשנ אל - הנש 4000

:(א:דכ) תרפסמ הרותה ;תרכינ הרוצב ןקדזמ םהרבא ,הרש תרובק ירחא
רבכ לבא - "לכב םהרבא תא ךרב 'הו ,םימיב אב ,ןקז םהרבאו"
ףיסומ המ !החפשמו הלודג ,ףסכב - "לכב" ךרובמ םהרבאש ונחנא םיעדוי
- !תב םדאל הדלונש דע המלש הכרב ןיאש רמא הדוהי 'ר ?"לכב"
ריאמ 'ר .הרש םע התמ איהש םירמוא שי ;םהרבאל הדלונ תב םג
הארמ ,"לכב" ,הכרבהש רמא (םירבג םע םישנ ןיוויש השפח היורב ותשאש)
'רל תסחוימ וז העד ,ז:טנ ר"בב ;זט .ב.ב) !תב ול התיה אלש לע
רמוא אל אוה - םישנ ללש ריאמ 'רש ,םולשו סח ,רמוא אל הז .(הימחנ
לוכי היה אלש הפוקתב .הכרב היהת אל םהרבאלש קר אלא ,הכרב הניא תבש
יא ,םודס ישנאל ויתונב תתל ןכומ היה טולו ,ותשיא לע ןגהל וליפא
םירבדמש אופיא ,:ק 'נס הוושה ,ףוסב הידגארט ילב תב לדגל היה רשפא
"םירכז םינב" ליבשב ללפתהל יאדכ םויה - תונב לודיגב םהיתורצ לע
?הככ םישנא ךרבלו

הדיקעה לע ארזע ןבא רמאש המ רוכזל יאדכ ,וליא םינינעב
יקספ רומשל ונחנא םיביוחמש ףאש - וניזאה הלחתהב םייחה רואו
םהישוריפ םע םיכסהל םיבייח אל ונחנא ,ל"זח ,םינומדקה תורוד לש הכלה
."יניסמ השמל הרוסמ"כ ואבש םירמוא אל םה םא ,םהיתועדו
ךרע לע ולאה םישוריפה לכ איבמ אל (תונב קר ול ויה) י"שר
- ןב איה הלודג יכה הכרבהש - ןב = 52 = "לכב"ש רמוא קר אוה !תונב
ושע ךכ !וליבשב בוט ךודישל שופיחב הכרבה תא רומגל ךירצ םדאה לבא
,אבה אשונה םע רשקה ונל שי הליממ .תופסות ילעב םע ונתחתהש ,ויתונב
תא אוצמל רזעילא חולשל ךרוצה ונל הריבסמ הרותה זא .קחצי לש ןיאושינ
םא ותרהט תא דבאל לוכי קחציו ,קוחר תכלל ידמ ןקז היה םהרבא - השאה
'הש ןימאה םהרבא .ןבלמ חורבל תורשפא ול היהת אל וא ,ץראה תא בזעי
.לכב ותוא ךרב רבכ אוהש ומכ ,וכרד תא חילצי

אשי קחצי ונבש הצר אל אוה ,םינענכה י"ע דבכתנו ,לכב ךרבתנש תורמל
תאשה ןינעל השידקמ הרותה .ותירב ילעב ,םהבש הבוטה תא וליפא השאל
השאו שיא תנותח ירהש ,תישארב השעמ לכל 31 תמועל ,םיקוספ 67 קחצי
ונייח תא ךירדהל ידכ ,ונל הבושח רתוי םהרבא תרוסמ תא ךישמהל
,ותודלומל חלש םהרבא רזעילא ודבע תא - !תישארב השעמ לכמ ,םידוהיכ
םינפ םושב קחצי תא המש ריזחהל אלו ,המיאתמ השא איבהל ,םירהנ םרא
ותוצמו ,םה םג םילילא ידבוע ויה םירהנ םרא ישנאש תורמל .ןפואו
םיתחשומכ םינענכה וראות תאז-לכב ,םתוא בוזעל התיה םהרבא לש הנושארה
רתוי הברה לק ;תיעטומ הנומא ילעב קר אלו ,יתחפשמ דובכ ירסחו תירסומ
.ר .ש !(ג:חי ארקיו האר) יפוא תונשלמ הנומא לש תויועט ןקתל
לע העיפשמ התיה ,הדידיו התחפשמ םע דחי ,תינענכ השאש ,סרוג שריה
קחציב קבדת םרא תב וליאו ,תוינענכה תוחפשמה ןוויכל הידלי לעו קחצי
אברהש בשוח באז ןב לאינד .הרזה ןענכ תוברתב אלו ,ותחפשמבו
הכישממ ,קחצי לש ותשא תויהל םתוברתמ תב ךנחל הרשלו םהרבאל לק רתוי
.תינענכ תב ךנחלמ ,תרוסמה

השק רתוי דימתש ,תיתוברת תבורעת יאושינ הצר אלש תויהל לוכי םג
"שיאה" וא "דבעה" ארקנ קר רזעילא .הככ גוזה ןיב תיתימא תודחא תושעל
םע ןתחתי קחציש הצר תמאב אוה .הזה ךרדב ותוישיא תא עיבה אלש ,הפ
הקשתש - המיאתמה הרענל ןחבמ עבוקו הרזעל ה"בקהל ללפתמ אוה !ותב
,רזעילא אטח הזבש םירמוא שי .ונממ הרזע שקבל אלל ,וילמג תאו ותוא
יפוא-ןחבמ היה "ןמיס"הש ,םינעוט םירחא ;םימשה ןמ ןמיס לע ךמס יכ
- המזגה םושמ ךכב היה ,םיאושינל דחא ןחבמ קר תריחבבש יפ"עא ,ריבס
ומכ ,איהש ,השאב רקיעה דסחש ףא ,דסח תב איהש ימ לכ םא ןתחתהל יאדכ
,ןחבמב תדמוע הקבר .עירזת תשרפ ףד האר - הלעב לש םאה תא הפילחמ ,הפ
.ןיתמהל הנממ םישקבמ התיב ינבש תורמל ,הל רכומ יתלבה לעבל תכלל המיכסמו

ןיב ילאמרונה ןמזה ,החנמ תליפת תא שדיח ךכבו ,הדשב חושל אצי קחצי
ויניע תא תובהלתהב אוה אשונ .ברע לש ,ערה ,ךשוחהו רקוב לש תובהלתהה
היניע תא טהלב תאשונ איה וליאו ,הברקה הקבר לש התרייש תא תוארל
תירחסמה התביבס לע טלחומ קוליח תקלוחה ,הבושת תבכ .ותוא תוארל
תיבב םיטלושש םיכרעה לע העמששכ ,קחציל תובהלתהב הנופ איה ,תילילאהו
זכורמה ,םנפומה קחציב תלקתנ איהשכ תעזעזמ הקבר ,תאז לכב ,ךא ;םהרבא
רסוח תא למסל הינפ תא ףיעצב הסכמו למגה לעמ תלפונ איה ;ארובב ולוכ
ק'ציבולוס .י ברה) םיפתושמה םהיכרע תורמל ,םהיניב תרושקתהו תוידדהה
ןרהא תודלותמ רוחבו סילגנא סולמ הבושת תב ןיב ,םויה ךודיש הוושה -
רכששי ןב .(?קחצי לש הנומת רזעילאל התיה םאה ;םירעש האמב
דואמ קזח ,ערה רצי דגנ הדימתמ המחלמכ הרובגה תדימ תא רידגמ
ךירצ קחצי .(א:ד תובא ,אמוז ןב) "ורצי תא שבוכה רובג הזיא" -
הקבר תא בהוא אוה .המשנה לש םג ,ףוגה לש םג ,לודג חכב ללפתהל
.תשרוי הקבר הדמעמ תאו הלהא תאש ,ומא תומ ירחא םחנתמו

,םידלי השש דילוהו (רגה וא תינענכ השא וא) הרוטק תא השאל אשנ םהרבא
תומיאתמ ,"ולש" תמאב ויה אלש ,חורו ףסכ תונתמ םע חרזמל םתוא חלשש
,הרש לש התלפשה לע םולשתה ןוגכ - ל"וחב ןתוא ףסאש פ"עא ,וכרדל
,וכרדל םיאתמ ,"ולש" שממ היה רשא לכ לבא .לבבב דמלש יפושיכה עדמהו
תא תופצל ןתינ םהרבאל םג ,קידצ לכ ומכש רפסמ שרדמה .קחציל ןתנ אוה
'הו הלפכמה תרעמב רבקנ אוה .ול עירפי אל תומהש ךכ ,אבה םלועה ייח
ינפל ,רוציקב לאעמשי תודלות תא תמשור הרותה .ושרוי ,קחצי תא ךרב
.קחצי תודלותב םהרבא לש תלשושה ךשמה

(אל-א:א א"למ) הרטפהה (ג

םהינש .דודל םהרבא ןיב ,תוומבו הנקיזב ,דוגינה תא תראתמ הרטפהה
םהרבא לבא .םהירחא םיאלפנ םינב םיאיבמו ,(אבה םלועל) "םימיב םיאב"
תמועל .ןהילע ותומ דע שממ קבאנ דודו ,השוריה תויעב תא םולשב רטופ
רשקל תפרטצמ תימנושה גשיבא ;ויפוי לש יותיפל ענכנ והינדא ,הרש
דוד תא הטינקמ גשיבא .והינדאב תופיקתב ףוסבל גוהנל דוד תא ררועל
םימעפ הרשע שולש עבש-תב תא לעוב דוד ךא .ולש ארבגה חכ רבדב
עבש תב זא - וחוכ תשגרה ךותב המלש תא ךילממו ,(י"שר ,א:בכ ןירדהנס)
!(אל) "םלועל דוד ךלמה ינדא יחי" :הזירכמ

םע ,ונומראב החפשמ ינינעב דוד לש ןולשכ הושמ שריה לדנמ בר
5-ו םינב 5 ודלונ ,שריה .רש ברה ,ויבאל) ולהואב םהרבא תחלצה
,ללכ-ךרדב .(ץרא ךרד םע הרות לש תובוט תואמגודל ולדג םלוכש ,תונב
תא ןקתל הברה השועו ,יתריצי דאמ םג אוה ,יתימא "ךלמ" אוהש שיא
םייח תויחל ומצע לע רובגל לגוסמ אל אוה ,ללכ ךרדב ,םג לבא .םלועה
אוה ,ליגרהמ הבשחמב קומע רתוי אוהש ףא .החפשמ לש רעצה םוחתב םיאלמ
'ה לש ינשה דצה ןוויכב ךלוה החפשמה שיא ;'ה לש יפוס-ןיאה דצב ךלוה
.(ק'צבולוס .י ברה) םייקתהל לוכי םלועהש ידכב ,םוצמצ -
,עבש-תב םע ואטחב לביקש הללקהמ דוד תחפשמ ןולשכ ןיבהל טושפ רתוי
תא לכאש ,ןושארה םדא תא הוושה - וילא עיגהל הכירצ איהש ןמזה ינפל
איהש השיגרהש ,רפיטופ תשאו ,(.זק 'נס) תבשל תוכחל ילב תעדה ץע ירפ
.ומע ןתחתתש ,הנב ךרד קר דלתש העדי אל לבא ,ףסוימ דילוהל הכירצ
אוהש רמוא ם"בלמה !ךרדה ןמ הטס דודש רמוא לנברבא
דגנ) ברקה הדשב םהייח תא ונכס וילייחש ןמזב ותבב ראשנ אוהשכ ,אטח
תדוגא לש תסנכ ירבח זא ויה אל ,םלזמל - (םויה ל"הצ יניצק לש םכרד
ןב תויהל דאמ השק ,ללכ-ךרדב !סרפ הוושה - םהירבד לע םללקל לארשי
םיפצמ .םיתייעב דאמ םינב דודל שי םא םיעטפומ ויהנ אלו ,לודג םדאל
.ולש םוחתב ,אבא ומכ לודג תויהל - גישהל רשפא יאש המ םהמ
לש הזל בורקש םוחת הזיאב החמומ תויהל הזכ ןבל םיצילממ םיגולוכיספ
זא .תושעל הסנמ ומצע אוהש המ קוידב אל לבא ,ותוא דבכי אוהש ,אבא
הכלהב לודג לש ןב ,לשמל .םהיניב תורחת ילב ,ותוא ודבכי םלועהו אבא
.'וכו לודג ררושמ היהי רייצה ןב ,הדגאב לודג תויהל לוכי

חישמה תומי (ד

ם"במרה ירבד רוכזל יאדכ ,לארשי תנידמב הלואגה תלחתהב ,םויה
תונמדזה שי ,ץראב רבגתמ יתדה חכהשכ .(בי םיכלמ 'לה) חישמה תומי לע
וא ,הז םע הז דימת ומחלי םה םא לבא .םייתדה תודחאב ורסמ תא םישגהל
:'ה לוליחל ,הלילח ,ךפהי 'ה שודיק תויהל לוכיש המ ,וירבדמ םיטוס

היהי וא .םלוע לש ווגהנממ רבד לטבי חישהמ תומיבש בלה לע הלעי לא (א
:היעשיב רמאנש הזו .גהונ וגהנמכ םלוע אלא .תישארב השעמב שודיח םש
היהיש רבדה ןינע .הדיחו לשמ "ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו"
באז" רמאנש ,רמנו באזכ םילשמה ,ם"וכע יעשר םע חטבל ןיבשוי לארשי
,(הרותה) תמאה תדל םלוכ ורזחיו ."םהירע לע דקוש רמנו ,םדרשי תוברע
רמאנש ,לארשי םע תחנב רתומה רבד ולכאי אלא ,ותיחשי אלו ולזגי אלו
םה ,חישמה ןינעב םירבדה ולאב אצויכ לכ ןכו ."ןבת לכאי רקבכ היראו"
ןינע המו ,לשמ היה רבד הז יאל לכל עדוי חישמה ךלמה תומיבו .םילשמ
.ןהב וזמר

דובעיש אלא חישמה תומיל ההזה םלועה ןיב ןיא" :םימכח ורמא (ב
חישמה תומי תליחתבש ,םיאיבנה ירבד לש ןטושפמ הארי ."דבלב תויוכלמ
רשיל איבנ דומעי גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו ,גוגמו גוג תמחלמ היהת
." 'וגו הילא תא םכל חלוש יכנא הנה" :רמאנש ,םבל ןיכהלו לארשי
תקזחב םהש םישנא לוספל אלו ,אמטה רהטל אלו ,רוהטה אמטל אל אב וניאו
,םלועב םולש םושל אלא - ןילוספ וקזחוהש ימ רישכהל אלו ,תורשכ
תאיב םדוקש םירמואש םימכחה ןמ שיו ."םינב לע תובא בל בישהו" :רמאנש
ויהי ךיא םדא עדי אל ןהב אצויכו םירבדה ולא לכו .והילא אבי חישמה
.םיאיבנה לצא ןה ןימותס םירבדהש ,ויהיש דע

ךכיפלו .םיקוספה ערכה יפל אלא ,ולא םירבדב הלבק םהל ןיא םימכחה םג
,ולא םירבד תייוה רודס ןיא ,םינפ לכ לעו .ולא םירבדב תקולחמ םהל שי
אלו ,תודגהה ירבדב םדא קסעתי אל םלועלו ,תדב רקיע ,ןהיקודקד אלו
,רקיע םמישי אלו ,ןהב אצויכו ולא םינינעב םירומאה תושרדמב ךיראי
הוושה) ןיצקה בשחי אל ןכו ,הבהא ידיל אלו הארי ידיל אל ןיאיבמ ןיאש
אובי חישמהש םירמואש וליא וא הבוט הנש היהי חטב "חמשת"ש ורמאש ולא
םישנא ןיב םירנויסימה ךרדכ ,םתגלפמל רוחבת התא םא ךתוא ךרבי 'ה וא
הכחי אלא ,םיצקה יבשחמ לש םחור חפת םימכח ורמא .(םייביטימירפ
.ונראבש ומכ רבדה ללכב ןימאיו

,לארשי לכ וילא וצבקתיו ותכלממ בשייתתשכ ,חישמה ךלמה ימיב (ג
ףרצמ בשיו" :רמאנש ,וילע חונתש שדוקה חורב ויפ לע םלוכ וסחייתי
הזו ,ןהכ סחוימ הז" :רמואו ,הליחת רהטמ יול ינבו ."'וגו רהטמו
רמאיו" :רמוא אוה ירה - לארשיל ןיסחוימ ןניאש תא החודו ,"יול סחוימ
חורבש תדמל הנה .םימותלו םירואל ןהכ דומע דע - " 'וגו םהל אתשרתה
אלא לארשי סחיימ וניאו ,סחווימה ןיעידומו ןיקזחומה ןיסחיימ שדוקה
לע רמוא וניא לבא .ינולפ טבשמ הזו ינולפ טבשמ הזש עידומש .םהיטבשל
.העמטנ העמטנש החפשמש אוה ןידהש ,"דבע הזו רזממ הז" - תורשכ תקזחב ןהש


לכ לע וטלשיש ידכ אל - חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל (ד
ידכ אלו ,םימעה םתוא ואשניש ידכ אלו ,ם"וכעב ודריש ידכ אלו ,םלועה
אלו .התמכוחבו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא - חומשלו תותשלו לוכאל
ונראיבש ומכ ,אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ ,לטבמו שגונ םהל היהי
.הבושת תוכלהב

,תורחתו האנק אלו ,המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואבו (ה
אלו ,רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכו .(?םויה) הברה תעפשומ היהת הבוטהש
םימכח לארשי ויהי ךכיפלו .דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי
,םדאה חכ יפכ ,םארוב תעד וגישיו ,םימותסה םירבד םיעדויו םילודג
םיכלמ תוכלה ומלשנ ."םיסכמ םיל םימכ ,'ה תעד ץראה האלמ יכ" :רמאנש
.וללכבו וטרפב םלועה היהו רמאש ךורב .ולוכ רובחהו

חוניק (ה)

,םידרח טרפב ,םייתד ,םיברעה ומכ .םינבומ ט"משת תוריחב לש תואצותה
ועיגהש םיריעצ רתוי םהל ויהי ,םינש 4 לכ .םידלי הברה םידילומ ,ה"ב
לע רומשל םגו יברע ןוטלש עונמל ידכ .(אבצל םגו) העבצה ליגל
הברה ודילוי לארשי ינב לכש .1 :תויורשפא יתש שי ,היטרקומדה
תינידמ הרזע רתוי ךירצ הזל ;עבטל םג הרותל םג המאתהב ,םידלי
ותרשש וליאל קר הריחב תוכז תתל .2 .םידלי תוכורב תוחפשמל
,ימואל תורש תורגסמ םיקהל םיכירצ ;תימואל תורש תינכתב וא ל"הצב
םילוכי אל ,הביס וזיאמש ,ולאל םגו ,םידרחל םג ,םיברעל םג םימיאתמה
היהי אל זא .הנידמל םתבוח תושעל תרגסמ םג םהל היהי זא - ל"הצב תרשל
תינבב הלועפ םיפתשמש םיברע קרו ,םיתרשמ אלש הבישיה ינב דגנ תונעט
.רוחבל םילוכי ויהי הנידמה

ויחא ןב תא ליצהל וייח תא ןכסמ אוה - דסחה תדימב ןיפואמ םהרבא
ברקמו ,םיחרוא תסנכהב הרז הדובע ידבוע וליפא תרשמ אוה .טול ,דגובה
יגיהנמ .ותנקיזב וליפא םידלי לדגלו דילוהל ךישממ אוה .'הל םתוא
'רה .(!םויה םג יאולה) דסחה תדימ תא ושיגדה םג םינושארה "תודיסחה"
ןוקית הרק אוהשכ ,רק הליל עצמאב הינע תדלויל םיצע ךתחו איבה בססמ
רוכמל החילצה אלש הנמלא ליבשב םיחופתה תא רכמ ז"נצמ ןקזה .תוצח
םירתומ םימעפל ד"בח תעונת ךכ .דסחה ליבשב דובכה לע ורתיוו םה ;םתוא
ברה .תוביסמו תוכולהתב ץוחבמ םישנא ברקל ידכ דובכה לע
תא םיסחימש ףא ,"םהרבא ןגמ"ב הליפתה תלחתה םימתוחש רמא רבונידמ
הרותב רסוח שישכ וליפא ונילע ןגי ,דסח ,ולש הדימה - תובאה לכל 'ה
.קחצי לש הדובעבו בקעי לש

,םתצפהב וא םנוממב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל

.םילשורי 52-54 דבח פ.ו.ת-ל בותכ וא - 628-8968-ל ונפלט

םיואידוו םינירקמ ונלצא .54 דבח בוחר ,ונזכרמב רקבל ואוב
.םויה לכ םיידוהי םיאשונב

.הנשה לוכל ולאה םיפדה לש טס שקבל לוכי רתוי וא ח"ש 80 םרותש ימ לכ


Back to the home page.