אשת 'כ
הל:דל - אי:ל תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

:ןכות
.אשת יכ תשרפ תריקס .א
.הרטסהה .ב

אשת יכ תשרפ תריקס .א

ןכשמה תינבל עגונב תונורחאה ויתויחנה שמח תא השמל התע ןתונ ה"בקה
:(ןיידע הליחתה אל הדובע םושו ,לארשי םעל רבד רסמנ אל התע דע) וטוהירלו

הבוח תצבור (הלעמו הנש 20 ןבמ) םעה דקפמב דקפתמה םדא לכ לע (א
,ןכשמל ןתינ הז ךס ;שדוקה לקש ןהש ,ףסכ הרג 10 - לקשה תיצחמ תתל
ושמתשה ףסכב .ודיקפת תעב ףגני אמש ,ןתונה לש ושפנל הרפכ
ישארלו םיקושחל ,םיוול םגו - ןכשמבש בהזה יפוצמ ,םיטשה יצע ינדאל
ושמתשה רתוי תורחואמ תופוקתב .(הכ:הל תומש) רצחה ידומעל םידומע
תונקל ,ןסינב שדחה הנשה חול תליחת ינפל רדא שדוחב הבגנש ,הז ףסכב
.רוביצה תונברק תא

הלועה חבש ןיב רצחב םשוי ,תשוחנה רויכ ,ןודיהל ןורחאה ןכשמה ילכ (ב
לא םסנכיה םדוק ,םהילגר תאו םהידי תא םש וצחרי וינבו רהא .ןכשמל
םויה) תומל ויה םילולע ,ךכ וגהנ ילול :ןברק םבירקה וא להואה ךות
;תונברקה םוקמב הזה ןמזב האבה ,הליפתה ינפל ונידי תא קר םיצחור ונא
.(שדקמה תיבב םינהכל דוגינב ,םילענ םילעונ ונא ונילגר לע

םשובמה החשמה ןמש לש תודימהו םיביכרמה רבדב תויחנה לבקמ השמ (ג
.םינהכהו ןכשמה שודיקל קרו ךא שמשי רשא ,שודקהו

חבזמ יבג לע קר ףרשיתש השודקה םימסה תרוטק תא ןיכהל הוטצמ השמ (ד
.ןוראבש תודעה לומ דמועה ,בהזה

,הנובת ,המכח ,ה"בקה חור אלמנ הדוהי טבשמ רוח ןב ירוא ןב לצלצב (ה
לש םעויסב ,ןכשמה תא הנביש שיאה אוה ןכ-לע .הכאלמ ינימ לכו תעד
הז בלשב .ה"בקה תאמ המכחב ונוחנש הכאלמ לעב לכ ןכו ,ןד טבשמ באילהא
,ןכ-יפ-לע-ףא תבש רומשל םהילעש לארשי ינבל עידוהל השמל רמוא 'ה
לארשי ןיבל ה"בקהןיב תוא איה תבשה ;תשדוקמה םתיינב ךלהמב חונלו
תוחכונבו ןודזב תבש לוליח ."םכשדקמ 'ה ינא יכ" תמאב תעדל ,תורודל
םידיתעה םידוהיל חצנ תירב היהת תבשה .תוומה שנוע תא ררוג םידע
תבשו ,םימי הששב םלועה תא ארב 'הש ךכל תוא איה .תונדפקב הרמשל
רהב השמ םע רבדל ה"בקה רמג רשאכ .יעיבשה םויב ושפנ ךות לא גוסנו
עבצאב םיבותכה ,ןבא תוחול ,תודעה תוחול ינש תא ול רסמ אוה ,יניס
דחי ופסאנ םה ;רהה ןמ ובוש תא בכעמ השמש ששח םעה .םיקל-א
ריבד וא םיהלא םנעמל תושעל ונממ ושרדו ןרהא ביבס
המ ונעדי אל םירצמ ץראמ ונלעה רשא שיאה ,השמ הז יכ" ,םהינפל ךליש
."ול היה

.םהינבו םהיתושנ לש בהזה יליגע תא איבהל םהמ עבתו ,םהל תייצ ןרהא
םה ;לגע תרוצכ ,סופדב בהזה תא בציע ןרהא .םהימזנ תא איבה םעה
הנב ,ןיבהש ירחא .םירצמ ץראמ ךולעה רשא ,לארשי ,ךיהלא הלא :ורמא
םה רקובב !רחמ 'הל גח :ארקו לגעה ינפל חבזמ ןרהא
'ה .קחצל ומקו תותשלו לוכאל בשי םעה ;םימלשו תולוע ואיבה
תחשנ םירצממ הלעה אוהש םעה - תדרל ותוא הווצו שחרתמה לע השמל רפסמ
הנבה ןיבה=) האר אוהש ףיסומ 'ה .ה"בקה י"ע הווצמה וכרדמ הטסו רהמ
תוחמל :הקסע השמל עיצמ 'ה .ףרוע-השק אוהש ,םעה תא (תימינפ
תא תוצרל הסנמו ,וז העצה החוד השמ !לודג יוגל השמ תא תושעלו םתוא
םירצמה וחיניש ;םירצממ איצוה אוהש ומע אוה םעהש :תונעט שולשב 'ה
,המואה תובאל ה"בקה לש ותחטבהש ;הליחתכלמ םתוא דימשהל ןווכתה 'הש
תא דימשי םא םשגתת אל ,לארשי תנידמב םימשה יבכוככ םערז היהיש
.ומעל תושעל רמאש וז הער רבדב הצרתנ ןכא ה"בקה .םעה

ובתכנו 'ה י"ע ושענש תוחולה ינש םע השמ דרי הז בלשב
עמוש אוהש רבס עשוהי .םהירבע ינשמ םיחורח םהשכ ,ודי-לע
אוהשכ .המחלמ לכ ילב ,םיללותשמ םהש אעבק השמ ךא ,המחלמ תולוק
ראת אוהש יפכ) השמ ףצק ,תולוחמה תאו לגעה תא האר
אוה !םתוא רבישו תוחולה תא וידימ ךילשהו (!ה"בקה תא םדוק
הקשה זאו ,רפעל ותוא תתכו ותוא ףרש ,ושע םהש לגעה תא חקל
םהל םרג אוהש ,ול ושע המ ןרהא תא לאוש אוה .םימו-לגע תבורעת םתוא
רפסמו ,סועכל ול לאש ,השמל ןרהא רמוא התע .לודג הכ אטח אוטחל
תא ךילשהשכ אצי לגעהש ,רמוא אוה .ערל רתוחה םעה לש ורופיס תא ול
םתויה ידכ דע ,ןרהא ןיגב ללותשמ הכ םעה תא האר השמ רשאכ !שאל בהזה
יול טבש לכ וילא ואבו 'הל םיבדנתמל טארק אוה ,םהיביוא געלל רוקמ
גורהל םהל הרוה אוה (!יול לש וסעכ יפלכ הנווכש בקעי לש ותללק הוטה)
3000-כ ;החפשמב וא תודידיב בשחתהל ילב ,םיעורפה םילילאה ידבוע תא
.(תונוויתה לומ םיאנומשח הושה - תונלבוסלו הבהאל תודהיב לובג שי) ותמ
וליפא ומחיר אלש לע (םישדוקמו :ףיסומ י"שרו) םיכרובמ םהש רמוא השמ
לודג אטח לע רפכל רזוח אוהש םעל השמ עידוה תרחמל .םהיחאו םהינב לע
ןכא ומש) םהל חלסי אל םא ,ורפסמ ותוא תוחמל 'ה תאמ שקיב אוה .הז
אטחש ימ קרש בישמ 'ה !(הנוהכ רתכ לטונ ןרהא םש ,הוצת תשרפמ רסח
םע דחי לארשי ץראל םעה תא גיהנהל ,הדובעל בושל השמ לע !ורפסמ החמיי
.םתוא טופשיש תמיא לכ 'ה ינפל םאטחשכ ,יאנת לע םניד רזגנ .'ה לש וכאלמ

תסובת תאו ץראה תא חיטבמו בש 'ה זא .הפגמ האב הז בלשב
,ךאלמש רמוא אוה םלוא ,(ינויצה םולחה) לארשיב םגושגש תאו םהיביוא
ולדחו לבאתה םעה .ףרוע ישק םה ירהש ,םעה ברקב היהי ,ומצע אוה אלו
ה"בקה .(יתדה ינויצה םולחה ןדבא לע) םהיידע תא דונעל
השמ הטנ התעמ .םתוא הדימשמ התיה ותניכש יחכונה םבצמבש ,םהל ריהבמ
דומע דרי וסנכיהב ;וילא שגינשכ ודמע לכה ;הנחמל ץוחמ ולהא תא
;םידידי ומכ םינפ לא םינפ השמ םע רבדמ ודועב 'ה תא ודבע םעהו ןגעה
,תודחוימ תובוט ה"בקה תאמ שקבמ השמ התע .להאה ךותב ראשנ ודבע עשוהי
םתוא איבהל המישמה תא ול ןתנו ונהוא אוה תמאבש השמל רמאש ךכב
ןעמלו ונעמל 'ה יכרד תא ןקמועל ריכהל שקבמ אוה !לארשי-ץראל
השמ ןיא םירחא םיאנתב .םתוא גיהנתו ךלת ותניכשש בישמ 'ה .לארשי
לארשי יפלכ דיחיה דסחה תוא איה 'ה לש ותניכש ירהש ,זוזל ןכומ
תונויצה תא הושה) הלוכ תושונאה ברקב תידוחיהו האלפנה םתדמעו
.ובהואו םשב השמ תא עדוי אוה ירהש ,םיכסמ 'ה .(תינוליחה

לע ובוט לכ תא ריבעיש רמוא 'ה !'ה לש ודובכ תא תוארל שקבמ השמ זא
ןיא השמ וליפא .הצרי רשא לע םחריו ןוחיו 'ה םש תא זירכיו השמ ינפ
,'ה לא ךומס עלס לע םשוה השמ .תויחלו םיקל-אה ינפ תא תוארל וחוכב
תא הסכמה ודי תא ה"בקה ריסישכ ;ורבע ירחא 'ה דובכ תא האורו
יניס רהל ודבל הלועו בש השמ .וינפ אל ,'ה ירוחא תא הארי ,השמ
'ה 'ה :ורבעב ויתונוכת תא ףשוח 'ה .םישדח תוחול ינש בצוחו
יפלא) םיפלאל דסח רצונ ;תמאו דסח-ברו םיפא ךרא ,ןונחו םוחר ל-א
ובש אלש םימשאה תא) הקני אל הקנו ,האטחו עשפו ןוע אשונ (תורוד
.םיעבר לעו םישלש לע ,םינב ינב לעו םינב לע תובא ןוע דקופ ,(הבושתב
םתוא תחקל ,םהל חולסל 'ה תאמ שקיב בושו ,'ה תא דובעל רהמ השמ
לכ יניעל ,שיא םרעש אלש םיסנ םע תירב חיטבמ 'ה .םברקב תכללו ,הלחנל
םילילאה ידבוע םע תירב לכ ותרכי אלש אוה יאנתה .םינכשה םימעה
;םיברעה אל) לארשיב םילילא תדובע ינמיס לכ ודימשיו
םידוהיה ואשני ,תרחא (?םילילא רזחשל לארשי ןואזומ לע םאה ,םלוא
.בצמ ותואב םלוכ ויהיו תבורעת יאושינב

לכ .ץמח תרצות אלל םימי העבשל ביבא לכ חספה גח תא גוחל וניוטצנ
תאו םידופ תורוכבה םדאה ינב תא רשאכ ,'הל ךייש תיב תויחב רוכב
וא שירח תעב וליפא ,תבש רומשל שי .םיגרוה וא םידופ וא םירומחה
שחרתמ (תוכוס) ףיסאה גח .האובתה תישאר תא םיגגוח תועובשה גחב .ריצק
גואדל ילב ,הנשב םימעפ שולש 'ה ינפל עיפהל רכז לכ לע .הנשה תליחתב
לא רשא ,חספה ןברק ינפל ץמח לכ ריסהל שי (?םהינבו םהיתושנ) םהיתבל
ידג לטבל ןיאו ,'ה תיבל איבהל שי םירוכיבה תא .רקב דע רתוויהל ול
הרותה) ויפ לע רשא (תירבה לש) הלא םילמ בותכל הוטצמ השמ .ומא בלחב
.(םיארקה תמועל לארשי) לארשיו השמ םע 'ה לש תירבה תמייק (הפ לעבש
תוחולה תא ('ה וא אוה) בתכו הליל םיעבראו םוי םיעברא םש םצ השמ
ןתוא ריתסה ןכלו ,'ה רואב תונרוק וינפשכ ,רהה ןמ דרי אוה .םיינשה
.לארשי וא 'ה םע רבדמ אל אוהשכ

ךיא ?הרידסב הנכס שי עודמ .הז עטקב םישגדומה םיוטיבה לכב רהרה
תדירי לש תואצותה המ ?ערה ןיע לש תועמשמה המ ?לקשה תיצחמ רוזעת
תדוקנ תא לבקמ ח"ת ךיא ?עשופה םעה תא ליצהל הובג ריכה ללוכהמ השמ
?םוקיה תוחוכ לע וטבמ


איבנה והילא ףאיש ,ח"י קרפ ,'א םיכלמ רפסב ,ונתרטפהב .ב
למרכה רהב םיאלפומ רוניד יקיקיז תועצמאב הבושתב לארשי םע תא בישהל
וניא ינוציח יוניש .השמ לשמ רתוי םימי הכיראמ הניא ותחלצה ךא -
םג השוע ךכו ,לעבה ןחלופל געול והילא .תימינפ הלואג דגנכ לוקש
באחא .תוכחוגמ תותד "םידבכמ" ונא ןיא !וארי אלו םהל םיניע :ה"בקה
תא "שדחמ רייג"ל הסנמ אוהש ךכב ,לארשי רכוע אוהש והילא תא םישאמ
והילא דועב .םילשוריב תסנכ יתבל תודגנתהה םע הושה .הטוסה לארשי
תא ליצהל רתסב לעופ ,"ינוליחה" ךלמה תכשל שאר ,הידבוע ,יולגב לעופ
'ה ארי" ארקנ הידבועש ל"זח םירמוא ,ןכל .רתוי השק דיקפת ,'ה יאיבנ
.דבלב "'ה ארי" םהרבאו ,ח"דאמ

השמ לא ןתיו:ב הרסחה ו"והש רמוא ,חי:אל תומשל ושוריפב ,ישר
;...השמל הלככ הרותה תא ןתיו ריבסהל תרשפאמ ,ותא רבדל ותלככ
הלגי דימתש אלא ,רצק הכ ןמזב הלוכ הרותה לכ תא דומלל היה ןתינ אל
24-ב תטשקתמ הלכהש יפכ ,ןכ-ומכ .ותשא םע שיא ומכ ,שדח קמוע הב
!ך"נתה ירפס העבראו םירשע תא בטיה ריכהל םכח דימלת לע ךכ ,םיטישכת
םגש וררבו ,קמועל ך"נת םידמולש הפיא תובישיל םכינב תא וחלש)
דמלל אל :חלשב תליחת ,רפוס ם"תח הושה (.ך"נת עדוי םכלש םכחה דימלתה
התע הנפנ ונא לבא !ארמג דומיל לע ותוא ופידעי אמש ,םידימלתל ך"נת
.ך"נתל תצק

ןיעמ עבונכ הרפכב ךרוצה תאו םתוא דקפב ףגנ םהב היהי אלו שרפמ י"שר
דודשכ םידוהיה 70,000 תומ לע ד"כ 'ב לאומשב רופיסה תא איבמו ,ערה
ער" .םש אלו ןאכ אל ,ער ןיא לש רוכזיא לכ ןיא ,םלוא .דקפמ ךרע ךלמה
לכ אלל ,ןוממ תואתו ןצמק ןבומב ,בכ:חכ ןכו ו:גכ ילשמב רכזומ "ןיע
לש וידימלתב :(גכ ןכו זי) 'ה קרפ ,תובא יקרפב ,ןכ-ומכ .יטסימ ןבומ
םהרבא לש וידימלתב וליאו ,תונצמק ,ט"ז ערה ןיע תטלוש עשרה םעלב
יעטקש ךכל זמר ןאכמ .תובידנו בל-בוט ,א"ז ,הבוט ןיע תטלוש וניבא
םייושע ,ערה ןיע לש יטסימה ןבומל םיסחייתמה רתוי םיר-תואמ ארמג
םידשב הנומאה תא החד ם"מבר םג .תוינוליח "תויעדמ" תונונמא ףקשל
'ר ,ם"במרה לש ונב .וז העד רתוסכ הארנה ארמגב רומאה תורמל ,ףושיכבו
םינבר תעד ץמאל םדאל ול רוסאש עבוק ,"בקעי ןיע"ל ותמדקהב ,םהרבא
םתעד תא לבקל םדאה הוטצנש יפכ קוידב ,םייעדמ וא םיינוליח םינינעב
ער ןיאש עבוקו ,י"שר לש ושוריפ תא החוד לאנברבא .הרות ינינעב
איה השמ לש ודקפמ תרטמשכ .ןינמכ ,תויבויח תורטמל דקפמ תכירעב
תיצחמ תמורת האב ןכ לעו ,םילייחה שפנ תותיחש לש הנכס תמייק ,המחלמ
תועצמאב תושונאה לכל עייסל יפוסה םדיקפתש ךכל תרוכזתכ ןכשמל לקשה
המחלמב גנעתהל ידוהיל רוסא .םימעה לכל הליפת תיב היהיש ,ןכשמ
םיסייגמ ןיא ןכ-לע .הנוגי-אל חרכהכ םהילע סחייתהל וילע ;גרהבו
תא הושה.רתוי תמדקתמ תירסומ תורגב לש בלש ףקשמה ,20 ליג ינפל הרותב
םעהש םירמוא שי (דיוד אטח ךכש תועד שי) 18 ליגמ לארשי תנידמב סויגה
3000 םה ,הרז הדובעכ ותוא דבעש ברה-ברעה אלא היה אל לגעה תא השעש
.'הל םלצ ושעש ךכב קר ואטח םידוהיהש דועב ,םיתמומה

'ה תאמ דרוי אוהש העשב רתוי הבגשנ המרל הלעתמ השמש ,ונתשרפמ אצוי
.ומצע תבדקהל ןוכנו םתעיקשמ לארשי תא ץלחל עייסמו יניסב

רכש רפסל :ארזע ןבא ;םייחה רפסל ותוא סחיימ ן"במר :ךרפסמ ,אנ ינחמ
איבמ אוהו - הרש תא דקפ 'הו ומכ :...תובא ןוע דקופ הלעמל שנועו
.(גנוי .ל ברה) אטוחה לש יתחפשמה ועקר תא ןובשחב


(02) 628-7359 ןופלט ,םנומימב עייסל וא הלא תונוילג לע תורעה ריעהל
TOP-ל אוב וא e-mail: top@actcom.co.il וא
םיגחהו תושרפה לכ לע םיפד לבקל רשפא .םילשורי 52 ד"בח 'חר
וא דובכל עובשה תשרפ ןמממ ח"ש 360 .תילגנאב וא תירבעב ח"ש 75 תרומת
.םיצורש ימ רכזל

םלבקל רשפא ,סיכ ןורסח תמחמ תסנכ יתבל הלא תונוילג תקולח קספית םא
.52 ד"בח ,TOP-ב

.עובשה תשרפ דומיל תצפהל ןוגרא - ת-ומש לש לעפמ

ד"בח בוחרב הנש 800 ןיב שדחה ונזכרמב רקבל השקבב .פ"ות לש הקלחמ
.םירגובמלו םידליל תידוהי ואידיו תירפס ונל שי .ודרקה לעמ 54-52


Back to the home page.