עובשה תשרפ
ךל-ךל
זכ:זי-א:בי תישארב

,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.םילשורי 52-54 דבח ,.פ.ו.תל בותכ וא 628-8968 628-7359 ןפלט

ןמלגופ בוקעי :רבחמה

רנרל לאוי:םגרתמה

הרטפהה (ג.השרפה תריקס (ב .ךל ךל תשרפ לש עקרה (א :ןכות
םואנהו שורדהמ (ד .תיחישמה

ךל ךל תשרפ לש עקרה

רבעש עובשה תשרפ המייתסה םהרבא דעו חנמ תורודה תרשע ןויצ רחאל :
לש םהיתושנ ;ןרה ,םהרבא לש ויחא תומ :םיבושח אל וארנש םיטרפ
,ןרחל םידסכ רואמ החפשמה תריקעו הרש לש תורקע ;רוחנ לשו םהרבא
- םירסח םיבושח םיטרפו עקרה אלב תחתפנ ונתשרפ .ןענכ ץראל הכרדב
זמר לכ ילב ,(הזה בלשב ,םרבא ונדועש) םהרבאל עתפל הארנ ה"בקה
ידש רובסש ימל .ורבעמ טרפ לכ ןייצל ילבו 75 ליגב ורחביה תביסל
לעבש הרותה תרוסמ .המולעתכ הז ןינע רתונ ,התנבה םשל המצע הרותב
םיזמרהש הארמ איה :םוהתה ינפ לע תרשגמ ,יניסמ איה ףא ,הפ
,םצעב ,םירושק םידשכ רואל ןרח ןיב בושו ךולה הריקעל םיסחייתמה
ותואב הררשש םילילאה תדובע דגנ 'ה ןעמל םחולכ םהרבא לש ורבעל
,ויחא .סנב לצינו םידשכה (שא=רוא) רונתה ךות לא ךלשוה םש ,םוקמ
לצינ אל ,הביבסב תובלתשה ןיבל םהרבא לש ותדימע ןיב דנו ענש
לש יעמשמ-ודה ודיקפת יולימב דימתמ ,טול ,םותיה ונב וליאו ,שאהמ
.ונתשרפ ךרוא לכל ןרה


דיתע קחצי ;הרקעה הרשל קחצי לש ותדלוה יוזיחב תמייתסמ ונתשרפ
לכש ,אופא ,ררבתמ .רוחנ לש ויאצאצמ ,הקבר תא השאל תאשל היה
תא םימילשמו וננינעל םלוכ םיעגונ רבעש עובשה תשרפ ףוסבש םיטרפה
ליגמ וניבא םהרבא תודלות תא תרקוס ונתשרפ .הז עובש תשרפב רסחה
ודוחייו תיקל-אה הלימה תירב תאבהב תמייתסמו ,99 ליג דע 75
תונש תא הריאשהב הרותה תנווכש ןכתיי .לארשי לש ותוחילשו
דע 3 ליגמ) הפ-לעבש תרוסמה לש הלופיטל םהרבא לש ויפוא תורצוויה
ילסרבינואה ארוקל שידגהל ידכ (הרז הדובע תוכלהב ,ם"במרה יפל ,75
תלואגל תידוהיה תירבה לשו לארשי-ץרא לש ןתויזכרמ תא שדוקה יבתכב
.ןולשכ לש הכורא הירוטסיה ירחא תילסרבינואה תושונאה


השרפה תריקס (ב


ךצראמ (ךמצע ןעמל וא ךמצעל ,ךל) ךל-ךל :םהרבא לא 'ה רמאיו
יוגל ךשעאו ,ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו (?ךתוברת) ךתךלוממו
ינפל .(ב-א:בי) הכרב היהו ךמש הלדגאו (רשועב) ךכרבאו לודג
שוטנל םהרבא הווטצנ ,הלימ ןוגכ ,ןהשלכ ןחלופ תווצמ ול ורסמייש
לכה תא ליחתהלו ,ותחפשמ תא וליפא ,רבעב ותא ההוזמ היה רשא לכ תא
-םתעפשה ברמלו םתלודגל ויאצאצ ועיגי םש קר יכ ,לארשי ץראב שדחמ
ורוב ןוגכ) רכנ תמדא לע 'ה ריש תא רישנ ךיא :זלק רומזמ הושה
קבדת ;(יחכ) ינימי חכשת ,םילשורי ,ךחכשא םא (ןירג סרדלוג ,קראפ
;ךתאנהל - "ךל" שרפמ י"שר ...יכחל (תושונאל לארשי תרושב) ינושל
םתיעל "ךל" םע עיפומ "ךל"ש הנעטב ,הז תא החוד ן"במרה םלוא
,הלימה ןבומ תא ריבסמ וניא י"שר ילוא .דחוימ ןבומ לכ אלל תובורק
'פורפ .הבר החטבה הב הנומט םהרבא לש וז תוסנתהש קר ריעמ םא יכ
,ותנומא חותיפ לש ךשוממ ךילהת רבע םהרבאש ןייצמ ל"ז ץיבוביל ,י
לע ,ןאכ) חטבומכ ול לומגי ןכא 'הש ךכב ,"ןימאמ" לש ותגרדמ
'ה םע גייס אלל ההדזמה ," 'ה ארי" לש הגרדל דעו (הצרא ותיילע
.(רבד חטבוה אלשכ ,קחצי תדקעב)


לא עסמב ךישמהל םהרבא לש ותבוחל ,ילוא ,ותנווכ - ךארא רשא ץראה
ול הרמאנ רבכש וא ,רצעהל תמיוסמ הדוקנב ול רמאייש דע ןענכ ץרא
שפיח התואש ,הניכשה תא תוארל הכזי םש קרשו לארשי-ץרא לש התלודג
ה"בקה לש ימואתפה ונונגס תא םג ריבסמ הז ןורחא שוריפ .וייח לכ
הניא תינוליחה ןרח ץרא יכ ,המדקה לכ אלל ,"ךל ךל" :ול רמואה
ןעמל אל ךל :"ךל-ךל" לש רתוי טושפ רבסה ןאכמ .םתודעוותהל םוקמ
ךותב הרדה הניכשה תא הב הלגתש ץראה לא - ךמצע לא םא יכ ,ךמצע
אוה ילוא םג .(הרותה תוכרבמ - ונכותב עטנ םלוע ייחו :הושה) ךמצע
.(שריה ברה) ונממ דומלל הצרו ,קדצ יכלמ ,םש לע עמש


תא ומע לטונ .םהרבא לא םסחייתהל רשאב ה"בקה י"ע וטפשיי לכה
תמזיב ,םמצע לע ולביקש םיברה םישנאה תא ,טול ונייחא תא ,ותשא
הלגתמ 'ה ,םכש דיל .םשוכר לכ תאו ,חנ-ינב תווצמ תא ,הרשו םהרבא
ןיא;ול אלו) ץראה ןתנית ויאצאצלש ול חיטבמו ,חטבומכ םהרבאל
השעמ"ש ןורקעל המגדה ,תוחטבהה שומימל הרהמב הכוז המצע הלועה
שי תובא השעמש (א :תונוש םיכרד שולשב שרפתמה ,"םינבל ןמיס תובא
שממ הכרדה תוארל שי תובא השעמבש (ב ;םינבל תרוקל דיתעש המל זמר
תא הזה םלועל דירומה דעצ טקננ תובאה השעמבש (ג ;םינבה השעמל
.םינבה לע לחה יקול-אה ןונכתה


,וא םילשורי דיל םוקמ - "לא תיב"ל החרזמ בשו םש חבזמ הנוב םהרבא
,תמאב ;שדקמה תיב אלא וניא "לא תיב"שכ ,שממ םילשורי ,תרחא העדל
,אנ קרפ ,רזעילא 'ר יקרפ לע ל"דר האר םג ;א:בכק ב"ב) ש"שרה יפל
ןופצ "לימ" 45 הנבי ישילשה שדקמה ,(אנליומ ןואגהמ טוטיצב
'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו - הובג יכה רהב םילשוריל
.(ב:ב היעשי) םייוגה לכ וילא ורהנו תועבגמ אשנו "םירהה שארב"
ריע הנבמכ וילעו דאמ הבג רה לע ינחיניו...
:בותכ לאקזחיב
קלחו 25,000 שדוקה םוחת .ביבס תיבל ץוחמ המוח הנהו ...בגנמ
האר) המא 150,000 הז י"שר יפל .ןופצב ,היהי שדקמה ובש ,םינהכה
זא ;רטמ יעבר שולש דע רטמ יצח ךרעב המא לכו ,(ג:המ ,ג:מ לאקזחי
שדקמה םא .םילשוריל ןופצ ינרדומ לימ 42.6-56.8 אצוי שודקה קלח
25.1-34.5 קר םילשורימ וקוחר זא ,םינהכה לש םורדה קלחב הנבי
זאו המא 25,000 קר תויהל לוכי שדקה חטש לכ ק"דרה תעדל לבא .לימ
.לימ 4.2-9.5 קר םילשורימ שדקמה קוחיר


בורק ,הרפוע די לע רוצח לעב הז םילשורי רוזיאב הובג יכה רהה
-רסיירט םושרג-לאומס הונ הז המצע םילשוריב ;ינינפ יסוי) לא תיבל
יפל ?תיניתשלפה הימונוטואה םע שדקמה ןינבב הלועפ ףתשל ךרטצנ םאה
ללוכ ,םלוכ תמכסה ילב ישילשה שדקמה תיב תונבל לכונ אל ,ן"במרה
ינא ;הילע ובר אלש ,תובוחר ,קחצי לש ישילשה ריאבה ומכ ,םיברעה
'ה תרותל לארשי תרזחהב וא םלוכל 'ה תולגתהב הרקי קר הזש בשוח
ונתלודגב וריכי םיברעה םג זא -שודק יוגו םינהכ תכלממכ
דיתעב םילשוריש (א םירבד) ירפסה רתוס הז לכ הארנכ .(ונתוגיהנמבו
!הלית לע (קר) ריע התנבנו :והימריב בותכ םג !קשמד דע עיגי
םש "ריע" ילוא !דחא לתמ רתוי לע התנבנ רבכ איה םויה לבא - חי:ל)
בחרו הטעמל רצש הנאת ומכ היהי לארשי ץראש הנוע ירפס .(שדקמה
,תולבגומ תולובג ךות ויהי ןכ םילשוריו לארשיש ףאש רמאלכ ,הלעמל
יחישמה ונוזח רמוג לאקזחי .ףוס ילב היהת תינחורה םתעפשה
(ן"במרה דגנ ,חכ:דכ תומש) ונרופסה ;המש 'ה םוימ ריעה םשו...
ירחא וליפאו לגעה אטח ינפל ותדובעל דחוימ םוקמ הצר אל 'הש ןעוט
םהלש םוי םויה ייח ךותב םבילב ול ועיגי לארשיש ףידעה הז
םילשוריל ןופצ קר שדקמה תא םישי אוה אובל דיתעל ןכל .םילשוריב
.שדוקה ריע םילשוריב ,"אמש 'ה" - המצע ריעב היהת השודקה רקיעש
תרכזה ילב "...בושת םימחרב ךריע םילשוריו" םיללפתמ ןכל ילוא
."הצר"ב דרפנב "...ךתיב ריבדל הדובעה תא בשה"ו ללכ שדקמה


לע) ינשה שדקמ םוקמב קוידב היהי ישילשה שדקמהש רמוא י"שר לבא
םיעדוי אל .(זט-וט:ו הריחבה תיב ם"במר האר םג ;ח:חמ לאקזחי
םיבבותסמה םישיבכה ךרד וא רשי דדמ ש"שרה םאו "לימ" הז המכ קוידב
1049 ,רטמ 960 ידומלתה לימה האנ ברה יפל) הז םוקמל םילשורימ
ה"בקהש רשפא םג .(דראי 1250 ,רטמ 1150 שיא ןוזחה יפל ;דראי
היה תמאב ילוא) םירהה לכ לעמ יחכונה תיבה רה תא הלעי ךרד וזיאב
הידפולקיצנאב "תיבה רה" האר - ותוא ודירוה םיאמורהש ינפל הככ
תיינב ךותב ילוא ,םירחאה םירהה לכ ליפשי וא (ועקת 'מע תידומלת
העבגו רה לכו אשני איג לכ ד:מ והיעשי הוושה - םישדח םישיבכ
שאר"ש תויהל לוכי .העקבל םיסכרהו רושימל בוקעה היהו ולפשי
.(ארזע ןבא ,י"שר) יסיפ הבוג לע אלו ינחורה הבוג לע זמרמ "םירהה


ופוסש ,עבטה ןמ הלעתמש רבד לכל רופאטמ תויהל לוכי "רה" הלימה םג
ולמע לכב םדאל ןורתי ןיא" :רמוא תלהק ;'ה תויחצנב רשקתמו ,תוומ
.ש ברה יפל ,ימיטפוא דואמ הרמאכ הז לע ולכתסה ל"זח ;"שמשה תחת
,תולחמ ןוגכ ,םייחה תויעב לכ תא ריכמ שיגר שיא לכ - רנבא
הוקת שיש זירכמ תלהק לבא ;םלוכ לש ופוס ,תוומו עשפ ,בער ,תומחלמ
ריש :הוושה .שמשה לעמ םייחל רשקתהל לוכיש שפנל תיחצנ הבוט
;(א:אכק םילהת) ...ירזע אובי ןיאמ ,םירהה לא יניע אשא תולעמל
זעול םעמ בקעי תיב (?הזה םלועה לש תולבגומה) םירצממ לארשי תאצב
לארשי (שמשה לעמ) ושדקל הדוהי התיה (?תורחא תויוברת תעפשה)
ודקר (?תורחא תותד) םירהה ...(תפומל לארשי תנידמ) ויתולשממ
רהב םיעשומ ולעו
;ןאצ ינבכ (?תוינוליח תולכסה) תועבג םילאכ
תורצנה לש לשכנה ןויסינ) ושע רה תא טופשל
(הרותה תוממורתה)ןויצ
הכולמה 'הל התיהו
(םפילחהל וא לארשי םע ילב םמורתהל םאלסיאהו
דחא 'ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו ;(אכ:א הידבוע)
.(ט:די הירכז) דחא ומשו


ומכ ,וב תכלל רתומו םויה תיבה רה תשודק ןיאש םירבוסש תועדה ילוא
ישילשה תיבהש תועדל תורושק ,םיינבה ימיב תויסנכ-יתב םש ונבש ולא
.ירותסה קר ותועמשמ ןכלו םש היהי אל


,םיקול-אה תולגתה לע הדות תעבה םושמ םהרבא לש תוחבזמב שי
םיטבשל - 'ה - תיחצנה תמאה תא עידוהל םידקומ םישמשמ םה ,םמצעלשכ
,םינענכה .ץראה תא תונפל םתעש העיגה םרטש ,רוזאבש םיינענכה
םידשכהמ םהרבא הרושבל רתוי םיחותפ ,הארנכ ,ויה ,םיטושפ םישנא
הנושה השיג קציבולוס ב"י ברל .םדאה תויגשיהל ודבעש םימכחותמה
בלשל למסכ הזכ ןברק לכ האור אוה .ן"במרו י"שר לש םתשיגמ ןיטולחל
ימואתיפ קותינבש ןברקה תא למסמ ןושארה ;םהרבא לש וייחב הברקה לש
.הצרא תולעל ידכ ותוהזו ורבעב לכ םע


רחא לארשי-ץרא לע תולעבה תשיכרבש ישוקה אוה ףסונ םייח-ןברק
לקתנ אוהש אלא ,"םינשוש לש ןג"ל הכוז אוה ןיאש קר אל ;ואוב
םייתד יטנאה םיצולחה וליפא ,דחא לכ .המחלמבו (בער) ילכלכ רבשמב
יקל-א תניכשב ,הניכשב קלחל ןיעדוי אלב הכוז ,תיחטשה םתעדותב
שדחמ-הבושייב הברקהה חבזמ תא הנוב אוה רשאכ ,םהרבא יקל-א ,ץראה
אובת תעדומ-יתלבה םתשודק ,קוק ה"יארה ןייצש יפכ .לארשי ץרא לש
תגשה ירחא ,תעדומ תווצמ תרימשב יוטיב ידיל (?םויה) רבד לש ופוסב
תולגב וחנזוהש ('וכו ל"הצ ,ץראה ןוידפ) םיירמוחה םיכרצה
,תונקיר תשוחת ינוליחה ידוהיה שיגרי אבה בלשב ."ידמ תינחורה"
ותזוזתל למס ,המורד ענ םהרבא ."המשנ" והירה וכותב יארהש
דמע ,ןכשמב) תינחור היצטניירוא לא תירמוח היצטניירואה תיתגרדהה
,"הרונמה" וליאו ,ןופצב ,יזיפה םלועו הכולמה למסמה ,"ןחלושה"
יפל .(קנומ .א יפל ,ב:הכ ארתב אבב - םורדב ,המכחה תא תלמסמה
;שדקמה תיב םוקמ לע ,םילשוריב םהרבא לש ינשה חבזמה דמע ,רהוזה
ךילהתב חתפו ,רתוי הרורב הרוצב ה"בקה לש ותוהמ תא םהרבא שח םש
תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו" :ופוסש הפטהה
הרות אצת ןויצמ יכ ,ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו בקעי יקולא
.(ג:ב והיעשי) "םילשורימ ,'ה רבדו


אמש ותוחא ינפ דימעהל הרש הצלאנ םש ,םירצמל םהרבא דרי בער לשב
תא גורהל ויה םילולעו (!65 ליגב) היפוי תוכזב םירצמה התוא וחקי
קנומ !ןווגה ריחמ ומלשי ףאו םירצמה התוא ודבכי ,ותוחאכ ;הלעב
י"ע תוערואמה תא יפסכה ןוידב בכעל בשח םהרבאש ,םירמוא שריהו
אוה ;הרש תא ליצהל רחא רבד הרקיש דע וא בערה םתיש דע ןתמו אשמה
ךלמה ירהש ,הרש תא חקי ומצע ךלמהש תורשפאה תא ןובשחב חקל אל
התיהש ךכב "ותוחא" התיה הרש ,םצעב) שרדייש ריחמ לכ םלשל לוכי
ה"בקה .םהרבא תא רישעהו התוא חקל הערפ .(םהרבא לש ויבא תדכנ
רפס יעוראל החיתפ וא םגד ןיעמ) הערפ לע תופגמ איבהו התוא ליצה
רתיל דוגינב ,ן"במרה .םירצממ םירשע םתוא חליש זאו ,(תומש
:רתי-תנומא תולגל םהרבא לע התיה הבוחש ותעד תא הווחמ ,םישרפמה
ודמעמ תא ריתסהל ול היה רוסא ,דרי םאו ,םירצמל תדרל ול היה רוסא
רשפא תאזה השקה ותעד תא .וייחל הנכסה תורמל ,הרש יבגל יתמאה
עבטה לעמ תולעתהל םדאהמ עובתל תיללכה ותייטנו וסוחיב ריבסהל
םג אוה ;ריזנה לא יבויחה וסחיב תטלובה הייטנ ,יסנ אלה ליגרה
,הלילח ,ותיב תא גרה אל חתפיש םיילכשהו םיפיה םישוריפה תא ללוש
הלא הז לע הכוב התיה אל איהש ןעוט אוה - הריזנ התוא השע קרו
ונממ םילודג םישנא לע תרוקיב חתומ אוה !(יתוקוחב תשרפ ףוס) החמש
םישועש ,רהוזהו ארמגה דוסי לע ,םהרבא ומכ ,םימדוק תורודמ הברהב
ןגהלו וילע קולחל םילוכי ונחנא םג .ך"נתב םיזמר יפ לע רבדה ותוא
!וניבא םהרבא לע


רצאש ,טול םע ךסכתסה םעפה ךא ,ויתופטהלו ויתוחבזמל דימ בש םהרבא
םיברעו םידוהי הוושה) םולשב הדירפ עיצה םהרבא .בר רשוע אוה ףא
שממ ,ויבשוי לש םתותיחש תורמל הרופה ןדריה קמעב רחב טולו ,(םויה
ץראה תא ול הארהו םהרבאל 'ה הלגתה בוש .ותדמשה םדוק " 'ה ןג"כ
ךלהתיש ךכ ידי לע התונקל דיתע אוהש ,תינחור םגו תיזיפ םג ,הלוכ
םושמ היהש זמר שי ךכב .וילעמ טול דרפנש ירחא קר עריא הז ךא ;הב
םהרבא הוטצנש ויבא תיבמ קלח היהש ,טול לש ותרבחב ותוראשיהב אטח
לש וחור לע הערל העיפשה טול לש ותוחכונ .ונממ תכלל םדוק דוע
יפל .ץראה רפעכ ויהי ויאצאצש םהרבאל חטבוה ובזע רחאל קרו ,םהרבא
היהו טול תא ושרגב םהרבא אטח ,(ז:ט תוכרב ימלשורי) תרחא העד
"םהרבאל רמא 'הו" רמאנ ןכ לע ;רתוי הבר תונלבס ומע גוהנל ךירצ
וניד תיב םע ןאכ דרויה ," 'הו" תא שיגדהל - 'ה רמאיו םוקמב
תמחלמב הבשנ טול .ןורבחב חבזמ םהרבא הנב ןכמ רחאל .םהרבאב ףוזנל
העברא דגנ (םוקמהו ןמזה לש סאגו סאל) םודס ללוכ ,םיכלמה תשמח
שדקמב טפוש הנומ ומצע טול .הנש הרשע םיתש ךשמב םהב וטלשש םיכלמה
-תימהרבאה ותכימס תרזעב תיכונאה םתוירזכא לע תופחל "סאגו סאל"
.תיתבישי


תודרמתה תונש הרשע שולש ירחא ,הרשע עבראה הנשב ולע םיכלמה תשמח
םירמוא שי) ויכינח 318 םע דחי םהרבא .(ארזע ןבא דגנ ,י"שר יפל)
לש ריוגמה ונב םג אוה ;הירטמיגב ח"יש ומשש ,"רזעילא"ל הנווכהש
ץיפהו םתוא סיבה (ןתנוי םוגרת -םהרבא לש ודימלת םגו עשרה דורמנ
שאר ,רמעלרדכ .יבשה תאו חוקלמה תא הרזח לטנו ,רבע לכל םתוא
הירפמא ול תונבל ןושארה ,דורמנ םע ההוזמ ,םיחצונמה םיכלמה תעברא
וירחא םירסיקה לכל ינחור באו הגלפה רודל שרוי ,חכל ןועגש ךותמ
דרומ ןב םימעפ הברה .(?דורמנ ונב תא ארקי ןמאנ ידוהיש ןכתייה)
,םתסובת ליל ,(וט:די) "אוה הליל" .בל וילע םש אלש הזכ אבא דגנ
האר) לארשי םעל ןוחצנ ליל תויהל תורודל עבקנש הליל ,חספ ליל היה
ףודרל לדח םהרבא .(רשק.מ לש תילארשיה הדגהב תוינרדומ תואמגוד
בהז לעמב בהז לגעב לארשי ינב אטח םוקמ - ןיד ןושל) ןדב םהירחא
תא למסמה ,הבוחב ךכ-רחאו (ודגנ דרמש םעבריו המלש ןב םעבחר ימיב
ץישטנולמ םירפא 'ר .םנהיג ןידמ םליצהל ידכ םיאטוח תחכוהב ודיקפת
תא םילמסמ םיכלמה תשמח :המחלמה לש תרתסנה התועמשמ תא ךכ ריבסמ
דע) תונושארה ויתונש הרשע םיתש ךשמל רשא םדאה לש וישוח תשמח
,חור ,שא) תודוסיה תעבראל םה םידבעושמ ,(הוצמ-רב ותויה תנשל
.(םימ ,המדא


תוחוכ דגנ המשנב םינומטה חורה תוחוכ םידרמתמ ,הרשע שולשה הנשב
,הרשע עבראה הנשב תצרופ תיללכ המחלמ וליאו ,םייזיפה תודוסיה
לש תימהרבאה ותומלגתה ,הרעש המחלמ הבישמ תרבגומה ותוינשוח רשאכ
הלודגל ףאשתש ידכ המשנה תא ררחשל רבד לש ופוסב החילצמ ה"בקה
עבראה הנשב המחלמה תא עבוק םירפא 'ר ,ארזע ןבאל המודב) תישונא
שוכרה לכ תא בישה םהרבאש הז .(םינש הרשע עברא ךשמל אלו ,הרשע
הלוכ האירבה לכ תבשהב לארשי םע לש ודיקפת תא למסמ תושפנה לכ תאו
ךלמ" ,קדציכלמ לש ותכרבל םיכוז וערזו םהרבא .ןדעב ומכ ,ה"בקהל
םחל םהרבאל איצומה םילשורי ךלמ ,הז חנ-ןב םשב זמורמ 'ה ."קדצה
תורשעמ ול רסומו קדציכלמ לש ותכרבל הכוז םהרבא .שדח רהוז-ןייו
,םשה תא שדקמ אוה ךכב .המואמ ומצעל תחקל ברסמ ךא ,חוקלמה לכמ
בייחתהל הצור אל םג אוה .םהרבא תא רישעה םודס ךלמ יכ רמאיי אמש
.(שריה 'ר) דיתעב ול רוזעל


תא לטנ אלש לע םהרבא לע תרוקיב חתומ (ב:בל םירדנ) ןנחוי 'ר
תדמלמ הרותה רתוי רחואמ) 'הל םידבע תויהל םתוא ךניחו תושפנה
,ןעוט ןנחוי 'ר .(ישפחל ותוא חלשל וא ינענכ דבע לומל שיש ונתוא
םירצמב לארשי ינב תולגל םרג ךכבו ,תלפשומה תושונאה תולעהל תיקל-אה
ותוחילש לע תושפנה תרזחה לש םשה שודיק ותפדעהב םהרבא העטש
ולש ותונקדצל ריתה אל םהרבא .(שממ לש תישונא הלפשהמ ולבס םש)
הכזו המחלמב חצינש ירחא .םקלח תא לוטיל ותירב ילעבמ עונמל
לכ התלכ אמש ששח הארנ !אריי אלש ול רמאו ה"בקה וילא אב ,דובכב
ב"י ברה תעדל) ילוא ;ביואה תא וגרהב אטח אמש וא ה"בקה לצא ותוכז
ירהש ,וילוצינ לש תלבגומה םתדות תרכהמ האצותכ שאייתה (קציבולוס
ןיבמ אוהשכ ,התע .(!ןונבלב לארשי הושה) תוערה םהיכרדב וכישמה
'הל רמוא םהרבא ,תירוטסיהה ותוחילש תמלשהל שרדייש ןמזה ךשמ תא
ירהש ,ותדובעב ךישמהל שרוי ול היהי אל םא ,ךרע לכ רבד םושל ןיאש
שרוי ול חיטבה 'ה .ךכל יואר היה אל רזעילא וליאו ותוא שטנ טול
.(התיבב טעמ שדקמ תונבל תב תדובע -תירוביצה ותדובעל) ןב ,יעבט
םיריאמה רופס-ןיאל םיבכוכה תא ול הארהו הצוחה ואיצוה אוה
דע םדאה תודלות לש ךושחה הלילב וערזל זמר ,ךושחה הלילב םיחנמהו
.לארשי תנידמבש הלואגה תחימצ תישארל


(עשרה תומוא) ףרטה תופוע תא שרגו שדקמבכ תונברק איבה םהרבא
תולגה לע ול עידומ 'ה ,ינש ןוזחב .םיקל-אה תדובעל םיעירפמה
הרש .ץראה שוביכ ,ףוסבו ,ביואל םישענה םיטפשה לעו ,הנממ הלואגהו
.86 ןב אוהשכ ,לאעמשי תא ול תדלויה רגה תא םהרבאל תנתונ הרקעה
תירב םהרבאל םרבאמ הנתשמ ומש הלימה תירב םהרבאל תנתינ ,99 ליגב
לש ותדלוה תחטבומו הרשל ירש םשכ םהרבאל םרבאמ הנתשמ ומש ,הלימה
הרש לש היאצאצ םלוא ,הרש לש הדי תחת ענכהל הווצמ רגה .בוט חנ-ןב קר
תויהל התיה םהרבא לש ותפיאש ,הלימה תירבל דע :שריה .קחצי
יפל .(םיברעהו לארשי הוושה) רגה תא התניעש הייוניע לע םישנענ
תמחלמ וללוחי ,םילשורי לע םימיה תירחאב ומחלי לאעמשי ינב ,רהוזה
!חישמה אובי ןאכמו ,הרידא םלוע


הפיאשה שידגמ (גכ:זי) םייחה רוא :השודקה תרוסמב שדוקה ץרא
קר םהרבא ןכל .תיתד היפכ ילב ,ישפחה םנוצרמ תוווצמ ושעי םישנאש
םג הז ילוא .הלימ ושעיש ידכ וידבע תאו לאעמשי תא "םירבדב חקל"
לש םייתד םיגיהנמש יאדכ דאמ ." 'ה וילא רבד רשאכ" - 'ה תוצמ
המל" - םעפ לאש קי'ציוולוס ברה .הז לע ובשחי לארשיב םויה
הברה ,ידוהיה ץראבש תורמל ,ב"הראב ,ללכ ךרדב ,םייתדה םיבהוא
!ב"הראב חוכ םוש ונל ןיא ,םשה ךורב - ותבושת ."?םתוא םיאנוש
ודיקפתש הזמ דמלנ ילוא וא .םירחאל אמגוד תויהלו דמלל קר ונדיקפת
,רשוי לש אמגוד תויהל אלא ,תיתד היפכ קקחל אל יתד כ"ח לש ירקיעה
אוה ימ" וליפא ,קח לכמ רתוי עיפשי הז .רוביצל שפנ תוריסמו תוקדצ
!"ידוהי הז המ" תוארהל בושח רתוי - "ידוהי


זט:אמ-זכ:מ ,והיעשי ,תיחישמה הרטפהה


.לודג ןולשכ ופוסש ,יכונאו 'ה ילב אוהש "םוא" לע איבנה אבנמ
.תידוהיה לארשי תנידממ אובת קר תוישונאה לכ לש תמא תודחא
ךכ לכה ךילהתב ,םתוא ןיבמ אלש ירזכא םלועמ םיבזכואמ םידוהיה
ריכזמ איבנה .םהרבאל 'ה תוחטבה תמשגהל הלחתה וליפא שיש דע ךשוממ
לש הז ומכ ,םידוהיל םידגנתמה םימעה לכ לע יפוסה ןוחצנה תא םהל
לצנל ידכ שובכל םיצור אל םה ,והומכ .םינש יפלא ינפל םהרבא
,יפוס ןיא חכ םהל שי ,'הל םיקבדה ולא הכרב םהל תויהל אלא ,םירחא
.(שריה .מ) םתחלצה-יא תורמל


.(בי םיטפוש "הרות הנשמ" ףוסב תיחישמה הפוקתה תא ראתמ ם"במרה


םואנהו שורדה רפס\\ןייטשנרוא םהרבא ברה


הנבי דסח םלוע


דסחהש םהרבא וליפא ,דסחל םיכירצ לכה :רמא קחצי יבר םשב ינח יבר
ינדא םע דסח השעו" :רמאנש ,דסחל ךרצנ וליבשב םלועב לגלגתמ
.('כ ,'ס ר"כ) רומג תלחתה - (ב"י ד"כ תישארב) "םהרבא


:רמוא דסח" ,ויבשוילו םלועל דסח איבהל התיה התרטמו םלועה תאירב
.םלועל םויק תוכז לכ ןיא םלועב דסח ילב ."םידסח למוג אוהש ,ארבי
המל לשמ :שרדמה רמוא ('ה ז"ט היעשי) "ואסכ דסחב ןכוהו" קוספה לע
איהש תטטומתמ תחא התיהו םילגר עברא ול היהש אסכל :המוד רבדה
,ןיד לע ססבתמה ,ה"בקה לש אסכה היה ךכ ,וכמסו רורצ לטנ .הנטק
?וכמס המבו .ה"בקה וכמסש דע טטומתמ לוכיבכ ,דסחו םולש ,תמא
.(מ"תת זמר םילהת ט"קלי) "הנבי דסח םלוע יתרמא" :רמוא יוה .דסחב
ריחב ,םדאה דצמ דסח השעמל ה"בקה הפוצ םיפוצר תורוד םירשע
סמח ,םימד תכיפש ,החיצרב םיקסועה תורוד יכ ,הנענ אלו ,האירבה
דסחה תא איבהל םילגוסמ םניא םלוע ארובל תושחכתהו תואמר ,לזג
.'וכו תקולחמו ןברוח ,לובמ ,דנו-ענ ,תולג :הזמ ךפיהה אלא ,םלועל
"'וגו םהב ךתנומא ןכת םימש ,הנבי דסח םלוע יתרמא" :ה"בקה רמא
.('ו 'ג ט"פ םילהת) "ורזנ ץראל תללח ךדבע תירב התראנ" ףוסבלו
דע ןיאבו ןיסיעכמ ויה תורודה לכש ,וינפל םיפא ךרא המכ עידוהל
.םלוכ רכש לבקוו וניבא םהרבא אבש


ליכשמ" .םלועל דסחה תא איבהש םלועב ןושארה םדאה היה וניבא םהרבא
,הרישא םלוע 'ד דסח" רמוא אוהו ,וניבא םהרבא והז ,"יחרזאה ןתיאל
םסרפא דסחה ידי לע ,(םש ,םש םילהת) "יפב ךתנומא עידוא רודו רודל
םיבוט םישעמ הברה ,םהרבא ;ה"בקה ול רמא .ולוכ םלועב ארובה תודחא
יוגל ךשעאו - ךל ךל" .ימלועב לדגתמ ךמשו םוקמל ךמצע לטלט ,ךל שי
התיהש (םשוב ימ) ןיטילופ לש תיחולצל ?המוד רבדה המל לשמ - "לודג
הלטלטנש ןויכ ,ףדונ החיר היה אלו תיוזב תחנומו ליתפ ימצ תפקומ
.(ט"ל ר"ב) ףדונ החיר היה המוקממ


תא ופיקה ,ותושימ דרפנ יתלב קלח היהש ,וניבא םהרבא לש דסחה יחטש
.ללכהו טרפה תא םיברהו דיחיה תא ,לכה


יכ .טרפה חטשב וניבא םהרבא לש דסחה השעמ תא ןייצנ ,הנושארו שארב
:ל"זח םירמוא - "ןרחב ושע רשא שפנה תאו" :טרפבש המ הלא ללכב ןיא
םקשמו םליכאמו ותיבל םדא ינב סינכמ וניבא םהרבא היהש דמלמ
לכש תדמל אה .הניכשה יפנכ תחת םסינכמו םריגמו םברקמו םביהאמו
הארב אוה וליאכ וילע ןילעמ הניכשה יפנכ תחת תחא הירב סינכמה
רמוא הדוהי יבר "עבש ראבב לשא עטיו" .(ןנחתאו ירפס) המקרו הרציו
ןושלמ תויתוא ךופיהב "לשא" שרד) "לאשת המ לאש" ,סדרפ - לשא
םיבנעו םינאת (םדא ינב תולאשמ לכ אלממש סדרפ רמולכ ,הלאש
לאש" ,(םיחרואל אינסכא) קדנופ - לשא :רמוא הימחנ יבר :םינומרו
.(ד"נ ר"ב) םיציבו ןיי רשב ,םחל רככ :"לאשת המ


.םייברעכ ול ומדנש תורמל ,םיכאלמה תשלש יפלכ םג ותשיג התיה ךכ
ה"בקהו היה םהרבא לש הלימל ישילש םוי םויה ותואבש םירפסמ ל"זח
לכ תורמל .םיחרואב קידצ ותוא חירטי אלש ידכ ,הקיתרנמ המח איצוה
תא חלש הנושארב .דסח תוצמ םייקל ידכ םהרבא טקש אלו חנ אל הז
.ךנימאמ יניא :םהרבא רמא .םיחרוא אצמ אלו אצי ,ץוחל אציש רזעילא
ליגב היה יכ םאו ומצעב אוה אצי - הנומא ןיא :תוירבה םירמואש והז
םהרבא רהמיו" ,"םתארקל ץריו אריו" הז לכ םע הלחמ לש בצמבו הנקז
המכ דע הדיעמ תאזה הצירה ."םהרבא ץר רקבה לאו" "הרש לא הלהאה
לודג היה יכ םאו .שונא ריצי לכל םימחרו דסח ,הבהא אלמ היה ובל
ומצעב םשמיש ,םיחרואה תא שמשל הברה תוחפשו םידבע ול ויהו רודה
רקבה ןבו בלחו האמח חקיו" ,ויניעב םה םיביבח המכ םהל תוארהל ידכ
אמשו ."ולכאיו ץעה תחת םהילע דמוע אוהו ,םהינפל ןתיו השע רשא
ןישודק) םייברעל אלא ,ול ומדנ אל ,ול ומדנ תרשה יכאלמכ ורמאת
שלופמ ולהא תא השע ובלב העובק התיהש תונמחרה תדמ דצמ .('ב ב"ל
תא הקשמו ליכאמ היהו ,חתפה תא שקבל םיכרד ירבוע ורעטצי אלש
לע םילודג םירטלפ הנב םא יכ ,הזב קפתסה אל לבא ,בוט לכב םיחרואה
התשו לכאו סנכנ אבה לכו ,הקשמו לכאמ ינימ לכ םהב חינהו םיכרדה
.םימשל ךרבו


.םיברב םימש םש םסרפלו תושפנ ברקל ול רשפא היה ךכ ידי לעו
אלא "ארקיו" ירקת לא :שיקל שיר רמא ,"םלוע לא 'ד םשב םש ארקיו"
רבוע לכ יפב ה"בקה לש ומש וניבא םהרבא אירקהש דמלמ ,"אירקיו"
ילשמ יכו :םהל רמא .וכרבל ודמע ותשו ולכאש רחאל ?דציכ .בשו
היהו רמאש ימל וכרבו וחבשו ודוה - םתלכא םלוע לא לשמ ?םתלכא
.('א ,'י הטוס) םלועה


ותשיגב ןמאנ יוטב ידיל אבש רבד ,ללכה םע םג לפיט המוד הרוצב
םיאטחו םיער םודס ישנא"ש םהרבא עדוי .םודסב ישונאה ץוביקה יפלכ
םינווכתמו םנובר םיעדוי ,םנוממב םיאטחו םפוגב םיער ,"דאמ 'הל
ינש םה םודס ישנאו םהרבא .(י"שרו ג"י ג"י תישארב) וב דורמל
םהרבא השע תיתורבח הניחבמ .םהינב דירפמ קומע רעפו םידרפנ תומלוע
רשפא ל"זח ירבדמו ,םהיתודמ תא רפשל םהילע עיפשהל ידכ לכה תא
,וז הרטמל "ינזיטרפ" חרואב םש לעופ היה םהרבא דבע רזעילאש דומלל
םע גישו חיש ול שיש םהרבא דבע רזעילא תא םיאיצומ וננה ךכ םושמו
.םהרבא לש ותוחילשב ףוצר ןפואב םש לעופ היהש הארמ הזו םודס ישנא
הלודג המ ןיבהל ןתינ ,הזל רשקב םירפסמ ל"זחש םירופסה תשולשמ
םוחתב רדרדתהש ,הז ישונא ץובקל וניבא םהרבא לש ותגאד התיה
:רפוסמ ךכו :גשומל הכפהנ "םודס תדמ"ו ירסומה


ול רמא .ןידה ינפל אבו והועצפ ,םשל ןמדזנ םהרבא דבע רזעילא (1
,ןידה תא עצפו ןבא רזעילא לטנ .םד ךל זיקהש ורכש ול ןב :רזעילאל
.דמוע ומוקמב ילש ןוממו - הזל והנת ךדיב יל שיש רכש :ול רמא


וטשפי התשמה תיבל םדא ןימזיש יכ :םודס ישנא םהיניב ונתה ךכ (2
שקבשכ .והונימזה אלו התשמה-תיבל םשל רזעילא ןמדזנ .(ודגב) ותילט
הזל רמא ?ןאכל ךנימזה ימ :ול ורמא .םלוכ ףוסב בשיו ךלה דועסל
וטשפיו יתנמזה ינאש עמשי אמש :רמא .ינתנמזה התא :ולצא בשיש
דע דחאו דחא לכל רזעילא השע ןכו .ץוחל חרבו ותילט לטנ .ידגב
.הדועסה תא אוה לכאו ,םלוכ ואציש


,והורצק - ךורא םדא .םיחרוא הב ןיבכשמ היהש הטמ םהל התיה (3
רמא .הטמב בכשו הלע :ול ורמא רזעילא םשל ןמדזנ .והוחתמ - רצק
:'ב ח"ק ןירדהנס) הטמב בכשא אלש רדנ יתרדנ ימא התמש םוימ :םהל
.('א ט"ק


חלשית ,תילגנאב וא תירבעב,עובשה תשרפ יפד לש המלש תיתנש הרדיס
הספדה ןמממ ח"ש 360 .תוחפל ח"ש 75 לש המורת תרומת ,השקב י"פע
.דחא ינרות ואדיו-טרס וא תיעובש


לש ידוהיה ואדיוהו האירקה םלואו עדימה זכרמ תא ליעפמ .פ.ו.ת
.ודרקל לעמ 52-54 ד"בח 'חרב םילשורי


Back to the home page.