עובשה תשרפ
ץקמ
זי:דמ - א:אמ תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

השעש ,ריעצ יאנותיעו גולוכיספ ,בל הדוהי .רד י"ע םרתנ הז ףד
םע דחי .ISRAELIGHT תינכות רמגו ,ב"הראמ םילשוריל הלע ,הבושת
תודהי לע םירפס 9 רבחמ ,הרותה שיא תבישי לש ,ןיקסילפ גילז בר
תרזע כ"בב היגולוכיספו תודהי לע תואצרה 5 ןתי הדוהי ,רסומו
,18.12מ ,ישימח םוי לכ --תינמרגה הבשומב ,17 רמייהסדליה ,לארשי
.תינרדומ תיתד השא םע ןתחתהל הצור ,27 ןב ,הדוהי ;(םניח) 20:00 העשב

לע ללכה ןמ אצוי רועיש ןתונ ינפג יכדרמ ברה ,םוקמ ותואב
--20:30 העשב ,עובשה תשרפב קימעמ ןויד ךרד ,"תודהיה לש היגולוקיספה"
.הטמל (ט-ב ותרות לש םגדמ שי .תירבעב ינש ימיב ,תילגנאב ןושאר ימיב

(ד .הרטפהה (ג .השרפה לש הריקס (ב .ץקמ תשרפ לש עקרה (א :ןכות
(ז .ואל לארשי ברה תרותמ (ו .תולטאשל תודחא תושיג (ה .תולאש
.ינפג יכדרמ ברה תרותמ (ט .רפיטופ תשאו ףסוי (ח .תומולח

ץקמ תשרפ לש עקרה (א

:תקדוצ תארנ ,םציקל ועיגה ףסוי לש ויתומולח יכ ,םיחאה תיזחת
וליאו .רבעש עובשה תשרפ ףוסב ,חונזו חוכש ,רהוסה תיבב בשוי ףסוי
םוצע חכ ול הנוק ףסוישכ ,תומולחה תומשגתהב םיזוח ונא ,עובשה
ויחא .דמעמ קיזחי ןכא תרוצבה-הכומ רוזאה לכ םא עבוקו ,םירצמב
ףסוי תומולחש ,ןכתיי .וידיב הנותנ םתודרשיהו ,םיאכודמ וילא םיעיגמ
לע .תורגבתהה ליג לש תויכונאה אלמ היה ומצע ףסוי רשאכ ,םייכונא ויה
י"שר יפל) ךכ-רחא .ותורגבתהל איבהל ידכ ,תונויסנב ותוסנל ה"בקה
ותחלצהמ הנהנו תינוציחה ותעפוהל ידמ רתוי גאוד אוה ,(ו:טל תישארבל
רסיימ 'ה ,הז בלשב ;לבאתמה ויבא תא חכוש אוהשכ ,רפיטופ תיבב תיסחיה
.רהוסה תיב :הבהא ירוסיי לש תפסונ הנמב ותוא

תוגיהנמה תונתמ תא לצנל ןכומ אוה התעו ,רבגתה רבכ ,םשמ ותאצב
ומצע תא םדקל םוקמב ,ןברוח ינפמ וליצהלו ,םלועל עייסל ולש תויעבטה
ףסוי ,תובר תופוקתבו תובר תוצראב ,םידוהיל תפומ השמישש הרוצב .דבלב
רשא ,תירכנ הרבח ,תונבל ףאו ,ליצהל ויצמאמ תאו ונורשכ תא לצנמ
,רחואמב וא םדקומב .חכ יקבאמבו תוגונעת לש תויגרואב םיעוקש הישאר
אוה ;םידוהיה לש תומורתה תאו תוריסמה תא חכושה ,"שדח הערפ" םק
.דבלב לארשיב אלא ,םש םמוקמ ןיא םצעבש םהל ריכזמ

אוה .תדחוימ הביטקפסרפב ויחאבו ףסויב טיבמ ק'ציבולוס ב"י ברה
,םימכח ידימלת - ונמז לש הרותה יקנע לש םבור בורל םיחאה תא הוושמ
תיתדה תונויצה תועונת םע הוושמ אוה ףסוי תא .םיגיהנמו םיקידצ
לטעטשה ;לארשי םעב תיללכ הכפהמ לע תומולח ומלחש ,"ץרא ךרד םע הרות"ו
,םירשעה האמה לש שפוחה ייח ךות לא םידוהיה לש םסנכיהב ,ברחיהל דמע
,םיעור תרבח םוקמב ,תיאלקח הרבח לע םלח ףסוי .אלש ןיב ,ךכב וצרש ןיב
תוברת ךותב םתולג ןעמל ,םבושיי תא שוטנל לארשי ינב ודמעש ךכל זמר
לש תמדקתמה היגולונכטה זכרמ םג התיה םירצמ ;םירצמ תוברת ,תמדקתמ
.םיבכוכ 11-ו חריה ,שמשה לע ומולחב הלמתסהש הדבוע ,הימונורטסא -ןדיעה

לבא - ףסוי יחא וגהנש יפכ ,(יחרזמה) ב"סרת תנש לש ףסויב ולפיט ויחא
,לארשי תנידמ תמקהו האושה רחאלש ,םירוטסיהה םהישרויל דוגינב ,םיחאה
רתוול דיחיה לע תינורקעש דועב .לכ ןיעל הררבתה איהשכ םתועטב ודוה
י"ע ורסמנש ,םיינכט הכלה ינינע לע קר הז ןורקע לח ,םיברה תפקשהל
ןניה תואיצמב רשא תולאש שי ,ק'ציבולוס ברה תעדל .ל"זח תערכהל ה"בקה
,תוביסנב בשחתהל םא יכ ,תיפוס ןתוא בשייל ןיא רשאו ,תויועמשמ-וד
,רוד לכב שדחמ הילע ונדש ,העודיה תיסאלקה אמגודה ;ןורתפ שבגל ידכ
,תרשל יואר וניאש בר אצי אלש ,םדבל םירשכומה תא קר דמלל םאה -איה
םניאה תא ןקתת הרותהש הוקתב ,הרותה תא ץיפהל ,לכה תא דמלל אמש וא
הספדנש ,הדגאל ותמדקהב ,ם"במרה ןב םהרבא 'ר .וישכע םיואר
םג .תינבר הערכהל תונותנ ןניא עדמ לש תולאשש רמוא ,בקעי ןיע שארב
ברכו ףסויכ ,דדוב םדאש ןכתיי ,ידוהי דועיי לש תוירוטסיה תולאשב
.םינברה בור רשאמ רתי תוריהבב 'ה ןוצרב ןיחבי ,קוק

השרפה תריקס (ב

םיקשמה ירש לש םהיתומולח תא רתפ (ףסוי) חנעפ-תנפצש זאמ םייתנש ופלח
לע ויתומולח .םיקשמה רש י"ע חכשנ אוהשכ ,אלכב רתונ ףסוי :םיפואהו
:"ץקמ" - ויתורצ תומייתסמ עתפל .תואיצמה ןמ םיקוחר םיארנ תוגיהנמה
םלוח הערפ .התוזחל ןתינ אלש הרוצב - (ג:חכ בויא) "...ךשוחל םש ץק"
תולכאנה ,רתויב בוטה גוסהמ ,םילבש עבשו תורפ עבש לע ,תומולח ינש
תפש לע דמוע ודועב ,ןכמ רחאל םג תומויא תוארנה ,תורחא עבש י"ע
רמגהל תדמוע תתחשומה ותוברתש הערפל תוזמור םג תומולחה ילוא .רואיה
לארשי ישארה ברה) ותוברתמ דירש ראשי אלשו,רתוי הקזח תוברת י"ע
,ודיקפתש ,חישמה תדובעמ לודג קלח תושעל בוט דמועמ ילוא ,ואל
זא ;ץראל תולעל לארשי םע תא ענכשל קר אוה ,(ט:חצ) הבר תישארב יפל
לע ,'ה לע --םייוגה תא קר דמלי חישמה זא .םתוא דמליו עיפוי ומצע 'ה
םיכרצנה םילכה תא איבמ רבכ 'ה ,הארנכ .חנ ינב תווצמ עבש לעו ,ותרות
;תחא תבב תושנאה לכ םע רבדל לוכי דחא שיא ,ןיוול רודישב - הזל
ד"בחמ יברה לצא היהש ומכ ,היזיולטב בוט ןויסינ שי ואל ברל אקווד
תא ריבסהל חילצמ וניא שיא לבא ,תומולחהמ שגרנ הערפ .(ל"צז
.ףסוי לש דחוימה ונורשכב םיקשמה רש רכזנ זא ;ויתומולח

עבש ןהירחאו ,עפש תונש עבש לש םאוב לע הערפב הרתמ 'הש ,ריבסמ ףסוי
עדייש ,םכח שיא תונמל ףסוי ול ץעיימו ,בורקב ליחתי רבדה ;בער תונש
,תושקה םינשה תארקל ,תובוטה םינשה תאובתמ (םוגרתה יפל) 20% רוגאל
םכח ןיאש טילחמו ,ףסויב תמעפמה ,'ה חורב ןיחבמ הערפ .ןהירחא תואבה
ףסוי .הכולמה תיב לש חכו דמעמ ףסויל קינעמ אוה ןכל ;דיקפתל ונממ
תא השאל אשונ ,חנעפ תנפצ התעמ ארקנו ,םישולש ןב התע אוהש ,בקעי-ןב
הדילומ איה - תחלצומו הבוט העשב ,הרז הדובעל ןהכ ,ערפיטופ תב תנסא
ארקנ רוכבה ונב .אבו שמשממה בערה תארקל ןוזמ רגוא אוה .םינב ינש ול
לכ תאו ויתורצ לכ תא ונממ חיכשה 'ה ירהש ,"חוכשל םרוג" ,השנמ
ץראב 'ה ותוא הרפהש ךכל למס ,םירפא ארקנ ינשה ןבה .ויבא תיב
,ירוזאה בערה תונשב ןוזמ היה םירצמב קר .(סלקנוא יפל ,ותודבע) וינע
טרפ ,ףסוי יחאל םללכבו ,םירזל ןהו םירצמל ןה ,ףסוי ותוא רכמ רשא
.ויחא םע חולשל ששח בקעיש ,ןימינבל

,תושק םמע רבידו ההוזמ יתלב םהיפלכ רתונ ףסוי ,םתוא ריכהש תורמל
וישכע ןתוא שמימל הצרו ויתומולח תא רכזש ללגב ,ול ווחתשהש ירחא
זא .םימי השולש םתוא אלכו ,לוגירב םתוא םישאה םג אוה ןכל ;(ן"במר)
חלש ףסוי ;םהיניעל רסא ותואש ,(דכ:במ) ןועמשמ ץוח ,םלוכ תא ררחש
.יאשחב םהיקשב ריזחהל חרטש ,םפסכ םעו לכואה םע ןענכ ץראל הרזח םתוא
תא הז אטחל וסחייו ,ותוא םרכמב םינש ינפל ואטחש אטחב וריכהשכ
עבת אוה .םיחאה ךכב וניחבי אלש חרט ךא ,ףסוי הכב ,תיחכונה םהיתורצ
תשר אלו ,תחא החפשמ ינב םתויהל החכוהכ ,ןימינב תא וילא דירוהל םהמ
,רובשה בקעי .בשוהש םפסכ תא וליג רשאכ ,דואמ וששח םדצמ םה .לוגיר
ןדבוא לע םהב ףזונ ,ףסוי הרואכל תמ זאמ לארשי דוע ארקנ וניאש
ןימינב תא חולשל ןאממ אוה ;חנעפ-תנפצל ןימינב תא וריכזהש לעו ,ןועמש
אלמה חאה ,הדוהיש דע ,ינפצושה ןבואר תושקב תורמל ,אבה תוינקה עסמב
האלמ תוירחא ומצע לע לטונ הדוהי .ותוא וענכש קזחתמה בערהו ,תוצרחנ
לבא ,חנעפ-תנפצל תודבכנ תונתמ יסומע ,ךרדל םיאצוי םיחאהו ,ןימינבל
דועב .םירמת שבדל ,ילוא ,טרפ ,ץראה םהב החבתשנש םינימה עבש ילב
.לארשי ומשב ארקנ בוש ,םתוא ררחשל ומצע לע הפוכ לבאתמה בקעיש

,םפסכ תא לביקש ףסוי תיב לע הנוממה םהל רמא ,םירצמל ועיגה רשאכ
ול םירסומ םה .חנעפ-חנפצ ןחלוש לע דועסל ונמזוה םה ןועמש םע דחיו
ןיחבמ אוהשכ ורדחב הכוב בוש חנעפ-חנפצ .וינפל םיווחתשמו ,םתנתמ תא
,םירצמהמ דרפנב םבל תא םידעוסו םיבשייתמ םה ;ותוא ךרבמו ,ןימינבב
ודבעש תומהבה תא ולכא םירבעהש ללגב) םירבעה םע דחי ולכאי אלש
םירבג םע דחי לוכאל תינוחמצ השיאל השק ,םימעפל ;םירצמה םתוא
קר ,םידוהי זא ויה אל - ?"םירבעה" םה ימ .הבר הקושתב רשב םילכואש
ןימינב ;םליגל םאתהב םתבישי רדס עבקנש ךכמ ומהדנ םיחאה .(בקעי תיב
םיעקוש םלוכו ,םיחאה ראשמ דחא לכ לביק רשאמ השמח יפ ףסוי תאמ לבקמ
לש דחוימה ועיבגו ,םהיקשב לכואה םע םפסכ רזחומ בוש .ףסוי םע היתשב
התיבה םולשב םלוכ םיחלשנ םה וליאו ,ןימינב לש וקשל סנכומ חנעפ-תנפצ
ושפחי אל ויחאש ףסוי עדי ךיא :לאוש ןיקנה הדוהי בר .ףסוי י"ע
םהל ןתנ ףסוי - ותבושת ?םפסכ רזחוה תחא םעפ רבכש ירחא ,םהיקשב דימ
יצח ,ןוזפיחב רקובב םדקומ םתוא חלש זא ;ורכתשהש דע תותשל ןיי הברה
וליפאי לואו ,תותשלו לכאל הוצמ שיש ןעוטש ,ארזע ןבא הוושה) !םינשי
בתכ אוה ;םירופב ומכ ,ץקמ תשרפ םיארוק ונחנאשכ ,הכונחב ,רכתשהל
וריש לש הניגנמ התואב ותוא רישל םילוכיש ,הכונח תבשל ןייה לע ריש
.("לארשי תורימז"ב העיפומ ,"...רוכ תיב יאה יאה" ,רישה ;"ירשבו יבל"

ארזע ןבא .לועפל קיפסמ וררועתה תמאב םהש ינפל עיגה ףסוי לש וחילש
"םינוקז ןב" - ויחאמ םכח רתוי ,הברהב ,היה תמאב ףסויש הזמ קיסמ
תבינגב םתוא םישאמו ,םיחאה ירחא ףדור ףסוי תיב לע הנוממה .יתימא
,ותושרב סוכה אצמייש ימ גרהייש םיעיצמו ,תוצרמנ םישיחכמ םה ;עיבגה
םה ,"הלגתמ" עיבגה .םלצא עיבגה אצמיי ןכא םא ,םידבעל ויהי ראשהשו
םהינפ לע םילפונו חנעפ-תנפצ לש ותיבל םיבש ,םהידגב תא םיערוק
שינעה ירהש ,וידבעל םלוכ תא חקי ףסויש רמואו ןנחתמ הדוהי ;וינפל
תא קר חקיש ףסוי/חנעפ-תנפצ רמוא בל-תובידנב .םאטח לע 'ה םתוא
.בקעיל םולשב ולעי ראשה וליאו ,דבעל ןימינב

א:ד-וט:ג א םיכלמ :הרטפהה (ג

ותוהמא רשא ,קונית רתבל ךלמה טילחה ובש ,המלש טפשמב תקסוע הרטפהה
תא תולגל ידכ ,ומא רתכל תנעוט לכל יצח תתלו ,תקולחמב היונש התיה
רשא המכחה תשקבל 'ה הנענש ירחא ,(?רתוי הבוטה וא) תיתימאה םאה
,הירכזב ,היתותבשב תודחוימ תורטפה םיארוק הכונחב .ומולחב שקיב
האור הירכז .(ב תבשב) בנ-מ:ז ,א םיכאלממו ,(א תבשב) ז:ד-די:ב
ינר" - ולוכ םלועה לכ לע שדח רוא הנירקמש ,תיפוסה תידוהיה הרונמה
לא םיבר םיוג וולנו ,'ה םאנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ןויצ-תב יחמשו
ינחלש תואבצ 'ה יכ תעדיו ,ךכותב יתנכשו ,םעל יל ויהו ,אוהה םויב 'ה
סה .םילשוריב דוע רחבו ,שדוקה תמדא לע וקלח הדוהי תא 'ה לחנו .ךילא
הז ,רמאל ילא רמאיו ןעיו ...ושדק ןועממ רוענ יכ ,'ה ינפמ רשב לכ
'ה רמא ,יחורב םא יכ ,חכב אלו ליחב אל :רומאל לבבורז לא 'ה רבד
תא איצוהו ,רשימל לבבורז ינפל (םודא-ושע) לודגה רה התא ימ .תואבצ
קר לבא ,ל"הצל ןוחצנ חיטבמ 'ה ,ןכ - "הל ןח ןח תואשת ,הנושארה ןבאה
תגוצתב תורונמ לש ןינמ ראותמ ,'א םיכלמב .'הל ןוחצנ חיטבמ ל"הצשכ
.הירכז לש ונוזח םישגהל רוהט קיפסמ היה אל בהזה לבא ,המלש שדקמב האלפנ בהז

תולאש (ד

תונש לכ ךשמב בקעיל היולג (ףסוי) חנעפ-תנפצ חלש אל עודמ
!יל גאדת לא .םירצמב ןאכ חילצמ ינא ,רקיה יבא" :לשמל) םירצמב םתוהש
עודמ ?דימ ויחא ינפב ותוהז תא ףסוי ףשח אל עודמ ?("יסוי ,הבהאב -
םייאו ,םיימעפ םפסכ תא םהל ריזחה ,םהמ דחא רסאש ךכב םתוא הניע
ףסוי לש ורופיס הווהמ דציכ ?ןועמש תא אקווד עודמ ?ןימינב תא דבעשל
השקה עגרב "לארשי" בקעי ארקנ בוש עודמ ?תונויצל ?לארשי םעל תפומ
ינפל" ףסוי ינב ודלונש בותכ עודמ ?ןימינב תא חלוש אוהשכ ,רתויב
?תווצמ רמש חנעפ-תנפצ םאה ?ויבא תיב תא חכשש רמוא אוה עודמ ?"בערה
עודמ ?תאז תושעל הליחת ןמזויש ילב ,תושעל המ הערפל ףסוי רמוא עודמ
םיקשמה רשמ שקבל ףסוי לע היה םאה ?םירצמב ויהי לארשי ינבש הצור 'ה
ונל םישדחמ המ ?הרטפהה ןיבל עובשה תשרפ ןיב רשקה המ ?ותוא רוכזל
המ ?ןאכ זומרה תומולחה רוקמ והמ ?םירצמ לע םיפואהו םיקשמה ירש
םה םאה ?םיחילצמ ףסוי לש ויאצאצ םאה ?םרשפו תומולח לש םדיקפת
עודמ ?הערפ תומולח תא חנעפל לגוסמ התא םאה ?ויתומולח תא םימישגמ
.אורקל ךישמתש ינפל טעמ בושח ?ןכ תושעל וחילצה אל וימוטרח

ל"נה תולאשל תודחא תושיג (ה

היה ירה יכ ,ויבא םע והשלכ רשק םייקל היה לוכי אל ףסויש ,םירמוא שי
רהמ עיגהש ירכנכ) םיירצמה ןוחטבה יתורש לש החוקפה םניע תחת דימת
!לגרמ אוה יכ ודשחש ,("ותיא םילכואה םירצמה" םה הלא - הלודגל דאמ
ויה ךכב ירהש ,ותחפשמ םע רשקתהל הצר אל ףסויש עיצמ ן"במר
.(וינפל ווחתשי םהש) המשגהמ ויתומולח םיענמנ

בייח התא - תומולחה תמשגהל גאדי 'ה :וז העצה החוד לאנברבא
םיחאהש םירפסמה םישרדמל דגנתהל םג ךכב רשפא !ךיבא לבסל ץק םישל
ףסוי לש ורכמיה דוס תא רומשל רחא םדא לכ ןהו 'ה תא ןה ועיבשה
תא חיצנהל התרטמ ירהש ,וז ןיעמ העובשב יפוד ליטהל ןתינ .המירצמ
םלועלש שח ףסויש ,הליחת עיצמ לאנברבא .בקעי חור תא תרבושה ,המרמ
,תונמדזהל ןיתממ אוה ;םתוא שינעהל וידיב הלעי אל םא ,ויחאל הניט רומשי
ףסויש ,לאנברבא לש הינשה ותעצה רתוי הברה תכשומ .וסעכ תא קורפל ידכ
ןבכ ותוא ואנשש האנשה לע הבושתב ויחא תא ריזחהל תונמדזהל ןיתמה
םעפ דוע וררועתה ול ,רתוי דוע בוצע היה ,בוצע היה בקעיש לככ .לחר
ועדיב ןיתממ ףסוי .החפשמה תרגסמב ,םימד תוכיפש וליפאו ,תוקולחמ
יפכ ,התיה הדיחיה היעבה ;(הרק םנמא ךכ) וז הרוצב רתוי ויבא חמשיש
ינפל ,ולבאב תומל בקעי היה לולעש ,חווט-תוכורא תוינכת םע דימת הרוקש
.בקעי םולשל ויחאל לואשל ףסוי דימתמ ןכ-לע .ןימינבלו ףסויל םיחאה תוברקתה

הצר טושפ ,ויחא ידיב תובר הכ לבסש ירחא ,ףסויש ,איה תפסונ תורשפא
ךכב ,ורכמיהל תוירחאהמ קלחב אשנ בקעי םג ;םהמ רענתהלו םתוא חוכשל
יולגב בקעי ותוא ףידעהש ירחא ,ותוא ואנששכ ,םהילא ותוא חלשש
דובעל ץלאנ אלש ךכ י"עו ,ול השעש הכולמה תנותכ י"ע חכומכ ,גיהנמכ
-- "חכשש" ושוריפש ,השנמ םשב הנכמ ףסוי ,רוכבה ונב תא .םהומכ ןאצב
,םירפא ,ינשה ונב דלונשכ ,תאז-לכבו .ויבא תיב לכ תאן ויתורצ לכ תא
"יינע ץראב םיקלא ינרפה יכ" - יתימאה ובצמ תא שיגדמ אוה
"יתרג ןבל םע" :רמא בקעי םג ;םש הרופ ותויה ףא-לע - (בנ,אמ)
;(םיירהנ םראב רגכ ומצע תא שיגרה ,דואמ חילצהש ףא -ה:בל תישארב)
אצי אוהש ירחא לבא ,הערפ ןומראב לדגשכ ,ףסוי לש בצמב היה םג השמ
תומש) "הירכנ ץראב יתייה רג רמא יכ" -'םשרג' ונב םש תא ארק ןידמל
ןמ םיאצויש רחאל דע יתימאה ונבצמ תא םישיגרמ אל םימעפ הברה .(גכ,ב
לכש ירחא ,םתולגב רומג רדסב ושיגרה ףסוי םגו בקעי םג ילוא - בצמה
ןיבמ אוה ,רבד לש ופוסב ויחא תא האור ףסוישכ .םתיבב ולבס ךכ
לע אביקע 'ר לש ורופיסבש ומכ) ומוקמ איה ,היתויעב לכ לע ,ותחפשמש
- תומי יאדו םשש ,השביה לע רשאמ ,ויתויעב לכ םע ,םיב ומוקמש גדה
ילוא לבא .(קראפ ורובו סל'גנא סולב לשמל ,הלוגה ידוהי הוושה
.ףסוי לש תודבעה תפוקתל סחיתמ קר "יינע ץראב"

וצלאנ םיחאה לכ .הבושתל רתויב קוקז ,ףסוי תא גורהל הסינש ,ןועמש
תא עיצהש ,הדוהי ;ףסוי יפלכ םתוירזכאל םלבס תא וסחייש דע לובסל
ףסוי תא ףילחהש ,וימינב לש ומוקמ תא אלמל התע בדנתמ הרפככ ,הריכמה
.רהוסה תיבב ,ףדעומה לחר ןבכ

,תיזיפ ,הליגר הלואגל הליחת וכזיש ,לארשי םעל תפומ שמשמ ףסוי
חישמ ידיב תינחורה םתלואג ינפל ,ףסוי-ןב חישמ ידיב תיטילופו תילכלכ
תאצב ,שואיי ךות דימתהלו לכה תא ןכסל תונוכנה .הדוהי טבשמ ,דוד-ןב
םגש ,"לארשי" ןאכ ארקנ ןכל) לארשי-בקעי לש וחוכ איה ,םירצמל ןימינב
םייקל ןיאש ונתובר ונודמיל .הירוטסיהה לכ ךלהמב (לארשי םע לע זמרמ
יאנתכ ,םירפושמ םיאנתב וליפא ,בער תעשב םינב דילוהלו תושיא ייח
,וז הכלה לש בייחמה היפואל רשאב תוקולח הכלהה תויושר ;ףסוי
,היברו הירפ תוצמ ןיידע םייק אל ידוהי םהבש םיבצמ ללכה ןמ תואיצומו
םייח חרוא ;'סותו א:אי תינעת) ותשאמ לעבה דוריפ תפוקת ירחא וא
?תונב ול ויה .ףסוי לש ובצמ םע ולא ןפוד יאצוי בלשל השק ;(ד:דעקת
אל - תרוסמב לבקתנ אלש ,דיחי תעד ףקשמ הז שרדמש דיגהל לק רתוי ילוא
.האושב וליפא וא ,48-ב םילשוריב היהש בערב תושיא ייח ורסא םינברהש עודי

,אוה ימ םיעדוי זא ויה םיחאה - תוישעמ תווצמ ףסוי רמשש ,ריבס אל
ברעה תושדחב היה השוע היה ףסויש המ לכ חטב .ךכ וגהנ םה קר ירהש
תויהל לוכי הז ,"קידצ" ףסוי תא הנכמ סומעשכ .תועדומה חול לעו 'זאד
.א ברה .ה"בקהב ותנומאבו ,תישיא-ןיבהו תישיאה ותוירסומל עגונב
תירסומה ותמר ללגב ,"קידצ" סיידנרב .ל טפושל ארק ל"ז קוק
אל ד"בח לש םדוקה יברהו קוק ברה) תווצמ רמוש היה אלש תורמל ,ההובגה
תא דדועמה בקעי ומכ ,ףסוי .(תווצמה תא םייקל ותוא ענכשל וחילצה
תיבב ומצעב אוהשכ וליפא ,םייחה תא רפשל דימת ףאוש ,םינלצעה םיעורה
בשוח אוה ילוא לבא) םהיתומולחמ םיבוצע הערפ ירשש האורו ,רהוסה
המ לע הערפל ףסוי ץעיימ ,ךכל לאשנש ילב ,ןכל ;(ול ורזעי ףוסבש
ותואגתהב ןהו ףסוי תריכמב ןה ,בקעי ינבב תולגתמה תונוכתה .תושעל
תשורי ינפל ,םירצמב תולג י"ע קחמיהל ויה תוכירצ ,ףסוי לש תיתודליה
ךא ,הרזע םיקשמה רשמ שקבל בייחמ רשיה לכשהש ,םירמוא שי .לארשי ץרא
תיבמ ואיצויש ,'הב ותנומא לע ןעשיהל היה קידצה ףסוי לע
םירמוא םירחא .םיסינ לע ךומסל םדאל ול רוסא ,תאז לכבו .רהוסה
לע ,הנומא רסוח לע העיבצמה איה ,העוער הכ תומד לע ןעשיהל ותונוכנש
ותלצה תא סחיי אמש ,העשרמ תונהל קידצה ףסויל רוסא ילוא .שואיי
לע בוט וליפא רבדי אלש ןבל תא ריהזמ 'ה - א:גק תומבי) עשרה ילילאל
ףסוי לע היהש טושפ ריבסמ ,"הנומאבו הבהאב"ב ,לאירא בקעי בר .(בקעי
ריבסהש ומכ ,ףסוי תלצהב 'ה חילש קר היהי אוהש םיקשמה רסל ריכזהל
.תומולח רתופכ ודיקפת תא הערפל

,המלשו ףסוי ,בל יבוטו םימכח םיטילשב תוקסוע הרטפהה םגו "ץקמ" םג
,הרטפההו השרפה ,ןהיתש ;הבושתו קדצ חיטבהל םביל תא חישקהל םיעדויה
לשו ,המכח לעו 'ה לא הברק לע ,המלש לש :םייתוכלמ תומולחב תוקסוע
ףסוי יאצאצ !לכואב םילפטמ וירש רשא המואב הליכאו לכוא לע הערפ
םילוכי םניא וימכחו הערפ .(ער) םעברי תאו (בוט) עשוהי תא ןה םיללוכ
ןימאמש ,ףסוי לבא ;הללקל היהי ,סולינה ,םלילא ויפלש םולח םע םילשהל
.ומע דדומתהל לוכי ,'הב

ואל לארשי ברה תרות (ו

ךכ-לכ הז ןנברד גח המל - הכונח לע תולאש יתש לאש ואל ישארה ברה
גוגחל ללכ ובשחי אלש ,תרוסמהמ דואמ םיקוחר םידוהי לע וליפא לבקתנ
תא םיכירעמ ךכ-לכ םה המל ,הינש ?הרותה ןמ םהש ,תועובשו תוכוס תא
ומשרתה אצמנש להקה ?בקעיו קחצי םהרבאמ וליפא רתוי ,וינבו והיתתמ
:ותבושתמ םגו ,ברה לש החותפהו תיתודידיה ,החמשה תוישיאהמ םג דאמ
וקיספי ויאצאצש הצור אל ללכ ךרדב קוחר יכה ידוהיה וליפאש ריבסמ אוה
תלמסמ תורנה תקלדה .הז תא רידגמ אוהש ךיא ,ידוהיה םעה לש תלשושה תא
.תירלופופה תינמזה תוברתה לש הקזחה הכישמה תורמל ,תאזה תויכשמהה
- םויה ברעמה ידוהי לש תירקיעה היעבה ,םירופ לש תופידרה אל ,הז
.תלבוקמו הרורב תוללובתהב ףתתשמ אל ,הנטק הריעב ןקז בר הזיא ,והיתתמ

םגש אוה אלפה .ללפתהלו דומלל םינקזל ונתונ ,הנשיה היסורב וליפא
םרזה דגנ ,ירשפא יתלב הארנה ,ולש דרמב הלועפ ופתיש והיתתמ לש וינב
ירחא שדקמה תדובע תרזחהב ופתתשה וינב םג אלא ,הז קר אל !ןוויתמה
םה ,השדחה הלשממב םיקיתו ללש קלחלו םירוחבכ חומשל םוקמב - םתחלצה
ללה תיב ןיב תקולחמה ילואש ףיסוה ואל ברה .השודקב וקסעתה םדוק קר
םיצור ללה תיב ;תיללכ רתוי תקולחמ תפקשמ תורנה תקלדה לע יאמש תיבו
רוס" םדוק םישיגדמ יאמש תיב .בוט תושעל ,תודהיה רוא תא דימת ףיסוהל
תורואה ,ושורפ יפל .רואה תא םינירקמש ינפל ערה תוחוכ תיחפהל ,"ערמ
!תונויתהה לש התיחשמה שאה תא םילמסמ םג

תומולח (ז

לעב אוה ףסוי .תישארב רפס לכב תולגתהו הארתא תומולח חלוש 'ה
ןיאה םלועה םע םוצמצ לש הזה םלועה תא תבלשמ הבחרה ושפנ .תומולחה
.םייאובנ תומולח לביק אוה םגש ,בקעי יניעב ןושארה ןבה אוה .יפוס
תיווח םיפקשמ םה .ץוחבמו םינפבמ - תורוקמ יתשמ תויהל םילוכי תומולח
לש תונויזח םירדשמ םה זא .'ה םע המשנה רושקל רוניצכ םישמשמו םייח
םש .תויולגתהו תויאובנ תורהזא ללוכ ,יפוס ןיאה םלועב םירוקש םירבד
ןייוטיבל םימצמוצמ אל תונויערו תוחוכו ,םיפוגל תודומצ אל תושפנ
לש םינוילע תומלועל םירושק םדאה ינב לכש שיגדמ רהוזה .הזה םלועב
.םהיתומולחב תופקתשמה ,ערו בוט

ילב ,תוחפל וא ,ללכ תועמשמ ילב ,ןכ םג םיישונא תויהל םילוכי תומולח
.דייורפ תרות ללוכ ,עדמה לש םוחת םה ולאכ תומולח .תינחור תועמשמ
ןמזב ,םולחל ילב לבא ,הברה ןושיל םישנאל םינתונ םאש ואצמ םינעדמ
םיבוט םימכח ידימלתו םיאיבנ שיש ומכ .םייטוריונ םימוטפמיס םנשי רצק
לע םג םירבדמ דומלתב .םיערו םיבוט תומולח ירתופ שי םג ,םיערו
תניחבמ ,םייצרא תומולח לע םגו ,תינרות הניחבמ ,םימשה ןמ תומולח
;תוכרב תכסמ ךותב העיפומה "תומולח תכסמ"מ םיעטק ךינפל ןאכ .זאד עדמה

לש םולחמ רתוי בוט םולח לכ ,רמולכ) תוט אלו םולח לכ :אדסח בר רמא
אלד אתרגאכ רשפמ אלד אמלח :אדסח בר רמאו .(עורג אוהש תינעת תעש
לוכי וניא רתפנ אל דוע לכש הארקנ אלש תרגאכ רתפנ אלש םולח=) אירקמ
אל :אדסח בר רמאו .(ותועמשמ תא רצויה אוה םולחה ןורתפו ,םייקתהל
בוט םולח אל=) הילוכ םייקמ אשיב אמלח אלו הילוכ םייקמ אבט אמלח
ףידע אשיב אמלח :אדסח בר רמאו .(ולוכ םייקתמ ער םולח אלו ולוכ םייקתמ
אבו רעטצמ ערה םולחה ידי לעש ,בוט םולחמ ףידע ער םולח=) אבט אמלחמ
אבט אמלח ,הייתסמ היתוביצע - אשיב אמלח :אדסח בר רמאו .(הבושת ידיל
הקיפסמ ותחמש - בוט םולח ,ול הקיפסמ ותובצע - ער םולח=) היתסמ היודח -
שומימ היהי אלש תמרוג םולחה ןמ - החמשל וא בצעל - תושגרתההש ;ול
אתוחידב ידידל וליפא ,אבט אמלח :ףסוי בר רמא .(ימשגה םלועב םולחל רחא
וליפאש ;ותוא תלטבמ ,תחכפמ ותחמש ילצא וליפא בוט םולח) היל אחכפמ
םולחה תאז לכב ,בוטה םולחה ןמ כ"כ הנהנ אלו ,הלוחו רווע היהש ,אוה
םיעוקש םישנא ,ידמ םישק םייחהשכ םימעפל - תומשגתהל עיגי אל בוטה
;"םולחה תומשגתה" ,ילאירה בצמה תא תונשל אוהשמ תושעל םוקמב תומולחב
ףסוי ברו הלבקה לש תומולחה םלועל וחרב םישנא ,דרפס שוריג ירחא ךכ
.תואיצמבו הכלהב קימעהל בל םהל היה אלש םושמ,ךורע ןחלושה תא םהל בתכ וראק

ץרא תא תונבלו עקרק תונקל תינויצ העונת זא ודסי ולא הרוק היה המ
ינפל הנש תושעל דרפס יגיהנמ וצר תמאב ךכ ?האוש התיה ?לארשי
רכששי ברה .רחואמ ידמ רתוי היהש דע הז תא וחד לבא ,שוריגה
יטנאה לע האושה ךותב הבושת השע ,"החמש םינבה םא"ב ,לטכייט
הדמב ויה םיינוליחה םינויצהש טילחה אוה ;ןאיטשיפב ןיידכ ולש תונויצ
השעמה תא ושע םהש הזב םילבוקמה םירומדאהמ ההובג רתוי הגרדב תמיוסמ
אלש םירומדאה תמועל ,םימש םשל אל םהיתונווכש ףא ,ץראה תיינב ,ךירצש
תוארוק םימעפל םישנ םג .םהלש תושודקה תונווכה תורמל ,רבד םישוע
םע םיהדזמ םירבגו םייחב הקיטנמור ןהל ןיאשכ םייטנמור םירופיס
םהל ןיאשכ ,םיינמי םיינוציק וא םילשורי ר"תיב ומכ ,תוירבג תויוטש
םורדב םישוכו ודוה ומכ ,לבסו ינוע לש תויוברתב ;םייחב תוירבג תעבה
ןמ טלקמ - םולחכ םישמשמ עונלוקו היזיולט ,דוקיר ,הקיסומ ,הקירפא
םולח=) אדגנמ השק אשיב אמלח :אדסח בר רמאו .(הריבס יתלבה תואיצמה
רב הבר רמאו ,"וינפלמ ואריש השע םיקלאהו" :רמאנש ,(תוקלממ השק ער
.ער םולח הז :ןנחוי יבר רמא הנח רב

תמא ירבד רבדי ותא ירבד רשאו םולח רפסי םולח ותא-רשא איבנה"
רמא אלא ?םולח לצא ןבתו רב ןינע המ יכו - "'ה-םאנ רבה-תא ןבתל-המ
ךכ ,ןבת אלב רבל רשפא יאש םשכ :יאחוי ןב ןועמש יבר םשמ ןנחוי יבר
.םילטב םירבד אלב םולחל רשפא יא

.םייקתמ וניא ולוכ ,םייקתמ ותצקמש יפ-לע-ףא ,םולח :היכרב יבר רמא
איההו (ב ,הנ) ,רמוגו "חריהו שמשה הנהו" :ביתכד ,ףסוימ ?ןל אנמ
תועמשמ יפלו ;םייחב רבכ התיה אל ומא העש התואבו) תוה אל הימא אתעש
וב היה םייקתנש הז םולח ףאש ירה ,ףסוי לש ומא תא למסמ חריה םולחה
.(ותוא הלדיגש ההלב איה םש ומאש םירמוא שי לבא) םייקתה אלש רבד

?ןלנמ .הנש םיתשו םירשע דע בוט םולחל םדא הפצי םלועל :יול יבר רמא
:ביתכו ,רמוגו "הנש הרשע-עבש-ןב ףסוי בקעי תודלות אלא" :ביתכד ,ףסוימ
ןיתלת דע ירסבש ןמ - רמוגו "הערפ ינפל ודמעב הנש םישולש-ןב ףסויו"
בשו ,(הרשע שולש ?םה המכ םישולש דע הרשע עבשמ=) ירס תלת ?יוה המכ
לש םיתשו עבוש לש םינש עבש דועו) םיתשו םירשע אה אנפכד יתרתו אעבשד
.ול ווחתשהו ויחא ואבש םולחה םייקתנ זא קרו ;םיתשו םירשע ירה בער

ןיארמ ןיא ער םדאלו ,בוט םולח ול ןיארמ ןיא בוט םדאל :אנוה בר רמא
לכו ,בוט םולח האר אל דוד לש ויתונש לכ :יכה ימנ אינת .ער םולח ול
,"הער ךילא הנאת-אל" :ביתכהו .ער םולח האר אל לפתיחא לש ויתונש
אלו םיער תומולח אל ךוליהבי אלש :אבא רב הימרי בר רמא אדסח בר רמאו
העשב הדנ קפס ךתשא אצמת אלש - "ךלהאב ברקי-אל עגנו" ,םיער םירוהרה
אל אוה=) היל וזח ינירחא ,היל יזח אל והיא ,אלא !ךרדה ןמ אב התאש
אל יכו .(וילע ומלחש םיער תומולח - ול ואר םירחא לבא ,תומולח האר
יבר רמאהו (?איה הלעמ אוה האר אל רשאכ=) ?אוה אתוילעמ והיא אזח
ךרדב ףאש רבדה הארמש) ער ארקנ םולח אלב םימי העבש ןלה לכ :אריעז
"ער דקפי-לב ןילי עבשו" :רמאנש ,(וילא הלגתמ ה"בקה ןיא וז ןיפיקע
רמול יאדו שי אלא .ער והירה - םולחב דקפי אלו ןילי םימעפ עבשש ימ)
אלו אזחד :רמאק יכה אלא !"עבש" אלא "עבש" ירקת לא ,תומולח דוד האר
.(האר המ עדי אלו הארש :רמא ךכ=) אזח יאמ עדי

ושפנו םולח האורה :ןנחוי יבר רמא תדפ יבר רמא ימא רב אנוה בר רמא
אלד אמלח :אדסח בר רמאהו ?ונרתפי .השולש ינפב ונרתפיו ךלי - המוגע
ששוח םאו ;הארקנ אלש תרגאכ ,רתפנ אלש םולח=) אירקמ אלד אתרגאכ רשפמ
ונביטי (רמול שי אלא=):אמיא אלא ?ותומשגתה תא ברקי עודמ םולחה ינפמ
:ךנה היל ורמילו ,"יאזח אבט אמלח" :והל אמילו אתלת יתיל ;השלש ינפב
ןמ ךלע ורזגל ןינמיז עבש ,בטל הייושל אנמחר ,יוהיל אבטו אוה אבט"
,יתיאר בוט םולח :םהל רמאיו השולש איבי) "אבט יוהיו אבט יוהלד אימש
םימעפ עבש בוט ותוא השעי ה"בקה ,היהי בוטו אוה בוט :םה ול ורמאיו
ורמילו הז ירחאו ;בוט היהיו ,בוט היהיש םיימשה ןמ ךילע ורזגי
:"תוכופה" שולש ."תומולש" שלשו "תויודפ" שלשו "תוכופה" שלש (ורמאי=)
הלותב חמשת זא" ,"החמש ינרזאתו יקש תחתפ ,יל לוחמל ידפסמ תכפה"
'ה הבא-אלו" ,רמוגו "ןוששל םלבא יתכפהו ודחי םינקזו םירחבו לוחמב
םולשב הדפ :ביתכד ,"תויודפ" שולש :רמוגו "ךפהיו םעלב-לא עמשל ךיהלא
לואש-לא םעה רמאיו" ,רמוגו-ןובשי 'ה ייודפו" ,רמוגו "יל-ברקמ ישפנ
ארוב" :ביתכד ,"תומולש" שולש ;רמוגו "העושיה השע רשא תומי ןתנויה
תא השבל חורו" ,"ויתאפרו 'ה רמא בורקלו קוחרל םולש םולש םיתפש בינ
."םולש ךל רשא לכו-םולש ךתיבו םולש התאו יחל הכ םתרמאו" ,רמוגו "ישמע"

ינפל ,וט-ה:ג א םיכלמ) ןועבג ומולחב המכחל החלצהב ללפתמ המלשש ינפל
הלילה לכ דקורו ןיי התוש אוה ;הערפ תב םע ןתחתמ אוה ,(ונתרטפה
ןושארה םויב רחשה תלועל שדקמה תיב תא חתופ אלו המדרתב לפונו
ותבוגת ;ט-א:אל ילשמב הקזח החכות ול תרמוא ,עבש תב ,ומא !ותלועפל
ילב רדרדתה אוהש םירמוא א:ח תוכרבב .לייח תשא תריש איה הכשמה וא
םימכח םג !דוד תצעב ותוא גרה המלשש ,ארג-ןב-יעמש ,לודגה ורומ
;ינרות גיהנמ תויהל םיקיפסמ אל תוידרחו תונדמל - םיער תויהל םילוכי
תא ענמ קידצה ןועמש .הככ דימת אל הרות ילודגו םיקידצ לש םהינב םג
ותוא שריגו וב אנק ויחא .אבה לודג ןהכ תויהל וינוח ריעצה ונב
.םירצמב הרז הדובעל שדקמ םיקהו לארשימ

רפיטופ תשאו ףסוי (ח

קידצה ףסוי לש רופיסב הפי תשגדומ םידוהיהו םינוויה ןיב תוברת תמחלמ
איהש דחא אנתל הרמא תחא תינורטמש דומלתב רפוסמ .רפיטופ תשא םע
קוידב הרקש ,הרותב בותכש דחא רופיסמ ץוח הרותב בותכש המ לכל המיכסמ
:ול התנע ?תישארב השעמ תלבקמ אל תא :אנתה התוא לאש .בותכש ומכ
ילע לבוקמ הז םג :ול התנע ?םיסינ תלבקמ ךניא :התוא לאש .ילע לבוקמ
.תאזה הפיה השיאה םע ףסוי לש רופיסה אוה -לבוקמ היה אלש המ אלא -
איה וליפא ילוא- הפי איהש רמוא ימ:.פ.י) הפי השיאש ול הריבסה איה
הלאש איה הלאשה ?ותוא שובכת אל םאה ,ריעצ רוחב ךושמל הצורש (?הנקז
-ומצע לע טולשל לוכי ,םירוהה תעפשה ילב תיבל ץוחמ רוחב ךיא .השק
י"שר ,ל"זח תובקעב .ותוא תותפל ,תחא הרטמ הל שיש השיא תדמוע ולוממשכ
.ויבא לש ונקויד תומד תא האר אוה ,התפתה טעמכ ףסויש יטירקה עגרבש רמוא

רמאש ה"ע ןייטשרפיצ רודגיבא ברה ובר םשב רפסמ סנור .י ברה
- ומא לש ונקויד תומד האר ףסויש רמוא היה אוה ,ותוא םילאוש ויה ולש
.ונמא לחר תלמסמש יפוי שי ,רפיטופ תשא לש יזיפה יפויה לומ רמולכ
.השודק לש יפוי שי תודהיב ונלצא .יפויה תשודק לע םירבדמ םינוויה
.השודק לש יפוי וא יפויה תשודק - חצנמ המ ,המחלמה התיה ףסוי לצא
;(הפיה ןינבה ,הפיה ףוגה היה רקיעה) יפויה תשודקב וכמת םינוייתמה
ןמזהמ .השודק לש יפוי לע שגדה תא םימש ,םידוהיה ונלצא ,תאז תמועל
שיאה םג .הברה הנתשה אל ,וננמז דע םיאנומשחה תפוקת ךרד - ףסוי לש
.ינחורה םלועהו יזיפה םלועה לש הערכה ולומ תדמוע 21-ה האמה לש ינרדמה

םתבוגת ,רפיטופ תשא םע קידצה ףסוי לש רופיסה תא רפיס סנור ברשכ
רפיטופ תשא תא וניבה םלוכ טעמכו ;חרב אוהש לודג שפיט ףסויש -התיה
תובאה רסוממ ונקחרתה המכ דע חיכומו הארמ הז רבד .ףסוי תא אלו
.םוי םויה ייחב ונמא לחר לש הרהטהו השודקה תרותמו

ינפג יכדרמ ברה תרותמ (ט

,הדוהי לש וערז ,דודו בקעי תא תוושהל ןווכתמ י"שרש בשוח ינפג ברה
ומכ .דוד תב רמת לש וז ,תינש םיספה תנתכ תא ןייצי אוהשכ ,םהינבו
רבד םוש השוע אל דוד םג ,הניד תא סנא םכששכ ללכ החומ אל בקעיש
תטיחש ,בקעי ינב לש דאמ תמזגומה האחמה ומכ זא ;רמת תא סנא ןונמאשכ
ויחא תא גרוהו וידיב ןינעה תא חקול םולשבא םג ,המרמב םכש ישנא
תואנקב וביגי וינב זא ,ןותמ ןפואב דקפתי אל ןקז אבא םא .ןונמא
דחא רוביד קר שי ,בקעיל ויחא לש "הער םתביד" איבמ ףסוישכ ;תינוציק
ויחאש בקעיל רמוא ףסוי - "?ונתוחא תא השעי הנוזכה" :הרותב םהלש
ולש תויתפכיא יאל הז תא םיסחימו הזה בצמב בקעי תושידא לע םיננולתמ
ןימיה לש תוינוציק תולועפ הוושה- .פ.י ;הניד ללוכ ,האל ינב יפלכ
סמח השעמל הנוכנה הבוגתה ילוא .רוריטל קזח הביגמ אל תילאמש הלשממשכ
היהי הז ;רורט השעמ שיש םעפ לכ ןורבחב השדח תידוהי הנוכש תונבל איה
וא ,ולש "'ה שודיק"ב םיאג םהש ,טסירורטה גורהלמ סמחל עורג רתוי
.ותחפשמ ראש יפלכ קדוצ אלש ,ותיב סורהל

דגנ ריעצ ןב לע םימחרמ םהינשש ,הדוהיו בקעי הוושמ םג ינפג ברה
לש תומל םרוג הז םא ףא ,ןימינב תא חולשל ברסמ בקעי ;םילודגה םינבה
ךשמה היהי אל הזבו ,רמתל הלש תא תתל ברסמ הדוהיו .בערמ םינבה לכ
אוה ,םימשה ןמ שנועכ םתומ לע לכתסהל םוקמב -ןנואו רע ,םיתמה ויחאל
.םתוא "התימה" ,"תינלטק" ,רמתש רמוא

הלחמה תא עונמל תחא ךרד קר שיש ריכזהל יאדכ ,סדיא לש ימואלנבה םויב
ףסוי ךכ ;תוילאוסקסומוה תבעות אלו תונז אל - הרותה יפל החפשמ ייח -
.ל"זח יפל ,םילומינ תויהל םירצמל ץעימ

ןפלט ,םתצפהבו םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי 52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 288968

.ולא םיפד לש תיתנש הרדס לבקל לוכי ח"ש 75 םרותש ימ לכ


Back to the home page.