םיטפשמה הלאו
חי:דכ -א:אכ תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

עובשה תשרפ דומיל תצפהל ןוגרא - ת"ומש לש לעפמ

ודרקה לעמ ,52-54 ד"בח בוחרב ,הנש 800 ןיב ונזכרמב רקבל השקבב

םיפד לש תיתנש המלש הרדס ןימזהל לוכי ,רתוי וא ח"ש 75 םרותש ימ לכ
.הצור התאש ימ דובכל וא רכזל ,תיעובש הספדה םינמממ ח"ש 310 .הלא

ךרד ,"תודהיה לש היגולוכיספה" לע רועיש ןתונ ינפג יכדרמ ברה
,תירבעב ינש ימיב ,תילגנאב ןושאר ימיב ,עובשה תשרפב קימעמ ןויד
.תינמרגה הבשומב ,17 רמייהסדליה בוחר ,לארשי תרזע כ"בב ,20:30 תעשב

:םיטפשמ תשרפל ושוריפ תא חתופ ארזע ןבא

,םיטשפל בל ןתונ רשא

:םיטרפב םג םיללכב םג

,בתכנ המל ןנובתי זא

"םיטפשמה הלא" םע ו"יו

:ןכות
.םיטפשמ תשרפ תריקס (א
.הבשחמל רמוח (ב
.תולאשל תודחא תושיג (ג
.הרטפהה (ד
.ירבע טפשמ לע (ה
.קיציבולוס .ב .י ברה יבתכמ םיעטק (ו

םיטפשמ תשרפ תריקס (א

תרבחמ 'ו-ה - (א:אכ) "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו"
תרשע ,הרבעש השרפהמ םישרמה ןויזחהל ,ונתישרפב םיטרופמה ,םיטפשמה תא
הארמ תקיודמה ןתרימש קר .(טרפו ללכ לש סחי:ן"במר) תופיקמה תורבידה
רמול לוכי דחא לכ .לואג םלוע לש ,תירבה םולחל תיתימא תורסמתה לע
דומיל ,תלבק .בלצה ישעמו ,מ"הירב תקוח ,תומוסרפל הוושה - תופי םילמ
לש תפסונ תולגתהל םיאיבמ ,"םיטפשמה" ,םישודק םייחל 'ה יקוח תארוהו
,ן"במר) יניס רה דמעמל תושדח םינפ הפיסומה ,לארשיו השמל 'ה
םיקקדזמ ונתורענ תונויזח ךכ .(ללכו טרפו ללכ לש סחי ;זי-ז:דכ
הנש 40 ול ואלמ אלש ימ לע ךומסת לא - םייחה תויווח י"ע ,םיקמעתמו
םייולה ךכ ;('ה תובא - ...הצעל 50 ןב ,הניבל 40 ןב...)
.(הכ:ח רבדמב- םיצעויל וכפה ,50 ליגב ורטפתהש

אוהשכ ,ידוהי לכ בלב סנכת ,יניסב ףטחב הלגנש ,דסח האלמ ,הניכשה
תא אלמל ידוהיה תא םידמלמ וילכו ןכשמה .ןכשמב 'ה לא ברקתמו בירקמ
םלועה תוינכות תא תופקשמה ,ןכשמה תוינכות .תוקולאב םייחה ימוחת לכ
תא שדקל אוה הרותה דיקפת .יניסב לארשיו השמל יקולאה רסמה ןה ,ולוכ
םעל םיטורפמה םיטפשמה תא דמלל םיכירצ םינברה .םפילחהל אל - םייחה
הכורע הדועסכ ,תועמשמ תלעבו המיענ ,תרדוסמ ךרדב - "םהינפל םישת" -
ןחלוש"הו ם"במרה לש הרות הנשמ הוושה - אתליכמ ,:דנ ןיבריע) בטיה
ברעהו": םוי ידמ םיללפתמ ונא ךכ .(םישורפה לכ תפסוה ינפל ,"ךורע
."..וניפב ךתרות ירבד תא ,וניקולא 'ה ,אנ

תולקמב שמתשהל יברעמ שיא לע הפוכ אל ,וניבא םהרבאכ ,בוט רצלמ
תויהל הכירצ הרותה ךכ ;ם"וכסב שומיש יניס לע הפוכ אלו ,םייניס
ביבס ענ ומלועש ,םייניבה ימימ שיא - הידימלת חורל המאתהב תגצומ
תא ץמאל ךירצ אל .20ה האמה לש יעדמה שיאל המוד וניא ,וטסירא
- ח"מת תויהל ידכ ,הנש 100 ינפלמ ,יאפוריא חרזמה לטיטשה תוילטנמ
פ"ע ,ק'ציבולוס ב"י ברה לש ורסמ והז ;ןכ תושעל יואר אלו
ןוגכ ,םייתד םירבודש ,יוארה ןמ .ןמטרה דוד פ'ורפ ברה ,ודימלת
וליפא סחיתהל ולכוישו ,ההובג תינוליח הלכשה ולבקי ,םיישאר םינבר
לארשיש ,ךכ לע עיבצמ ןיקנה הדוהי 'ר .תדהמ רתויב םיקחורמל
ונע םעה לכו" :תווצמה "תיישעב" קר םידחואמ ויה
(ח,טי הוושה ;ג,דכ) "'השענ 'ה רבד רשא םירבדה לכ' :ורמאו ,דחא לוקב
יפל הז תא תושעל ךירצ ,ותרות תא דמולה ,'ה רבד עמושה לבא -
לע םירמוש ,תמאהו 'ה תא תעדל םיצור תמאבש ולא - ובצק יפלו ותוישיא
םשכ" ;(ז:דכ) דחא לוקב "עמשנ" :םירמוא אל םידוהיה ;םדוחיי
תיטרפ החגשה ןיא ,(הרומ) ם"במרה יפל ;"דיחי יהת התא ףא ,דיחי אוהש
?"םירשכ" ,םירוחש וא םיקורי ,םידמ - םתודיחי יפכ קרו ,םדא ינבל אלא

םישנאה ןיב רשק רוציל אב םג ...םישת רשא תווצמה הלא"ו"
,הז ינפל רכזנש ,חבזמה ןיבו - םיטפושו םיקקוחמ - הרותה תא םיגיצמש
חורה .(י"שר) חבזמל בורק תבשל ךירצ ןירדהנסה .ורתי תשרפ ףוסב
םינייד .ינשה ךותב רידחהל ךירצ - הדובעהו הרותה - דחא לכ לש שודקה
.םימחרל הלעמלש ןידה רזג תא םיכפוהו ,םירפכמ ,חבזמה ומכ ,םישודק
תיזג ןבאו תוגירדמ ירוסא י"ע תולמוסמה ,הוואתו הוואג לע תולבגמה
- םינווגמה םיטפשמה י"ע ,םייחה ימוחת לכל תוסנכנ וישכע ,חבזמב
רוסאש תוגירדמה רוסיאמ םידמול ,תודיסחב ;םיטפשמה הלא"ו"
לכ שירשהלו ,טאל-טאל תולעל םיכירצ אלא ,השודקב תולעל םיסנמשכ ץופקל
וזודרכ .נ ברה ;(ירדה .י ברה) רתוי םילועש ינפל ,שפנה ךותב הגרד
תלחתה ינפל רמאנש ,תבשב ןכשמה תא תונבל רוסיאה ןימ רסמה ותוא דמל
אלש ,תימשגה השודקה הינבמ םיבהלתמ ךכ לכ ויהי אלש ,(ג-א:הל) הדובעה
ןכל ;ותונבל םירזוחש ינפל ,תבשב ןכשמה לש ינחורה רסמה תא םימינפמ
הברה תומורת ואיבה םעהשכ ,דואמ וגאד ,השמ םג ,םימכחה םינובה םג
םג הלא"ו" .ה:ול - הריתי תובהלתה ךותמ ,ןכשמה תינבל ידמ רתוי
תרשעו חבזמה תוכלה תשודק ךרעל ,הלאה םיטפשמה תשודק ךרע תא הוושמ
היה אוהש ומכ ,ל"הצבו ,חבטמב ,דרשמב יולג תויהל ךירצ 'ה .תורבדה
רמוש אלש ימ - םיקיפסמ אל םיירסומו םייתד םיללכ .ןכשמבו יניסב יולג
,ולש בלה לע ידמ רתוי סימעמ ,"בלב ידוהי" קר ראשי אלא ,'ה תווצמ לע
!ךכמ רבשהל לוכיש

רדס ,רחואמו םדקומ רדסב ןכ הרותהש רמואה ,ן"במרה יפל) ירחא
תולגתה (א:דכ לע ושוריפ הוושה - תרחא שוריפב בותכ אל םא ,יגולונורכ
תולעמב שומישה לש םירוסיאה ואב היתובקעב רשא ,יניס רהב תיטמרדה 'ה
.םהינפל םיטפשמ תכרעמ םישל הוטצמ השמ ,חבזמה תינבב ,תיזג ינבאבו
תווצמ 30-ו ,השע תווצמ 23 ןאכ שי ,ם"במרה לש תווצמה ןינמ י"פע
,םיירבע םידבעב תוקסוע תונושארה .הרותה תווצמ ג"ירת ךותמ ,השעת-אל
הרענ החפש לש הפוס .םתלואגבו ,םתחפשמ תויוכזב ,םתודבע תולבגמבו
שובלמה ,ןוזמה תויוכזב תוכזלו ,ונבל וא תיבה לעבל אשניהל תירבע
הכהש ימ יבגל ןידה אוהו ,קנחב תומל חצור לש וניד .תוליגרה תושיאהו
םא קר ,ד"ב תתימ בייחש ימ לכ ומכ ,לבא - םמד תכיפש ךות ,וירוה תא
םלשל וילע ,ותלוזל ינפוג קזנ םרוגש ימ .םידע תוחכונב לעפו וב ורתה
ימ .חצר תרומת "םימולשת" ןיא ךא ,(ןיע תחת ןיע) םרגש קזנל םאתהב
.ףיסב ושאר תא םיפרוע ,'א םלצב הרבנ אוה םגש ,ינענכה ודבע תא חצורש
תוירחאה יניד תא ,סנואמו ןוצרמ ,םירמושה יניד תא הגיצמ הרותה
תוירחאה תעיבק םע דחי ,תורפ לש ןתריכש יניד תאו ,תומהב תואולהל
תא לוכאל רוסא .םיינרדומה םהיליבקמלו ,ושאל ,ורובל ,םדא לש ותמהבל
.ותגרהו םדא החגנ יכ לע הגרהנש ,הרפ לש הרשב

דע 2 יפ ותבינג לע םלשל וילע ,בנגש ימ .ךוסכס לכ בשייל לטומ ד"ב לע
ימ ;(ב:בכ) דבעל רכמנ אוה ,ןרקה תא תוחפל םלשל לכוי אל םאו ,5 יפ
ןכ תושעל ץוחנ םא קר לבא ,הליחת וגרהל רתומ ,ונברק תא גורהל לולעש
איצוהל שי ,ןכ-ומכ ;םייחב הפשכמ ריאשהל ןיא .ותמיזמ עוציב תא עונמל
גוהנל שי .םירחא םיהלאל תולוע הלעמ וא ,המהב םע בכושש ימ גרוהל
,םירגו םימותי ,תונמלא לש םשוכרו םהיתושגר יפלכ הרתי-תושיגרב
ןהל ןיאש ,תונמלאשכ םויה םישוע המ - םימשמ הבר םמולשל הגאדהש
תולוכי אל ןהו ,הצילח לבקל ברסמ םלעב חא םא ,דאמ תולבוס ,םידלי
השקתמ אוהשכ ,ול דנדנל אלו ,ינעל תוולהל תדחוימ הוצמ .רחאל ןתחתהל
םהש העשב ,ןוברעכ םהל ינויחה םשוכרב קיזחהל אל .האולהה תא ריזחהל
.התלבק וא תיבר םולשת ךות תעצבתמה האולהל רשקתהל ןיא .ול םיקוקז
לע .טילש ללקל ןיא .התימ בייחתמ 'ה םש תא ללקמה .טפוש ללקל רוסא
.תיאלקחה ותרוצותמ תועיגמה ,תורשעמהו תומורתה תא שירפהל רוכזל םדאה
תא עומשל ןיא .לכאהל היואר הניא ,(הפרט) תיממ םגפ הלש ,המהב
דיעהל ןיא ןכ-ומכ ;ורבח ןידה-לעב רדעהב ,דיחי ןיד לעב לש ויתונעט
.(רמהמו ןלזג -לשמל) אטוח

,בור ידיב לבקהל תבייח ,םדא גרוהל איצוהל תבייחמה ,תיטפשמ הטלחה
םיטפוש תובקעב תכלל ישאר טפוש ןיא .תוחפל םינשב טועימהמ לודגה
ירבח בור .תושפנ ינידב ,תילילשל תיבויחמ ותשיג תא תונשל וא ,םירחא
תוטהל ילב ,ןידב םהיפ-לע תכלל יואר ,ליבקמ דמולמ ףוג וא ,ןירדהנסה
,וביואל וא אטוחל וליפא עייסל םדא בייח .ינע לש ותבוטל ןידה תא
"ר'צנופמ" גימצ תפלחהב ול עייסל םג) ףדועה ואשמ תחת ץבור ורומח רשא
ךמס לע גרוהל םדא איצוהל ןיא .תוניגהב וטפושל ןכו ,(ונוקיתב וא
תא תיבשהל שי .ןידב דחוש לבקל וא תתל רוסא .דבלב תויתביסנ תויאר
קר קספהה ;התוא דובעל םידוהי-אל םידדועמ לבא) תיעיבשה הנשב המדאה
ידוהיה תאו ,(הדנ תוכלה הוושה - לארשי ץרא תמדאל ידוהיה לש סחיב
לע עבשיהל וא ,הרז הדובע ידבוע ידיב עייסל ןיא .(תבשה) יעיבשה םויב
תועובש ,חספ) שדקמל לגרל הילעה יגח תשולש תא גוגחל שי .היפ
,םימייוסמ ןגד ינימ תשמחמ) ץמח לכ תיבהמ קיחרהל שי .(תוכוסו
שי ,הלועל םילעמה ,וירבא תא רשא ,חספה ןברק תטיחש םדוק (וצימחהש
ןיא .שדקמה תיבל איבהל שי המדאה ירוכיב תישאר .גחה לילב דוע תולעהל
םהילע :הרז הדובע ידבוע םע תירב תורכל ןיאו ,בלחו רשב וידחי לשבל
תורכל רוסיא ןיא לבא .לארשיב הבישיה לע וא םהיליספ לע וא רתוול
םיתיעל בותכש ומכ אל -םימלסומה ומכ ,ז"ע םידבוע אלש םיוג םע תירב
.ריאמ ןוכמ לש עובשה תשרפ ףדב

םינשו חבזמ הנב השמ ;וללה םיקוחה לכ תא םמצע לע ולביק לארשי ינב
.תירבה רפס תא ארק השמ .םימלש ובירקה םידוהיה יריעצו ,םידומע רשע
.'ה תווצמ לכ לש ,ןדומיל תא ןהו ,ןתיישע תא ןה םמצע לע ולביק םעה
והיבא ,בדנ ,ןרהא ,אוה .תירב תואכ ,םעה לעו חבזמה לע םד זיתה השמ
וילגר תחתו לארשי יקל-א תא ואריו" ,יניס רהב ולע םינקז םיעבשו
!ותשו ולכא - אלמ ןוחטבבו ,"...רהטל םימשה םצעכו ,ריפסה תנבל השעמכ
םדקומ ןיאו ,יניס רה דמעמ ינפל הרק (אי-א:דכ) הז לכש רבוס י"שר
ירחא תויהל הכירצ ,םוי 40ל ,בי:דכ-ב ,הינשה הילעה לבא ;הרותב רחומו
הרותהש עבוקו ,ריבס אל ושוריפש ,י"שר לע קלוח ן"במר ;יניס רה דמעמ
לבקל ודבל הלע השמ .יניס דמעמ ירחא דכ קרפ לכו ,םיעוריאה רדסכ בותכ ןכ
השמ וא רהה וא) והסכ ןנעהשכ ,יניס רה לע ןכש ה"בקה לש ודוה .הרותה תא
!םוי םיעברא השמ םע 'ה רביד ,כ"חא ;שאבו ןשעב ,םימי השש (:ד אמוי ןייע -

הבשחמל רמוח (ב

לע ,תיקלא תולגתה לש ,חווטה-תוכוראו חווטה-תורצק ,היתועפשה ןהמ
ןייעל ,יניס ירחא דימ ,זא םהל היה רשפא םאה ?התוא הווחה םדאה
תולגתה המוד דציכ ?םימד תוכיפשבו תודלי יותיפב ,םילילא תדובעב
תא הוושה ?םהיניב סחיה והמו ,וללה םיקוחה רדס והמ ?הנותחל תיקלא
רהוסה יתב םע ,ינע בנגל שנועכ ןתינה ,הקיתעה תידוהיה תודבעה גשומ
תלגוסמ החפשמה ןיא רשאכ .תינרדומה תיטארקומדה הרבחה לש םידדובמה
לש היתובוחר םע החפשה דסומ תא הוושה - תיבב הינעו הריעצ הרענב לפטל
תווצמ םג םהב שי ,הלא - םייחרזא םיקוח - םיטפשמ .תינוליחה ביבא-לת
םצעבש ,ךכל תזמורה הדבוע ,םוקמל םדא ןיב תווצמ םגו ,ורבחל םדא ןיב
?וניבא םהרבא הז תא רמא הפיא .םימוחתה ינש ןיב ירמגל דירפהל רשפא יא
- חבזמה יקוח ירחא םיאב םירמושו הדובע יסחי לש םייחרזאה םינידה
אצמיהל - ןירדהנסה - לודגה ןידה תיב לע עודמ ?םהיניב שי רשק הזיא
?הבקנ ןיממ אקווד עודמ ?הרותב תרכזומה הפשכמה יהמ ?שדקמה תיב די-לע
?(בס םיטפשמ ,ךוניחה רפס ;ךליאו א:זס ןירדהנס ןייע) התוא גורהל עודמ

לש םיעוראה ינש רדס רבדב ,ן"במרל י"שר ןיב תקולחמה תובישח המ
"ןיע תחת ןיע" לש ושוריפ םא ?"תורבדה תרשע"ו "םיקלאה תא וזחיו"
ןיע" םאה ?הרותב שרופמב רמאנ רבדה ןיא עודמ ,סנק םולשת תמאב ונה
השינע לש רתויב תינמחרה תיתרבחה הטישה םעפ יא התיה "ןיע תחת
םעפ-יא םידוהיה וגהנ םאה ?(הידועסב הבינגה יניד הוושה) הפיקת לע
,Schreiber לש ורפס האר) ?שנועכ תוינפוג תועיגפ עצבל
,םיגירח םידעצ לע ,Jewish Law and Decision Making
הפצמ 'ה ךיא ?ירבעה טפשמל דוסיה אוה ך"נתה םאה ;(ךליאו 375 'מע
?םידוהיה לאו ך"נתה לא סחיתהל םידוהי םניאש םישנאמ

ןיב לדבהה המ ?םוקמ לכב םהידבועו םילילא לסחל הבוח שי םאה
,עבטב םייוניש םיללוחמ םהינש םא ,ןויבסמ דימא אפור ןיבל לילא-אפור
?תירב תואל םדב שומישה עודמ ?ףושיכב תמא שיה ?ןהב םיצורש תורטמל
,ה"בקה "ילגר" ןהמ ?םימלש תונברק ולעהש םה ,םיריעצה עודמ
אמש וא ,העונתל תסחייתמה ,הרופטמ ונינפל םאה ?"ריפסה תנבל"ל לעמש
?תימוקיה תמאב והשלכ טביה ןיבל ,םדאה ףוגב קלח לכ ןיב רשק םייק
בוט םאה .'ה קרפ ,הריציה רפס ןוגכ ,םייטסימ-םיידוהי םיטסכטב ןייע
רשקה המ ?םדאה לע עיפשהל םייושע םה םאה ?הלא ןיעמ םידומיל דומלל
םיחטשב וניתועידיב קוידה תדמ יהמ ?יתכלה וא יעדמ דומיל ןיבל םניב
'ר ןייע - ?השמ םע דחי ,יניסל ךרדהמ קלח םינהכה וכלה אל עודמ ?הלא
עייסש ,רוחל הרק המ .(בכ-טי תומש) םתושדקתה רבדב ,שריה .ר .ש
הלעשכ ,ןורהא םע ,םעה שארב ראשנו ,(בי:זי תומש) השמ לש וידי תכימתב
תא ליחתה דבעה םאש ,בותכ ג:אכ תומשב ?(די-דכ תומש) יניס רהל השמ
יוטיב עודמ .(דבלב) ופגב תאצל וילע ,(דבלב) ופגב ותורש
ברה לש ורפס האר) !"ופג אלל" תאצל לוכי וניא ירה ?הז דחוימ
דוחייה תרימש תיעב הנודנ םש - םירומיש ליל ,יקספוטונק
.(רחאל דבעושמ םדאהש דועב ,דובכהו

ץראהש ,ןייצמ ץישבייא ןנחוי 'ר ?תבשל הטימשה תנש ןיב רשקה המ
איה דועב ,םינש עבש ךשמ ,המהבהו םדאה וחנשכ ,תותבשה לכ לע תרפכמ
יגח 7 ;312 הוש ,םינש ששל ,הנשב תותבש 52 לש עצוממ !םינש שש תדבוע
תנש ימי רפסמ םג) 354 :דחיב ;42 הוש ,םינש ששל ,הנש לכ לארשי
תלעב המהב תליכא לע 'ה רוסאי עודמ .(הטימש תנש לש הכרוא ,הנבלה
והשימ בשחנ ןמז המכל ?תיתואירב היעב לש הרדעה תורמל ,ינלטק םגפ
םהידיב שי םאה ?הלוגסה 'ה רבד ונשי ,םידוהי םניאש םישנאל םאה ?םותי
,בקעיל ורבד דיגמ" :ז"מק רומזמ 'ר) ?טלחומ יפוא תלעב תיטפשמ תכרעמ
,םועדי לב םיטפשמו ,יוג לכל ןכ השע אל ;לארשיל ויטפשמו ויקוח
לש םהיקוח ,ן"במר יפל ;ךכל שריה ברה לש וירבדו ,"ה-יוללה
םג ,טעמ דוע ,ילוא - ונלש טפשמ ןשוח לע םיססובמ תויהל םיבייח םיוג
,בוט הז םאה ,(םייח ץפח תבישימ "ןידי ,ןידי" תכימס ולבקי חנ ינב
םתפישחל ,בחרנ םוקמ םינתונו ,בר ףסכ םיאיצומ םיילארשי םינואיזומש
םידוהי לש םתבוגת תויהל הכירצ המ ?םילילא תדובעל םידירש לש םתגצהו
?םינבלצה תוברת לש הלא ןיעכ םידירשל

וללה תולאשל תודחא תושיג (ג

רה תולגרמלו םירצמב עריאש יפכ ,ןיעל הארנה רבד איה תיקלא תולגתה
לאקזחי לבא ;לוק קר - 'ה לש הנומת וא הרוצ םוש ילב לבא ,יניס
תרכה תמועל .םהיתונויזחב 'לוכו ,דובכה אסכ ,םיכאלמ ואר והיעשיו
תעפשה ,םישוחב רישי שומיש אלל ,השוחתהו הבשחמה תועצמאב םיקלאה
גופתש ירחא לבא .יתד "איש" הבר תובהלתה איה רצקה חווטל תולגתהה
אל ירהש ,היהש המל תולגתהה תא הוחש םדאה רזוח ,וז תינושאר תובהלתה
לכב תזכרתמה ,ותוגהנתהו תימוימויה ותבשחמ תואיצמב יוניש לכ וב לח
.דחי םג תינוציחהו תימינפה ,תואיצמה לש טרפ

תשגומה ,הנושאר הנמ לאכ ,הרותה לש הז םיקוח רחבמ לא סחייתהל רשפא
םיאב ,ןאכ םיאבומה הרותה יקוח ךכ :תירקיעה הנמל ןובאתה תא ריבגהל
תא וילע לבקמ אוהש ינפל ,הרותה לש תטרופמה תעמשמל ידוהיה תא ליגרהל
,תורומחו תולק תווצמ לש תואמגוד רייגתהל שקבמל םינתונ ,ןכ ומכ .לכה
םירייגתמ תניחבב היה ידוהיה םעה לכ .לכה תא ותוא םידמלמש ינפל
ךרד תא שטנש ימ וליפא ;תונברוק תברקהו הליבט ,הלימ ורבעו ,יניסב
Toeffler האר - הגרדהב קר הילא בושל ותוא דדועמ ם"במרה ,הרותה
.Future Shock,

תא תחקל ידכ ,ותוא וגרהי םיתשלפהש הפיצ אוהש ,ךלמיבאל רמא םהרבא
םיקלא תארי ןיא" ירהש ,"הרואנהו תינרדומה םתוברת" תורמל ,ותשא
םדא ,םיקלא םלצ לע ססובמ תויהל בייח רסומה ;(אי:טי 'רב) "הזה םוקמב
הנמא לש החוכב ןיא ירהש ,ה"בקה לש ותגהנהב דכולמו יתילכת םלועב יחה
הובגה ןידה-תיב בייח ,ןכ-לע .םדאבש יארפה תא ןסרל הדבל תיתרבח
תוימהבה תא םש םיבירקמש ,שודק יכה םוקמה ,שדקמה תיב די לע ןוכשל
.חבזמה לע תונברק תברקה י"ע ,'הל םדאבש

רתוי םישנ קר --הפשכממ תוחפ אל ,םשא תויהל לולע (רכז ןיממ) ףשכמ
.הז םוחתב תואצמנ

ןדבאל םרגש ימש ,תיטפשמ-אל השוחת םג עיבהל לוכי ןיע תחת ןיע
וילע ;קוחה י"פע ףסכ םלישש רחאל םג ,םשא שיגרהל ךישמי םדא לש וניע
ןעמל המרתה י"ע העבהל תנתינ תאז השוחת ;ןיע "בייח" אוהש שיגרהל
הרותו ,ילאיצנטסיזקאה דמימ תא תפקשמ בתכבש הרות ילוא .'דכו םירוועה
.(ק'ציוולוס .י בר) תוקיודמ תוכלהל דיחיה רוקמה ,יתכלהה דמימה הפ לעבש
אב אבא ,בושח ץפח רבוש דלישכ .םאו בא ומכ ,לארשיו 'ה ,פ"בשתו כ"בשת
;ותוא תענומו העיפומ אמא םואתפ ,הנורחא הקדב .תויניצר תוכמ ול תתל
אל אוה - !דוע הז תא תושעל אלש רהזי ,םתסה ןימו דואמ להבנ דליה
תמאב םעפ ףא בשח אל אבאו ,וירוה י"ע ,שארמ ןנכותמ היה הז לכש עדוי
םא לבא ;"ןיע תחת ןיע" :םייאמ ,"אבא" ,בתכבש הרות ךכ .תוכמ ול תתל
קרש ול הדיגמו תברעתמ ,הפ לעבש הרות ,אמאה ,עמוש אל ,דליה ,ידוהיה
.(תוכמ ףוס האר ;רהז) !ףסכ םלשי

םיכירצו ,תווצמה תעמשמ ולבק אלש ,םיוגה ליבשב םג בתכנ כ"בשת ילוא
דבלב לארשי תלחנ פ"בשת לבא ;תיתרבח תוביצי לע רומשל םירומח םישנוע
ךכ-לכ םישנוע םיכירצ אל ןכלו ,תווצמ ג"ירת תא םהילע ולביקש ,איה
.םיבנוג םידי םיחתוח ,תידועסה ברעב .םתרבח לע רומשל ידכ ,םירומח
תעשב םישנא הברה םיעגפנו םיתמ אלו ,םש םיבנוג אלש טעמכ ,הזמ האצותכ
וא ךלמה לע זא ,הכלהה תא םירמוש אלו ,םירדרדתמ םג םידוהישכ .הבינג
הרבח םייקל ידכ ,הליגרה הכלהל ץוחמ ,םימוד םיעצמא טוקנל הלשממה
.לארשי יעשופל ילוכו םירביא וכתח םייניבה ימי ינייד ךכ - הביצי

,םיקלאה לש עבטה יקוח לש הרפה וניה ףושיכהש עבוק ךוניחה רפס
תיבויח האצותה ןכ םא אלא ,םברעל םיכירצ ןיאש םירבד בוריע ידי-לע
יקוח יפ-לע ךלוהכ עדמה תא תוארל רשפא ךכ .האופרב ןוגכ ,תדמתמ הרוצב
לשו הלבק ישנא לש (םתוא םינגמ בורלש) םהישעמ תא קידצהל רשפאו ,עבטה
תאזו - תואצות גישהל תוקיטסימבו תועמקב םישמתשמה ,םיידיסח םינבר
ןידמע בקעי 'ר לש ויתונעט האר) וחילצי םא - תיבויחה םתרטמ לשב
תליגמ" ונמויב ,תואתבשב ותוא םישאהש ,ץישבייא ןתנוי 'ר דגנ
םייחה לכל תוביוחמ למסל וב שי תירב תואל םד.(.פ.ו.ת-מ $20 ,"רפס
.םיקלאה םלצ ,ישונאה לאיצנטופה חותיפ חבזמ לע ימהבה ףחדה תברקהו

יפל .(ה:דכ) "י"ב ירענ" י"ע ואבוה ,הבורמ הדובע םישרודה ,םימלש
לש םעט ומעט" אלש ,םילותבה וא םיריעצה םירוחבה רבדה שוריפ ,ן"במר
ףאושו ףוגה תואנה תא בהוא וניא אוה ירהש ,יבקע ן"במרה ךכב ."אטח
.תוינפוג תואנהבש השודקב ןיחבמה ,י"שר תמועל - ןהמ טלמהל דימת
עובקל שיש דמולו ,האנהכ היתשהו הליכאה תא ןיבמ ןכא ן"במר ,םלוא
.ט:א הבר ש"השו ,אי:דכ קרפמ - הרותה םויס םע הווצמ תדועס
,בהזה לגע השעמל דגנתהשכ חצרנ ,הירוטסיהה תמנ לעמ םלענה ,רוח
.ןודנב וישעמ בצק תא טאיש ןרהאל םרגו

ןיבל םדאה ןיב תיגולוכיספה הציחמה ,ק'ציבולוס .ב .י ברה יפל
םינפ דמוע אוה ,םתייתמ םדאהו םיתמ וירוה רשאכ ;וירוה ייח הניה תומה
דימת ראשנ אוה .הז רבשמ לע םלועל רבגתמ וניאו ,תומה םע םינפ לא
.וירוה לע וב ערקש דגבה תא ןקתל רוסא ,הזל למסכ .ותומתיב

.וכ-הכ:גלו בכ-ח:דל הימרי - הרטפהה (ד

םעל 'ה ןיב םישרמה תירבה שודיח תעב ,רוא לש ץוצינ םילגמ הלא םיקוספ
וניקוח תא םייקל םיבייחתמ לארשי ינב .ךלמה והיקדצ ימיב ,לארשי
רבעשל םידבע ;הז תא הז דבעשל אלש ,םירצממ םתאצב ווטצנש ,םינושארה
ורזח םידוהיה ,םישרמה סקטה תורמל .רבעשל םהינודא תא םיקחמ םימעפל
הז 'ה לוליחש הזח איבנה .םיררחושמה םהידבע תא ודבעשו םכרדל רהמ
תיטילופהו תיתדה תוגיהנמה .בערו ,הפיגמ ,ברח ךרד ןברוחל בורקב איבי
תופועו ,םהירשו םהיכלמ תא שובכת לבב .הדימ ותואב םיבייח םהינש -
תורמל .הממשל היהת הדוהיו ףרשית םילשורי .םתולבנ תא ועלבי תויחו
רוזחי לארשיו ,םלועה ףוס דע דומעת דודו לארשי םע ותירבש רמא 'ה ,לכה
?הלכ רויפיפאל אצמיו - תושונאה תא לאגיו דמלי םשמו ,לארשי תנידמל

ירבע טפשמ לע (ה

(Principles of Jewish Law) ל"ז סיטיוויל לדנמ בר
הרות ןיבו ,םייחו הכלה ןיב םיסחיה תכרעמ תא ראתמ
השעמו הנווכ ,טפשמ ןיב םיסחי הארמ אוה .הפ לעבש הרותו בתכבש
תרוסמה לע תופקתה .וננמז דע ותליחתמ ,םיארנ ינברה טפשמה-תרותב
תינרדומ היגולונכט ,םימרופר ,הלכשה ,תודיסח תוללוכ היתובוגתו
הכלההש ןימאמ אוה .לארשי תנידמ תמקהו ,תונויצ ,םזינימפ ,האופרו
לש תונתשמה היתוביסנל הענכנ ,תםיוסמ הדימב ,םגו השיגר התיה
;םיינרדומ םיסקודוטרוא יפל ,הכלהה לש תולובגה ךותב תאז .םידוהיה
םה ,הכלהה ךותב תוימינפ תוביטינרטלאו תינבומ תושימגמ םימלעתמש הלא
"םיסקודוטרוא" םמצע תא םינכמ םהש תורמל ,תרוסמ ירמוש תמאב אל
.םירורב אלו םיידוהי-אל םיגשומ ,"םיסקודוטרוא-ארטלוא" וא םייתימא
תעדלו ,רבעב הכלהה תוחתפתהל םישיגר תויהל םיכירצ וננמזב הכלה יקסופ
תא רוגסל םהל רוסא ;הזה ןמזב תואיצמו הבשחמה רואל הז תא שרפל ךיא
תויתכלהה םיתוטלחהב תיפוסוליפ הריקחמו ןילוח לש עדימ םהישאר
תולתל וא תונשל וליפא םילוכי ,םיטוידה אל ,םילודג םימכח ;246-7)
.(ד ,םיטפוש לע וניפד האר - םתרטמ תא ותרשי ךכב םא ,םיקוח

םיסקודוטרוא-אלו םיינוליח םידוהי םע הלועפ ףותישב ןימאה סיטיוויל
היה אוה .םהיתועדל הפירח תודגנתה תורמל ,םהינשל םיבושחש םירבדב
דועו ,תונקת תנקתה לש תורשפאל עינהל םילוכיש ,הכלהל םתובוגתל בישקמ
לטבל הלוכי תאזכש היסקודוטרוא .תוימיטיגל תושירדל תויבויח תובוגת
.הרותה דוחיו תוקולאב תורפוכש ,תויתרוסמ-אל תושיגל ךרוצה בור תא
םירבג) הקירמא ןופצמ םימרופרו ,םיביטברסנוק ,םיסקודוטרוא םינבר ןכל
םניא םידרחהש םוקמב) לתוכב דחיב םיללפתמו ,םידקור ,םירש (םישנו
תודחאה תדוקנב םתוא דחאמ Israel Bonds-ל םיפתושמה םהיצמאמ ;(!םיאור
,רפוס םתחה תשיג החד סיטיוויל .(יקסבטס .ד בר) יברעמה לתוכה - ונלש
תודהיה לש תינומה החנזהל האיבה וז השיג ;הרותה ןמ רוסא "שדח" לכש
תא םישידקמש ירחא רתומ הז לבא ;23:9 ארקיו יפל רוסא תמאב שדח ןגד)
ינפל ןשוימהו ןשיה קוליסב ונתוא ךרב 'ה ןכל ;רמועה ןברוק ךרד הז
'ןימי'ב םייתד םיגיהנמ הברהש ןעוט סיטיוויל .(26:10 ארקיו-ב שדחה
המילג לש תמיוסמ הרוצ םישרוד וליפאו ,ןכות אלו הרוצ לע שגד םימש
!(9) תויתד לש למסכ עבוכו

לע ןקות םא - םלועה לכל יתכלה םגד היהי ילארשי גהונש עיצמ סיטיוויל
ירבעה טפשמב םיקש חתמה .הפי ביגמו שיגר אוהש ,ןוילע ינבר ןיד תיב ידי
םיכירצ ונא .בטיה רכומ אוה ,הנתשנהו ראשנה ןיב ,תוינמז-לעו תוינמז ןיב
חיש-ודל םיסחיתמש שי .(קוק .י .א בר) שדחה שודיק ךות ןשיה תא שדחל
,הידיסח ייחב תיזכרמ העפשה ראשיהל חילצת םא ,תדה" - יטמגרפ רבדכ
;התוביציו ,התויחצנ ,התשורי ,היתורוסמ ,רבעב הישרש תא שיגדהל הכירצ
,הלש תויטנוולרה תדיבא דגנ המצע תא רומשל הכירצ איה ,תינמז-וב ,לבא
.התעפשה תא דבאת םג איה ,הדבאת איה םא יכ

,ק'ציבולוס .ב .י ברה יבתכמ םיעטק ךינפל
.ברה ירמאמל שדקומה ,(1978 םורדה) "דחוימ ץבוק" ךותמ ,"הכלהה שיא"מ

םשמ םתשקבו

תרתוסמ הבהאו היולג הכלה (1

.א

,הכלמה תבשו ,םי יתאפב שא תיצי יכ ,ישישה םוי לש םיברעה ןיב שמש
ריש ילילצ ;תטהול העיקש ידרו ךותמ עיפות יכ ,הדוסחו האנ ,הגונע
.החונמו טקשה תולשב ףטעתמו שדקתמ ,רהטימ םלוע ללחב ומרזי םירישה

,דודה רדנ םלוע תבהא .הבבל ריחב לא ,שמשה תפוזש ,תימלושה ההמכ
האמצ ;הנמאנה היערה לא דודה עגעגתמ .ותמת-ותנויל ,םינשושב העורה
.הילא ושפנ

איה המיכשמ .רהס ימוסק ,םירווח תולילב תומוחה ןיב םישנב הפיה תבבוס
דידי לע איה תרזחמ .רוא יפוקשו םיללט יבוטר ,םיננער םירקבב םימרכל
תלוח .םיכרחה ןיב ץיצמ ,תואובמה ןמ חיגשמ ,םיללצה ןיב דמועה השפנ
היערה תא דודה בזעה .ונאצמת אלו ונשקבת .שקבת הגוז ןב תא ,איה הבהא
?דעל הנממ דרפיו היתולולכ תביח חכשה ?חצנל הנחכשיו

.הלכ ותוחא תארקל תועבגה לע ץפקמ ,םירהה לע ,םיניעה הפי ,םלעה גלדמ
הכשמ אוה .הגרדמה רתסבו עלסה יוגחב תפנכתמה תימלושה ירחא אוה קלוד
תב לא אוה ברקתמ .ודוקיב ףסכנו דודה גרוע .דימת ודגננ הנקוידו ,דסח
וז העשב ; האב השיגפה תעש .הדמע שגפנ וניאו ,םיריהמ םידעצב וגוז
.רוצה יקיקנב אבחנו רוחא גוסנ דודה

םירע יפונ ןיב יובח ,אוה רש - "םינוי ךינע הפי ךנה יתיער הפי ךנה"
דאמ הילא אוה בורק .הארנ וניאו התוא אוה האור .םינויאג ,םימודק
.ץק ןיא קחרמ הנממ אוה קוחר םגו ,דאמ

היערה תלחלחתמ .לחנה יבא ןיבמ איה הנוע - "םיענ ףא ידוד הפי ךנה"
יעורז ,םיטקש םיקפאמ אוה ףשחי ילוא :םעופ בלה .דודה תארקל הצרו
םידעצ שחר איה תעמוש ? םימרכה יליבשב התמועל חנצי ילוא ? תוהוגנ
,דקשה ץני םש רשא םינובה תוליסמבו לחנה יבא ןיב ,םיקמעב ,םירהב
דהה גגומתמ םואתפ .וינפ תא לבקל תאצויו איה תרענתמ .םינומרה וחרפי
דסח ; הנבהאי בהא .רוא תלובש יפצומ םיקחרמבו םיפוקש םיללחב םלענו
אל וגוז תב תא .הילע שישי הלכ לע ןתח שושמכ .רכזי םלועל הירוענ
,םושיגל הנותנ הבהאה ןיא תאז לכבו .הדיב ןתנ אל תותירכ רפסו שריג
איהש העשב הנממ חרבי הז המל ?עודמ .אלמ םויק ינב םיפוסיכה ןיא
?גרח תמעפנו םיעוגעג תפורט איה יכ האריו טיבי אל המל ?וירחא תקלוד
? יתאבו ירדנ יתמלש יכ יארו ךיניע יאש הל רמאי אל המל


םילתפתמ םישיבכב ,העבגל העבגמו רהל רהמ הידודנמ התיבה היערה האב
תרעס הלוכ .אבי יכ הניחת הלוכ ,הכורד הלוכ .תולקלקע תוחראבו
ךלה הפיא" :הלאש הלוכ .הלק השוא לכל הבשקה הלוכ .וילא םיפוסיכ
הבהא תלוח יכ ,ול ודיגת המ ידוד תא ואצמת יכ" השקב הלוכ ."ידוד
.הלבסו התודידבב ,הנוגיב איה תחפיתמ ."ינא

שחלב שחולו ותדומח חתפ לע אוה קפוד ,לפא ליל יכבנמ דודה הלוע םאתפ
יתוצווק ,לט אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתיער יתוחא יל יחתפ" :םינומא
ךיוואמ ;ןוזחה תא יתאלמ ,יתרמש יתפש אצומ ,יתאב הנה ."הליל יסיסר
;יננה ךירוענ ףולא ;ךילא יתפסכנ ףסכנ ;אושל ויה אל ךיעוגעג ;ומשגתנ
.ידרפת אל ינממו יכלת ירחא

חדוק דודה לוק .הדוד לש םינדע לוקל הבישקמו התנשמ היערה הרועינ
.דחי הדמחו דוה ,םסק אוה עפוש .םימודיק שא הב קילדמו השפנב

ךושח ליל תורירק .הדודל חותפלו הבכשמ לעמ תדרל היערה תנאממ כ"פעא
ורסאו הנוצר תא וקתיש דחי םג דחפו תולצע ,הטימרת תופיע ,בכוכו רהס
אלה ?הדודל חותפלו לוענמה תא טיסהל ברסת עודמ .םיטיהרב הילגר תא
ךרד ירבוע לכ הלאש וילע ,הפדר וירחא ירה ?תולילו םימי השקב ותוא
המ ?ףוגו חור ירוסי ,ןובלע הלבס ונעמלו םילשורי תונב תא העיבשהו
וישכע אקווד תודומלגה ןיפוק לטנ תחת ףדנתנ ףוסיכ שגר לכ םאה ?הרק
יעבש םימיב היערה לש החור תא םיעפהש םלענה חוכה םאה ?עיפוה דודהשכ
דודה ימעפו ,העיגה הדיקפ תעשכ ךכש הדרחו היפצ םיאלמ תולילו םידודנ
?דוע הב תררועתמ השירד ןיאו לחלחמ ץפח ןיא םאה ?הלהא ףס לע ועמשנ
?לכה םדנ ףלח ,תודפו הלואג תעב ,םושיגו יולימ תעשב ,וישכע םאה
- "?םפנטא הכיא ,ילגר תא יתצחר ?הנשבלא הככיא ,יתנתכ תא יתטשפ"
.ןועגש תושידאב איה הנוע

תופכ לע רומ תופטונ הידי ,הלק העש ירחא הבכשמ לעמ היערה תצפוק
;םעפה דוע הנבול םיפוסיכה תבהלש .הדודל הלהא תא איה תחתופ .לוענמה
בחרי םגו דחפי הבבל .הבש השפנ תודח .הרעתסנ התבהא .שדוחמ החור
ידודל חתפל יבכשממ יתמק" .ונניא דודה לבא תחתפנ תלדה .הדוד תארקל
!"רבע ,קמח ידודו


המ - הזכ םיעושעש קחשמ ?תושחלתמו ינש תופטועה םילשורי תונב תוהמת
לע םיאלפ םולח םימלוחו ןנוצ ליל תילולפאב תומוחה ירמוש םימנ ?וביט
,הנממ חרובו םימלוע תביח ותיערל חיטבהש ,הבהאה יוור ,דמחנה דודה
.וינפמ תטלמנו השפנ ריחב תא תשקבמה ,תוגירעה תרוכש ,בידנ תב לעו
םגו ארוקה םה םיכובנ ?םביט המ - תבהאתמ הלכ ,רתתסמו עגעגתמ דוד
:םילאושו לוחו שדוק לש תושמשה ןיב תכשח םעו המח ימודמד םע עמושה
,הבזכאו תוחיתמ לש ,החירבו הציר לש ,הייחדו בוביל לש םילולעת קחשמ
?ושוריפ המ - םלעהו יוליג לש ,רתסהו שופיח לש

יאקתפרהו זעונ םג לבא הנושמ גרח ךותמו ,וזכ תילסכודרפ הבהא ךותמ
תבש - הלכ תארקל תאצל דודה תא גנוע יארוקו תבש ירמוש םינימזמ הזכ
לא ואיבהלו הלעבל תרטע תויהל דודה תקיפדל תונעהל היערה תאו - הכלמה
?ושגפיה !החלצהבו החמשב ,םולשב הלהא


."םישדק שדוק אוה םירישה רישו שדוק םירישה לכ" :הרמאו הכלהה האב
רתויהו הרדהנ רתויה תיטנוא-תיהל-אה הקיטקלאידה ריש אוה םירישה ריש
.טרפב היהל-א רישו המואה רישו ללכב הרצוי רישו הריציה ריש אוה .ההימתמ

ריחב לא ,רוכעו לפש םויק תב - הריציה - שמשה תפוזש תימלושה ההמכ
.םיהל-אה - הבבל

.ותריצי-ותיער תא רצויה-דודה בהוא

.יח לכ תמשנ תא םימלועה יח בשיו ותריצי בבל תא רוצה דכל

רוצה תא הריציה הבבל .הנחנזי אלו הנשטי אל יכ הריציל רוצה עבשנ
דחאב ףוס ןיאה תא תויפוסה הבבל .חצנה ינפ לע תופקשנה היניעמ תחאב
.הראווצמ קנע

.לצב רתסב ןנולתי תאז לכבו ותאירב תא ארובה בהוא

!חתפת אל הלהא תותלד תא כ"פעאו האירבה הוואתמ


Back to the home page.