םיבצנ
ב:ל-ט:טכ םירבד

ךליו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


לכל הבוט הנש תכרבב :םיבצנ תשרפ :ןכות
.םיבצנ תשרפ לש עקרה (א
.תולאש (ב
.תוירשפא תובושת (ג
.הרטפהה (ה .השרפה תריקס (ד


םיבצינ תשרפ לש עקרה (א

,םכיקל-א 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצנ םתא" :םילימב הליחתמ וניתשרפ
,ךינחמ ברקב רשא ךרגו םכישנ ,םכפט ;לארשי שיא לכ ,םכיטבש םכישאר
'ה רשא ,ותלאבו ךיקל-א 'ה תירבב ךדבעל .ךמימ באוש דע ךיצע בטוחמ
ךל היהי אוהו .םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל .םויה ךמע תרוכ םכיקלא
.בקעילו קחציל םהרבאל ,ךיתובאל עבשנ רשאכו ,ךל רביד רשאכ ,םיקל-אל
רשא תא יכ ,תאזה הלאה תאו תאזה תירבה תא תרוכ יכנא םכדבל םכתא אלו
".םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו וניקל-א 'ה ינפל םויה דמוע ונמע הפ ונשי


תולאש .ב

תמדוקה תירבל הפיסומ וז תירב קוידב המ ריבסהל םיפאוש םישרפמה
עודמו ,"םויה" הלמה תשגדומ עודמ ,(ח-ג :דכ תומש) ברוחב התרכנש
רבכ המייתסנ הרואכל רשא ,תירבה תא (די-ט:טכ) ןאכ הכישממ הרותה
תאבה ירחא ,(טס:חכ) "...תירבה ירבד הלא" :םילימב רבעש עובשה תשרפב
.הרותה תרימשב תויולתה תוללקהו תוכרבה


תוירשפא תובושת .ג

לש יתגרדהה ךילהתה תמלשה ירחא התרכנ וז תירבש עבוק ן"במרה
יניד תאבהב ,רבעש עובשה תשרפב םייתסנש ךילהת ,השוריפו הרותה ןתמ
תא הנייצ ,תורבדה תרשע לש ,יניסב הנושארה תירבה .תרושעמהו םירוכיבה
תא .רבדמה יאטח ראשו לגעה אטח תעב תינמז קספוהש ךילהת ,הלבקה תישאר
תמלשה לש הזה לודגה ךשוממה םויל ןווכמ - שרפמ אוה ,"םויה" הלמה
.הרותה שוריפ

הזה ןורחאה םויל תנווכמ ונתשרפב "םויה" הלמהש ,ןייצמ י"שר
ה"בקה לא םעה תא ברקל ןורחא ןוילע ץמאמ השוע אוהשכ ,ונבר השמ ייחב
תאו םעה תודלות תא רקוס אוה ,תיתרישו תיטמרד הרוצב .ותרות לאו
הדועיל הלוכ תושונאה תא איבהל ה"בקה ידיב יעצמאכ ,לודגה ודיתע
םעה קיפיש ידכ ,ןורחאה ומוי והזש בושו בוש םעל ריכזמ אוה .יחישמה
תירב תתירכ סכט היה ילואש רובס ן"במרה .רתויש המכ ונממ
הסחייתה וז תירבש ,ןעוט לאנברבאה .ברוחב דמעמל המוד ,וישכע
תא הנייצ תירבהש רבוס ונרופס וליאו ,תחטבומה ץראל דחוימב
.(תימואל תירב) ץראל ותסינכ ףס לע ,םעל לארשי לש ותרתכה

,תידדהה-םתוברע ,םתוירחא תא תנייצמ "םיבצנ"ש רמוא םייחה רוא
םצעבש תירבל ףסונ טביה הפיסומ ונתשרפש ףיסומ אוה .לארשי םע ללכ לש
םש ואבוהש תוללקהו תוכרבה .(טס:חכ) אובת יכ תשרפב רבכ התרכנ
תנייצמ תירבה לע וז תפסות .התרימש-יאל וא ,הרותה תרימשל תוסחייתמ
וילעו ,םידוהיה רתי לכל םא יכ ,ומצעל קר אל יארחא אוה ידוהי לכש
םהישעמב האור ןכא ינרדומה ינוליחה .הורמשיו הרות ודמליש ךכל גואדל
הרישיה םתעפשהב ןיחבמ וניא םא ,ותלוזל עגונ וניאש רבד םירחא לש
רשאל עגונה לכב עירכמ םרוג םדא לכ לש וישעמב האור תודהיה .וילע
חדוקה לש הזל בצמה תא הושה יאחוי-רב ןועמש 'ר .'ה לש ומלועב הרקי
קר חדוק אוה רוחה תאש אוה בישה ,ורבח החמשכ :הריסה תיתחתב רוח
!!!הריסה לש ולש והצקב

ידוהי לכ ידיב עייסל תוסנל אוה בייח ,םיברה תושרב ידוהי לכש דועב
רתוי הלשממה שארלש ,רורב ;תוירחא התוא ידוהי לכל אל ,רפתשהל רחא
ותלשממ שארל ריכזהל לוכי ל"נהש תורמל ,תובוחרה אטאטמל רשאמ העפשה
תא ,םיטבשה ישאר תא הרותה תמשור ןכ-לע !חפב ותלוספ תא ךילשהל וילעש
.לארשי שיא לכ הריכזמ איהש ינפל ,דרוי רדסב םירטושה תאו םינקזה
,ונרופסו םייחה רוא תעדל - סחייתמ ,"ךרגו ,םכישנ ,םכפט" ,אבה קוספב
תוחפה ,ודמלל שיש ימל רתוי - םידליו םישנ לש םתוישיא תא הוושמה
.(!!תמשנו בקעי תיב ,הללכמ הושה) םיברב עיפשהל יארחא

ודימתי ויאצאצש חיטבהל ,םיאבה תורודה יפלכ תוירחא םדאל ,וזמ הרתי
,עובקל זעמ ן"במרה - "םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו" ,'ה לש ותוחילשב
תרקדזמה הלאשה .וב ודימתי וינב םג ,בוט ינחור בצמב ידוהיה םא יכ
םידלי (ושע תמועל הקברו קחצי ,לשמל) םיבר םיקידצל שיש ,איה ןיעל
,תומשנ לוגלג לש תויטסמ תורותל סחייתמ ן"במרה !ךרדהמ םיטוסה
בוביסל םיפוג ךות לא תודלונ תותוחנ תומשנשכ ,וז הדבוע ריבסהל ידכ
הנידומד ןואילל ,סיקסירקל ,ובלאל ,ג"סרל השק וז הבושת ;ינש
לנברבא) תידוהי-אל תוטש איה תומשנה לוגלג תרותש םירובסה ,םירחאלו
דומיל ריתה אוה ,ןכל - !ותוא וליגש םינוויל הדוהו לוגלגב ןימאה
(.תידוהיה תיתימאה הלבקה תרות דומיל לע רסא אוהש תורמל ,לוגלגה
אלש ףא ,ינרות דוס לוגלגב ואר ,תודיסחהו ,י"ראה ויתובקעבו ,רהוזה
לוגלגה תרות תא םיללושש ולא ;(פ"עבש הרותב וא בתכבש הרותב רכזנ
ופוסב הרומש וידליל לבא ,ותלוכי לככ לדתשהל םדאה לעש ,הארנכ םירבוס
ויאצאצל הרקי רשאל הגאדהו ,דיתעב וז תודקמתה .תישפח הריחב רבד לש
שיגדמ אמוחנת שרדמ .איה תדחוימ תיחישמ-תידוהי העפות ,םדא לש
ויה תושפנה לכ ירהש ,דלונ םרטש ימ לכל םג תעגונ ןאכ התרכנש תירבהש
.'ה םע התרכנש תירוקמה תירבה ןמזב ,יניסב

וז הדבוע ריבסהל הסנמ ,טסילנויצר ללכ ךרדב אוהש ,לאנברבא
תורחהמ ונהנש ,םימדוקה תורודה לש םתבוחל תוירחאה גשומ תועצמאב
(האיציל רכז ןניה תווצמה) םירצמ תאיציב ה"בקה י"ע הקנעוהש תימשגה
ירהש ,תיטפשמ הניחבמ השק הז גשומ .יניסבש תולגתההמ המשנה חותיפו
טרפ ,םהל ומדקש תורודה לש םהיתובוחל םיברע םיאצאצה ןיא ירבעה טפשמב
םינהנ םדוע םהש ,ותנווכש ןכתיי .ןובזע לש תויעב בושיי לש הרקמל
םהילע ןכ-לעו ,ידוהיה לש ותוישיאב תותורחה ,ה"בקה לש הלא תונתממ
םלוע תפקשהל הז ןויער ביחרה ק'ציבולוס ברה .ריחמה תא םלשל
,תינימ האנה ןייצמ אוה ,אמגודכ .וריחמ רבד לכלש ,תיללכ תידוהי
האנ הרופטמכ וב שמתשמ םירישה ריש ףא ,אברדא ;הרותב תרסאנ הניאש
אוהש ,הריחמ הל םג ,םלוא ;לארשיל ה"בקה ןיב סחיה רואיתל
,םידלי לודיגו תאבה לש הדבכה תוירחאהו המישמה :התאנהל ינויצרופורפ
.םייעבט םייח יח םדאהש יאנתב

,םדאה ןמ תובגל םוי לכב אב יאבגה ,'הל ויתובוח תא םלשמ אל והשימ םא
תובא) תוומה ירחא 'הל ויתובוחמ חורבל ןיא םג ;עדוי אל אוהש ףא
,ףסונ רסמל האיבמ הנשה שארל וז השרפ לש תינמזה התברק .(טכ-ד,כ:ג
תונחבה תומלענ ,טפשמל "'ה ינפל" ונלוכ ונדמעב :הלא םיקוספמ אצויה
חרכהב ץמאמ 'ה ןיא ירהש ,'וכו םירטוש ,םינקז ,םיטבשה ישאר ,תוידמעמ
והימו לודג והימ הלאשב עירכהל ,םיצמאמ התומת ינבש הדימה-ינק תא
.(ב:ג הבושת תוכלה ,ם"במר) עשר וא קידצ תמאב ימ עדוי ה"בקה קר .לפש


םיבצנ תשרפ תריקס .ד

,תוירסומ-יאלו םילילא תדובעל ידוהיה םעה תוינפ ינפמ הרותה הריהזמ התע
קלח אמש ששחה תא הלעמ איה ;ירומאהו ירצמה תויוברתל ותופשחיה זאמ
ךא ,םילילא תדובע רתסב םידבוע ,(ן"במר) טבש ידכ דע וליפא ,םידוהיהמ
םידבוע םניאש םישנא םג שי .בורה תבוגתל ששחמ ,וז םתנומא תא םיריתסמ
,הנעלו שאר הרופ שרוש דיתעבוידלי ווהי םרב - ךכל םתייטנ תורמל ,ז"ע
וליכשה וידליש הרוהה לש תילילשה ותנומא תא םהידלי ושממי רשאכ
המ תא םירגבתמ םיריעצ לש םתוגהנתה תמלגמ ,תובורק םיתיעל .הב ןיחבהל
.םיינוציח םימרוג לשב ,ךכמ םיעתרנ ךא ,תושעל םיפידעמ ויה םהירוהש
היהי ,רתסב תויתד תוקיפס ול שיש ,לודג בר לש ונבש אוה ךיישה ןמ
"הבישיה" תא ארק) יולגב ויבא תוקיפס תא עיבמש תודהיל רוספורפ ףוסב
;שיא ןוזחה לש וייח רופיסו ,וזכ הבישי שאר לש רופיס ,דרג םייח לש
רפסה תא ארק אוה םא קי'צייבולוס .ב .י ברה תא יתלאש רשאכ
הנע אוה ,ויניעב ןח אצמ רפסה םא ותוא יתלאששכ ;בויחל הנע אוה ,הזה
לש יתימא רואת אוה רפסהש ןוויכמ ,הלאשה וז ןיא בוהאל אל וא בוהאלש
השא לש התבש אוה ךיישה ןמ םג .(המחלמה ינפל אתילב םייתדה םייחה
,תובהלתהו תושגר רסח לבא ,םכחו בוט לעב הל שיש ,דאמ השיגרו תיטנמור
.תובהלתהו שגר ,המזירק אלמ לבא ,תוירחא-ו ךרע-רסח שיאב בהאתת

תוכזב ולצניש ןובשח ךותמ תוכרבה ןמ ןהו תוללקה ןמ ןה ומלעתיש שי
ללובתהלו תידוהיה תוחילשהמ רושנל הנווכ ךותמ וא ,הלוכ הליהקה
יסונא תא הושה) הזכ םדאב אקווד רעבת ה"בקה לש ותמח .תורז תויוברתב
,ןייצמ ן"במרה .('וכו םיללובתמה הילתיאו הינמרג ידוהי תא ,דרפס
רבגומ ןובאת דילומ ,תוצוחנ-יתלבו תוקדצומ-יתלב ,תולק תוואת קופיסש
הפיאש ,ללכ םייוצר ויה אל ,םירחא םיאנתב ,רשא םירבד רחא שופיחו
רשאכ תותוועמ תואנהל תורכמתה - ךילהתה ףוס ;תושדח תוקתרמ תויוחל
.תומזגומ תוואת קופיס ידכ ןהב ןיא תולבוקמ תואנה

םירז והמתי ,הרות לש תינומה השיטנמ האצותכ הממש היהת לארשי רשאכ
דע ,הבוזעה תביסל רשאב ,םמצע םידוהיה יאצאצו (ןייוט קראמ ןוגכ)
,הלא םילמ .םילילא תדובע לכב דחוימ טהלב תרעובה 'ה תמח לע ועמשיש
דציכ תוארמ ,תוטסל לולעה וא ,הטוסה דיחיב קסועה עטקה ירחא תואבה
לכ תא םימיה תוברב תיחשהל (טבש וא החפשמ וא) דחא ער םדא לוכי
ונינבלו ונל תולגנהו וניקל-א 'הל תורתסנה" :םג רמאנ ,םלוא .לארשי
םוזיל הבוחה ונילע ןיאש - "תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל םלוע דע
.םייולג תותיחש ינמיס דגנ לועפל קר ונילע ;םירתסנ םידרומ רחא םישופיח

ךכל תזמור "ונינבלו" הלמהש רמוא (ליעל םייחה רוא הושה) י"שר
התע .ןדריה תא וצח אל דוע לכ תבייחמ התיה אל תידדהה תוברעה תעובשש
תוללקהו תוכרבה תובקעב אובתש תכשוממה תולגה ירחאש ,הרותה הזוח
לכבו םבבל לכב 'ה לא - בושל םיכירצ ןכאו - םידוהיה ובושי ,לארשיב
בישיו ,םלועה יבחר לכמ םירזופמה םידוהיה תא ה"בקה וסאי זא .םשפנ
תא לומי ךכ-רחא .םהיתובא לשמ הבר החלצהב ,םהיתובא ץראל ,םצראל םתוא
האילפה תשגרהל השיג םיענומה ,םייתוכאלמה םילושכמה תא ריסי) םבבל
.ונחוכ אלמב תויחלו בוהאל (ונעבטבש הבהאהו

'ה לוקל ןיזאי לארשי רשאכ ,לארשי יאנוש לע תוללקה ולפי ,הז בלשב
בוטב ורחבי זא .חישמה תומיב בר גושגש ידיל אוביו ,ויתווצמב ךליו
תלרע םה ןוצרו הואת ;ללכ וילא ךשמיי אלו ערל ףאשי אל בלה ;עבטה ךרד
,ןושארה םדא אטח ינפל ;ערל דוע ףאשי אלש השוריפ "בלה תלימ"ו ,בלה
הריחב תמייק היהת חישמה תומי דע לבא ,םידגונמ תונוצר וב ויה אל
"וירוענמ ער םדאה בל רצי" .ימצע סרהלו ערל היטנ ןכו ,תישפוח
חורו שדח בל םכל יתתנו"ב ףוסב ףלחוי (דיורפ הושה ;אכ:ח תישארב)
"רשב בל םכל יתתנו ,םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו םכברקב ןתא השדח
תכרדהל וכרטצי אלו ,'ה תא וצריו ועדי םלוכ זא .(וכ:ול לאקזחי)
יבלש ולבקי םיכייש ויהי אלש הרות ירוסיא זא .(ו:ל ן"במר) םירחא
לש הסוכמ תוחפ תולגתה - "ןבלה שא"ל םיבורק רתוי ,םיקומע םישדח הנבה
רואמ קלח םיסכמ - הרותה תויתוא - "הרוחשה שאה" ,וישכע .'ה תבשחמ
םיפקשמ"ה ךרד ,תויחל תאז לכבו ,לכתסהל ולכוי םדא ינבש ידכ ,'ה
הלבקו הרות לע .פ.ו.ת לש ואדיוב וזודרק ןתנ ברה) "םירוחשה
.(תילגנאב

רשפא ,(ג:ל) "ךתובש תא ךיקל-א 'ה ("בישהו" בותכ אלו) בשו"
לארשי םע םא תויהל ידכ הלוג ומצע 'הש (א) - "ךתובש םע..." ושרפל
ברה תעדכ ,התעש דומלל רשפא ןאכמ) םתלואגב םמע דחי בש אוהו ,ולבסב
תולגב אלו לארשי תנידמב בוש הרוש הניכשה ןכלו ,ךרדב הלואגה ,קוק
םושב םניא סגנירפס-רבליסו ןירג-סרדלוג - לבסה תולגב קר ,סוסקולה
ירהש ,לארשי םע בש 'ה (ב) ;(הירוס אל םגו ,"לטעטשה" ןפוא
הפרי םא) לארשיל הלועה השקה ךרדב ,ותולגמ דחאו דחא לכ איצוהל וילע
םייחה תוביסנב ברעתהל 'ה לעש ןיבהל רשפא ךכמו - ואובי אל ,םהמ
:י"שר) םויהל הושה - הילעל עינהל ידכ ,ןישוריגו הדובע ומכ ,תויעבטה
.(דל:הל רבדמב ירפס ;א:טכ הליגמ

ונילא בורק םא יכ ,ונתאמ תרתסנ וא ונתאמ הקוחר וז הוצמ ןיאש רמאנ
ידכ המימשה תולעל וא םיה תא תוצחל ךרוצ ןיא ;התושעל ונבבלבו וניפב
תנתינה ,הלוכ הרותל תוזמור הלא םילמש רמוא י"שר .הילע רבגתהל
ידש דומלל רשפא ןאכמ ;הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ,הרורב הרוצב ונל
תונויסנב ךרוצ ןיאו ,םדאה תא תונשל ליבשב חותפ בלב הרות דומילב
אקווד םילמה ןתוא סחיימ ן"במרה ;םיינחור וא םייטסימ "םיאיש"ל
הביש תוזוח ןה ינש דצמו תווצמ ןה דחא דצמשכ ,הבושתה תוצמל
הפב הדוותמ םדא םא .(הנשה שאר גחל תפסונ הקיז) 'ה לא תידוהי-תימואל
ץיבולדנמ היהי וליפא ,'ה לא בושל לוכי אוה ,ובלב הבושת השועו
הז ךילהש ףיסומ אוה .הינרופילק םיה-ףוח לע "קורז" וא היריביסב
.קוקיז לש ךילהת וארבנש תומשנה לכ ורבעיש דע ,םיאבה תורודב ךשמיי

םיאצמנה ערבו בוטב םירושק תומהו םייחהש ךכ לע בוש רזוח ה"בקה
לש םדיתע .םתוא רוצעל לוכיש םינותחתב וא םינוילעב חכ ןיאו ,םהידיב
,םירחא תוחוכו םיכרעב וא 'ה לא ורשקתיש רשקב יולת לארשיב לארשי
םידעכ ,דיעהל ץראו םימש םיארקנ בוש ;הז רשקל םידקהל םילולעש
ייחמ םיעפשומ םמצע עבטה תוחוכש ךכל זמר ,ךמסמ לש ופוסב םימתוחה
.לארשיב םידוהיה


םיבצנ תרטפהה .ה

תא תראתמ ,(ט-א:גס ;בי-א:בס ;אי-י:אס) היעשי רפסמ תטקלמה ונתרטפה
קידצת רשא החמש ,ה"בקהו לארשי םע ןיב רורשתש ,תיפוסה תיחישמה החמשה
;םילשורי-ונתריב ריעל ונבושל ,הוקתו הליפת לש םיכשוממה םינדיעה תא
םע ןיב רשקה ."ךיקלא ףכב הכולמ ףינצו ,'ה דיב תראפת תרטע תייהו"
"הבוזע" דוע ךל רמאיי אל .יחצנ היהיו שדחתי לארשי ץראל לארשי
לע" .וצראב חטבל בשי לארשי םע ..."הממש" דוע רמאיי אל ךצראלו
;ושחי אל דימת ;הלילה לכו םויה לכ ,םירמוש יתדקפה םילשורי ךיתומוח
.איה תיפוסו תטלחומ ץראה לא וז הביש ."םכבבל ימד לא 'ה תא םיריכזמה
םאו ,ךיביואל לכאמ דוע ךנגד תא ןתא םא ,וזוע עורזבו ונמיב 'ה עבשנ"
:הרטפהה ףוסב רזוח הז ןויער ."וב תעגי רשא ךשורית רכנ ינב ותשי
ותלמחבו ,ותבהאב םעישוה וינפ ךאלמו ,(רצ ול :ירק) רצ אל םתרצ לכב"
."םלוע ימי לכ ...םלטניו םלאג אוה

טאל אובת הלואגהש ונלש הרטפההמ שיגדמ דוד ינפ ורפסב א"דחה
ול קילדהל רוסא ,ךשוחב ןמז הברה היה והשימ םא .חמוצ חמצש ומכ טאל
ירחא ,טאל טאל ,ה"בקה תלואג ךכ ;ותוא רוונסי אלש ,ידמ רהמ קזח רוא
תלחתה גוגחל םיכירצש ,קוק ברה תרותל סיסב הז .תולגה לש ךוראה ךשוחה
.המלשה הלואגה דע רופיש הברה שיש ףא ,לארשי תנידמ ,הלואגה
ךליו
ל-א :אל םירבד

:ןכות
.ךליו תשרפ לש עקרה (א
.ךליו תשרפ תריקס (ב
.ךליו תרטפהה (ג
.ןיקנה ברה ירבדמ (ד


ךליו תשרפ לש עקרה (א

בש םעה ,(ן"במר) 'ה תרות תביתכ םותב ,הינשה תירבה תא תרכש ירחא
הנחממ םהילא השמ אצי זא .םגיהנמ ,השמ ייחל הז ןורחא םויב וילהאל
החכותה תעמשה ירחא ,הזה םלועהמ היופצה ותריטפ רבדב םמחנל יול
.עשוהי ,ודימלת י"ע תוגיהנמה תשורי תא רידסהלו ,ךכל המדקש תכשוממה
- "ימחלב ומחל וכל" ;(ה:ט) ילשממ קוספה תא איבמ ייחב ונבר
אצוי אוה - בוט גיהנמל ינייפוא ונבר השמ לש הז השעמ יכ ןייצל
ומויב וליפאש ,השמ גהונ ךכ .ויתומא 'דב רגתסמ וניא ,ומע לא ותמכחב
םויה ךרוצש שיגדמ ךבילרק המלש ברה .וינינעב לפטמ וניא ןורחאה
תכלל ךירצ לארשיב הרות הרומ לכ .תסנכ תיב ינברמ רתוי ,בוחר ינבר הז
הוושה) וילא ואובי אל םה - םיאצמנ םייתד אל ןיידעש םידוהיהש הפיאל
לש םיה ףוחב ןייטשפרג ברהו קמעה לדגמב םיקטוקסידב ןמסורג ברה תלועפ
.(יתדה דסממל סחיב ,תליא


ךליו תשרפ תריקס .ב

רפיסו ,(ארזע ןבא יפל ;דרפנב טבשו טבש לכל) לארשי לכ לא רביד השמ
;א:חל ןישודיק - 2488-ח"פתב ,רדאב ז) םויב וב 120 ןב אוהש םהל
תאצל" דוע לכוי אלשו ,(ס"הנפל 1273 ראורבפל 23 - תומואה ןיינמל
םכח דימלת וא איבצמ תויהל ותנווכש יוטיבה תא ריבסמ ן"במרה) "אובלו
אל" :ריפש היה השמ לש ינפוגה ובצמש ררבתמ ז:דל קרפב ירהש ,ףירח
תא רובעל לכוי אלש ול עידוה ףא ה"בקה .("החל סנ אלו וניע התהכ
לארשי םע ינפל ךלוהה אוה ה"בקהש שיגדמ השמ .םעה םע דחי ןדריה
ץראל םעה תא איביש וגיצנ התעמ היהי עשוהישו ,םנוחצנ תא חיטבהל
ביואה ינפמ דחפל אלו ,םיצימא תויהלו קזחתהל םהילע ,ןכ-לע .לארשי
היהש יפכ ,לארשי ןעמל םחלנ 'ה ירהש ,הברהב םהמ קזחה

.ןוחיסו גוע ,ירומאה יכלמ ולבסש הסובתב

ה"בקה לש וגיצנכ ץימאו קזח תויהל וילע דקפו עשוהיל ארק השמ הז בלשב
,(חכ:ג םירבד) ךכ גוהנל םדוק דוע הוטצנ השמ .התקולחבו ץראה שוביכב
וקזחו עשוהי תא וצו" :ןדריה רבעב ברקה ותומ לע 'ה ול עידוהשכ
רשא ץראה תא םתוא ליחני אוהו הזה םעה ינפל רבעי אוה יכ ,והצמאו
אוהש גיהנמ םעל היהיש ךכב ,השמ תא םחנל וב היה הז רבד ."הארת (קר)
םעה תבוט דימתמו זאמ התיה הלעמב הנושארה ותגאד ירהש ,ודימלת
.ידוהיה

התיה ,(זי:זכ רבדמב) תומל השמ לש "וניד-רזג" לע ןושארה רופיסב דוע
םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" :שדח גיהנמ תשקב תידימה ותבוגת
םצע ;לארשי-ץראל סנכיהל השמל רתוי אל עודמ רבסה םג ןאכ שי ."העור
וא ,עשוהי לש תדעוימה ותוגיהנמ לע תולבגמ ליטהל הלולע ותוחכונ
וניאש ,חדומ גיהנמכ ,האנק תושגר וב ררועלו ומצע השמ תא רעצל וליפא
בתכ השמ ,י"שר יפל .(הבר שרדמ) לארשיל יקול-אה רסמה תא ריבעמ דוע
הדוקנל דע הרותה תא בתכ אוה ,ן"במרה יפל) הלוכ הרותה לכ תא הז בלשב
םינקזלו םינהכל התוא רסמו (רתוי רחואמ דעומב התוא םילשהו תיחכונה
השמ לש ותרובקבו ותומב םיקסועה ,םינורחאה םיקוספה תאש ,העד םג שי)
"תאזה הרותה" תא רוביצב אורקל םהילע הוצ אוה .(עשוהי בתכ ,ונבר
.םילשוריב םעה לכ להקיהב הטימש תנש לכ ירחא ,תוכוסה גחל ינשה םויב

,םתומ ברע ,וינפל בקעי לשו השמ לש הנורחאה םתיינפל ךכב המוד רבדה
הבושת תיישע םדקל לארשי םע תוביל לא רודחל שיגרה עגרה תא ולצינשכ
תנש תיוח ירחא ,ןאכ םג ;תישגר הדירפב קפתסהל םוקמב ,הגספל הפיאשו
םינשה תואובתל רשאב 'הב ןוחטבבו האובתה לע רותיוב הכורכה ,הטימשה
לש וז תדחוימ היוח םיווח םידוהיה ,הרות-דומילל יאנפב ןכו ,תואבה
םהלש הרותה תוחילש תדקמתמ ךכב ;ךלמה י"ע םינומה ינפל הרותה תאירק
ודמלי םהבש םירגובמה .הרושה ןמ תואלקח תונש ששל םבוש ינפל םבלב
דוגינב ,ן"במר ךכ) םישנו םישנא ,ה"בקה תא (?האריל ודמלי=) וארייו
.התוא תווחל וליחתיו ,וז הארי לע ודמלי םידליה .(אע:ג הגיגחל

ירהש) ותמדא לע לארשי םע תבישי ןמז לכ הרותה תווצמ תרימשל ליבוי הז
רשקה תא תדחוימ השגדהב השיגדמ תודהיה .(!ץראב דוע ויהי אל ,אל םא
םידוהיה תא םיראתמ םירחא דועב .'ה-תארי ןיבל הרות דומלת ןיב הזה
,תונדמל ףירח יוניג הנגמ תידוהיה תרוסמה ,ילאוטקלטניאה "רפסה םע"כ
דומלת .תוומה םס ךכב האורו ,'ה תארי לש השוחתב הוולמ וניאש ,הרות
ספתנ אוה ;תידוחיי תידוהי הסיפת ,תישגר תיתד היוח תווחל דעוימ הרות
"םידגנתמ"ה תנבה יפל ,ה"בקה תא גישהל (רכזה) ידוהיל תירקיעה ךרדכ
.םייזנכשאה

בתכ השמשכ הלוכ הרותה לכ תא ןייצ התע הז רשא ,"תאזה הרותה" יוטיבה
דמעמב םיארקנה ,םירבד רפס יעטק תא ןייצמ (אי:אל) התע ,(ט ;אל) התוא
הרותה לכ לש םוכיס תניחב םה הלא םיעטקש זמר ילוא שי ךכב ;הז להקה
רשאב תועדה תמישר ןלפק הירא ברה לש תילגנאל הרותה םוגרתב האר) הלוכ
ידכ להקה סכטל םיאיבמ ףטה תאש ,ןייצמ י"שר .(לעופב םיארקנה םיעטקל
הפישחש ךכל זמור םצעב אוה ךכבו ,(א:ג הגיגח) םהאיבמ תא תוכזל
קופיס ,תחנ םהמ וארי םהירוהש םידלי בצעל היושע תססות הרות תריואל
האר) "הלהבל דלנ אלשו קירל עגינ אלש" --בוט רבד םלועב ורצייש ךכמ
.(גכ:הס והיעשי

להואב עשוהי םע דחי בצייתהל וילעשו ,ונמז םתש השמל עידוה ה"בקה
ותוכמס תא םעה יניעל םייק ךכבו ,ןנע דומעב םש הארנ 'ה .דעומ
ינב ורפי ותומ רחאל הנהש ,השמ תא ריהזמ ה"בקה .עשוהי לש תיקולאה
םילמש ריבסמ י"שר .ץראה-רכנ יהלא ירחא ונזיו תירבב םקלח תא לארשי
םילמה תא שרפמ ן"במרה וליאו ,םיינענכה םירכנה ילילא ןשוריפ הלא
תידוחיי הקיז תלעב איהש ,לארשי ץראל םה םירז םירחא םיהלאש תורמואכ
םע תשקב תא דבכי 'ה .םילילא תדובע תאשל תלגוסמ הניאו ,ץראה ינודאל
,םלוא ;םתוחילשמ םיקתונמה םייח להנלו ,ונממ םיקחורמ תויהל לארשי
ףוסבלש ידכ ,םתוא ודקפי תועווזו תונוסא ינימ לכ ,םינפ רתסה לש בצמב
.(ןדע ןגב "םדא" הוושה) םברקב 'ה היהיש ךרוצב וריכי

הרישה תא" םהל בותכל ("ובתכ") םהינש ווטצנ עשוהי םגו השמ םג
תודעכ ,הפ-לעב התוא ועדייש דע לארשי םעל בטיה התוא דמללו ,"תאזה
לש אשונה הניה ,וניזאה תריש ,ןאכ הזומרה הרישה .תיקול-אה םתוחילשל
ובתכ) לעפה לש םיברה תרוצמ .המדקה לכ אלל ,אבה עובשה תשרפ
השמ לע קר אלו ,ידוהי לכ לע הבוחש ל"זח ודמל ,(תאזה הרישה תא םכל
הרות רפס תוכלה ,ם"במר) הרות רפס (בתכייש גואדל וא) בותכל ,עשוהיו
תא קר בותכל תורשפא ןיא ,דרפנב הרותה ןמ עטק בותכל ןיאש רחאמ .(א:ז
אוה ףאש ,ולוכ הרותה רפס תא בותכל איה הבוחהש ןאכמו ,"וניזאה" תריש
,םלועב 'ה תינכת לש םוכיס הב שי וניזאה תרישש ,ןכתיי ."הריש" ארקנ
ןיא ,תאזכ תינכת רותב ;לארשי םע לש דחוימה ודיקפת תאו ,דיתעו רבע
ןניא תורבדה תרשעש יפכ ,רתוי וא תוחפ ,הלוכ הרותה לע תיפצת הלא איה
.ן"במרהו ג"סרה תעדל ,תווצמה ג"ירת לכ לש םוכיס אלא

ןאכ תארקנה הרותה לכ תא בותכל ןאכ הוטצנ ומצע השמש ,םידמול שי
םימעטה םג אלא ,דוקינה ינמיס קר אל ויה השמ לש ותרותב ירהש ,"הריש"
לש ינשה וקלח תא שרפמ (ב:דנ ןיבורע) אביקע 'ר .(ג"בלר) םיילקיסומה
דמלל וצכ - "םהיפב המיש ,(הרישה תא) לארשי ינב תא הדמלו" - ונקוספ
האור אוה םג ;םירחאל התארוה ידכ התוא וניביו ועדיש דע הרות םידימלת
.הלוכ הרותה לכל זמר הרישב

ודבעיו רכנ יהלאל דיתעב םג ונפי םהש הפוצ 'ה ,םעה רבע לע וססבתהב
םתוחילשל םהל דע שמשת וז הריש ךא ;םהל היהיש רשועה ךותב םתוא
הרותהש החטבה וז ,י"שר יפל) םערז יפמ חכשית אל םלועלו ,תיתימאה
תינומהה הרותה תביזע תא הושה ;לארשי םע י"ע הלוכ חכשית אל םלועל
תוצראלו הפוריאב תינומה תידוהי הריגה תובקעב ,הצופנה תורעבה תאו
תא םוי ותוא בתכ השמ .(הבושת ילעבל תובישי לש ןתעפוה םע ,ברעמ
התארוהב רזעו התמלשה תא קר האר הארנכ רשא ,עשוהי ילב הרישה
לכל ףוסבלו ,םינקזל כ"חא ,ותוא םיבבוסל הליחת התוא דמילו ,(ן"במר)
(ארזע ןבא י"פע ,השמ ,י"שר יפל) 'ה .(לאנברבא) עשוהי םע דחי ,םעה
לארשי תא איבי אוה יכ ,ץימאו קזח תויהל עשוהי תא דדוע
.(גכ:אל) השמ לש ודיקפת תא ול קינעה ךכבו ,'ה תרזעב לארשי-ץראל
תא אובת התא... :ודיקפת תא ליבגה אוה ,עשוהי תא הוצ השמשכ
ךרטצי ,השמ ומכ אלש ,עשוהי ,אוהש זמר ךכב ...ץראה לא הזה םעה
קר תויהל לוכיש ועבקב ,הז ןויער החד 'ה .םינקזה םע דעצ לכב ץעויהל
,ץראה שוביכ תא םהילע הפכיש ,רוד לכב ,םינש אל וליפאו ,דחא גיהנמ
!(י"שרו א:ח ןירדהנס) וצרי אלש ןיב וצריש ןיב

ודיקפת תא ליבגהל השמ לש ונוצרל זמר הארנכ ליכמ ארמגה ןמ הז עטק
לבגות םא - תומל ךרטצי אלש הוקתב ילוא ,עשוהי לש יתוגיהנמה
,ילוא ,םג ךכב שי ;עירפת אל השמ לש ותוחכונ ,עשוהי לש ותוגיהנמ
.הליעי יתלבו תשטשוטמ תוגיהנמ תרוצכ היטארקומדה לע תרוקיב

םע תשירדב אטח האורהו ,חכ יזוכיר לע ךמוס וניאש ,לאנברבאה
רועש ילעבל קר תסחייתמש ארמגה תא ילוא שרפי ,ךלמ םהל ךילמהל לארשי
םימגפ ילעב םה וניגיהנמ רשאכ .לאומשו עשוהי ,השמ ןוגכ ,יאובנ המוק
ונל בוט ,הניכשה רוא תא םינירקמ םניאו ,םירורבו םילודג םיישונא
.ץרא ךרד םע הרות לש םלשומ בצמ גישנש דע ,היטארקומדה םע רתוי

דצל התוא םישל םיולה לע דקפ אוה ,תאזה הרותה תביתכ תא השמ םילשהשכ
תודעכ (ן"במר ,א םש) ןוראה ךותב וא (י"שר , ב:די ארתב אבב) ןוראה
םדיתעל רשאב תומזגומ תווקת ול ןיאש תושרופמ םהל רמוא השמ .םהל
דוע הבר תודרמתה הפוצ אוה ;םמע דוע היה ,השמ ,אוהשכ םרבעב בשחתהב
,(ז:ב םיטפוש) ונל עודי םלוא .אבו ברקה ,ותומ רחאל 'ה דגנ רתוי
"!עשוהי ימי לכ 'ה תא םעה ודבעיו" :השממ רתוי דוע עשוהי חילצהש
עשוהיש דוע לכ "יח" השמשו ,ופוגכ וילע ביבח םדא לש ודימלתש ,םיאור
קר אוטחל לחה םעה -"ינחורה ונב"כ וכרד תא ךישמה עשוהי ירהש ,יח
הרוצב .ןונ-ןב עשוהי תומ ירחא א"ז ,השמ לש יתימאה יפוסה ותומ ירחא
חאה רשאכ ,םהירוה תומ לע שדחמ םילבאתמה םידליל םידע ונא ,המוד
.אוה ףא רטפנ םירוהה חור תא רתויב םליגש

לא וירבד תא ריבעהל גואדל דחוימב םיארחאכ ,םירטושלו םינקזל ארק השמ
אוה .ןכל םדוק דוע עידוהש יפכ ,ץראה תאו םימשה תא םהב דיעהו ,םעה
דיתעב םיערה םהישעמ לע ,רבד לש ופוסב 'ה תאמ תסעוכ הבוגת הפוצ
אשונה איהש ,הלוכ הרישה תא ליהקהש םידוהיה לכל רסמ אוה זא ;קוחרה
.אבה עובשה תשרפל

דוסי ירועש םהש ,השמ תומ לש םינוש םיטביה רסומ הבר שרדמ
םויבו תמ השמ וליפאש םרקיע .תארקנ וז השרפשכ םיארונה םימיה תנועל
ורמשנ .ונלוכ יבגל ו"כאע - םינוא-רסחו לבגומ אוה וליפא ותריטפ
וזנגנו ,דבלב השמ לש ושומישל םינקזה תא ליהקהל ושמישש תורצוצחה
השמ ןהב עקת אל .ןהב שמתשהל הכז אל עשוהי וליפאש ךכ ,ותומ ינפל
תעיקת ילוא ."תומה םויב ןוטלש ןיא" (ח:ח תלהק) יכ ,ותריטפ םויב
חצנב תוכזלו תומה לע רבגתהל ךרד שיש הארמ הליהקכ ונלש רפושה
"חורה תא אולכל חורב טילש םדא ןיא" .לארשי חצנ םע רשק י"ע ,הליהקכ
ותוא תולכל תומה ךאלמב טילש םדא ןיא" :רמוא הדוהי יבר .(םש)
ןיא ...יתונובשח השעאש דע יל וניתמה :רמול טילש םדא ןיא ...ונממ
ןויכ ...ךלמ ארקנ דוד לש וימי לכ ...םינפ אושמ םויה ותואב וינפל
דוד ימי וברקיו" - א:ב א םיכלמ) תוכלמ וב ביתכ ןיא ותתימל עיגהש
םוי עיגהש ןויכ ,הארש חבשה ותוא לכ ירחא ,השמ ירה ...("...תומל
םילהת) "תומ הארי אלו היחי רבג ימ" ...בכעל לוכי היה אל -ותתימ
רמאנ) כ"חאו ,םינפ לא םינפ וארוב םע רבידש השמכ רבג ימ -...(טמ:טפ
."תומל ךימי וברק ןה" :(ול

לע ססובמה ,תומו םייח לש הז לבגומ םלוע) שמשה תחת יתיארו יתבש"
אלו ,ץורמה םילקל אל יכ (רניבא המלש 'ר - הזיתניסוטופה ךילהת ,שמשה
אל םגו (ליעל ייחב ונבר 'ר) םחל םימכחל אל םגו המחלמה םירוביגל
,םש) "םלוכ תא הרקי עגפו תע יכ ,ןח םיעדויל אל םגו רשוע םינובנל
םע חכוותהל ,םימשה ימש תא שובכל עדיש ,השמל סחוימ הז קוספ - (אי:ט
םינוא רסח ונה וייח ףוסב התע ךא ,ותוא עדילו 'ה תא ענכשל ,ה"בקה
.תומל הטונו


ךליו תרטפהה .ג

יכ םתעדיו" :לאויו הכימ ,עשוה - םיאיבנ השלשמ הטוקל ,הבוש תבשל
לארשי הבוש" .(לאוי) "!דוע ןיאו םכיקל-א 'ה ינאו ,ינא לארשי ברקב
רבועו ןווע אשונ ךומכ לא ימ" .(עשוה) "ךנוועב תלשכ יכ ךיקל-א 'ה דע
אלש תמ והשימ םימעפלש רמוא רהוזה .(הכימ) "...ותלחנ תיראשל עשפ לע
ודיקפת תא אלמל רחא והשימ לש רות עיגמ םימעפל - !'ה דסח ללגב ונמזב
וגוז ןבש שיא םה רהוזב תואמגודה .הז תא הארי אלשו תומיש בוט רתוי -
ןמזה עיגהשכ (!ךתיבל ןימזתש ימב רהזית) רחא שיא אוה ותשא לש יתימאה
.רחא דיב ותשיא תא הארישמ ,תומי ןושארהש בוט רתוי ,התוא חקי אוהש
לשומ דוד ודבע תא הארי אוהש ינפל תומיש ול בוט היה ךלמה לואש םג
תא הארי אוהש םוקמב תומיש ול בוט ,םיאיבנה יבא ,ונבר השמ םג .וילע
אוהש ףא - ומחינ םג עשוהי י"ע ומוקמ יולימ ,ינש דצמ .ודיקפתב עשוהי
חריהש ומכ ,עשוהי ודימלת לש תוגיהנמה ךותב הכישממ ולש חורה ,תמ
."חרי" עשוהיו "שמש" ארקנ השמ ןכל .העקש רבכש המחה רוא תא ףקשמ


ןיקנה ברה ירבדמ .ד

ברה לש תוישיאהמ רתוי העפשה שי םימעפלש רמוא ןיקנה הדוהי בר
םהש עדוי אוהש לארשי ינבל רמוא השמ ןכל .המצע הכלההמ שיש הממ
אבא ,ול םימשא ושיגרי םה ;הז תא ול רמא ה"בקהש ריכזהל ילב ,ואטחי
ןורהאו אוהש םיצור םה םא לאשו םהילע סעכ אוהשכ .ותומ םויב ,םהלש
םיכירצ ויה םה .ן"במרה יפל אטחל ול בשחנ ,עלסה ןמ םימ םהל ואיבי
ךירצ לארשי גיהנמש ותנקסמ .('כ רבדמב) םימ םהל איבי ה"בקהש דיגהל
תא תולעהל ידכ אל לבא ,םתוא רפשל ידכ ,וילא םעה תכרעהב שמתשהל
.ישיאה ודמעמ

יסגא ןועמש לש הווצמ רבה לע גרבזירו יסגא תחפשמל בוט לזמ

עובשה תשרפ יפד לכ לש רסלק ןימזהל לוכי רתוי וא לקש 80 םרותש ימ לכ
.תילגנא וא תירבעב םיגחהו


The T.O.P. home page


Back to the home page.