חנ
בל:אי-ט:ו תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


םרתנ,רנטייה לאומש לש הוצמ רבה תשרפ ,חנ תשרפ לע הז דומיל ףד
ןב יכדרמ לאימחרי ,םהיבא תמשנ רכזל ,הבהאב ,רנטייה תחפשמ י"ע
רנטייה םייח


:ןכות
.חנ תשרפ לש עקרה (א
.השרפה לש הריקס (ב
.הרטפהה (ג
.היצולובא (ד
"םואנהו שורדה" רפסמ (ה

(קי'ציבולוס ב"י ברה י"פע) חנ תשרפל עקרה (א

םלועה ןמ תאצל םדאה תריחב לש היתואצות תא וניאר ,רבעש עובשה תשרפב
יאמצע תויהל ותפיאשב ,םיקולאל בורק דואמ אוה ובש ,ןדע ןג - רוגסה
ירחא ,המדאה תללק (1 - (תואמצעל אוה ףא ףאושה ,רגבתמה ריעצה ומכ)
רחא בוקענ עובשה .ויחא ןיק ידיב לבה לש וחצרה (2 ;רוסאה ירפהמ לכאש
,רתוי לודג הדמ הנקב ,הדימתמה הרבח ,םהמ תרזגנה םדאה תרבח לש הלרוג
ליבומ ןושארה אטחה .ןושארה םדא תחפשמ י"ע ועבקנש םימגדבו םיווקב
ינשה אטחה וליאו ,םמצע לש םיתייחה םירציל תינומה תישונא תודבעתשהל
.םיקלאל םינב םלוכ ,םדאל ינב ראש דגנ תינפומה ,תישונאה תומילאל -

טרפ ,ךכמ האצותכ ,תחשומ ותויה ללגב רבד לש ופוסב החמנ ולוכ עבטה
ותדמשה ירחא ישונאה ןימה תא שדחמ םינובה םהש ,ומע רשא לכו חנ תביתל
ה"בקה .םיישיא-יתלבה עבטה יקוחב אצמנה ,םיקלאה לא בש חנ .תימצעה
תחא הנועבו תעב אוהש עבטה יקלא ,"םיקלא 'ה" םשב םדאה לא הנפ ומצע
ינשל רושק היהי ילאידיאה םדאה .עבטל רבעמ ,הבהאהו םימחרה יקלא
ונא ,םירופיכ םוי לכב תישונאה תומלשה רחא ונתפיאש תא .הלא םיטביה
םירמוחה עבטה יקוח לש םיקלאהש ,"םיקלאה אוה 'ה" יכ הזרכהב םימייסמ
דמולה דלי ומכ ,בלש לע גלדל הסנמ םדאה םא .עבטל לעמש םיקלאה םג אוה
,ה"בקה לש םייטסימה וימוחתלו ותוהמל סחייתמו ,הלחת לוחזל ילב תכלל
תא ;תותיחש איה האצותה ,אירבו "יעבט" םדא-ןב לכ םדוק תויהל ילב
תנבומ תדה םא ;ךלוה רבכ אוהש ירחא לוחזל דמלל םימעפל םיבייח דליה
הלא םיבר וליפאו ,הלא לע הלא םינבא םיקרוז - תעמשמלו רסומל ףילחתכ
שי זא ,ילוכו ףידע ןיד תיב הזיא ,ה"בקה לש וגוציי תלאש לע הלא םע
.םינטק םידליל יסיסבה רסומה תא ולא "םימכח ידימלת"ל דמלל ךרוצ

,תוקלאה לש ןוילעה רושימה לא קר הוח תסחייתמ ,רוסאה ירפה אטח ירחא
חצרל הליבומ םתד םלוא .תיתד 'ה תדובעב ,תונברקב םיקסוע הינבו ,'ה
רשא םישנא .ויתונברק תא ףידעמ 'השכ ,לבה תא גרוה ןיק :םייתד םימעטמ
תובורק םיתעל םירסומ ,םיינסרהו םיעורפ םהייח ויה 'ה לא םבוש םרטב
טעמכ תוחוכ סחייל םיטונ םה וילא רשא ,רחאל םתושיגר תאו םתבשחמ תא
.םיימינפה םתעמשמו םתבשחמ הנבמ תא םמצעב חתפל תוסנל םוקמב ,םייקלא
יוטיב ולבקיש ,זגורו לוכסתל איבהל לולע תיעבט תוחתפתהב הז רסוח
"סעבאש" תוקעצ ןוגכ ,תוידגנ ןהיתואצותש ,"תיקלא" תומילא לש םיכרדב
.םינבא תוקירזו


השרפה לש הריקס (ב

לובמה רוד) ויתורודב היה םימת ,קידצ שיא חנ :חנ תודלות הלא
חנ ךלהתה (עבטה יקלא) םיקלאה תא ;(לדגמה ינוב - הגלפהה רודו
ורודב ומכ ,רתוי םיבוט םינמזב דקפתמ חנ היה ךיא םירעשמ ל"זח .(ט:ו)
הברה וכרד רופיש ידכ דע תותיחשה תעווז י"ע החדנש ןכתי .םהרבא לש
התלפשהב האורהש ,ל"זח םירמוא ךכ ;םיניקת םימיב היהש המל רבעמ
ךדיאמ .ןיי תיתשמ ענמיהלו רזנתהל יושע (הטוס) תינאצי לש תיבמופה
ךכ ,תוללוהל ףרטצהל הטנ חנש ןכתיו ,ותביבס י"ע עפשומ םדאה ,אסיג
.רתוי דוע וכרד תא רפשמ היה רתוי בוט רודבש

תקולח שי -תפיו (תועדה לכל ,ריעצה) םח ,םש :םינב השלש ודלונ חנל
םירחא ךא ,םיקידצ ויה םה םגש םירמוא שי .ורוכב היה ימ הלאשב תועדה
שנוע היה םתומ ירהש ,חנ ןעמל קר ולצינשו ,רבדה היה ךכ אלש םירובס
דומלל רשפא ,הנושארה ,העדה י"פע .(ן"במר) ול יואר היה אל חנש ,דבכ
יפל ךא .הב ןותנ םנבש ,הער הביבס לע רבגתהל םירוהה לש םתלוכי לע
םש ךא ,לודגה היה תפי .רבדב ולשכנ םא םתוא םישאהל ןיא ,הינשה העדה
תצורמב דילוהל דיתעה ,םינבה תשולש לש חבושמה היה ירהש ,הליחת רכזומ
;וירבד תליחתב ,ן"במר) .םש ימע ראש תאו םהרבא תא תורודה
היה חנ .(ב:י) ריעצה ןכא םח ;(לודגה היה םשש סרוג אוה ,רתוי רחואמ
תא םה ודילוהשכ ,וימדוקמ הברהב רגובמ ,(בל:ה) םדילוהשכ הנש 500 ןב
.(הנש 182 קר ,יסחי ריעצ ליגב חנ תא דילוהש ,ךמל לשמל) םהינב

דע ודבל ותויחב ,תחשומ הכ רודב םידלי לדגל חנ ששחש ,חינהל ריבס
לכלש עבוקה ,שריה יפל) רתווי אוה קרש ה"בקה עידוהש ירחא הנש םירשע
תא ןייצמ םש .תושונאה לש הדיתעל תוצוחנה תונוכת ויה השלשה
עיבהלו םירבד לש םתוהמ תא טשפל ,ןושארה םדא לצא ומכ ,םדאה תלוכי
;וישוגירו ויתושוחת ,ףוגה םוחל סחייתמ םח ;תוינתלכש תוסיפת
יפוי יכרעל ךנחתהל ךירצ ךא) ינוציח יפויל תושיגרל סחייתמ תפי
.(םש י"ע םיספתנה ,םייתימא

:םהיבא חנ לש יפואה יווקל וללה תונוכתמ הנוכת לכ רשקל רשפא
,םיספותש םינוילעה ןויגההו הטשפהה חותיפ והז - םיקלאה תא ךלהתהל (1
- םימת (2 .הלוכ האירבה לש התודחא תא ,ןייטשניאל המודב
ריכמה ,ןוילע יטתסא שוח חותיפ - קידצ (3 .םישוחה לע הטילש
א" ;ינוציח יזיפ יפוימ רתוי הברה לודגכ ישונאה בוטבש יתימאה יפויב
הבשחנש הרבח ,לטעטשה לש הקיטתסאה ,הפי תידוהי המשנ- "דיי רענייש
;תיסלק הקיסומו םיחבושמ םירויצ םדיבש ,הינמרג ידוהי י"ע תברותמ-אלל
השענ םלועה .רלטיה תא ריתכהל התיה הדיתע תיתוברתה הינמרג התוא לבא
הליבומה ,םייחה ץע ךרדמ החירבה ירחא ,תנסורמ יתלב תונשוח י"ע תחשומ
ומצע ךות לא עקשש ימשכ ,אבה בלשב האב תומילא.ןדעב םייחצנ םייחל
םירכמתמ הוושה) ותוואת תא עיבשהל ףסכ גישהל יעצמא לכ שדיק יתייחה
תחת םניאשכ בל יבוט םה ילואש תורמל ,םישישקה תא םידדושה ,םימסל
תושעל חנ לע ;םלועה תא דימשהל ותנווכ לע חנל עידומ 'ה .(םסה תעפשה
,תומוק שולש ויהי הבתל ;המא 30 לע המא 50 לע המא 300 היתודימש ,הבת
.רהוצו חתפ

תופועהו תויחה לכמ םינשו ותחפשמ תא ,ומצע חנ תא ליצהל הביתה תרטמ
תכשוממה הפוקתה .םלוכל לכוא ףוסאל חנ לע .אבו שמשממה ,לובמה ינפמ
ןרקס שיא לכ םע חחושל חנל רשפאת הדבל הלודגה הביתה תיינבל השרדנש
קר ךלהתה חנ ,תאז לכבו .הבושתב ורזחיש הוקתב ,הרזומה ותמישמל
.(מ"דכ ;ט:ו) םיקלאה ינפל ,וניבא םהרבא ומכ ,אלו ,םיקלאה תא
קקזנו ,תוליבסב גהונ חנ וליאו ,ףיטהלו דמלל םוקמ לכל אצוי םהרבא
ד"בח תעונת הוושה) י"שר יפל ,ודיב קיזחהל - ה"בקה לש ותכימתל
.(םיקוחר ברקל די תוטישומ ןניאש תובישי תמועל ,הבושת ילעבל תובישיו

(300, 50, 30) הביתה לש היתודימו ,"הלמ" םג השוריפ "הבית"
,בלסרבמ ןמחנ 'ר ןוגכ ,םייטסימ תורוקמ ."ןושל" ,נ-ש-ל ןהירה
ןכותל השודקה תרדחה ,םדא לש ויתולמב הטילשהש םרמאב וז הדבוע םיראבמ
לש תינשוחה תורדרדיהה תא עונמל יעצמאה איה איה ,תויוסגמ תוענמיההו
ימכ בשחנ הליחת בושחל ילב רבדמש ימש ט"שעבה רמא .לובמה רוד
" רפס האר - דמ הליפתה דומע ,ט"שעבה רפס) הלטבל םייחה ערז איצוהש
ריילפ 'ג ברה תאמ ">99F89F<
יותיפב דמעש אוה ,חנ ומכ ,קידצ ארקנה ,ךדיאמ .(60-2 'מע ,תילגנאב
.ותליפת חכ תוכזב ןושלה םלועל הכז ךכבו ,(קידצה ףסוי ןוגכ) ינימ
בירקה חנ ;רוהט ףועו הרוהט היח לכמ תוגוז העבש איבהל חנ לע היה
עבש לכ בירקה אוה ,ייחב 'ר יפל .הביתה ןמ ותאיציב םהמ תונברק
לש ףסונ גוז איבה םג אוה ןכל ;םעלב לש תוחבזמה עבשל ליבקמב ,תוגוזה
המדאה לכ ינפ לע ערז תויחהל..." תויחה תוגוז לכ םע תורוהטה תומהבה
ה"בקהו ,הברקהל רוהט בשחנש המ תוחפל ,הרות עדי חנ ,הארנכ ;(ג:ז)
.(וכ ,חי ןיבורע ;א:ז ,ט:ו) וינפל וחבש תצקמב קר לבא ,ותוא חבשמ
,(ג:ט) לובמה ירחא ,לכואל ויה תורוהטה תומהבה ,רקי ילכ יפל
קר לוכאל חנ ינבל יאדכ ,וירבד יפל --תונברק איבהל חנ תא הוצ אל 'הש
.רשכ רשב

םג ,תירבעה ןושלהו ןוזמה תורשכ ,תבשה ןינעב ,תישארב תשרפב ומכ ,בוש
רושקה דסומ ,"הרוהטה" היחה ןויער שוממו תרכה תא לארשי םע חיצנמ הפ
ןינעה םע רשק לכ התוללכב תושונאה הדביאש ירחא ,תונברקלו תורשכל
,עבוט לכהו הסוכ לכה ;ץראה ןמ ולע םימו ,םימשהמ הצרא ךתינ םשג .הזה
,םלועב בצמה תא רוקחל ברוע חלש חנו ,םימה וככש טא-טא .חנ תבתל טרפ
תחצנ הבושת ,(:חק ןירדהנס) שיקל שיר יפל .טררא ירה לע הבתה החנשכ
- ינאנוש ךבר ;ינתאנש התאו ינאנוש ךבר" :ול רמא - חנל ברועה ובישה
חלושו ,7 ןיממ חינמ התאש - ינתאנש התאו !2 םיאמטה ןמ ,7 ןירוהטה ןמ
?תחא הירב רסח םלוע אצמנ אל ,הנצ רש וא המח רש יב עגופ םא ;2 ןיממ
יל רסאנ (יתשא) יל רתומב !עשר :ול רמא ?ךירצ התא יתשאל אמש וא
הנושארה הלאשה לע חנ הנע דיא לבא) !ןכש לכ אל ,יל רסאנב - (הבתב)
?תיגולוקאה

םעפב ודי לע החלשנשכ הבש הנויה וליאו ,ריואב טטוש קר ברועה
אל תישילשה םעפבו ,תיז הלע היפבשכ הנויה הבש הינשה םעפב ;הנושארה
םע הביתה תא תאצל חנ לע הוצ ה"בקהו ,ץראה הבשי טא-טא .דוע וילא הבש
םהל רתוהש ךכל זמר ,םהיתושנ םע וינב תא הביתהמ איצוהל ןכו ותשא
וליפא הוצ 'ה) הביתה ךות לא םסנכיהב םהילע ורסאנש תושיאה ייחל בושל
השאו שיא ןיב םיסחי ;חי:ו - דרפנב הביתל סנכהל םישנה לעו םישנאה לע
,השממ ץוח ,םלוכל הז ירחא ורתוהו ,יניס רהב םימי תשלש ורסאנ םג
.('הל בורק היה ןיידעש

תורוהטה תויחהמ תונברק 'הל בירקה ,תובדנתהב ,הבתה ןמ אציש ירחא ,חנ
היה הזש תרוסמ איבמ (ב:ב הריחבה תיב) ם"במרה ;םירוהטה תופועהמו
הלא תולוע .לבהו ןיקו םדא תונברק ובירקהש םוקמה ותוא ,שדקמה םוקמב
לשב םלועה תא דוע בירחי אל םלועלש רדנש ,ה"בקה יניעב ןח ואצמ
תונוע ,םייאלקח םירוזחמ ;(י"שר ;אכ:ח) ערל וירוענמ םדאה לש ותייטנ
ןאכמו) דוע ותבשי אל הלא לכ - הלילו םוי ,תוחונ תורוטרפמט ,הנשה
,עבטה יקוח לכ תא רפהש ,לובמה תעב הלא לכ ותבש ןכאש דומלל רשפא
תיעשה לש וז הרצק הפוקתב םינבואמה לש םתריציל רבסה ילוא ןומט ךכבו
.(הבש רידאה םימה ץחל לע ,עבטה יקוח

,םלוא ;עבטב םדאה לש ותטילש תאו םדאל ןתנש ותכרב תא רשיאו בש ה"בקה
אל רבכ ,םיקלאה םלצ וב ףקתשה אל רבכו ,ה"בקהמ ךכ לכ קחרתהשכ ,התע
התע המדו הגרדב םדאה דרי ,הבר שרדמ יפל) ;האריב תויחה וילא וסחייתי
הארמב הלועו בש ידוהיה - שונא רוד לש תיתדה תוררקתהה תעב ,ףוקל
ידכ ,םיאורבה ראשל םדאה דחפ תא רידחהל 'ה ץלאנ ןכ לע ,(!!ןהכ
- רבדה תביס ;ןלכאלו תויח גורהל םדאל התע רתוה .ותוא ףוקתל וססהיש
לא וגפסייו ולעתי תויחה םג ,ןלכאיה םע ךכבו ,קידצ תגרדל הלעתה חנ
לש ןהייח תא ליצה חנ :הפולח הביס .הלועמה םדאה ףוג ךות
ןמ היחו המהב לש (?ןמדו) ןרשב ,ול ןהייח תא ובח התע הלאו .תויחה
תושונאה - חנ ינב לעו חנ לע ורסאנש םירבדה ןורחא אוה יחה
תולעהל ןיא ירהש ,םדא לכל הרותה תקוח ןה הלא תוצמ עבש .תילסרבינואה
ןיאש ןויכ .םייח ךירדת אלל םינש יפלא םדאה תא ריאשי ה"בקהש תעדה לע
וליאו ,הלוכ תושונאל תיטנבלר הנדוע וז הקוח ,"ותעד תא הנשמ" ה"בקה
.לארשי םע לע קר םילח תושונאל "םינהכה תכלממ" לש םיטרופמה היקוח

תווצמ תא טרפמ ,בי-ח םיקרפו םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהב ,ם"במרה
אל לע תופכל ןיאש ,עבוק אוה י:ח קרפב .ידוהי-אל לכ לע תולחה חנ ינב
הוושה) התלבק תא (םידוהיה יקוח) הרותה תא ץמאל ןכומ וניאש ידוהי
לכ לע תופכל ה"בקה י"ע הוטצנ ונבר השמ ,ןכ לע רתי .(היציזיוקניאה
תא וילע לבקמה יוג ...חנ ינב לע ולטוהש תווצמה ןתוא תא םדאה ינב
קרפ ףוס ,םש ם"במרה שיגדמ .אבה םלועל קלח ול שי ,וללה תוצמה עבש
לכ לע וטלשיש ידכ אל ,חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל"ש ,בי
ידכ אלו ,םימעה םתוא ואשניש ידכ אלו ,ם"וכעב ודריש ידכ אלו ,םלועה
היהי אלו ,התמכחו הרותל םייונפ ויהיש ידכ אלא ,חומשלו תותשלו לכאל
היהי אל ןמז ותואבו ...אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ ,לטבמו שגונ םהל
לע קסע היהי אלו ...תורחת אלו האנק לאו , המחלמ אלו בער אל םש
וייח ,םיקולא םלצב ארבנ םדאהש ומכ ."...דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה
תא דירומ אוה ותגירהב ירהש ,תומ שנוע ול עיגמ וגרוהש ימו םישודקה
,וייח תא לוטיל רשפא ןכ לעו ,הנושארה ותשודקמ הנפתמו ולש ותגרד
תשגדומה ,ץראה תא אלמלו תוברלו תורפל הוצמל ךומסב תעבקנ וז הדבוע
םע םידלי דילוהלמ ענמנה םיוושומ ךכבו ,(ן"במר) הקיר הכ ץראהשכ ןאכ
.(ז"ט ן"במר י"שר 'ר ;ב:גס תומבי) םדאה םד ךפושה

ותוטלקיה אוה וב תוסנתהל לוכי הזה םלועב רמוחש רתויב בגשנה יונישה
םיתוחנה עבטה תומלוע תרצות תא םימשונו םיתוש ,םילכואה םיקלא ימלצל
ולש וניא םדא לש ופוג (תוירגיס הוושה ;ה:ט) רסאנ תודבאתה השעמ רתוי
דוע אבהל איבהל אלש חיטבמ ה"בקה (!!תולפה הוושה) !ונוצרכ וב גוהנל
הפטשנ אל לארשי ץרא לבא ,לובמה יממ הסכתנ םלועה לכ ,ץראה לע לובמ
רהמ הנויה הפרטש תיזה הלעש םירמואה תעדל - םיקזחה םימשגה י"ע
.ללכ םימה וטלש אל םש ןדעמ אב תיזה הלעש ,תרחא העד ;ותפרט םיתיזה
םדוק םג תמייק התיה (ם"יבלמל דוגינב) ן"במרה תעדלש תיעבטה תשקה
הרחבנ עודמ ."םידדצל תרוכזת" רותב תאזה תירבה תא התעמ תלמסמ לובמה
ןאכמו - "טוח" הל ןיא ,האלהו םדאהמ ,הצוחה תשקה הנופ ירהש ?תשקה
.ץראה יפלכ ופצק תא דוע "ןווכמ" ה"בקה ןיאש ,רורב

ינפמ םדאה תא םחנמ אוה ירהש ,(םחנמה :ושוריפ) הז םשב ארקנ חנ
,(כ:ט) המדאה שיאכ .(טכ:ה ,י"שר) תיאלקח היגולונכט י"ע םדאה תללק
רדס תא ךפוה ךכבו ,םרכב אקווד ליחתמו ,םמשה םלועב בוש עטונ אוה
.ןולק ומצע לע טיממו לטרעתמ ,רכתשמ אוה ;(הטיח ינפל ןיי) תויומידקה
םשל דוגינב ,ותפרח תא םסרפמו וילע גלגלמ ,ןענכ ונב תועצמאב ,םח ונב
,ןענכ תא כ"חא ללקמ חנ .תוסגמ םיחרובו דובכב םהיבא תא םיסכמה תפיו
.תפי תאו םש תא ויאצאצ ותרשיש ךכב ,םח לש ידעלבה ושרוי ןמז ותואב
.םהרבא י"ע הלצהה תלחתו הגלפהה רוד לש הואגה אטחב תמייתסמ השרפה

םוקמב םתוראשיה היה הגלפהה רוד אטח ,ן"במרו ארזע ןבא תעדל
,ןבא וא ,ץוחבמ רוא רידחמה ,ןולח אוה ,הבתב "רהצ"ה .דחא
.הצוחה ימינפ רוא ןירקמו ואיצומה

ןיב דנדנתמ דימת ילסרבינוא םדאש רמוא קי'ציבולוס .ב .י ברה
תגרדל ותוא הריזחמ םינהכ תכלממש דע ,חכ יפדורו גונעת יפדור תורוד
תינחוכ תודרמתהב חבזמה םלועו ,תוגונעתב עוקש ברעמה םלוע םויה .ןדע
דיתעב הכישממו ,תפיו םח תודלות תא רוציקב תמשור השרפה .ה"בקה דגנ
.םש ךרד תושונאה

לש םימב םעפה לבא ,וחתפי םימשה םעפ דועש בותכ (ז:ק אריו) רהוזב
םישנא ,םימיוסמ םימוחתב תוחפלש ,רמוא הז .1840 ,ר"ת תנשב ,תעד
,זא הרק הז תמאבש רמוא קצקמ לדנמ בר .םהימדוקמ רתוי ועדי םינרדומ
תאזה העדה תא ובנג ערה תוחוכ לבא .עדמו הרות ,םימוחתה ינשב םג
תרות ,הזילאנאוכיספ לשמל -ערל וב ושמתשהו םלועה ןוקיתל ודועימ
תוצצפ תושעל ןייטשניא ידוהיה תרותו תונז קידצהל ,ידוהיה דיורפ
.תוימוטא

ארבנש םדאה תא ןייפאמש המ הז רוביד .תואיצמה לע עיפשהל הלוכי הליפת
,רקש ,ערה ןושלב לשמל ,ולוזלז ;סולקנוא יפל ,תורחא תומהבמ 'א םלצב
,ח:זב .ףוגה לוזלזמ עורג רתוי וליפא תויהל לוכי ,סעכ תעבהו ,תוקעצ
דיגהל םוקמב ,"הרוהט הנניא רשא המהבה" ןמ חקל חנש תרמוא הרותה
ךירצ אלש ףא .(ג 'ספ) רובידה תא ללחל אלש דמלמ הז ."האמטה המהבה"
הרתי השגדה שי ילוא ,אמט יוטיבב תשמתשמ המצע הרותהו הככ דימת גוהנל
.רובידה חכ לע ולא םירסמל רוקמה אוהש וניתוישרפב היקנ ןושל לע

הדובע ירוסיא :םדאל ווטצנ חנ ינב תווצמ עבשמ שש ,ם"במרה יפל
.ןיד-יתבו טפשמ ירדס םיקהל בויחו לזג ,תוירע ,חצר ,ףודיג ,הרז
.התמ אל ןיידעש המהבהמ רשב לוכאל אל ,תיעיבשה הווצמה הנתינ חצנל
תוירעה .רוסא םג ,המצעמ התמש המהב ,הלבנ רשב וליפאש םירמואש שי
ןמ תוחא ,שיא תשא ,ויבא תשא ,ומא :םידוהיה לש ולאמ תומצמוצמ רתוי
הדודה םע םרמעו ויתונב םע טול ןכל .המהב וא רחא רבג םע םיסחיו ,םאה
ולאה םירבדה לכל תארוק רתוי רחואמ הרותהש ףא קוח םוש ורבע אל דבכוי
.ולא םישעממ קיחרהלו םידוהיה תא תוקחל םלוכ תא תדדועמו "תובעות"
ןישוריג ויהיש ידכ ,ךכל םיכסהל וא ,הלעב תא בוזעל הלוכי השא
לכ תא םג דומלל םיכירצ םייוגהש רמוא ן"במרה .םידוהי-אלל
לעופש יתרבח רדס לכש םירמוא םירחא .םתוא םשיילו םידוהיה םיטפשמה
תליפתו ויאצאצל הלימ-תירב תווצמ עבשל ףיסוה םהרבא .קיפסמ בוט
דיג תליכא רוסיא ףיסוה בקעי .החנמ תליפתו תורשעמ ףיסוה קחצי .תירחש
הרותה תא רמג השמו םירצמב תווצמ דוע לביק םרמע .תיברע תליפתו השנה
.תווצמ ג"ירת לש


:ונתרטפה (ג

תדמשה ;חנ לש הזל לארשי םע לש ירוטסהה דועיה הוושמ ה:הנ-דנ והיעשי
ותחפשמו חנ י"ע הנביש בוט רתוי םלוע תעפוהל םדוקה יאנתה תחשנ םלוע
קר םיתחשומה םיכלמהו שדקמה יתב תדמשה ךכ .הביתה ךותב תולג ירחא
זא .הלוגה ידירש י"ע לארשי תנידמב גהנומ ,בוט רתוי םלועל המדקה
אמור ומכ , תוקזח כ"כ תוארנ ויהש םהלש תויוברתהש וריכי םייוגה
תמאב ויה הממשה לארשי ץראו דדונה ידוהיה לבא .םילבה לבה ויה ,ןוויו
רבחל ,ךלמה דוד לש ודיקפת תא ךישמי ידוהיה םעה לכ .תויחצנב םישרשומ
תוידוהי אלה תועפשהה לכ תא םידירומ םמצע םהשכ ,'ה םע םדא בוש
ארבש ,'ה י"ע וכפהי םידוהיה לש םיארונ םיביוא .הלוגה ךשמב ולביקש
םדאה תא דמלמ םג אוה .םיירמוח םירבדמ בושח רתוי 'ה םע רשקה .םתוא
יל תאז חנ ימ יכ :ט;דנ (שריה .מ) הללק םוקמב ,הכרבל רמוחב שמתשהל
.ךב-רעגמו ךילע ףצקמ יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ-ימ רבעמ יתעבשנ רשא
תירבו שומי-אל ךתאמ ידסחו הניטומת תועבגהו ושומי םירהה יכ (י)
םולש ברו 'ה ידומל ךינב לכו (גי) .'ה ךמחרמ רמא טומת אל ימולש
לכ (זי) :לופי ךילע ךתא רג ימ יתואמ ספא רוגי רוג ןה (וט) :ךינב
תלחנ תאז .יעישרת טפשמל ךתא םוקת ןושל לכו חלצי אל ךילע רצוי ילכ
.'ה םאנ יתאמ םתקדצו 'ה ידבע


:היצולובא (ד

תא ארב 'ה הככש דיגהל םילוכיש הרותה תא רתוס אל הזה ינרדומה ןויערה
רבד לכ םא - הזה ןויערה םע תילכש היעב שי לבא ;תופוקת עבשב ומלוע
אלא םייח ילעב יגוס תויהל ךירצ אל ,רחא יח רבדמ דאמ טאל חתפתמ יח
ינשהו קסופ דחא אופיא ריכהל תורשפא ילב ,םדא דע הבימאמ הרשי תרשרש
הברה שיש רורב הז ,104 וג'פ םגו 304 וג'פ האור ינא םא לשמל .ליחתמ
רתויהש דיגי שפיט קר .הרוצב םגו םיקלחב םג ,םהינב םיווש םירבד
.דחא רצוי םהל שיש ילכשה רבסהה - טושפ רתויהמ היצולובאב אב ללכושמ
לש תונויערל המיאתמ דאמ היצולובאהש רמא תמאב קוק .י .א ברה
.(555:ב (שודקה רוא) םלועב םלשומו בוט רתוי תויהל לדתשמ לכהש הלבק
לע רתוי םיעדוי הנש לכ ,עדמב היצולובא שיש ףאש רמוא יול ואיל ר"ד
םילוכי ולא םימוחתב .הקיטטסאו רסומל הז תא תוושהל ןיא ,תואיצמה
םג .ינמרגה ינרדומה םדאהמ ירסומ רתוי היה יביטימרפה םדאהש דיגהל
יול .לוהרוו ידנא לשמ םיפי רתוי הברה ילוא ול'גנאלאכימ לש םירויצה
תא ריבסהל ידכ ,"םדאל ףוקמ" ללוכ היצולובאה לש תוטשה ולביקש רמוא
ןדע ןגב ירסומהו הפיה םדאה ,תודהיה יפל .'ה לש תוירחאה ילב םלועה
הארמ .םיקלא םלצ םוקמב ףוקכ הארנ תמאבש דע תורודה ךשמב טאל טאל דרי
.תוארהל ךירצ םדאש ומכ היה םירופיכה םויב לודג ןהכ


םואנהו שורדה רפס/ןיטשנרוא םהרבא בר (ה

דובכו הואת ,האנק

ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה :רמוא רפקה רזעלא יבר
תנומא דיספי ,ןהמ תחאב וא ,תודמה הלאב - (א"כ א"פ תובא) םלועה
ם"במרה) תודמה תולעמ אלו תוילכש תולעמ אל ול עיגי אלו ,חרכהב הרותה
ןושארה םדא .ןיקו םדא תשרפ לש רישי ךשמה איה וז השרפ .(םש ושוריפב
ןיא םאו - םיאבה תורודה תא לישכהו לשכנ ,ץעה ןמ לכאו ןחבמב דמע אל
קיחרמ ונב זא .םוקמל םדא ןיבש םירבדב ורצי לע טלתשהל באה לש וחוכב
ויחא יפלכ וליפאו ,ורבחל םדא ןיבש םירבדב ומצע לע טלתשמ וניאו תכל
עיפשה הזו ,"ןייד תילו ןיד תיל" לש תורקפהה תא טילשה באה .שממ
;והגרהיו וילע םק לבה ויחא לא האנק ישגר ךותמ רשא ,ונב לע ןירשימב
."הניהקת םינב ינישו רסוב ולכא תובא"

אלו) "תחל" וזל וז תודומצ ורבחל םדא ןיבו םוקמל םדא ןיבש תווצמה
הליחת הדיריה .(ח"י א"ל תומש י"שר) תווש ןהיתש ויהש ,בותכ (תוחול
תוחפ ,םימש תארי תוחפש םיבשוח ,םוקמל םדא ןיבש םירבדב הנושארב
ךשמב - םלוא - בוט ידוהי ,בוט םדא תויהלמ עירפי אל "קודא" תויהל
הנושארב וורבחל םדא ןיבש םירדגה תא םג תסרוהו תכשמנ הדיריה ןמזה
ןיא םא יכ "סמח ץראה אלמתו" רחואמ רתוי בלשבו "'ה ינפל ץראה תחשתו"
רבד לע ינוגרה"ו זא ,םירציל ןוסיר ןיאו הזה םוקמב םיקל-א תארי
."יתשא

לוכי אל ןיק ,ויחא לבהב ןיק תאנקמ האצותכ האב חא תחיצר לש וז הלועפ
האצותכו ,"וינפ ולפיו דאמ ןיקל רחיו" ,םייקו יח לבה םגש לובסל היה
אל ומשו ,"ץראב היהת דנו ענ" :רתויב השקה שנועב שנענ וז האנקמ
יפל .ןיק אלו (א:א א"יהד) "שונא תש םדא" :םדאה תודלות תמישרב עיפומ
אמית ןב הדוהי יבר ,האנקמ האצותכ האב שחנה לש התסהה לכ ל"זח ירבד
וינפל םידמוע תרשה יכאלמ ויהו ,היה ןדע ןגב בסמ ןושארה םדא :רמוא
וב אנקתנו ודובכב הארו שחנה וב ץיצה ;ןיי ול םיננסמו רשב ול םילוצו
."דאמ ןיקל רחיו" - ןיק לע הטלתשה האנקה התוא ,(ב:טנ ןירדהנס)

ינש ןיב םצעב התיה תינחורו תירסומ תורדרדתה לש וז הנושאר הלועפ
לש ,הז הנעלו שאר הרופ שרוש םלווא ,םלועב םינושארה ,דבלב םידיחי
רודו ,לובמה רודל רבע ,םיקל-א תארי רסוחו םירציה תטלשה לש ,תורקפה
םילילא תדובעו הורע ןושל - "ץראה תחשתו" .וז הטישמ עפשוה םלש
."סמח ץראה האלמ יכ" לזגה לע םתחנ םניד רזגו ,לזג "סמח ץראה אלמתו"
םיאצומ יכ ,שממ לזג לע אקווד ואל אוה סמח יוטיבהש ןייצל שי ןאכו
"ךילע יסמח" ומכ לזג םע ירמגל םירושק םניאש סמח לש םייוטב ונא
שנועה ליטמ ינא ךילע ,יל יושעה סמח שרפמ י"שרש - (ה:זט תישארב)
ידכ ,עשר תודע ורבחב דיעמה דע ונבומש (א:גכ תומש) "סמח דע" :'וכו
תאנש ,קדצב אלש האנשל הנווכה (טי:חכ םילהת) "סמח תאנש" :ולישכהל
,ךכ לע ןנולתהל ימל ול ןיאו םדא יפלכ השענש לוע הז סמח ןכ םא .םנח
קוקבח איבנה ירבדכ ,ךכ לע טפשהל תורשפא ןיאש וא ,םינענ אלו םיקעוצש
"עישות אלו סמח ךילא קעזא ,עמשת אלו יתעוש 'ד הנא דע" :הלחתהב
.(ב:א)

לזגו הטורפ הווש וניאש סמח :אנינח יבר רמא ?לזג הזיאו סמח הזיא
האלמ ותפוק איצומ םהמ דחא היה :םישוע לובמה ישנא ךכו ,הטורפ הוושש
תוחפ לטנו אב הזו הטורפ הוושמ תוחפ לטנו אב הז היהו ,םיסומרות
:ה"בקה םהל רמא - ןידב םאיצוהל לוכי וניאש םוקמ דע ,הטורפ הוושמ
ר"ב) 'וכו הרושכ אלש םכמע השעא ינא ףא ,הרושכ אלש םתישע םתא
הרבחה אלא ,דבלב םידיחי לש ןינע היה אל ,סמח לש וז הטיש .(ה:אלפ
םינושארה תמכסהבו איסהרפב היה השענש המ לכו תלקלוקמ התיה הלוכ
"םיקלאה ינפל ץראה תחשתו" הענצבו רתסב הז תא ושע הלחתהב .םיגיהנמהו
לש הואתה הבחרתה ךכו ."סמח ץראה אלמתו" הרומג איסהרפב ףוסבלו
םירשב תואת ,תלוזה ןובשח לע תורשעתה תואת ,ולוצינו שלחה לע תוטלתשה
עיגה ,םמש תויהל םנמז עיגה ,ץקהל םנמז עיגה :ה"בקה רמא ,'וכו
,םש ר"ב) "םהינפמ סמח ץראה אלמ יכ" ?המל ךכ לכ ,ינפל ןהלש הירוגטק
תא חמיו" - רשק וניא םיעשר רשקו םויק תוכז לכ ןיא תאזכ הרבחל .(םש
."המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ

לש תורשפא ןיא תורקפה לש בצמב יכ תעדל וחכונ לובמה ירחאש תורודה
,"םימשב ושארו" :הלענ הפיאש םע הבוט הרבח דסיל ובשח ןכלו ,םויק
םירבד תושעל םתורשפאב היה "םידחא םירבדו תחא הפש" םהל התיהש תויהו
תססובמ התיה וז הרבח ילמלא תושונאה לרוג היה המ עדוי ימו ,םילודג
אל הגלפה רוד השעמ (ו:חלפ) שרדמה ירבד ינפל .'ד תאריו תנומא לע
ארבס יפלו ,"םידחא םירבדו" םילמב הרותה תנוכ המ ריבסהל השקו שרפתנ
המו הז דיב הז דיבש ימ .הזב הז םידחואמו םיזוחא - םידחא םירבד תחא
הבהא התיה ךכ לע ףסונ ."ונלוכל דחא סיכ" תניחב ,הז דיב הז דיבש
לובמה רוד לש ןתוא :שרדמה ירבדכ ,הגלפה רוד ישנא ןיב תררוש הלודג
הגלפה רוד לש וליאו ,לזגב ןיפוטש ויהש ידי לע הטילפ םהמ הריתשנ אל
לכ יהיו" :רמאנש הז תא הז םיבהוא ויהש ידי לע הטילפ םהמ הריתשנ
.(םש ,םש ר"ב) הטילפ םהמ הריתשנ ךכיפל "תחא הפש ץראה

הז לכ םע םלוא ,הרבחל ריהזמ דיתע חיטבהל ןחוכב ויה וללה תונוכתה לכ
הטושפ איה הביסהו "ץראה לכ ינפ לע םשמ םתוא 'ד ץפיו" וחילצה אל
,'ד תארי לש ,הנומא לש סיסב אלל התיה וז הרבח לש התודסיתה :רתויב
םעסנב יהיו" קוספה תא ."םש ונל השענו" דוע יספאו ינא דוסי לע קרו
.םלוע לש ונומדקמ ןמצע ועיסה :ןועמש יברב רזעלא יבר שרפמ "םדקמ
"םידחא םירבדו" ('ז ,םש ,םש) ותוהלאב אלו וב אל ונישפא יא :ורמא
םע וליפא ,םישנא םא .םלועב ןימאמ דחא ידוהי םהרבאלו דחא 'דל ודגנתה
,"העקב ואצמיו" אליממ זא ,םלוע לש ונומדקמ םיעסונ ,םיבושח םילאדיא
ואוב :ורמא ךכו 'דב המחלמ התיה םתפיאשו ליאוה ,םוהתל תדרל םיחרכומ
תיארנ יהתו ,הדיב ברח ןתינו ,ושארב הרז הדובע השענו לדגמ ונל השענו
טילשהלו תנגרואמ הריפכ לע םתרבח ססבל וצר ,המחלמ ומע השע וליאכ
םוקמב יכ ,וישעמו םדאה לע טילש היהיש ,ץירע לילא םלוע ןודא םוקמב
דובעש םדאה תא םידבעשמה בזכו רקש ילילא ,םיבר םילילא שי הנומא ןיאש
.דחי םג ינחורו ינפוג

וילע ונל תרפסמ הרותהש םינבלה תפירש ןינע לכש ריבסמ "רבד קמעה" לעב
ועדיו ריע ונב רבכש ונא םיאצומ אלה יכ ,לדגמה תיינב תרטמל התיה אל
ריעה םש ארקיו ריע הנב יהיו" :הרותה ירבדכ ,ידוסי הנבמ תונבל ךיא
םינבל תפירשל לוכיבכ םינשבכ ושע אלא ,(זי:ד תישארב) "ךונח ונב םשכ
ןשבכל ותוא וכילשה ןוטלשל תייצ אלש ימש ,הבגשנ הרטמל ושמיש םלוא
ימו ,ויחא ןרה ןכו ,ופוס היה המ דגנתהש וניבא םהרבא היארהו ,שאה
היהש שדחה רטשמה ןמ האצותכ ודבאנו ופרשנ םיפלאו תואמ המכ עדוי
םא - "ץראה הזגר ךולמי יכ דבע" :םייחב לודג ללכ .דבעשמו השק ,ץירע
היה ואצומ אלה דורמנו וידבועב תושק םקנתמ אוה זא דיבעמל ךפהנ דבעה
,ותיערמ ןאצ לע ותוירזכאו ותעשר לכ תא לצינ ןכלו "םידבע דבע" ,םחמ
,ץירעה ,לילאה אוהו תויה תדב המחלמו - הריפכ - לע ססיב ורטשמ תאו
.וילגר תחת םימע אכדמה ןדורה

השעש דובכה תנותכל תודוה דיצ רובגכ ןייטצה דורמנש רפוסמ םנמאו
םירובס ויה םדא ינבו ,דורמנל השוריב העיגה איהו ,םדאל ונמזב ה"בקה
השע אוהו םהילע ותוא וכילמה ךכיפל ,ותרובג חוכמ הז תא השוע אוהש
אוה ,(דכ א"רדפ) "לדגמו ריע ונל הנבנ הבה" :ומעל רמאו הול-א ומצע
ה"בקה לע ותוכלמב םלועה לכ תא דירמהו ויפב תוירב לש ןתער דצ היהש
המחלמו הריפכ לע היתודוסי תא הנובה תאזכ הרבחל .(א:טפ ןילוח י"שר)
תפש שיא ועמשי אל רשא" :הרורב האצותה !םויק תוכז לכ ןיא - 'ד םע
לכ הל ןיאו ליאוה ,וז הרבחל םג תרדוח תוטלתשההו הפיאשה יכ ,"והער
לכ ול ןיא הריציה ריחב םדאה ינש דצמו ,תינחור תורבגתהו ישפנ ןוסיר
תא תונבל הצורה הלודגה הנוכמב גרובל ךפהנ אלא תישיא הניחבמ ךרע
ושאר לע הלועש ימ לכ :םרמואב תאז ושיגדה ל"זח .םימשב ושארו לדגמה
הפיאשה לכ ,(םש ,םש ר"ב) םיבגח ולאכ וינפלש (םירמת) םילקד האור
תניחבב ,םיבגח תגרדל םדאה לש תישיאהו תישפנה ותמוק תא ךימנהל התיה
םהב רתנל אלא הפוקז המוק לש תישפח הכילה אל ,"וגו עברא לע ךלוהה"
םבל תא םימש ויה אל תמו םדא לפנ םא :ל"זח ונל םירפסמ ךכו .ץראה לע
,ונל יוא :םירמואו םיכובו םיבשוי ויה תחא הנבל הלפנ םאו ,וילא
.(דכ א"רדפ) היתחת תחא הלעת יתמיא

הנבלה ןיא ,"ץראה לכ תפש 'ד ללב םש יכ" - ךישמהל לוכי אל הזכ בצמ
,'דב הנומאל ףילחת שמשל לוכי לדגמה ןיאו םדאל ףילחת שמשל הלוכי
:ורבחל דחא רמאשכ ,"רבג םילאד ןאמ" לש היסומולרדנא תררתשמ אליממו
- "םודרק יל אבה" ,וחמ עצפו והכה ;רפע ול איבה - "םימ יל אבה"
תוטלתשהלו דובכל םתפיאש .(חל ר"ב) וחמ עצפו והכה ;הפירגמ ול טישוה
התאש םולחב יתיאר :הלעבל הרמאש השאל לשמ :יול יבר רמא .התדבתה
ודחפ םה ךכ ,(תואיצמב) תולילעב ךל אה ?םולחב ךל המלו הל רמא ינשרגמ
ינפ לע םשמ התוא 'ה ץפיו" הרותה תרמוא - "ץראה לכ ינפ לע ץופנ ןפ"
.(גכ ר"ב) "ץראה לכ

הלא לכ .דובכה - הגלפה רודו ;הואתה - לובמה רוד ;האנקה למס - ןיק
.הנומא אללו 'ד תארי אלל תונבהלו תונבל ובשחש ינפמ קר ,לגר וטשפ
לש ואובל תוכחל םיכירצ ויהו םלועב וססבתה אלו ורבע תורוד םירשע
אל הירוטסהה הליחתמ זאמו "םלועב הריבה לעב" תא טילשיש וניבא םהרבא
.הלוכ תושונאה לש אלא לארשי םע לש קר

ןירדהנס) םייק שילש ,עלבנ שילש ,ףרשנ שילש - לדגמ :ןנחוי יבר רמא
ןברוחו סרה עיפשמה ,ונימי לש ןוסאה והז םייק דועש הזה שילשה .(א:טק
.ונא ונרודל םג

ןיא הנומא אלל הרבח וליאו ,םלועה תא םיבירחמ לועו סמח :רורב םוכיסה
.םייח תרות איה ונתרות .םויק תוכז הל ןיא אליממו ,סיסבו דוסי לכ הל
וז השרפב ןנובתהל ונתבוחמ .ונתפוקתב תדחוימ תובישח הל שי וז השרפ
ונמע דיתע תא חיטבהל ידכ תומיאתמה תונקסמה תא קיסהלו בטיה בטיה
.דע ימלועל ונצראו

םחנמ ,םירקיה םהינב תולולכ תחמש לע יילסו ץיבוקרב תוחפשמל בוט לזמ
.א"בבות םילשוריב ,הבוט האל םע בקעי


The T.O.P. home page

תידוהיה תרוסמה תא ץיפהל ןויסינ אוה ,הינשרפו הרותל ןוכמה .פ.ו.ת
.םירשעה האמה לש הנונגיסבו הנושלב תירוקמה

'חרב םילשורי לש ידוהיה האירקה םלואו עדימה זכרמ תא ליעפמ .פ.ו.ת
תשרפ יפד 3,000-מ רתוי רואל םיאיצומ ונא .ודרקה לעמ ,52-54 ד"בח
םירפס םיעיצמו תואצרהו םירועש םימייקמ ונא ,תירבעבו תילגנאב עובשה
רשפאש םיידוהי םיאשונב ואדיו יטרס ונל שי .תוצופנה תונושלה בורב
התבחרהלו ונתוליעפ ךישמהל עייסל ןיינועמה לכ .םשכורל וא םהב תופצל
.םילשורי 52-54 ד"בח .פ.ו.תל המורת חולשל ןמזומ

י"פע חלשית ,תילגנאב וא תירבעב ,עובשה תשרפ לש המלש תיתנש הרדס
תיעובש הספדה ןמממ ח"ש 360 ;תוחפה לכל ח"ש 75 לש המורת תרומת ,השקב
.דחא ינרות ואדיו-טרס וא


Back to the home page.