האר

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.האר תשרפ לש עקרה (א
.השרפה תריקס (ב
םינינעמ םירפסמ םיעטק (ג


האר תשרפ לש עקרה (א

השמ ,'ה לא םיבורק םהשכ ,םילק םייאבצ תונוחצנ םידוהיל חיטבהש ירחא
הרירב םוי לכ תווהל וכישמי ,ערהו בוטה ,הללקהו הכרבהש םתוא ריהזמ
,םיילילש םגו םייבויח םג ,םיגייס תרזעב ןנוגתהל םדאה לעשו ,שממ לש
יתלב גנוע .ול ןתונ 'הש יאבצה ןוחצנה לש תרכשמה ותעפשהב דומעי אלו
יכ ,הזה םלועהמ תוגייתסה ידי-לע אל ,וב םחליהל שיש ער ונה ,לבגומ
ידי-לעו ,תורשכה יניד תרזעב שדקתהש רשב תליכא ידי-לע אברדא ,םא
תויהל .לארשי יגח לש השודקה םתרגסמב םירשפאתמה ,תמאה תוגונעת
.םהמ חורבל אלו ,םייחה תא שדקל ידוהיה לע ,תפומל


השרפה תריקס (ב

לא ועמשת רשא הכרבה תא ;הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר"
לא ועמשת אל םא הללקהו ,םויה םכתא הוצמ יכנא רשא ,םכיקלא 'ה תווצמ
ירחא תכלל םויה םכתא הוצמ יכנא רשא ךרדה ןמ םתרסו ,םכיקלא 'ה תווצמ
םירבד) השרפה תחתפנ הלא םילמב ."םתעדי אל רשא םירחא םיקלא
,םייניעב תוארל השוריפ "האר"ש ,תורשפא תמייקש דועב .(חכ-וכ:אי
אורקל לביע רהו םיזירג רה לע םישנא תוצובק ביצהל וצל איה הנווכהשכ
חסנל ךרוצ לכ הרקמב היה אל תאז לכב ,(ל-טכ) תוללקהו תוכרבה תא לוקב
םינופ ןאכ םידוהיה לא רשאכ ,(האר) דיחי ןושלב וצה תא
וב ןיא תאזה תמיובמה הנומתב תימשגה היפצה ןויער .םיבר ןושלב
םירסמ ריבעהל תוילאוזיו-וידוא תוטישב דימת תשמתשמ הרותה ירהש ,ישוק
ןויער תוקומע ןיבהל השוריפ "האר"ש ,רתוי ריבס לבא .וניתושוחתל רבעמ
ןיא ."... תבהא רשא השא םע םייח האר" ,ט:ט תלהוקב ומכ ,היווח וא
אלא ,המחה תועיקשב דחי תופצל קר גוזה ינב לעש ,הז קוספ לש ושוריפ
ךרדכ ,םתנבהב ףתתשהלו םייחה תא תווחל אוה השא-שיא יסחי לש םדיקפתש
.הבקנה לש וזמ ןהו רכזה לש תואר-תדוקנמ ןה ,הקימעמ הנובת תונקל

ונל קפסמה דימתמה ונפתוש ,הרותה לא םג קוספה תא םיסחימ ונימכח
לודגה ורפס-תיב לש ילאוזיו-ואידואה וקלח ,"םייחה" לש "הקומע הנבה"
,תועמשמ התע שי ,"האר" ,דיחיה תרוצל ,הז ןבומב .םלועה - ה"בקה לש
,הנוש ךרדב 'ה רבד תאו תואיצמה תא (האור =) הווח שיאו שיא לכ ירהש
ןתוא תולעב םילמה ןתואב הינפה תישענ דחאו דחא לכ לעש תורמל
הנפומ ,'ה תבהא תייווח ,"עמש" לש ןושארה וקלחש ומכ קוידב ,תואצותה
.רוביצל תונפומ ינשה קלחה לש תויביטקייבואה תווצמה וליאו ,דיחיל

תא תונשל תוכזה םדאל תדמוע םויו םוי לכבש ךכל זמור "םויה"
ןיא .ודועיו וייח תמגמ תא ךופהל ךכבו ,הערל וא הבוטל וייח ןוויכ
"ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לאו" .ויתוחלצהב קפתסהל וא רבעה תונולשכמ שאייתהל
ובצמ איה הכרבהש ,(י"שר י"פע) תנייצמ ל"ז ץיבוביל המחנ .(תובא)
איהש ,הרותה תא םייקמ םדאהש יאנתב םלוא ,ה"בקה לש ומלוע לש יעבטה
הללקה ףילחת ,הרותה ןמ ומלעתי "םא" קר .("ועמשת רשא") האירבה תילכת
הללקה אובת דימ אל ילוא .ןוקיתל ףונמכ ,הכרבה תא "תיעבט-יתלבה"
השמ לש תיסיסבה "וכרד"ב םיכלוה דועש יאנתב ,תווצמה ןמ םימלעתמשכ
תויתד תושוחתב םיוולמה ,תיליצא תוגהנתה ייחל הנווכה ילוא) ונבר
תא קוק ה"יארה לש ורואת הוושה ;ילאמרופ יתדה רשקה אלל ,תובגשנ
ךופהל לשוכה ונויסנו ,"קידצ"כ סיידנרב ינקירמא-ידוהיה טפושה
- ינשה בלשה עיגהב ,םלוא .(תווצמ-רמוש ידוהיל סיידנרב תא
.תישחומ תישענ הללקה ,"םירחא םיהלא ירחא תכלל ... ךרדה ןמ םתרסו"

היושע תורוכזת-תווצמ תרמושה הליהקש דועבש ,הארנכ ,איה האובנה
ןיא ,תורוכזתה אלל וליפא ,תישונאהו ההובגה התוגהנתה תמרב דימתהל
תוכרעמ ץומיא ךות רדרדית הליהקהו ,םימי ךרואל םייקתהל לוכי הז בצמ
ןייטשפא ורדזיא 'ר ריבסמ ךכ .םיבכוכ תדובעל תוושומה ,תותוועמ םיכרע
םייתד-אלה םירשיה םידוהיה תא (וניצנוס תואצוהב ,תודהיו הנומא)
.םידחא תורוד ינפלמ םהיתובא לש םייביסנטניאה הרותה ייח לש םידירשכ
תרכומה הרותה תביזעל זמור ,"ןמ"ה לצא ומכ ,"םתעדי אל רשא"
לכב תורודה תקידבב ודמע אלש ,םישדח םייח תונונגס תפדעהו הקודבהו
לש ותבזכא תא הוושה ;םדאה תוחתפתה לע תויפוסה םהיתועפשהל רושקה
םלועה .תושונאל העושת תורוקמכ ילכלכה גושגשהו עדמהמ וננמז-ןב םדאה
םזינומוקה תמגוד) םימיא רופיסל ,תובורק םיתעל ,ךפוה ץימאהו שדחה
,מ"הרב ומכ תוטשבו עשרב םימייתסמה ,תפקמ םלוע תפקשהכ הזילנאוכיספהו
תוצלאנ שדח ןרוקמ רשא תותכ .("יוביילפ"ה תכו ,"םזיאתונומו השמ"
םיקודב אלו םישדח םייח תונונגסל םידגנתמה ,םהירוה דגנ םידלי תונפהל
.(יטייבוסה םזינומוקהו תיצאנה רעונה תעונת ,השדחה תירבה :הוושה)

קר תדדועמ איהש ךכב ןומט הרותבש תולגתהה לש הפקותל יגולויצוס זמר
לש הרותב רבודמ ןיאש ,רורב ןאכמ .םירוהה יפלכ האריו דובכ לש סחי
ודגנתי אל םירוה ירהש - תילקידר המגמכ עתפל העיפומה ,ישונא הרוקמ
הרותה .םרשב לע םמצעב התוא ווח רשא ,הרובגה ידי-לע התלגתהש הרותל
ידכ ,הרשאה יצע םללכבו ,תולילאה ידירש לכ תדמשה לע הווצמו הכישממ
.(לארשי ןואיזומב תינענכה תוברתה ידירש הוושה) שממ םמש תא תוחמל
תוכמ) ותדובעב םירושקה םיצפחלו 'ה םשל דובכב סחייתהל שי ,תאז תמועל
קר םא יכ ,לארשי לכב ומשל תונברק וברקויש הצור ה"בקה ןיא .(בכ
האובנה ךרד לע עבקנ ומוקמ רשא ,שדקמה תיבב - ךכל דחוימה םוקמב
החפשמה תרגסמב תונברקה ןמ םילכואשכ ,רורשת תיתימא החמש .(ירפס)
שוביכה בלש םותב קר רחביי הניכשה הרשת ונממ רשא םוקמה .םילשוריב
ויקוסיעל תודוה שדקמה תיב תא תונבל דוד לש ותלוכי-יא הוושה)
.(םייאבצה

םירחאו לאנברבאה ךא ,ךלמ תונמל םדוק היה ךירצש ,עבוק ם"במרה
םירוביגה תצרעה תמגמל הרותה רותיו אלא ךלמה יונימ ןיאש םירובס
בירקהל רוסא ,שדקמה ןוניכ רחאל .םירחאה םימעה ברקב תלבוקמה
.יול טבש ינב תא ףתשל שי תונברקה רשבב ;רחא םוקמב תונברק

רתומ ;תונברקל ןתוא םיכפוה ןיא ךכב ךא ,םוקמ לכב תומהב טוחשל רתומ
רתומו ,ןברק ךרוצל הטיחש לכ התיה רבדמב .תואמט ןתויה תורמל ןלכואל
רוסאש ,םדה תא .שודק ולוכ היה ירהש ,הנחמב םוקמ לכב הלכואל היה
ןמד) חבזמה לע ךפשנה תונברקה םדל דוגינב ,המדאה לע ךופשל שי ,ולכאל
- המדאב ןתוסכל שי ,תופוע וא םיאבצ ןוגכ ,תורשכ רב-תויח לש
המהבה לש "תוישיא"ה וא שפנה אשונכ האור הרותה םדה תא .(גי:זי ארקיו
רשבה תיילצל דע וא הרשכהה/החילמה ךילהת םותל דע) ידוהיה לע רסאנו
ךילהתבש םירמוא שי .(תובישח לכ רתונה םדל ןיא זא ירהש ,היולג שאב
,תסרהנ רתונה םדה לש תוינויחה םגש אלא ,רסומ םדה בורש קר אל הרשכהה
תווצמה לש ןמויק .תורבעומ תויוצר-אלה תויתייחה תונוכתה ןיאש ךכ
חיטבמ ,םוקמל םדא ןיבש ומכ ורבחל םדא ןיבש ,תורומחכ תולק ,ןלוכ
תיתד היווח ירחא קר ךלי ינשה רודה .(י"שר) בוטה תא ויאצאצלו םדאל
.הפיקמו הקומע ,הנכ

ןנוכל יותיפה ינפמ הרותה הרתמ ,ןענכ יממע לש םשוריג וא םתדמשה ירחא
תוברת תא חיצנהל ךכבו ,'ה תדובעל םאותמ אוהשכ ינענכה ןחלופ תא שדחמ
ץראה יבשותש בושחל היה רשפא .ץראה תודלותב תויכשמה חיטבהלו ןענכ
הנממ רשא ,המדאה יפוא תא תומאותה םייח יכרד םמצעל וחתיפ םינומדקה
תשוחתו תינרדומה םינענכה תעונת הוושה) םינש תואמ רבכ לארשי םע רדענ
ץראה יבשות םע םמצע לש םהישרשמ םיקתונמה םילארשי לש םתוהדזה
תמגוד ,םדוסי הבעותב םהיגהנמ לכש ,ריהזמ 'ה .(םיקיתעה םינענכה
ימיב רבדה ערא םש ,םונה-ןב איגב םויה) ןחלופ ןיעמכ שאב םהינב תרבעה
,קור יעפומב תטהול תינאגאפ הריואב ידוהי רעונ םיתעל םיריבעמ ,םדק
טועבל םיעדויה תא םיצירעמשכ תבשב לגרודכה ישרגמ לש וזל המודה הריוא
.(רודכב

וילעףיסוהל ןיא ,הרותה קוח לע תונדפקב רומשל הבוח תמייקש דועב
תודהיב ריבגהל תונויסנל ןאכ הנווכהש ,םירמוא שי .ונממ עורגל וא
ומכ ,םיירוקמ-אל תודוסי ינימ לע תפסוה י"ע תוינחורה תוויוחה תא
וא םדאה לש ורשואב תועגופה תוצמה ןתוא תעירגו ,םיינענכ םינחלופ
.תויתדה ויתויווחמ רתוי "תונהיל" ול רשפאל ידכ ,תומימחה ויתושגרב
ןינע תא וידיב ריאשהלו 'ה ןוצר תא תושעל הווצמ תידוהיה תרוסמה
התסינש ,תודיסחב לארשי ינומא ימולש ודשח ןכ-לע .שגרהו תיתדה היוחה
וא הרישה תועמצאב - תיתד אל תועצמאב תיתד תובהלתהל םישנא איבהל
רשקב 'ה תכרעה לע ףיסוהל ןויסנ לכבש ,םירמוא םירחא .'וכו ,דוקרה
ידמ הדיבכמו הקינחמ תודהיה אצמית ,םתאשל ידוהיה לעש תעמשמלו סמועל
הוושה) הקלח תוחפל וא הרותה לכ תטישפ :ינשה הצקל ןמזה ךשמב ליבותו
תינחור ,קוק ה"יארה תעדל ,איהש תיאפוריא-חרזמ תודהיב םידלי לודיג
.(ףוגה ייח תרסחו ידמ

םידוהיה תוחילשב לבחל םירתוחה סרה תוחוכ דגנ הרותה תרבדמ התע
לע תרבדמ איה .ה"בקה ידי-לע םידוהיה תקחרהל איבהל ךכבו ,לארשי-ץראב
תותוא תיישע ידי-לע ותרוסממ לארשי םע תא ךושמל תוסנל לולעה איבנ
.תד יגהנמ שדחל וא תונשל תוכמסה תא עובתל ,הלא דוסי לעו םיתפומו
,(?םיעדמה ןוגכ) םיסנ (השועכ האריי וא) השעי וליפאש הוטצנ ידוהיה
רקשה איבנ תא .'ה םע ורשק לשו 'הב ותנומא לש יקלא ןויסנ ןאכ שי
,םירמוא שי .תותוא תושעל ותלוכי תורמל ,דגובכ תימהל שי הזה בזכהו
לא תסחייתמ הרותהשו ,תיקלאה תעמשמה דגנ םמוקתהש תמא איבנל הנווכהש
.םייניע תזיחא אלא םניא םיסנהש ,םירחא תעד .וירמ םדוק ללוחש םיסנה
ןוגכ עשר יאיבנ לש םייתימא עשר תוחוכ םיפקשמ םיסינהש איה תפסונ העד
לולשל םישקבמה ךא ,ןוילע חוכ לש םיוסמ חותיפב םינהנה ,םירחאו םעלב
ךכ םשלו ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ לארשי לש ידוחייה ודיקפת תא
.תיחישמה תימלועה תדה ןדיע לע תע םרטב םיזירכמ

םילילא תצפהל םד תברקו תודידי ירשק לצנל םיסנמה לש איה האבה היעבה
םרוזאמ םיבואש וא ,םידוהיל םיעודי םניאש םישדח תד יגהנמ וא םישדח
ועמש אלש בר הכ קחרממ וא ,ןפי ,ודוה ןוגכ) םלועה תוצקמ םיאבומה וא
תא חקל רבכ אוהש הנומאה תללוכ 'הב הנומאה .ןוכיתב חרזמב ללכ וילע
סוחל ןיא .(םידוהיל רכומ רבדה ןיא וליפא ,הרותה רוביחב ןובשחב לכה
םהילע ;וילע תופחל ותחפשמ ינבל וא וירבחל םהל לאו ,הזכ םדא לע
שקיבש הבריק התואמ תונהיל ול רשפאל ןיא ;ותוא לוקסל םינושארה תויהל
.םתערל הלצנל

ןירדהנס) םילילא תדובעל לארשיב המלש ריע לש היבשות בור הנפי םא
םיקידצ לש םשוכרל טרפ) שוכרה לכ תאו לילאה תא דימשהל שי ,(:איק
שדחמ התונבל אלש תנמ לע ,ריעה תא לילכ ףורשלו (ריעה יבשותמ םניאש
'הש ךכ לע ךומסל שי ,המקנמ תוששח וא םיירסומ םירוהרה תורמל .םלועל
תוקידב ירחא קר ותושעל שי הזכ רבד .ךתחלצהל איביו ךמע ביטיי
,הז קוח םלועמ ושמימ אל ,תודחא תוידומלת תועד יפל .רתויב תוינדפק
,לעופב םתוא ושעיש הנווכ םלועמ התיה אלו ,הרומו ררוסה ןבה ןיד ןכו
,הלא תועדל ,התיה הדיחיה םתרטמ ;םהילא וולתנש םיבורמה םינותנה לשב
תפידה ךות הרבחה תא רפשל תורהזאה תא םיטלוקלו םתוא םידמולל רכש תתל
םפוג תא תיחשהל רסאנ ,שודק םעכ ,םידוהיה לע .םינפבמ ירשפא ןובקר
,םלועב תוחילש לעבו 'הל שדקומה ידוחיי םעכ .ינאגאפ לבא תואכ
ןיבל םניב םילידבמה ,םישודקו םידחוימ הנוהכ יקוח שי םידוהיל
.תיעבטהו תימלועה תושונאה - "םתליהק"

םידוהי ידי-לע ליכאהל יוארה תא םיעבוקה תורשכה יקוח םיעיפומ התע
ינע רשעמו ינש רשעמב הנד הרותה .ידוהיהמ קלח תושעהל ךכ ידי-לעו
.םיטרפ דועו ,הברקה הטימשה תנש תורמל םיפסכ תוולהל הבוחבו

וליפא ,הריחב לעב תויהל יאמצע תויהל ךירצ שיא :שריה ברה
בורקשכ ,םיכתח ילב ,םלש ראשהל ךירצ ופוג םג .הרבחו ,בורק ,איבנמ
.וידגב תא ערוק קר .רטפנ

תושעל אלש זמר הז ילוא ;תורשכ תוכלה לצא "ודדוגתת אל" הריכזמ הרותה
ברה לש החגשהב לכואמ לכוא קר דחא לכש ידי-לע לארשי םעב םיקוליח
איבמ הזש ,תוצמ רמושה ורבח תיבב לכאי ידוהי לכש ףידעמ ה"בקה .ולש
.םעב םולש

לכ םע הערפ ןומראב לדגש - השמ - יכנא האר :שרפמ םייחה רוא
םכל איבמ הרותה קרש ךל רמוא ,יניסב 'ה םע יתייה םגשו םלועה יגונעת
אוהשכ ,תינוליח הרבחב היה ומצעבש ברב קר םינמאמ םישנא הברה !הכרב
.קי'ציבולוס ברהו ד"בחמ יברה ומכ ,התוא ללוש


םינינעמ םירפסמ םיעטק (ג

רמיז (קירא) קחצי תאמ ,"גהונ וגהנמכ םלוע
רזש ןמלז זכרמ :ל"ומ

םירבגל שאר יוסיכ

םיבר תורוקמ יזנכשא המש םוכיס ,"םימש תמיאו םימש ארומ" רמאמב
המכ דע רפסמו חתופ רבחמה .םירבגה לש שארה יוסיכ תווצמב םיקסועה
דבוע אוהשכ ,לארשיב תידרח הליהקב דבוכמ רבח היהש ,רכמ שוגפל םמותשה
ןוצל ךרדב וריבח תא לאש אוה ץהלשממה ידרשממ דחאב שאר יוסיכ ילב
ןיב יסיסב לדבה האטיב רבחה לש ותבושת ץ"שאר תולקב" דבוע אוה עודמ
אוהש ,"םימש תמיא" ןיבל ,תטשפומ תינויער המרונ אוהש ,"םימש הרומ"
לש ידימת יוסיכב יוטיב ידיל האבו ,תאזה המרונה לש ישחומה שומימה
הווצמ םייקל ונילע ךכו ... הרותב וניווטצנ םימש הרומ לע" לע .שארה
לכב אלו םדא לכ אל - םימש תמיא וליאו" ,םכיס ,"רובעי אלו קוח ,וז
."הב דומעל הכוז העש לכבו תע

תולאש יתש הנממ תולוע ץונרקחמל החיתפה תדוקנ איה וז הטודקנא
הבוחכ שארה יוסיכ תא םייתדה םידוהיה םיאור ונימיב ,תישאר :תויסיסב
השירדה ןמ קלח היה שארה יוסיכ םא רורב אל םלואו .קפסב תלטומ הניאש
ויה המו ,רבעב םג םלועה יבחר לכב תוידוהיה תוליהקה לכב תיביטמרונה
.םוקמ לכבו רוזיא לכבש םיאנתה ןהילע ועיפשה דציכו ,וז הבוחל תוביסל
שומימה לע ועיפשה םינושה םידוהיה םיזכרמב םייתרבח םימרוג םאה ,תינש
?וז הבוח לש ישעמה

היה אל תוצופתה יזכרמ בורב ,ללכ ךרדב ךא ,תונוש תולאשה יתש ןה ולא
.תחאכ ןהיתשב ןודנ ונאו ,עוציבה ןיבו תבייחמה המרונה ןיב קותינ
רוביחב ,סוארק לאומש ץאשונב םיליעומ םימוסרפ המכ םידמוע וניתושרל
הרצקב סחייתהו ,דומלתהו ך"נתה תופוקתב רקיעב דקמתה ,םישרמ ירוטסיה
יבר לש תמסרופמה ותבושת תא רואל איצוה דניקביר קחצי .םייניבה-ימיל
הל ףיסוהו ,סנסנרה תפוקתמ יקלטיא דמולמ ,הנידומ הד הירא הדוהי
ןזואמ רקחמב ךרוצ דוע שי םלואו .תוניוצמ תויפרגוילביב תורעה
הפוקתהו םייניבה-ימי תפוקת יבגל דחוימב ,רתוי יביטקייבואו
תורוקמ הברה רמיז איבמ ,הז ירחא .הזה קרפה דקמתי ןהבו ,תינרדומה
:םכסמ אוה ;אשונה לע םינוידו

אוהש יפ לע ףא .תואמה ךשמב הרוצ טשפו הרוצ שבל םירבגל שארה יוסיכ"
ינפמ הבוחל הגרדהב ךפהנ אוה ,םינושארה תורודב תודיסח תדימכ גוהנ
תומיעב השרתשה וז הבוח .הרשע שמחה האמהמ לחה ,"םייוגה תקוח" רוסיא
תואמב .הרשע עשתה האמב תימרופרה תעונתל תיסקודותרואה העונתה ןיב
הפוריאב "הקלומרי"ה .יקלחה יוסיכה שגדוה םירשעהו הרשע עשתה
הפיכה ביט .רוביצבו םיברה תושרב םגו תיבב םג תלבוקמ י"אב "הפיכ"הו
תיטילופ היגולואידיא לע עיבצה (היושע ונממש דבהו העבצ ,התדימ)
לש שארה יוסיכו הגורסה הפיכה ומכ ,תוצופתבו ץראב תמיוסמ תיתרבחו
.הליפתה תעשב תונב


?תידוהי תוהז תדועת :שארה תואיפ

,הנידמה תמקהל הכומסה הפוקתה ןמ - הנושארה .תויודע שולשב חתפנ
וסינ ,םאלסאה תוצראמ םידוהי ינומה ועיגה רשאכ .םישימחה תונשב
ישנא לש דחוימבו ,ץראב םיבחרנ םיגוח לש םהיתופקשה תא שממל תונוטלשה
תומדל תוריהמב לגתסהל םישדחה םילועה לע היה והיפלו ,י"אפמ תגלפמ
תופקשהה .ינוליחה ,ינרדומה ,דבועה - "שדחה ידוהיה" לש תילאידיאה
לש םיפירחה הייוטיבמ דחא .ץראב ךוניחה תכרעמ לש הילגרל רנ ויה ולאה
דחוימבו ,חרזמה תודעמ רעונה ינב לש םהיתויפ ץוציק היה תואזה הסיפתה
,הריקח תדעו התנומ ,תיתדה תיזחה תגלפמ לש ץחלה ללגב .ןמית ידלי לש
עבק ,ךוניחה רש זא היהש ,רזש ןמלז .רבדה תא קודבל ,ןיקמורפ תדעו
םרב .תנווכמ תיטילופ המגמ תואיפה ץוציק תלועפ ירוחאמ הדמוע אלש
אלו ,הטיש התייה תואיפה תזיזג" :העירכהו תרחא הנקסמ הקיסה הדעווה
."הרקמ

יקרפב בתכש ,י"חל שיא ,ןוסרואינש ביל הדוהי לש היה היינשה תודעה
וילע לביק ,יושכעה ר"ומדאה ,םינולס םהרבא 'ר ידוד" :ולש תונורכזה
אב םילשוריב ... (םידלי ויה ןיידע ראשאכ) םילשוריל הירבטמ ונליבוהל
רבדה .ןורבחל ונליבוהל ידכ ונתוא לביקו ,אבא יחא ,חונמה לאומש דודה
,דואמ תוכוראה ,תויניירבטה וניתואפמ זזגש היה ונל השעש ןושארה
"."ד"בח חסונב תורצק וניקתהו

תרופסתב ןדה קרפב ךיראמה ,םימי תדמח רפס לעב לש איה תישילשה תודעה
תא חלגל םאובב" :ריעמ אוה .רפתסהל םישגינ דציכ ןיינעב ,תבש ברעב
אוהש םעפ לכבו ,שארה תאיפ תווצמ םייקל םבל תא ונווכי ,םשאר רעש
לטיב ,'א תבש חלגל אלש לשרתמ םאו ,הוצמה םייקמ אוה ,החינמו חלגמ
ןכל .בר טוריפ תוטרופמ תונושה תונווכה ,י"ראה ירוג לש םכרדכ ."הוצמ
לש רדוס תחנה תעב רמאיו" :חסונה לע דיעהל ךישממ םימי תדמח לעב
יננהו ... תראפתלו דובכל ישאר רעש חלגל אב יכנא הנה :ויכרב לע םירפס
:רומאל הוצמה םעטל ותונשרפ ףיסומ אוהו ."... האפ תוצמ םייקל ןכומ
ונב רחב רשא ,איהה תעב וארוב תא רוכזלו ... תאז השעי שונא ירשאו"
םימכח רשאכ ,םש םינייוצמ לארשי תויהל םימעה ןמ ונלידבהו םע לכמ
- ןויצ תונב הנארו הנאצ :רמואו הז לע לארשי תא חבשמ ךרבמ 'הש ודיגה
"... םכישאר תאפ ופיקת אל ,תחלגתב יל םינייוצמה םינב

- שארה תואיפ לש תונושה םינפה לע םידיעמ וללה םידעה תשולש
תא קודבנ הבה .הקיטסימו הכלה ,גהנמו רולקופ ,הקיטילופו היגולואידיא
תוזכ הריקס .תורודה ךשמב ,תידוהיה תרוסמה תכרעמב שארה תואיפ םוקמ
.םינושה תווצמה ימעט לע תויונבה תוירקיע תופוקת יתש ,יתעדל ,הלגמ
ןחלופמ הקחרהל םוקמ הבו ,"םילילאה תדובע" תפוקת איה הנושארה הפוקתה
.םייניבה ימיו הקיתעה תעה ינפ לע תסרפתמ וז הפוקת .תורחא תותד
ינש הבו ,תידוהיה תימואלה תוידוחייה תפוקת איה היינשה הפוקתה
,תידוהיה תוימואלה יוטיבכ םילבוקמה לש םתרותב םילגודה הלא :םימרז
םילגודה הלאו ,תוצופתבו י"אב הלבקה תורוקממ םהימימ תא םיבאוש םהו
.הפוריאב דחוימב ,היצזינרדומבו היצפיצנמאב


:רטכש יבצ ברה י"ע ,ל"צז ק'ציבולוס ףסוי ברה לש םירמאמ - "ברה שפנ"מ

דוסיד רמול הארנו ;(אי:זט) "... ךתבו ךנבו התא - 'א 'ה ינפל תחמשו"
הגיגחב ןייעו "'ה ינפל" לש בצמב הצמנ םדאה תויה אוה החמשב בייחמה
:(זכ:זט ,'א .ה.ד) רמאנש ,ה"בקה ינפל תוביצע ןיא :אפפ בר רמא - :ה
לודג ןהכד (:די) ק"ומ 'מג 'עו ,ומוקמב הודחו זוע ,וינפל רדהו דוה
ז"פב - בתכש ם"במרהו ,תוליבא גוהינ ןינעל) ימד ע"וכל לגרכ הנשה לכד
ךה דגנ םה הזב וירבד ,תולבא ירבד לכב בייח לודג ןהכש - ו"ה לבאמ
'מגה ירבד רוריבב הארנו ,(םינורחאה ךכ לע ודמע רבכו ,ק"ומד 'מג
היהיש (ג"הכ לש) ודובכו ותראפתש ו"ח שדקמה ילכמ ה"פ ם"במרב ררובמד
םדאה תויה ונייה החמשב בייחמה רוסיש ל"נכ רמול הארנו םויה לכ שדקמב
לגרל תולעל םדא לכ בייחש םילגר שלשב ךכיפלו .'ד ינפל לש בצמב
ה"רב הנהו .החמשב בייחמה אפוג יהז ,'ד ינפל - ונייהד ,הרזעב אצמהלו
(דכ) ק"ומ 'מג 'עו ,ל"א החמש בויח םהב שי םא םינורחאה ונד כ"הויו
,(תולבא תייחד ןינעל) םילגרכ כ"הויו ה"רד (.טי םש) ג"ר תטישכ ל"קד
השע יתאד ,ט"וי תחמש תוצמב ודוסי ,תולבאל החוד ט"ויש הז ןינעו
.(:די 'מגב םש) דיחיד השע יחדו םיברד

ונירבד יפלו .כ"הויבו ה"רב החמש תבוח שיש הנידל ל"ייקד אידהל ירה
םכיניב םילידבמ ויה םכיתונוע םע יכ (ב:טנ היעשי) ביתכד ,ל"נ היה
תויהל םדאה רזוח ,תונוע תליחמ המש שיש כ"הויבש אצמנו .םכיקלא ןיבל
תעיקת תווצמ דוסיד ןויכ ,ה"רב ןכו ."'ה ינפל" לש בצמב םעפה דוע
ה"ר ןייע) ימד םינפלכ - יתאק ןורכזלד ןויכו ,ןורכז םשל אוה רפוש
כ"הויבו ה"רב ףאד אצמנ ,(רוגינס השענ רוגיטק ןיא ןיד ןינעל - .וכ
ןויכד ,ג"הכד ימנ ט"הו .החמשב בייחמה ,"'ה ינפל" לש דחוימ ןינע שי
בייוחמ אוהש אצמנ ,םויה לכ שדקמב בשוי היהיש אוה ותראפתו ודובכש
- לגרב לארשיכ) החמשב דימת אוה בייח ךכיפלו ,'ה ינפל תויהל דימת
.תולבא גהונ ג"הכה ןיא םלועל כ"עו ,(החמשב ובייחמ "'ה ינפל" לש בצמב ותויהש


The T.O.P. home page


Back to the home page.