הנשה שאר לע

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


ריאי ויחא רכזל ,בהי לאגי .רד י"ע םרתנ הז ףד

:ןכות
.תיפצת (א
.ה"ר לש ןושארה םוי לש הרותה תאירקל הריקס (ב
.ןושארה םוי תרטפה (ג
.ה"ר לש ינש םוי לש הרותה תאירקל הריקס (ד
.ינשה םוי תרטפה (ה
תונוזח (ו


תיפצת (א

,תואיצמה תליחת ,האירבה ישעמ תא סנ לע םילעמ ונא הנשה שארב
שדחתמ ונמלוע ןיאש ,ךכב םג םיריכמ ונא ;התוא םיריכמ ונאש יפכ
לש ימצעה-וחותיפ לע הבוגתב ,ה"בקה לש ליעפה ונוצר י"ע םא יכ ,וילאמ
ןורכיזה םויכ םידחיימ ונא הזה םויה תא .ובש םיקולאה-םלצ תא םדאה
,'ה י"ע "ןורכיזב םילעומ" םישעמה לכ רשאכ ,ןידה םויכ וא
לש הליפתה חסונ לעו ם"במרה לע וססבתהב .םדאו םדא לכ לש ולרוג עבקנו
הנורחאה הקדה דעש) ל"ז ץיבובייל 'י 'פורפ ראתמ ,ןמית ידוהי
םדיקפתב םירכזנ םידוהיה ובש םויכ ןורכיזה םוי תא (תמאה תא שפיח ולש
תושונאה לע 'ה תארשה תא תורשהל םדועייש ,ה"בקה לש תרחבנה םינהכה תכלממכ
,םיילסרבינוא הרות יעטק אלו ,קחציו םהרבא לע הנשה שארב םיארוק עודמ .הלוכ
ותדלוה תרושבש תועבוקה תורוסמה ?ןידהו האירבה - אמויד ינייעב םינדה
רשק לע תועיבצמ הנשה שארב םלוכ ועריא ותדיקעו ותדיל ,קחצי לש
.הנשה שאר ןיבל וניבא קחצי ןיב יניינע

יכ ,ידוהיב ומלוע תא ליחתמ 'ה ןיאש ןייצ ק'צייבולוס ב"י ברה
םדאה רשאכ קר .םיילסרבינוא םישיא ,חנב ,רתוי רחואמ דעומבו ,םדאב םא
,תוגונעתה-ףדור ,לובמה רודמ - רתויו רתוי ה"בקהמ קחרתמ ילסרבינואה
רתי תא ךירדהל תפומל שיא ה"בקה שפחמ ,ןוטלשה-ףדור ,הגלפה רוד דעו
תא טהלב ץיפמה ,וניבא םהרבא ;הכרבה ,יעבטה הבצמל הרזח תושונאה
דיקפתל רחבנה אוה ,תיקלא הבריק לשו ישונא דסח לש ,הלופכה ותרושב
לש ותחלצהל .הנשה שארב ונלש אשונה ,האירבה השעמ שודיח ,הז
תא ,וכרד-ךישממ תא דילומ אוהש רחאל קר עובק ךרע ףסונ ,וייחב םהרבא
לע ףיסוי ףא הלא ,הלודגה ויבא תדובע תא ךישמי קר אל רשא ,קחצי
קימעמה ןויעה דממ תא (הלבקב ,דסח) םהרבא לש הטישומהו הבחרה ותוישיא
תודוסיה תא ,בקעי ,ונב בלשי ,רבד לש ופוסב ;(הלבקב ,הרובג) תעמשמהו
.(הלבקב ,תמא-תראפת) לארשי ,תפומל םדאה תא רוצייו ,וללה

דוע לכ ,תיעבטה תוחתפתהה ,האירבה רפס ,תישארב רפס תא םימילשמ ןיא
תוישיאה םלוס תא םילמסמ הינב 12 רשא ,תפומל החפשמ בקעי דילוה אל
.לארשי םע - תפומל הרבחה-המואה תא גיצמ ,תומש רפסב ,ךשמהה .ולוכ
הז ןוויכב ;לארשיו הרותה איה האירבה תרטמש תעבוק תרחא הפקשה
תישארב" :הרותה לש החיתפה קוספ תא (ו:א) הבר תישארב שרדמ םגרתמ
- "...ארנ תישאר ליבשב" ומכ ,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב
.(בכ:ח) ילשמבו (ג:ב) 'מריב ."תישאר" םיארקנ הרותה םגו לארשי םג
,התוא ץמאל הלכי המוא לכ רשא ,תישונא תוחתפתה לש הסיפת אוה "לארשי"
הזה שיתמה דיקפתה תא םמצעל ועבת בקעיו קחצי ,םהרבא לש ויאצאצ קר ךא
םע ,תואיצמה לש באה-תינכת אלא הניא הרותהש ןויכ .(רילפ .ג ברה)
.הרותה יווצל עמשנ אוהשכ ,הדועייל האירבה תא ריזחמ לארשי

ומיבש אלפנ הזחמכ ה"ר רוזחמ תא האור א"טילש ינפג יכדרמ ברה
הכבמ הנח ,הינב לע הכבמ הקבר - "השיא לש תועמד" אשונה ביבס ,ל"זח
רפושב "םירבש" םידמולו ,לאעמשי תומ לע הכוב רגה ,םינב הל ןיאש
.ארסיס םא לש יכבהמ


ה"ר לש ןושארה םויל הרותה תאירקל הריקס (ב

שארל ונאשונ) התנקז תעל דלתש ותחטבה תאו ,הרש תא רכוז ה"בקה
,ןוכנה ליגב לומיהל ןושארה אוה ,קחצי ,הנב .(החגשהה אוה ,הנשה
םעה תא םג למסמ ,םימיב םיאבה ,הרשו םהרבאל דלונה ןבה ;םימי הנומש
ומכ ,וננמז ינב םיקפקפמ י"ע תושדחתה חכ רסחו ןשוימ בשחנה ,ידוהיה
םתעד .וילע עיפשהלו ינרדומ םלועב גשגשל לגוסמ וניא וליאכ ,יבניוט
ירחא ,לארשי תנידמ תמוקת ,יחישמה ןדיעה תליחת ידי-לע תכרפומ הלא לש
,קחצי לש ותלימג םויל הלודג הדועס ןיכמ םהרבא .הפוריא ידוהי תאוש
סכט תא הושה - ?םויה ןכ םישוע אל המל) ותכרדהב ליחתהל לוכי ובש
עמשיהל םהרבא לע דקופ ה"בקה .(םויה ןורימב 3 ינב םידלי תרופסת
געולה ,לאעמשי ,ןפצוחה הנב םע ,רגה ,תירצמה ושגליפ תא שרגלו ,הרשל
הדרפה לש המ-תדימב ילסקודרפה ךרוצה ףקתשמ ךכב .קחצי לש ותוחילשל
ידכ ,"םינהכ תכלממ"כ חתפתהל ידכ אקווד ,ילסרבינואה םדאהמ תידוהי
.ןדע ןגל ותוא ריזחהל

רבד לש ופוסבש ,וז תיחרכה תוירזכא לשב ערב שחה ,םהרבאל חיטבמ ה"בקה
ןוזמב םהרבא םתוא דייצש תורמל .הלודג המוא לאעמשי ונב םג דסיי
;י"שר) הלח לאעמשיו ,ךרדב התעט רגהש ןוויכמ ,םדקומ ולזא ,םימבו
ךישמהל יואר אוה ןיאש ספתש לע ,תיטמסוכיספה ותבוגת ותלחמ התיה ילוא
ךות ,חילצה רשא ,לאעמשי תאו רגה תא ליצה ה"בקה .(ויבא תוחילש תא
םידומ ,הז בלשב .תוירצמה ,ומאו ותשא לש רתיה-תוישוח תנוכת ץומיא
.תורוד השלשל םולש תירב םישקבמו ,םהרבא םע 'ה ןכאש ואבצ-רשו ךלמיבא
רבעמ דיתעה ךות לא תוערתשמ םדאה לש ויתוגאד ןיאש ,ךכמ םידמולה שי
,ותמכסה י"עש ,םידמול םירחא .25% דוע ול שי םהב רשא ,וידכנ רודל
ךלמה ןעטש י"פעא .לארשי םע ,וינב ידיב ץראה שוביכ תא םהרבא בכיע
תפוקתב גשגשל ול רשפיאו ,םהרבאל תיבויח הרוצב סחייתה יכ יתשילפה
הלזגנש ,הרכש םימ ראב רבדב הנולת םהרבא הלעמ תאז-לכב ,וצראב ותוהש
קזחמ םהרבא ,ןודינב העידי לכ שיחכמ ךלמהש תורמל .ךלמיבא ידבע י"ע
,יתימא םולש תירב םישועשכ .םישבכה תעבש סכט תועצמאב ראבל ותוכז תא
תא הז וניביש ,ינשה דצה דגנ ול שיש המ לכ תא עיבי דצ לש םדוק ךירצ
.ויכרצל וביגישו ,הז

תא הלישכמ הניא ,תינאגאפה תוברתה רהזל תחתמש ,הטקשה תינריתמה השיגה
תא וחקיו ותוא וגרהי יכ הפיצש ,ךלמיבאל רמול קיפסה ,לכ-םדוק .םהרבא
לש ופוסב :"(אי:כ) הזה םוקמב םיקלא תארי ןיא" :ירהש ,ותשא
ןיא הב רשא ,םיקולא-תלוטנ הרבחב תוירסומ וא םזינמוה ונכתיי אל ,רבד
רכומ אלדנמ ומכ ,הלכשהה ילודג ;הרקמ יפל ארבנש ,קנוי הלא םדאה
תינוליחה תוברתה איש התיה הינמרגב - הזב ועט ,םעה דחאו םירפס
.תיטסינומוהה

תומלועל םידדצה ינש ובש ,עבש ראבב ,תוראבה-תעובש תירב תתירכ רחאל
תעיטנל - םהרבאו ,תירמוחה םיתשילפ-ץראל לכיפו ךלמיבא - םהב ורחבש
וא ןייצמ "לשא" .םלוע ל-א ,ה"בקה םש תא עידוה םש ;עבש-ראבב "לשא"
תדימ תועצמאב ה"בקה לא ויחרוא תא בריק םהרבא ;הינסכא וא ירפ-ץע
ןושארה רוקמה ,םיקלאב םה ףא וריכיש קר םהמ ועבותב ,םיחרואה תסנכה
.בר ןמז םש ההש םהרבא .(גל:אכ י"שר) םנוזמל


ריטפמ

רבדמבב ,ריטפמב םימייסמ הנשה שאר ימי ינשמ דחא לכב האירקה תא
דועב .שדוק-ארקמ ,(רפושב) העורת םויכ הנשה שאר ראותמ םש ;ו-א:טכ
,(תוכוסב 14) םישבכ העבשו ליא ,בוט םוי ימי ראשב לבוקמכ ,םיבירקמש
דחאה רפה ילוא - תרצע ינימשו םירופכה םויב ומכ ,דחא רפ קר םיבירקמ
םויבו ,ןידה ימיב תונפקותהו הכאלמה םלועמ הריתי תוקתניה תא למסמ
.'ה םע תודדובתהב ,דבל תויהל ,םימעה 70 תא בזוע לארשי םעשכ ,ע"ש
םוש ןיא .2 שדוח שארו תועובש ,חספבו ,םירפ 7 דע 13מ םיאיבמ תוכוסב
.םישבכ ינש קר - תנשה תלועבו ,םוי לכ לש דימתה תלועב םירפו םיליא


י:ב-א 'א לאומש ,ןושארה םויל הרטפהה (ג

,לאומש תדלוהל ,הנקלא תשא ,הנח לש תוחלצומה היתוליפתב הנד הרטפהה
הינב רשא ,רגה ומכ ,הבירי-השא הנשי הרופיסב םג .הנשה-שארל תפומ
ירחא קר תגגוח הנח ףא ,םהרבא ומכ .לאומש לש ותלודגל םיעיגמ םניא
תלחתהו ,המהב לככ ,יעבט םדאכ ,ותוקני בצממ לאומש לש ותלימג
ה"בקה לא תללפתמ הנח הז בלשב .םיקלא-םלצב ארבנש םדאכ ,ותוכנחתה
... :הנשה שאר תא םימלוהה ,ןיד תונויער ןכותב תוללוכה ,הידוה תוליפת

היחמו תיממ 'ה ...ההובג ההובג ורבדת וברת לא ...ךתלב ןיא יכ 'הכ שודק ןיא
םמורמ ףא - ליפשמ ,רישעמו שירומ 'ה ...(תוומה רחאל םייח ןתונ)
ןרק םריו ,וכלמל זע ןתיו ...(בויא ןוגכ ,דמלנ חקלהש רחאל ,ךכ-רחא)
ישונא הרומ אוהש ,דוד-ןב חישמ ןכו ,לארשי םע) וחישמ (רפוש)
םידוהיה תא ענכשל קר אב חישמה ,(ט:חצ אבר תישארב) ןנח בר יפל ;לוגד
ךרד וננמזב הארנכ ,םייוגה תא קר דמלי אוה ,הז ירחא ;הילע תושעל
לכ יניעל ותרות תא תינש וימחרב ונעימשי ומצעב ה"בקהו ,ןיולה יכסמ
השרת איה םא בקעי תיב תלהנמ תא לאש סלכמ יכדרומ בר ;יח
'ה תואלפנ תיאר הוושה - היזיולטב עיפוי חישמהשכ ,לכתסהל היתודימלתל
.םויה עבט יטרסב


ה"ר לש ינשה םויל הרותה תאירקל הריקס (ד

םיקלאהו ,הלאה םירבדה רחא יהיו :קחציו םהרבא ייח לע אורקל םיכישממ
,םהרבא :וילא רמאיו םהרבא-תא הסינ (ןידה יקלאו עבטה יקוח יקלא)
,קחצי-תא ,תבהא-רשא ךדיחי-תא ,ךנב-תא אנ-חק :רמאיו .יננה :רמאיו
רמוא רשא םירהה דחא לע הלועל םש והלעהו ,הירומה ץרא-לא ךל ךלו
,ותא וירענ ינש-תא חקיו ,ורומח-תא שובחיו ,רקובב םהרבא םכשיו .ךילא
ול-רמא-רשא םוקמה לא ,ךליו ,םקיו ,הלוע יצע עקביו ,ונב קחצי תאו
קוחרמ םוקמה תא אריו ,ויניע-תא םהרבא אשיו ,ישילשה םויב .םיקלאה
.(איה הכורא ןדעל הרזח ךרדה)

הכלנ רענהו ינאו ,רומחה-םע הפ םכל-ובש :וירענ לא םהרבא רמאיו
םשיו ,הלועה יצע תא םהרבא חקיו .םכילא הבושנו הוחתשנו הכ-דע
.וידחי םהינש וכליו תלכאמה-תאו שאה-תא ודיב חקיו ,ונב קחצי-לע
:רמאיו ;ינב ,יננה :רמאיו !יבא :רמאיו ,ויבא םהרבא-לא קחצי רמאיו
השה ול הארי םיקלא :םהרבא רמאיו ?הלועל השה היאו ,םיצעהו שאה הנה
.ודחי םהינש וכליו - ינב הלועל

,חבזמה-תא םהרבא םש ןביו ,(ןידה תדימ) םיקלאה ול-רמא רשא םוקמה-לא ואוביו
לעממ חבזמה-לע ותוא םשיו ,ונב קחצי-תא דקעיו םיצעה-תא ךורעיו
ארקיו .ונב-תא טוחשל תלכאמה-תא חקיו ודי-תא םהרבא חלשיו .םיצעל
!םהרבא !םהרבא :רמאיו ,םימשה-ןמ (םימחרה תדימ) 'ה ךאלמ וילא
:רמאיו !יננה :רמאיו .(ארקנה םש לע הרזחב תאטבמה ,הביח ןושל)
ארי-יכ יתעדי התע יכ ,המואמ ול שעת-לאו רענה-לא ךדי חלשת-לא
תא ,ךנב תא תכשח אלו ,התא (עבטה יקוח ,ןידה תדימ) םיקלא
זחאנ רחא ליא-הנהו ,אריו ,ויניע תא םהרבא אשיו .ינממ ,ךדיחי
הלועל והלעיו ליאה-תא חקיו םהרבא ךליו ;(תורפוש) וינרקב ךבסב
,"הארי (םימחרה תדימ) 'ה" אוהה םוקמה-םש םהרבא ארקיו .ונב תחת
."האריי 'ה רהב" :םויה רמאיי רשא

;הז לודג הברקה השעמ השעש לע תוכרב םהרבאל חיטבמ ה"בקה ,הז בלשב
.ה"בקה רבדל עמשנש לע רכש ,הלוכ תושונאל הכרבה רוקמל היהי אוה
רמאנ ,הלאה םירבדה ירחא .עבש-ראבל ,וירענ םע דחי ,רזח םהרבא
םישנא םלוכ ,רוחנ ,םילילאה-דבוע ,ויחאל םיבר םינב תדלוה לע ול
ישעממ םשרתמ םלועה ןיאש ,ןייצמ ק'צייבולוס ברה .םיבושח
אוהש ןויכ ,וינבו םהרבא לש םילודגה םיינחורהו םייזיפה הברקהה
האוושה .םישדח םייאבצו םיינידמ םיגיהנמ לש םתיילעב רתוי ןיינעתמ
הבהא רופיס וא לגרודכה תבוטל ,האושה ינינע לש תורתוכה ןמ רהמ הגוסנ
םיאבה םיכורב" :הזירכמ תליידה ,ןטסובב םיתחונשכ .דווילוהמ ןורחאה
;"the Bruins and the Red Soxs ,םילודגה םיאטרופסה לש תיבה ,ןטסובל
.קיצבולוס ברהו ןוטסובמ יברה ,MIT, HARVARD לש תיבה םג הז ןוטסובש הריכזמ אל איה

ינשש הצור םהרבא םא :סקודרפ ברה ןייצמ ,(רבדמ ברה) ורפסב
םא ?רומחה םע דחי ןיתמהל םהל רמוא אוה עודמ ,וילא וולתי םירענה
ינשש ,ברה בישמ ?הליחתכלמ םתוא איבה עודמ ,םתוחכונב הצור וניא
רמוש וניאש ידוהיה תא םילמסמ ,לאעמשיכו רזעילאכ םיהוזמה ,םירענה
רהל ךוראה ועסמב םהינשל קוקז אוהש ןיבמ םהרבא .יוגה תאו ,תווצמ
םהילעש ,רמוחה םלוע תא למסמה ,רומחה םע תוכחל םהל רמוא אוה .הירומה
- "שודק יוגו םינהכ תכלממ" תגרדל וטאל םדקתמ ידוהיהש דועב ורמושל
תושונאה תשיטנל איבת אל הירומה רה תשודק .םכילא הבושנ זא קר
םהב תורשהל ידכ ,םהילא הבישל םא יכ ,רמוחה םלוע תאו ,תילסרבינואה
םלועה תלואג תחימצ תישאר ,לארשי תנידמ םויה ךכ .היומסה תוקלאה תא
,תווצמ תרמוש הניא בורל רשא ,תינויצה העונתה תועצמאב קר המק ,ולוכ
יפכ - הרותה תונורקע לע המצעב תתשומה הנידמ ,ב"הראמ בר הכ עויסבו
.הידסיימ-היתובא ידי-לע ונבוהש

:הדיקעה השעממ תונקסמ יתש קיסמ (דכ:ג םיכובנ הרומ) ם"במרה
קפקיפ אל םלועמ םהרבאשו ,שונא תולובג לכ תרבוע ה"בקה ינפב העינכהש
.קחצי תא בירקיש הצר תמאב ה"בקהש - יקולאה-יאובנה ונוזח תונוכנב
םהרבאל תוקיפס ויה ןכש רמואש ,רהזה רפס תא איבה ינפג יכדרמ ברה לבא
אוה לודגה שיאה ;תוזירזב ול תייצ ,תאז לכב ,לבא ,'ה ןוצרל רשקב
.תוקיפס ול שישכ וליפא ,לועפלו טילחהל לוכיש שיאה

הניחבמ ,יכ ,שיגדמה דראגקריק ירבד תא איבמ קיצבולוס .י ברה
ברה .דעצש דעצ לכב ,ובילב ,קחצי תא בירקה םהרבא ,תילאיצנטסיסקא
תימעפ-דח הווחמב אל ךא ,קחצי תא בירקהל םהרבא רומא ןכאש ,רמוא
תא דועו דוע חתפל ,הברקה ייח תויחל וילע ,תאז םוקמב ;הלודג
הנומשו םיעבראב תינקנ הרותהו..." :ו:ו תובא הוושה) וחור
,םטועימב - "...גונעת טועימב ,ץרא ךרד טועימב... :ןה ולאו ,םירבד
לכ .הלבקה תפקשה ךרד הז עטק ריבסהל םג היה רשפא .(םלוטיבב אלו
תובגשנ תוירב ךותב םטלקיהב םהבש לאיצנטופה אישל םיעיגמ םיאורבה
המדאה ,םימה ,שמשה רוא ךכ :ןתאירבב ךכ םיעייסמ םה רשא ,םהמ
לכאנ אוהשכ ודועייל עיגמ אשדה וליאו ;חמוצ אשד םידילומ םיבצחמהו
,שודק םדא י"ע תלכאנ איה םא הלעתמ הרפה וליאו ;זעה וא הרפה ידיב
השמ 'ר) ולש ידוחייה יקלאה לאיצנטופה תא חתיפ רשא ,הנממ רתוי הובג
תניחבמ ,המהבהמ תוחפ ראשנ ושפנ תא חתיפ אלש םדא לבא .(ורבדרק
רשב לוכאל ץראה םעל רוסאש ל"זחנ העד שי ;םיינפוג םיטקניטסניא
הלבנש תועד שי ,המהב גורהל ןושארה םדאל היה רוסאש ףא !(:טמ םיחספ)
והילאל רשב חלש 'הש ומכ ,רשב ול ואיבה םיכאלמהש וא ,ול תרתומ התיה
.(חכ:הק םילהת הוושה ;ה:גל הבר תישארב ,ו:זי:א םיכלמ) איבנה

קחצי תא בירקהל םהרבא לע הווצמה אוה עבטה יקלא ,ילוא ,ןכ-לע
בגשנה םע גזמתהל ידכ וייח תא בירקי םדאהש אוה יעבטה רדסה ךשמה -
יכ םא ,םדאל בורקה תוקלאה טבה - 'ה ,םלוא .'ה םע ,ונממ
םדאה רקיע ירהש ,ונב תא בירקהל םהרבא לע רסואה אוה - הלעתמה
רשא איה ;םיקלא םלצב הארבנש ,ותמשנ םא יכ ,יסיפה ופוג וניא
- תעמשמו םישופיח ייח תועצמאב ,יסיפ-אלה 'ה םע הגזמלו הבירקהל שי
.םיימהבה ויפחד ןוסיר ,קחצי "תדיקע"

תפומכ עיפשיש ,לודג ילאיצנטופ חכ םהרבאב תואיצמב תולגל אוה ןויסינה
לא איה ותוסחייתה ,יתעדי התע :ה"בקה רמוא רשאכ .תושונאה ראשל
:הוושה - תינתלכש העידיל אלו ,בורקמ םהרבא תא הווח אוהש ,היווחה
רשקל זמר - הלאה םירבדה ירחא .(א:ד 'רב) ...ותשא הווח תא םדא עדיו
.רוחנ לש םלועב ,הל ומדקש תוערואמה ןיבל הדיקעה ןיבש

ומכ ,ונבר ארקנ םהרבא ןיא .תוהבאה אוה ונתאירקב יזכרמ ןויער
.תידוהיה המואה לש בלה-בוטו ןלבסה דסיימה ,וניבא םא יכ ,השמ
לועפל :םהב הסנתנש תונויסנה תרשעבש םיישקב תורושק ונתואירק יתש
דחאה תא :וינב ינשל עגונב דוחייב - דסחו הבהא - ועבט תנוכתל דוגינב
תא גורהל וילע ,כ"חא ;יוארכ חתפתהל רחאה לכויש ידכ ,שרגל וילע
יוטיב רקיעב הדיקעב םיאורה שי !לאעמשי שרוג ונעמל רשא ,קחצי
אוצמל הסנמ (סופידאו קחצי) שילוו .םידלי תברקהל תודגנתהל
השק ךא ,תחלצומה הבושייו ןב-בא תושגנתהה לע דיורפ תרותל םיליבקמ
.קחציל םהרבא תבהא לע קר רבדמה ,טסכטל ותשיג תא םיאתהל

הסיפתה תא לבקמ (תינרדומה הבשחמהו םהרבא) יטיירא ונווליס
,תונוכנה ,תוביוחמה" תא תדסיימו תמלגמ הדיקעהש ,תידוהיה תיתרוסמה
היה תידוהיה המואה לעש ,םיקלאה תבהא ןעמל לכה תא בירקהל תוכירדהו
ךפהה - האושב ברקוה םנמא קחצימ שילש ."תורודה ךלהמב הב ךרבתהל
אלא ןניא תובהאה ראש רשא ,וז הלודג הבהא ;תיקלאה הבהאה לש יצאנה
.ןלוכמ הלודגה ,תיקילמעה האנשה לע רבד לש ופוסב רבגת ,הנממ םיקלח
תא ןיזהל םלועה תומוא ראש תא ןימזהל םג ידוהיה םעה לע" :בתוכ אוה
םירבד הושה :164 'מע) "תמייקה האנשה תא ףוחדל הצוחנה ,הלודגה הבהאה
תוחדל היה בייחש ,וניבא םהרבאש איה ותנקסמ .(זי:טי ארקיו ,ה:ו
לא סחייתהל ידכ ,ינחור גיהנמכ וכרד ךישמהש ףא ,ולש-ויבא תא הליחת
ףוג ןיב ערקנה ,ינרדומה םדאה לש ינחורה ויבא אוה ,םימשבש ויבא
.תוינחורו תוימשג ,המשנו

תוקולאה לש טביה ותוא ןיב ,רמוחו חור ןיבש לדבהב ריכמ םהרבא ןכא
תא רבחל ךרוצב ריכמ אוה ,תאז תמועל ;עבטה יקלא טביהו .'ה ארקנה
-ותניכשו ה"בקה ןיב תורבחמ תווצמהש ,הלבקה תסיפת תא הוושה) םיינשה
,ואדנל לאקזחי יבר .תווצמה תישע ינפל "...דוחי םשל" םירמוא םילבוקמ ןכלו
עדונ - וז הרימא תא תופירחב ללש ,היפוסוליפל םג תודיסחל םג דגנתהש
.(סבוקא'ג .ל ,תידיסח הליפתה האר ;גצ .ד.י ,הדוהיב

ללגב םייחה תא בוזעל אלו ,השודקב ,םיאלמ םייח תויחל אוה ,םהרבא לש רסמה
יחרכה םדקומ יאנתכ תינפוג הלימ לע ה"בקה לש הקזחה השגדהה ןאכמ .השודקה
קבאנ םהרבא ;(ל:ו תומש ;י:ט ;י:ו 'מרי) ןושלהו םייתפשה ,בלה תלימל
ןעוט ונדועב םהרבא תלימ תא החודהו ,רשבל זבה ,סולואפ לש ותרותב
ןעוט ,שומשה רפס ףוס ,ןדמא בקעי ברה לבא ;הכ:ב ,א:אי םיאמור) ותשרל
ןכ סילופ ןכל ;םייוגל חונ ינב תווצמ עבש ץיפהל וצר קר סילופו ושיש
םימייסמ םהרבא לש ויאצאצ !(הנב תא לומל ,החפש ,הידוהי השיא דדוע
- ותרושב תיצמת תעמשהב ,םירופיכה םוי ירחא ,תיתנשה םתביש תפוקת תא
.דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש - (עבטה יקלא) םיקולאה אוה (יחצנהו הלעתמה) 'ה


טי-א:אל והימרי ,הרטפהה (ה

ץראו לארשי םע לש םמצעל הרזחה לעו ,המלשה הלואגה לע תרבדמ הרטפהה
- הכ) 'ה רמא הכ" :םלועה לכב רכותש תולגתהה םע דחי ,לארשי
וכלי קחציו אוהש ,םהרבא רמא ןכ לע ;תיקלא תולגתה לע העיבצמה הלימ
ןויצ הלענו ומוק ... (?האושה) ברח ידירש םע רבדמב ןח אצמ... ("הכ דע"
(?מ"הירב) ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה ...וניקלא 'ה לא
לע הכבמ לחר ...םיתמחינו ןוששל םלבא יתכפהו ...ץרא יתכרימ םיתצביקו
םינב ובשו ...יכ העמדמ ךניעו יכבמ ךלוק יענמ :'ה רמא הכ ...הינב
(י"שר - !אל) ?םיעושעש דלי םא ?םירפא יל ריקי ןבה ...םלובגל
דוע ונרכזא רוכז ,('ה תרותל זמר ,ג:ב הבר ארקיו יפל) וב ירבד ידמ יכ
'ה םואנ - ונמחרא םחר ,ול יעמ ומה ןכ לע ,(הנשה שארל ןויער)
רתויב ץימאה רשקה לע םיתעל רמוש ןדרמ דליש ןייצמ קיצבולוס ב"י ברה)
םיבורכה יתש תא םש 'ה ךכ ;ותבישל דימת ללפתמה ,והרוה םע
םיחותפ ויהי ןיידעש ,םייחה ץעלו ןדעל הרזח ךרדה לע רומשל
ץע ארקנ איה םגש ,הרותה י"ע ,םהל רוזחל הצרי אוה ףוס ףוסשכ ,םדאל
רוזחי אלו תיבה תא בוזעיש ,ונילע םייאמ רענשכ ;הב םיקיזחמל ,םייח
לכב ,לבא ;"?החטבה תמאב הז" --ותוא לואשל םיצור ילוא םירוהה ,םלועל
רוזחי ףוס ףוסשכ ,ול ןכומ היהיש ,ורדח לע םירמוש םה ,תאז
.(התיבה


תונוזח (ו

ש"הר) הילדג םוצ - ירשתב 'ג םויב - אב ,הנשה-שאר ירחא דימ
;ידוהיה הדוהי לשומ לש וייחב תושקנתהה תא ןייצל עבקנ רשא ,(ב:זט
.(טי:ח ,ה:ז הירכז) "יעיבשה (שדוחה) םוצ" םשב עדונ הז םוצ ,ך"נתב
,דוד תיב ,הכולמה תיב תלשלשל אצאצ ,לבבל ןמאנ דבע ,םקיחא ןב הילדג
תחפשמל דלונ הילדג .הינתנ ןב לאעמשי ,יאנק "טוירטפ" י"ע חצרנ
ידיב ועייס ,ןפש ,ובס ןכו ,ויבא - ישרוש ידוהי ןוטלשב םיכמות
ב"למ) ותרותלו היקלאל תידוהיה הכלממה תא הרצק הפוקתל בישהש ,והישאי
ןומה ידימ הימרי איבנה תא ליצה ףא םקיחא .(ךליאו בי ,ךליאו ג:בכ
חרוק ןב ןנחוי .(דכ:וכ 'מרי) םילשורי ןברוח תא הפצש ירחא ,רעוס
,וידיסח תומב הילדג תא ומישאה ל"זח ;לאעמשי ינפמ הילדג תא ריהזה
,השלוח תודוקנ לודג קידצל וליפא .(א אמ הדינ) וז הרהזאמ םלעתה רשאכ
,ןכא .(קוק .י .א ברה) םהב ותוא תוכחל אלש ,ןהילע דומעל שיו
הימרי תא םמע ולטנ ,וחצריהב םיברועמ תויהל וששחש ,םייאבצ םיגיהנמ
םילבוס ,םירומדא םג ,םיאיבנ םג ;א :אמ 'מרי ,הכ:הכ ב"למ) םירצמל
םיילבבה רשאכ ,לארשיב םידוהיה םייחה םציקל ועיגה ךכב .(םייחה תורצמ
.דרמה לע המקנכ רוזאה יוניפ תא םימילשמ

תובשייתהה לש הלודגה תובישחה אוה ,הז םוצבש ינויצה רסמה
םשמ ולעו ורזח -לבבב םידוהיה לש גלפומה םגושגש תורמל ,לארשי-ץראב
הזה ןיינעה רשק .(םויה ב"הרא ידוהי הוושה) ארזע ןמזב ,םיטעמ קר
לא הבישה ירחא :רורב ,היתובקיעבש החמשהו הבושתה שדוח ,יעיבשה שדוחל
תושיגר - היתובקעבו ,לארשיל הבישה האב ,(םירבד רפסב) הרותה לאו 'ה
הובג המרב ,הרותה לאו 'ה לא הבישל המצעב הליבומה ,בלה תלימ ,השדח
םילהת) ?רכנ תמדא לע 'ה ריש תא רישנ ךיא .רתוי דוע הקומעו
םג לארשי םעש ףיסוה אנליומ ןואגה .(ןודנולו ימימ יחרפ הוושה ;ד:זלק
,בוט רתוי הברה ,יוארכ הרותה דומילל םיכרצנה ,לוח ידומיל ודמלי
.םיוגה ןימ קחרתהל ךכ לכ םיכירצ אל זא ילוא -םצראל ורזחישכ

ותובישח תא תפסונ ךרדב ריבסמ (א:בי םירדנ ;ב:חי ש"הר) דומלתה
תיב ןברוחמ תוחפ אל יגרט םיקידצה לש םתומש דמלמ אוה - הז םוצ לש
םיקידצ הברה ךכ לכ ונל ותמ ,תאז לכבו !םירחא םוצ ימיב רכזנה ,שדקמה
,םירופיכה םויב םתוא םירכוזש ,תוכלמה יגורה תרשעמ ,תויגרט תוביסנב
אקווד עודמ - םרכזל םידחוימ םוצ ימי אלל ,האושהו בלצה יעסמ תונברקל
םיינטשפה םינומהה ןיאש ,הזכ ןיממ קידצ אוה היהש םושמ ילוא ?הילדג
הבושת ימי תרשעב אקווד שיגדהל שי ותובישח תאש ,יוארכ ותוא םיכירעמ
רזועה ,בל-בוטהו ןלבוסה ,ןלבסה גיהנמה םא יכ ,טהולה יאנקה אל -
ונתראפת תא ונל ןתונ 'ה ןיאש תופוקתה ןתואב אקווד ,דרשיהל ונידיב
ידוהי ,טא-טא ,ולש תא השוע ,ינלבסהו יטיאה ,עשילא .וננוטלש תאו
םייטמרד םירופישל הפצמש ,והילאמ רתוי חילצמ אוה ;ידוהי ירחא
.םידיימ

Women Who Love Too Much הרפסב ,Robin Norwood ךכ
סחיתהל תולוכי קר בוט אל תיבמ ואבש םישנש ךיא הארמ
בוהאל םילוכי תמאבש ,םיבוט םירבגש תואצומו ,םיילמרונ אל םירבגל
המודה ,וזכ תורכמתהמ אפרתהל ךרדב ןתוא הכירדמ ןיבור ;םיממעשמ ,ןתוא
לכ ,וילע סחיתת איהש שיאה אקווד אוהש ,ןמוקרנ וא טסילוהוכלא לש וזל
בצמל הוושה) ותוא ליצהל הלוכי איהש תבשוחו "הלוח" ןיידע איהש ןמז
,ותומ ירחא ;רישעה רוכישה ,לבנ םע הנתחתהש ,ליגיבא הפיה תקדצה לש
קזח רשק ילב הארנכו ,תוירוביצה וידעיל רוסמ שיא ,דוד םע תנתחתמ איה
תא השאל חקול םג אוה ,ליגיבא םע ויאושינ ירחא דימ ;תובורמה וישנ םע
.דוד תב רמת תא סנאש ,דוד ןב ןונמא לש המא ,םעוניחא

אוה ;לארשי יאנקל 'ה רוזעי אלש היה חוטב יאכז-ןב ןנחוי 'ר
םעה תא ליצהו ,ותכרעה יפל ,ותגשה םוחתבש בוט יכה םכסהה תא גישה
בושל םיכוז ונייה אלש ןכתי - ומחל םאו ;הימכחו הנבי תועצמאב ידוהיה
,דבוע אוהש דועב ,םיאיבנה האמ תא הידבוע איבחה ךכ .ח"שתב הנה
.(רגניסיק הוושה) שורוושחא םע רתסא םג ךכו ,לבזיאו באחא םע ,לוכיבכ
.הנשה שאר לש היווחל רתויב םלוה תואיצמה םע המאתה לש הז רסמ

ןוחצינה םע דחי ,םגישהל ונילעש םיגשיהב םירהרהמ ונא ,וז הנועב
ריכזמ הילדג םוצ .דחא ומשו דחא 'ה היהיש םויה ותואב יקלאה יחישמה
.הלואגה אוב תא זרזתש הגרד התואמ םיקוחר דוע הארנכ ונאש ,ונל
דקפתל ךישמהל לגוסמה ,הז אוה וילע רתוול רשפא יאש קידצה ,םייתניב
ןעמל ,םירחא לע ךומסל םידוהיה דוע םיכירצ ובש ,םלשומ-אל םלועב
.השודק ול הדבאש ימל םג סחייתהל לגוסמהו ,לארשי לש הגושגשו המולש
,גשוהש המ תא סורהל תואנקה הסנמ הבש ,םויה לש לארשיב בושח הז רסמ
תא םירמוששכ קר ונל חטבומש ,'ה תרזע לע תמזגומ הדימב תוכמסיה ךות
תא ,םירבדה לש םקמועל ,ריבסמ ךבילרק המלש ברה .תמאב ותרות
יפלכ םיינוליח ,םהירומ יפלכ םידימלת ,םהירוה יפלכ םינב לש םסעכ
,תושידא קר התיה ,הלא תא הלא וחד וליא .לארשי יפלכ תומואהו,םייתד
םהל שמשל הלא לש םדיקפתש הלא םישח ,יהלשכ הרוצב ךא -סעכו האניש אלו
םצעבש הרכהה ןמ םיעבונ סעכהו האנישהו - םהבש תפומה םצעב הארשה רוקמ
ימ .םתוא וכירעיו ובהאי תמאב 'וכו םהידליש ידכ ,םדיקפת תא ואלימ אל
לכוי םינבה בלש ידכ ,םינב לע תובא בל בישהל בורקב והילא אוביש ןתי
.הנשה ונתוא 'ה תכרב ףוטעת .םהל לומגל

אל רהוזהש ןמיס) לוגלגה תרות לע םיקלוח ובלאו ןואג הידעס בר
םכסמ ךכ .םייוגהמ הז תא ולבק םידוהיהש םינעוטו ,(םנמזב םיק היה
ינינעב םיברב שורדל רוסאש ,ביבח ןב ןואגהמ הבושת איבמש ,לארשי רצוא
רמוא 'וכו לאנברבא קחצי ה"ומ םלשה םכחל יתיאר ךא" :וליאכ הלבק
,תויעבטב םהיתוריקח י"פע ,ןוי ימכח לש םינואגה םיפוסוליפה ןמ הברהש
ןכלו) "הלבקה תודוס ראש ללכב וניאש ל"י הזל ,לוגלגה ןינע ואיצמה
.(!םיברב ותוא דמלל רתומ


The T.O.P. home page


Back to the home page.