אובת יכ
ח:טכ - א:וכ םירבד

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.אובת יכ תשרפ לש עקרה (א
.הרטפהה (ב
.השרפה תריקס (ג
.שריה .ר .ש ברה ירבדמ םיעטק (ד
."החמש םלנבה םא"-מ םיעםק (ה


אובת יכ תשרפ לש עקרה (א

אסיג דחמ קלמע רכז תא תוחמל - הריתסב המייתסנ רבעש עובשה תשרפ
רוכזל םיבייח ונחנא !אסיג ךדיאמ לארשי לע תירזכאה ותפקתה תא רוכזלו
םה םידוהי .(ן"במר) וננבל תורוהל ןכו ותוא קחמנש דע ונבבלב ותוא
אל םהשכ וליפא ,קדצ-יאו תוירזכא ,ער רבד לכ דגנ תוחמל םינושארה
םדוק !הילע - ידיימה ונידועי םע תחתופ אובת יכ תשרפ .תורטמה םמצעב
קר .דחאכ השודקו תוכיא לש םילדומ ויהי םילארשיה םייחה ימוחת לכש
תא הרטונ ינומש ..." - רחא םוקמ לכב בוטל ער ךופהל לכונ ךכ-רחא
.(ו:א .ה.ש) "יתרטנ אל ילש ימרכ ,םימרכה

הרופת ,חבושמ דבמ היושע תיתוכיא תויהל הכירצ תילארשיה הנפואה ןכל
.תידוהיה תועינצל דוגינב דומעת אלש לבא ,ןיעל הפיו בוט הארתש ,בוט
,ילארשיה יפויה תכלמ לש תורחתה ומכ ,ןדע ימו סקאטוג לש תומוסרפ
טסופ םלזור'ג ןותיע .תרחבנה ץראה תאו רחבנה םעה תא םיללחמ
ידוהי אל ןותיעמ רמאמ איבמשכ ולש תידוהיה תוחילשהמ םלעתמ (18.8.94)
,ףוגה תועינצמ קוחצ השוע תיאנותיעה .םישנ ידגבב הנורחאה הנפואה לע
לבא .םישנ לש ינרדומה שפוחל המגודכ הנודמ איבמו ,ידוהי יסיסב ךרע
קי'צבלס ףסוי 'רה ;תודהיהמ תרחא השיג וא תרוקיב איבה אל ןותיעה
רעוכמ ףוגהש ללגב אל אוה םדאה ףוג יקלח יוליגל וניתודגנתהש ריבסה
שדוקה ןורא ומכ .פ"עבש הרותה לש "שדוקה ןורא"כ שודק אוהש ללגב הלא
ול ןיאש ימ ,םישובל םלוכשכ םג .םיברב ותוא םילגמ אל ,בתכבש הרות לש
.בוטו הפי שיגרהלו הפי תויהל לוכי םג הפי ףוג

וניניב םולש ןיאש דוע לכ קלמעב םילפטמ ןיאש ,ןייצמ ארזע ןבא
דימ ןמייקל שיש תוצמ רפסמ הרותה תמשור התע .תונכשה תומואה לכ ןיבל
אובת-יכ היהו" .ינושארה שוביכהו ץראל הסינכה רחאל
,איה הנווכה ילוא .תורשעמו םירוכיב תאבה לצא בותכ " ...ץראה-לא
תיישע ידכ ךות ,תמאב השודק המואכ הליחת תונביהל ידוהיה םעה לעש
תומלגתהב ויתוכמ אילפהל יואר היהיש םדוק דוע ,המואו המוא לכ ישעמ
,"חכה םע אוה קדצה"ש הסיפתה תא וגציי םידוהיה םג םא - קלמע ,עשרה
דועב ,ןכ לע .םימעה תובשחממ הז ןויער איצוהל םהל אקווד קוקז 'ה ןיא
תירסומה תוישיאה תיינב דימ הליחתמ ,החדנ קלמע םע עירכמה תומיעהש
.הז תומיעל השורדה תימואלה


בכ-א:ס היעשי ,הרטפהה (ב

םיוגה לכ ואובי זאו 'הל רזוח לארשי - ונימולח תומשגתה ונל הארמ
לארשיל ורזעי םה .םכותב רתסנש ,םיקולא םלצ תולגלו ונירואמ תונהל
ירוא ימוק" !םיוגה תובקעב ורזחי םג םיקוחר םידוהיו םיימשג םינינעב
לפרעו ,ץרא הסכי ךשחה הנה יכ .חרז ךילע 'ה דובכו ,ךרוא אב יכ
םיכלמו ,ךרואל םיוג וכלהו .הארי ךילע ודובכו ,'ה חרזי ךילעו ,םימאל
קוחרמ ךינב ;ךל ואב ,וצבקנ םלכ - יארו ךיניע ביבס יאש .ךחרז הגנל
,םיקידצ םלכ ךמעו" .(ד-א:ס היעשי) "הנמאת דצ לע ךיתונבו ,ואובי
היהי ןטקה .ראפתהל ידי השעמ ,('ק יעטמ) ועטמ רצנ ,ץרא ושריי םלועל
רמוא .(בכ-אכ:אס םש) "הנשיחא התעב ,'ה ינא .םוצע יוגל ריעצהו ,ףלאל
תא) םידוהיה תא דימשהל הערפ תאו ןבל תא תיסה קלמעש ,םירוטה לעב
תאבומ ,קלמע לש עשרה חוכ רואת ירחא דימ ,ןכל ;םהמ וחרבש רחא ,(בקעי
תאבה לא הוולתמה הרימא ,ןבל תאמו הערפ תאמ 'ה תעושי תרימא
.םירוכיבה


השרפה תריקס (ג

תבוח ,(ליעל ארזע-ןבא הוושה ,י"שר) םיטבשל ץראה תקולחו שוביכה ירחא
החבתשנ םהבש ,(י"שר) םינימה תעבש ירוכיבמ טעמ איבהל ידוהי לכ
,ריהצמ אוה ןהכה ינפב .ויפלכ 'ה ידסחב הרכהכ ,שדקמה לא ,לארשי-ץרא
.תחטבומה ץראל ואיבה רשא אוה 'הש ךכ לע זירכמ אוה ,םתאבה םצעבש
ינשמ דחא אוהש ,עובק חסונ רכיאה םלקדמ ,אנטה תא לטונ ןהכהש ירחא
,הדגההו תוכרבה ,תוליפתה יחסונ) ך"נתבש םיעובקה הליפתה יחסונ
לש טושפהו ונעה םרוקמ תא רפסמ אוה .(ינבר םרוקמ ,ונלצא םירוגשה
לש םהיתונויסנ תאו ,תפומל םעל םתכיפהו םתחימצ תא ,לארשי םע תובא
הרהצה .ה"בקה י"ע ולכוסש תונויסנ ,לארשי תוחילש תא לכסל ןבלו הערפ
ןיבש ףיסאה תחמש תנוע ךשמב ,םירוכיבה תאבה לא קרו ךא הוולתמ וז
.םירוכיב תאבהב םיבייח קדצ רג םגו יול טבשל ןב םג .תוכוסל תועובש
,"וניתובא יקלא" לא תסחייתמה הרהצהה תא םלקדמ רגה ןיאש ,םירמוא שי
קסופ ם"במרה םלוא .(י"שר) תובאה אלו םילילא ידבוע ויה ויתובא ירהש
,םיינחורה םהיתובא םג םה תובאה ירהש ,תאזה הרימאה תבוח םהילע םגש
.םיינפוגה אל םא

לא ואובת יכ) "היהו" הלימהש ,ךכ לע עיבצמ םייחה רוא
םדקומ יאנת איהש ,החמש רבד עיבמ דימת ,ונתשרפ תחתפנ הבש ,( ...ץראה
קוחש אלמי (ןויצל םעה בושב) זא" :בותככ ,ץראה תאיב ךכ .רשואל
."וניפ

ותבוחב ןכו ,הלוביו ץראה ןתונכ 'הב ריכהל ידוהיה לעש ,ןייצמ אוה
רוא .ותובשייתהל המדא יד ותושרבש תורמל ,םיינענכה םיטבשה לכ שרגל
ואב םישנא יפלאש ףא .ץראל תולעל םישנא ןגראל הסינ ומצעב םייחה
ץראל ותילעב וילא ופרטצה 30 ךרעב קר ,ףסכ ומרתו הילטיאב ולש תושרדל
דיקפת ,ט:חצ הבר תישארבב ןינח 'ר יפל .םויה יברעמה םלוע הוושה -
- 'המ רשי ודמלי םה ,ןכ ירחא .ץראל תולעל לבת ידוהי זרזל חישמה
ןתי אוהש םירמוא םירחא !םהלש תוצמה 30 תא םיוגה תא קר דמלי חישמהו
הוושה) לארשי ינב ולביקש השוריפב תואיגשה ןקתיו הרותל םישדח םישורפ
.(ח:טצ 'רב הבר שרדמ

,םירוכיבה איבמ תרהצה ךותמ ,בקעי לש ויתודלות תא תטטצמ הדגהה
,"יבא תא דבאל הסנ ימרא" אוה "יבא דבוא ימרא" יוטיבה לש ושוריפשכ
ארזע ןבא .חכב וניבא בקעי תא ללובל ןבל לש ונויסנל תוסחיתהכ
אוה יוטיבה שוריפש עבוקו ,הדגהה לשו י"שר לש ,הזה שוריפה תא החוד
תאמ לבקל וכזש ויאצאצל דוגינב דמועה ,"העות ימרא היה (בקעי) יבא"ש
אבש ,וניבא םהרבאב רבודמש רמוא ם"בשרה .לארשי-ץרא תא ה"בקה
ירדה .י ברה .לארשי ץראב לארשי םע תא דסייל ידכ ,םרא ןדפמ
םוקמב ,םירוכיב הרקממ םירצמ תאיצי רופיס תא האיבה הדגההש ריבסה
ומכ רופיסה לע הרוחא םילכתסמ הפ :תוביס יתש ללגב ,תומש רפסמ
לכב ומכ ,השמ תא ריכזהל ילב ,ה"בקה לע השגדההו ,הדגהה תא םיארוקשכ
.הדגהה

לוקשה ,םירוכיבהמ 1/60 ועבק ל"זח םלוא ,םירוכיבכ הקיפסמ תומכ לכ
תואה ,ןכ ומכ ;1-א ,50-נ ,9-ט) םתוא םימש ובש ,"אנט" הלמל תירפסמ
"םילטונ" 1/60 תאש ילוא תזמורו ,םירוכיבב הז ןוידמ הרסח 60-"ס"
עבש היתורוצל העיפומ "ןתנ" הלמה .(םירוטה לעב יפל - םירוכיבהמ
םעפו ,'ה תונתמל רשקב םימעפ שש - םירוכיבב קסועה ,הז עטקב םימעפ
הדבועל זמר ילוא ךכב .השק הדובע ונילע "ונתנ"ש םירצמה יבגל תחא
ףוסבל ךפהיי "ןתונ"כ לארשי םע יפלכ םירצמה לש ינושארה דהואה סחיהש
תונחתה לכב היה ךכ .תידוהי תוללובתה עונמל הדיחי ךרדכ ,ךרפ תדובעל
.הכוראה ונתולגב

שלש תואובתל םייאלקחה תורשעמה לכ ןתמ תא םילשהל הוצמה האב ךכ-רחא
םיעבוק ובש ,"רשעמ יודיו" םירמוא .תיעיברה הנשה לש חספל דע םינש
תאמ הכרב םישקבמו ,םינושה תורשעמב לופיטב הנוכנ ךרדב השענ לכהש
הז ינבר שומיש אבש ןייצמ קציבולוס ב"י ברה .ךכל הרומתב ה"בקה
ידכ ומצע לא רשקב תמאה לכ םע דדומתהל םדאה לעש שיגדהל "יודיו"ב
אמש - ילילש ימצע-יומיד טולקל אלו ,ולש בוטה דצב םג ,הבושת תושעל
ינא ,בוט הברה יתישעש יתרכה ךותמ קר .בוט תויהל ול רשפא יאש ןימאי
תנזואמ היאר .יוקל ידוקפת םהבש םימוחת םתואב ימצע תא םדקל דדועתמ
.תימצע הלילש אלו ,םירופישל סיסב הנה

היפל ,תיבמופה ותרהצה יכ ,"יודיו" תארקנ וז הרהצהש םירמוא םירחא
םנמא םא אדוול ,וישעמ תאו ובל תא ןוחבל ותוא האיבמ ןיד י"פע לעפ
םויב רמאנה םיאטחה לע יודיוב םג םייק הז ןויער .יוארכ לעפ
ןתוא תררועמו ,תושוחתלו תובשחמל תמדוק הפ-לעב הרהצההש ,םירופיכה
םישקבמ ונחנא ,ןכ ומכ .ומצעב םדאה בל תמושת תא תדקממ איהש ךכב
בל םישנש ,ע"ש תליפת ירחא "ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי"
תא איבמ ם"במרה ,המוד הרוצב ."הליפת ןויע"ב ונללפתה תמאב םא
תאז שריפ קציבולוס ברה .הבושתה ךילהתב ןושאר בלשכ הפ לעב יודיוה
םייוריגמ האצותכ הלא תוררועתמ וליפא ,רפתשהל הטלחהו ,אטחב הרכהכ
תונקל רוביצה קיספהש ירחא רשי היהנש תלוכמ לעב ןוגכ ,םיינוציח
אוה רתוי בגשנו רתוי רחואמ בלש .ויתוחוקלב בוש תוכזל הרטמב ,ולצא
ם"במרה דמוע ךכ לע - תואצותל בל םישיש ילב ,אטח ןכאש תימינפה ותרכה
.וירבד ךשמהב

,םילשוריב החמשב ולכאל שיש ,ינשה רשעמהש ,העיבקה אוה "יודיו"המ קלח
ינפל ,לבאל ןושארה בלשב לבאתמ ,א"ז - ןנוא וילעב דועב לכאנ אל
,םישובלמ ןוגכ ,םייח םייקל םהב ןיאש םיצפחב רמוה אלו - הרובקה
הינידש ,תיעיברה הנשה תרצותכ ,הז רשעמ .(ם"במר) הקשמו לכאמ תמועל
.אמט ותויהב ולכאל םדאל ול לא ,םימוד

,הלא םיניד לש םמויק תא עבות ה"בקה "םויה"ש ונבר השמ ריהצמ ,ךכ רחא
יפל ,םיקוח) ןיבהל השקש הלא תא םגו ,(םיטפשמ) םהבש םינבומה תא םג
'ה הזה םויה" :(תקח 'פ לע וניפד האר - י"שרל דוגינב ,שריה ברה
םתוא תישעו תרמשו םיטפשמה תאו הלאה םיקוחה תא תושעל ךוצמ ךיקולא
- "ךשפנ לכבו ךבבל לכב םתוא תישעו" ,(זט:וכ) "ךשפנ לכבו ךבבל לכב
םיינתלכשה םיקלחב םגו ,םיינשוחה םיישגירה תוישיאה יקלחב םג
.(ן"במר) םיטשפומה

ידוהיה לעש ושוריפ "הזה םויה" םהיפל ,ירפסה ירבד תא איבמ י"שר
הוטצנ התע הז וליאכ ,םוי ידמ ןנערו שדח רבדכ ה"בקה תוצמ תא תוארל
אלו ,'ה ןוצרמ תדמתמ המירז הנה האירבהש ונתפקשהל המוד הז ןויער ,הב
םוי לכב שדחמ ובוטבו" - האירבה תעב ,דבלב תחא םעפ חתמנ רשא ןועשכ
רומזמב הווה ןושלב שומישה ןאכמ - תירחש תליפת) "תישארב השעמ דימת
,ןולהבי - ךינפ ריתסת" :םירמוא ל-טכ םיקוספשכ ,ד"ק רומזמ ,האירבה
ינפ שדחתו ,ןוארבי - ךחור חלשת ...ןועוגי - םחור ףיסות
,(:בי הגיגח) דומלתב שרפתמ (בכ:מ היעשי) "םימש קודכ הטונה" ."המדא
י"ע ,תישארב השעמ םוי לכב שדחמ עיקרה לש יתציחמ טביה ,"ןוליו"ש
.(תופסות) - ורוציי י"ע וא ,(י"שר) ותרתסהו רוא תפישח

,א"ז ,"הזה םויה" םילימה תא תילולימ םישרפמ ונרופסהו ן"במרה
י"פע .דחוימ םוי היה תורשעמו םירוכיב לש הלא תווצמ ןתמ םויש
םעל הרותה תווצמ ןתמ תא התע םילשה השמ ,ם"יבלמו לאנברבא ,ן"במרה
ונרופס .הרותה ןתמ םייתסנ הזה םויהש א"ז ,ןהירבסה ןתמ תאו לארשי
שי םלוא .(אי:טכ) הרותה ביבס תירב תורכל םעה היה לוכי התעש ףיסומ
- (אל קרפ) ךליו תשרפל דע ונתינ אלש תווצמ יתש ורתונ :ישוק הפ
לכ ידי לע הרות רפס תביתכו ,הטימשה תנש רחא ,תוכוסה גחב להקה תווצמ
תשרפל דעו ןאכמש הסיפתב תאצמנ ישוקה תא ץרתל תירשפא ךרד .רכז
רשפא דוע .הרותה ןתמ םייתסנ הזה םויה ןכאש ךכ ,דחא םוי לכה וניזאה
תווצמהו הרותה תא ץיפהלו םסרפל ידכ תואב קר ולא תווצמ יתשש דיגהל
.וישכע ןתוא םירמוגש

רמוא הז ,(זי:ו"כ) הז תא הז "םירימאמ"כ םיראותמ לארשיו ה"בקה
תכללו םיקולאל ךל תויהל םויה תרמאה 'ה תא" - הז תא הז םידחיימ
םה לארשי ;ולוקב עומשלו ויטפשמו ויתווצמו ויקוח עומשלו ויכרדב
גוהנלו ,רשיהו בוטה תושעל :ן"במר תעדל) "'ה יכרדב תכלל" םינושארה
תוישיא) "ויתווצמו ויקוח רומשל" כ"חא קר ,(הז םע הז בל-בוטב
שממ עומשל ףוסבלו ,(ןינבל תיתשת ,הרותל תמדוק ץרא ךרד ,תיתוברת
רוא יפל .'המ ועמש םהש ,םיאיבנ ירבדל עומשל ,ן"במר יפל) ולוקב
תווצמ םויקב יד ןיא ירהש ,(ה"בקה לש ולוק איהש ,הרות דומלל ,םייחה
תא תונשל שי םגש ,הסיפתה תא אוצמל רשפא (א:ו) תובא יקרפב .דבל
דמולה לש ובל-בוטו וקדצ ראותמ םש .הרות דומלת י"ע םדא לש ותוישיא
םניא תטלוב תוישיא ילוטנ הרות ימכחש ךכל זמר ,תונכב - "המשל" הרות
בוט ךודישל וא ינרותה םלועב דבוכמ םוקמ םשל אלא ,תונכב םידמול
שודק םעל היהי לארשי םעש איה - ן"במרה תעדל - תיפוסה האצותה .'וכו
הלוגס םעל ול תויהל םויה ךרימאה 'הו" - ה"בקהב טלחומ ןפואב קבדה
השע רשא םיוגה לכ לע ןוילע ךתתלו .ויתוצמ לכ עומשלו ךל רבד רשאכ
."רבד רשאכ ךיקולא 'הל שודק םעל ךתויהלו תראפתלו םשלו הלהתל

לארשי הווטצנ ,םשה שודיקכ תידוהיה תוימואלה תוהמ תרדגהל תרוכזתב
תא בותכל היה ןהילע רשא ןדריה רבעב תולודג םינבא הרשע םיתש םיקהל
,ג"סר) תווצמה ג"ירת לש תיגרוטל הסריג וא (ןיגת רפס) הלוכ הרותה
,ג:ד עשוהי האר -לאנברבא) םירבד רפסמ םיקלח וא הריקס וא ,(ארזע ןבא
תא .(לאנברבא) לארשי ץראל הסינכב "הזוזמ"כ םיתרשמ םה .(ל:ח .כ
ומקוה ;(:בל הטוס) ןושל םיעבשב ובתכ ןהילעו ,דיסב ודס םינבאה
ויפלכ הרמאנש הללקב םירושקה םיטבשל יוציפכ ,לביע רה לע םינבאה
לא תיבב בקעי שארל ביבס םינבא הרשע םיתשל רכז םג םינבאה .(ינוקזח)
דרפנב וא ,החמש ימלש וילע בירקהל ןבא חבזמ םג םיקהל שי .(ךישלא)
ףנוה אלש ,(דועו לאנברבא) םינבאה הרשע םיתש ףוריצ י"ע וא (ם"יבלמ)
באומ תוברעב ולאכ םינבא םיקה םג השמ ,ול-הל הטוס יפל .לזרב ןהילע
.לביע רהבו ,לגלגב ,ןדריב םתמקה תא איבמ קר י"שר לבא ,(ה:א)

םע םישענ םה תירבהו תווצמה תמלשהבש םעל ריכזמ ,םינהכה םע דחי ,השמ
תוכרב ורמאנשכ םיזירג רה לע םידמוע םיטבש השש .(ן"במר) 'הל
תוללקהו תוכרבה .תוללקה ורמאנשכ ,לביע רה לע םירחא הששו (גרבנלקמ)
.תוללקה הרשע םיתשמ תחא לכ לע "ןמא" הנע םעה לכו םייולה י"ע ורמאנ
םילספ תיישע ןוגכ ,תמיוסמ תילילש תוגהנתה לע ורמאנ ןהמ הרשע תחא
םלועל ,"המשל תונמא" ,ןלפק הירא תעדל ,האנ לוסיפ השעמש תורמל)
םע הוושה -תירסומ-אל וא תישפט תוגהנתה תידוהי הניחבמ הקידצמ הנניא
.תירסומ תולפשו ,תונוש ןימ תוריבע ,(תינרדומ תונמא

תושעל תאזה הרותה ירבד תא םיקי אל רשא"ב תעגונ הרשע םיתשה הללקה
ן"במרה תעדל םלוא ,הרותה לש הרפה לכל הלא םירבד סחיימ י"שר ."םתוא
,תיסיסב תילאוטקלטניאו תישגיר הלבק - תווצמה תלבק-יאל הנווכה
האצותכ תווצמה תרימשב תודיחי תוגירחל תעגונ הללקה ןיא-
ימלשוריה דומלתה ירבד תא איבמ אוה .תולצע וא הואת ,תישונא השלוחמ
ךומתל םתבוח רשא הררשה ילעבל תנווכמ וז הללקש םיזמורה (ד:ז הטוס)
םהילע לוחת ,םאתהב וגהני אל םא .םתלוז ןעמל הנינע תא םדקלו הרותב
"הרותה תמקה" .םמצעב תונדפקב הרותה תא ומייקיש תורמל ,הללקה
להקה התוא האריש ידכ ,הרותה רפס תא היבגהל ונגהנמל תיפיצפס תסחייתמ
השמ םש רשא הרותה תאזו" :ורמאיו ךרב וערכיו ,םישנו םישנא ,ולוכ
."לארשי ינב ינפל

דיב 'ה יפ לע" דיגהלו ךישמהל אלש שיגדה קוק הדוהי יבצ בר
םיאב ולא םילימש ןוויכמ ,םיזנכשאה ירודיסב העיפומ הזש תורמל ,"השמ
לכ תא םירמוא ויה םינש תואמ ינפל .םיקוספ ףרצל רוסאו ,רחא קוספמ
,ורמשי 'ה תרמשמ תא ,ועסי 'ה יפ לעו ,ונחי 'ה יפ לע" :ינשה קוספה
תא סיפדהל וקיספה ,תורודה ךשמב ;(ג"כ 'ט רבדמב) "השמ דיב 'ה יפ לע
;הזה יוגשה גהנמה לבקתה ןכל ;ופוס תא קר וסיפדהו ,ואולמב קוספה
.ד"בחו חרזמה תודע ירודיסב ללכב עיפומ אל קוספה

םיתש לש ןכופיה ןהש םירמואה שי .העיפומ ורמאנש תוכרבה תמישר ןיא
די-א:חכ קרפב תועיפומ ןהש תרמוא תרחא העד .(:זל הטוס) תוללקה הרשע
םיכלוהו 'ה תרותל םיעמשנשכ תולחה ,תויללכ תוכרב ,(ארזע ןבא)
.(? תיברעה היעבל ןורתפ) לארשי ינפמ םימעה לכ ואריי זא .ויכרדב
,ותאובתו והנקמ םע דחי םעה ,ילכלכ גושגשו תואירבב ךרבתת לארשי
הוולל אלו ,גיהנמלו הולמל היהי לארשי .םתעב םימשגמ אובי לכהשכ
האיבמ הרותהש רמוא ונרפס .םע םוש םהינפל בצייתי אלו ,גהנומלו
םישנא ידי לע םישענ רקיעב ןהש ,תואב תוללקה םללגבש םישעמה תא קר
,םעה אלו ,םהישעמל םיארחא םה קרש דיגהל ,חוכו ףסכ הברה םע םיבושח
."הזל הז םיברע לארשי לכ"ש ללכה תורמל ,תוחמל חכ םדיב ןיאש

םידוהיהש לככ תרבוג ןתרמוח רשא תויללכ תוללק תמישר הרותה האיבמ ןאכ
לבס .האובת ,תומהב ,םידלי - שבתשי לכה .ויתווצממו 'המ םיקחרתמ
עישוי אל שיאו ,חילצי אל רבד םוש .םהיצמאמ לכל הוולתי ישפנו ינפוג
םהיתונבו םהינב .םתלוז י"ע לכאיי םלמע לכ ירפ .םהיקשועמ םתוא
םמוי םהיעוגעג תורמל ,תאז עונמל חכ היהי אלו ,םירז םימעל ורסמיי
סורהי ,הבראו םיעלות ,ומצע עבטה .(שדחה לאמשהו תותכה ,א"ז) הלילו
ולגי םקלח .םברקבש םירכנל םיתרשמ ורתווי םה וליאו ,םתאובת לכ תא
םהיביוא תא ותרשי םש .תוללקה תורבגתה תעב ,(ן"במר) םכלמ םע אמורל
היה רשאכ ,רשואמ בלבו החמשב 'ה תא ודבע אל יכ ,אושנמ םישק םיאנתב
םשה תא דובעל הבוחש ,ךכמ דמול (ט:ח בלול תוכלה) ם"במר .לכה םהל
הלודג הווצמ" - בלסרבמ ןמחנ 'ר לש רמאמ הוושה .בבל בוטבו החמשב
תויהל םג תופוקת שיש ,דימת חמש תויהל אל - "דימת החמשב תויהל
םשהש ,הווקתהוו החמשה לש םוחתל ץוחמ התא זאש שיגרהל אל אלא ,תולבאב
בלש קר הלודג יכה תולבאה וליפאש ,ללכ שאייתהל אל רקיעה - ךתוא חכש
.תיחצנו תימלוע החמשל ךרדב

תוירזכאבו תוצירעב עצבתיש ,ביחרמה אמור שוביכ אובי ,הלא םיבלש ירחא
יבחר לכב וצפוי םילוצינה טעמו ,רפע דע ולפשוי םידוהיה .הארונ
יפל) םירחא םימע לש םיתוועמה םהיכרע תא טא-טא וצמאי םתולגב .םלועה
ןוחטיב רסוח ,דחפ ושיגריו (םילילא תדובעל רבדה לוקש ,ןידמע בקעי 'ר
תעב םילילא תדובע ינפמ הרותה תורהזה תא טרפמ ן"במרה) םייחב לעוגו
קר -ימור אוב ינפלו ןושאר תיב ימיב ,שוביכה תונש ד"יב ,ץראל הסינכה
.(!וחילצה םינושארה םיתשה

לוקל עמושש ימ לכ -" (א:חכ) ...'א םשה לוקב עמשת עומש םא היהו"
(אי:גל 'רי) הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק עמשי םג הרותה
.(א:ז הבר םירבד ,ןדוי 'ר) אובל דיתעב

אוה ףסויל חלוש בקעיש שבדה לבא ,םירמת שבד אוה םינימה העבשב שבדה
אלש ,םיקזח לבא ,םיבוט םירבד קר בקעי לש ץראה תרמז .םירובד שבד
הגונ) םינימה תעבש לש תוחורה לעו םשגה לע תדחוימה החגשהה תא םיכירצ
ולאמ ןוכנו בוט רתוי הברה ל"נ םינימה 'ז תובישחל ושוריפ ;ינבוארה
.(היתורפו ,ץראה ,עבטה תא והומכ בטיה םיריכמ אלש םימכח ידימלת לש


שריה .ר .ש ברה ירבדמ םיעטק (ד

,םיניינע ינשב םייסמ הרות הנשמבש תווצמה קלח .'וגו אבת-יכ
הירוטסיהה לש דוסיה תודבוע תא םיפרצמה ,רשעמ יודיו םירוכיב ארקמ
םיללוכו ידוהיה ימואלה דיקפתה לש דוסיה יללכ תאו ,תידוהיה תימואלה
תחא וא הנשל תחא ,הלאה םייודיוה ינש תרימא .םייודיו ינשב םתוא
דיקפתה תאו ימואלה ירוטסיהה ורוקמ תא ידוהי לכל ריכזת ,םינש שולשל
:הרותב וראבתנ רבכש ,תווצמ יתשל םירושק םהינש .ךכמ עבונה ימואלה
ןכות בר האדוה ישעמ ידי לע תואטבמ הלא תווצמ .רשעמו םירוכיב
עבונה ירמוחה רשועה תאו ץראה תשורי תא ךירעהל ונילע דציכ ,ינויער
ריכהל ונילעו ,ימואלה ונמויק תודוסי םה היתוריפו ץראה יכ ,הנממ
רשקב אופא םירושק הלאה םייודיווה ינש .םדועייו םרוקמ יפ לע םתוא
אוה םהל יוארה םוקמה ךכיפלו ,התשרל התע םידמוע לארשיש ץראה לא קודה
.ןמויק ךרוצל תנתינ ץראהש ,תווצמה ןתמ ףוסב

הראבתנ רבכ שדקמה תיבל םירוכיבה תא איבהל הוצמה .'וגו תחקלו .ב
גח .(םש 'יפו וכ ,דל :טי ,גכ :חכ ,בכ תומש האר) תודחא םימעפ הרותב
םוי"ו (זט ,גכ םש) "ךישעמ ירוכב ריצקה גח" :שוריפב יורק תועובשה
ןמ תוחנמה תברקה הליחתמ הז םויב ןכש ,(וכ ,חכ רבדמב) "םירוכיבה
,גכ :בי-אי ,ב ארקיו ,יפ האר) םירוכיבה תאלעה ןכו ,השדחה האובתה
'ו םיקוספ :ב"י) ליעל ראבתנ רבכ ,ןכ ומכ .(וכ ,חכ רבדמב :זי-זט
רוסאו ,'ה ידיב רחבנש םוקמה לא םירוכיבה תא תולעהל הוצמש (ז"יו
םישדק םע רשקהב םש ורמאנ הלא םירבדו ,הזה םוקמל ץוחמ םתוא לוכאל
םשו ,"ךדי תמורת" םש םייורק םירוכיבה .שדקמה םוקמל ודעונש ,םירחא
.ךשמהב ןאכ רומאה יפ לע ראבתמ הז

תוארוהה עוציב .םירוכיב תוצמל תועגונה ,תונוש תוארוה דוע תואב ןאכ
תימואל העונתל םירוכיבה תאבה תא ךפוה ,תוטושפ ןהש המכ דע ,הלאה
ישדוחב הנש לכב תכשמנהו ,החמש לש חור תוממורתהב תמייקתמה ,הלודג
.תוכוסה גח דעו תועובשה גחמ ,ץיקה


"החמש םינבה םא" -מ םיעטק (ה

תרגסמב ךנחתה ,ןאיטשיפב הבישיה שארן ד"בא בר ,לטכייט המלש רכשי ברה
לכב תרוסמה לש ינדפקה ךשמהה תא סנ לע המירה רשא ,תידרחה תודהיה
,הינשה םלועה תמחלמ ךא .תינויצה העונתל הזע תודגנתהו םימוחתה
םויקב דוסיה תלאשל וסחיב יוניש הררוע ,האושה לש תעזעזמה תואיצמהו
הסנמ ,ללכ םהב קסע אל אוה םדוקש םיכרעב תשדוחמ הרכה ךותמ .ידוהיה
םע התיינבו ,ץראל הילע דגנ תידרחה תודהיה לש תונעטה לע בישהל אוה
.הנממ האיציל האירקו תולגב ידוהיה םויקה תא תיגארטה היארב ,םירפוכ

לוטנ .קוצמבו רוצמב ותויהב ,םימויאה תוערואמה ידכ ךות בתכנ ורפס
ןוכנ ןיבהל רוזעי הז ילואש הווקתב ,וסיפדהו רפסה תא רביח אוה םירפס
ךותב .ןכל םדוק וקלח תנמ ויהש תושחכתהו ןורוויעמ ליציו ,הפוקתה תא
חווכתמ ,שרדמ יתבב ,תסנכה יתבב ףיטמ אוה תונוש תוליהקב וידודנ
רחאל רתוי בוט דיתעל ,םייחה ךשמהל הרידא הווקתב לכהו חיכומו
הרוסמהו הרותה ינדא לע תידוהי הנידמ ןונכו ץראה ןינבל ,המחלמה
.ומולח תומשגתהב תוארל הכז אל ברה .הכותב לארשי םע גושגש רשפאתש
.הפסנ םשו ,הדמשהה הנחמל אוה ףא חקלנ לארשי תובבר ךותב

לארשי ץרא בושי ןעמל התדובעו תימואלה העונתה ,הפוקתה תקעומ ךותב
,תיקולאה החגשהה יולגכ וישכע ונבוה" ,שדוקה לוליח םדוק ויניעב ויהש
."הבורק הלואג לש קהבומ ןמיסכ


The T.O.P. home page

יסגא ןועמש לש הווצמ רבה לע גרבזירו יסגא תוחפשמל בוט לזמ

תאילו ןד לש םיאושנה לע ןילוסאו יקחצי תוחפשמל בוט לזמ

22 תינש םויב תודהיה לש היגולוכיספה לע רבדמ ינפג יכדרמ ןואגה ברה
,םיפסונ םיטרפל ;12 םיאפר קמע בוחר ,תוברתה זכרמב ,20:30 ,רבמטפסב
623-3164 ,"ה"לימ"ל ורשקתת

פ"ות לש הקלחמ עובשה תשרפ דומיל תצפהל ןוגרא - ת"ומש לש לעפמ

.ודרקה לעמ ,52-54 ד"בח בוחרב הנש 800 ןיב שדחה ונזכרמב רקבל השקבב

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא


Back to the home page.