תועובש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:הכימ לש ותדלוה םוי תגיגח דעומל ,ןמבואט לעיו הכימ לש הבדנ הזה ףדה
.םיבוט םישנא הברהל הארשהו תחנ ןתונש בושח עוריא

,(הרותה) קוח -הז תא הז םישרפמה ,םיליבקמ םידמימ השלשב הלגתמ םיקולא
םיצמאמב תויהל יושע ותניכש לש רתויב יתועמשמה יוליגה .עבטו הירוטסיה
קדצה ןוטלש ,'ה תוכלמ תא םיקהל םינמאנה וינב לש םיתרבחהו םיטילופה
.(ל"ז סטיול לדנמ 'ר) וירוצי לכ ןיב ,םימחרהו

:ןכות
.גחה תומש .א
.המשנו ףוג -הרועשו הטיח .ב
?עדוי ימ הרשע .התעו זא -יניס רה דמעמ .ג
.תורמ רסמ. ד
.תועובשל הרותה תאירק .ה
.ריטפמ .ו
.הרטפה .ז
.תועובשל טקל .ח


ןויס 'וב לארשי םע לכ םיגגוח תועובשה גח תא :גחה תומש .א
אל םלועמ ,תוליפתה לכב לולכה ,הז ןויער .הרותה ןתמ ןמזכ
לבק אל לארשי םע ,השעמל .(ןושאר טבמב אל תוחפל) !המצע הרותב רכזינ
הלולכ הרותה לכ לבא ;תורבדה תרשע תא ועמש קר --תועובשב הרותה תא
םינימהו תורצנה תפוקת ינפל תוליפתה תא ורבח ל"זח ;תורבדה 10 ךותב
."וניתרות ןתמ ןמז "כ ןתזרכהמו תורבדה תשגדהמ זא ודחפ אל ןכל ;םהב

,ףיסאה גח (2 ,(םימעפ 3) "תועובשה גח" (1 :םיוניכב שמתשמ הרותה
,תועובשה גחל סחייתמ הרותהש תפסונ םעפ םנמא שי .םירוכיבה גח (3-ו
.םש ףא ול תנתונ הניא םש

םיטיח ריצק ירוכיב ,ךל השעת תועובש גח(ב עבטה גח תא)ו" (א1
.(ב"כ:ד"ל תומש ;שריה -רמועה תפוקת ירחא תינחורה תולשבה ירוכיב)

,ךיקולא 'הל תועובש גח תישעו ...ךל רופסת תועובש העבש" (ב1
'ה ינפל תחמשו ...ךיקולא 'ה ךכרבי רשאכ ןתת רשא ךדי תבדנ תסמ
.(א"י-ט:ז"ט םירבד) ךיקולא

גחב ,ךיקולא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש" (ג1
.(ז"ט:ז"ט םירבד) "...תוכוסה גחבו תועובשה גחבו תוצמה

"איבת ךתמדא ירוכב ירפ תישאר ...הנשה תאצב ףיסאה גחו ..." (2
.(ו:א םירוכיב ,הנשמ -תוכוס דע תועובשמ םיאיבמ םירוכיב) (ט"י,ז"ט:ג"כ תומש)

,םכיתועבשב 'הל השדח החנמ םכבירקהב םירוכיבה םויבו" (3
.(ו"כ:ח"כ רבדמב) "םכל היהי שדוק ארקימ

שדק ארקמ -הזה םויה םצעב (דחוימ םוי) םתארקו...(םוי 50 ורפסית)" (4
.חספל ךשמה קר אוה ,םש תועובשל ןיא ןאכ ;(א"כ:ג"כ ארקיו) "םכל היהי

שריה ."תרצע" םשב גחה תא םינכמ ל"זח ,הליפתה חסונבמ ץוח
םויה םג .רחא רבד וכותב ליכמ וא רמושש רבד :תרצע תא רידגמ
'קיו) רחא יוניכ לכ ול ןיאו "תרצע" ארקינ תוכוס ימי 7 ירחאש
ינימש" וא ינימשה םויה ,טושפ ול םיארוק ;(ה"ל:ט"כ 'ומש ,ו"ל:ג"כ
גח םג לבא ,תוכוסל םיסכט לוטנ םויס ,םכסמ "רבד-תירחא" והז ."תרצע
חספ לש יעיבשה םויה .חספה גחל סחיב המוד דיקפת תועובשל .ומצע ינפב
יוניכהש ,הפיא ,תויהל לוכי ;(ליעל ח:ז"ט) תרצע םשב אוה ףא הנוכמ
,ויהי חספל ;י:ז"טב ךכ רחא דימ עיפומה תועובשה גחל םג סחיתמ
תמא דמלמ וניא הזכ םוי .ךוראה חווטלו ידימ -םוכיס ינמז ינש ,ןכ םא
תא וננורכיזב טורחל ידכ ,ןמז תצק דוע 'ה ינפל ונתוא קיזחמ קר ,השדח
ונפסאש חורה תורצוא תא םירמשמו םיפסאנ ונא .ונגשה רבכש םימשרה םתוא
םג ןכל .(שריה) םיקולאה רובע ונימצע תא םירמוש ךכבו גחה ימיב
שדקמל ןברק תאבה ירחא ,דחא הליל לש תוהש ,הנטק תרצע םייקל וניוטצנ
.(ה"ל:ט"כ תומש ,ירפיס)

דומלתה לבא .תועובשב הרותה ןתמל םיסחיתמ םניא סופיסויו ןוליפ
יסוי 'רל) 2448 ,תועובש ,ןויס 'וב ורסמינ ןכא תורבידה תרשעש קיסמ
'חספ ,:ו"פ תבש -'זב קר התייה אפוג הריסמהו יששב ומלשוה תונכהה
!גח הווהמ ןכאש עוריאמ םלעתת המצע הרותהש חינהל השק .(:ח"ס

ץמוק ותואל ךייתשה (1593 רטפינ) ךישלא השמ 'ר :םירבסה המכ
לש הכימסה אל) תיתרוסמה הכימסה תא לבקל וכזש םיגלפומ םימכח ידימלת
ןעוט אוה .לטיו םייח 'ר לבוקמה ותימע תא ךימסה אוה ;תפצב (ונימי
האצותה ללגב ,התניתנ דובכל החמש םוי תעיבקב הצור אל הרותהש
ל"זח ושע ,רחואמ רתוי ,עודמ הלאשה תררועתמ !בהזה לגע תשרפ -תיגארטה
םע תודחאהו הנומאה בוליש תא לארשי םע בור גישה זא דע ילוא ?ךפהה תא
.יניס רהב תורבידה תרשעמ םיעבונש 'ה

ומצמצל ןיאש דימתמ ךילהתכ הרותה תלבקו ןתמ תא האור לאנברבא
ל"זח וכישמה אל עודמ :םילאוש ונא בוש .(םאה םוי תא הוושה) דחא םויל
לש ימשגהו ינחורה דובעישהמ האיציה ,דועו ?הז ןינעב הרותה תשיג תא
.םיגח ורכיזל ועבקינ כ"פעא -דימתמ ךילהת ןכ םג אוה םירצמ

הרותה ןתמ תגיגח לע זמרמ ןכא "תועובשה גח" :רתוי טושפ רבסה
ןברק ירחא .תועובשל חספמ םירפוסש תועובשה עבשל סחיתמ אוה .יניסב
תריפסב םיליחתמו ,השדח האובת לוכאל רתומ ,חספ לש ינשה םויב םירועשה
ואיבת םכיתובשוממ ,'הל השדח החנמ םתברקהו" ...תועובש דע םימיה 49
םירוכב הנפאת ץמח ,הניהת תלס םינורשע ינש ,םיתש הפונת םחל
תועובש 7 לש םרבעמ תא גוגחלו תונמל המל .(ח-ז"י:ג"כ ארקיו) "'הל
המוד ךילהת םוש ?רחאה ודיצב הטיחו דחא דצמ םירועש ןברק המל ?םיטושפ
.םירחאה םיגחה יבגל רכזומ וניא


רופישב ליגרת אוה רמועה תריפס :המשנו ףוג -הטיחו הרועש .ב
,רהטלו טולשל אוה ינויח דוסי יאנת .לודג דעיל תרדוסמ תומדקתה ,םדאה
לכאמ) הרועשה ןברק למסמ הז תא ;םדאבש ימהבה דצה תא ,סורהל אל
תשדקומה ,רתוי תממורמ תישונא תוחתפתהב םימייתסמ תועובשה 7 .(המהב
דחוימב 'ה ןיכה הטיחה תא .תונושארה הטיחה תולח תברקה -'הל איה ףא
דלי) היצזילביצהו הנובתה תישאר ,ותוא דבעיש ידכ ,םדאה רובע
תוכרב -הטיח לכאי םרטב -"אמא אבא" -תונושארה ויתולימ תא עימשמ אל
הנוילעה שדוקה תוחתפתה -תועובש ,הטושפ תיזיפ תורח איה חספ .(:מ
םכיתועובש" -הרותה תלבקל ןכומה ,ישפוחה םדאה גישהל לוכיש
.(ו"כ:ח"כ רבדמב) "(םכלש)

ןתמ גח ינפ לע םכיתועובש גח תא הפידעמ הרותהש תויהל לוכי
תא שיגדהל הצור הרותה ; לש ודיקפת תא קר ראתמ ןורחאה .הרות
דע ,תויתגרדה םא םג ,תוליעפ הבוגתו הנכה -ונלש דיקפתה
הניכשה תולגתה ;היפל םייחה רתוי דוע בושחו ,הרותה תלבק -ותנתמל
ואישש וניתרות ןתמ ןמז תעב ,"וניתועבש" ךרד וניתמשנמ קלח תישענ
לש תימינפ הלואגל ךילוהש יביספ חיתפ ורקעב היה חספ .תורבידה תרשעב
ידמולו ילבקמ לש (ו:ט"י תומש) םינהכ תכלממ .רבעשל דבעה ,ידוהיה
חינזהל םהל רוסא -(םש) שודק יוגל התועצמאב ךופהל םיבייח ,'ה תרות
,םייחה תא תונשל ידכ השודקב שמתשהל אלא השודקה רובע םייחה תא
הריוא רצוי השא לוקש קספש ןמפוה דוד 'ר) קמועו תועמשמ ול קינעהל
לתוכב הליפת וא תבש תורימז -ינשוח רישה ןכותשכ קר ,הוורע ,תינשוח
דיפקהל הצור םדא םא םגו ;םילמרונ םישנא לע וזכ העפשה םירצוי םניא
דעונ אל לתוכהש רוכזל ךירצ ,הליפתה תעב השא לוק תעימש ןינע לע
-שדוחב םעפ רחא םוקמב ללפתהל לוכי אוהו םירבג תליפתל אקווד חרכהב
.(םידרפנ םיפוח הוושה

םהידיסח -ךכ לע וקלח תיאפוריא-חרזמ היצטנירוא ילעב 19-ה האמב םינבר
תוליעפב םיטעממו ,יעוצקמ וא ינוליח ךוניח לכ השעמל םילבקמ םניא
הרותה דומיל לאידיא .(תומורת סויגו תוריחב דבלמ) תיתרבח תוברועמו
.ב .י ומכ םינבר ,םייברעמה םהיתימע לצא קר שגדומ ץראה ךרדב בלושמה
ריבסמ ףא יברה .'ץיבבולמ יברהו קוק .י .א ,שריה .ר .ש ,קי'ציבולוס
ונא -תועובש ליל לכ םירע ראשיהל הלבקה יפ לע גהנמה תא הז יפל
!הלילה תנש לש לצאנהו ינחורה תומשנה םלועל סנכהל יותיפה לע םירבוג
רפושל םיקוקז םימעפל -הזה םלועב םינריע תמאבש הלאל הדעונ הרותה
םדאש רבתסמ -הלבקה יפל הכלהה םיקסופ ןיא לבא .תואיצמל ונתוא ריעיש
.הזה החמשה םויב תוחונ יא ול םורגי רבדה םא ,רע ראשי אל

וסינ םינוליחה םיינויצה םיצולחה ינושאר ,קוק .י .א 'ר יפל
ףוגה תא בישהל -הפוריא חרזמב םידוהיה לש הזה ןוזיאה רסוח תא ןקתל
וב חוצרל תוכהל לכי טילש לכו ,ףוג לוטנ היהש ידוהיה שדוקה םעל
לארשי םעב שי "קלמע ערז" המכ עדוי ימ ;ויניע תוארכ ויתושנ סונאלו
םינמחר םינשייב" םניאש ,"םייתד"ה 'יפא ,םידוהיה ילוא ?הז לכ ללגב
תועצמאב םפוג תא שדחמ ונבי םידוהיה .ולא תורוקממ םיאב "םידסח ילמגו
תכשוממה הריפסב וליחתי םה זא ;לארשי תנידמו ץראה לש תיזיפ הלואג
ףוג לש שדחה ףוריצל .(?םינש 49) השודקה תידוהיה חורה תא םג תויחהל
;המוצע העפשה היהי ,לארשי ךותמ עיפויש ,(רדסה תובישי הוושה) המשנו
לארשי-בקעיהמ םשרתה ושע וליפא -ולוכ םלועל ימויק לדומכ שמשת איה
תיפוסה תילכתה תא השיגדמ הרותה ךכ .(ו:ו"ל ,ד:ג"ל תישארב) שדחה
םייחהש ,הרות ןתמ לע אלו םירוכיבה תוריפ תודוא תועובשב תרבדמ איהשכ
םויב ושדקתיו ושדקוי -םירוכיב ירפו םחל תורככ ,תואלקח -םילמרונה
.הרותה תלבק לש רתויב תיתימאה הגיגחה יהוז ;הרותה ןתמ

תאצות ,המשנו ףוג לש תואנ בולישב ןורסח בקע שדקמה ןברוח רחאל
.תונברקה םתוא תא איבהל תורשפאה ונתיאמ ענמנ ,תילארשי רתי תונרמוח
,המצעלשכ הרותה תלבקו ןתמ -המשנה תא תועובשב ל"זח ושיגדה זא קר
תיתימא הלבקל עיגנ רבד לש ופוסב .רתויו רתוי הב קימענש ידכב
.םייזיפה תונברוקה שודיחלו ,ברחי אלש ,ישילשה שדקמה תינבל ךילותש
איה תועובשבש םידומ ,תושר איה םיגחה ראשב תינפוג החמשש םיסרוגה םג
םילכואו םיקולאה תא "םיאור" ונא םג ,'תושו והיבא בדנ ומכ .הבוח
לגע יל וניכה :תועובשב הווצמ היה ףסוי 'ר .(א"י:ד"כ תומש) םיתושו
קר -(:ח"ס םיחספ) "!קושב ויה ףסוי המכ ,הז םוי ילול" ןכש !שלושמ
.תועמשמו דוחי ול הקינעה הרותה

םוי תא דחוימב גוגחל םיכירצ הבושתב םירזוחל תובישי ,ךכל המודב
.האלפנה םתדובעל םדקומ יאנת איה תישפוח לארשי תנידמ -תואמצעה
םג "וניצראב ישפוח םע תויהל" םילימל ופסונ תנקותמה "הווקתה"ב
,ד"בחו ולאכ תובישי ידיב תולודג תוגיגח ."!ונצראב שודק םע תויהל"
תרבגהל תובר ומרתי ,הבאושה תיב תחמשו וילסכב ט"י תוגיגחל המודב
.לארשי תודחא

םויב לארשי עסמ תא שרפמ בו'צכוסמ יברה :הלילבו םויב דועצל
לכ ךכ ,שדוקה ץראל תומדקתהב קיספהל רוסאש םשכ -רבדמה ךרד הלילבו
חומצל ףואשל ונילע .דחא םוי םיצימחמ םא תלטבתמ רמועה תריפס תווצמ
םתופקת תודוא םירומח תוקפס לש ךובסהו לפרועמה הלילה לש ומוציעב םג
םיכירצ ,תוחונמה ,תוקספהה וליפא .וניתונבהו ונדועי לש םתוריהבו
,םיצוחנ לבא ,םילסקודרפ םיטבה ינש םילמסמ םויו הליל .הדעצה תא םדקל
תעידי יא לש השוחת םע דחי ,תוצרחנו עונכש ,ןוזחה תוריהב .םדאה לש
לש חורה בצמ ,"עדי אלד דע" ,וישעמבו ומצעב תונקפס לשו תואדוב המואמ
.םיינטשפ תונורתפמ ורהזה -רופיכ םויו םירופ

תלכואה המהב ומכ .המוד סקודראפ םילמסמ הטיחהו הרועשה תונברוק
דיב יביסאפ ,ענכנ תויהל ךירצ םדאה םג ,עבטה יקוחל הפופכ םירועש
ישפוחה ןוצרהו תוינויחה לע רומשל םג בייח אוה ןמזב וב לבא ;םיקולאה
רסוח דגנ וחוכ לכב רגית אורקל בייח אוה .םדאה ,האובתה לכוא לש
דבעה .םיקולאה לש הז ךותל ולש וגאה תא עינכהל םג לבא ,הנומאה
הריחב לעב ליעפה ידוהיל ךופהי םירצמ תאיצי לש יביסאפה ידוהיה
לש "םימימת" םימי 49 ירחא הרותה תא לבקמ אוה -יניס רבדמ לש תישפוח
דבע רשאכ ,"םלוע דע" תוארקנ םינש 49 ;יביסלופמיאה ןשבכה יוקינ
ישפוח ,קקוחמה ,'ה קר .לבויה תנש דע הז בצמב ראשהל רחוב ידוהי
ךרד ,'הב קבד אוהש הדימב קר וז תורחל תומדיהל לוכי םדאה ;תמאב
שדוח שאר תגיגחש רמוא ירדה והיעשי 'רה .(ןלפאק הירא) ותרות
אובי רשב לכשכ ,אבה םלועלו חישמה תומיל היפצו רבעה תחמשל ןורכז איה
םלוע ,דימת רפתשמהו שדחתמה םמלוע לע וללהלו 'הל תווחתשהל םילשוריל
םכותב יכ שדוח שאר תא תוגגוח םישנ אקווד .הריהמו תדמתמ הריצי לש
םג .שדוחה רוזחמל םיליבקמה ,םייח תריציו תושדחתה לש םירוזחמ םיונב
תא זא ורקיבו ,בושח גחכ שדוח שאר תא ץראב הפ וגגח םייק היה שדקמהשכ
.הרותה ילודגו םיאיבנה

ןתמל הכורד היפצכ הריפסה תא ראתמ ,306 הוצמ ,ךוניחה רפס
הדיגבמ התופח תא חיכוהל הצורש השא םג האיבמ םירועש ןברוק .הרות
םירצמ תאמוטב םיעוקש ,םירצמ תאיצי תעב םידוהיה םג .(הטוס) הלעבב
הכומנ תימהב הגרדל ולפנ ,(?יביטנרטלא םייח חרוא) הילילא תדובעבו
בל.הרותל םדקומ יאנת אוה בוט בלש עבוק ךרע ןב רזעילא 'ר .וזכ
תונושארה םימיה 32-ב .רמועה תברקהמ תומדקתהה תוגרד ,32+17=49=בוט
םימיה 17 =בוט .ונישדקמ הנבינ אל דוע יכ ,ךשמנה ערה לע םילבאתמ ונא
םיליחתמ תובוטה תושדחהו בוטה יצוצינשכ ,רמועב ג"ל ירחא ,םינורחאה
ףחדב שמתשהל -ץמח תולח איבהל םילגוסמ ונא תועובשב ,ףוסבל .עיפוהל
ןוצר תא םישגהל ידכ ,ץמחה למסמ ותוא ,ומצע ישפוחהו ינפקותה ישונאה
.ודחאתה המשנו ףוג -'ה


יניס רה דמעמ ,רטפיג .מ 'ר יפל :התעו זא -יניס רה דמעמ.ג
באמ רסמינש ,היאר תודע לש רואת אלא ,ןומדק "ך"נת רופיס" קר וניא
לש םיכשוממ לפוא תולילב דורשל חוכ ידוהיל ןתונה ,רוד לכב ןבל
וב רצויה אוה .לארשי תנידמב עיצפה יחישמה רחשהש דע ,הירוטסיהה
דוע שכור אוהש תינוליחהו תינרותה הלכשהה םע דחי ,הרותל שארמ הכישמ
:ותוא םידמלמ רבדל לגוסמ דליש עגרב .ךאלמה י"ע ,ומיא ןטבב ותויהב
שיגדמ א"י-ה:ד םירבד ."בקעי תליהק השרומ ,השמ ונל הויצ הרות"
אוה .ברוחב םיקולאה םע ולש שגפמה תא חוכשל לוכי אל םלועל ידוהיש
ןכל .ובש יקולאה לאיצנטופה רבעל ותוא ךשומ ,ידוהי לכ תמשינב רתונ
ךירצ םימעפלש ףא ,'ה ןוצר תא םייקל הצור ידוהי לכש עבוק ם"במרה
,םירפוכל עייסל ונל רוסא .(כ"ב ןישוריג ת"מ) "ערה ורצי תא רובשל"
תודחאה תא םיסרוה םה ;םתקוצמ תעב ,הזוניפשו םימודקה םיארקה ןוגכ
ךוניחה ייובש ,םהיאצאצ לע לח אל הז ללכ ,לבא ;לארשי םע לש תוחילשהו
ת"מ) .תמאה תא םהל םיעידומ םא וליפא ,רתסינ 'ה ובש רודב ,הביבסהו
"אב חישמהשכ" רפס עיפוה .(קי'ציבולוס .י 'ר ,שיא ןוזח ,םירממ
קונית ףודרלו אונשל הווצמש ם"במרה םשב בתכו הזה לדבהה ויניעמ םלענש
עדי אל טושפ רבחמהש ומיע החיש ירחא יל ררבתנ !הזכ בצמב םג הבשנש
רתוי ,קלח קרפב םימדוקה וירבדמ הרות הנשמב ומצע תא ןקית ם"במרהש
םהש וא .רפסל (ךש 'רהמ ץוח) םידגנתמה םילודגה לכ תמכסה איה עיתפמ
םאל ןמרונ 'רה ריבסהש המ תא ועדי אל םה םגש וא ותוא וארק אל
.םינוליחל סחיה לע ורפיסב ,תוכיראב (יתימא "לודג")

תוינחורהו "די עלטניפ"ה לש ל"נה ןויערה תא החוד ןמטרה דוד 'ר
ברהו קוק ברה ועיצהש יפכ ,ינוליחה ינויצה לש הרכהה תתב תרתסנה
,עושהי .ב .א לש "תימינפה תונכ"בו תוניצרב הדומ אוה .קי'ציבולוס
םישיחכמש ,םש יעודי םיעבשומ םינוליח םינויצ דועו ןילייב יסוי
םתיא חכוותמ אוה ;לארשי םע לש תוחילשהו תיכ"נתה תילכתהמ םימלעתמו
.רתסנ ימינפ ץוצינ הזיא תיצמ אוה ךכבש בושחל ילב לבא ,טהלב

לש םיסיסבה תונורקעה תא םיליכמ 'ה תורביד 10 ?עדוי ימ הרשע
.(ט"שעבה יפל ,הרותב הלימ לכ םג ךכ) ןואג הידעס יפל ,ויתווצמ ג"ירת
וניבר .ן"במרל סחוימה םירישה רישל שוריפב הבחרהב תראובמ וז תכרעמ
בלה תווצמ -תוצובק שלשל רשעה תא קלחמו ריבסמ (חמקה דכ) רשא ןב היחב
הוושה) םדאה לש רתויהב בושחה םוחתה אוה יזכרמה בלה .השעמהו רובידה
תידוסיה הנומאה לע הזרכהב תורבידה םיחתפנ וב ,(ליעל רזעילא 'ר
םיקוח םוקמב םיללכ תונורקע םתדב םישיגדמ םירכונ .תיקולא החגשהב
רעי ןיא -תורבידה 10 לש תיזכרמה םתועמשמב ל"זח וטיעמה ןכל ;םיפיצפס
!םיצע ילב


ירכונה תא ונל הריכזמ תור :תועובשב ארקינה ,תורמ רסמ .ד
התווחש וזמ רתוי השק אוהש ךילהת םיתיעל ,ישיא ןפואב הרותה תא לבקמה
,להקהל בשות רג תאבה תא ריבסמ ארזע ןבא) יניסב תיביטקלוקה תודהיה
תא ונל ריכזמ םג ותאירק .(ב"י:א"ל םירבד -!ריגתי אוהש הוקת ךותמ
לש תיביסלופמיאה הקישנה .םוי רחא םוי ,הכלהה לש תדמתמ הרימשב ךרוצה
.היאצאצמו הנממ הרהמ דע החכשנ ,תבהלנו הנכ התיהש לככ ,ימענל הפרוע
חימצי אוה רבד לש ופוסב ;ןתיא רשקל התוא ליבומ תור לש שוחנה קוביחה
עוריאה ךותמש ,תור לש רסמה .ישונאה לבא ריבכה יחישמה הרומה ,דוד תא
היה תור לש היתובאמ דחא) רתויב לודגה בוטה תאצל לוכי רתויב באוסמה
תושעהל לוכי חופנה ץמחה םחל וליפא -תועובש לש רסמה ומצע אוה ,(טול
השא לש הזעהו הטקשה תיבקעה תונמאנהש ונל הריכזמ םג תור .'הל ןברק
םדוק י"נב לש תבהלנה הבוגתהמ רתוי ביציו קומע תויהל לוכי ,תלפשומ
.לגעל


השמ ןתוח ורתיל :ח"י תומשב ,המדקה :תועובשב הרותה תאירק .ה
השמ תשא םע ילארשיה רבדמה הנחמל ץא אוהו םירצמ תאיצי יעוריא ועדונ
.ותונוילעב ריכמו לארשי תא עישוהש לע 'ה תא חבשמ אוה .םהינב ינשו
לכ ןיתממה קנעה רותה הארמל ,ינברה ןידה תיבב םירופיש לע ץילממ אוה
.ופוגל הרקמ לכ אל ,תורישי דמלל השמל ףידע .השמ ינפל ןידתהל םויה
100,1000 תונב תוצובקל םיגיהנמ-םיטפוש לש היכראריה לע ץילממ אוה
ילעב ,רתויב םילודגה םירקמב קר טופשי השמ ;שיא 10, 50,
םירקמה תא חקי אוה -דחא לדבהב לבא ,םיכסמ השמ .תילכלכ תובישח
תובישחה לעב אוה ,רבודמה םוכסה אל ,ומצעלשכ קדצ ;רתויב םישקה
לארשי םע תדרפה .תורבדה תרשעל םדוק עיפומ קידצה יוגה ורתי .תיברמה
לארשי םעל רשפאלו ,תילסרבינואה תושונאל ליעוהל הדעונ םינהכ םעכ
תרוסמהש ףא .וריבח לשמ רתוי קומס שיא לש ומד ןיא .םהמ תלעות קיפהל
המשנ"ה לש תוימינפה תונוכתה תא השיגדמ הלבקה לש תכמסומ אלה
תכרעמ איה הלבקה ;(רילפ הילדג 'ר) ךכ לע קלוח ם"במרה ,"תידוהיה
.א 'ר) הזה םלועל ישעמ ךירדמ אל ,םילענ םינחור םיבצמל תורופאטמ
םגו םולש יכרד םג !ורתי שי קלמע לכ לע .(גלשא 'ר םשב ןיוודנארב
ירכונה ייחל סחיתהל ונתוא םיבייחמ ,םלועה יבחרב םידוהיה תחוור
םיפוסוליפו םיגולואת םיטרואת םילוקישש ףא ,ידוהי לשל ומכ ותחוורלו
.תרחא תורוהל םיושע

יריש לע החמ ,תמעזנ תיבמופ תוצרפתהב ,יסקודוטרוא ינקירמא ידוהי
והשעמב ידוהיה העט םאה ;ידוהיה עבורב ןוב טאפ רמיזש םינלוק תורצנ
ןוב לש ותכימתל הכרעה עיבהל םדוק ךירצ היה אל םאה ?ויעינמב קדצש ףא
ויד שיגר היה אל ןוב םאה ?םיענ ןפואב ותוא ןקתל זא קרו ,לארשיב
וישעמ תא םייקל ינקירמאה שפוחה תא הצימ קר אוה םאה ?םידוהי תושגרל
?המוד תורח שי וביריל םג םאה ?יבמופ םוקמ לכב םייתדה

לארשי םש ןחיו -הרותל םדוק אובל תבייח לארשי תודחא :ט"י קרפ
;(ב:ט"י תומש -ןויסב 'אב ,יניס) רהה דגנכ (דחא שיאכ ,דיחי ןושלב)
אוהש ףא .םירצמ תאיצי תא י"נבל ריכזהל ול רמוא 'הו רהל הלוע השמ
ולוקב ועמשי ןכא םה םא -דחוימה ורצוא ויהי םה ,ילסרבינוא ל-א
רובע (תפומל) שודק יוגו םינהכ תכלממ תויהל -ותירב תא ומייקיו
"!השענ 'ה רמא רשא לכ" :דחא הפ םתבושת .(ד"י:ב 'רכז הוושה) תושונאה
,םימי 2 ךשמל םעה תא שדקל ול רמוא 'ה .תוביחתהה לע 'הל עידומ השמ
םוי ףיסוה השמש םירמוא שי .תומי רהב עגיש ימ .יניסב תולגתהל םדוק
םירמוא םירחא .ןנברדמ םיגייסל םידקת ,םתרהט תא חיטבהל ידכ ישילש
רבדל םירשפא ויהש םישוריפה ינש ךותמ הרימחמ רתויה השיגב טקנ אוהש
םיקרב םימער !'ה ןווכתה המל קוידב ערוי דימת אל השמ וליפא .'ה
המיא יכומ םלוכ .ישילשה םויה רחשב רהה תא ופפא םיכימס םיננעו
אוה.וננעי םיקולאהו -רבדמ השמ .תרבוגו תכלוה הרידא רפוש תעיקתשכ
םע תויהל ידכ רזוח השמ .קחרתהל םימעפ םעב הרתמו וילע השמ תא ארוק
:תודוסיה תרשע תא רסומ 'ה !לארשי

-םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא :'כ קרפ
הנוילעה תורחה -םביל תוואתל םידבעה םה םירצמה ;"תודבע תיבמ" אלו
.שפנה תורח איה

םוקמ םושב=) ינפ לע םירחא םיקולא ךל היהי אל .2
ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת לכ לספ ךל השעת אל .(םלועלו
'ה יכנא יכ ,םדבעת אלו םהל הוחתשת אל .ץראל תחתמ םימב רשאו תחתמ
םינב לע תובא ןווע דקפ ,(ידוחי תא םישיחכמל) אנק ל-א ךיקולא
הנווכה ,גנוי ואיל 'רו ארזע ןבא יפל) יאנשל םיעבר לעו םישלש לע
תורוד עברא שלש דע אטוחה תובא ישעמ תא ןובשחב איבמ 'הש "דקופ" לש
ישעמב םיקיזחמו הבושת םישוע אל םא "שינעמ"כ "דקופ" םישרפמ םירחא ;רוחאל
יתווצמ ירמושלו יבהאל (תורוד) םיפלאל דסח השעו (םיערה םהיתובא
.(תווצמ ,םישעמב אטבל שי ,'ה תבהא תא)

תא אשי רשא תא 'ה הקני אל יכ ,אושל ךיקולא 'ה םש תא אשית אל .3
חוכ אוה ,האירבה ילכ ,םדאבש ינחורה ,רוביד .אושל ומש
.תויוטשל וב שמתשהל וא וללחל ןיא .'ה םש ומכ המצוע בר השודק

.ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש .ושדקל תבשה םוי תא רוכז .4
תוכאלמ 39) הכאלמ לכ השעת אל ,ךיקולא 'הל תבש יעיבשה םויו
ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא (הפ לעבש הרותב תורדגומה
(אתליכמ) קדצ רג אוה "ךרג" םא םיקלוח םישרפמ .ךירעשב רשא "ךרג"ו
ןכ תושעל ול רוסא היהש ףא תבש רומשל ךירצ אוה םגש תרמוא הרותה זאו
אלש ול ףידע וליפאו רתומש ףאש ,בשות רג אוה "ךרג" וא ,יוג ותויהב
ןעמל" בותכ ,ב"י:ג"כ המוד קוספב .ודיבעהל ךל רוסא ,תבש רומשי
קדצ רגל סחיתמ קוספ הזיא םיקלוח םישרפמה ;"רגהו ...חוני
,ד"י:ד"כ םירבד הוושה ,שריה 'רהו ן"במר ןייע) בשות רגל הזיאו
(ב"י:א"ל ,י:ט"כ

.ישונאו יקולא רסומ ןיב רשג והז -ךמא תאו ךיבא תא (הפי סחיתה) דבכ .5
םיכילומ ,םירוהה יפלכ ,ךישרושל דובכ תאריו ,םתבוט תרכהמ תעבונה הגאד
.לכה שרוש ,'הל דובכ תאריו בוטה תרכהל

עונמל ןוגכ ,הווצמ איה הגירהש םירקמ שי לבא -חצרת אל .6
,(רלה הרופצ -ןברקה לע סנוא לש המויאה העפשהל החכוה) סנוא וא חצר
.תומחלמו תוומ שנוע

תחקל רבגל רתומ ,הרותה יפל ;רחא תשא תחקל ושוריפ -ףאנת אל .7
קר .המודכו תומחלמ בקע םישנ ףדוע תיעבל ןורתפכ ילוא ,תחא השאמ רתוי
גפ ופקות) םינש ףלאל ,םושרג וניבר לש םרחה תא ולביק םיזנכשא
תולאשב ןידמע בקעי 'ר הניג ותואש גהונ) םישנ יוביר דגנ ,(הנורחאל
,1951-ב םידוהיה לכל רבדה תא ורסא םילארשי םינבר ;(ו"ט 'ב קלח ץבעי
םיאושינ םייקל םידרפס םידוהיל רתומ םויה םג ,ףסוי .ע 'רה יפל לבא
.םימגילופ

יפל) םדא ףוטחת אל -וא (ןתנוהי םוגרת יפל) בונגת אל .8
-א"י:ט"י ארקיוב ותטישל הרסאנ הליגר הבינג ;(ו"פ ןירדהנס -אתליכמה
.ובונגת אל

.תיארש המ לע קר רבד ,העומשה יפמ דיעת לע .רקש דע ךערב הנעת אל .9

ורומחו ורושו ותמאו ודבעו ךער תשא דמחת אל ךער תיב דמחת אל .10
םא לייטל ומכ םתוא גישהל הלועפ קר רוסיאב םיללוכה שי .ךערל רשא לכו
ריבסמ רליוודארה .רקי ריחמב םג ותיב תא רוכמל וילע ץוחלל וא ותשא
תדוקנל םדאה תא הריזחמ וז הווצמ םויקב ןורסחש (66 דומע תורוא רשע)
לכ לבקי המ טילחמש הז אוה ;'ה תחגשהב חוטבל -ןושארה רבידה -הלחתהה
.רוסיאב דומיחה תשוחת םצע תא םיללוכ םירחא .םדא

.תופסונ תוארוה לבקל השמ רזוח ,םעה םע ורובידו ,וז איש תיווח ירחא
םינחור םירוצי לש אל ףא םילספ ושעי לבל םידוהיה תא תווצל וילע
ןבאה חבזמ תאו ,המדא חבזמל םיקוקז תונברוק .(םימשה יפוג ,םיכאלמ)
לש רשקה בקע םירוסא םה) תותתוסמ תיזג ינבאמ תונבל רוסא םוקל דיתעש
וליפא) ריתסהל ידכ חבזמל וכילוי ,תוגרדמ אלו ,שבכ .(קשנ ילכל תוכתמ
'ה םש רכזוי ובש םוקמ לכ .(םיסנכמ שבל אוה) ןהכה תוורע לש (זמר
הלודגה תולגתהה .םידוהיה תא ךרבל (בוש) אובי אוה (שדקמבו ןכשמב)
רמשהל ידכ ,םישיגר -הרטלואו םיטרופמ שדקמ תוכלהב האישל ןאכ העיגמ
םע .לדגמהו לובמה תנומסת ,הוואגו חוכלו ףוג תוואתל תורכמתה ינפמ
.םימוחתה ינש תא ,חינזהל אל ,שדקל ךירצ לארשי

;םתנבהל הכילומו תמדוק תווצמל תוביוחמש ריבסמ ןיקנה הדוהי 'ר
רומש" -דמעמ וקיזחי אל ,תמא ילב םולש ומכ (ךפההו) םישעמ ילב המכח
לכ" .(ח"כ:ב"י 'רבד) "...ךוצמ יכונא רשא הלאה םירבדה לכ תא תעמשו
-הווצמבש רסמה תא ןיבהלו תוסנל םג ךירצ) "עמשינו השענ ,'ה רמא רשא
המ תא קר םימייקמ םה -רדסה תא םיכפוה םייתד אל םידוהי ;ז:ד"כ תומש
"דחא לוק" תווצמה תיישע תלבקב דחאתה לארשי םע .(םדוק םיניבמ םהש
לוק תא עומשל ,דומילל תווצמה תא םהל בתכ השמש ירחא ;(ג:ד"כ ,ח:ט"י)
תישיא היוח איה דומיל -ולש בצקה יפל םדקתהל םדא לכ בייח זאמ ,'ה
םימשה תרות תא דירוה 'הש ךכ לע הנניא ונלש תיתימאה הגיגחה .(ז:ד"כ)
תחמש ,םימשל ץרא ונלעהו הב ונדמל ונאש ךכ לע אלא ,תועובש ,הצרא
לש ותישאר והז -תועובשל ךיראת רסמינ אל הרותב .הרותה ריצב גח ,הרות
ורסמינש הרותהו ןמזה םע השענ המ טילחהל םיכירצ ונא וב ךורא ךילהת
תא הוושה) ונייח לש ןעטמה אל ,בכרה תויהל הכירצ הרותה .םימשמ ונל
.(.פ.י-...וניפב ךתרות ירבד תא וניקולא 'ה אנ ברעהו" :רחשה תכרב

העמשא" .תטלחומה תמאה אלב ףולח רב אוה -הינומרהו תומילש -םולש
בושי לאו ,וידיסח לאו ומע לא םולש רבדי יכ ,'ה לאה רבדי המ
ץראמ תמא .וקשנ םולשו קדצ (זא) ,ושגפינ תמאו דסח (רשאכ) ...הלסיכל
.ףקשינ םימשמ קדצו ,(ה:ח אבר תישארב -!ץראל ךלשוהש ירחא) חמצת
הביאכמ תמאהש דועב ,דסח ישעמל הכילומ הבהאש ריעמ שריה .מ
םישנא .אונש תמאב לגודה ;הצרעהל הכוז דסחב קסועש ימ .םדא ינבל
תא ךכב םיבכעמו ,'ה לש הנתשמ יתלבהו תחאה תמאהמ ענמיהל םישקבמ
העושיה דסחש םיניבמ םישנאשכ ,ןוצרמ םישגפנ תמאו דסח רשאכ .הלואגה
'ה ;ונכל בושי האירבב רדסהו קדצה רורשי ,תמאה תא ץיפהל אוה ןוילעה
!דמחנ שיא תויהל קר קיפסמ אל .בוש הלגתי


א"ל-ו"כ:ח"כ רבדמב ריטפמ .ו

,הטיח לש םחלה יתש ,גחל םידחוימה תונברקה תא תראתמ ריטפמה תאירק
םתחנמ םע ואבוי םתנש ינב םישבכ 7-ו ,םיליא 2 ,םירפ 2-ו ,ץמח
אבומ 1 רפ קר .חספבו שדוח שארב ומכ ,תאטחל ריעש םיפיסומ ;םהיכסנו
70 דגנכ ,70 ה"סב) םירפ 7-13-ו םיליא 2 ;ע"נמשו כ"הוי ה"רב
סולפ ,םוי ידימ םיאבומ םישבכ 2 ;תוכוסב םיאבומ (תויסיסבה תויוברתה
.םייתנשה רוביצה תונברק םה ולא -תבשב םיתש דוע


ב"י:ג,א לאקזחי :הרטפהה .ז

'ה אסכ לש יאובנה ןוזח .יניס רהב הניכשה תולגתהל הליבקמ האירקה
דמוע ,םיקולא תברק למסמה ,'ה אסכ .היעשי לש וזל המוד לאקזחי תאובנב
.הל יואר תויהל בייח םדאהו ,הנתמ אל ,הרפוהש תירבמ קלח אוה ;בוזעל
לק הז .ומצע לעו וילע בושי םדאה םע םדאל רוזחל ,בושל ןכומ דימת 'ה
.(135 םיליהת) 'ה םילשורי ןכוש -לארשי ץראב רתוי


:ןמדוג פיליפ תאמ ,םיעיבשמ תורפ לש רישע לס ,תועובשל טקל ךותמ .ח

ושיגרהש דערה תא שוחל ונילע ,תיקולאה תולגתהה לע םיארוקש םעפ לכב
םילימה לומ האילפבו שדוק תדרחב םידמוע ונא ;יניס רה דיל םידמועה
םייסמו ,"ךיקולא 'ה יכונא":ב ליחתמ אוה :ונינזואב עימשהל 'ה רחבש
וב הרכהה ,'ה תעידי -רתויב בושחה דוסיב ליחתמ אוה ."דומחת אל":ב
רבד לכ תושעל רוסיאה ,ימשג אל ותויה ,ותודחא תעיבק ,הירוטסיהה ךותמ
הנומא ףאש רבדב םייתסמ אוה .הרז הדובע רוסיאו ,וילע תומדהל דעונש
רסוא אוה ,רוסא ףואינהש קר אל -שורדל וזעה אל ישונא קקוחמ וא תרחא
דומחל ףא רוסא ,הרסאנ הבינגהש קר אל ;ינשה תשא תא דומחל ףא ונילע
םירחא םימעבש םוחת ךותל קומע רדוחש קוחל אמגוד יהוז .תלוזה שוכר תא
תורחא תויוברת ,"םא"ה תא םישיגדמ ונאו ,םא .הקיקחמ ןיטולחל קתונמ
אל לבא ,תירסומה תכרעמהמ קלח רתויה לכל והז ,וזה הלאשב ללכב תוקסוע
.(טרב ןורהא) םהלש ,תיקוחה

,הזרכהה תא) םיארוקו םירוכיב םיאיבמה שי :םירוכיבה תאבה
םיאיבמ םניאש שיו ;םיארוק םניאו םיאיבמ םירחא ;(י-ה:ו"כ םירבד
ועמשמ (ט"י:ג"כ תומש) "ךתמדא ירוכיב תישאר"- ?עודמ ...ללכ
,םיריכש .ךלש המדאהמ אב ולוכ רצומה םא אלא םתוא איבמ ךניאש
.םתוא איבהל םילוכי םניא םינלזגו ,תמרחומ עקרק םידבעמה ,םיסירא

הרועש הטיח םהו ,י"א החבתשה םהבש) םינימה תעבשמ קר םירוכיב םיאיבמ
ולדגש םירמתמ םיאיבמ ןיא לבא ;(רמת שבדו ןמש תיז ,ןומר הנאת ןפג
תוכיאב םניא ,םירמת דבלמ ,קמעב ולדגש תוריפ) קמעה תורפמ וא רהב
םדוק םירוכיב איבהל ןיא .םירחבומ םניאש םיתיזמ אל םגו ,(הבוט
אלו תועובש ינפל םהירוכיב תא םיעובצ רה ישנא ואיבה םעפ .תועובשל
ערזת רשא ךישעמ ירוכב ריצקה גחו" הרותב בותכה ינפמ ,םהמ ולביק
."הדשב

וא לוכשא הרכיבש הנאת האורו והדשל םדא דרוי ?םירוכיבה םישירפמ דציכ
ןועמש 'ר ."םירוכיב ולא ירה" רמואו הביבס ימג רשוק -ולישבהש ןומיר
.עקרקהמ ושלתיש ירחא ,םירוכיב םתוא ארוקו רזוח ןכ יפ לע ףא רמוא

...תוסנכתמ (זוחמב) דמעמבש תורייעה לכ ?םירוכיבה תא םילעמ דציכ
ןויצ הלענו ומוק" :רמוא הנוממה היה המכשהבו ...ריע לש הבוחרב ןינלו
,םיבנעהו םינאתה םיאיבמ (םילשוריל) םיבורקה ."וניקולא 'ה תיב לא
תופוצמ וינרק םהינפל ךלוה רושהו .םיקומיצו תורגורג םיאיבמ םיקוחרהו
בורק םיעיגמש דע םהינפל הכמ לילחה .ושאר לע תיז לש הרטעו בהז
.םהירוכב תא ורטיעו םהינפל וחלש ,םילשוריל בורק ועיגה .םילשוריל
ויה ,םיסנכנה דובכ יפל .םתארקל םיאצוי םירבזגהו םינגסה לשומה
:םמולשב םילאושו םהינפל םידמוע םילשוריבש תוינמוא ילעב לכו .םיאצוי
."םולשל םתאב ,ינולפ םוקמ ישנא וניחא"

וליפא ,תיבה רהל ועיגה .תיבה רהל םיעיגמש דע םהינפל הכמ לילחה
,הרזעל עיגה .הרזעל עיגמש דע סנכנו ,ופתכ לע לסה לטונ ךלמה ספירגא
"יל יביוא תחמיש אלו ,ינתיליד יכ 'ה ךממורא" ,רישב םיוולה ורביד
.(ןברקל) תולוע ויה ,םילסה לע (םירושק ויהש) תולזוגה .(ב"ל םיליהת)
יתדגה"מ ארוק ופתכ לע לסה דוע .םינהכל םינתונ ,םהידיבש (םתוא לבא)
רמוא הדוהי 'ר .השרפה לכ רמוגש דע (י-ג:ו"כ םירבד "ךיקולא 'הל םויה
,ויתותפשב וזחאו ופתכ לעמ לסה דירומ םשל עיגה ."יבא דבוא ימרא" דע
לכ רמוגש דע "יבא דבוא ימרא"מ ארוקו ,ופינמו ויתחת ודי חינמ ןהכו
.אצויו הווחתשמו חבזמה דצב וחינמו ,השרפה

ןירקמ ,אורקל עדוי וניאש ימ לכו .ארוק ,אורקל עדויש ימ לכ הנושארב
תא תולגל ושייבתהו תירבעב אורקל ועדי אלש ולא) איבהל וענמנ .ול
עדוי וניאש ימ תאו עדויש ימ תא ןירקמ ויהיש וניקתה ,(םיברב םתורוב
ףסכ לש םילסב םהירוכיב תא םיאיבמ םירישעה .(םויה הרותהה תאירק ומכ)
םילסהו ,הפולק הברע לש םירצנ ילסב םתוא םיאיבמ םינעהו ,בהזו
(םירוכיבה תא איבהל םילשוריב שדקמל) ךרדב .םינהכל םינתינ םירוכיבהו
.(א:ב"כק 'יהת) "ךלנ 'ה תיב ,יל םירמואב יתחמש" :םירמוא ויה
.(2 םש) "םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע" :םירמוא ויה םילשוריב
ויה הרזעב .(א:נ"ק םש) "ושדוקב לא וללה" :םירמוא ויה תיבה רה לע
.(6 םש) "ה-י ללהת המשנהה לכ :םירמוא

;םילשוריל םירוכיבו חבזמל םיצע לארשי ואיבי אלש תוכלמה הרזג םעפ
תולעל לארשימ עונמל שקיבש ותעשב טבנ ןב םעבריכ ,ךרדב םירמוש ודימעה
םירוכיבה ילס ולטנ ?רודה ותוא לש אטחה יאריו םידיסחה ושע המ .לגרל
ועיגהשכ ;םפתכ לע הכודמהשכ םתוא ואשנו תושבי םינאתב םתוא וסיכו
וניפתכ לעש הכודמה םע" :ובישה "?םיכלוה םתא ןכיהל" :ולאשנו םירמושל
,םירמושה וקלתסהש ירחא ."הדשב הליבד ילוגיע 2 ןיכהל ונא םיכלוה
.החמשב םילשוריל םתוא ואיבהו םילסה תא וטשיק

.ריגתהש ינפל יקצוטופ ןיטנלו םשב ליצא היה םהרבא ןב םהרבא
ויה ,ותוא וחד וללהו םלועה תומואל הרותה תא 'ה עיצהשכש דמיל אוה
םהיתומשנש םירגה םה םהיאצאצ ;הרותה תא לבקל וצר ןכש םהיניב םידיחי
דקומה לע יבמופב ףרשינ אוה ותורייגתה בקע .יניס רה ילגרל ודמע
תא ריכזהל וגהנ ותומל הנשה םויב .1749 ,יאמל 24 ,תועובשב הנליוב
תא קיספמ היה ןוזניול שריה 'ר .הנליוב לודגה תסנכה תיבב השעמה
,ידוהי השענ יקצוטופ םהרבא ןב םהרבא דציכ רפסל ידכ תועובשב תוגיגחה
ןקז ידוהי הנוע ,בלצה יעסמ תעב .הרות ןתמ םויב 'ה שודק לע תמ דציכו
עיבטה ,עריא המ ןיבהשכ .תורצנל לבטוהו ותרכה תא דביאש דע הינולוקמ
ירפיס תא לליחו ,תסנכה תיבל ףוספסא שלפ המקנכ .סוניירב ומצע תא
.(תורצנה לש "םולשה רש" םשב לכה) 5.30.1096 תועובשב הרותה

תווצמ 7 -םתד תא אוצמל ידכ הרותלו לארשי םעל תונפל לטומ םימעה לע
ריכמה קוח לע שוב אישנה םתח 3.20.91-ב .'ב והיעשי ןייע חונ ינב
."היצזיליויצה רחשמ הרבחה תודוסי" םה ולאש

הסריגב קוסע ירצונה םלועהשכ ,(תודחא םינש ינפל) חספ ינפלש עובשב
רשיב ,ןדאמארבו הכמב םימלסומהו (רתשיא) תינגאפה אחספה לש תינרדומ
דחאה לארשי יקולאל םיבר םירכונ לש םבוש לע םלועל CNN-ה
.(רובת .ד סמי'ג .רד)


The T.O.P. home page


Back to the home page.