תומש
א:ו-א:א תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

הרותה תצפהל ןוכמה ,.פ.ו.ת לש טקייורפ

םילשורי ,52-4 ד"בח בוחר
628-8968 :ןופלט

ןתנויו ,םישדח םילוע ,לקנרפ הדיאו ידוב י"ע םרתנ הז ףד
תבט ג"י ,לקנרפ 'גרו'גל רכזל ,םולב

:ןכות

(ג) תומש תשרפ לש תיפצת (ב) תומש רפסל תומשה - ?םשב שי המ (א)
תודחא תושיג (ו) !בושח ,התע (ה) הרטפהה (ד) תומש תשרפ לש הריקס
.תונוש תויעבל

תומש לש תומשה -?םשב שי המ (א

,"האיציה רפס" ארקנ ,םיעבשה םוגרתב(1 :תומש 4 שי ינשה שמוחל
(4 ."תומש רפס" (3 ."הלואגה רפס" (2 .םירצמ תאיצי רפס ,Exodus
.םדא לכ בצמ לש םג ,תומש רפס לש םג ,ירקע אשונ םש לכ ."ינשה רפס"

תופידרמ האיצי ,םירצמ תאיצי תא שיגדמ ,"EXODUS" ,ןושארה םשה
ותשאו לעב תדרפה י"ע ,החפשמ סרה (ב .השק הדובע (א :ב תואטבתמש
.(שריה) י"אב םדועיל הרזחמ םידוהיה תעינמ -תולג (ג .םידלי תגירהו

םה ,(דואמ רצ םוקמ) םירצמ דובעש לש םיביכרמ 3 םתוא
-חתופמ 'א םלצ תויהל ולש לאיצנטופה תא אלמלמ םדא ןב לכ םיענומש

.תולעתהל חכ הריאשמ אל ,םייקתהל קר ,הכוראו השק הדובע
םע לארשי תנידמ לש םינושארה םינשה הוושה קיציבולוס ףסוי ברה
ריאשה אל םויקל קבאמה ,םהיתשב -הנש 150 ינפל ה"א לש עורפה ברעמה
.הובג המרב ךוניחו (תד ללוכ) תוברת חתפל ידכ ,חוכו ןמז קיפסמ
ןיב המחלמ לש הנש יפלאה ףוס תא החמשב האור גרבנירג קחצי ברה
לכונ ,ונינב םילודגה םילדבהה תורמל תםויה .תורצנה ןיבו תודהיה
החמשב 'ה תא תרשל זא ולכוי םלוכש ,ישונא לבסל ץק תתל דחי דובעל
.דובכבו

דראב ;א:גס תומבי ,רזעלא 'ר) םלש אל אוה השא ילב שיא
,םוחנת 'ר) הבוטו הכרב ,החמש ול הרסח ;(!רומג אוה ,ול שישכו :ףיסומ
תלמוסמ המוחה ;םש) המוחו םולש ,הרות ול רסח םג ;(ב:בס תומבי
רמוא רטכש ןמלז בר ;ורמשל ןתחל ביבס םיבוביס 7 השוע הלכהשכ
םוי לכ ,השיא לש רחא גוס תויהל ,"תונתשהל" הכירצ השאהש למסמ םג הזש
בתכ ךכ .(א:ב אמוי) ותיב -ותשא !הצורמ היהי הלעבש ידכ ,עובשה ימימ
םימוחתה בורמ זוחא 80-90 םה םיקור :(SEXUAL SUICIDE) רדליג 'גרו'ג
םה ,החפשמה סרה םע דחי .ללכ ךרדב תוחפ םיחיורמו ,תויתרבח תויעב לש
.םויה תירקעה תיתרבחה היעבה

ךפוה לדגה דליה ;הדילו םייח לש סנה תא רוציל םידחיתמ השאו שיא
הבור בור .םדא ןב ,םלועב דיחיה 'א םלצל -יחו חמוצ ,םמוד -טושפ רמוח
םהרבא ברמ ץוח) "החמש רתוי -םידלי רתוי" :הזירכמ תידוהיה תרוסמה לש
הפידעמ ,הייסולכואב לודיג לכל תדגנתמש ,ZPG תעונת לבא .(ןומימ ןב
דסומ אצמנ אל דוע" :ףיסומ רדליג .םדא ינב תרבח לע םיצע לש רעי
,םיתברותמ םדא ינבל םידלי תכיפה לש דיקפתב החפשמה תא ףילחהל לוכיש
-ךחוגמ ןויער דעב םיטסינמפה ...ונימי לש רדסה-יאבש סרהה תא ןקתלו
."החפשמו ןימל תוסחיתה ילב ,םידיחי םדא ינב קר ונלוכ ונאש

(?החפשמב וא) הרבחב סופת ,'המו ותמשנמ תולגב והשימשכ
.ולש לאיצנטופה תא םישגהל לוכי אל אוה ,ותומצע תא תמלוה הניאש
ותמשנ תא איבהל ידכב שדוקה ןושלבו י"אב ,הרותב ךרוצ שי ידוהיל
.(אכ:ס והיעשי) "...ץרא ושריי םלועל ,םיקידצ םלוכ ךמעו" -תומלשל
ותוהז תא םישגהל לארשי םע לוכי אל ,תירצמ תוברתו הפשמ םהוזמ אוהשכ
.(םויה ב"הרא ידוהי הוושה) תיתימאה

,"תומש" וא "תומש הלאו" לבוקמה רפסה םש :ינשה םשה
םיאבה י"נב תומש הלאו" :רפסב תונושארה םילימה לע ססובמ
למסמש) בקעי (םע) תא (תורז תוצרא) המירצמ (וישכע םג)
,ןבואר .ואב (תידוהיה החפשמה) ותיבו שיא (תידוהיה תרוסמה תא
,ילתפנו ןד .(תוהמאה ינב) ןמינבו ,ןלובז ,רכששי .הדוהיו יול ,ןועמש
קר) שפנ םיעבש בקעי ךרי יאצוי שפנ לכ יהיו .(תוחפשה ינב) רשאו דג
".םירצמב היה ףסויו ,(?ירוביצ דיקפת םהל היהש תודחא תובקנו ,םירכז
(ה-א:א תומש)

איהש ,הלוגב תידוהיה תימצעה הרדגהה לע הארמ ,תוהז -"תומש"
;דוגינה תיווח י"ע דמול םדאה .ןכ ירחא ץראב תימואלה םתוהזל דוסיה
י"עש ,ם"וכע ךלמ תוארל ידכ ,הלק האמוט לבקל ןהכל רתומ ,הכלהה יפל
,ב:ט תוכרב) לארשי ךלמ ןיבו ם"כע ךלמ ןיב לודגה לדבהב ריכי אוה הז
ריכהש דע ,ולש אבס תא ךירעה אלש רמא קי'ציבלוס .י ברה ;(ב:טי
וליפא ועיגה אל ,תירסומ הניחבמש ,הינמרגב םילודג יכה םירוספורפה תא
,םדוחייב וריכי אל םידוהיה םג .ותודלימ ריכה אוהש הרות ילודגל תצק
.םיתוועמה םירצמה םע רוגל ילב ,םצראב םתנידמב אטבתהל ךירצש

לש החמשהו קוחצה ןיב לדבהה תא ריבסה ינפג יכדרמ ןואגה ברה ךכ
הז םתוא םיוושמש דע ,חטשב רבדה ותוא םיארנש ,לאעמשי לש ולאו קחצי
רזוח םלועהשכ ,אבל דיתעל קר ;דיתע ןושל ,קחצ-י קחצי ;הזל
,שיגר תויהל ךירצש ,ידוהיל רוסא םייתניב ;י"אב ויאצאצ י"ע ,ןדעל
לאיצנטופו ,לוכסית ,תוידגרט אלמ ךכ לכש ,הזה םלועב קוחש ויפ אלמל
קוחש אלמי (אובל דיתעל למס ,8 הוש) זא (קר) " .חתופמ אל
רבדב חומשל הווצמ שי ,תאז תורמל .(וכק םילהת) "הנר וננושלו ,וניפ
לש תטלחומה תמאהו םייחצנה םייחל רושקש היווח וא רבד לכ רמולכ ,הוצמ
הוושה ;ט:אכ תישארב) הווהב ,קחצ-מ קר לאעמשי ,לבה ,לבא .'ה
הז תא ארוקו הקבר םע תוימיטניאב קחצי תא האור אוהשכ ךלמיבא תשיג
שפנה ילבו ,ל"נה רומאה לכל שיגר תויהל ילב ,(ח:וכ תישארב - "קחצ-מ"
ירוקמה ובצמל וריזחהלו םלועה תא ןקתל הסנמ דימתש ,תידוהיה תיחישמה
רוצה" ;(אל:ב תישארב) "דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא 'ה אריו" :יחצנה
.אוה רשיו קידצ ,לוע ןיאו הנומא ל-א ;טפשמ ויכרד לכ יכ ,ולעפ םימת
שקע רוד -םמומ וינב - !אל -(?ותאירב תא תיחשמ אוה םאה) ?ול תחש
ךשע אוה ;ךנק ,ךיבא אוה אלה ;(םיתיחשמה םה וינב) ...לתלתפו
(ו-ד:בל םירבד -!?תיחשי ךיאו)"ךננכיו

םשובל ,(םתוהז) ידוהיה םמש לע םתרימשל לארשי תלואג םיסחימ םישרדמה
העיפומ ,םיינושלה םיללכה לכ תורמל ;השודקה) םנושלו ,(העונצה)
,הלימ תירב ,הזל הז םתונמאנ ,(הנש 1900 רחאל ,םויה בוש תירבעה
;חכ:א אבר תומש ;ד"יק בוט רחוש) "םהיתודוס"ו ,התואנ תינימ תוגהנתה
םייתמהבה םיפחדה םע םדאה תא והיז םירצמה .(א:בי:ד אבר םירישה ריש
תונושארה לארשי תונידמשכ .(תליא ,סקטוג ,דיורפ הוושה) ובש םיינפוגה
.הנש 1900 לש תולגב ונלחתה ,תידוחייה השודקה ונתוהז תא ואטיב אל
וישכע ;ונישובלו וננושל ,וניתומש לע תצק ונרמש םידרושה ונחנא
,לארשיב ידוהיה רסמה תא עיבהלו חתפל ,םלועל,'ה הצרי םא ,ונרזח
ורזעיו ונילא ופרטצי םיברעה םג ילוא ,תאז השענשכ .תלאוגהו תלאגנה
אבר תומש יפל) ונל הכחי ןוסא קר ,תאז השענ אל םא ;ןוצרב ונל
םייתלחתה םיעוגעג קר ,םיבוט םישעמ םירצמב םידוהיל ויה אל ,ול-הל:א
.(הבושת תארקל

ינפל ;"הלואגה רפס" תומש רפסל ארוק ןבמרה :ישילשה םשה
תאיצי רופיסב םייסמ אל תומש רפס המל :לאש אוה ,הנש 700-מ רתוי
ךרוצב םג לפטמ תומש רפס ותעדל ?ןכשמבו הרות ןתמב ךישממ אלא ,םירצמ
הברק לש בצמל רזוח י"מעשכ ,תגשומה ותלואגב םגו לארשי לש תולגה
ושע לארשי כ"חא ;יניס רהב 'ה תולגתהב הרק הז .תובאל היהשכ ,ה"בקל
תיסיפ תוריח .םהיעסמ לכב ,םהמע התרש דימת הניכשהש הפיא ,ןכשמה תא
.ךכ-רחא הניכשה תראשה י"ע האבש ,תינחורה תוריחל המדקה קר איה רבדמב

וניתולגל םירצמ תולג תא הוושמ "רוא הרות" ורפסב אינתה לעב
ונא !הרותה תא ונל שי רבכ לבא ;ףוסב הרותה תא לבקנ ונא םג .הכוראה
ךיא !ותעד תא הניש 'הש ,םימלסומהו םירצונה לש תונעטה תא םיללוש
הברה תולגתהב הרותה התוא לבקנש אוה ךכל רבסהה - ?השדח הרות היהי
'ה לע ,הרותה לע ,ונימצע לע רורב רתוי הברה טבמ תנתונה ,הקומע רתוי
וניתובשחמ ,םייחה ןיבו הרותה ןיב תוריתסכ הארנש המ .האירבה לעו
."תוישוק ץרתל אב והילא" :םלעי -וניתושגרו

,"ינש רפס" טושפ תומשל הרוק תולודג תוכלה :יעיברה םשה
ןליא רב ריאמ בר לש אבא ,ביצנה .תישארבל ינש קלח הארנכ
,םימעה לכל אמגוד ידוהיה םעה :ריבסמ ,(ומש לע תארקנ הטיסרבינואהש)
תושונאל ןוקיתכ קר אל דעוה ,(ו:טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ"
ומכ ,הוואגו הוואת םיפדורה (הגלפההו לובמה) תורודב תדבאתמש תיללכה
רתוי תוהובג תוגרד ואובי דימתש שארמ ןווכתה 'ה אלא -שריה ברה שרפמש
יפל ,היצולובאה לש ירסומה רסמה הז ;ירזוכה יפל) ומלועב םויק לש
אוה זא .םדאל המהבל חמוצל םמודמ ךלה 'ה תישארבב -(!קוק .י.א ברה
ימינפה וחותיפ תא ךישמהל ,ומלצב ומצע תיישעב ומע ףתתשהל םדאהמ שקיב
רדורש בקעי 'רד ךכ ;(וכ:א תישארב ;"...ונימלצב םדא השענ")
6000 ינפל ךרעב ,םדא ,דחא יביטימירפ שיא יכ םינעוט ןמרטש ךורבו
השעשכ ;'א םלצ ,ישונא רתוי ,הלועמ רתוי והשמ תויהל ךרוצ שיגרה ,הנש
.םלצה תא ול ןתנו ביגה 'ה ,תאז תושעל ותלוכיבש לכ

'ה םע םיקומע םיסחי -תישונא תולדגל עיגה םהרבאש ירחא קר ןכ ומכ
בלש דוע אוה ידוהיה םעה ךכ .75 ליגב וילא הלגנ 'ה -םדאו
אלל ,ויאצאצש ,ןושארה אמגודל אבסה אוה םהרבא .תינחורה "היצולובא"ב
אוה אבה בלשה .התוא וחתיפ בקעיו קחציש יפכ ,וכרדב םיכישממ ,רפסמ
ןוזחל םינמאנ םינבה לכש ,החפשמו תיב תארקנש תואיצמה
תארקנה ,תיתצובק השדח שפנב רמגנ הז .לארשי-בקעי י"ע חתופמ ,באה
בוש רשקתתש ,הלוכ תושונאה תא דחאת איה ףוסב .םירצמב ןידעשכ ,י"מע
,תישארב לש באה-תינכות י"ע ומצע תא שדחמ הזה םעה .ןדע ןגב 'הל
.האירבה תרטמ -תומדא ילע 'ה דובכ תא ריזחיש ןכשמ הנוב אוה .הרותה

עודי אל םמשש םישנ

ידיל תואב םישנ לש םתונתלעפו םתנומאש ןיחבה ןיקסר .ש בר
.םינוא רסוח אוה ,הזכ ןמזב ,ירבגה ןויגהש דועב ,רבשמ תעשב יוטיב
הערפ דגנכ היולג טעמכ תודגנתהב ,םידוהי תוקונית וליצה תודלימה
'בג .ןאכ םירדענ ויחאו ויבא ;ותוחאו ומא י"ע לצינ ןטקה השמ .(זי:א)
הלאגנ לארשי .םירצמה לש םתוירזכא דגנכ הדרמתה ,םימחרה תשודג ,הערפ
י"ע ,םהילעב תא וחמישו ודדוע םה ;תוינקדצ םישנ תוכזב קר םירצממ
תומש ,אביקע 'ר) תידוהיה הדוליה רועיש לע ורמש ךכבו ,םתוא ותיפש
.(םויכ תוילארשיה םישנה הוושה ;ב:אי הטוסב הריוא בר ;בי:א הבר
דילוהל םוקמב ,םהישנל ושרגתיש םירצמב םידוהיה םישנאה תא ליבוה םרמע
תינש ןתחתהל ותוא הענכש םירמ ;םהב םירכזה תא גורהי הערפש ,םידלי
םירמ ;(ב:ב הטוס) השמ תדלוהב ,הלואגה תא הליחתה ךכבו ,הלש המאל
השמ תא ליצהל הרזע םג הרופיצ .(א:כק .ב.ב) הנותחב םהינפב ורש ןרהאו
.(ו-דכ:ד) םנב תא הלמש י"ע ,תוממ

ירוה תומש תא הטימשמ השרפה ,תומש לע ןאכ השגדהה תורמל ,תאז לכב
רבד ןיב הלידבמש ,תילכשה הרדגהה םוחתב "תומש" !הערפ תבו ותוחא ,השמ
תיצמתה תא חקולו ,תושגרה ילב ,קוחרמ דמועש ,רכזה םוחת הז - רבדל
,הוחל וליפא םש ןתונ ןושארה םדא) "םש" ול ןתונו והשמ לש תטשפומה
לבב לדגמב האישל העיגמ ןוטלישו חכל םירבגה תפיאש ;(יח לכ םא.."
ונל השענו... " :הזירכמ ,זאד ם"ואה ,תדחואמה תוישונאהשכ
המוד ןוצר םע ,"ונוצרכ" תוארבנ םישנ !(ד:אי תישארב) "...םש
ויהי םא רמולכ ,םהידלי תוהמ תועבוק ןכלו ,ומצע 'ה ןוצרל
.תינויגה תוריבסו "תומש" לש תולדבהל רבעמו לעמ םה ;אל וא םידוהי
ןתונ אלש 'ה תבהאל ,םש ילב ,"היהא רשא היהא"ל ,ףוס ןיאל תורושק ןה
שוריפ תתל לוכי ,ילכשו ירבג דאמ ,יאיל הבישי שאר ,ןכ ומכ .שאיתהל
,תושגרהה םוחתב עוקש רתויש ,ידיסח יבר לבא ;"החמש" גשומה לע אלפנ
.םילמ ילב וליפא ,החמשה תא ריבעהלו שיגרהל ,תווחל לוכי ,יתבקנה דצה
לע ,ןמצע לע תולעתמ ןה ,השמ תא ליצהל תוסנמ היתבו דבכוי ,םירמשכ
,ןמוחתל סנכנ ,ותבל עמושו ותשאל רזוח אוהשכ ,םרמע וליפא ."ןתומש"
,ידוהי אלה ינרדומה םלועב .תומש רפס תלחתהב "ומש" תא תינמז דבאמו
םשב קר םישמתשמ ,םידוהי לצא לבא ;ןהילעב תחפשמ םש תא תוחקול םישנ
.הלוחה לע םיללפתמשכ ,אמאה

תיפצת (ב

םילקל אל יכ ,(הזתניס-וטופב יולתה ,הזה םלועה) שמשה תחת הארו יתבש"
םינובנל אל םגו ,םחל םימכחל אל םגו ,המחלמה םירוביגל אלו ,ץורמה
- (אי:ט תלהק) "םלוכ תא הרקי עגפו תע-יכ ,ןח םיעדויל אל םגו רשוע
םינובו ,םכרדב בצינה לכ תא םישבוכ ,םהייחב םירהממ תושונאה ילודג
ףוס ותואל םיפתוש םלוכ ,םלוא ;תאזה הליבסה המדאה לעמ קנע-ינבמ
,רבעש עובשה תשרפב ,ךכ .ףוסב תחצנמה ,המדאל םבושב םינוא-רסח
הלודגה ןבאה תא ללגש ,וניבא בקעי תא וניאר ,תישארב רפס תא ונמייסב
,ותטימב בשייתהל ץמאתמ ,ראבה יפ-לעמ

,םירצמ ץרא לכ לע לודג לשומ ,ףסוי .תומי םרטב וינב תא ךרבלו
םג ךכ .ותריטפ רחאל לארשי-ץראב ולש-ותרבק לע תווצל ,ףוסב םינוא-רסח
.םימשה ימש דע שממ הלע ,עובשה םיליחתמ ונא וייח רואת תאש ,ונבר השמ
50 קר ובחר לכש ,ןדריה רהנ תא תוצחל וליפא יאשר וניא ךא
,קנעה תיילג תא גרה ותוריעצב רשא ,ךלמה דוד :ולש-ותומ ינפל ,תומא
תרטפה 'ר - ומצע תא םמחל וליפא ,ותריטפ ברע ,ותנקז תעל לגוסמ וניא
דמעמ לש הגרדל הלעתמה ,לארשי םע .(יזבש ,םימי תדמח) רבעש עובש
םייח ידוהיה יח ,הרותב עוקש ותויהב .לגעה שפרב עקוש ,יניס-רה
,םימורמל תולעל חרכומ ףאו לוכי ,ללככו טרפכ ,םדא :םיילסקודרפ
תב היילוח ,חצנב רצרצק קזב אלא וניא ,רבד לש ופוסב ,ךא -לובג-אלל
המ" :דחא דצמ - דואמ הכורא תרשרשב קר לבא ,רתויב תויתועמשמ תואצות
טעמ והרסחתו" :ינש דצמו ,"ונדקפת יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא
"וילגר תחת התש לכ ,ךידי ישעמב והלישמת ;והרטעת רדהו דובכו ,םיקלאמ
.(ז-ה:ח םיליהת)

הריקס (ג

,ןבואר :ואב ותיבו שיא ;בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו"
היה ףסויו -שפנ םיעבש בקעי ךרי יאצוי שפנ לכ יהיו ...ןועמש
ותוא תרבחמו) הרותה תחתופ ינשה ורפס תא - (ה-א:א תומש) "...םירצמב
,אוהה רודה לכ תומב ,בקעי ינב 12 לש המישרב (רוביחה ווב "תישארב"ל
ואציש ,םירצמ ידילי םידוהי ,ינשה רודה לש םיינומהה חוכבו החימצבו
.םירצמ ץרא לכב וצופנו ,ןשוג-ץראמ

ידוהיה חכה ינפמ ששחו ,ףסוי תא עדי אלש ...שדח ךלמ םקיו
רשפאל ידכ ,םירצמ יביוא םע תוחוכ-דוחיא ידיל איבהל לולעה ,לודגה
םיסוקסיה י"ע םירצמ שוביכ ןמזב עיגה ףסוי) םירצממ תולעל םהל
הלעש ,"רוהט ירצמ" אוה שדחה ךלמה .םחוכ תא זכרל םהל רזעו ,םיימשה
םידוהיה לע ליטהו ,ומעב ץעונ אוה .(ןיקנה הדוהי בר - םהירחא
.קזחתהלו לודגל ,לכה-תורמל ,וכישמה םה .הדובע לשו םיסמ לש דבכ לטנ
.תואלקחבו ןיינבב לומעל םתוא ובייחו ,תורירמב תיזיפ םתוא ודבעש זא
לכ גורהל ,העופו הרפש ,תוירבעה תודלימה לע הווצ םירצמ ךלמ
ומלעתה ןה ,םימש תארי ןהב התיהש ןויכ ;דלווייש ידוהי רכז קונית
אוב םדוק דוע ודלי תוידוהיהש ךכב םהישעמ תא וצרתו ,ךלמה תוארוהמ
.קספה אלל הכשמנ םידוהיה תוירופש דועב ,ןמע ביטה ה"בקה !תודליימה
ולוכ ומע לע הערפ הווצ התע .תודליימל םיתב הנב ה"בקה
!תויחהל תונבה תאו ,רהנה ךות לא םידוהיל םידלונה םינבה תא ךילשהל

הדליו ,ול התרהש ,טבש ותואמ הידוהי השאל אשנ יול טבשמ ידוהי
החינה זאו ,םישדוח השולש ותוא האיבחה ,היה בוט יכ התארשכ ;ןב
,םיעבוקה םישרדמ שי .רהנה תפשל רשא ףוסה הנקב המשש אמוג תביתב ותוא
ףוסב) לארשי תראפת ,םלוא ;לוהמ דלונש וא יקלא רוא ןירקה ןטקה השמש
ךא ,עשר ,ועבטב ,השמ דלונ היפל רשא ,הקיתע תרוסמ איבמ (ןישודיק
אוהו ,וז תרוסמ םיחודה לא ףרטצמ רגצמ 'י ברה .וז ותייטנ לע רבגתה
יקסרוט .א ר"ד !סטרקוסל תסחוימה ,תינווי הדגאב םישרוש הל אצומ
וא הואת ןוגכ ,דאמ תילילשש ףא ,הנוכת וא שגר םושש וז תרוסממ דמול
אכדל וא ונתוא עזעזל הכירצ אל ,תונז השעמ תושעל וא חוצרל הקושת
הנווכלו הילע רבגתהל לכונש ,ונלש תימהבה המשנהמ קלח הז - ונתוא
האצמו ,היתוחפש םע ,ץחרתהל רהנל הדרי הערפ תב .תישונא התוא תושעלו
התפצש ,ותוחא .ןטקה ידוהיה לע המחרו ,הכוב רענה תא םש
המיכסה הכיסנה :קוניתב לפטל תוירבעה ןמ תקנימ איבהל העיצה ,קוחרמ
,למגנשכ !תיתוכלמ תרוכשמ הל המלישו (!ומא) תקנימל דליה תא הרסמו
.ןבל הל ותוא הצמאו - "והיתישמ םימה ןמ"- "השמ" ול הארק

.ירבע הכמה ירצמב ןיחבהו ,ויחא למע תא תוארל אצי ,השמ לדגשכ
,ירבעה תשאל דלונש ,ונב רשא ירצמה ותוא והז יכ ,םירמוא שי
סנכנ ,דובעל ירבע חלש ירצמה :(י:דל ארקיו) 'ה תא לליק ,תימולש
:השמ תא זיגרה דחיב הז לכ - ובושב ותוא הכיהו ,ותשיא תטימל ומוקמב
"לוחב והנמטיו ,ירצמה תא ךיו ;שיא ןיא יכ אריו ,הכו הכ ןפיו"
,ידוהיה דצמ הנשלה ינפמ השמ ששח אלש ,רמוא לאנברבא .(בי:ב)
אל םא ,ןוגה םדא ,שיא היהי אל אוהש שח אוה ;הבוטה יופכ
שי ."הכו הכ ןפיו" -תויורשפאה לכ תא לוקשיש ירחא קר לבא ,לעפי
ץלאנ ןכלו ,רוזעיש שממ לש "שיא" הביבסב דוע ןיאש האר השמש ,םירמוא
םיפסונ םידוהי יבגל וב ןומטה עויסה לאיצנטופ תאו) ודמעמ תא ןכסל
,םיאבה תורודב האובנה חוכב טיבהש ,איה תפסונ העד ;וליצהל (םיבר
,רתוי רחואמ .בוט שיא אוהש אצאצ היהי אל הז ירצמלש הארו
השמ לש ותוכמסב ןושארה רפכ ,רחא ידוהי םע ברש ידוהיב השמ ףזונ רשאכ
.העידיה תוטשפתה ינפמ ששח השמ .ירצמה תגירה תא ריכזהו ,ברעתהל
תא ןכיס םש ;ןיידמל חרבש ,השמ תא גורהל שקיבו ,השעמה לע עמש הערפ
תורמל ,ןנאצ תא תוקשהל לאוער לש ויתונב עבש ידיב עייסל ידכ ,ומצע
תא בונגל וגהנש) םיניוע םיעור שוריג י"ע ,ןכ ינפל םתוא ריכה אלש
.(לאנברבא - ובאשש םימה

,קוק ברה יפל םיקדצ םלוכ ,סידניירבלו ,ףסויל ,בקעיל המודב ,השמ
םירמוא שי .קדצ-יא עונמל ידכ ,םירחא לש םהיניינעב ברעתהל הסנמ
ךכמ עבנ ,ונאצ תא תוערל וצלאנ ויתונב רשא ,ורתיב םיעורה לוזלזש
אשנו םוקמב ההש השמ .דחא ל-אב קבדו תיתרוסמה תולילאה תא חנז אוהש
הירכונ ץראב יתייה רג :ןייצמה) םושרג תא ול הדליש ,הרופצ תא השאל
ירחא .(ותיב התיה אל םלועמ ,םצעב ,םירצמש ,השמ ןיבמ התע -
םע ותירב תא רכזו ,לארשי ינב תקעז תא ה"בקה "עמש" ,הערפ לש ותומ
.לארשי ינב לש םתקוצמ תא ובילב שיגרה - 'א "עדיו" ,תובאה

עיפוה ,ברוח רה - 'ה רהב ורתי ןאצ תא השמ הערשכ ,תחא תונמדזהב
:השמ לא 'ה ארק ,וילא ותונפב .לכוא אלש רעוב הנס ךותמ ,שא-ךאלמ
,וילענ תא ץולחל השמ הווטצנ "!יננה" :בישה השמו "!השמ ,השמ"
(!תחא לענ) ךלענ לש" :עשוהי הוטצנ םג ךכ .שדוק תמדא לע דמעש ןויכ
,"(וט:ה עשוהי) ...אוה שדק וילע דמוע התא רשא םוקמה יכ ךילגר לעמ
תפצר לע םיפחי תכלל ויה םיבייח םינהכה םג ;'ה ךאלמ ינפב הווחתשהשכ
,המדאה םע םרשק לע רומשל םהילעש םירכזנ םה ךכב ילוא ;שדקמה תיב
אלש 'ה וילע הווצמ ןכ-לע ;הניכשה ןיבל םהיניב רשק רצונש העשב אקווד
לוגליג אלא השמ ןיאש ,םירמוא םילבוקמה ;תיקלאה שאל ידמ רתי ברקתי
רודחל הסינש םושמ תמש ,לבה לש ואטח תא ןקתמ אוה - לבהו תש לש םתמשנ
.ונברוק תא לסחל הדריש תיקלאה שאה ךות לא

רשא ,המדאה םע םדאה לש ורשקל תרוכזת ,לבאל איה ןמיס םג ףחי הכילהה
:םיתיזה רהל דוד הלע ,םולשבא ונב ינפמ וחרבב .בושל דיתע אוה הילא
ב"מש) "...ףחי ךלוה אוהו ,יופח ול שארו ,הכובו ...הלוע"
וינפ תא ריתסמ השמ דועב ,תובאה יקלאכ ומצע תא גיצמ ה"בקה .(ל:וט
,םידוהיה תורצ תא בטיה ריכמ ,'ה ,אוהש השמל רסומ 'ה .הארי בורמ
,ןענכ-ץרא ,הבחרהו הבוטה ץראל םאיבהלו םתוא לואגל ותנווכשו
.םירצממ םתאצב םידוהיה תא גיהנהלו ,הערפ םע רבדל ודיקפתש השמ י"ע
לש תוא ול רסומ 'ה .וז המישמ עצבל לגוסמ וניאש שח השמ
,השמל רמוא אוה ;הזה רהה לע 'ה תא םידוהיה ודבעיש :תיקלאה ותוחילש
."היהא רשא היהא"ש ,וחלש "היהא"ש רמול השמ לע ,ומשל םידוהיה ולאשי םאש
.רודל רודמ ורכזו ,םלועל ומש והזש - וחלש "תובאה יקלא"שו

,םירצמב בצמה לע הבוגתב ,'הש םהל רמולו םעה ינקז תא ףוסאל וילע
הערפ לא וידחי תכלל םהילע .שבדו בלח תבז ץראל לארשי תא תולעהל דיתע
הלגתנש ,םירבעה יקלא ,'ה תא דובעל םימי תשלש תשפוח שקבלו
ידכ ויתוחוכ תא הערפ לע איבי אוהש ,ברסי הערפש הפוצ 'ה .םהילא
.םיאצויה םידוהיל םהיטישכת תא םירצמה ונתי רבד לש ופוסבשו ,וצלאל
הטמ :תוא 'ה ול ןתונ ,םידוהיה ול ועמשי םא קפס עיבמ השמש ירחא
,השמ לש ודיב לקמ תויהל בשהו ותוא םיכילשמשכ שחנל ךפהנה
ועמשיי אל םא .הנתיאל הבש איה םגו ,תערצמ הניבלמה ודי ןכו
ןיידע השמ .םדל םכפהלו סולינה ימיממ תחקל השמ לכוי ,הלא תותואל
,ול ריכזמ 'ה .רובידב תויעב ול שיש ןעוטו ,המישמהמ טמתשהל ףאוש
בוש שקבמ השמ .עייסי אוהשו ,םדאה תונוכת לכ תא השועה - ה"בקה אוהש
אבה ,יולה ןרהאש ול עידומו וילע סעוכ 'הו ,רחא אוהשימ חלשי 'הש
עידומ השמ .םעל השמ לש ורבודכ דקפתל ביטיי ,השמ ינפ תא לבקל החמשב
'שה) החלצה ול לחאמ ורתי ;םירצמב ויחא לצא רקבל ךלוה אוהש ורתיל
.ותמ רבכ ויביוא לכ ירהש ,בושל השמ לע הווצמ 'ה .(ןבל

ןאכמ.רומח לע וינבו ותשאשכ ,םירצמל הנופ ,'ה הטמ םע דחי ,השמ
םירצממ אציש ןויכ ;80 ןב השמש תורמל ,ריעצ ונדוע םושרגש ,החכוה
תא השאל אשנ וליפאו ,הקירפאב טטוש השמש םישרדמה םירפסמ ,20 ליגב
,לאנברבא - ןיידמ ץראל ועיגה םדוק דוע .וז ץראב לשמו שבח תכלמ
תיטנבלר הנניאש ןויכ הרותה ןמ תטמשנ וז תישיא היווחש ןייצמה
ינפב תותואה תא תושעל השמ לע הווצמ ה"בקה .השמ לש תיקלאה ותוחילשל
חלשי אל םא .הלחתהב םחלשל ברסיש ידכ ,קזחי 'ה ונוצר תא רשא ,הערפ
השמ תא שגפ 'ה .ורוכב תא 'ה גורהי ,לארשי - 'ה לש ורוכב תא ףוסב
השמל הרמאו ,(רוצב) הנב תא הלמ הרופצ !וגרהל שקיבו ןולמב
.תולומל םימד ןתח :הרמא זאו ,ונממ הפרה 'ה .םימד ןתח אוהש
םילעופ םה .'ה לש ותאירק יפל ,'ה רהב ול קשנמו השמ תא שגופ ןרהא
םישגינ ןרהאו השמ .'ה תא דבועו ןימאמ םעהו .'ה רבדכ דחי
לארשי ינב תא םישאמ אוה .ותוכלמו ה"בקל געולו ,םתשקבל ברסמה ,הערפל
םהילע דיבכמו ,םמצעב םהל שורדה שקה תא ףוסאל םהילע הפוכ ,תונלצעב
תאו השמ תא םישאמו הדובע בורמ להבנ םעה .םישגונה תועצמאב הדובעה תא
השמ .םהינפל םידוהיה חיר תא שיאבהל ,וידבעבו הערפב ורגתהש לע ןרהא
התע" :ול בישמ 'ה :רתוי דוע בצמה ערוהש לע ,'ה לא הנולתה תא ריבעמ
"!וצראמ םשרגי הקזח דיבו (הערפ) םחלשי הקזח דיב יכ !...הארת

גכ-בכ:טכ ,גי:חכ-ו:זכ 'עשי - (םיזנכשאה גהנמ יפל) הרטפהה (ד

תיחישמה ונתלואג תאו םינשה 1900 תב ונתולג תא הפוצ איבנה
הילעל המדקה אלא הניא ,םירצמב ומכ ,תולגה ךות לא הדיריה :היתובקעבש
ינפ ואלמו לארשי חרפו עיצי בקעי שרשי םיאבה :רתוי הברה הלודג
םתאו... (ק"דר - הלוכ תושונאה הנהית לארשי תכרבמ) הבונת לבת
ילוג םע דחי םידובאה םיטבשה תרשע) לארשי ינב ,דחא דחאל וטקולת
םיבבוש םינב ובוש - די:ג 'מרי 'ושה ;ק"דר - ןימינבו הדוהי
.(ןויצ םכתא יתאבהו החפשממ םינשו ריעמ דחא םכתא יתחקלו...
ואבו (תיקלא תולגתה לש) לודג רפושב עקתיי אוהה םויב היהו
(ב"הרא ,רשואה ץראב=) רושא ץראב (םיללובתמה) םידבואה
'הל ווחתשהו (מ"הרב ,רצימה ץראב=) םירצמ ץראב םיחדינהו
םש ריעז ...וצל וצ ,וצל וצ 'ה רבד םהל היהו ...םילשוריב שדוקה רהב
לש בגשנה הכרעבו תידוהיה תוחילשב הנבה לכ ודביא םה) םש יעז
,המצע ןעמל קר תמייק הרותה יכ םירובס םה ...רשוא ייחל 'ה תרות
(-הרותל םידוהיה ובושי דוע ,םלוא ;שריה - תוישעמ תווצמ תצובקכ
,וברקב ידי השעמ ,וידלי ותוארב יכ ...בקעי שוביי התע אל ...
...ימש ושידקי

!בושח ,התע (ה

.םתוא לוקש .תורעהו תולאש םלוכ םילעמ םישגדומה םייוטיבה
ךלמהש ןכתיי ךיא ?םירצמל התע םיאב םידוהיה םאה :לשמל
לש תינקירמאה הירוטסיהמ חוכשל היה רשפא םאה ?ףסוי תא עדי אל שדחה
עודמ ?גיצהש השדחה תונמדזהה תאו טלבזור תא תונורחאה םינשה םישש
?אל עודמ ,(כ:ו) רתוי רחואמו ?השמ ירוה לש םתוינומלא ןאכ הרמשנ
רוכבה לש ודיקפת והמ ?םיימעפ השמל אורקל ךירצ 'ה עודמ
רחאל) המירצמ םידרויה םיטבשה תומש בוש םירכזומ עודמ ?עודמו
םידוהיה וכז עודמ ?(ךליאו ח:ומ תישארבב םהיאצאצ םע ורכזוה רבכש
אל עודמ ?ןירשימב םידוהיה לכ תא גרה אל הערפ עודמ ?טלוב הכ גושגשל
רורב ,תובקנ ילב) םירכזה םידליה תא קר םיגרוה המל ?תודליימה תא גרה
לש תובאהמ סוחיי י"פע גהנ הערפ ילוא ;םידוהי דוע ויהי אלש
.ידוהיה םנתחב םלופיטל רשאב ןבל תאו ורתי תא הוושה ?(!םיימרופירה
ותעדב ךלמנ 'ה עודמ ?םש לומינ ימ ?ןולמב השמ תא גורהל שקבמ 'ה עודמ
האוושהב "הבחרו הבוט ץרא" תמאב איה לארשי-ץרא םאה ?השמ תא ררחשמו
הרוק היה המ ?יוטיבה תא שרפת ךיא ,הלילשב תינע םא ?תורחא תוצרא םע
?הערפ תבוטל השמ ןעט המ ?םימי תשולש תשפוח ןויערל הערפ םיכסה וליא
עודמ ?םידחא תומש ול רסומ 'ה עודמ ?ה"בקה םשל רשקב השמ גאדומ עודמ
רשכ ןכא השמש ,"תוא"ה והמ ?ברסמ השמ עודמ ?הלואגל השמב 'ה רחב
?הרופצ לש הדיקפת והמ ?וז ותוחילש יהמ ?ותוחילשל

תונוש תויעבל תודחא תושיג (ו

תראופמ הרוצב תוליחתמה ,דיתעב לארשי תויולג לכל םגד הווהמ םירצמ
םיאבה" הווה ןושלב שומישה ןכ לע - הידגרטב תומייתסמו
שדחה ךלמהש רורב .תודהיה לש ןוזחהו חורה תא םירצמ וב םוקמ ,"המירצמ
םלעתהל היה לוכי ךא ,הבושח תירצמ תומד לכ לעכ ,ףסוי לע "עדוי"
תוימשיטנא קידצהל ידכ ,ותוריסמו ורשוי רבדב רתוי הקימעמ העידימ
עדיו לארשי ינב תא 'א אריו" ;א:ד 'רב -"ותשא הוח תא םדא עדיו" 'שה)
תובר הכ ומרתש םידוהיה תא םינמרגה "ועדי אל" ךכ ;(הכ:ב תומש -"'א
השאל אשנ םרמע - השמ ירוה יאושינבש השובה לע עיבצמ ינוקזח .הינמרגל
ןאכ :יניס רה דמעמ רחאל ולספנש יאנג לש םיאושינ ,דבכוי ותדוד תא
."יול תב"כו "יול תיבמ שיא"כ תוטשפב םתוא תראתמו םהילע הפחמ הרותה
,םידוהיה לאו הערפ לא הלודגה םתוחילשב ןרהאו השמ וחתפש רחאל ,כ"חא
ןיא םא הגהנהל םיעיגמ ןיא :םתשוב תא רופיסה עצמאב הריכזמ הרותה
שיגרי אל - דוד וא השמ וליפא - ידוהי גיהנמ םושש ידכ ,החפשמב השוב
ףסויש י"פעא .םיאטוח םע תוהדזהל לכוי אלש ךכ ידכ דע יקלא וא ריהי
.דודו הדוהי ,הבושת ושעש םיאטוחמ אובי ןורחאה חישמה ,רתוי קידצ

דיל םש ובל תמושת תא בסהל ידכ תחא םעפ "השמ" אורקל ה"בקהל היה יד
שארב םיטבשה תומש לע הרזחב םג ךכ - הביח לע הדיעמ הינשה םעפה ;הנסה
--"ורוכב" לארשי תא הנכמ 'ה .הדיקעב "םהרבא ,םהרבא" םג ךכו ,ונתשרפ
,'ה םע ימואל דוחיא םיגדהל םה םידיתע ,תפומל םינהכ תכלממכ
לקמו ומא םחר תא חתופ רוכבהש ומכ .הלוכ תושונאה ךלת דוע ויתובקעבש
ראשל ןדעל הרזח ךרדה תא תללוס לארשי ךכ ,ודלווי דועש ויחא לע ךכב
,םדאה לש ונוא תישארכ ראותמ רוכבה .(בכ:ד :שריה ר"שר) תומואה
ךכ ;(ג:טמ 'רב) חצנה םע ותוא רשקיו ויבא לש וייח תכאלמ תא ךישמיש
ידוהיה דועייה תא שרפמ ןורהא דוד ברה .םלועב 'ה םש תא לארשי חיצנמ
תווצמ לש תרדוחה תותימאל תועדומה תבחרהכ תושונאה לע הכרב איבהל
.יול טבש דיקפתל הנמתהש ינפל םייתדה םיגיהנמה ויה תורוכבה .'ה

תא בוש הריכזמ הרותה ,המוא רוציל תומש רפסב םיליחתמ םידוהיהש ןויכ
,תיטרפה םתוהז תא ורמש יכ שיגדהל ידכ ,בקעי תאו םהיתוחפשמ ,םהיתומש
טרפהמ הקזח תידוהיה המואה ןיא .(שריה) תיטבשהו ,תיתחפשמה
,ןיסו ה"הרב ,הינמרג ןוגכ ,םיינרדומ המוא ידבוע תמועל) החפשמהמו
הוושה ;"תומש"ב תועבומה ,תיטרפ תוהזו תיתחפשמ תונמאנ שילחהל וסינש
,רמוא לאנברבא .(םתפש לבלב 'הש ינפל תחא הפש הלוכ ,הגלפהה רוד
המירצמ בקעי תדיריל הביס תתל איה בקעי ינב תומש לע ןאכ השגדההש
.בוזעל היה לוכי אל ףסוי וליאו ומע ודרי וינב 11 :םש ותוראשיהלו
גושגשה ןיב רשק ןכתיי .םקזחל ידכ םמע ראשיהל בקעי ץלאנ ,עיגהש רחאל
יפאוש םירצמל דוגינב ,תיתחפשמה םתוריסמו השקה םתדובע ןיבל ידוהיה
אלש ךכ .םירצמב הבר העפשהו הדהאב םידוהיה וגהנ הליחתב .תוגונעתה
לע רומשל שקיבש ,םג ןכתיי ;יולגב המחלמ םהילע זירכהל הערפ היה לוכי
טפשמה יתבו מ"הרב תקוח ומכ ,םירצמ תא ןייפאתש ידכ תיחטש תוירסומ
אוהו ,תיכרע-וד ותוחילשל השמ תשיג תראשנ ,יקספוטונק ברה יפל .הלש
לע הדמל איה .בייחתהל ותוא הענכש הרופיצש דע (דכ:ד) חתמהמ "תמ"
היה אל השמשכ ,עצבל הצלאנש הלימהמ םידוהיה לש תימצעה הברקהה תדימ
,(וכ:ד) השמ לש יכרע-ודה חתמה םלענ ,ותובייחתה רחאל ;ןכ תושעל בצמב
.הקזוחב דקפתמ אוהו

רזעילא וא (ןתנוי םוגרת) םושרג היה ךרדב לומינה ןבה םא רורב אל
הכ ץרא לארשי-ץרא ןיא .ונתשרפב תרכזומ ותדלוה ןיא רשא ,(הבר תומש)
ךכבו - הב םייקתהל השק דובעל היבשות םיבייח ןכ-לע ;הרישע וא הבחר
הפישח י"ע תוישיאה תא הביחרמש ךכב הבחר איה ,ןכ-ומכ .םהל הבוט איה
בוציעל וקלח תא םרות רוזא לכ .הנטק ץראב םינווגמ םילקאו היפרגופוטל
ב"י ברה) הרצו השק איה יכ הבחרו הבוט ץראה -םלשומה םדאה לש ותומד
םיאתמ ושוריפ "בוט"ש רמואה ן"במר לע תוכמתסה ךות ,ק'ציבולוס
םהל רשפאת םידוהיל החונמ תשפוחש ,הערפ ינפב ןעט השמ !(היבשותל
קר השמשכ ,םירצממ םידוהיה תא חקול ומצע 'ה .הירחא רתוי בוט דובעל
םידבעה םע תומשנ תא בצעלו דמלל אוה השמ לש ודיקפת .ורבד תא רסומ
'ה תוא .יניסב םירצק תועובש העבש רובעכ הרותה תא לבקל ולכויש ידכ
יטילופ גיהנמ וניאש תורמל עצבל ותלוכיבש המישמ - וז המישמ איה השמל
דודכ ,הלועמ העורו רוסמ םדא-ןב הנושארבו שארב אוה השמ .יאבצ וא
.'ה תבריקל כ"חא הליבומה איה וז הנוכת ;וירחא

ד"בח .פ.ו.ת :ל בותכל שי ,עובש ידמ ולא םיפד ןומימב עייסל ידכ
המלש הנש לש תונוילג תכרעמ .288968, 287359 'לט .םילשורי ,52-54
וא רכזל ,ףד ןמממ $125 ךס .רתוי וא לקש 75 לש המורת תלבק םע חלשית
.הצור התאש ימ דובכל


Back to the home page.