הרות תחמש-תרצע ינימש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
יקחצי .א :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
?דרפינ גח -תרצע ינימש .א
.הרות תחמש .ב
.הריקסו עקר -הכרבה תאזו .ג
.םינויעו תונויער ,םיטוטיצ + ריצקת .ד
.הרטפהה .ה


:תרצע ינימש .א

'ה תא םיכרבמ ונא ןכל ;תוכוס ירחא אבש ,דרפנ גח והז הרואכל
5 .(:ח"מ תוכוס) "ונייחהש" תכרבב ,החמש לש שדח ןמזל ונאיבהש
ולא עבוק דרפנ "סיפ" .1 :תוכוס ןיבל וניב תולידבמ תופסונ תוכלה
ליא 1 רפ 1) תונברוק לש הנוש תכרעמ םילעמ .2 .שדקמב וב ותרשי םינהכ
תוכוס תא םיריכזמ ןיאו ,םינימ 4 ןיא ,הכוס ןיא .3 (ה"רב ומכ
םויב הנוש םיליהת רומזימ םירש םייולה .4 .תרצע ינימש תוליפתב
תדחוימ הכרב קינעמ ךלמה .5 (תינימשה לע חצנמל-ב"י םיליהת) ינימשה
תוכוסה גחמ קלח תרצע ינימשב האור עשוהי 'ר ךדיאמ .תרצע ינימשב םעל
ןאכ ןיא-!('ב א"י תלהק לע :מ ןיבוריע) תוכוס ימי 8 לע רבדמו
לכ .ול תמדוקה תוכוסה תייוחמ עבונ םגו דרפנ םג אוה הזה גחה ,תקולחמ
,(קי'ציבולוס .י 'ר) הכלהב ףקתשהל תחרכומ תיטנתוא תידוהי הפקשה
תפקשמ איהש ןמזב וב , השדח תושיכ ספתנ ינימשה םויה םאש הפיא אצוי
םג הזה ןויערה תא אוצמל םיפצמ ונייה ,תוכוסל םיפתושמה הישרוש תא
.הרותב ,םדאה תמשנב ,תיזיפה תואיצמב-'ה לש ומלועב רחא םוקמב

םינייפאתמ הדילו תוומ םייח לש םייגולויב םיכילהת :עבטל רבעמ
ףקתשמ הז ןויער .ףוצרה וכשמהב אלו טלחומה ולוטיבב אל ,רבעה יונישב
קרפתימש קנוי ןיזמו תמש חמצל תכפוה המדא -ירקעה תואלקחה גח ,תוכוסב
לכ-ט,א תלהק) "שמשה תחת שדח (? 100%) ןיא" ןכא ...המדאל הרזח
;רבכ שיש המ ךותמ תוחתפתה ,בבוסמו הביס תוניגפמ תויזיפה תועפותה
לוכי ,Sickle Cell Anemia ומכ ,תינסרה היצטומכ הארנש המ וליפא
הירלמה תלחמ הזה הרקמב ,רתוי הרומח הנכסל הבוגת השעמל תויהל
גג תועצמאב -הכוסה ונרובע םישיחממ הז תא .(?הבוטל וז םג -תינקירפאה
לגעמב םילובכ ,םילבונו םיכלוהה םינימה 'דו ,תעווג היחמצ לש ךכסה
תלהק תליגמ לש חמשמה ימיטפואה רסמה לבא .ןולדיחו םויק לש רוגס
תישונאה הפיאשה תגסיפ תאש אוה (תוכוסה גחב םיארוק זנכשא גהנמ יפלש)
םולח אוהש -תוומו םייח לש יפוסניאה לגעמה תצירפ- תימויקה
.שמשה ןמ הלעמל שממל ןתינ ,הזתניסוטופה םלועב ירשפא יתלב
תא םיווח ונא ,תויזיפ תווצמ לוטנ ,יאלקח אל גח- תרצע ינימשב
,שמשה ינרק םג) אבה םלוע ןיעמ םיווח ונא תבשבש םשכ ,וזה תולעתהה
םייח ץע" איה הרותהש םשכו (:ז"נ תוכרב - םיכרצ תשרפהו הטימה שימשת
םלוע יררה לע ספטל םדאה ךירצ םדוק לבא (ח"י 'ג ילשמ) "הב םיקיזחמל
,תוכוס אב םדוק .ויתולבגמ תא שדקלו שובכל ,ריכהל ידכ ףלוחה רמוחה
.תרצע ינימשב עבטל רבעמ לא הצירפה האב ןכמ רחאל

הב הביבסהו הפוקתה רצות דואמ הבר הדימב אוה םדאה :?ינא ימ
תועפשה רופסניאמ בכרומ ינא .תלבגומ ותואמצע .ותמכסה ילב לדגו דלונ
,יתיאר אל םלועמש םיאלקח לש בלחמ -םישנא ינוילמ לש תוינחורו תוימשג
הת הלע ,ימא המזמזש שרע ריש ,`הטוקאד'מ הטיח ,ריפסקייש לש ףד
קשמ -ידיתע תא רוחבל לכוא אל ךכ ,ירבע תא יתרחב אלש םשכ .ןולייצמ
שי ילש השעמו הלימ לכל ,ןודנולב הרעס ללוחמ רופגניסב רפרפ יפנכ
יתביבסלו יתעידיל רבעמ קחרה ערלו בוטל םירחא לע תוכלשה רופסניא
ינא -תישפוח הריחבו הרירב יל שיש תדמלמ הרותה לבא .תידימה
-הרוהטה יתמשינו ותרות ךרד וב קבדא םא ,'הל המודב ידוחי תויהל לוכי
ותוישיא לע רמש המלש 'רש ןייצ ל"צז ךבילרק המלש 'רל ודפסהב ואל 'ר
קי'ציבולוס .ב .י 'רה יפל ומצע ה"בקה לש תירקיע הנוכת -תידוחיה
תויהל קספ הלהש ירחא קר הרשפאתה היובא ןב עשילא לש ותבושתש שרפמה
תומיוסמ יפוא תונוכת שי םדא לכבש דמלמ ם"במרה .(יאמור) "רחא"
לש םילזונה תרות ,הוושה) ימשגה ובכרהמ תועבונו הדילמ וב תועובטה
אוהש שי ףסונבו ,תמיוסמ תיעבט היטנ ול שי תורחא תונוכתל (סונילאג
.רוביצל תומדהל םדאה תיטנ לשב תימינפו תיתביבס העפשה ךותמ םהב רחוב
תמשנ תא ם"במרה ראתמ ,'ח קרפ םימדוקה םיקרפ 'חב , ב-א,א תועד ת"מ)
.ול םדקש תוכוסה גחמ והשמ שי תרצע ינימשבש וניאר .(יקנ ףדכ םדאה
,יתייה םעפש דליה ?ןשארהמ והשמ שי עדרפצב םאה ?םלוג ונדוע רפרפ םאה
םירומש ןיידע ויתושגירו וירוהרה ,ןכא- ?ינממ קלח ןיידע אוה םאה
םינכוש םה ,םנכות תא םויכ החוד ינא םא םג .םישדחה יפוג יאתב
,ילש תושגרהו תובשחמה תא והשכיא םירצוי ,ינורכז יתכריב םישחורו
חומה לש תילמשח היצלומיטסו המואמ םיחכוש ונניאש אצמ דליפנפ .רגובה
דחמ .הנקיז תעל םג רתויב םימדקומה תונורכיזה תא שדחמ ררועל הלוכי
,בהוא ל-א ארבש רדהנה םלועה הארמל דליה שחש אלפהו תואתשהה ,אסיג
המרב .רגובמה לש שביה ומוכחתמ רתוי הקומעו הנכ הבוגת תויהל םילוכי
ובזעש ולאכו םירמומ ןכל ,אוה תויהל בושל לוכי ינא ימויק לש תמיוסמ
ןימאת לא" ךדיאמ .םתבצחמ רוקמל הבושתב רוזחל םילוכי הרותה תא
-הערל ךילע עיפשהל בושת תמדוקה ךתוישיא אמש-"ךתומ םוי דע ךמצעב
לצא) םתה ;(הבושתב יתרזחש) יל תנהא יאמו (שיקל שיר) היל רמא"
מ"ב) !"יל ורק יבר (םימכחה ידימלת לצא) םתהו ,יל ורק יבר (םינלזגה
ותצע יפל תויחל ילוא- ?וז היעבב לפטל רשפא ךיא לבא .(א"ע ד"פ
ךתוישיא תא עימטהל ךכבו-"רוביצה ןמ שורפת לא"-ללה לש תמדוקה
קלחל םתושעל ידכ ,רגה תא ברקל וניוטצנ ןכל .ללכה ךותב תיתייעבה
.ירכונה םרבע ידירש תא קוחמתו רבגתת תיתליהקה תוהזה ,הליהקהמ

העפשה לכמ ןנוגתהל םדאה תא ריהזמ ללהש ריבסמ ןירג ןועמיש 'ר)
ךכב-הנודאמ ,ןוסניבור דרא'ציר ,ןוסק'ג לקיימ ,ןזואהלו- תילילש
(.םתיא שגפמה ינפל ומצע תא קזחי וא םהמ קחרתיש

תוהזה אשונב תעגונ וז הלאש םג :?יבא ינא םאה ?ינא ינב םאה
לע ותמוי אל רשא םידלי לש תדרפנה םתוהז תא השיגדמ הרותה .תישיאה
באה לש ינחור/יטבישה ודיקפת תא םיכישממ םינבה ךדיאמ ,םהיתובא ןווע
תא דמלמ ידוהי בא לכ .םאה תעבוק תודהיה םצע תאש םגה ,(םייול ,לשמל)
ונניא אוה םא םג ותנומא יפ לע ,התוא ןיבמ אוהש יפכ וינבל 'ה תרות
םינושארה םיעיפשמהמ דחא - ץיבוביל ךונח .א 'ר יפל) .התוא םשיימ
לבא ,םהירוה ךרדל תדגונמ תיארנ םיבר םידלי לש םתוגהנתה ,םנמוא (ילע
תורתסנ תונוכתל יוטיבכ וא ,םהילע תידגנ הבוגתכ שרפל רשפא הז תא
ףורצ וא ,(םהלש םירוהל הבוגתמ תעבונ המצעבש-) םירוהה תוישיאב
לש גוזימ וב היהש בקעי ןוגכ) .םמצע םירוהה לש תודגונמה םהיתודמע
.(הקברו קחצי

ראובמ "תרצע"- (ה"ל ,ט"כ רבדמב) "םכל היהת תרצע ינימשה םויב"
יסקט לש םימי 7 ירחא ,"םכל" לע םשומ שגדה ."תוצבקתה"כ בור יפ לע
תומוא 70 דגנכ םיברקומה םירפ םיעבשו בלול ,הכוס ,םינימ 4 - הוואר
םדבל םיעוקש הז לש ותרבחב הז םינהנו לארשי ללכו 'ה םיצבקתמ - םלועה
םידדובהו) הלכלו ןתחל רתויב םיבורקה קר .הטקשו תבגשנ תוימיטניאב
.וקלתסה תרומזתהו ןוזמהש ירחא הנותחב םיהתשמ (םהבש

החמישב וסנכתת ינימשה םויב" ה"ל ,ט"כ תא םגרתמ ןתנוהי םוגרת
ומוקמב עוטנ רוציכ ,ותיבב רג םדאה תרצע ינימשב ."םכיתבל
ינרקח דוונ -םדאה לש ךופהה ודצ תא עיבמ תוכוס .קמועל שרשומה
תייוחש הדבועה ) .ודבל 'הב קר עוטנ יבחרמ רוצי ,חונמ רסחו ססות
תקפסמ הרצק תרוכזיתש וא רטוזה טביהה והזש תדמלמ רתוי הרצק תוכוסה
,הכוסמ תורוטפ םישנ- םהל דעוימה תונרקחה לולסמל םירבגה תא ריזחהל
םישנה תרחא ,םישנ םתוא ארב אל 'הש םמצעל ריכזהל דימת םיכירצ םירבג
האר -םילכסותמ םיאצוי םלוכו םירבגה ידיקפת תא םמצע לע לבקל וכרטצי
םוצל (ירשית 'ט ,ה"ר) הדועסמ םירבוע ונא .(Sexual Suicide, Gilder
איה הרז הדובעש ללגב ילוא ,(תוכוס) הדועסל הרזחו (כ"וי ,הילדג םוצ)
ודוגינ תועצמאב ונזאל ילב ,האירבב והשלכ טבה לש תטלחומה השגדהה
.(קי'ציבולוס ב"י 'ר ,ו"ט 'ב ץ"בעי תולאש ,ןידמע .י 'ר) .ילסקודרפה
לש וז הנועב ונתוא םיקיסעמ -ותוספאו םדאה תולדג- ולא םיסקודרפ
.שפנה ןובשחו ,ףיסא ,תלהק

סקודרפ האור ( >Majesty Humility, Tradtition 2:71) קי'ציבולוס 'ר
שיא םימולג םדאה תוישיאב :לחנתמהו דוונה תמשינב ףקתשמה רתוי יסיסב
,תישרוש העדות לעב ,עבקה ,בושיה שיאו תימסוקה העדותה לעב בחרמה
רתוי קחרתהל ינתחדקה ונוזפחב םג םיקולאל גרוע םדאה" .הקומע
ליטמ תיבהש םסקה תא הווח אוהשכ תיבל ותודידבב םגו ,תיבהמ רתויו
םג 'ה תא שפחמ אוה .'ה לעופ םהבש םיטביה ינש םה ולא יכ ,"וילע
םגו ,(וב רשא האירבה חוכב) ארובה לש תרצויהו תיפוסניאה ותדימב
גשומ) .הזה םלועב ומצע לע לבקמ 'הש ,הרצה תימצעה הלבגהב ,"םוצמצ"ב
ןיב רשקמ ברה .(ד"ל אבר תומש האר ,רובידה תא םילבוקמה וביחרה וילעש
תירוקמה הריציה- "האירב"ה דצ ,םדא לכ לש ולא םע 'ה לש ויטביה ינש
אליממו דדובו ודבל- םדאה תאירב לע ןושארה רופיסב ץוענ -םדאה לש
אוה םדאה תישאר לש הינשה הגאסב שגדה רחאה דצהמ .לבגומ אלו ישפוח
םירחא םע ףתתשהלו ףרטצהל לכויש ידכ םצמטצמ םדאה ,הרבח םיקמה יתרבח םדא לע
הוושה ,תופורתה םה יקולא שנוע וא היפרתוכיספ - םילוכי אל ,םניאש ולא)
הנורחאל ,Getting the Love You Want -האר ;סנקיד לש 'גורקס
םדאה רחוב הרכהה תתבש ןויערב קסוע רפסה .תירבעב םג רפסה אצי
ותחפשמ ינבמ דחא םע םירערועמה ויסחי תא ןקתל ןויסנ ךותמ גוז תב/ןבב
תולדגה .(החלצהב תאז תושעל ךיא דמלמו ,תויעב ול ויה ותיאש םיבורקה
םמוקתמה דדובה איבנב םימעפו ,ללכב תאטבתמ איהש םימעפ ,תידוהיה
ךירצ םדאה ,םיאושינה "תרבח"ב םג ךכ .יתרבחה ווק-סוטטסה תא ףקותו
ךרוצה תא שיגדמ ןמדירפ .מ 'ר .ומצע תא דבאל אלו ומצע תא אוצמל
לשמל ,ןיאושינה סרהל םיכילומ םה םא אלא ) גוזה ינבל תויטרפ ימוחתב
.(יזיפ עגמ אלב םג ,ידגנה ןימה םע הבורק תודידי

ערו בוט תעדה ץע לש רוסאה ירפה ('מ,ג"כ ארקיו) לבוקמה ן"במרה יפל
גורתאה .םירחאה םינימה 3 אלב ותוא לטנש ךכב אטח םדא !גורתאה היה
.םיענ חיר לעב םגו לכאמל יואר אוה- חורהו השעמה תומילש תא למסמ
ןומההמ ןיטולחל קתנתהל -קידצל- םלשה םדאל רוסאש םירבדה תנווכ ילוא
.הארשה םהב ררועלו עיפשהל ,םברקב תויחל םיבייח איה וא אוה ,ליגרה
תא תוקנל תדרל ידכ יניס רהבש םילליוכה לליוכ תא בוזעל הווטצנ השמ
רומשל ידכ םיוסמ קחרמ לע רומשל בייח םג אוה לבא .בהזה לגע קטוקסיד
םדא אל םגו רובצהמ קתונמ היהי אל יתד גיהנמ ,תינחורה ותגרד לע
ןיעטהל ,דדובתהל בייח אוה ,תמאה קווישב קוסעל םוקמב םימעפל .ינומה
עיצמ ןייטשנייפ .מ 'ר.תומילשו קמוע חתפל ,תוינחורה תוללוסה תא
ראשה תא ,םירחא לע עיפשהל ידכ ונמזמ 10-20% ,רשעמ שירפי םדאהש
םינימל דומצ גורתאה לכה תולככ .תפסונ תולעתהל ומצעל שידקי
.םהל רושק אל ךא ,םירחאה

:ריהזמ ,תונוע יפוליח לש וז הפוקתב םיזנכשאה םיארוק ותואש תלהק
אוה אלש ךכב ונזרכהו תוכוסב תיבה תא ונבזע .שמשה תחת ןמז לכל
הרקי הנתמ וב םיאורו וילע םירזוח ונא עובש רובעכ .וננוחטיב רוקמ
וב ןיאש -תכלשל ,המדרתל- ףרוחה תישארל םיננוכתמ ונא .'ה ונל ןתנש
םילוגס-םירוחשה םינמיתה םיגורתאה ,וניבלה םימודאה םיאטחה .י"כנת גח
.אבה ץיקה ילובי תא וחימצי ףרוחה ימשגש ללפתהל םיליחתמ ,וקירוה
.וניכז הל ההובגה הגרדה תא ךישמהלו רמשל בשיתהל ןמזה עיגה

ינימשל ינואג-רתב םש והז ,ירשת ב"כב לח :הרות תחמש.ב
תויולגב .תבש וא 'ה 'ג 'ב םימיב לוחל לוכי אוה לארשי ץראב ,תרצע
,ולש ינשה םויה לח ,'וכו יסנומ ,ןמית ,ןירג סרדלוג ,הירוס לש תושקה
הרותה תא "םימייסמ" ונא הז םויב .'ו וא 'ד 'ג 'א םימיב -ירשת ג"כ-
לאכ איה הנורחאה תואל סחיה לבא ,"הכרבה תאזו" 'ד-ג"ל םירבד תאירקב
-וק לש ופוסכ אלו ,(הרות תחמש לש םידוקיר לגעמב וא) לוגיעב הדוקנ
איה הרותה .(668,2 ע"וש) 'א 'א תישארב תאירקב דימ םיכישממ ונא
'הש םשכ .ףוס וא הליחת הל ןיאו ,האירבל םייחצנה סיסבהו תינכותה
דימ ,עשוהי ,שדח גיהנמ םיקה אוה ךכ ,עגר לכב האירבה תא שדחמ ונוצרב
- רוכז לבא ,ךלוה ('ה לש ותרידב רייד וא) רוד- ןכא .השמ תריטפ םע
ץראהו- תושונאה דיקפת תא ךישמהל ידכ ומוקמב ,אב (רייד וא) רוד
,'א ילשמ .תושונאל דוגינב ,תומדקתה וא יוניש ילב) תדמוע םלועל
('ז ,'ב הירכז האר- 'ד

ונתאמ והשמ ,םיגיהנמו םידידי םיבורק ןדבואב םילבאתמ ונא תאז תורמל
תכשמנה- 'ה תברקל תישונאה הריתחב דיחיה לש ודיקפת ,תמא .םתיא דחי תמ
תא חוכשל ןיא לבא .הכאלמב וכישמי םירחאו ,םייתסה -חישמל דעו םדאמ
הכלהה הריכמ ןכל .םיהז םדא ינב ינש ןיא .ולש ידוחיה םיקולאה םלצ
תוגרד םילמסמה םינימה 4- תושונאה תודחא ברקב תוכיאו דמעמ יקוליחב
ח"ת לע ;הדגההמ םינב 'ד הוושה- השעמו חורב תישונא תוחתפתה לש תונוש
הנורחאל ;הלילו םמוי דומלל םיואר אל םישנאה בורש רוכזל םילאוטקלטניאו
'ר ,ד"בחמ יברה ,קי'ציבולוס .ב .י 'ר - םידחוימ םישנא 4 ונדביא
.הכרבל םיקידצ ןורכז .ןרוג .ש 'ר ,ךבילרק המלש

רפסל המלשה וא ךשמהכ ,תישארב תשרפב אורקל ץופנה גהנמה לש ותישאר
דימ םיליחתמ ונייה אל םא .(א"ל הליגמב אלו) 14-ה האמב ץוענ ,םירבד
ךרוצ ןיאש ךכמ תעבונ הרותה םויסב החמשהש ןעוט ןטשה היה ,תישארבב
הוצמ רבו הדירפ תוביסמ הושה ;669 ח"וא רוט) ! וב אורקלו ךישמהל
רסמ םיעיבמ (669 ח"וא) הרותל םידליה תאלעהו םידוקירה .(תומיוסמ
ויה ,תינבלצה האושה ירחא דורשל ידכ ,ןכא .החמשו תופיצר לש המוד
תורמל ךישמהל םיבייח ויה םה ,םתנומא ךשמה תא שיגדהל םיבייח םידוהיה
תוילטנמש רשפא .םביבס עריאש המ לכ לומ יגארטה ןוגיהו ישגרה םלהה
תודהיב הארשההו החמשה תא שדחל חילצהש ט"שעבל דע הכשמנ וזה םילוצינה
.תפדרנ תוחפה דרפס תודהימ וחקלנש םיגהנמ תרדחה תועצמאב ,הבוצעה זנכשא

יזנכשאה יובירה ןכו תוניקהו תוחילסה לש םיגונה םיטויפהמ רכינ קלח
גושגישו החירפ לש ןדיעב םויכ .בלצה יעסממ עבונ רוביצ תוינעתב
ךרד םייחה תחמש תא עיבתש הכופה השיגל ילוא םיקוקז ונא ,תודהיל
םדקה החמשה תקיסומ .םייקתהל וכישמי תודהיו םידוהיש ידכ ,הרותה
הבוט המגוד איה האושה ירחא ל"ז ךבילרק המלש 'ר לחה התנחלהבש תיחישמ
לש השוחת ,הזילע תוימיטפוא לש הריוא (קי'ציבולוס .י 'ר פ"ע) ךכל
קר ולכיש לבסה ידומל םיברה תורודה תא ףילחמ ,עיצפמ יחישמ רחש
לש םיאופקו םישוח יהק ,םילפא תוליל לומל םתנומא לע זירכהל
.השקה הירוטסיהה

ץראל םיסנכנה י"נבל ריכזהל ידכ םירבד ירחא דימ אב תישארב ילוא
איבהל תודהיה דיקפת- ןדע ןגל ולוכ םלועה תא ריזחהל םדיקפתש
.תירטנצונתא תונמואל דוע םתס אלו ,תילסרבינוא הלואג


הכרבה תאזו

,וניזאה תשרפ לש האובנהו ןוקיתה הרהזאה תריש ירחא:הריקס
לארשי םעל תיטויפ הכרבב ןורחאה וייח םוי תאו הרותה תא השמ םתוח
שרע לע וינב ב"יל בקעי קינעהש תוכרבל תומוד השמ תוכרב .ויטבשלו
אוה ןיא בקעיל דוגינב .120 ליגב םג אירבו קזח ותמועל השמ לבא ,ותומ
.םירבד רפס ךרוא לכל תאז השע רבכש ללגב ילוא ,י"נב תא ןאכ חיכומ
ותומב ,לארשי ץרא יפונ לע השמ לש תימרונפה הפקשהב תמייתסמ הרותה
.ותרובקו

הז םשב) םיקולאה שיא ,השמ ךרב רשא הכרבה תאזו" :ריצקת
האירבה רואתבו תלהק תליגמ לכב ,עבטה תוחוכ לע טלושש ימכ 'ה ראותמ
"ותומ ינפל לארשי ינב תא (הז יוניכב קר 'ה רכזומ םדא ארבנש ינפל
עובשה תשרפ ףוסל ונתשרפ תא רבחמ "תאזו" לש רוביחה 'ו ('א ,ג"ל)
תוכרבב תוכזלו ץראל סנכיהל התע םיואר י"נבש השמל 'ה רמוא םש ,רבעש
תא רבחל לוכי םג "תאזו" .(םירוטה לעב) םירבדה תא השמ םייקמ וישכע -
ררועל ונולשכ לע תומל בייח השמש ,'ה לש תמדוקה ותטלחה םע הכרבה
ןאכ קר ןכל ,םתוא ךרבל איה הדיחיה ותפיאש תאז תורמל ,י"נבב הארשה
םתוא ךרבל הלוכי וזכש תיקולא תוישיא קר - "םיקולאה שיא" םשב ארקינ
לוכי םג תאזו !(ןיקצורוס 'ר) וביל לכב ךכל ןווכתהלו ,תאזכ העשב
רשא תאזו" םילימב תומייתסמה בקעי תוכרבל ךשמה איה השמ תכרבש זמרל
.םילימ םתואב ןאכ חתופ השמ .(ח"כ ,ט"מ תישארב) ...םהיבא םהל רביד
,ט:מ תישארב) ...וינב לא בקעי ארקיו" - ותכרב תא ליחתה בקעי ןכל
קחצי ארקיו"ב ותכרב תא ויבא קחצי םייס ובש יוטיב ותואב ('א
ןתיו"ב ותכרב תא ליחתה קחצי .('א ,ח"כ תישארב) "ותוא ךרביו בקעיל
ןתיו"ב ולש תא רמג םהרבאש יפכ (ח"כ ,ז"כ תישארב) "םיקולאה ךל
.('א ,א"י אבר תישארב ,'ה ,ה"כ תישארב) "קחציל ול רשא לכ תא םהרבא

תלשלשל הילוח ףיסומ קר לוגד ידוהי גיהנמ לכש אוה שרדמבש רסמה
תודוסי לע הנוב אוה ,חישמל דע םהרבאמ תכשמנה םלועה תלואג לש הלודגה
ותמורתשכ ,האלה תוירחאה תא ריבעמ .(הלעמל 'א האר) .ול ומדקש ולא
ןיטולחל םילשהל םיחילצמ רתוי הכומנ הגרדב םישנאש הרוק .המיתסה
תורמל ,תולודגה תופיאשה תא חוכשל רוסא לבא ,רתוי תומצמוצמ תומישמ
ךילע אל" - ינש קרפ ףוס ,תובא האר ) ונייח ימיב םשממל הכזנ אלש
.(קוק ברה ,לצרה הושה;"הנממ לטביהל ןירוח ןב התא אלו רומגל הכאלמה
םיעגרב טרפב ,םעל וללה םיבושחה םירסמה תא רידחהל םיבייח ויה ל"זח
תיעובשה השרדל םתוא רושקל והשכיא םיכירצ ויה םה .הירוטסיהה לש םישקה
בושח ןויערה .ולוכ רוביצה ףסאנ הבש דיחיה ןמזה והזש ןויכ ,השרפה לע
.(ירדה .י 'ר) ושיגהל ידכ הרחבנש תמיוסמה אתכמסאה תונוכנמ רתוי

,והילאו םיאיבנה ללוכ םישנא 18 וכז ול ראות אוה "םיקולאה שיא"
תונשל ידכ 'הל קיפסמ בורק אוהש םדא לע דיעמ ראותה (342 ירפיס)
תוכרב .(עבטה=86=אירטמיגב םיקולא) .עבטה ךלהמ תא ותליפת תועצמאב
קר " שיא" ארקינ אל םלועמ אוה וליפא ,םרב .תואיצמ ורצי ןכא השמ
ןכש - םיקולאה שיא תויהל חוכה תא ול קינעמה ('א'א עושהי) "'ה תרשמ"
היוה םשב םיראותמה תיפוסניאה תודחאלו תוהמל עיגהל לוכי אל םדא ףא
הנורחאה תונמדזהה והזש ןויכ וישכע םתוא ךריב השמ י"שר יפל .(ן"במר)
קרו םנקתלו י"נב תא חיכוהל לכ תישאר גאד השמש ךכמ אצוי ,ןכ תושעל
.(תוירסומ תואווצו בקעי "תוכרב" הוושה) .םתוא םחנלו ךרבל כ"חא

,יניסב ,ותילמפמ קלחו 'ה תולגתה לע השמ רבדמ תוכרבב ליחתמש ינפל
וז המדקה ן"במרה יפל .('ב ,ג"ל) " ומל תד שא ונימיל" .ןראפבו ריעשב
תא םייקי לארשי םעש ךכב תוכרבה םויק תא תונתהלו 'ה תא חבשל הדעונ
םיליחתמש ינפל 'ה תא םיחבשמ ונא םג .וברקב 'ה תניכש תא ןיכשיו הרותה
תא הקידצמ ךכבו י"נב לש םתולדג לע תדמוע םג המדקהה .ונתושקבב
ולכי אלש ,םהרבא יאצאצ ראש לכש דועב הרותה תא ולביק םה :תוכרבה
,אמור יבא ,ריעשמ וישע .ותוא וחד ,תולבגההו םירוסיאה תא לבקל
,ןראפמ לאעמשי .המילאה ותונפקות תא חונזל לכי אל ,האושהו םינבלצה
םירמוא שי ,ףיטחכ ןימל רכמתה ,קושב םישנל םיקיצמהו םישנה יתב יבא
אובל דיתעל ,הרותה העצוה תומואה ראשל םג .הבינג איה ולש היססבואהש
קחציו הכוס תווצמ תא 'ה םהל עיצי התלבקל תפסונ תונמדזה ושקבישכ
.(ידוהי תויהל השק ;:ב ז"ע) !טהול ןיסמח םויב הכוסה תא ובזעי םהשכ

תויתואה תא םירצוי ולאה םילימה ינש ('ב ,ג"ל) "ומל תד (שא ונימימ)"
ןכל .יניסב הרסמנש פ"עבש הרות לש תידוחיה תידוהיה תרוסמה-"דומלת"
יפ לע (?-ש תורמל) יכ ,הלאה םירבדה תא ךל בותכ " זירכמ 'ה
א"ר לבא .(ז"כ ,ד"ל תומש) "לארשי תאו תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה
.בתכבש הרותב איה הרותה רקיעש שרפמ

."ךיתורבדמ אשי ךילגרל וכות םהו ךדיב וישודק לכ ,םימע בבוח ףא"
ללכל יוניככ "םימע" תא םישרפמ ן"במר םגו ןושארה ושוריפב י"שר
בגאו הרותה תא ולביקש לע ללכה תא חבשמ השמ."םע" אוה טבש לכ ,לארשי
ךכמ .ולשמ דוחי שי טבש לכלש הרותב הנשנו רזוחה ןויערה תא שיגדמ ךכ
תיתדה תרוסמה תא הסרה רשא ('תושו .ג .ב) תינוליחה תונויצה המלעתה
לש יתוברתה םלהה םע דחי ,תאז ילוא.םישדחה םילועה תוליהק לש
ךרדה הרצק ןאכמו הלוזה תיברעמה תוברתה ץומיאל םתוא ורדרד תוינרדומה
ךילהת רבע םירשעה תונש תישאר לש הקירמאב םג ;'ודכו תוצירפ ,םימסל
.תינוליחה תונויצה תא םישאהל א"א םש ,םידוהיה םירגהמה לע המוד
היה המדנשכ םג המלש הנומא לע ורמש םידוהיהש אוה י"שר לש ינשה ורבסה
.םידוהיה ורסמנ םהידיל םירחא םימעל ותבהא תא ריבעהו םתוא שטנ 'הש
יולת וניאש ימינפ ךילהת איה הנומא :קיסמ ל"ז ץיבוביל .י 'פורפ
י"נבב ותריחב תא יולגב 'ה ןיגפה םירצמ תאיצי תעב .םיינוציח םימרוגב
'הש היה הארנ ,היצזיוקניאהו םינבלצה תואוש תעב .ודרמתה םה כ"פעאו
לכ תא הדימשהו הפיכב הטלש היסנכה- םידוהיה תודוא ותעד תא הניש
דבלבו םשפנ תא ורסמו הרותב םידוהיה וקבד זא אקוד לבא -הכרדב דמועה
השרומ ,השמ ונל הויצ הרות" היה תופידרל תידוהיה הבוגתה .רצנתהל אל
חכשית אל םלועל הרותה ('ד ,ג"ל) "בקעי ("ינב" אקווד ואלו-) תלהק
י"נב י"שר שוריפל .(ן"במר) םירגה-הילא םיפרטצמה ולאו בקעי ערז יפמ
.והושטני אל םלועלו הרותה תא ולביק םהש וזירכה

'ה .(ה ,ג"ל) "לארשי יטביש דחי םע ישאר ףסאתהב ךלמ ןורושיב יהיו"
(ירפיס) תקולחמ המיע ןיאש תודחאב םיפסאתמ םהשכ קר לארשי ךלמ אוה
דיקפת שי דיחיו טבש לכל ,ימואל תודחא רסוח חימצי יטבשה דוחיהש רוסא
ןימיל) ."שודק יוגו םינהכ תכלממ" תויהל לש תימואלה תוחילשב םיוסמ
יאנוש ןימיל אורקל רוסא לאמשלו ,דגוב םשב ןיבר תא תונכל רוסא
תודוא השמ רביד תוכרבה תעב :י"שר תטיש רבסות ךכ ילוא .(םולש
טבש לכ יכ י"נב לכל הכרב איה טבש לכ תכרב ןכש ,טבש לכ לא אלו
הניגנה ילכ לכש םשכ ,תימואלה המישמה תא עצבל ידכ םירחאה לכל קוקז
.תונמוא תריציל םיצוחנ תשקה ינווג לכו הינופמיס תקפהל םישורד
.(ן"במר) הרותה תלבקמ עבונ לארשי םע לש תופסאתהה םצע ,ךדיאמ
,ףסויו הדוהי ןיב ףתושמה הנכמה ,לארשי םע תא דחאמה דיחיה םרוגה איה
"התרותב אלא המוא לארשי םע ןיא" ,ול ירמו ודוד ,יפויתאו יזנכשא
'ה תכלמה לע תושרופמ םירבדמה םיקוספה תשלשמ דחא והז .(ןואג הידעס)
"לארשי עמש" תא םיפיסומ םהל (א"כ:ג"כ רבדמב ,ח"י:ו"ט תומש םג)
לש הנומאהו תודחאה .ה"ר תליפתב יעיבר תויוכלמ קוספכ (ד ,ו םירבד)
,םייעבט-לעה תוחוכה לע יהשלכ ךרדב םיעיפשמ ,ץראב ,הטמל לארשי םע
םיקלחל םיקולא תא םיקרפמה שי - לבוקמה ן"במרה יפל) .םימשה תוכלמב
,ם"במרה ומכ ,םיפוסוליפה םינברה לבא ,דחי םתוא ץבקל םיסנמ כ"חאו
רשקל םיסנמ םניאו תעדונ יתלבה תטשפומה ותודחא תא םיקרפמ םניא םלועל
ןועמש 'ר .ץיבוביל .י ,ם"במרה תנומא האר ,הזה םלועהמ םיגשומל התוא
רשא םירצונהמ רתוי םיעורגה םילבוקמ שיש וימדוק םשב איבמ תשש רב
(!תוריפס רשע אלו םיקלח שלשל קר תוקולאה תא םיקלחמ

ן"במר) ותכריב תעב טבש לכל סחיתמו הנופ אוהשכ ,ךרבל השמ ליחתמ התע
תא לאגש ןושארה טבשה ,בקעי רוכב , ןבוארב חתופ אוה .(י"שרל דוגינב
וישנאשו ,תומי אלו היחי ןבוארש ללפתמ השמ .ןדריה רבעב ותלחנ
ובייחתה רשא ןבואר יליחש הליפת יהוז הטושפ הנבה תמרב ."ורפסי"
תפסות לבא .תודיבא אלב םולשב ובושי ,המחלמ תעב םעה תא ליבוהל
קר תלבגומ הנניא השמ לש ותגאדש תוזמרמ "תומי אלו" תורתוימה םילימה
ששוח השמ .רחואמב וא םדקומב תומנ אליממ ונלוכ ובש םיימשג םייחל
ךכ בקע -ההלב תשרפב ויבא דובכמ םלעתה הלהשכ ןבוארב בקעי תפיזנ ינפמ
המודב ,לארשיב דרפנ טבשכ "רפסי" אלו חצנה ייח תא דבאל ןבואר לולע
ןועמש תטמשהש ן"במרל דוגינב ,י"שר) .הדוהי םע גזמתהש ןועמש טבשל
ןבואר לש לופכה וקלח רבעוה ,הכרבה תורמל ןכאו .(דבלב תינכט איה
עיפומה ןושארה טבשה םוקמ לבא ,םיטבש ינש הנומ תעכש ףסויל רוכבכ
איה 1 הרפיסה יכ" .רוכבל יוארכ ,ןבואר טבשל רומש ,י"נב ןינמב
םייק רפסמ לכ" :ארזע ןבא ;ן"במר) "תורפסה ראש לכ םיונב הנממ הדיחיה
.("דחא 'ה"- הוושה ,רפסמ לכב השעמל םייק דחאו ,1 הרפיסב לאיצנטופב
לע עדומ תתבו עדומב םיעיפשמ ,טרפה ישעמש ךכ לע םיעיבצמ ולא םישוריפ
ן"במר .ליעל 'א האר) .(הקיטנג ,הוושה) םיבר תורוד ךשמל םהיאצאצ
וקלח וילעש תומשנה לוגליג ןויער ,הוושה .ח,ח"ל תישארב ,ה,כ תומש
הניחבמ ןוכנ ונניאש- רופיכ םויל טויפהו ,'וכו ובלא ,הידעס
.(ףסוי תריכמ אטח ןיגב וגרהנש תוכלמ יגורה תרשע תודוא -תירוטסיה

וישנא- המוד הכרב לבקמ ,לארשי ץראב ותלחנ ןעמל םחלנש ןושארה ,הדוהי
רתוי שבוכה ,י"נב לש לוגדה יאבצה םגיהנמ אוה .המחלמהמ םולשב ובושי
טבש תא .(ן"במר) תיקולא הכרבל קר ,ישונא עויסל קוקז אוה ןיא ,וקלחמ
לע ורמש םייולה ,םידיפר רבדמב דרמל ופרטצה אלש ךכ לע השמ ללהמ יול
התיה ,ןורהאו השמ ,םהיגיהנמלש קפס ןיא) .םימ קפסי 'הש הנתיא הנומא
וז הנומא תונקהל םנולשכ ללגב קר ושנענ םה ,עלסב וכיהשכ המוד הנומא
ןורהא יאצאצ דיב יקולאה םימותו םירואה דקפוי ןכל .(י"נב ראשל
הדבועב ריכהל םייולה ראש תא ררועמ םג הז רבד .(ן"במר) םינהכה
דומילב וכרבתה םייולה .חרוק םלעתה ךכמ- ידוחי דיקפת שי םינהכלש
תנכוסמה םתדובע תורמל גשגשל וכזי םינהכהש דועב ,לארשי םעל הרותה
י"שר תעדל .תונברקהו תרוטקה תועצמאב םייקולא םישגפמ תללוכה
תחקל יואר םהל קר ילוא ,הרות דמלל דחוימב םימיאתמ םייולה סולקנואו
ראש לע תאז םירסוא ע"ושו ן"במר .ותצפהו הרותה דומיל לע ףסכ
:'ז 'ד תובא ם"במר האר) .לוח יקוסיעמ סנרפתהל לטומ םהילעש םידוהיה
דמע שדקמה תיבש ןמזבש ןכתי .("וב רופחל םודרק (הרותה תא) שעת לעו"
תלבקב וקפתסה םה- הרותה דומיל לע יפסכ רכש ולביק אל םייולה וליפא
ופיקהש קריה תורוגחב ולדיגש םצמוצמה לוביה תפסותב תורשעמו תומורת
יבורק ויה ולאשכ םג -םילילאה ידבוע-'ה יביואב וקבאנ םה .םהירע תא
ולא) .םהיביוא תא ץחמיו םדיב עייסי 'הש השמ םתוא ךרבמ ןכל ,םתחפשמ
יאנומשח ינבב םחלהל םידיתעש םינויהו ,הלודגה הנוהכה לע םירערעמש
.(י"שר- םינהכה

,יולו (ןועמש תא ללוכה) הדוהי יטבש תאו ,ןבואר ,רוכבה תא ךרבש ירחא
אוה ,שדקמה םקוי ותלחנבש ןימינבל השמ הנופ ,הנוהכהו הכולמה יגיהנמ
שוחל םדאה לוכי ובש שדקמה- "םויה לכ וילע ףפוח" 'הש ךכב ךרבתמ
,הכמ ,ןקיתוה אל הז) .רחא םוקמל רקעי אל םלועל ,'ה תניכשב רוריבב
-םילשוריל הנופצ לימ 5-56 םקומי ישילשה שדקמ לבא ;יטיס קייל טלוס וא
םא ,מ לאקזחיב ם"יבלמו ,ךל-ךל תשרפל ונירמאמב תואבומה תועדה האר
אלו "ויפתכ ןיב" ןכש שדקמה .(ןיפצי שדקמה םוקמ וא םירדת םילשורי
הירומה רהב :ןימינב תלחנב והבוגב ינשה רתאב םקוי אוהש ןאכמ- שארב
שארב" תויהל ךירצ ישילשה שדקמ לבא-.א"ל אמוי) םתיא ןיעב אלו
יומידכ שמשמ "ראוצ"ש ןאכמ םידמל דוע .('ד הכימ ,'ב והיעשי ,"םירהה
ןימינב יראוצ לע הכוב ףסוי .ץראו םימש ,שארו ףוג רבחמה שדקמה רואתל
לע- ףסוי ראוצ לע ןימינבו ,(ד"י ,ה"מ תישארב) וברחש וישדקמ ינש לע-
םיסחיתמ ב"י ,ג"לב קוספה יקלח תשלש .דנלףסויבש הלישב ינמזה ןכשמה
רפחש תוראבה תשלשש יפכ ,דנלןימינבבש שדקמה יתב תשלשו 'ה ןיבש רשקל
תא ולבקי (!םיברעה ללוכ-) םלוכש םידמלמ ב"כ-ט"י ,ו"כ תישארבב קחצי
.חתפתמה יחישמה ןדיעב חלצומה "ראוצה-רשק" ,ישילשה "תובוחר" שדקמ

ינכוש ןוצר"ב ןהו יעבט רשועו תרצות לש םוצע עפשב ןה ךרבתה ףסוי
קרש תוטשפ ייח :הנסה שיחממ המ ריבסמ רפוס םתח .*(ו"ט ,ג"ל) "הנס
.(הרותה שא) רעובה הנסה תובהלש ךותב 'הל תמאב ברקתהל ןתינ םכרד
(תלילש אל) םוצמצ ךותמ קר םיגישמ ("ףסוי שארל") הרותה רתכ
(לדבנ) ריזנ"ה ףסוי הז ללכמ אצוי .('ו 'ו תובא) .םלועה תוגונעת
לבסש ימ ילוא ,תחא הפיפכב רודל רשועו הרות םילוכי ולצא ."ויחאמ
,הרותה ךרדמ ותוא םיטיסמ גונעתהו רשועה ןיאו ןסחתמ רוסחמו ינוע
םע לבא ,"רשועמ הנמיקיש ופוס ינועמ הרות דמולה לכ" :ל"זח רמאמכ
."ינועמ הנלטביש ופוס רשועמ הרות לטבמה לכ" יזא ,ושאר תא ררחסמ רשועה

."'ה תוישיא" וא ותפיאשו 'ה ןוצר קופיס אוה הלימה שוריפ -"ןוצר"*
ינשעש" םוי ידמ 'ה תא תכרבמ איה ןכל ,השאה לש יעבטה הבצמ והז
אלש לע 'הל הדומ רבגה .העבטמ תינחורו תיקולא - "ונוצר(ומכ)כ
יפל) "םיקולאה םלצ" ,ולש ךכ ,'הל ועבטמ ,ךכ לכ בורק ותוא השע
רותב רתוי לודג רגתא שי (רבגל קר סחיתמ הז ראות לאנברבאה
ומכ , השאה לש ביטומ-טיילה .ומלועו ומצע שוביכ לש רגתא ,ביטומ-טייל
,רחאה ןימה לש ביטומ-תת םג שי ןימ לכל .חופיטהו הבהאה אוה ,'ה לש
.רבגה ידש ,ןוגכ-) ידגנה ןימה ינייפאמ לש םייזיפ םידירשב ףקתשמה
ריבעהל אוה ,יעדמ רבסה םהל ןיאש ,וללה םירביאה תילכתש רמול רשפא
,הנזה - םימיוסמ םיישנ תוחוכ שי רבגל םגש תורמל :רורב ילאוזיו רסמ
רוסא לבא ,חתפל שי םתוא םג .(ולצא רקיעה םה ןיא- ,'ודכו חופיט
.המשנל ףוג ןיב הינומרהסיד ררועיש רבד ,ביטומ-טיילל םכפוהל

ףסוי תכרב םה ,רבה רושו רושה םילמסמ םתוא ,הכולמ תראפתו המצוע
ישימחה ,רכשיו ןולובז .שודקה שבוכה ,עשוהי לש ותומדב ירפ הבינמה
ודיקפתב חמשי דחא לכ ,םיכרבתמה תמישרב םיאבה םה האל ינבמ ישישהו
רוביש הבוט ךרד יהוזיא " 'ב תובא הוושה) .ויחאל הכרב איבהל -יעבטה
.(דבוכמ וא ןוגה קר אל .תוירבלו ול תראפת איהש לכ - ?םדאה הב
תא םירצוי ץרא ךרדו הרות גוזימ- ,תואלקחבו הרותה דומילב קסוע רכשי
הבוטכו ,ימואלניב רחסמו תונפס ירשיקב חמש ןולובז ,ילאידיאה םדאה
סורהל לולע יתורחתה רחסמה) ל"וחב רכשי לש וירצומ תא החלצהב קוושמ
בשומה לא שגפש םיקסעה ישנא תא ךילומ אוה ;(רכשי לש תיתדה היוחה תא
םהש ןכיה ,שדקמלו (?יתד ץוביקב הרות רועש םע ןולמ) רכשי לש שודקה
ןימאמ ,ע"ושו ם"במרה ומכ ,שריה ר"שר) .םידוהיהו הרותה לע "םיקלדנ"
תשא" האר -תיבבש שדקמה תא הנבתש איה השאהש דועב ,דובעל ךירצ ח"תש
.(הדובעב קסע רכשיש דמול ם"בשר םג .שריה רודיסב "ליח

דג .םהלשמ הכרב םילבקמ -רשאו ילתפנ ןד ,דג- םישגליפה יטבש ,ףוסבל
רתסינה ורביק תוכזב ךרובמ םוקמהש ןימאמ ,ןדריה רבע תא ץמואב בשיימ
םינוויכל ותלחנ תא ביחרמ אוה ,הלועמ לובג רמושכ שמשמ ןד םג .השמ לש
ןמשמ ןוה השוע רשא .תרניכ םי ביבס ןוצר עבש ,גיידה ילתפנ .םינוש
הלועמ םיאושינ רמוחכ תושקובמ ויתונב-,םיאלפנה וידלי דבלמ ,תיז
.'ה לש דחוימה ומעכ ךרבתמ ולוכ לארשי םע ףוסבל .(י"שר)

לודג איבנ םוקי אל בושו ,תמו ץראה תא האור ,וחוכ אולמב ןיידע ,השמ
סנכיהל לוכי אוה ןיאו תומל וילעש ול ריכזהל ךישממ 'ה .לארשיב ותומכ
תרעשמ איה ?הז תא ול ריכזהל 'ה הברמ עודמ ,ההות ןיקנה הנח .ץראל
ידכ .רתויב בוטה וריבחב עגפש םדאכ ,אטחש ירחא ללמוא שיגרה השמש
אבה םלועל עיגיש ידכ ,התע שנענ אוהש 'ה שיגדמ ותעד תא סיפהל
.הרומג הליחמ ךותמ ,הקישנ תתימב ,"'ה יפ לע" רטפנ אוה .יקנ רבע םע
.עודי אל רתאב ותוא רבוק 'ה

30 באומ תוברעב השמ תא ("י"נב לכ" אלו) לארשי ינב וכביו"
לע רשאמ תוחפ ,ןדפקה טפושה השמ לע לבאתמ לארשי םע ('ח ,ד"ל) "םוי
30 לארשי תיב לכ וילע וכביו"-רמאנ וילע ,יטפמא רתויה ,ןורהא
לשמל ,רתוי םהל ביטיה השמ םיתיעלש תורמל ,(ט"כ,'כ ,רבדמב) "םוי
ץועימ ונהנש תוחפשמ םתואל זמר אוה "תיב"ש א"י .בהזה לגע תשרפב
!ןורהא לש םיאושינה

,ץראו םימשמ רתוי לודגש ימכ השמ תא ראתמ (א"י) םירבד רפסל אבר שרדמ
קחצי םהרבא לע הלוע אוה .תרשה יכאלממ רתוי ףאו ,תודוקפ ןתנ םהל
הנומא ילעב ויהש ,תובאל תונוילע התיה ,םירחא םישרדמ תעדל .בקעיו
רשפא .והומכ ,ךכ לכ לודג הניכש יוליג ואר אלש תורמל רתוי הקומע
הלודגה ותמישמ תא החדשכ ,השמ לש וכרד תישארל קר םיסחיתמ םירבדהש
,תוחפ םיגישמ םהש תורמל ,םיצולחה ,ךכל ףסונב .בר ישיא סוסיה ךותמ
המזויה ללגב םיחילצמה םהיאצאצמ רתוי םילודג םישנא תויהל םילוכי
תונחה תא חתפמ הלכשה לוטנו ןויבא רגהמ לש ונב .םהיתובא לש ץמאמהו
הרבח שארב דמוע רבכ דכנה .הנטק תשר םיקמו ויבא ול שירוהש החילצמה
!תימואל-ןיב

.חקלהל ברסמש השמל תוומה ךאלמ ןיב םייטמרדה םיתומעב ךישממ שרדמה
עיגמש דע .השמ תא תחקל ןכומ וניא ,לאירבג וא לאכימ ,"בוט" ךאלמ םוש
ותוא תוחדל חילצמ ,םיכאלמה לע ףידעה ,השמ .גורטיקה יכאלמ שאר לאמס
,לאגזגזו לאירבג לאכימב ףקומ ,ותחקל דרוי ומצעב 'השכ קר הלוע אוהו
וגא :הוושה ,ונממ םינוש םיקלח-) השמ תמשנ .ופוג רוהיטב םיקסועה
ןכשמ והז ,אטח ןוחרס הב ןיאש רוהטה ופוג תא בוזעל תברסמ (וגא רפוסו
'ה איצומ ףוסבל ..םיכאלמה םינכושש ןכיה םיימש יהבגמ ימשמ הברהב בוט
,ומצע ףוגה תאש ,םידמל ונא הז שרדממ .תיקולא הקישנב השמ תמשנ תא
םייח חרוא םויק י"ע רתויב השודקה הגרדל דע םמורל ןתינ ,יזיפה םלועה
ימ.('א תוא האר) .ינמז תוומ ירחא קר אובל םילוכי חצנ ייח .הלענ
אל םהש ןעוטש ימו ,הטוש - ורק ןכא םיקידצה ירופיס לכש ןעוטש
:שרדמה םייסמ .(רקצוקל תסחוימה הרמיא) !רפוכ - תורקל ולכי
יהי ןכ .ןמא ,אבה םלועה ייחל ותמשינו ('ז ,י ילשמ) הכרבל קידצ רכז
.ןמאו ןמא .םלועל 'ה ךורב ,ןוצר

ןוצר יהי ,הרותה דומיל לש רוזחמ דוע ונמייסב :קזחתנו קזח קזח
ינרות חוכ לש תונייעמל השענ ,השמ ומכ ,ונא םגש דע קזחתנו ךלנ ךכבש
.םירחאלו ונמצעל

ובצמ תא םילמסמה גחה תונברוקב קסוע א:ל-הל:טכ רבדמב :ריטפמ
.(שריה) .םדאה לש יביטקאהו יביספה

תא םילשמ ,(ל"וחב הרות תחמשב ארקנה) 'א עשוהי :הרטפה .ה
לש ותומדב ,תוגיהנמה תא ףסוי לבקמ תעכ .הרותבש ץראה שוביכ רופיס
םע ,ך"נתה תא םילשמ עשוהי היה לארשי ואטח ילוליא .םירפא טבשמ עשוהי
שלשל ך"נתה לולסמ לצפתמ םירבד רפס ירחא .(:ב"כ םירדנ) ץראה שוביכ
םע תורוק תא ךישממה ,עושהיל האלה ,תירוטסיה הניחבמ .1 :םינוויכ
הרותה תנווכ תא ,ודיקפת תא םילשה אל ןיידע לארשי םע .2 .לארשי
תא רזחשלו ןיבהל - םירבד רפסב ורקסינש יפכ תידוהיה הירוטסיההו
לומ בצומ םדאהש ןכיה ,תישארבל םיבש ונא ןכל .לארשי ץראב האירבה
.וב רשא םיקולאה םלצ לאיצנטופ תא חתפל- האירבב וירגתאו ודיקפת
לכל עייסל םהיאצאצבו תובאב 'ה רחוב -הררשבו תוגונעתב עוקש- ולשכיהב
הדיקפת תא הוושה ,תישיא אמגוד תועצמאב) וארובלו ומצעל בושל םדא
הרות לש קימעמו ךלוהה ךילהתה ,דומלתל .3 (לארשי תנידמ לש ירוטסיהה
גזממ םש ."הרות הנשמ" תרוסמב ארקנה םירבד רפסב השמ חתפ ובש , פ"עבש
,הרותה תריקס בגא ,הרותו הנשמ ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות וניבר השמ
ססובמ ,קי'ציבולוס 'ר) .לארשי םע תוחילשו ,תילסרבינואה הירוטסיהה
.(ן"במרה לע

ותליפת ,'ח 'א םיכלמ אוה תרצע ינימשב :תויולג לש הרטפה
תיבל םיאתתש תומילש תגרדל עיגהל הכזי לארשי םעש המלש לש תבגשנה
ירחא .םידוהיה לע קר אלו תושונאה לכ לע עיפשהל דעונש ראופמה שדקמה
תרחמל ובזע םה ,תרצע ינימשב םלוכמ המלש דרפנ החמישו תונברוק ימי 14
םהיפלש םיידומלת תורוקמ שי ,רופיכ םוי תא םיללוכ םוי 14 םתוא .םויה
םייקתה אלש םוצה םוי לוטיבל האיבה שדקמה תכונח לש המוצעה החמשה
.רופיכ םוי לגרל תוגיגחה תא וקיספה םהש םירמוא םירחא ,הנש התואב

ונפחסנ המכ דע ונל םיארמ וקסיצנרפ-ןאסב המדאה תדיער ומכ םיעוריא
ומצע עבטהש אוה םודס לשו לובמה לש רסמה .עבטה םע תירוקמה הינומרההמ
ןוצר יהי .םתשודק תא םיתיחשמ םדאה ינבשכ רעוכמו תחשומ השענ
תוחפשמ -יתימאה ישונאה עבטה יפל המצע תא שדחת וקסיצנרפ-ןאסש
."יביטנרטלא םייח חרוא" אלו הבעות איה הבעות .םיקוניתו

.תידוהי העדות תצפה לש םיטקיורפ דועו ולא םירמאמ ןומימב רוזע
המורתו םכתשקב יפל חלשי ,תילגנא וא תירבעב ,ונירמאמ לש המילש הרדיס
.רתוי וא 25$ לש


The T.O.P. home page

תידוהיה תרוסמה תא ץיפהל ןויסינ אוה ,הינשרפו הרותל ןוכמה .פ.ו.ת
.םירשעה האמה לש הנונגיסבו הנושלב תירוקמה

'חרב םילשורי לש ידוהיה האירקה םלואו עדימה זכרמ תא ליעפמ .פ.ו.ת
תשרפ יפד 3,000-מ רתוי רואל םיאיצומ ונא .ודרקה לעמ ,52-54 ד"בח
םירפס םיעיצמו תואצרהו םירועש םימייקמ ונא ,תירבעבו תילגנאב עובשה
רשפאש םיידוהי םיאשונב ואדיו יטרס ונל שי .תוצופנה תונושלה בורב
התבחרהלו ונתוליעפ ךישמהל עייסל ןיינועמה לכ .םשכורל וא םהב תופצל
.םילשורי 52-54 ד"בח .פ.ו.תל המורת חולשל ןמזומ

י"פע חלשית ,תילגנאב וא תירבעב ,עובשה תשרפ לש המלש תיתנש הרדס
תיעובש הספדה ןמממ ח"ש 360 ;תוחפה לכל ח"ש 75 לש המורת תרומת ,השקב
.דחא ינרות ואדיו-טרס וא


Back to the home page.