תוכוסה גח לע

ןמלגופ בקעי :רבחמה
הניאס .א הקבר :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.תיפצת (א
.תוכוסל הרותה תואירק (ב
.תלהק (ג
.הבאושה תיב תחמש (ד
הכוסב (?השודקו) תרדהנ הניש (ה


תיפצת (א

תוכוסה גח תא ראית ,.פ.ו.ת זכרמב האצרהב ,רילפ הילדג ברה
,וישעמ תא ךירעהל םדאה לכויש ינפל .לודג ינויסנ ךילהת לש ואישכ
- הנשה שאר לש הדיחיה ותרטמ יהוז .וידעי תאו וכרד תא עובקל וילע
רתויב הקזחהו הקומעה תימינפה ותהימכ תא גציימה ,תמאב בושחב דקמתהל
תוהימכב תוקסוע הרטפהה ןמו הרותה ןמ תואירקה ,םנמאו ;םדאה לש
הנלדגתו ,תורקעה הנחו הרש םידלי הנדלתש - רתויב תוקזחה תושונאה
.ה"בקהל תושונאה תועדומ תא ריבגהל תידוהיה תוחילשה סנ יאשונכ םתוא
יכ ,םיאטח יודיו וא ביאכמ שפנ ןובשח וניא הנשה שארב ונאשונ ,ןכ לע
ותועדומ ,ה"בקה לש תטלחומה ותוכלמ - ולוכ םויקה תוהמב תודקמתהה םא
םעה תועצמאב ,דיתעבו רבעב ,תושונאל ותולגתה ןכו ,תדמתמה ותחגשהו
הנשה-שאר י"ע ,התימאל תמאל תאזה הדחה תועדומה תמנפה רחאל .ידוהיה
םויב םאישל םיעיגמה ,הבושתה ימי רתי ךשמב .אבה בלשל םינופ ,זכורמה
םילוע םה םא ,תוארל ויתובשחמו וישעמ לכ תא םדאה ןחוב ,םירופיכה
םעו ,שדחמ התלגתנ התע-הזש ,תאזה תטלחומה תמאה םע דחא הנקב
.תיתימא הלודג ייח לוהינ םשל הגיצמ איהש תועיבתהו תויונמדזהה

תא בירקהל רתוי הברה השק ;לודג דעיל םדא לש ותהימכ תא עובקל לק
.ותוא גישהל ,םישורדה םילודגה םינוקיתה תא ןקתלו ,םיצוחנה תונברקה
תפומל םיגהנתמ ונא ,ידמ רהמ ידמ רתוי תונשל ונתלוכיב ןיא וליפא
אל ילוא רשא םיכרעל ונתונמאנ תא םירחאלו ונמצעל תוארהל וז הפוקתב
,ונחלצהש רחאל .םיימוימויה וונייחב םמישגהל ,הז בלשב ,ןיידע לכונ
ונא ,םירופיכה םויב ונלש האבה םייחה תנש אישל עיגהל ,החמשב ךא באכב
- ותוא םימאותהו 'ה לא םירושקה םייחל ונתהימכ תא תויחל םינופ
רשקה תגיגח תא הכות לא תגפוס םג התוא הייחמה ריצקה תגיגח .תוכוסב
."םדאה היחי ודבל םחלה לע אל" - תמא-תחמש לש הז גחב ה"בקה םע ונלש

תא הוושמ אוהשכ ,הזל המוד לע-תשיג שי ,ק'צייבולוס ב"י ברל
לעמ ובל-בוטב רשא ,רקי רבח לא וסחי םע ה"בקה לא םדאה לש וסחי
םידקמתמ ,םיסחיה תא םקשל םילעופש ינפל .(באב העשת לש ןויערה)
- אבה בלשה :ורדעה י"ע םרגנה ללחבו רבחה לש ובל-בוטבו ותלודגב
טרחתהל ,לעמ רשא לעמבו ומצע לש הבוטה תויפכב באכב טורטורפב טיבהל
וינפב תודוותהל ,רבחל תשגל רשפא התע קר .םתונשל רמוא רומגלו ,םהילע
.רבד הרק אל וליאכ ,םלעתהל םתס רשפא-יא ;רשקה תא שדחלו ,לצנתהלו
םויבש תורהטיהה ירחא ,תוכוסב קר ,ידוהיו םיקלא ,חומשל רשפא ןכל
תועדומה תרבגה ירחא קר תירשפא ,הרותה יפל ,איה רשא םירופיכה
םיפרטצמ ,החמשב םהיקלא םע בוש םידחאתמ םידוהיהש ירחא .הנשה-שארבש
גחה ילמס תרגסמב - תונברק ךרד ,תומואה םיעבש לכ םג - הביסמל לכה
םיראשנ ,תאזה תירוביצה הביסמה םותב ;הכוסהו םינימה תעברא - םיימשגה
םיימשג םילמס אלל ,("תרצע ינימש") הרות תחמשב דחי םידוהיהו ה"בקה
רתויב םיבורקל המודב ,הז לש ושוגירמו ותוחכונמ הז םינהנ קר :םהשלכ
הדועסה םות ירחא הנותחב םירתונ םה קר רשא ,הלכה לאו ןתחה לא
.תרומזתה תוקלתסהו


תוכוסל הרותה תואירק (ב

אשונ אוהש ,ילאידיאה םלועה םע הזה םלועה גוזימ תא תופקשמ תואירקה
םירושק הנשה תונועו יאלקחה ריצקה .םינימה תעברא תליטנו תוכוסה גח
7 ,ןמא לא תויח ןיב רשקה .םייקולא הגיגחו עגמ לש םיגחה רוזחמב
תונברקה .רתוי רחואמ בלשב םתברקה ומכ קוידב ,'ה ןוצר תא ףקשמ ,םימי
ןמ תואירקב ראותמה יחישמה ןדיעל תוילמיס תומדקה ,טוריפב םירסמנ
,ישילשה שדקמה תיב - תלפונה דיוד תכוס תא ןמחרה םיקי רשאכ ,הרטפהה
,שיגדמ השמ .(הכ הבר והילא יבד אנת) שדחמ הלגתיש ןכשמה םקוי וינפלש
םע עגמ לש ידוהיה לאידיאה תא ,דעומה לוח תבשב הרותב ונתאירקב
לש שבדה חרי תא ונל ריכזמ אוהש ןיב ,המצע הכוסה ןויער והז - הניכשה
;םהילעמ םיפחרמה דובכה יננע תא וא ,ןייועה רבדמב ה"בקה םע לארשי
דחוימב םיעיגפ םיארנ םידוהיהש תעב ,עשרה תוחוכ דגנ ה"בקה לש ותנגה
אוב ינפל תוברקה ;לודגה תומיעב אישל העיגמ ,(םירופ ,ח"שת :לשמל)
.תורטפההב םיראותמה ,חישמה

.רומא תשרפ ףוס ,דמ:גכ-וכ:בכ ארקיו םיארוק ,תוכוס לש ןושארה םויב

ןמא םע ויהש ירחא קר הברקהל תויואר ודלונ התע הזש תומהבש רמאנ השמל
ךא) הדלו טחשנש םוי ותואב םאה תא טוחשל ןיא .(הלימ הושה) םימי העבש
תינרדומה הסיפתה יבגל הלאש ןמיס ילוא ,םוי ותואב טוחשל רתומ באה תא
לע ברקומ תויהל בייח הדות ןברק .(!אוה ףא הדילב "ףתתשמ" באה וליאכ
.(?"שבוע הלעמה" תיתד היווח היהת אלש) דחא םויב ולכאל שיו ,ןתונה תעד
י"ע) "ישדק םש תא וללחת אלו .'ה ינא ,םתוא םתישעו יתווצמ םתרמשו"
ץפח קר ,רחא שודק דסומל וא ,תסנכה-תיבל םימרותש י"ע ,םימוגפ תונברק
ףידעהל שי) "לארשי ינב ךותב יתשדקנו" ,('דכו ,תיבב וב םיצפח ןיאש
"םכשדקמ 'ה ינא" ,(םשה לוליחמ תרחא ךרדב ענמיהל ןיא םא ,תומל
.'ה ינא - םיקולאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא איצומה -

- ןמזה דמימ לש םעפה ,השודקה ןיינעב הרותה הכישממ ,'גכ קרפב
ןיב םיברקמה ,םידחוימ םיירוטסיה םישגפמ םה רשא ,םישדוקמה םימיה
המ תדימב ףופכב ,םהיתותיע תא עבוק ירבעה חולה ;לארשי ןיבל ה"בקה
םימיל ןושארכ האירבה תעב דוע עבקנ תבשה םוי ,םלוא ;לארשי ימכחל
םימיוסמ תינרצי הכאלמ יגוס רוסיא לע הזירכמ הרותה .הלא םישדוקמ
רמוע ןברק :וללה םידעומה םויקב םירושקה םישעמה תא גיצמו ,םהב
יוטיב ,"תבשה תרחמ"ל םיברקומ וב םירושקה תונברקהו ןושארה םירועשה
"תבש" םשב םיארקנ םידעומה - חספה גח לש ינשה םויה לא סחייתמה
םע תודלות ןיבל האירבה ןיב ןילמוגה יסחיל זמר ,"דעומ" םשב תותבשהו
.רמועה תאבה רחאל קר םילכוא השדח האובת .לארשי

גחל דע ,תועובש העבש ,םימי העשתו םיעברא ומויב םוי ידמ םינומ
וללה ;םירוכבכ ,השדחה הטחה ןמ ץמחה תורככ יתש תא םישיגמשכ ,תועובשה
לכ ול םיסחיימ ןיאו ,םשב ןאכ הנוכמ הז גח ןיא .ןהכה תושרל תורבוע
תא אלו ,עבטה רוזחמ תא הרותה השיגדמ ונתאירקב - ירוטסיה עוריא
הנושארה תבשכ - "תבשה" לש ילולימה יארקה שוריפה .ירוטסהה רשקהה
תאיצי ןיבש ,עובקה םימיה העשתו םיעברא רשק תא סרוה - חספה ירחא
שיש ,הדשב טקלהו האפה יניד תא האיבמ הרותה .יניס רה דמעמל םירצמ
דחוימ יקלא רוביד ,םדוק ומכ ."םכיקלא 'ה ינא" - רגלו ינעל םריאשהל
רוכזל ,ותרושב תא םינפהל ונייהד ,"העורת ןורכז"כ הנשה שאר תא גיצמ
םג קוספה ;חישמה תומיו תוילג ץוביק לש לודגה רפושהו יניסב רפושה
תנקת יפכ ,ותוא םיעקות אלו ,רפושה תא םיריכזמ קרשכ ,תבשל זמר
.ל"זח

.הרפכו םוצ ,תינעת םוי - ומשב גצומ םירופיכה םוי ,הנשה שאר ומכ אלש
הז ןותבש תבש ןייצל ,ברעל ברעמ ,"יעישתה םויב" תונעתהל שי
איהש ,ירשתל העשתב ,םירופיכה םוי ינפלש הדועסה תוצמל זמר)
קר ארקנ הנשה שאר .וב הרשעל הדרחב הפצמה ,השיגרה שפנל "יוניע"
םע ,תוכוסה גח ימי תעבש תא גיצמ ה"בקה ןאכ ."ןותבש תבש" אל ,"תבש"
שי :ןברק ימיכ םיטרופמ םימיה .תרצע לש םוי ,ההוזמ-אלה ינימשה םויה
תויונפה תותבש םה ינימשהו ןושארה םויהשכ ,ריצקה גחכ םתוא ןייצל
סדה יפנעו ,בלול ,גורתא ןושארה םויב דחי לוטיל ידוהיה לע .הכאלממ
תא - ןנברדמ - לוטילו ,םימי העבש רומשל וילע ;ולשמ םלוכ ,הברעו
תונוע םע הנבלה חול תא בלשל שי .ןכ-םג הששה ראשב םינימה תעברא
- רודל רכז ידוהי לכ לע .ביבאב חספו ויתסב היהי תוכוסש ידכ ,המחה
תאיצי תעב המודה היווחה ןויצ ךות ,תוכוסב םימי העבש - ןושילו לוכאל
רבדב םיעגונה םינידה תא םעה לכל דמיל השמ ."םכיקלא 'ה ינא" - םירצמ
לע קרש ,םירמוא שי .(בי:זי רומא ,םינהכ תרות) גחו גח לכ ברקתהב
דמלל ולכויש ידכ ,גח לכ ינפל םוי םישולש םינידה תא דומלל םעה ישאר
.ומצע גחל ךומסב םעה יטושפ תא

תונברק תא תרסומה ,טכ קרפ ,רבדמב רפס-מ האירקה תא םיארוק םוי לכ
:םויה ותואב םיברקומה הלועה

םוי לכב רפ םיתיחפמו ,םיריעצ םירפ 13 םיאיבמ ןושארה םויב
םירפה לכ ךס - יעיבשה םויב םירפ 7 םיאיבמש ךכ ,םירתונה גחה ימימ
תווולמ תונברקה לכ :םוי לכ םיאבומ םישבכ 14-ו םיליא 2 םג ;70
לש דימתה תונברקו הרפכל ריעש ,ןיי לש םיכסנו ,ןמשו תלוס תונברק
םיעבש - תומואה םיעבש םשב לארשי י"ע םיאבומ םירפה םיעבש .םוי-םוי
םויב ונארקש ,הנוי רפסבש רסמה תובקעב אב הז רבד .דוסיה תויוברת
הצור אוהשו ,סאגו סאל-הונינמ םג תפכא ה"בקהלש :החנמב םירופיכה
תא דחאה 'ה לא ובישי - ולש שודקה םעהו םינהכה תכלממ - םידוהיהש
ךכ גוהנל םילגוסמ םידוהיה ,םלוא .ןדעב - ומצע לא ןכו ,ינללוכה םדאה
לודגה ןהכהש ומכ קוידב ,םירופיכה םויב םהלש תורהטיהה בלש ירחא קר
ונאש לככ .לארשי ללכ לע זא קרו ,ותיב לעו ומצע לע הליחת רפיכ
םאתהבו ,תכלוהו הנטק םירחאל עייסל ונתלוכי ,םירופיכה םוימ םיקחרתמ
וז הדבוע שרפמ םייחה רוא .םוי לכ תוחפ דחא רפ ברקומ -
רומש - לארשי - שבכהש דועב ,תורחאה תומואה חכ לש תיתגרדה תושלחהכ
תבשב ץראהו םימשה גוזימ תא למסמה ,7 .14 ,תוכוס תונברקב ורפסמ לע
םיגחב םיאבומה םישבכה תעבש :לארשי לש ורפסמ אוה ,הטימשה תנשבו
הנמה .(םינש וא דחא קר םיאיבמ) םימלענ םירפה רשאכ וליפא ,םירחאה
ןיב רתסומה לארשימ קלח ותוא תגציימ תוכוסה גחב םישבכ לש הלופכה
האור ךכ .תורודה ךלהמב םירייגתמה תועצמאב טא-טא הלגתמהו ,תומואה
- (י:אכ םירבד) ראותה-תפי המחלמה תיובש ןיד תא םג םייחה רוא
תוצמב קוסעש ,ליחה םא .ךרובמ השעמ ,לארשיל הדובא שדוק-תמשנ תבשהכ
תומשנה ןימ איהש הרורב החכוה הז ,התוא הצור ךכ לכ ,השודקה ל"הצ
!ןדע ןגב טאחה ללגב לארשימ ודרפנש תושודקה

םילשורי דגנ המויאה המחלמה לע תרבדמ ,די קרפ ,הירכז רפס ףוס ,הרטפה
יביוא דגנ ברקב ה"בקה הלגתי כ"חא .יבשב אצת ריעה תיצחמשכ ,(?ח"שת)
םייח םימו ,רוא היהי ברעב ;"הליל אלו םוי אל" היהיש םויב לארשי
'ה היהי אוהה םויב - ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" .םילשורימ ואצי
,לארשי יביוא תדמשה ירחא ."חטבל ןוכשת םילשוריו ...דחא ומשו דחא
החלצה ,וניעדוימ ,ןאריאל םגו קאריעל םג םילחאמ ונא) הזב הז ומחליש
גח תא גוגחלו שדקמה תיבב 'ה תא דובעל םהידירש ואובי ,(!הלודג
תונברק םירכומה םירחוס דוע ויהי אל .םגושגשל יאנת ,הנש לכ תוכוסה
ילוא .תומורתכ ןתני לכה יכ ,(י"שר יפל ,"םיריס" םירכומה :ם"יבלמ)
רוקמכ םויה םישענה ,הרות תארוה לעו םינימה תעברא לע םג רבדה לוחי
.הסנרפ

התע הז .וכ:דל-בי:גל תומש רפסב םיארוק ,תוכוס דעומה לוח תבשב
,תיאבצו תיפסכ ,החלצה :תינוליחה תונויצה םולחו החילס השמל חטבוה
;הנחמה ןמ רדעית ,תיתדה תונויצה םולח ,הניכשה .בהזה לגע אטח ירחא
רמאנ רבכ ירהש ,תודחוימ תובוט ה"בקהמ שקבמ השמ .דאמ לבאתה לארשי םע
םע תא ליבוהל המישמה וילע הלטוה יכו ,'ה יניעב ןח אצומ אוה יכ ול
םגו ונעמל םג ,'ה יכרד תא ןקמועל דומלל ףאוש אוה .לארשי-ץראל לארשי
ירחא ,םתוא הוולת ןכא ונתניכשש עידומו 'ה רתוומ ףוסב .לארשיןעמל
לארשי םע 'ה לש דחוימה סחיל תוא איה הניכשה .השמ לש ותושקעתה
,םיכסמ 'ה .(תיתדה תונויצה =) תושונאה ברקב לארשי לש דחוימה םדמעמלו
'ה !'ה דובכ תא תוארל שקבמ השמ .ותוא בהואו םשב השמ תא עדוי אוה יכ
ןוחיו םחריו ,(ותוהמ) ומש תא עידוי ,השמ ינפל ובוט לכ ריבעיש רמוא
רתוויהלו "'ה ינפ תא תוארל" לגוסמ וניא השמ וליפא .הצור אוהש ימל
,ורבע ירחא ודובכ תא האורו "'ה דיל" עלסה קיקנב םשומ השמ .םייחב
"ואריי אל ינפו ,ירוחא תא תיארו" .השמ תא הסכמה "ודי" תא 'ה ריסמשכ
ךרדב 'ה גהנ עודמ השעמ רחאל םיניבמ םימעפלש ,םירמוא שי :(גכ:גל)
.וישעמ תא שארמ תופצל םילוכי ונא ןיא םלוא ,תמיוסמ

.םישדח םינבא תוחול ינש בצוחו ,ודבל יניס-רה תא הלועו בש השמ
םוחר ל-א ,'ה ,'ה" :תויתוהמה ויתונוכת תא ,ורבעב ,הלגמ ה"בקה
,(תורוד יפלאל) םיפלאל דסח רצונ ,תמאו דסח ברו ,םייפא-ךרא ,ןונחן
ןוע דקופ ,(ובש אלש םיעשרה תא) הקני אל הקנו ,אטחו עשפו ןווע אשונ
.(ז:דל) "םיעבר לעו םישלש לע ,םינב ינב לעו םינב לע תובא

תא ה"בקה חקיש שקיב ןכו ,'ה תאמ החילס שקיב בושו השמ הוחתשה בוש
,םידקת אלל םיסנב הכורכה תירב חיטבמ 'ה .םברקב ךליו ,ותלחנל לארשי
םילילא ידבוע םע תירב ותרכי אלש יאנתב - הביבסבש םימעה לכ יניעל
םאה .םימלסומה םיברעל עגונ הז ןיא) לארשיב תולילאל רכז לכ ודימשיו
,ךכ וגהני אל םא .(?ורבקנש םילספ גיצהלו רזחשל לארשי ןואיזומ לע
בצמ ותואב םה ואצמייו ,םהיתוביבס רשא םיוגה םע םידוהיה ונתחתי
.תוירעו ז"ע - וב םיאצמנ וללהש עורגה ינחורה

לכ .םימי העבש ץמח ירצוממ ענמיהל םידוהיה לע ,ביבאה תנועב ,חספ לכ
,םידופ םדא ינב תורוכב תא ;אוה 'ה לש תתברותמ המהבל טלמומה רוכב
וליפא ,תבש רומשל שי .םשאר תא םיפרוע וא םידופ רומחה תורוכב תאו
.ןושארה םיטחה ריצק תא םיגגוח תועובשה גחב .ריצקהו שירחה תונועב
תואריהל לארשיב םירכזה לכ לע .הנשה תליחתב גוחנ ,ףיסאה גח ,תוכוס
,םהישנל גואדל ילב ,םייאלקחה םיגחב ,הנשב םימעפ שולש םיקלא 'ה ינפב
ולכאל שיש ,חספה גח חבזל םדו דוע קלסל שי ץמחה תא .םפטו םהיתב
,'ה תיבל םיאיבמ םירוכיבה תא .הלילה תא ותוא ןילהל אלו -איהה הלילב
םייחה לש ינשוח-ימשג טביה לכ םמורל - םידוהיה תוחילשב הרכה םושמ
ידג לשבל ןיא - םדאה לש תוישונא-תויקלאה ויתונוכת םע בוליש םשל
.ומא בלחב


תלהק (ג

ותוא םיארוק ,וזכ תבש ןיא םא ;תוכוס לש דעומה לוח תבשב ארקנ תלהק
ארקנ היה ךלמה המלש י"ע םייחה תועמשמ שופיחש ןכתיי .תרצע ינימשב
,הטימשה תנש ירחא םילשוריב לארשי לכ להקתהשכ ,להקה דמעמב ודי-לע
רפסב שי .המכח ירבדב רפסמו הרותב ארוק ךלמה תא עומשל ,תוכוסב
ףלוחה העבט ,תוומה ןוגכ ,גחה תונועב םירושקה םידחא םייזכרמ תונויער
.רחמ ףלוחו ,םויה ןאכ -היחה תואיצמה לכ לש

ליגל האוואשהב ,םדא ייח דחוימב ,(ד-ב:א) "םילבה לבה" ארוק אוה לכל
םלועל הטעמ ךא תובישח סחייל הדוקפ ךכב האור ן"במרה .ולוכ םוקיה
הנגמה י"שרל דוגינב ,תוינפגתסה ויתועד םע דחא הנקב הלועה העד ,הזה
רחאל ,ולש ףרוח-ויתסה תמדרתב חתופ עבטה רשאכ ,תוכוסה גח .העד התוא
עפושה ףיסאה לע 'ה םע החמשה ,תונמדזה התואב ;תאז ףקשמ ,ףיסאה תמלשה
ןויכ ;דוקפת-יאל וא ןואכידל סנכיהל ילב הז רסמ לבקל ידוהיל תרשפאמ
,םירופיכה םוי רחאל דימ רתויב קזחה אוה חצנה םעו 'ה םע ולש רשקהש
ךבסה לעש ומכ .ןוחטב-רסח ומצע שוחל ילב הזה רסמה תא לבקל לוכי אוה
תולעתהל םדאה לע ךכ ,הנממ קתניהל םג ךא ,המדאה ןמ הליחתכלמ חומצל
ימשגה ודעילו ורוקמכ ותוא חוכשל ול לא יכ םא ,ולש המדאה-שרושל לעמ
וניתוברע תלימקב םיפוצ ונא ,עבטה תוינויח תא םיגגוח ונדועב .יפוסה
השוחת ונלצא תחתפתמ .ךבסה יפנעמ םירשונ םילעו ,וניניע דגנל
חספ ברע ץמחה רחא שופיחב םג ,תמאב תמלשומ הרוצב רבד תושעל רשפא-יאש
.םימלשומ וראשייש ,תוכוסב "םימלשומ" םינימ העברא רחא שופיחב םגו
םוי לש ןויערה ,תומי ימו היחי ימ ,ונדיתע תא תעדל ונתלוכי-יא
םא שארמ תוזחל םילגוסמ אל ונתויהב ,תוכוס לכ ונל תשחמומ ,םירופיכה
לש תועיבקהו ןוחטבה תוילשא תא שוטהל ונל םירמוא ףוסבל .םשג היהי
םדקומ םעט םושמ איה המצע הנישה ירה ;הכוסב ןושילו לוכאל ידכ וניתב
תולעופ - םייחל הווחמ וליאכ ןהש - תונשד גח תודועסש דועב ,תוומה לש
.(רניבא .ש ברה) תוומכ ,ונתוא םידרהל

הווהב תויחל תעכ ונל שיש המב חומשל ונתוא דדועמ תוכוסה גח ךא
חמשה ?רישע והזיא :רמא אמוז-ןב .ותוריבשב הרכה ידכ ךות ,וילע ביגהלו
,לכאת יכ ךיפכ עיגי :רמאנש ומכ דועל ףואשל ול רתומש תורמל) וקלחב
.אבה םלועל ךל בוטו ,הזה םלועב ךירשא - (הכק םילהת) ךל בוטו ךירשא

םחה ץיקהמ ,תוכוסה גח תחמשל םירופיכה םוי יוניעמ ריהמה יונישה
תדלל תע :םיימשה תחת" :'ג קרפבש ןויערה תא ףקשמ ,רירקה ויתסל
דחי םיחקלנה םינימה תעברא ךכ ."קוחשל תעו תוכבל תע ...תומל תעו
רשא ,םינווגמה ףוגה יקלח תאו םינווגמה םדאה ינב תא םיריכזמ ,דבלב
יהת לא..." :רמוא היה (יאזע ןב) אוה .ללכה תרגסמב ומוקמ דחא לכל
ןיאו ,העש ול ןיאש םדא ךל ןיאש .רבד לכל גילפמ יהת לאו ,םדא לכל זב
רפסש ןעוט רניבא המלש ברה .(ג:ד תובא) ."םוקמ ול ןיאש רבד ךל
םדאה למעל חוורןיאש המלש רמואשכ - ימיטפואו חמש רפס םצעב אוה תלהק
תורשפא לש המויקל זמור אוה ,בקרנה הזיתניסוטופה םלוע ,שמשה תחת
םייתסמ רפסה .שמשל רבעמש םלועה תועצמאב תישונא תומלש גישהל תישממ
... (י:בי) תמא ירבד רשוי בותכו ץפח ירבד אוצמל תלהק שקיב" :וז הנומאב
יקוח) ויתווצמ תאו ארי (עבטה יקלא) םיקלאה תא :עמשנ לכה רבד ףוס
שריה ברה ;ב:ב תובא - "ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי" - ?הרותהו עבטה
לכ תא יכ .םדאה לכ הז יכ ,רומש (הרות דומלת םע תואלקח ייח דדועמ
."(די-גי:בי) ער םאו בוט םא ,םלענ לכ לע ,טפשמב איבי םיקלא ההשעמ
ירטיו רוזחמ .םינואגה תפוקתב תרכזומ הניא תוכוסב תלהק רפס תאירק
.תרצע ינימשל תוכוס ןיב רשק תילוחכ וב םיארוקו םיבשוי לכהש ,רמוא

לש טלחומה רסמה תא רקוח (קחצי תדיקע-ב) ל"ז ןמלוטס קחצי ברה
ץיפהל ךכבו ך"נתב ותוא לולכל ל"זח וששח עודמ הביסה תאו ,תלהק רפס
תונוכנה תויתדה תונקסמה תא ואר אלש ןכתי אלש ,רמוא אוה .ותוא
םירחאש ךכמ וששח .הליחתב רפסב וטיבהשכ המלש לש ויתויהתו ויתולאשל
;קותמה הבהאהו םייחה דוס רחא ינויסינה ושופיח תא המלש רואת תא וקחי
,ףוסב ול ועיגי ןכ םא וליפאו ,הנוכנה םייחה ךרדל אלש בורל ועיגי ךכ
ברה .םדאה ןמ שרדנכ תויחל ולכוי אלו םיזבזובמ םהייח םהירחא ויהי
הנקסמל ועיגי םדאה ינב בורש רבד לש ופוסב וקיסה ל"זחש רמוא ןמלוטס
,לכה תא ריהזמ המלש !המלש תובקעב תכלל םדאל ול לאש ,רפסה לש תיפוסה
לבגומה ימשגה םלועב ,שמשה תחת תיתימאה וכרד תא שפחמש ימל הוקת ןיאש
,שמשה ארוב תאמ ,ול רבעמו שמשה םלוע ינפל הכרדה שפחל וילע ;הזה
ודעיל םדאה עיגי הז ךרדב קר .הרותה תועצמאב - וארוב םג אוהש
י"ע ,תימשג םיחתפתמ ונאש יפכ - "ךלוה רודו אב רוד" .יתימאה
,ונתמורת תא םיפיסומו ונינפל ךלהש יממ םידמול ונאש ךכב ,היגולונכטה
הליחת טולשל ונילע .ונלש חורהו םיכרעה ייח תויהל םיכירצ ךכ
רתויב םדקתמה םדאה .ונלש תא ףיסוהל זאו ,יניסמו וניתובאמ ונתשרומב
,תינחור-תירסומ הניחבמ רגפמו יביטימירפ ראשיהל לוכי תיגולונכט הניחבמ
.םמש חמי ,םיצאנה ומכ ,הרותה ןמו ,רבעה ןמ דומלל ברסמ אוה םא

הילעהו תוניקבו תוחילסב ונלש תובצעה תרישמ הברה :בלצה השעמ
גושגש לש ןדיעב ,םויה .םינובלצה תפוקתמ עבונ ירוביצ לבאב תיזנכשאה
החמשה תא תולגל - הכופהה הנוכתל םיקוקז ונא ,םיידוהי תובחרתהו
ק'צייבולוס .י ברה .תודהיה תאו םידוהיה תא םייחב קיזחהל ידכ ,הרותבש
וז חור תשבול הינשה םלועה תמחלמ ירחאמ תידוהיה הקיסומה לכש ,ריכזמ
.ךבילרק המלש ברה לצא הליחת


:הבאושה תיב תחמש (ד

ןחלופמ קלחכ חבזמה לע - ןייו ןמש קר אלו - םימ תכיסנ שי תוכוסה גחב
התוא םידמול ;בתכבש הרותב וז ןיעמ תשרופמ העיבק ןיא .תונברקה
.(אע דל הכוס :אע ג תינעת) יניסמ השמל הרותכ ,הפ לעבש הרותה תרגסמב
.(אע ג - בע ב תינעת) המצע הרותב ןיינעל םיזמר שיש םירובסה שי
.(בע הנ הכוס) םיאיבנה תאמ דוס אוה ןיינעהש עבוק ימלשוריה דומלתה
,לגרב םימ שיגהל הרותה הרמא עודמ :אע זט הנשה שארב תעצומ הביס
שידקמו םימב ותחגשהבו 'ה ידסחב ןיחבמה) הכרבל םכל ויהי הנשה ימשגש
םע םימה תא םיכסונ .(הכרב ימשגל יואר אוה ,הל הרזח םייחה לש הז דוסי
םתאבהו חולישה ןייעממ םימה תביאש .(בע וכ אמוי) תירחש לש דימתה ןברק
םויה ירחא תולוחמבו תורפושב ,החמש תוגיגחב וול שדקמה תיב לש םימה רעש ךרד
'עשי) "ןוששב םימ םתבאשו" :קוספה לע ססבתהב ,תוכוס לש ןושארה
ךותב הרושה ,תיקלאה שדוקה חור תביאש םע תיוושומ וז הביאש .(ג:בי
,רפושה דבלמ ;(בע נ הכוס 'סותב םיאבומה ,ימלשוריה 'לתה ירבד) החמש
תחמשב םימוחינ אצמ בוצעה הנוי וליפאש איה כ"הי-ש"הר לש תפסונ הבחרה
ףתתשהל םישנה תוכז תא הססיב ותשא !וילע התרש הניכשהו ,הבאושה תיב
.(בע וצ ןיבוריע) לגרל הילע תוצמב

תועינצ ללכ םייקל םילשוכ תונויסינ ירחא .דעומה לוחב םילילחב ונגינ
ולהנתה םש ,םישנה תרזע ךות לא הרידחמ םישנה וא םירבגה תעינמ י"ע
תא וריאה קנע ידיפל .םישנל תספרמ התנבנ ,דבלב וז הביסמו ,תוגיגחה
;םידיפלב םיקחשמ םהשכ ,םעה ינפל ודקר םילוגדה השעמה ישנא .םילשורי
םויה לש הרותה יקנע תא ךמצעל ראת) הנומשב קחיש לאילמג ןב ןועמש 'ר
הז לש ויפתכ לע הז ומדרנ קר ,תוגיגחה תעב ונשי אל !(וז ךרדב םיקחשמ
האר אלש ימ - חולישה ןייעמל ואציו תורפושב ועקת רחש תעל .(?הכוסב)
!וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש

וארי םוקמ תברקב םיאצמנהש ךכו וידחי ורמגייש ךכ וכסונ םימהו ןייה
היה אלש המ תא ולבק אלש םיקודצה דגנ ,םימה תא םיכסונ ןכאש רוריבב
לע םוקמב וילגר לע םימה תא יקודצ ןהכ ךסנ םעפ .הרותב תושרופמ בותכ
.םהיגורתא תא וילע וכילשה םיפסאנה ויחרואו ימלשוריה להקהו ,חבזמה
קרפ הכוס ,ימלשורי) חבזמה ןרק העגפנ ,םישודקה םתמיגרו םמעז ךלהמב
לע וטנ ןתעפשהו ונימיב תבשה תונגפה הושה) הלוכ הדובעה הלספנו (ג
,והיתתמ ןב ףסוי) ךלמה יאני הז היה ילוא - בע חמ הכוס - (תודהיה
םוגרת) ודומע לע 'הל םימ ךסנ בקעיש םירמוא שי .(5:31:21 תוינומדק
םתוא וכסנו םימ םידוהיה ובאש ןכא .(די:הל 'רבל ארזע ןבא ,ןתנוי
א"יהבד ;זי:זכ ב"מש) דוד השעש ומכ ,(א"ז א"מש) הפצמב 'ה ינפל
תורוב ךות לא ורדח ןייהו םימה .הזה ןחלופה תוקיתעל זמר - (חי-זי:אי
תארירב תעב ךכ םשל ורצונ הלא ,תרוסמה יפל ;חבזמל תחתמ תוקומע
.(ז:י דימת תוכלה) תוכוסה גחב ןייו םימ תבורעת ריתמ ם"במרה .םלועה

תיב תחמשל רכז ,החמשבו להקב ,רוביצב םידקורו םירש םויה
רתויב םיססותה םיגגוחה ,ללכ ךרדב .להקה דמעמ יפכ ,תיתימאה הבאושה
ךרדב םה םהיתובשחמו םהייח רשא םתוא דוחייב ,םיקוור הבישי ידימלת םה
.הלוכ הנשה רתי ךלהמב רתויב םינסורמה ללכ


הכוסב (?השודק) תרדהנ הניש (ה

:תוכוסב ףתושמ ןורתפ ,םיידוהיה םייחבו קוחב תויעב יתשל

לש גח והז ,הלעמל ונרמאש ומכ ,דחא דצמ - רזומ סקודרפ אוה תוכוס (1
לש ,הכוסב תויגיגח תוחורא לש ,ףיסאה ריצק לש ,רתויב הלודג החמש
תונתמב ונחור םיממורמו םוי לכב ללה םירמוא ונא ;הבאושה תיב תחמש
ןפואב ,ינש דצמ .םינימה תעברא תא ונפינהב ,'ה לש תורדהנה עבטה
, ףלוחה עבטה לע המלש ההות וב ,תלהק תא םיארוק םג ונא ,ילסקודרפ
ונא עבטב ונתחמש םע דחי .םייחהמ הברה לש תועמשמ רסחכ הארנהו ,רמה
לכב עובטה תוומה ,שמשה תחת םייח לש תובוצעה תולבגמה תא םיווח םג
םילמק (יעבט יוסיכ) ףוטקה הכוסה ךכסו םינימה תעבראש ומכ ,םייח
תאצל בייח חספש ךכ םאותמ ידוהי םיכיראתה ןמוי לכ .ונניע דגנל םיתמו
הז אוה גחה לש רזוח וא יזכרמ אשונ הארנה יפכ - ויתסב תוכוסו ביבאב
תא לחמ עבטהו םהילע םיכילשמ םיצעה רשאכ ,ריצקה רחאל ,ויתסה תנוע ךש
חספ-ביבאה תייחתל המדקא קר ומצעב ,תוומל המודב ,ולש ףרוח-ויתסה תנש
םינימה תעבראש השירדה .הז אשונ ופקשי גחה תווצמש תופצל ןתינ .ולש
ןכא איה ,םיתמ ,"םיגורה" ,םישולת םיחמצמ םייושע ויהי הכוסה גגו
?דציכ .ונא ונפוגב תשחומ תויהל הכירצ איה ךא ;(ךכל) אמגוד

.םישעמ י"ע םגו רוביד י"ע םג ,םייחה לש םוחת לכב 'הב םיריכמ ונא (2
ונסנרפמ אוהש רסמה תא םייח ףא ךא ,וננוזמ לע 'הל םידומ קר אל ונא
.ותווצמב ,לכאמ לכמ םיתעלו ,םימיוסמ םילכאממ תוענמה י"ע ,ידיחיה
דבלמ ;תוקומע תוינושאר תוישונא תויוח ןכ םג ןניה תוררועתהו הניש
וליאל םיפצמ ונייה ,הרכהה תא תולעמה ,תוכורא תוכרבו תוליפתב ןיוויל
?וליא .הנישל םג תועגונה ןהשלכ תומיוסמ תווצמ

םידוהי םירכז םש ,ארקיו רפסב םינחוב ונא רשאכ תורתפנ תויעבה יתש
עובש ךשמל ,הכוסב ,תותשלו לוכאל ,ןושיל א"ז ,"תבשל" םיווצמ ןכא
תא שדחמ םיווחו םיחיצנמ ךכ ונא ;(גמ-במ ,גכ ארקיו) תוכוסב ,הנשב
'ה ינא..." :םייסמ קוספה ;רבדמב ,םירצמ תאיצי רחאלש ,לארשי תועסמ
אל) תולוכי םישנ .(םדאה לש ידיחיה וטלפמו "ותיב") "םכיקלא
לכ ,הארנה יפכ .ןדיב ןלומגו ,ןנוצרב םא ,הכוסב רוגלןכ םג ("תובייח"
וניאש וא ,תוידוהיב רבכ אצמנ ,םידוהיה רובע תושעל הרומא הכוסהש
.םישנ לצא תורחא םיכרדב גשומ וניהש וא ,תידוחיה ןתמישמל יחרכה

,הב היתשהו הליכאה לש הזמ רימחמ רתוי וליפא וניה הכוסב הנישה קוח
לוכאל ןתינ תולק תוחורא - םיוקמו עודי רתוי הברה וניה ןורחאה יכ םא
הכוס האר) הכוסב ןושיל םיבייח הלק הניש וליפאש דועב ,הכוסל ץוחמ
ונא דועב ,ןכא .(ידוהיה קוחה לש םינושה םיללכה תאו ,א26 ,א25
;םש הנישמ רתוי םיענמנ ונא ,םירחא לש םתיבב םידעוס תובורק םיתעל
תא םידבאמ ונאשכל ,ונא וניתוטימב ןושיל חונ רתוי הז והשכיא
לש ירותסמה םלועב ,דוקיפה תא חקול הרכהה-תתו תימצעה וניתטילש
,וניתב לש םיבזוכה תועיבקהו ןוחטיבה תא בוזעל םישרדנ ונא .תומולחה
וירחאל ,תוומה לש המ תמיעט הניה המצע הנישה ;הכוסב ןושילו לוכאל
הווחמ ןיע תיארמל , תויגיגח תולודג תוחוראש דועב ,תוררועתהה האב
המלש ברה) !ונתוא תומידרמ ןה - הכופה העפשה םג ןהל שי ,םייח ךמות
תחת ץוחב םינשיו ,תישונא הנגה ןיטולחל םישטונ אל ונא ךא .(רניבא
ךרוצה תא םג םישיגדמ ,הב ןושילו הכוס תונבל םיכירצ ונא ;םיימשה
.םהיתולבגמ תאו ,ומצע לע םדאה תוכמסהבו תישונא המזיב

אלש ,בוטר וא רק לשמל ,הב חונ אל םא הכוסב תוהשל ידוהיה לע ןיא ךא
םיכרדב-םיעסונ םנשי ;הבושח הווצמ םייקל וילע םא וא ,ולש ותיבכ
,םיקודא םידיסח המכ .(325 # ךוניחה רפס ;הכ הכוס האר) םירוטפה
דבב דב ,הזכ תוחונ רסוחמ ועפשוה אל ,קחצי יול יברו ט"שעבה ידימלת
,םשג ,רוק תורמל ,םש ונשי וא ולכא םה - הכוסב םהלש תיתדה הזטסקאה
חרזמב ידמ בוטרו רק טושפ היה םיזנכשאה םישנאה בורל ךא .'וכו
ךכ ;הכוסב ןושיל ,ןודנולו קרוי-וינ חרזמב רחואמ רתויו ,הפוריא
יתגרדה ןפואב עקש ,הב הנישה ,הכוסב הייהשה לש רתויב בושחה טביהה
תיחישמה ונתביש תא ונתליחתב ,םויכ קר םייחל ררועתמו ,תיזנכשא החכשל
אל םלועמש ,תווצמ םירמוש-כ"כ-אלש םידרפס םג ;המחה השודקה ונצראל
הכוסב םינשי ,תיזיפו תישגר ,רתוי רק םילקאל ןוכיתה חרזמה תא ובזע
.וילאמ ןבומ רבדכ

'הל תודוהל תיתנש הכרב ךרבל איה ,קפס אלל ,המוד תיסיסב הוצמ
ןסינב ביבא לכ ,םיחרופ םייפהפי ירפ יצע תרציימה ,עבטה "תוררועתה"ל
,םירצמ תא ובזעו ,"וחרפ" ,"וררועתה" םידבעושמה לארשי הב הנועה -
םיזנכשא םידוהי ןאכ םג .תועובשב יניסב םינושארה םהיתוריפ תא רצייל
ירפ יצע לכ וחרפ אל הב ,הרקה תיאפוריאה םתולגב ,םידמולמ ףאו םיקודא
לארשיל ונתביש דע ,תמייק הכרבהש וחכשו הוצמה תא ושטנ הגרדהב ,ןסינב
,ןוכיתה חרזמה תא בזע אל םלועמש ,עצוממה ידרפסה ידוהיה ,בוש ;המחה
ךא ;"זלורקסטרא"ה רודיסב ול וריכזיש ךרטציש ילבמ ,הכרבה תא ארוק
ןבדבוד יצע וחרפ הב ,תינוטסובה הלתשמל ותדע תא חקל ינוטסובה הברה
.תיתנשה הכרבה תא ךרבל ידכ ,ןסינב םיינפי

םידוהימ הבר תרוקיב תררועמ ד"בח לש הליגר-יתלבה "תרוסמ"ה
םירסואו ,םיינדפק ארטסקא-ארטסקא םה םיקינד"בחה - םירחא םיסכודותרוא
ןיא - ירמגל תרתומ ,הכלהה י"פע ,איהש ,הכוסל ץוחמ הלק הליכא וליפא
ינמזה ותיבב םג תאז תושעל ךירצ וניאש ךכ ,ותיבב הלוק לכ התוש םדאה
םג תיבל ץוחמ תואלמ תוחורא תובורק םיתעל םילכוא םישנא הברה םויכ)
ריוא גזמב וליפא ,הכוסל ץוחמ םימ וליפא התוש היה אל רבעשל יברה;ןכ
רחאמ םלועמ םדאה ןיא - הנישה תא םיכירעמ םג םיקינד"בחה ;(עורג
,המחה לארשיב םג ,םיקינד"בחה בור ,ןיידעו !תבשב םהלש םיניינמל
םא ,הז גהנמ לש יאפוריאה רוקמה) הכוסב הנישה תוצממ ןיטולחל םימלעתמ
לוכאל ןתינש הדבועה ילוא אוה ,םייטסימ םידמימ לביק רתוי רחואמ יכ
ררועתהל ילב הב ןושיל ירשפא יתלב טושפ ךא ,תוחונה-יא תורמל הכוסב
,קפס ליטהל םוקמב) וז הסג תועט קידצהל הסינ יברה .(ןמזה-לכ
ריואה גזמ יאנתל הסחיל וא ;התונוכנ יבגל ,תויביטקייבואב
לש הגירח המשהכ ,(5754 ,תירבעב) ולש תוכוסה רמאמב (הפוריא-חרזמב
.הכוסה לש "תוחונ-יא לשב רוטפ"ה

הניב לש ףיקמה רואה ,תיטסימה הליהש ,וינפל רלטימה יברכ ,ןעוט יברה
אל אוה ,הזטסקאב אלמ ותויהב ;הכוסב ידוהיה תא הפיקמ ,(תבגשנ הנבה)
אל אוהש ןעוט ,ישר 'רפ יפל ,בקעי ןכל ;םש ןושיל ןפוא םושב היה לוכי
.(זט:חכ 'רב) לא-תיבב 'ה לש תדחוימה תוחכונל עדומ היה ול םדרנ היה
!תיבב תאז תושעל ךירצ אוה ,תוכוסב ןושיל ךירצ שודקה םדאה םגו רחאמ
אל הארנכ ,ינשה יפתכ לע דחא ומנמנש ,דומלתה לש םינבר טטוצמ םג אוה
.תוכוסבש הבאושה-תיב תחמש תוגיגחב הלילה לכ םירע וראשנ רשאכ ,הכוסב
יפל ,הכוסב הנישמ םירוטפ ,הארשה תוחפ הברה םע ,הרושה-ןמ םידיסח םג
םניאש ,הכוסב ןושיל םילוכי ןכ םהש לע דואמ םירעטצמ םה ןכש ,יברה
לכ לע !!רלטימה יברה הווחש יפכ ,תיקולאה הליהה תא תווחל םילוכי
!םבר תא םיקחמ םיבוט םידיסח ,יברה ףיסומ ,םינפ

םשה תרזעב ,ןכש לכו ,הרקה ןוטסובב יתכוסב יתנשי - ענכושמ ינניא ינא
יתוגשהמ המכ ןלהל !המח רתוי כ"כה ,םילשוריב תאז תושעל ךישמא ,בוטה
:ל"צז יברה לש ויתונעט יבגל

אל ,ךוניחה רפס וא הכלהה ירפס ,שרדמ ,דומלת ,הרותב םוקמ םושב (1
קר הניש לש רכזה תוצממ תומלעתהל הקדצהכ תאזכ תיטסימ הביס תנתינ
רואינש ברה לש ךורע ןחלושה ,ד"בח לש "ך"נת"ה םג .תוכוסב הכוסב
- הכוסב ,םנמנל וליפאו ,ןושיל םירכז שרוד ,ד"בח לש הדסיימ ,ןמלז
תווצמה-ירמוש קרש ףיסומ אוה ,ךפיהל ;הזכש רוטפ םוש ריכזמ אל אוה
הכוס תונבל ויארוקב קחוד וליפא אוה ;תורקה םהיתוכוסב ונשי םייתימאה
תחאב תווצמ יתש םייקל ךכו ,םהיתושנ םע תוחונב הב ןושיל ולכויש ךכ
ילואש ,רתוי םירחואמ םינבר לש גהנמ לע ןגהל עודמ .(ךליהו 693:79)
רורבה וקספ דגנ ,תואירב ימעטמ ,עורג ריוא גזמ לשב חרכה השענ ורוקמב
אלל ,ווח ,אינתה לעבו ,דומלתה ינבר ,םיאיבנה ,השמ ?אינתה לעב לש
.הב ונשי םה ןיידעו - הכוסב תווחל ןתינ היהש המ תא ,קפס

וב םוקמב ןשי היה אל ללכ-ךרדב אוהש ,ישר יפל,רמוא טושפ בקעי (2
תא ותושעב ,ןכ תושעל ול רמוא היה ,הכלהה ךרד ,'ה םא ךא - 'ה חכונ
אלל ,תוזירזב תייצמ היה אוה ,ותווחל הדיחיה תיטנתואה ךרדכ הנישה
.קפס

לחומ וניאש םרוגב םסיסבש ,ובר לש וישעמ תא תוקחל ידוהיה לע עודמ (3
םתולעהל ותקושת תורמל) תבשב םיגד וא רשב לכוא וניא יברה םא ?וילע
ךירצ עודמ ,ותביקב תויעב לשב ,(םיקולא םלצב ידוהימ קלח ויהיש ךכ
םיסדהל עגונב ובר לש ותלוק תא ץמיאש ידומלתה יברה ?ותוקחל ודיסח
ילב ,רתומ הזש םירחאל טושפ הארה ,יברה י"ע טטוצמה ,םילבוקמ-אל
.הכלההמ םלעתהל

בושחלו ,השוע ולש יברהש המ תא תושעל דיסחה לעש - יברה לש ללכה (4
תא םידדועמה ,םייסיסב םייתד תונורקעל דגונמ הארנ - בשוח אוהש המ תא
ברכ ,קי'ציבולוס .י ברה ;םיקולאכ ,ידוחיו ומצע םג תויהל ידוהיה
עגונב םהלש םהיתונקסמ תא וקיסי וידימלתש הצר ,ךבילרק המלש
ךירצ השוז יבר - יאנת אלל ותוא תוקחל אלו ,םהישעמו םהיתובשחמל
ם"במר .ונבר השמ אל ,תויהל לוכי אוהש בוט יכה אשוז יברה תויהל
וא הלע) םדא ינב יבגל קר תמייק תיטרפ תיקולא החגשהש ןעוט (הרומב)
םדא ותוא תויה רועישב קרו ,(בלכ וא הלע לככ רתוי וא תוחפ אוה בלכ
.קודא בנדזמ אלו ,תידוחי תיאמצע תושי

תיקולאה הליהה תא שוחל םילוכי םניאש באוכ תמאב םידיסחל םא (5
.תותשלו לוכאל אל םג ,הב סנכהל םיכירצ אל םה ,הכוסב תיטסימה

הניא הבאושה תיב תחמש תא גוגחל םתכוס תא ובזע םינברהש הדבועה (6
אל ,ךתיבכ תויהל הרומא הכוסה ;הכוסב היהשה תוצמ תא תרתוס
,הנווכ ילב ,ויחא יפתכ לע שיא העמק ומדרנ םהש הדבועה .ךאלכ-תיבכ
,ןכא ,ירשפא ;הכוסל ץוחמ ,הנווכב ,ח"וח ,םינשי ויה םהש תרמוא הניא
.םויה יברעמה לתוכה דיל ולאכ ,תובורק תוירוביצ תוכוסב ונשי םהש
ןושיל ובכש אלו ,ויחא יפתכ לע שיא טעמ ונשי םהש איה תרחא תורשפא
,הכוסל ץוחמ הנישה רוסיא לע רובעלמ ענמיהל וצרש םושמ אקוד ,ליגרכ
תויומכ לש הליכאב ךכ .הבישיב וא הדימעב הלק המונתל עגונ וניאש
.ךרבל ךרוצ ןיא ,ןוזמ לש דואמ תונטק

לש ישארה םרזהמ ד"בח לש תפסונ תורכנתהמ ששוח רילפ הילדג ברה
;הז הכלה אשונב יתדה רוביצה ראש לע תלבוקמ-אלה םתדמע לשב ,תודהיה
ותומ רחאל םג ,חישמכ יברה תא ריתכהל םנויסנ לשב םיחותמ רבכ םירשקה
ןמחנ מחנ חנ נ" הוושה) הז לודג גיהנממ םיבר םידוהי רכינש רבד -
יל הריאשהו תיחישמ תיקינד"בח ונדסומל הסנכנ שממ וישכע ;"ןמואמ
הריכזמש ,"הלואגו חישמ יניינעב תורוקמ יעטק" - "המלש הנומאב" תרבוח
הרושבה תלבקב ישוקה :'ח קרפ לש תרתוכה ;תורחא תוירנויסמ תורבוח יל
דוד :'י קרפ ;הלגנו הסכנ הלגנ חישמ :'ט קרפ ;הרושבב הנומאב ךרוצהו
יפל ,תורצנה לש הרודנפה-תבית תא שדחמ חתפו ,(םייקו יח לארשי ךלמ
,תויכלה תומרונמ הטוסה טרפ וא הצובק לכ יבגל ןוכנ הז .רגרב דוד ברה
םילודג םניה תאז דבלמש ,םישנאש הארנ רשאכ ,םלוא .תולבוקמ ,תוירוטסה
לשמל ,םיישגר םיצחלל םיביגמ םהש ןכתי ,ןויגה רסוחב םירבוד ,םימכחו
תוחדל שי ,דואמ םידבוכמ םהש תורמל .םתחפשמ וא םתרבח ,םתנומא תנגהל
םיבייח דימת םהיברש ,תושלח תומשנ ךא .תוינויגה-אלה םהיתועד תא
,םיבכרומ םינועיטו םיטוטיצ הברה ולעי ןכא ,(השמכ אלש) םיקדוצ תויהל
.םתדמע חיכוהל ,םירזומ יכ םא

תליחת לש קוק ברה לש לודגה ונוזח ,תיתד תונויצ ,ןכ ומכ ,החד יברה
;תומוד תונקסמ ולעש ןכתי ובלבש תורמל - ונתלואג לש תיתגרדהה החימצה
לשמל ,תיתד תונויצל ודגנתה ,תידיסחה הליהקהמ ,םלוכ אל יכ םא ,הברה
,ד"בח לש רב בד םולש יברה ,יברה לש ומדוקו ,'ץקנומ ,זלב ,רמטס
בתכ ,'ץיבוניבר יראה יטירבה ינרדומה ידיסחה יברה ;1912 תוביבסב
.לארשי תנידמלו תינויצה העונתל תוידיסח תודמע לע תוכורא

ותעדב הלעמ וליפא וא ,ולש יברב (יולג ןפואב) קפס ליטמ וניא דיסח
וניא יבר ךכ ;רתוי בוט תומיוסמ תויגוס ןיבהל יושע רחא לודג יברש
.ותועטב התארה הירוטסיההש תורמל ,ומדוקב (יולג ןפואב) קפס ליטמ
"םילודג" לש םהידיסח תא רקיב (תושרד שמחב) קי'ציבולוס ףסוי ברה
תונויצ-יטנאב ודימתהש ,הינשה םלועה תמחלמ ינפלש הפוקתהמ ,םידגנתמ
השעש יפכ ,םתועטב םיחכונ ויה םמצע םילודגה ;םהלש תיעטומה
קוק ברה .םילוצינ ויה ול ,לטכייט .י ןייד 'ץקנומ רבעשל ינויצ-יטנאה
ונלש יברה לש ויתושלוח יבגל דואמ םייתרוקיב תויהל םיבייח ונאש רמא
המלש ברה .ונלשכ ןצמאלמ ענמיהל ידכ ,(המכ שי ,הטמו השממ ,דחא לכל)
יברה לש תיכלהה ותוכמס תא לביק אל ,ד"בחב תוכמס שיא ,ןיבאז ףסוי
לש ותעדל םיכסה אל אוה ;תמאב האריה-תררועמ ותלודג תורמל ,קסופכ
םויל םילשורי תא בוזעל םידוהיה לעש ,םימיה-תשש תמחלמ רחאל ,יברה
יפל ,חספה ןברק תא בירקהל םיבייח ויהי םה תרחא - חספ לש ןושארה
.הקיתעה םילשוריו תיבה רה לע הטילש בוש התיה לארשיל ןכש ,ם"במר
רפסמש תורמל ,יברה לש תא אלו ,ןיבאז לש ותעד תא ולביק ד"בחמ םיבר
םינש רפסמ .חספ לש ןושארה םויל ד"בח רפכל םילשורי תא בזע טעומ אל
תורמל ,םילשוריב ראשיהל םילוכי ויה םהש רמא ומצע יברה ,ןכמ רחאל
לע הטילשה תא ןתנ ןייד השמו רחאמ ,רתוי תיטנוולר הניאש ,ם"במרה תעד
.(ןולפק ירוא ברה י"ע רפוסמש יפכ) םיברעה ידיל הרזח תיבה רה

ותדובעב - ליעל קפסב דואמ לטומה ,,תוכוסה דומילמ םלעתמ ןכא ןיבאז
ןושיל שי תולק תוניש וליפאש קסופ אוה םג ,הכלהב םידעומה ,תמסרופמה
דע הנשמ אל ,םהלש קסופכ יברה תא תוארל םיכירצ אל םיקינד"בחה .הכוסב
,קסופכ רכוה אל קי'ציבןלוס .י ברה םג ךכ .ותוא םיצירעמ קדצב םה המכ
ץיבורוה ךורב ברה .םירחא םימוחתב ןייטשנייפ השמ ברהמ לודג היהש תורמל
יתרפיסשמ ,יברה ינועיט תא לבקל השק תאז אצמ םג םילשורי רבד תבישימ
ברה ,ןכ ינפל הנש 20-כ ,ומצע ד"בח רפכ לש ברהש רכז אוה ;םהילע ול
.הכוסב ונשי ,םידוהיה םירכזה לככ ,רפכה יבשותש קספ ,קילרוג רואינש

וניה םא ותוא יתלאששכ .יתונחב ד"בח שיא רקיב ,בתכנ הז רמאמ דועב
..."םולשו סח" -הנע ,הכוסב ןושיל ןווכתמ

הכלהה י"פע תכלל ,ד"בח ידוהי ללוכ ,םידוהיה לכב ריצפמ ינא ,םוכיסל
חונ-אל הז ןיאשכ ,לארשיב יללכ ןפואב דואמ הנהמ היוח ,הכוסב ןושילו
לש ותכוסב הניש הרקמב לשמל) תיגולוכיספ וא תיזיפ הניחבמ ןכ תושעל
שיש איה ידוהיה עבורב ילש יתיב תא יתינקש ךכל תחא הביס .(רחא םדא
אשונה ,הכוסב ינמית גורתא ץעלו ,הניש ירדח םע הכוסל קיפסמ םוקמ וב
!וז הנש וניתוכוסב ונלןכל םיקותמו םישודק תומולח .הנש לכ ירפ

,טסופ םלזור'גה לש תוכוסל ףסומב העיפוה הז רמאמ לש בטיה-הכורע הסרג
.ןמשק ייפ רירג :ךרועה ,1996

דואמ יתייה ,ילש טנרטניאה ידומילל ופוריצו הז רמאמ תביתכ רחאל
וז הבושח הווצמ רומשל ולחהש םיבוט םישנא הברה לע עומשל הצורמ
יתטלחה ,הרבעש הנשב תוכוסב וז היגוסב קסעומ יתויהב .ונממ האצותכ
ותחפשמ תאו ינב תא רקבל תועש המכל תאצלו ונלש זכרמה תא רוגסל
םישדוח הליאשהש םירפס המכ הריזחה ,החגשהב ,יתלכ ,םש ידועב ;השוחנב
בל יתמש ,םהב ילעלעב .תויחישמו ד"בח לע הדובע בותכל ידכ ,ןכ ינפל
יתשפיח ,ןבומכ ,דימ ;רדא-ירשת ,1 ךרכ 'ץיבבולמ יברה י"ע םיבתכמל
יברה י"ע בתכנש בתכמ יתאצמ ,אלפ המ הארו - םיניינעה חתפמב 'הכוס'
,הז אשונל סחייתמ אוה וב ,ו"טשת ,ןושח 'ז-ב ,ותלחמ ינפל ,ומצע ל"צז
םגרותמ) ד"בח תרוסמ םע ההדזמ ינא וב ,הכוסה טושיק אשונל ןכו
:(תילגנאמ

:הכרבו םולש"

ד"בח ידיסח גהנמ הז ןיא עודמ הביסל רשאב ךתלאש תא יל ריבעה ...ברה"
.הכוסב ןושיל אל ןכו ,הכוסה תא טשקל

תודוקנהש ןימאמ ינא ךא ,רשפאי הז בתכמשמ ךורא רבסה תשרוד וז הלאש"
:וקיפסי תואבה


טושיקל עגונב - I

אלו (לוע תלבק) תיקולאה התוכמס ךותמ הוצמ רומשל שי ,יללכ ןפואב (1
אוצמל םייושע ונאש רבסה וא הביס לכ א"ז ,תוילנויצר תוביס לשב
הוצמה תועמשמ וב הרקמ אןה ,תמיוסמ הדימב ,ללכה ןמ אצוי .הרובע
םדא קר ,ןפוא לכב .הוצמה םויק תא הילא ורשיק ונימכחו ,הרותב תניוצמ
.בחרנ רתוי ןפואב השרפל לוכי ךמסומ

יפכ ,םדאל ירשפאה םלשומ יכה ןפואב הוצמ םייקל שיש קוח ונל שי (2
ץפחל דחוימב עגונ הז .(חבזמה ירוסיא תוכלה ףוסב) ם"במרה ריבסמש
ותלוכיב שיש רתויב הבוטה תויהל הכירצ תילטה לשמל ,ומצע הוצמה
.'וכו ,רתויב בידנה תויהל ךירצ ןברק ,תונקל

אלא ,הכוסה לש יחרכה קלח םניא םיטושיק ,הכוסה ילתככו ךכסכ אלש (3
רוריבב םמשש יפכ ,םה ;הכוסב בשויה םדאה תאנהל ףיסומה ינוציח טושיק
.הכוסה לש ינוציחה הארמה תא םיפיימו םיטשקמש םיפסומ םימצע ,הרומ

יגיהנמ לש תורוד י"ע התרוהש יפכ ,הז רשקהב ד"בח ידיסח תדמע (4
,םיינויח םירסמ המכ ונב גיפסהל הרומא הכוסהש איה ,ד"בח ירומו
הפוצמ הז .יללכ ןפואב תידומלת תורפסבו תידיסח תורפסב םירבסומה
ךרוצ ילב ,הכוסה לש םיירקיעה םינייפאמהמ םשרתהל ד"בח ידיסחמ
,** םימוריעה הילתכו הכוסה לש ירירבשה יוסיכהש ;יתוכאלמ "רופיא"ב
םייולת םירבד וא םיחיטש ,םיינוציח םיטושיק י"ע םיטשוקמ אלה
םע ידוהיה תא רישי רתויו קזח רתוי ןפואב םישרהל םירומא ,םהינימל
.ריבעהל םירומא םהש םירסמה

בותכש יפכ אלו (bare) םימוריעל ןאכ ןווכתמ יברהש חינמ ינא **
ינידב תמאב םינד הרורב הנשמהו דומלתה יכ םא ,"בד" ושוריפש ,(bear)
ולאש השוחתה תא שי ,ינד ,ינבל ;לתוככ שמשמ יח םייח-לעב הב ,הכוס
םוקמב ,םהה םימיב תואלקחב ודבע וא יהשלכ הכאלמ ושעש דומלתה ימכחמ
םיביציו םיאירב םישנא ילוא ויה ,ולאכ תורעשהב תולילו םימי קוסעל
תובהלתהבש ,ןייטשנייא הוושה - ?בשוח התא המ !םהירבחמ רתוי רתוי
.30-ה תונשב הבישיה תטיסרבינוא רובע םיפסכ סייג


הכוסב הנישל עגונב - II

ןיא ,הכוסה יבגל השודק לש רתוי הקזח השוחת תורשהלו חיטבהל ידכ (5
ללכה תא ונל שי ,תישאר :לופכ אוה ךכל סיסבה .הב ןושיל םיגהונ ונא
היהשה ןמ ידוהיה תא רטופ לבס) "הכוסה ןמ רוטפ רעטצמה" רמואה
טקאה ךכל ףסונבו ,ומצע תטילשב םדאה ןיא הניש ןמזב ,תינש .(הכוסב
אלל סחי ענמנ-יתלב ןפואב רצוי ,'וכו םתשיבלו םידגבה תטישפ לש ומצע
י"ע) הכוסל סחיב וזכ ךרע תטעמה .הניש רדחכ שמשמה םוקמל דחוימ דובכ
,'ה תווצמ יבגל תויהל ךירצ היה וסחיש הממ ,(ליעל רבסומכ ,הב הנישה
,ד"בח דיסח י"ע קומע ןפואב תשחומ היהת ,םידוהיה תא שדיק אוה ןהב
:.פ.י) קומע ינחור לבס ול םורגתו ,םיידיסחה וכוניחו וידומיל תוכזב
,ןכל ,ולא םילוקיש ינש לש ףוריצה .(ןימ יסחיו ןיאושינ תווצמ הוושה
.הכוסב ןושיל אלש גהנמל וליבוה

ללכ עיפשת אל הכוסב ותנישש ןיטולחל חוטב שיגרמ ידוהי םא ,םלוא"
ישפנ באכ םושמ לבוס וניא ךכמ האצותכו ,הכוסה תשודקל וסחי לע ללכו
תועמשמל םאתהב ,הב ןושיל ביוחמ אוה ,ךכ י"ע םרגיהל לולעש
ןפואב ובשומ םוקמל ותכוס תא תושעל ,"ובשת ורודת ןיעכ" לש האלמה
.ילמיסקמה

תורהבהב הצרת םא ךא ,ךתלאשל תקפסמ הבושת ןתי ליעל בתכנהש הוקמ ינא"
.יל בותכל ססהת לא ,תופסונ


"הכרבב"

תוחונ-יא םוש ריכזמ וניא ,ברה לש ךורע ןחלושכו דומלתהכ ,יברה ןאכ
ותועמשמש ,הכוסב ןושל תלוכיה לש ומצע טקאהמ האצותכ רצוויהל הרומאה
,הכוסב םידגב תפלחה לש היעבה .תיטסימה השודקה הליהב שח ידוהיה ןיאש
תולקב תנתינ ,(םייתרוסמ תורוקמב תרכזומ הניא םג וז) היעב ןכא וז םא
ןאכ רמוא ומצע יברה ןפוא לכב .הכוסל ץוחמ םידגב תפלחה י"ע ןורתפל
םושל םרוג הז ןיא םא ,הכוסב ןושיל בייח ידוהיה רכזהש רוריבב
םיקינד"בחה בורש רורב יד הזו רחאמ .תיגולוכיספ וא תיזיפ תוחונ-יא
ףיקמה רואה לש השודק הנירקב םישח םניאש םושמ קר ערב םישח םניא
ךרוע עודמ עדוי יניא ;יברה י"פע םג ,הב ןושיל ןכל םיבייח םה ,הכוסב
אל ילוא ;יברה לש הז דואמ יטנוולר בתכמ ףיסוה אל 1994 תוכוס ןוילג
לע ןגהל הנורחאה הקדה לש ןויסנב .ומויק תא חכש וא וילא עדומ היה
זלב ידיסח םגש יל רמא ד"בח דיסח ,רואל אצוה ירמאמש ינפל ,ד"בח גהנמ
אוה ,הז םגהנמ תנגהל ,בד רכששי ,םהלש יברה ינועיטל ;הכוסב םינשי אל
ידומילב ונמזב ורסמ תא יתרבעה ;16 .ה.ר לאירבג יתינל יתוא הנפה
- ןוכנ היה אל הזש אצמו ירובע תאז קדב זלבמ רוחב ךא ;ונלש טנרטניאה
טטוצמה ,רומאה רוקמהו ,הכוסב םינשי ןכא המחה לארשיב זלב ידיסח בור
!םש ותטימב םיניכ םיאצמנ םא הכוסב הנישמ ידוהיה תא רטופ קר ,ןוכנ אל

ינש דוע שי ןכש ,ילש הנישה רדחב) ןושיל הצורו ףייע השענ ינא !!יד
.(!תוכוס דע תוליל


The T.O.P. home page

תידוהיה תרוסמה תא ץיפהל ןויסינ אוה ,הינשרפו הרותל ןוכמה .פ.ו.ת
.םירשעה האמה לש הנונגיסבו הנושלב תירוקמה

'חרב םילשורי לש ידוהיה האירקה םלואו עדימה זכרמ תא ליעפמ .פ.ו.ת
תשרפ יפד 3,000-מ רתוי רואל םיאיצומ ונא .ודרקה לעמ ,52-54 ד"בח
םירפס םיעיצמו תואצרהו םירועש םימייקמ ונא ,תירבעבו תילגנאב עובשה
רשפאש םיידוהי םיאשונב ואדיו יטרס ונל שי .תוצופנה תונושלה בורב
התבחרהלו ונתוליעפ ךישמהל עייסל ןיינועמה לכ .םשכורל וא םהב תופצל
.םילשורי 52-54 ד"בח .פ.ו.תל המורת חולשל ןמזומ

י"פע חלשית ,תילגנאב וא תירבעב ,עובשה תשרפ לש המלש תיתנש הרדס
תיעובש הספדה ןמממ ח"ש 360 ;תוחפה לכל ח"ש 75 לש המורת תרומת ,השקב
.דחא ינרות ואדיו-טרס וא


Back to the home page.