עירזת תשרפ
טנ:גי-א:בי ארקיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

:ןכות
.עירזת תשרפ תריקס
.הבשחמל רמוח
.עירזת תרטפה
.והינתנ ןתנוי
שריה .ר .ש ברה תרות

עירזת תשרפ תריקס (א

י"ע תמרגנה ,םדא ינבב האמוטה ינידו ,המהבב ףרטהו רשכה יניד ירחא
הרקמה .יחה םדאה ןמ האבה האמוטה לא הרותה הנופ ,םירגפ םע עגמה
וא ,ןב הדלי םא םימי תעבש האמט - הדינכ איהש ,תדלויה לש אוה ןושארה
,המומיד תורמל ,הלעבל תרתומ איה ךכ רחא ;תב הדלי םא םוי רשע העברא
,אתיירואדמ ,הרותה י"פע ךכ) תבל הששו םישש וא ,ןבל םימי השלשו םישולשל
עגונה לכב האמט ןיידע תבשחנ איהש תורמל ,(הנוש ןידה - ןנברדמ ךא
לש ותלרע רשב לומי ,ינימשה םויב .שדוק ילכב העגמלו ,ןכשמל התסינכל
םג ךכ ;הייחל ינימשה םוימ ןברקכ המהב בירקהל רתומ םג ךכ) קוניתה
עובשה תשרפב רפוסמכ ,םשודיקל ינימשה םויב םינהכה וכנחנו ןכשמה ךנחנ
הנש ןב שבכ תדלויה האיבמ ,םימיה םינומש וא םיעברא ףולחכ .(רבעש
.(דבלב םירות ינש איבת ,היינע איה םא) תאטחל ,הנוי ןב וא ,רותו הלועל

םימרוגה םיעגנ ,םינוש םייעבט-יתלב רוע יעגנב קוסעל הרותה תרבוע ןאכ
,םתכה ךותבש רעישה עבצ ,םתכה לש ועבצ יפל תעבקנ האמוטה ;האמוטל
י"ע עבקנ הרקמ לכ .וילעמ ותוחפנתה וא רועה ינפל תחתמ לא םתכה תעיקש
םא תוארל - קפס לש םירקמב הקידבה ךשמה ךרוצל עגפנה תא ריגסמה ,ןהכה
- ןבלל ךפוה הלוחה לש ורוע לכ םא .םצמטצמ ופקיהש וא ,טשפתמ עגנה
,רחא עגנ לש ועצמאב םג עיפוהל לולע ,תערצ ארקנה ,עגנה !רוהט אוה
םדא ינב תנבהב אוה בושח הז ללכ) תחרק וא היוכ ,תקלד ןוגכ ,יעבט עגנ
הז םרוג לש ומויק ןיאו ,ןותנ בצמב ליעפ תויהל יושע םימרוג יוביר -
.(תוזחנה ויתועפשהל הבורע הווהמ רחא וא

וידגב תא עורקל ערוצמה לע ,תמייק תערצהש ןהכה י"ע עבקנ רשאכ
:זירכהלו ויתפשל דע ושאר תא תוסכל ןכו ,לבא ומכ ,רפתסהלמ ענמיהלו
רועו ןתשפ ,רמצ ןוגכ םירמוח .הנחמל ץוחמ ודבל ראשנ אוה "!אמט !אמט"
תא דדובל שי זאו ,םדמדא וא קרקרי םתכ ,המוד עגנב תוקלל םילולע
;ותוא םיפרוש ,תאזה הפוקתב עגנה טשפתמ םא ;םימי העבשל עוגנה רמוחה
לכ לח אל םא ;םיפסונ םימי העבש ותוא םידדובמו ותוא םיסבכמ ,אל םאו
תא קר םיריסמ ,ועבצ הנתשמ םא ךא - עוגנה רמוחה תא םיפרוש ,יוניש
םתכהש הרקמב .םתכה רזוח םא קר םיפרוש רמוחה לכ תאו ,םתכומה חטשה
.רוהט בשחנ אוהו ,בוש רמוחה תא םיליבטמ ,הסיבכב דרוי

הבשחמל רמוח (ב

המ ,רבדהמ ,ה"בקה לש וחור לש ,םייחה לש םתוקלתסהכ תרדגומ האמוטה םא
שממ תישענ איהשכ ,עודמ ?םייח תשדחמה ,תדלוי ןיבל וז הרדגה ןיב רשקה
,יקספוטונק ברה ?תאטח ןברק איבהל היירטה םאה תבייח ,"יח לכ םא"
(80 וא) 40 תפוקתבש הרבס הלעמ ,A Night of Watching ,ורפסב
ךרהש ןויערה םע דדומתהל השאה לע ,ןברקה תאבהל דעו ,הדילהמ םימיה
תזמור ןברקה תאבה ;ומע םילשהלו -יאמצע רוצייל תויהל דיתע דלונה
.דירצ דליהש המ לכ 100%ב תתל התלוכי-יאל

רותב איה תב תדלויה לש הדינהו הדילה יכילהת תא תוארל תפסונ ךרד
תא הכותב תללוכ תקוניתה ירהש ,השאה ןמ 'ה חור לש הלופכ תוקלתסה
התאמוט ןאכמו ,"םייח תונמ" יתש הדביא השאה ,א"ז - אבה רודה תויציב
ועיגה םע קר חתפתמ רכזבש ערזהש דועב - םינש יפ הכוראה הפוקת תכשמנה
.ןכש רורב - ?בא/לעבה לע םג העפשה שי הדילל םאה .תורגבתהה ליגל
םימי עובש ירחא רבכ הלעבל השאה תרתומ ,יקספוטונק ברה ריבסמ ,ןכל
תמושתל קוקז היהי דלונה ךרהש תורמל ירהש ,(תב הדלונ םא ,םייעובש)
השא לכש ,םירוהה ןיבש םיסחיה תכרעמב עוגפל הצור הרותה ןיא ,הבר בל
.הלעבל "םא" םג

דועבש ונדמלל אלא -?האמוטב ןויד ךותב ןאכ הלימה תוצמ תאבומ עודמ
םהל לא ,ןבה תדלוהב ה"בקה לש ויפתוש ושענ דלונה ךרה לש ומאו ויבאש
לכו םשה ןיבש תירבל ותוא סינכהל םיכירצו ,ותדלוה רחאל 'ה תא חוכשל
ןברק ,היירטה םאה י"ע אבומה תאטחה ןברק ןיב רשק ןכתיי םאה .ומע
,ריזנ לש תאטח ןברקו ,ודיקפתל וסנכיה םע ןהכה י"ע אבומה תאטחה
דימת ידוהיה ?םה םינשייב לארשי ינבש ,תובא תכסמב אבומה ןויערהו
תא גישהל ונממ רצבנש הדבועל עדומ אוה תאז םע דחי ךא ,תומלשל ףאוש
םג ןאכמו ,לשכייש עדויש ימכ ,ןשייבכ ויפוא ןאכמ ;התומלשב ותרטמ
הילע תצבורה הלודגה תוירחאל תעדומ קוניתה םא :תאטח איבהל הבוחה
םויב ,ןהכה ןכ-ומכ ;לשכית םשו הפש תעדוי איהו ,התב וא הנב ךוניחב
אוהו ,לארשי םע לש םהיתונווע רופיכב הלודגה ותוירחאל עדומ ,ותכונח
,ריזנ םג .ותמישמב חילצי דימת אל םללגבש עדויו ויתולבגמ תא ריכמ
,רוציקב .ותלוכימ הקוחר ותרטמ המכ ריכהל ךירצ ,שודק תויהל לדתשמש
םהיתונולשכ לע ןוקיתכ םיאבומ ריזנהו ,ןהכה ,םאה לש תאטחה תונברק
.םייופצה

,הרטפהה (ג

.טי:ה-במ :ד 'ב םיכלמ רפסב איה ,הדבל עירזת תשרפ תא םיארוק רשאכ
וקיפסיש חיטבה עשליאו ,םירוכיב טעמ םע םדא איבנה עשילא לא עיגה
ןמשה ךוסאל המודב) היה םנמא ךכ !םיאיבנה ינבמ האמל רתוהו יד ליכאהל
;תערצב עגפנ ,םאתהב ןתואגו םסרופמו ,םרא אבצ-רש ןמענ .(הינעה השאל
םרא ךלמ .ןורמושב איבנה לע הצילמה ותשא לש היובשה תידוהיה החפשה
בתכמ םע ,םישובלמו ףסכ ,בהז תונתמ סומע ,ןמענ תא לארשי ךלמל חלש
היה ענכושמ ירהש ,ולבאב וידגב תא ערק לארשי ךלמ .ואפרל הרומה
.ודגנ הפקתה קידצהל ידכ ץורית אלא התיה אל וז תירשפא-יתלב המישמש
םימעפ עבש לובטל רמא ןמענלו ,ןמענ תא וילא חולשל ךלמל רמא עשילא
,לכה תולככ ;םישרמ יתד סכטל הפיצ ירהש ,ףא-ירחב בזע ןמענ ךא ;ןדריב
איבנה רבדו ,תאז-לכב תוסנל והוענכש וידבע .רהנכ ןדריל בר דוחיי ןיא
קרש ןימאהש ןויכ !ריעצ לש ורועכ ךר תויהל בש ןמענ לש ורוע .םייקתה
ברס הלה ךא ,עשילאל םלשל ןמענ הסינ ,(עבטה יקלא) םיקלא שי לארשיב
.(!ערטצנו ומצעל םולשת לטנ ,יזחיג ,עשילא לש ודבע) םולשת לכ לבקל
עבשנו ,חבזמ םש תונבל ,הירוסל ומע הרזח שדקה ץרא תמדאמ חקל ןמענ
תא תוולל ץלאנש לע איבנה תאמ החילס שקיב אוה .'הל קר התעמ בירקהל
תא דבוע ךלמהש דועב ,וב ךומתלו ,ןומיר ,הרז הדובע תיבל וינודא
.קלתסה ןמענו ,"םולשל ךל" :ול בישמ עשילא .לילאה

והינתנ ןתנוי (ד

ברה י"ע הלעמל ראותמש וניתשרפב ינורקעה רסמה לש תפומל אמגוד הוויה
ותחפשממ הבהא לש קודה רשקב םג ידוהי דלי לדגל םיכירצש -יקספוטונק
רסמתיו החפשמ םיקי ,ומיאו ויבא תא בוזעי ףוסבלו יאמצע היהיש םגו
103 אדנגואמ הליצהש הדיחיה לע דקיפ ינוי .לארשי םעמ קלחכ ודיקפתל
ןמרה .םיטסירורט י"ע גרוהל םיאצומ תויהל ודמעש םיידוהי הבורע ינב
עשפה תיילע דגנ היצזיליביסה ישנא לש תכשמתמה המחלמבש רמוא קוו
,דקפמה ,ינוי קר .הרהנמה הצקב רוא אוה הבטנא עצבמ רורטה לש ימלועה
ותמדקהב ."ירחא" איה הידקפמ תמסיסש תיל"הצה תרוסמה פ"ע ,עצבמב גרהנ
לש הנומת םינירקמ םיבתכמהש רמוא קוו ,תילגנאב "ינוי יבתכמ" רפסל
דע הלאכ םישנא וכרטצי תוישפוחה תוצראה .םירשעה האמה לש יתימא רוביג
,םולשה ןדיע עיגיו ימלוע רורט תוציפמש תוערה תולשממה ורמגיש
.ונימלוע תודרשיהל הדיחיה הביטנרטלאה

:בתכ אוה 17 ליגב :ינוי יבתכממ


השוכ

דמחנ רפס תיבב דמול ינא .הקירמאל יתעגה םישדוח השולש ינפל טעמכ
ךא ,The Boy From Israel רותב יתוא ריכמ םלועה יצח .דאמ
םירז םילבקמ םניאש ינפמ אל .דחא רבח ףא הפ יל ןיאש איה תמאה
אלו ,םהמ גייתסמ ינאש ינפמ אלא ,(וניתברקב םיצור םה ,ךפיהל)
ינא .רחא םלועל ךייש שיגרמ ינאש ינפמ אלא ,םתוא לבוס יניאש ינפמ
ךלוהו לדג קחרמה -ךפיהל אלא ,ןמזה םא םצמטצמ וניא קחרמהו -םהמ קוחר
ןכומ יתייה אלש ,רתויב הפיהו רקיה עגרה םג אולו -דחא עגר ןאכ ןיא
,הרבחה ייח ,לאריב םירבחה .ץראל תידיימה הבישה לע ותרומת רתוול
.דאמ דאמ יל םירסח ,המצע ץראה -לכמ רתויו

רשפאש ,יתבשח דימת :הלימה עמשל יתקחצ דימת .םיאוגאג םהמ ראתל השק
,ןכ - םישדח םייחל לגתסהל .הזכ רבד ןיא יל ןמאה :יתיעט לבא .חוכשל
.ירשפא יתלב הז -ןשיה תא חוכשל לבא .ירשפא הז

אלל ...הפצו הפצו הפצ הלמהו ...רוזחל ,רוזחל ,רוזחל הצור ינאו
.הביאכמו תרקודו תרקנמ דימת לבא ,הווקת אלל ,תילכת

רומג יאקירמאל ךופהיש וא -הקירמאב ילארשיל תורקל םילוכי םירבד ינש
דוע חורבו םדב ילארשיל ךפהיש וא ,(תובר םימעפ יתיאר ירעצלש רבד)
תויחל ליחתהלו -רוזחל לכוא וב עגרל הכחמ ינא.םעפ יא היהשמ רתוי
.שדחמ

'תהל


ינוי

לקש םינמזב אקווד ירהש - הלחמ הניא תערצש רמוא שריה ברה (ה
,םיקדוב אל ,םילגרה שולשב םינומהה םיפסאתמשכ לשמל ,קודבל רתוי
תופקומה םירעב קר תאז םגו ,ריעל ץוחמ םיערוצמה חולישב םיקפתסמו
.ןונ ןיב עשוהי ימימ המוח

תא למ באה .ןבל הלימל הליבקמ תב תדלויל הלופכה האמוטהש רמוא אוה
י"ע תבל הריתי תועינצ תדמלמ םאה ;השודקב תוחוכ חותיפל למס ,ןבה
."ייח ךיימדב ,ייח ךיימדב" ,םדב םירושק םהיתש -הדנ תרימש

ערוצמ תשרפ

The T.O.P. home page


Back to the home page.