אצת יכ
טי:הכ-י :אכ םירבד

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


ןנחלא דוד לש ינשה תדלומ םוי דובכל ,רבחמה י"ע םרתנ הז ףד
,(תבשב התדלוה םוי םגש) השוחנמ ןמלגופ ןחו ינד לש ונב ,ןמלגופ
םג .ומש לע ארקנ ונינש ,רבחמה לש ויבא רכזלו ,רבחמל 15-ה ודכנ
,םיבוטה םהישרשש ,רנדרג וגרמו ברה ,ןח ירוהל בוט לזמ ילוחיא
.השודקה תדלומה ץראב םיחרופ וישכע ,הינמרגו ב"הראב ןרוקמש

:ןכות
.אצת יכ תשרפ לש עקרה .א
.השרפה תריקס .ב
.הרטפהה .ג
.רבעה ילודגמ םיטוקיל .ד
."םימחרב ןויצל ךבושב ..." .ה


(םירוטה לעב שוריפ לע ססובמה) אצת יכ תשרפ לש עקרה .א

תשרפ ףוסב קספוהש ,םיינרותה המחלמה יניד שוריפב הכישממ ונתשרפ
חצור ידיב עצובש ,חצר השעמל ןברק לש והרקמ תאבה י"ע ,רבעש עובשה
דגנ תקדצומה תומילאה תריוא תא לצנל ןיאש ךכב הריהזמ הרותה .ינומלא
הוושה) ונתרבחב תומילא לע תולטומה תולבגמה תלקהל ץוריתכ ,ביואה
תימוקמ תומילאל םג םיארחא םיביוא-םיחצורש הנעטב ,(ןליא רב בוחר
ררבל םיימוקמה ןידה יתבמ עובתל המצע הלודגה ןירדהנסה לע .ונלצא
שי .ועסמב םיאתמ יווילב ,תיתרבח הנגה חצרנה חרואל העצוה ןכאש
ידכ ,לכל המיאתמ הקוסעת תעצה שי םג ,תיתרבחה הנגהה ללכבש םירמוא
שי ,המחלמל האיציה ינפל .שואי ךותמ בונגל וא דודשל והשימ ץלאי אלש
אלל חצנל לוכי ידוהי אבצ ןיא יכ ,חצורה תא דוכלל ץמאמ לכ תושעל
ץראב חצר תעינמ ללוכה ,"'ה יניעב רשיה" תיישעב תינתומה ,ה"בקה תרזע
תובישי הוושה) המחלמל ואצי םיקידצה קרש יוצר .(ט:אכ םירבד) שדוקה
ביואה חטשב המחלמל "תאצל" ידוהיה לע .(תוידירח תובישי םע רדסה
םע הוושה) !לארשי תא דימשהלו אובל םהל ןיתמהל ול לאו ,(ןונבל ןוגכ)
קלמע ובש ,םויה א"ז ,"קלמע" תדמשהב רבדמ ונתשרפ ףוס .(הזעו ןלוגה
םג) םלועב ,הקדצהה תורסח ,תונפקותהו האנשה לוסיח ,םעכ םייק אל רבכ
.םלוכ םע םולשל תידימתהו הפיקמה ונתפיאש תא חכשנש ילב,("יתד"ה ונימלועב

ונמצעב ונא ךפהינ ,היתושגר ךותבו ,קלמע דגנ המחלמה ךלהמב םא
המחלמה תא תוארל ידוהיה לע .תלעות לכ ותקיחמ ןינעב ןיא , "קלמע"ל
הוושה ;םיברע הברה הילע םילכתסמש ומכ ,חמש ליגרתכ אלו ,בוצע חרכהכ
,םינגפ ,םירחא תומוקמב - ןטשה תריב ,םירעש האמב תונורחאה תונגפהה
הרותה תווצמ לע רובעל םישנא תיסהל לוכי אוה ,תליאו ביבא לת ומכ
האמב לבא .הרותה םע עגמב םיאבשכ ,ובושיש הוקת שי לבא ;םדאה תשודקו
ואנשי לארשי םעמ הברהש ותאצותש הרוצב ןיגפהל םישנא תיסמ אוה ,םירעש
.הבושתב בושל םהל השק רתוי הברה זא ;הרותה תא


השרפה תריקס .ב

תיבשנה - הינענכ וליפא - היוג ,ראת תפי ינידב תקסוע ונתשרפ תליחת
ןיא ,תוינענכה לצאש) תוינענכ-אל תומוא דגנ תלהונמה ,המחלמ ךלהמב
.(י"שר - "המשנ לכ הייחת אל" :רמאנ רבכ ירהש ,"ויבש תיבשו" :רמול
ךכמ ותוא עינהל ןויסנ ירחא קר לבא ,וז השא תאשל ידוהיל הריתמ הרותה
,הרבע לע הלבא תפוקתב ,םיכשומה השובלו הינרופיצ ,הרעש תרסה י"ע
הררועתהש ,רציה תוואת תבוטל רותיו שי ךכב .הרויגל תמדוקה הפוקת
רבדמה תבישי תוסחמ תאצל ידוהיהמ השרד הרותה .(י"שר) המחלמה ךלהמב
םחלהל ךישמי לארשי םע זאמו ,םיינענכה םימעה 'ז םע םחלהל ,תיקל-אה
,רבעש עובשה תשרפב םולגה רותיול רבדה המוד ךכב .ךרוצ שי רשאכ
,הקזח המוא לארשי-ץראב תונבל לארשי םע אובב ,םיוגה לככ ךלמ תכלמהב
לע קלוחה ,לאנברבאה שוריפ יפל) םדאה ינב תא 'ה תלואגב םיפתושכ
אוה ןאכ טלובה ןורקיעה .(איה 'ה תוצמ ךלמ תכלמהש ם"במרה תעיבק
םינוויכב עיפשיש ידכ ערה רצי תא ןווכלו תוסנל בטומ תובורק םיתיעלש
!תומהב תטיחשב חצרה רצי ןודיע ומכ ,ןירשימב וב םחלהל אלו ,םיליעומ

תמחלמ איה "בייוא"ב לארשי תמחלמ - תרחא העד עיבמ םייחה רוא
בצמ ,וז הווצמ םויק ךותמ .ומעבו 'הב םימחלנה ןטשה תוחוכב שדוקה
ותוואתמ ףקתשמכ ,שיגרמ אוהו ,שודקו רורב דואמ ידוהי לייח לש ושפנ
איהש ,תאזה םילילאה תדבוע לש הלוגדה המשנב הנומטה השודקה תא ,הילא
.הווחו םדא לש םאטח ירחא ,תואמט תומואב ודכלנש תושודקה תומשנה ןמ
איהו ,דימ התחקל ול רתומ .הנחקיש ךכב ,הרהטמו המשנ התוא לאוג אוה
התבוגת םא ,התיב לע לבאה יסקט לכו םימיה שדוח תנתמה ילב תרייגתמ
םיכסת אל איהו הדמב .(ה:ח םיטפוש ם"במר ,:זמ תומבי) דימ תיבויח
.השרפב ראותמה ךילהתה לכ תא רובעת איה ,דימ

לש תוהש הל םירשפאמו חכב התוא םירייגמ ,םיכסת אל םא ,ן"במרה תעדל
:ןפוא םושב רייגתהל התוא חירכהל ןיא ,ם"במרה תעדל .לגתסהל שדוח
,בשות רגה דמעמ תא ץמאל קר הילע םיפוכ ,הרייגתה םרט םא ,הנש רובעכ
עבש ,ידוהי וניאש ימ לש ידוסיה רסומה יקוח תעבש י"פע תויחל בייחה
תא הז יסיסב יתד בצמל איבהל ידוהיה םעה לע ,ותעדל ."חנ ינב" תוצמ
הבושל רוסא .(י:ח םש) תוצמה ג"ירת תב תודהיל אלו ,םדאה ינב לכ
,התובש םע הרתוהש ,תוגוודזה התואמ הל דלונהו ,הז בלשב השאל התאשל
ינב תואמ עבראמ תחא ,דוד תב רמת ןוגכ ,רויג אלל ידוהי בשחנ וניא
םע ןתחתהל ,תרויגכ ,רמתל היה רתומ ,ןכל ;המחלמב תויובש תוירכנמ דוד
היבא בשחנ אלש - דוד - יגולויבה היבאמ היחא אוהש ףא ,ןונמא
.תורחא תועד םג איבמ ן"במרה .םייתכלה םיניינעל

תשומחתכ ןתוארל רשפא .ונתשרפב תודמלנ תוצמה ג"ירת ךותמ ד"ע
תיבמ ערה תוחוכ - ונביוא דגנ תירקיעה ונתמחלמב "תורוכזת"-כ וא
ןיד ;ראת תפי ןיד :ךוניחה רפס יפל השעה תווצמ ןה ולא .ץוחמו
;תמ לכל ןכו ,ד"יב י"פע גרהנל הרובק תוצמ ;תולתל בייחתיש ימל היילת
;גגל הקעמ תנקתה ;ןקה חוליש ;לארשיל אשמ תמקה ;הדבא תבשה תוצמ
ד"יב תבוח ;םלועל ויתחת ער םש איצומ תשא בשתש הווצמה ;השא ישודיק
די תנקתה ;השאל ותסונא תאשל סנואה תבוח ;הליקס בייחתמה תא לוקסל
,תוולל ךרטצי םא ,תיברב ירכנל תוולהל ;םיעובק תומוקמבו ,יאבצ הנחמב
ןמזב לוכאל ריכשל ריתהל ;םיתפש איצומ םויק ;לארשיב ןכ ןיאש המ
ןתחל רתויש ;טגב הנשרגי ותשא שרגל הצורהש ;הדוביעב האובתמ ותוריכש
רכש םולשת ;וכרצ תעב וילעבל ןוכשמ תבשה ;המימת הנש ותשא תא חמשל
,הצילח ;םוביי ;םיעשר תוקלמ ;החכש ירמוע תחנה ;ומויב םוי ריכש
תוצמ ;ץוחנ ריחמ לכב ףדורה דימ ףדרנה תלצה ;המבייל ץפח וניאשכ
.השע תווצמ כ"ע .קלמע רכז תתרכה ;קלמע השעמ תריכז

דיבעהל אלש ;ראת תפי תשא רוכמל אלש :וניתשרפמ השעת אל תווצמ
םלעתהל אלש ;יולת ןילהל אלש ;המע תוגוודזה ירחא ,החפשכ ראתה תפי תא
ידע השא הדעת אלש ;האשמ תחת תצבור ורבח תמהב חינהל אלש ;הדבאה ןמ
אלש ;(!השיא יסנכמ םג שי םויה - םוקמהו ןמזה ןונגס יפ לע לכה) שיא
חינהל אלש ;היחורפא לע םאה רופיצה תחקל אלש ;השא ידע שיא הדעי
םרכה יאלכ לוכאל אלש ;לארשיב םיאלכ םרכה עורזל אלש ;לארשיב לושכמ
הניחב) זנטעש שובלל אלש ;המהב ינימ ינשב הכאלמ תושעל אלש ;י"אב
איצומה שרגי אלש ;(אל וא םימשה ןמ הרותב ןימאמ םדא םא תוארל הריהמ
אלש ;סנואמ הריבע רבועה תא שינעהל אלש ;סנואה ןידכ ,ותשא תא ער םש
;לארשי תב (תירקמ הכמב סרתסנש) סירס אשי אלש ;ותסונא תא סנואה שרגי
דלונש ימ קר אלא ,םייוגה תרדגה ומכ ,היונפמ דלונה אל) רזממ אשי אלש
תב יבאומ וא ינומע אשי אלש ;לארשי תב (הדינ ללוכ אל ,תוירע יולגמ
םע ןתחתהמ ושע ערז קיחרהל אלש ;באומלו ןומעל םולש אורקל אלש ;לארשי
ומכ ירצמ קיחרהל אלש ;תורוד השלש דע אלא ,ורייגתיש רחא לארשי ערז
רמוא בוט יכ .א - ללכב ישילש אלו ישילש רוד דע אלא ,ןכ
רתוי םימבו םחלב לארשי םע תא ולביק אלש באומו ןומע לש תושידאהש
,ידדה רשק תאז לכב הז האנש ;םירצמו ושע לש חצרהו האנשהמ העורג
.תושידא תראשנ תושידא לבא - הבהאל ךופהל לוכיש

חרבש דבע ריזחהל אלש ;היול הנחמל אמט סנכי אלש :ןיוואל דוע
וינודאמ חרובה ,הז דבע תונוהל אלש ;לארשי ץראל הצוחמ ,וינודאמ
תקולחמ הלגתמ ןאכ) לארשי תונבמ השדק היהת אלש ;לארשי ץראל הצוחמ
,םירחאו ן"במרו - ןיאושינל ץוחמ םיסחי לכ הז ללכב יכ ןעוטה - ם"במר
'ב קלח ץ"ביי תולאשב ןייע - שגליפה דסומ רסאנ אל ךכבש םינעוטה
תבכוכ לש הרכש ,א"ז) בלכ ריחמו הנוז ןנתא בירקהל אלש ;(וט הבושת
רחאל אלש ;ידוהיל תיבר םלשל אלש ;(?םיטרסומ הבהא ישעמ תרומת עונלוק
לכאי אלש ;ורבח תמק לע שמרח ריכשה ףיני אלש ;תובדנו םירדנ םולשת
;רחאל האשנש רחאל ,ותשורג תא שרגמה ריזחי אלש ;הכאלמ תעשב ריכשה
םהב םיניכמש םילכ לובחל אלש ;הנושאר הנש לכ ותיבמ ןתח איצוהל אלש
אלש ;חוכב בוח לעב ןכשמל אלש ;תערצ ינמיס שולתל אלש ;שפנ לכוא
טפשמ תוטהל אלש ;בורק דיעי אלש ;ול ךירצש תעב ,וילעבמ טובע עונמל
וא האובתמ החכשה רמוע תחקל אלש ;הנמלא ןכשמל אלש ;םותיו רג
דומעל ותלוכיב רשאכ ,ביוחמה רפסמל רבעמ ידוהי תוקלהל אלש ;תונליאמ
;םביהמ ץוח רחאל המביה אשנית אלש ;הכאלמ תעשב המהב םוסחל אלש ;ןהב
לע ףא ,םירסח םילקשמו םינזאמ ונתציחמב ההשנ אלש ;ףדורה לע סוחל אלש
וניתובא םע השעש ,קלמע השעמ חוכשל אלש ;םמע ןתינ וא אשינ אלש יפ
.םירצממ םתאצב

,הלילשבו בויחב ,השעת אל תוצמכ ןהו השע תוצמכ ןה תוצמה חוסינ תלאש
ומע ותשא תא בישוהל ,התנזש ותשא לע ער םש איצומל הוצמה ןוגכ
ךכבש ןכתי - םלועל השרגל אלש לטוהש רוסיאהו ,התא רוגל ךישמהלו
,תושעלו עצבלו תאצל ףחדה :םדאה תוישיא לש דוסיה יקלח ינש םיפקתשמ
- ענומהו ליבגמה ,יתעמשמה ,דגונמה קלחה תמועל ,תדמתמ תובחרתה ךות
,הלבקה תרותב םילבוקמה םיחנומב .(דל םילהת) "בוט השעו ערמ רוס"
,ומצעל ץוחמ רבד לכ לאו דחא לכ לא סחייתהלו ,תאצל היטנה תארקנ
םש תזרכה ךות ,םוקמ לכל ךלהתהש ,וניבא םהרבא ולמסו ,"דסח"
תארקנ - הגיסנה ,רדסה ,תעמשמה ,הכופהה הנוכתה ;ה"בקה
,וניבא בקעי .וניבא קחצי י"ע תלמוסמה ,רציה שוביכ ,"הרובג"
ליחתמ אוה .תישונא תומלשב ,םירבדה ינש תא בלשמ ,"תראפתו תמא"
,ףוסב לבא ,("ךיבא םהרבא יקלא" םשב ומע רבדמ 'ה) םהרבא ןבכ
.קחצי ביבא דחפכ 'הל סחייתמ םג לארשי-בקעי

השעה תווצמשכ ,םוקמל םדא ןיב םיסחיב םג םיפקתשמ הלא םיטביה ינש
'ר -'ה תארי תא תוגציימ השעת אל תווצמ ,וליאו ,'ה תבהא תא תוגציימ
תווצמל תשגל תונמדזהה תא םדאל תנתונ הרותה .ח:כ תומשל ן"במר
תעמשמל תרגסמו הלועפל םוקמ תרשפאמ איה ;ותוישיא ידצ ינשמ תומיוסמ
- שעמ רסוחמ ,ללכ ךרדב ,רתוי הרומח השעת-אל תווצמ תרפה .הלבגמלו
לבגומ יתלב לאיצנטופ שי השע תווצמלש תורמל ,השע תווצממ תומלעתה
תאצוהש השאה תא םישרגמ ןיאש ךכב קפתסהל ןיא .רתוי הבוט תושממתהל
סחיה לוטיבמ רתוי תכל תקיחרמ תוחתפתהל תורשפא םג שי - ער םש הילע
ויתחת בשת רשאכ הבהא םיאלמו רתוי םיקומע םיסיחי םויק ךות ,ילילשה
;ומצע ינפמ וילע רמוש ,רדרדהל םדאהמ ענומ רוסיאה .םלועל
ידכ דע ,םיקלא םלצב ארבנש ,ותוישיא תא חתפל ול רשפאמ בויחה
- דחי םג םירבדה ינשל םיקוקז ונא .תומדקתמ תושיגרו עוציב תומר
ירוסיא תרימש - "רוכז"ו "רומש" םע הוושה) "ךמש תא הארילו הבהאל"
.(תבשה תיווחו םגו תבשה

.ךוניחה רפס י"ע תורכזומ ןניא ונתשרפב תועיפומה תודחא תוצמ
השיאל דלונ ילואש תורמל ,רוכבה ןבל םינש יפ דימת תתל וניוטצנ
ךא ,ג"ירת ןינמב הווצמ התוא ללוכ ן"במרה .האונשה השאל ,תוחפ הבוהאה
השוריה תוצממ קלחכ התוא האור ,ויתובקעב ךוניחה רפס רשא ,ם"במרה
אוהש ינפל ,הרומו ררוס ןב לש ולוסיח ,ןכ-ומכ .סחנפ תשרפבש ,תיללכה
,האיבסהו הלילזה רוסיאמ קלח בשחנ ,הרבחה תא ןהו ומצע תא ןה ,לקלקמ
:טי ארקיו) םדה לע הליכאה רוסיאב ללכנ אוהו ,ה"צק השעת אל תוצמ
בור .ךמדב בייחתתש לכ לוכאל רוסיאה לש ןבומב התוא םישרפמ רשא ,(וכ
וירוהל רשא ,הזכ ןב לש הרקמ לש תורשפא תוללוש ארמגב תועבומה תועדה
רשאו ,דועו ,לוק ותוא ,הארמ ותוא ,הבוג ותוא :תויסיפ תונוכת ןתוא
תותשלו ,בונגו רידנ רשב לש הרידא תומכ לכאל וילע ,ושפנב בייחתהל ול
הרטמה !ויבאמ בנגנש ףסכב הנקנש ,ויבא תיבל ץוחמ ןיי לש הלודג תומכ
- ושוריפ ,שריה יפל ,רשא ,רכש ךכ לע לבקלו דומלל - קוחה תניתנבש
לודיגב םירושקה ,םייגולוכיספו םיינחור םירסמ וז הוצמ חוסינמ קיפהל
,ןוגה דליל תופצל ןיא ,לשמל !ןוגה דלי - רכש וחיטביש ,םינב
,םירתוס תופקשה וא םיכרע םהל שי רשאכ וא הז תא הז םירתוס םירוההשכ
התוא םהל ןיא רשאכ םג .םילופכ םירסמב םדלי תא םיכיבמ ךכב ירהש
.םדבכל דליל םג השק ,הז תא הז םידבכמ אלש - "הבוג"

אללו הריתי תושיאבו האיבסבו הלילזב םיעוקש ,ללכ ךרדב ,םישנאש עודי"
רדסל םיעירפמו ...םדאה לש תיפוסה ותומלש תא םירתוס הלא םירבד :ןסר
הואתל ליבומה רבד לכמ ונענמ 'ה .החפשמה תלכלכלו םוקמה לש יתרבחה
וידימלת םיראותמ ,תובא יקרפב ,ןכ-ומכ .(33 ,'ג םיכובנ הרומ) "הרתי
לע םירזוח .םעלב לש םהידימלתל דוגינב ,םהיתוואתב םינותמכ םהרבא לש
ונה ,ומצע לידגה ,רשוקמה קלחה ;דגבה תופנכל םירושקה ,םילידגה תיישע
ירוסיאש הדבועה תא למסמ הזש ריבסמ שריה ברה :תיציצה ךרואמ שילש
םדאל קינעהל ידכ תיסחי ריעזו ןושאר בלש קר םניה ,"םירשק"ה ,הרותה
הז ןויער .םלצב הארבנש ,ותוישיא תא חתפל תויתריציה תאו שפוחה תא
תוקרבה ,ן"במרל .ליעל ןודנש ,השעת-אלהו השעה תווצמ ןינעל המוד
ןכשנ בלכ לדגמה ןהו הנוז ןהש ןייצמ אוה :עובשה תונינעמ תויגולוכיספ
ןתמ י"ע ,ןידב םמצע תא תוכזלו םהישעמ לע הרבחה תא תוצפל םיטונ
םתוא תקלחמו םיחופת תרומת ןידכ אלש תבכוש איה" .שדוק תורטמל םיפסכ
.הלא ןיעמ תונברק החוד הרותה ;(א:ג הבר ארקיו י"פע) "םילוחה ןיב
לעו התחפשמ לע לבאתהל שדוח תלבקמ ראותה תפיש ןייצמ ן"במרה
בצע לכב" ירהשו ,"םיעוגעג םיעגרמ םירורמתהו יכבה" ירהש ,התוברת
,"ותיבב" תגהונ איה ךכ .כ"חא םימוחינ ןגו (גכ:די ילשמ) "רתומ היהי
.שדחה הלעבל לגתסהל

איהש ,ותשא לע לעבה תולילע תא יסיסב ןפואב ריבסמ םייחה רוא
ל"זח תשרד ומכ ,הרותה איה שיא לכ לש תיתימאה השאה ,הלבקב .הלותב אל
איה הדימתה ותשאש ,"...תבהא רשא השא םע םייח האר" :'ט 'ט תלהק לע
תשא םע הוושה) הווהמ אוהש תואיצמה תא ןיבמו האור אוה הכרדש ,הרותה
,ןתחתמש םדאכ ,תובהלתהה אישב יניסב הרותה תא לביק אוהש ףא .(לייח
,רשועו רשוא הברה האור אוהש רחאמ ,התוא אנושו התוא בזוע ףוסבל אוה
לש באה ומכ ,ה"בקה ,הרותה לש "אבא" .הרותב םיקסוע אלש ולא לצא אקוד
וחקלו" - םנובלע תא ועבתי ,לארשי תסנכ ונייהד ,"אמא" םע ,ןאכ תבה
ךרבישכ ,םדא ותואל היהת הבושת ."ותוא ורסיו שיאה תא איהה ריעה ינקז
- דוע הרותה תא בזעי אלו ,"ףסכ האמ ותוא ושנעו" - הנווכב תוכרב האמ
לש תימשגה החלצהה יאש ריבסמ םייחה רוא ."וימי לכ החלשל לכוי אל"
,תווצמ רכשש דועו ,אוהשלכ הרות לוטיבמ תעבונ הרותב םיקסועהמ קלח
היווחה ונייה ,"הווצמ הווצמ רכש" ןכו .אוה אבה םלועל קר ,תובא יפל
.גונעתה איש - יתימאה רכשה איהו ,הרותה דומילמ אבש תיקולאה

ערה תוחוכ דגנ ויתומחלמב דחפל אלש ידוהיה תא הרותה הדדוע ,'כ קרפב
הריהזמ איה א"כ קרפב וישכע .ותרות תאו 'ה תא םיצור םניאש ,םלועב
אוהשכ ,הואגו הוואת - םדגנ םחול אוהש םיכרע םתוא ץמאל אלש ותוא
.'ה תרזעב חצנמ


.חנ תשרפ לש התרטפה םג איהש ,'י-'א ,ד"נ והיעשי ,הרטפהה .ג

תללובתה תוצרל ה"בקה לוכיש תורמל .עשר תפתוש ,לובמה ומכ ,תולגה
ותואב ,הזכש לרוג דגנ םחלהל ונילע .םייואר םניאש םידוהי לש תיפוס
תוחפ אל הרוסא המשנה תודבאתה ,ןכבו .תוומה דגנ םימחלנש הדמ
.ףוגה תודבאתהמ

וניא ה"בקה .הקזח רתוי תיקולא העפשהו ,תויחב ,לארשי זולעי ףוסב
ייח יפוי תא ףקשמ הזה לשמה תריחב ."םירוענ תשא" ,לארשי תא בזוע
.(.פ .י ;שריה ,מ) לאידיאה תא ,תוחפל ,וא ך"נתב תידוהיה החפשמה
ימולש תירבו ,שומי אל ךתאמ ידסחו ,הניטומת תועבגהו ושומי םירהה יכ"
םהיפל ,םלסיאהו תורצנה בור תונעתל דוגינב ,"'ה ךמחרמ רמא - טומת אל
.לארשי יבגל ותעד תא 'ה הנש

ישנא לצא ,םגו ,לולא ח"רב האר תשרפ תא םיארוק םיזנכשא רשאכ
האר תרטפה תאירק תא םיחוד ,לולא ח"ר ברעב האר םירוקשכ ,טרופקנרפ
.וניתרטפהל התוא םיפיסומו ,(ה,ה"נ-א"י,ד"נ והיעשי)


:רבעה ילודגמ םיטוקיל .ד

(קיסאראק ףסוי ברה ברה לש אבס)ןאמצכ ןהכה ןושרג ברה שרפמ ךכ
תיבשו ,ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ,ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" םיקוספה תא
אצת יכ" ".השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראות תפי תשא היבשב תיארו .ויבש
םיממוזה הלא לע ,המחלמל אצת םיביוא לע קר - "ךיביוא לע המחלמל
אל לבא ."וגרהו םכשה ךגרהל אבה" - הער ךל תושעלו ךל לכנתהל
םג םימעפו המחלמב םיליחתמ תיטרפה םתאנשו םתוואג םושמש םיטמולפידכ
שי .םלוע תרעבתו רעבל היהו שא אצת דחא ץג ךותמ קר .ללכ הביס אלב
.םהיניע ןיבש הרוקל בל םימש םניאו םסיק לע המחלמ םיריכזמש

קר התא יכ ,דיחי - "ךיקלא 'ה ונתנו" - םיבר - "ךיביוא לע"
תיארו" .המחלמ שיא ,'דל אוה ,ןוחצנה ,הניתנה לבא ,המחלמל אצת
האורו לכתסמ התא המחלמ תעשבש ,הוואתה ךילע הרבג ךכ לכ םא - "היבשב
לכב ,המחלמ יסיסכתב עוקש תויהל ךירצ התא ךתומצע לכש העשב ,םישנב
הזכ ערה רצי דגנכ ,תוואתלו הלטבל ךבל הנפמ התאו ,ךשפנ לכבו ךבל
הנלכאת רוסיאב הנלכאתש דעש ,ראות תפי תשא ךל ריתהל הרות הרבד
וריתי אל םא ,ןוסינב דומעל לכוי אל הזכ סג שיא יאדווב יכ ,רתיהב
זאו ,דבלב הב קר - תרחאב אלו - "הב תקשחו" ,םינפ לכ לע ,לבא .ול
אל אליממו ,תושיא םשל התוא חקת אלא ,תונז ךרד אלו ,"השאל ךל תחקלו"
,רתיהב לבא ,ול וקתמי םיבונג םימ קר יכ ,ךכ לכ ערה רציה ךב הרגתי
(ינושרגה תונויגה 'ס) .ותוואת ררקתת ,תושיא ךרד

תא הריסהו .הינרפצ תא התשעו ,השאר תא החלגו ,ךתיב ךות לא תאבהו"
אקווד הואת לעבל םעניש שי ".התכבו ,ךתיבב הבשיו ,הילעמ היבש תלמש
,המינפ - "ךתיב ךות לא התאבהו" ךכיפל ,ותיבמ קוחרש המ ,ונניאש המ
החלגו" - הורע השאב רעש ,שארה ןח אשונש שיו .תע לכב ול היוצמ אהתש
,הידיב ,םישנה ראשכ ,תיבב תודובע ינימ לכ - "התשעו" ."השאר תא
ןכל ,םירגמ - םיפוצח םיוג ידגב - םידגבהש שיו .םכלכלתו ,הינרפצב
םדאה תא ןיליגרמ שאר תולקו קוחש ."הילעמ היבש תלמש תא הריסהו"
ןכל ;וילע הנגתמ ףוסו הוואתה תא ענומ לגרההש שיו ."התכבו" - הריבעל
שיא ייחב םירכועו םירבועש םירבדה לכ הסנת ,רוציקב ."ךתיבב הבשיו" -
וינפל ןח תואישנה םאש .וינפל ומב הנגתת אל םא תוסנל םשעת ,ותשאו
החלישו הב ץופחי אלו הנאנשיש ףוס ,ןיע ףועממ קר ,ןובשח לכ אלב התיה
ערהל הצריו ,האנשל ךפהת תיעגרה הבהאה וישכעש תויהל לוכיו .ושפנל
(םש) ."הב רמעתת אל" הרות הרמא ןכל ;הל

וננב" דיגהל םיכירצ וירוהש ,הרומו ררוס ןב לש אשונב קמנמ ןאמצק ברה
- "הרומו ררוס הז

לש אשונב ן"במרהו ם"במרה תקולחמב ןדש רחאל ,ךוניחה רפס לעב
אלש ליבשב ,רפסה תא רבח וליבשב רשא) ונבל ךכ בתוכ ,ןקה חוליש
ישרש לכ לע דיעהל ,הז לע ,ינב ,ךל בתכל יתכראה הנה" :(תבשב םמעתשי
לכש ילעב ,םינובנו םילודג םימכח ,םלוע ידומע ינש ,םינמאנ םידע ירפס
שי יכ ,םהינש תעד ךיניעב האור ךנה יכ ;םילבקמ הרותה ירתסבו קקןזמ
םליגרהלו םרישכהלו םהיתועדב םדא-ינב ליעוהל ,םעט הרותה תווצמב
ךורב ארובל ,הלילח ,ןתישעב תלעוחה ןיאשו ,םהיתולעפ לכ ןהב רישכהל
.אוה

ןקמע ברמ ,ונלכש טועימב ןמעטב ונגשה אלש תווצמה ןמ שי יכ הנמא םאו
תלעותה ןמ אצמל גישנ רשא לכ ןהב דיגהמ ונממ ענמנ אל ,ןלדג תילכתו
תווצמב שיש ,הז ירפיסב יתחיש לכב יכרד הזו ;ןתישעב םדאל ול שיש
,םירבדב ךבל ןתת םאו ;('ה) ןהב הווצמה לא אל ךא ,ונל יוצמ תלעות
תוארל יתעד תוינעב גישהל ןתצקמב יתעגי הברהו .ןלכב הנווכה תאז אצמת
לכמ יקלח הזו ;תחא לכ לע ויתבתכו ,ןהבש תולעותה ברמ טק טעמ ןהב
".ילמע

'א :תומחלמ ינפוא ינש ונדמל ,תמדוקה השרפבש ריבסמ ביצנה
לע המחלמל אצת יכ" ביתכ הזבו ,הנחמ לומ הנחמב םיאצויש הפונת תמחלמב
רוצת יכ" ביתכ הזבו ,ריע לע םיריצמש ,'בו ,"'וגו סוס תיארו ,ךיביוא
יריימד ראובמ ,"ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" ןאכ םג ביתכדמו ."ריע לע
,הארנה יפלד ןיבהל שי ,םנמא .ע"בארה בותכש ומכ אלו ,ןושארה ןפואב
,םישנו םישנא האלמ ריע לע רוצמ תמחלמב רתוי ךייש וז השרפ ןינע
המחלמב םיאצוישכ ןכ ןיאש המ ,ראות תפי השא האור ירהו ,החתפנשכו
םכרדש ,ז"ע ד"י ,תישארב רפסב ונראיב רבכ לבא ?םש םישנל המ - הדשב
םישנ ןכ םג תואצוי ,המחלמל םירוחב םיאצויש תעב ,םלועה תומואב היה
הרובג חורו המחלמב זרדזמש רוחב לכו .אשניל תודמועו תוטשוקמ תופי
,זועב םירוחבה םירחתמ ,הז יפ לעו .תופיה םישנה וילע תוצפוק ,וב
,בושח דגב םוקמ לכב הלמש תועמשמו ".היבש תלמש" ביתכד ונייהו
ןתוא םיחקולשכו ,תוטשקתמ ויהש םושמו ."ךילע ךיתולמש תמשו" ומכ
םישוע םירוחבה ןיאו ,רוצמ תמחלמב ןכ ןיאשמ ,ןטושיקב תואצמנ היבשב
?יבשה תעשב זא תשקתהל םישנל המו ,הרובג רבדו המחלמ


."םימחרב ןויצל ךבושב ..." .ה

הבושתב רזח ,שיקנומב לבוקמו ןייד ,לטכייט המלש רכששי ברה
,1943ב .תונויצה דגנ תרעובה ותדמעמ ,היינשה םלועה תמחלמ עצמאב
םינובש וליאש ,הלבקה יפל םג ,השדחה ותדמע תא ריבסה אוה ,טספאדובב
םינברהמ הלודג הברה המרב םה ירה ,תווצמ ירמוש אל םהש ףא ,ץראה תא
ראמטס סיפדהש ,ורפס .תולגה תא רומגל םישעמ םוש ושע אלש םילודגה
אבה עטקה ;"החמש םינבה םא" ארקנ ,לארשי תנידמל ודגנתהש ינפל ,1946ב
:ולש "הנושאר המדקה"מ

ןןגת םתוכז ,בושטידרבמ וניברל "אינתה" לעב וניבר בתכש בתכמב יתיאר"
:ל"זו .גרוברטפב ורסאממ ישפחל אציש ורשבש תעב ,ב"סקת תנשב ,ונילע
ימו ,ץראב תושעל 'ה לידגהו אילפה יכ .רפסמ ומצע הרבדאו הדיגא"
םימש םש שדקתנו לדגתנש ,םולה דע 'ה ינאיבהש ינומכ םישנא לפש ,יכנא
ץראה תוכזב ונידי לע תוכז לגלגל ,תאז התיה 'ה תאמ ךא .'וכו ידי לע
רצמ ונל ביחרהל ,תע לכב ונל רוזעתו ונל הדמעש איה .היבשויוהשודקה
.ונינינעל םיכירצה ד"כע ."רציממ וניצלחלו

יתיאר אלו .הכ דע יתעדי אלש שדח רבד שממ םישודקה וירבד ךותמ יתדמלו
הרצהמ לצנהל לכוי ,ל"ר .הרצב אוה ילארשיה םדאהש ןמזבש-רפס םושב דוע
לארשי ץרא תוכזד" :שוריפב בתכ רשאכ ,היבשויו לארשי ץרא תוכזב
רצמ ונל ביחרהל ,תע לכב ונל רוזעתו ונל הדמעש איה -- היבשויו
ה"ה .ל"ז "אינת"ה לעב ןרמ לש ובר ונל דיעה רבכו .רציממ וניצלחלו
,ל"ז ונבל בתכש ותאווצב ,ל"ז זובזעממ ע"יז רעב 'ר ר"ה שודקה וניבר
לוקשו ,רקח ןיא דע םה ותעדו ותניבו ("אינת"ה לעב ןרמ לש) ותמכח יכ
וניבר תלודג תא רפסלו עיבהל רתומל ךאו .הנטק האובנ אוה ןושארה ותעד
יתרכזה אלו ,רוד תונש ינמ ותלודגו וכרע עדיי אל ימ יכ ,"אינת"ה לעב
אלש םאו .םישודקה וירבדמ יתדמלש שדחה רבדה ןינעל קר ותלודג תא
לארשי ץרא תוכזש .הז ןינע םישודקה ונירפס ראשבו ל"זחב דוע יתיאר
ונמאנ לבא ,ל"נה םישודקה וירבדב תלוז ,רציממ וניצלחל ונילע הניגמ
.ורמאנ שודקה-חורב וירבד לכ יכ ,דאמ וניבר ירבד ונילע

ירבדל ןמאנ רוקמ אוצמל ילכשו יניע 'ה ריאה ,םירפסב יתוניב רחאו
:ביתכ יתקחב תשרפב .תאז יתדמל ומצעב וניבר השמ תרותמו ,ל"נה וניבר
רוכזא םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב תא יתרכזו"
,ןאכל ץראה ןינע המ (םש) ר"דמב וניתובר ודמע רבכו ."רוכזא ץראהו
י"שרב ןייע יכ .בטיה ןבומ ל"ז וניבר ירבדל לבא .הזב ורמאש המ ש"ייע
,ךכל ןטקה בקעי אוה יאדכ ,רמולכ -- ?תינרוחא ונמנ המל" :בתכש ,םש
םא ףאד ,ףיסוהל שי ז"יפעו .ש"ייע ,"ומע םהרבא ירה -- יאדכ וניא םאו
ץראהו" לבא ,ו"ח תובא תוכז המתד ןפואב ונייהן ,םייאדכ םניא םלוכ
ירבדל רוהט רוקמ שיד ,אצמנ .רציממ םצלחת לארשי ץרא תוכזד -- "רוכזא
תויכז לכל לעמ תדמוע לארשי ץרא תוכזד .המצע השודקה הרותב ל"ז וניבר
איה .ונל וליעוי אל םה םא ףאו ,תובא תוכזמ וליפא הלודגו ,ונל שיש
."ל"ר ,הרצב םינותנ ונאש תע לכב רציממ וניצלחל ונילע ןגת


The T.O.P. home page

תידוהיה תרוסמה תא ץיפהל ןויסינ אוה ,הינשרפו הרותל ןוכמה ,.פ.ו.ת
.םירשעה האמה לש הנונגסבו הנושלב תירוקמה

לש ידוהיה ואדיוהו האירקה םלואו עדימה זכרמ תא ליעפמ .פ.ו.ת
.ודרקל לעמ 52-54 ד"בח 'חרב םילשורי

חלשית ,תילגנאב וא תירבעב ,עובשה תשרפ יפד לש המלש תיתנש הרדיס
הספדה ןמממ ח"ש 360 :תוחפל ח"ש 75 לש המורת תרומת ,השקב י"פע
.דחא ינרות ואדיו-טרס וא תיעובש

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא


Back to the home page.