תודלות
ט:חכ-טי:גכ תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה

,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
ד"בח ,.פ.ו.תל בותכ וא ,628-8968 וא 628-7359-ל ןפלט
.םילשורי ,52-54

לע ,תילגנא ירבןד םג ,תירבע ירבוד םג ,םירבחל ועידות םג ,השקבב
וזה תורשפאה

םיפד לש תיתנש הרדס שקבל לוכי רתוי וא ח"ש 80 םרותש ימ לכ
.ולא

ןידא בר ,םיהירומ דובכל ,םאלפ הנחו ףסוי י"ע םרתוה הזה ןוילגה
.הבר הכ היירשה ובאש םהמ ,ינפג יכדרמ ברו ץלאזנייטס

,טרופקנארפ דילי .תינרדומה תידוהיה הירוטסיהה םיפקשמ ו'ג לש וייח
רותב ,םשל רזחו ,1939-ב ,'ה ךורב ,הינמרג תא בוזעל חרכוה אוה
תבישיב דמל אוה .היינשה םלועה תמחלמ םותב ,"זילא"ה לש תד-ןיצק
אריפש איגרש בר ותוא דמיל םש ;היגלב ,יבייה
,רחואמ רתוי ;הילגנאב תונברל ךמסוה אוה .הלימ הלימ ללפתהל
.םתיילע םדוק ,סיל'גנא סולב םהיתבב םינברל ןינמ המייק םלפ תחפשמ
םנב .תוקיתע לופכשל לארשי ןואיזומב תינכת להינ ו'ג ,ראשה ןיב ,הפ
,אמגודכ ,םילשורי תיינב לש יקלאה דיקפתב קסעתמ ,לכירדא ,קרמ
.םואבנדנילו הרותה שא לש םישדחה םיניינבה

.ב .תודלות תשרפ לש עקרה .א :ןכות
הרותב - םדאו ףוק - םימואתה .ג .השרפה תריקס
תשרפב היגולוכיספ לע הצרמש ,ינפג ברה ירבד .ד .היגולויבבו
תרזע כ"בב ,20:30 ,,תירבעב 'ב םוי לכ ,תילגנאב 'א םוי לכ ,עובשה
.ינמרגה בשומב ,17 רמיישדליה בוחר ,לארשי

תודלות תשרפ לש עקרה .א

הנומ ,הז בלשב ,הרותה :םלועה ןמ רטפנו וינינע תא רידסמ וניבא םהרבא
.םהרבאל חטבוהש יפכ ,אישנ םהמ דחא לכש ,לאעמשי לש וינב רשע םינש תא
תערכמה העפשהה) םמא ירהש ,יהשלכ תירב ךישממ וניא םהמ שיא םלוא
הירוטסיה רפס הרותה ןיא .הרש לש התחפש ,תירצמה רגה הניה (םהייחב
ןיבל םדאה ןיב רשקה רופיס םא יכ ,תובאה תחפשמ לש וליפא ,תיללכ
תא קר םות דע תררבמ איה ןכל .חישמה ךלמ דעו ןושארה םדאמ ,ויקל-א
רשאב ןהו ןכותל רשאב ןה ,םהיאצאצ םעו תובאה תשלש םע ה"בקה לש ותירב
תמועל .תירבה תרשרשב האבה הילוחה ,קחצי דע ונעגה ךכב .הירוטסיהל
ידיב תעבקנ ותרדגה וליאכ קחצי הארנ ,ךכ לכ םיליעפה ,בקעיו םהרבא
.תונתייצב ענכנ קחצי םתונתלעפל וליאכ ,וינבו ותשא ,ויבא - םירחא
וליפאו ,םירחא ידיב ול תרחבנ ותשא ,ץראה תולובג תא אצוי אוה ןיא
ותכרב תא תנרמתמ ותשא .בקעיו םהרבא ומכ אלש ,םלועל הנתשמ וניא ומש
.ןורויע הכומ הארנ קחצי ,וללה לש יתימאה םייפואל רשאו ,וינבל
ןיב תרשקמה הילוח אלא קחצי ןיאש אוה םילבקמש ןושארה םשורה ,רוציקב
.בקעיל םהרבא

ןיאש האורו ,קוחר חווטל הפוצה אוה קחציש ןכתי ,ונורוועל רשאב ,םלוא
,הירטמיגב ושעש ןייצמ םירוטה לעב) ושע ןוקית אלל םלועל םולש איבהל
,רוויעה ןצבקה לע ןמחנ 'ר לש ורופיס ךכל ליבקמ ילוא ;םולש = ,376
םלוא .(םיקוחר םירבדב הפוצ ךא ,תידיימה ותביבסב טיבמ וניא םנמאש
תימצע הטילש ,"הרובג"ב קחצי לש תינויחה ותוהמ תא ראתמה אוה רהוזה
האצותכ ,םילודג רסומו הבישח ינבמ תמקהב בר ןדיקפתש ,תימינפ תעמשמו
הרושקה ,"הלועפ"ב אלו - ה"בקה דע העיגמה הקימעמה תימינפה היפצהמ
,םהרבא תא תנייפאמ ,תאצויה-תרשוקה היווחה ,"דסח" .םדאל ץוחמש המב
,םירחא תלכאהב ,תינוציחה ותביבס לא ותוסחיתהב יוטיב ידיל אבה
הלא תונוכת יתש בלשמ בקעי .תוקדוצ תומחלמ לוהינב ,הפטהבו הארוהב
ותעפוהב טלובהו ריהמה ,תובורק םיתיעל ."תמא" וא "תראפת" רצויו
תרתסנ ותוחתפתה רשא קימעמה ,יטיאה תבוטל הרוכבה לע רתוומו גוסנ
.(!המשנ רנ תמועל רוניד יקוקיז :הוושה)

רחואמ דעומב קר ולש ויבא תא ךירעהל עדוי בקעיש ,ררבתה ךכ קוידב
התא יכ" :קחצי לש ותמצוע רכות םימיה תירחאב קרש ךכ ,רתוי הברה
ונלאוג ,וניבא 'ה התא :ונריכי אל לארשיו ,ונעדי אל םהרבא יכ ,וניבא
,ןתנוי 'ר תעד תא האיבמ (ב:טפ תבש) ארמגה .(זט:גס 'עשי) "ךמש םלועמ
ואטחש םידוהיה תא טופשל 'ה דמוע רשאכ םימיה תירחאל סחייתמ הז קוספש
'ה םש שודיק תא םפידעהב ,םמולשל םיננחתמ םניא בקעיו םהרבא .תובר הכ
םינופ םהו ,םליצהל ה"בקה םע תוכורא ןיידתמ קחצי וליאו ;םתתמה י"ע
'ה לא םחבש תא ןווכל םהל ץעיימ אוה ."וניבא התא יכ" :םירמואו וילא
התא":םירמוא םה הז בלשב .הניכשה תא םהיניעב תוארל םהל רשפאמו ומצע
אל השולשה לכש תנייצמ ,םוקמב ,אבר לש תמדוקה השרדה) "וניבא 'ה
.וזכ הדימב םימחרה לעב אוה ה"בקה קרשו ,םיקוחרה םהיאצאצ םולשל וגאד
ול ןיאש םדא ןבב םיאיבנב וחטבת לא" :דוד לש ותרהזא תפקתשמ ךכב
ירחאמ 'ה ימחר ירחא רותל בטומ .םילבגומ םדאה ינב לכ ירהש ,"העושת
.(!קידצה ימחר

השרפה תריקס .ב

לש ויבא היה=) "קחצי תא דילוה םהרבא" :םהרבא-ןב קחצי תודלות הלאו
תא הרותה השיגדמ ןאכ .(טי:גכ ;ן"במר - קחצי תא לדיג ;י"שר - קחצי
הרשש ונעט רודה לש םיגלגלמה ירהש ,י"שר יפל ,םהרבא לש ותוהבא רבד
םינעוטה לש םתעד תא י"שר איבמ (ז:אכ) רחא םוקמב ;ךלמיבאל התרה
לבא ;וירוה ינשמ דחא ףא םע רשק אלל ,יפוסא אלא היה אל קחציש
ב"י ברה !"תוגלגלמ" תונוכמ ןניא ולא תוינקפס רתויה תוביסנה
;םישישק גוזל אלפ-תדיל יבגל תיעבט תונקפסב ער ןיאש ריבסה ק'צבולוס
.הקונית תא הרש תקנה ןוגכ ,איהשלכ החכוה םינקפסה ינפב גיצהל ךירצ
הל ןיא רבכש הנקז לש התלוכי ,לודגה סנה תא לבקל םינוכנ רשאכ ,םלוא
אוה ןקזש ,רתוי טושפה אלפה תא םיחוד ךא ,תדלל "םישנכ חרוא"
גלגלמב רבודמה .עבטב ירשפא אוהש רבד ,קוניתה לש ודילומ-ויבא
לדיג םהרבאש השיגדמ הרותה ,ן"במרה יפל .השולשה לכ תא ץימשהל ותרטמש
לש ויתודלות תא תרסומ איה התעו ,תירבה תא םייקל קחצי תא ךניחו
ותלשוש .לאעמשי תקחרה םדוק ותושעל היה רשפא יאש רבד ,ומצע םהרבא
תירצמה התוברת תא ץמיא לאעמשי ירהש ,קחציב תחתפנ םהרבא לש תיתימאה
.ומא לש

רבד ,םיעשורמ םישנא לש םתוחאו םתב ,הקבר תא השאל קחצי אשנ 40 ליגב
םימוד םינבה ירהש ,הז דוחיאמ ושע לש ותעפוה תא תיקלח ריבסהל יושעה
תודוסי ףריצ 'הש ,עבוק קנומ .(גכ:ו תומש ,י"שר) םמא-יחאל םיתעל
ובלשי םהיאצאצש ידכ ,קחצי תחפשממ בל-בוט םע הקבר לש התחפשממ םימילא
העמשש ,הרקעה ותשא דעב החלצהב ללפתה קחצי .םאתהב תוכרו המצוע
םידוגינ השח המצעב ירהש ,תובירי תוכלממ יתש לש ערז הברקבש
םישרדמה .ריעצה ויחא תא תרשל דיתע רוכבה .םיימינפ תוצצורתהו
בקעי לש ורבוע וליאו םילילא תדובע יתבל ךשמנ ושע לש ורבועש םירפסמה
ה"בקה וליאכ אוה זמרה יכ ,ןוצרה שפוח לש היעב םירצוי ,שרדמ יתבל
יכאלמ ,ונתרטפהב 'ה תבוגת איה תפסונ היעב .םיערו םיבוט םישנא ארוב
םיאור) םיחא םתויה תורמל ,"יתאנש ושע תאו בקעי תא בהואו" :ז:ב-א:א
םתוא םיחאה יתשל שי - וסוחימ וישעמ ללגב רתוי והשמ בהוא 'הש
הבהאב ביגהל לוכי דציכ ,םייפוא תא םיקלאה ארב ןכא םא ;(!םירוהה
המצע (א:אצ ןירדהנסב) ארמגה ?ותאירב לש תויעבטה תואצותה לע האנשבו
,ץרתל לדתשמ ל"רהמה !הדילה רחאל קר חתפתהל ליחתמ ערה רציש ,תעבוק
הכישמ אלא התיה אל ותדיל םדוק דוע םילילא תדובעל ושע לש ותיטנש
דוסיבש "תויצרא"ל תיעבט הברק ושעל .םימוד תודוסי לש תיטנגמ-ןיעמ
לא תדחוימ "יותיפ תיטנ" ול ןיאו הילע רבגתהל ותלוכיב ךא ,תולילאה
ןעמל - ותחונת תא תונשל יושע רבועש ומכ הילא הנופ אוה ;תולילאה
.ותוחונ

לע ותוא אנוש ךא ,ושע לש יעבטה ובצמב בשחתמ ןכא 'הש ,העדב םירחא
םייתאושה בלצה יעסמ ,לשמל .ועבט י"פע שרדנהמ רתוי ער תושעל הברהש
םימורגופה ,םודא-ושע לש תימורה תירסיקה תא תשרויה ,היסנכה לש
ריכהל ןקיתוה לש ובוריסו ,תירצונה-תיפוריאה תוברתה דצמ םיידימתה
תא אנוש 'הש ,יכאלמ תא אוה ףא שרפמ שריה 'מ .1994 דע לארשיב
לכ לש םתוריסמו ,המחלמה תראפת ,חוכה תדובע ,םודא-ושע תרות
,תימורה הירפמאב םימלגתמ הלאש יפכ ,םיימלוע םישוביכל שונא תוחוכ
,רשוי ,קדצ הדימעמ בקעי תרות .םיינחורה הישרויבו ,שדקמה תיב תדמשהב
השירדמ םעפ אל בקעי לפנ םנמא .תושונאה תרטמכ םייחה שודיקו הבהא
רבד לש ופוסב ;רפתשיש ידכ הלג ןכ-לע .לארשי-ץראמ ןירקתש ,וז הבגשנ
ונקוספמ רורבש דועב ,לארשי תנידמ ךותמ תושונאה תא וז הרות שובכת
וצצורתיו" - תולקב הז םע הז םיבשייתמ םירבועה ינש ןיאש ,(השרפב)
הז בלשמ רבכ ושע לש ועשר תא חינהל ךרוצ ןיא ז"כב - "הברקב םינבה
.ליעל טטוצש שרדמה אלל

הדילה תעשב .ושע תדלוהל י"שר ירבד ךותמ תישילש השיגב םג םיניחבמ
."יושע" וא "םלשומ" ,ושע ארקנ אוה ;רתויב ריעשו ןושארה דולייה היה
תלמסמ תומימדאהש ,י"שר תרעה ןאכמו ,(ב:זט ב לאומש) דוד םג דלונ ךכ
הלוכי וז םג ,תיתוישיא הירוגטק לכ ומכ ;םימד-תכפוש תינפקות תוישיא
'ה תומחלמ תא םחלשכ ,הבוטל התוא לצינ דוד ;ערל וא בוטל שמשל
וילש עבט ,ךכל המודב .רדהתהלו שובכל התוא לצינ ושע וליאו ,לארשיו
,וליאו ;תישגר םיאכודמה םע תונלבסב דובעל ,בוטל שמשל לוכי ינתייצו
ןכ-ומכ .תפארע וא רלטיה ומכ םישנא יפלכ םזיפיצפב גוהנל לוכי אוה
ןיעדויב ,יוטיב םהל תתל בייח םדאהש םיכרצ וא תושגר שיש רמא דיורפ
רתונה רבד ,םאטבל תחא ךרד קר שיש רמא אל דיורפ לבא -ןיעדוי אלב וא
לכ הרותה ןיבו ויתועד ןיב ןיא ךכ .םיכרעהו ןוצרה שפוח םלוע תרגסמב
.דוגינ

ילנויצר יתלבה ,רהוזה .ושע בקעב תזחוא ודישכ ,בקעי דלונ התע
לש ולגרב הזחא דלונה ךרה לש ודיש לבקל אקווד השקתמ ןאכ ,ללכ-ךרדב
ושע לש תישחנה ותוימומרע תא בקעי זחאיש ,ךכ קוספה תא שרפמו ויחא
"בקע (םדאה תא) ונפושת (שחנה) התאו" :וילע םירעי רבד לש ופוסבו
וילע ,תונכו תטלחומ תמא איה בקעי לש ותוהמש תורמל ;(וט:ג תישארב)
;קנומ) הזה םלועב הקזוחב םיגהונ ושע ומכ םישנאש העשב המרוע ליעפהל
.(קראבומ ,חצרל-ףתושה לש ריואב הסיטה שפוחב ב"הרא לש "התעיגפ" הושה
,לודג דייצ היהנ ושע .םישיש ןב קחצי היה ושעו בקעי לש םתדיל תעב
םייתחפשמ ,םילהואה ייחל ומצע תא שידקהש ולשו םת שיא - בקעי וליאו
היה יכ ,ן"במרה יפל) ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו" .םיידומלו
ל"זח תעדל זמור הז קוספ .(חכ:הכ) "בקעי תא תבהוא הקברו (!דיצל רוכמ
רבדה לטבתישכ ,לטבתהל הפוס ,רבדב היולתה הבהאש ,(זט:ה תובא יקרפ)
,בהאנה לש ותוהמב הרושקה הבהאהש דועב ,(רבע ןושלב ,קחצי "בהא" ךכ)
רבדהש תורמל ,הווה ןמז ,"תבהוא" הקבר) םלועל םייקתת ,האנה תבוט אלל
.(קחצי םע םולשב הלש סרטניאה תא דגונ

שקיב אוה ;םישדע דיזנ לשבמ בקעי תא אצמו הדשה ןמ ףייע התיבה אב ושע
ול וארק ךכמ האצותכו ,הז םודאה םודאהמ (ואימגהל אלו) וטיעלהל ונממ
דיקפתה תא ול רוכמל ונממ שקיב בקעי .(ותוינומדאמ אלו) "םודא"
- בוט ריחמ תרומת) העובשב ותוא רכמ ושעו ,הרוכבה לש דבוכמה יתדה
ושעו ,םישדע דיזנו םחל בקעי ול םג ןתנ זא .(ק"דר ,ב:ו הבר רבדמב
ותיב קשמב םירחא תונוזמ יאדווב ויה הרקמ לכב .הרוכבה תא זביו ךלה
,תוומה רחאלש םייחב ותנומא ושעל הדבא םהרבא תומ בקעש הארנ .קחצי לש
יממ וזכ תיתד הרשמ לוטיל בוט .תינחור תוגיהנמב דוע ןינעתה אלו
,בערה םושמ .?"ידוהי והימ" רידגהל םיברעה םימכחה לעה - ןימאמ וניאש
הדיריה וילע רסא 'ה .םיתשילפה ךלמ ,ךלמיבאל ,ררגל קחצי רגיה
שי .'ה יניד לכ תא רמשש ,םהרבאל ןתנש תוחטבהה תא הנשו רזחו םירצמל
םירמוא (ן"במר) שיו ,התוא םיריכמ ונאש יפכ הרותל הנווכהש ,םירמוא
עבשל הז ןינע רשקמ (ג:טמ תישארב) םייחה רוא ;לארשיב קר ןכתיי הזש
תא קר ומייק ,םהרבא דבלמ ,תובאהש העדב ל"רהמה וליאו ,חנ ינב תווצמ
רמאש) קחצי לש ותשא איה הקבר יכ הליגש ירחא .הרותבש "השע"ה תווצמ
.םהב תעגל אלש ומע לע ךלמיבא הווצ ,(ותוחא איהש ,םדוק

לש ויתוראב תא רפעב ואלימו וב ואנק םיתשלפה .גשגשו האובת עטנ קחצי
לחנל הלגש ירחא .(דחא לאב הנומאה לומ םילילא תדובע) םהרבא
םיימעפ .תומש םתואב ןתוא הניכו תוראבה תא שדחמ רפח .ררג
.םימה לע תולעבל ונעטש םוקמה יעור םע וכסכתסה ךא ,תוראב וידבע ורפח
יתב תשולשל םילמס) תובוחר ארק הלו ביר היה אל תישילשה ראבה יבגל
האצותכ ,םוסרהש םיביוא םמצע לע ואיבה םינושארה ינששכ ,שדקמה
אלל הנבי ישילשה תיבה .םידוהיה דצמ םיכרד תתחשהו םיימינפ םיכוסכסמ
תמכסהל זמר שי ךכב .ן"במר- םש תווחתשהל ואובי לכהשו - ןודמו ביר
,יתעד יפל ,אובת >I<קר םתמכסה !שדקמה תיינבל םדקומ יאנתכ םיברעה
תבושת ידי לע ,רבתסמ רתוי ילוא ,וא ,םהל םג 'ה ןוצר יוליג ידי לע
- יתימא שודק יוגו םינהכ תכלממ"ל לארשי תנידמ תא ךופהתש לארשי םע
תיבה תא תונבל ונל ורזעיו םלש בלב הנידמב ופתתשי םיברע םג זא
,תבחרתמה םילשוריב הנבי אל אוהש תועדה יפל לק רתוי הז ילוא ;ישילשה
הירכז ם"יבלמו "ךל-ךל" תשרפ ונפד האר - הל ןופצ לימ 5-56 ןיב אלא
.(ד:די

םע תירב תרכו ,ויתוחטבה תא ה"בקה שדיח םש ,עבש-ראבל רבע קחצי
אוהש שח קחצי .40 ליגל ועיגהב םישנל תויתיח תוכיתח אשנ ושע .ךלמיבא
תא ביטה ןיכהלו דיצ דוצל ושעמ שקיבו ,123 ןב ותויהב תומל הטונ
לע התוצו העמש הקבר .וכרבל ויתושגר תא ררועלו ודדועל הרטמב ,רשבה
בקעי .הכרבב תוכזל ידכ המוד ןוזמ ויבאל שיגהלו ושע ינפ דימעהל בקעי
תא רשיא ךא ,קחצי דחפ ,ושע אבשכ .גושגשהו ןוטלשה תוכרבב הכזו חילצה
חוכב ןימאה אוה -ויבא ותוא ךרביש שקיבו באכמ הכב ושע .תוכרבה
םוש הרתונ אלש ןעט קחצי .השעמל בקעיל שורג ןתנ אל קחציש ףא ,תוכרבה
תייצל אלש תוכזהו תיאבצ הרובג ,רשועב ותוא ךרב ףוסבל ךא ,הכרב
הקבר ךא ,בקעי תא חוצרל ןנכת ושע .ןידכ אלש גהונ בקעישכ בקעיל
ןתחתי אלש ,השא םש תאשל םרא ןדפב ןבלל בקעי תא חולשל קחצי תא הענכש
דיגהל ילב בקעי תא הליצה הקבר ךכב - ויחא ומכ תודוריה תוינענכה םע
תב תלחמ תא םג אשונ וישכע ושע .ויחא תא גורהל הצור ושעש קחציל
.ןאיצומ וניא ךא ,תוינענכה וישנמ םילבוס וירוהש ןיבמ אוהשכ ,לאעמשי

הז ,ייחב 'ר יפל .הזב הז ואגתהש םינושארה ןבהו באה ויה קחציו םהרבא
ץולחה לש ןבכ ההדזמ קחצי ,ב:זי ילשמב זמורמש ונתשרפב ירקיע ןויער
לש אבא אוהש האגתמ םג םהרבא .ץראב הרותל ךרד חתפש ,םהרבא יתדה
ומכ םהינבב םישייבתמ תובא הברה .ינחורה ושרוי ,קחצי קידצה דיסחה
ברה יפל ,םיאצומ ונחנא .חרקו חרת ומכ ,םתובאב םינבו ,ושעו לאעמשי
אלש ,בוט אלה ןבה אקווד אוה קחציו םהרבאל המוד יכהש ןבה ,ק'ציבולוס
לבא ,םהרבא לש דסחה תדימב ףתתשמ לאעמשי .ויבא לש םיכרעב ךישממ
ןושארה םדא לש הואתה אטח תא שרוי אוה .תוואתו םיקסעל קר הב שמתשמ
ותרובגב ףתתשמ ,ושע ,ןיק לש ינחורה ושרוי .לובמה רודל ךשמהכ דמועו
,ומצע שוביכ םוקמב ,חצרו םירחא שוביכל הב שמתשמ לבא ,קחצי ויבא לש
תוהדזהל לדתשמ ותוישיאב ויבאל המוד אלש ןבה ילוא .הגלפה רודל ךשמה
תושעל ךירצ אל המודה ןבה .ונוצרו ויכרע תלבקב ותבהא לבקלו ויבא םע
םישנ לע "הרש ייח"ב ונבתכש המל המוד הז ;ולש ונוצרכ השועו הז תא
!םיבוט םג םהשכ ,םיקזח םירבגו תופי

,הכרבה תועצמאב ודדועל ץפחו ושעב ןומטה לאיצנטופב ןיחבמ קחציש דועב
לש קר איה תקולחמב היונשה הכרבה ?בקעיל יהשלכ הכרב ריתומ וניא עודמ
ףוסב י"א תאו םהרבא לש תירבה תכרב תא בקעיל קחצי ריאשמו ,הזה םלועה
תא להני ושעו "םילהוא בשוי םת שיא" ראשי בקעיש בשח אוה .ונתשרפ
ךרעי הנשב םעפ !חלמה ןמ רשעמ וליפא בקעי לש ללוכל םורתיו םלועה
תכרב התיה ,רהזה יפל .בקעי ללוכל לודגה םרותה ,ושעל דובכ תחורא
,תקלוח הקבר .דובאה יעבטה ובוט תא י"אמ ולוכ םלועל בישהל בקעי
טולשל ושעל םינתונ םא .דחי םיכורכ הזה םלועהו הרותהש הנימאהב
ונוקיתל אובי אל םלועה ,ברעתהל ילב ,ללוקמ ראשי בקעיו ,םלועב
,םיסגה היחאו היבא לצא הלדג איהש ירחא הזל הרע רתוי הקבר !םלועל
.(ק'ציבולוס ר"י 'ר) םתביבסב וטלשש

ךירצ לארשי גיהנמש ,ק'ציבולוס ברה םע םיכסמ ןיקנה הדוהי ברה
>I<- הזב ןימאה קחצי םגש רבוס אוה לבא ,ץרא ךרד םג ,הרות םג
בקעיל .וינבמ >I<דחאב ואצמי ןהיתשש תורשפא האר אל אוהש אלא
"ויפב דיצ יכ" - ושע תא ףידעה אוה .ץרא ךרד קר ושעלו הרות קר התיה
ילב ףא ,גיהנמה היהי ושעש בוט רתוי !ומצע תא סנרפ תוחפל אוה -
;הרות ודמלי םג ףוסב ויאצאצ וא אוה !ךישמת תרשרשה תוחפל .הרות
טאל הבושתב ורזחיש םהיאצאצו "םינוליחה" םינושארה םיצולחה םע הוושה
אל םג ,חמק ןיא םאו הסנרפ היהי אל ,קסעה תא להני בקעי םא .(טאל
לוכי םגו ןהיתש תושעל לוכי ןכ בקעיש ול התארה הקבר !הרות היהי
,ותוהמ הזש ,"דיצ שיא" ,"הדש שיא" ושעש ףא ;לודג ךרוצ שישכ דומעל
אוה ןמזה עיגישכ ."םילהוא בשוי" קר ,"םילהואה שיא" ארקנ אל בקעי
ךירצ םג אוה .השודקב לבא ,ושע ומכ םלועב טטושיו להואה תא בוזעי
קחצי ןכל .קחשמה יללכ יפל קחשמ אלש ,םלועבש ושע לכ םע המרמב תושעל
בורק ותוא איבמו ושע לש םידיה םע בקעי לש לוקה לש בוליש תוארל חמש
- ןוצר עבש אוה ,ותוא המיר בקעיש הלגתנשכ .דשחמ אל ,הבהאמ וליא
.ויתוכרבב רזוח אלו םלועל יוארה גיהנמ >I<בקעיש עדוי אוה וישכע

הקבר תא הראת (תילגנאב ואידיו .פ.ו.תב) ןיקנה הנח תינברה
הלש ערה רציה ןמ אלא ,םייחה לש תוירחאה ןמ אל - "תררחושמה השא"כ
דירות איהש שקב רזעילא ."תילמרונ" תויהל תקדצ לע יתרבחה ץחלה ןמו
:רמול הלוכי איה ;םימה די לע דמע אוהש ףא םימ ול תתל הדכ תא
היה ךכ ,חטב) קידצ ךכ לכ שיא םאש הניבה איה לבא ,"ךמצעב חק ,השקבב"
וא הלוח אוה ילוא - הביס שי ,שקבמ (םהרבא לש קהבומה ודימלת הארנ
םימ רטיל 250 ךרעב תחקל םג תבדנתמ איה ןכל .העיסנה ןמ דאמ ףייע
הל תפכיא אל לבא ,"תעגושמה תקדצה" הקברל תורזוע אל היתורבח ;וילמגל
התדלומו הצרא תא תבזוע איה .תררחושמ איה םתעפשהו םתעדמ םג ,ללכב
םג ,ףוסב .תימינפה השפנ תארוהב קר ,ינוציח 'ה יוויצ ילב היבא תיבו
.השפנב תרחא השחשכ ,התייצ אל איה הלעבל

:היגולויבבו הרותב םדאו ףוק - םימואתה .ג

.םדאה ינבל תויסיסב תונוכת יתש שיגדמ (ןיורד זאמ) דלואג .'ג.ס
תחפשמ ברכ .ורבוע ןיידע אוה - (הלימ תירב הוושה) םלש אל דלונ םדאה
םיכורא םייח ,םילודג תוחומ שי םדא ינבל ,"םיטושוקירפה םייביטימרפ"ה
אל םה וניתוקונית לבא .ללכ ךרדב ,תחא הדילב הברה םידילומ אלו
יפוס - תחא םעפב הברה תודילומש ,תוטושפ תויח לצא ומכ ,םיחתופמ
קר תוריהמב ולודיג תא רמוג חומהו םישק אל םדאה לש תועבצאה
תא רומגל ידכ םישדוח 18 ומא םחרב תויהל ךירצ םדא ןב .הדילה ירחא
היירב אוהש - םדאב דחא ןורקע ףקשמ הז לכש רמוא ןמטרופ !וחותיפ
תויוחב הרישע הביבס בואשל ךושחה םחרהמ אצוי אוה !תדמול דימתש
ידכמ ידמ לודג היה ירמגל חתופמ חומ .שושימה שוחו םיינזא ,םיניעל
.םחרה ןמ תאצל

אלא דליה תא דילוהל קר אל השאה לעש רמוא םג ק'ציבולוס ברה
דימתש והשימ הז "הדלי" וא "דלי" .םינש הברה תאזה הדילה תא ךישמהל
אלש ,וכרדב רעונש ,"הרענ" וא "רענ" איה וא אוהש דע ,דלויהל ךישממ
תורמל ,םירענל החכות תתל םיכירצ ןכל .תושעל וילע המו והמ חוטב
ךירצ ךוניחה לבא .("וב" תמדקה ,ייחב 'ר האר ;גי:גכ ילשמ) םתונשקע
לאוי ברה) םתרבחו םירוהה יפל אל ,דליה לש וכרדו ועבט יפ לע תויהל
.(יחצנה ידוהיה תיבה - ץרווש

עבונ אוה ,היצזיליבסה סיסב ,החפשמ ייח אוה םדא ינבל ינשה ןורקעה
םיקל-אה םלצ תא ,םדא ןב לש לאיצנטופה תא טאל חתפל ךשוממה ךרוצהמ
תא האיבמ תינימ תורגב !היצזיליביס לעב םדאה יבא אוה דליה ןכל .ולש
שיגרמ בקעי ןכל .(דלואג) םדא ןבב רחואמ םיאב םהינש - תואמצעל ךרוצה
לש חותיפ שפחמו םלש אל ןיידע אוהש עדוי אוה .ומצע תא םילשהל ךרוצ
.הבישיה ,רפסה תיבו החפשמה תיב - וילהוא יתשב ותשודק

רבכ והשמ" ושוריפש ,"ושע" ומש ןכל ;רעש הברה םע ,םודא דלונ ושע
דלונ ,המהב ומכ אוהש - הזה ערה ןויערה תא םינפה אוה ."רומג ,השענ
אל ,הדשב בבותסהל קר - ובבל תא לומל ,ומצע תא ןקתל ךרוצ ילב ,רומג
.םדאל רשאמ ףוקל בורק רתוי אוה ושפנב ךכ .תומימת שפחל להואב תבשל

םירבד שי ,םירגובמ םדא ינב לש ףוגב וליפא :ושע לש ויאצאצ
תב וא ןב לא הנופ םדא ןב קר .רבוע וא ןטק ףוק לש ףוגבש וליאל םימוד
דילוהל ידכ ,שפנה םע דחייתהלו שוגפל םג ךירצ אוה - םדוחי תעב וגוז
שי !ןטוגנרואה -הזב ונל המודש תחא היח שי לבא ,האריו המיאב קונית
.תיסחי ךורא ותטימ שימשת לש ןמזו ,הוורפ םוקמב ,ךורא רעש הברה ול
וא ןימי ,היינשה לע תחא די ףידעמ םג אוה .הדיל יחרי העשת םהל שי םג
ונלשל םימוד םיידשהו םיינישה םג .םייתש לע ךלוה וליפאו ,לאמש
,הזה םודאה ףוקה .(ץרווש 'ג ,"פייא דר"ה) לוירטסא האיצומ הבקנהו
רודב ,ל"זח יפל !ושע וניחא תא ףקשמ ,םדאל המוד ךכ לכה תורעש אלמה
עדמו עבטה תא וצירעה קרו ,'המ םמצע תא וקיחרה םישנאה ,שונא לש
רתויו 'א םלצ לש תומדה תא ודביא טאל-טאל םה זא .('א ז"ע ,ם"במרה)
שי .(חי ןיבוריע ;גכ 'רב הבר 'דמ) ףוק לש תומדל וברקתה רתויו
,תרמוא תאז !ףתושמ אבס םינטוגנרואלו ונל שיש םיבשוח וליפאש םישנא
ודריש תומהב םע והדזה ךכ-לכש םישנא ושע יאצאצמ ויהש תומדל םילוכי
!םדא-ינב לש תונוכת תאז לכב םהב ראשנש ,םינטוגנרוא תויהל טאל-טאל
םדא ינבכ םהש םיפוק שיו (.טק 'נס) םיפוקל וכפהנ הגלפהה רוד ישנא םג
לעב םג .(זמר 'הוק טוקלי) ףוקל המדנ ןקז שיא .(ה:חכ םייאלכ) הכלהב
םדא ינב לש םיאצאצ "םיטימירפ"ש בשוח ןפימ הוסוא .ג הקיטאיבורקמה
!ותפידעל םיכסמ ם"במרה .האובת םוקמב תוריפ לש הטאיד ולכאש

תסו שי .(הדוהי טבש) המהבהו םדאה ןיב רשקה אוה ףוקה השעמ
'ר;אי ןטק םלוע היבוט השעמ ;ע:די רפוס םתח האר) םהינשל
רחא .(אל ןיבורע) םידבעכ םיפוקב ושמתשה ,דומלתה ימיב .(עירזת,ייחב
בשחנ םולחב ףוק תוארל .(חנ 'נת) ףוקכ גהונ םדא ,ןיי תוסוכ 3-4
םירישע םינפי .(?עורפ תויהל הצור אוהש ןמיס :זנ 'רב) ער ןמיסל
ברעמה תוצראבש וליא ומכ ,חנ ינב תווצמ עבש דגניח ףוק לש חומ םילכוא
ףוג ייוניש ,תמאב .םייח ןיידעש ףא ,תוסרוסמ תומהב לש םיציב םילכואש
;הפוקתה התוא םייח ונלוכ .הילשא קר םה םישנא םג ,םייח ילעב לכ ןיב
םיכילהתב הובג רתוי תוריהמב היח תרחא היחמ רהמ רתוי התמש היח
קר אוה ישונאה דוחיה .תומישנ רפסמ ותוא םימשונ םלוכ .ףוגבש םיסיסבה
חותיפ ילב .ארונ םיקלא םלצל ומצע ףוגה תא ךופהל לוכי אוהש ,שפנב
.ןטוגנרוא היהי םדאה ,הז

ינפג ברה ירבד .ד

20.00ב 'א םוי לכ תילגנאב ש"הפב רועיש ןתונ ינפג יכדרמ ברה
ל"צז ק'צייבולוס ברה ןתנש הזל המוד דואמ ,10 ךלמה דוד 'ר ,"רשג"ב
אציו"- גס:ד"כ תישארב לע ע"בארה תא איבה אוה .ש"צומ לכ ןוטסובב
ןיב ,עבטב ךלה אוהש ריבסמש ,"ברע תונפל הדשב חושל קחצי
היהי םרט הדשה חיש לכו" -ה:ב תישארב הושה) תנווגמה היחמצהו ,םיחישה
בר סחי ונתנ םהינשש ךכמ עבנ ושעו קחצי ןיב קודאה רשקה .("...ץראב
האר אל ושע לבא ."םילהוא בשוי םת שיא" ,בקעי תמועל ,"הדש"ל ,עבטל
השיג .עבטה ראשו - םיקלא םלצ - ומצע ןיב לדבההו עבטב 'ה תולדג תא
םג איה ;"המדא דבוע" ,ןיק הושה - תויח ומכ ,חצרל האיבמ וז תיזוניפש
היזיולטהו םיקטוקסידה ,םירבה "תוברת" ,תינימ תורקפהל האיבמ
רכשיו ןייה ןמ תשיו" םרכ עטנש ,"המדאה שיא" ,חנל הושה - תכלכולמה
."הלהא ךותב לגתיו

אוהש שיגרמ םג אוה ,עבטב ,הדשב ותשודקו 'ה האור אוהש לכב ,קחצי לבא
ייח תשרודו ותחיצר תא תענומ םדאה תשודקו ,עבטל רבעמו לעמ םג 'הו
הכירצ ותשיא ןכל .החפשמ ייחו ,טעמ שדקמ ,תיבה ךותב םישודק ןימ
הרבע הקבר .המהבו םדא ןיב הלידבמש ימ םג אלא דסח תלעב קר אל תויהל
ירחא קר לבא ,םילמגל םג םימ תתל השק הדבע - םינחבמה ינש תא
ףידעהל לוכי המהבל םדא ןיב לדבהה תא ריכמ אלש ימ .ותוא התקשהש
םג עבוטש ואנושל בל םישל אלו םיב עבוטש ודיפ בוהאה ובלכ תא ליצהל
לידבהל םיצור אלש םינוליחה םילארשיה םתוא .עגרה ותואב אוה
י"א תמדא תיינקב םהרבא תמגוד תורמל ,תורבקה יתבב םייוגו םידוהי ןיב
תחא םד תפיט היהת אלש דואמ םיגאוד ,דרפנב הרש תא רובקל ידכ הנושארה
הז ןורקעב םיזגמ ם"במרה לבא) םייעזגה םהיבלכב בלכ לש רחא גוסמ
.(הז הרקמב והומכ קספ אל דחא ףא ,'ה ךורב -י:בי האיב ירוסיא תוכלהב


Back to the home page.