המורת
טי:זכ-א:הכ תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

:ןכות
.עקר (א
.הריקס (ב
.רהרה (ג
תולאשה תצקמל תודחא תושיג (ד
.ךוניחה רפס (ה
!ילוכו (ו

'ה תולגתהב רבכ רשקנ לארשי םעל ה"בקה ןיב דחוימה רשקה :עקר
םה ;םדומלת תאו ויקוח תיישע תא םמצע לע ולביק םה .יניס רהב םהילא
תוהז - ומע ויהי םהשו ,םהיקל-א היהי 'הש - תידדה תירבל ופרטצה
יוגו םינהכ תכלממ"כ תידוהיה תוחילשה לע תססובמה ,תידוחיי תימואל
רבדה .םיקל-אה ,האצומ - תדוקנל תושונאה לכ תא בישהל - (ו:טי) "שודק
תימיטניאה ותולגתה ךשמה אוה ,יניסב השמ םע 'ה לש ומוי רדס לע ןושארה
לא רבדי ונממ רשא ,ןכשמה תועצמאב ,רתוי תרתסנ ךרדב םנמא ,םידוהיל
,ןכשמה תינבב ,והסכמו ןוראה הליחת םירכזומ ןכ-לע .לארשי תא הוציו השמ
.(ן"במר) המלש לש שדקמה תיבב ךכ-רחא ומכ ,תנכוש איה םשו הניכשה הלגתמ םש יכ

ךכב השמ םע ולש םימיה םיעברא תחיש תא ליחתמ ה"בקה :הריקס
- "המורת" יל וחקיו לארשי ינב לא רבד :(ב:הכ) ול רמוא אוהש
םירמוחה .יתמורת תא וחקת ,ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ - תממורמ הנתמ
,תשחנ ,ףסכ ,בהז ויה ה"בקהל שודק םוקמ תינבב םהב שמתשהל ךירצ היהש
םיליא תורוע ,םיזע רעש ,חבושמ שש ,ינשו ןמגרא ,תלכתב עובצה רמצ
םימשב ,תורונמל םיאתמה ןמש ,םיטש יצע ,שחת תורוע ,םודאב םיעובצה
דופאל םיאולימ ינבאו םהוש ינבא ,תרוטקלו החשמה ןמשל םימיאתמה
'ה ןוכשי ,שדקמה תא ושעיש ירחא .(לודגה ןהכה ידגבמ) ןשוחלו
הארי 'ה רשא ,וילכו ןכשמה תוינכת יפ-לע לועפל השמ לע .םכותב
םיטיהרה תא הרותה תראתמ התע .םימיה 40 תב ותוחילש ךלהמב ול
.ומצע הנבמה תא תראתמ איהש םדוק דוע ,םיירקיעה

,תומאב תנתינ הדימ לכ) 2.5 x 1.5 x 1.5 ויתודימש ,ץעה ןורא
,ביבס רז הל שיש ,קד בהז תספוקב רגסנ ,(ךרעב מ"ס 50 - המא לכשכ
.ץעה תא ללכ םיאור ןיא ,ןאכמ :הפש םע קד בהז תספוק וכותב רגוסו
ינש םע ,תרופכה ,רוהט בהז יושעה והסכמ תא וילע םיחינמ ,ךכ-רחא
רוסא רשא ,(תוטומ) םידב ינש .(םינטק םידלי תרוצב ,ויכאלמ) ויבורכ
העברא ויהש ,םירמוא שי .ןוראה ידצב תועבטב םיחנומ ,םתוא ריסהל
תאשל ושמיש םירחאה ינש וליאו ,ריסהל היה רוסא םינש רשא ,םידב
תא ןוראה לא תתנו" .בהז הפוצמ ץעמ ויה םייושע םלוכ םידבה .ןוראה
םהיפנכ תא ושרפי םיבורכה .(זט:הכ) "ךילא ןתא רשא תודעה
ירחא .ןוראה לאו ,הז לא הז םהינפשכ ,ןוראה תא םתוסכב ,הלעמ יפלכ
ןתא רשא תודעה תא ןתת ןוראה לאו" :השמ הוטצנ בוש תרופכה תחנה
לעמש םיבורכה ןיבמ ,לארשי ינבל רשקב ,תויחנה השמל ןתי ה"בקה !"ךילא
.תודעה ןוראל

רז םע ,בהז הפוצמ ,ץע יושע אוה ;2 x 1 x 1.5 ןחלושה תודימ
תוטומ לש ילע הנבמ ןכו ,םידבו תועבט ול םג .תרגסמל ףסונב ,ביבסמ
ידמ ופלחוהש ,"םינפה םחל" 12 וחנוי םהילע רשא ,רורוויא תוטומו בהז
.םתאשל בהז תורעקב ,עובש

הינק תששו היטושיק הללכבו ,(1 רככ) בהז השקמ השעית הרונמה
םג .ורנו יזכרמה הדומע רבעל םלוכ םינופ םהיתורנ רשא ,םיידדצה
.בהז השקמ ותואמ םייושע היתותחמו היחקלמ

לש תוכרעמ יתש :ומצע ןכשמל עגונב תויחנהה תואב ,התע קר
28 x 4 ןהיתודימ .םיטוח יגוס העבראמ תויושעה ,תכרעמ לכ תועירי שמח
.םיבורכ תרוצ םתרוצ - תואלולו בהז ימזבאב תורבוחמ ןהו ,תחא לכ תומא
ןהיתודימש ,םיזע רעש תויושעה ,תועירי הרשע תחאב וסוכ הלא תועירי
תורועב תוסוכמ ןמצע הלא תועירי .תשוחנמ ןהימזבאשו ,תחא לכ 4 x 30
,וגל ומכ ,תרגסמה הנבמ אב ,ךכ-רחא .שחתה תורועו ,םימדואמה םיליאה
תודתי םהל ;10 x 1.5 שרק לכ תודימ :םידמוע םיטש יצע יושעה
האפל ;תחא לכ םישרק 20 ,םורדו ןופצ תואפל .ףסכמ םינדאו
העבראמ הציחמ ןכו ,תוניפב םינש דועו ,םישרק השש ,תירוחא-תיברעמה
לכ .םישרקה תא םירבחמהו ,ןכרד םירבועה ,םיחירבו תועבט ןנשי .םידומע
.יניס רהב ,םגד וא ,הינבה םישרת גצוה השמל .בהז םיפוצמ םיטשה יצע

העירי הניה ,םישדוקה שדוקמ ןכשמה רקיע תא תקלחמה ,תכורפה
ןחלושה .הירוחאמ ןוראה קר .םידומעה תעבראמ היולתה ,םיבורכ םע
ןוליו .ולומ ,םורד דצב הרונמהו ,ןכשמה לש ןופצ דצב בצומ
.תשוחנ םהינדאש ,םידומע השימחמ יולת ,ךסמה ,הסינכב םוקר

תונוילג הפוצמה ץע יושע ,*5 x 5 x 3 ויתודימש ,הלועה חבזמ
.תשוחנ םה ףא םייושע וילא םיוולתמה וילכ ;תוהבגומ ויתונרק ;תשוחנ
שיש ותוא תאשל םידב ול שי ןכו - תשר - רבכמ ול שי והבוג תיצחמב
.יניס רהב הארמכ ,תוחול (לולח =) בובנ חבזמה תא תושעל שי .וב םמישל
ידומעמ התרגסמו ששמ היתוריקש ,רצחב ,ןכשמה תסינכל ץוחמ בצינ חבזמה
םיוו הל שיו ,הלודג הליו לש היתודימכ ,50 x 100 היתודימ .םיטש יצע
.תשוחנמ םינדאו תודתי ,ףסכמ םיקושחו

.(ט"נ םיחבז 'ע) 3 + 7 ,יסוי 'ר יפל *

תודימה תאו הרטמה תא ,יותיעה תא ,םישגדומה םיוטיבב רהרה (ג
תויהל .וב רשא םילמסה תוכרעמ תאו ,םישנא לע ותעפשה תא ,ןכשמה לש
ידומלת יפוא לעב .ידומלת יפוא לעב רבג תויהל ושוריפ ,ידוהי רבג
הז ינואג ןורשכ .ןינע לכל תירשפא השיג לכ לע בשוחו ,לכה לע לאוש
םע דדומתהל ולצנל אלא ,םייטרואית טפשמו ןחלופ ינינעל וליבגהל ןיא
:המורת תשרפ לע תולאש רפסמ הנה .םייחב םיבצמ

יבגל קר ;(דיחי ןושל) השעת השמל 'ה רמוא ילכו ילכ לכ יבגל
הרותה תשמתשמ ,חבזמה יבגל ;(םיבר ןושל) ושעו רמוא אוה ,ןוראה
והמ ?עודמ - (ושעי ,השעת - ח:זכ) םיבר ןושלב םגו דיחי ןושלב םג
לביק השמש רמואה ,(חי:אל) י"שר יפל ?האירבה רופיסל ןכשמה ןיב רשקה
ןכא הרותה יכ רמואה ,ן"במר תמועל) בהזה לגע השעמ ירחא קר וז הוצמ
?ןאכ אקווד העיפומ איה עודמ ,(יגולונורכ רדסב םיעוראה לע תחוודמ
דוע לוכי אוה םאה ,לגעה תשרפ ירחא האב וז הוצמש רבוסש ימ יבגל
תופיאשה יוציר םע רשק לכ הל ןיאו ,רתויב תבגשנה איה וז הוצמש ןועטל
האבש םירמואה יפל ?ךיא ?לגעה השעמב ועבוהש ,םישוח-תנחבה לש תולפשה
,םימלסומהו םירצונה תנעט תא וז הוצמ החוד ךיא ,לגעה ירחא וז הוצמ
,אמוחנת שרדמ יפל ?"לארשי ינב תריחב לע ותעד תא 'ה הניש" וליאכ
רבדב דמלנ לודג יתד חקל הזיא ,לגעה בהז לע רפכמ ןכשמה בהזש רמואה
רושק ?הזה םלועב וניתויוחבו ,רמוחב ןומטה ,ערלו בוטל לאיצנטופה
לש תימינפה בהזה תפטעמ תא ךירצ עודמ .תושיא ייחל ,היזיולטל הז חקל
ילוא ,הפ-לעבש הרותל רשקב ןוראל ליבקמ המ ?תיארנ הנניא ירהש ,ןוראה
תופטעמ םע ,םש םילבקמה המ ?יניסב איה ףא הנתינש ,רתויב הבושחה
?עודמ-ןוראל וסנכוה םירובשה תוחולה םג ?תינוציחהו תימינפה ,בהזה

תואיצמה לש םינפ וליא ;ןכשמה תא םינוב םהבש םירמוחה תא ןיימל הסנ
םאה ?'הל תיב אוה דציכ ?תיכוכזו לזרב אל המל ?ןכשמל םיסנכנ תימשגה
?ןכשמב םכותב ןכוש 'ה ךיא ?םילשוריב רד אוה םאה ?םוקמ לכב רד ה"בקה
רוסא עודמ ?םידמוע םיטש יצע םהמ ?תאז השוע אוהש רחאל הרוק המ
תא סינכהל ךירצ עודמ ?םילכה ראשל דוגינב ,ןוראהמ םידבה ורוסיש
םהילע עודמ ?הרונמה תורנ תעבש םילמסמ המ ?דימ תשוחנה חבזמל םידבה
שדוקב םיבורכ ילספ ךירצ עודמ .תבש םע תאז הוושה ?זכרמל םלוכ תונפל
,הזב הז םיטיבמ םה עודמ ?הבקנ ןיממו רכז ןיממ םה עודמ ?םישדוקה
,הרותה ידוסי תוכלה ,ם"במר ןייע) הלעמ יפלכ םהיפנכ וליאו ,ןוראבו
סנכיהל לכל רוסא עודמ ?םישדוקה שדוקל ןוראה שרפומ עודמ ?('ב קרפ
?ותסינכב לבגומ לודגה ןהכה ףא עודמ ?המש

עודמו ,תשוחנ הלועה חבזמ יושע עודמ ?ןוראבו ןחלושב םירזה תובישח המ
הזיא ?םורדב הרונמהו ןופצב ןחלושה עודמ ?רצחב ,ןכשמל ץוחמ דמוע אוה
תחנה םיימעפ תרכזומ עודמ ?עודמ ?הז עובש תשרפמ רסח ןכשמב ילכ
?(אכ:הכ) םהירחאלו (זט:הכ) תרופכה תיישע תוארוה ינפל ,ןוראב תודעה
םאה וא ,הבוטל שוכרהו רשועה ירחא ףרוטמה ףדרימה תא ןווכל רשפא םאה
הפוצמ ץעה עודמ ?(השרפל ייחב ונבר תמדקה 'ר) ותוא שוטנל םיבייח
תונברק תברקה לע ךתעד המ ?בהזמ קלחו ףסכמ םינדאהמ קלח עודמ ?בהז
ןימאמ ינרדומה םדאה םאה ?תנגוה הניא הנורחאה הלאשה עודמ ?המהב
?ך"נתב םתרטמ המ ?המ םשל ,ןכ םא ?המהב תונברקב

םאה ;המלש שדקמ לע תרבדמ - 'ה קרפ ,'א םיכלמ - המורת תרטפה
?ןכשמה לשמ ותיינבו ונומימ םינוש ויה המב ?דוד לש וא המלש לש היה
?חבזמב - תיזג ןבא - לזרב ילכב הדובע רוסיא רבדב ונל שי הרהבה וזיא
?ותרטמ רבדבו םידוהיה לע שדקמה תיב תעפשה רבסהב המלשל 'ה רסומ המ
הלא םינבממ הזיא ?לארשי ברקב 'ה רודי יתמ דע .ןכשמה םע הלא הוושה
ישילשה שדקמה םאה ?בהזה תפיכ ידי לע תינמז סופתה םוקמה לע הנביי
?םלשוריב היהי ללכב

,הריהמ הבושת שי הלאש לכל אל) תולאשה תצקמל תודחא תושיג (ד
:(הרותל םינפ םיעבש םנשי םגו

תא ףקשמה סומסוקורקימכ ןכשמה תא ראתמ ,גי:בי רבדמב ,הבר שרדמ
םויב (ב:דק םילהת) העיריכ םימש הטונ 'ה .תיקלאה האירבה ימגד
םינותחתהו םינוילעה םימל האירבה תא עיקרה קלחמ ינשה םויב ;ןושארה
ןכשמה ראש ןיבל םישדוקה שדוק ןיב תקלחמה ,תכורפה ומכ ,(ו:א תישארב)
תישארב) דחא םוקמל םינותחתה םימה םיוקנ ,ישילשה םויב .(גל:וכ תומש)
תישארב) יעיברה םויב ;(חי:ל תומש) תשוחנה רויכל הוושומה השעמ ,(ט:א
םירופצה .(אל:הכ תומש) הרונמל ליבקמב ,םימשב תורואמה םימשומ ,(די:א
לע םהיפנכ תא םישרופ םיבורכהו ,(כ:א תישארב) ישימחה םויב תופפועתמ
ה"בקהש םלועה תא להנל םדאה ארבנ ,יששה םויב .(כ:הכ תומש) ןוראה
ומכ .(א:חכ תומש) ןכשמה תא להנל ןרהא רחבנש ומכ קוידב ,ארב
ךכ ,יעיבשה םויב (א:ב תישארב) תוהמכ ץראהו םימשה ולוכיו
דעומ להא ןכשמ תדובע לכ לכתו :תמלשומ תוהמכ ןכשמה םג ראותמ
.(בל:טל תומש)

אוהש ךכב - השמו (ג:ג תישארב) ומלוע תא ךרבמ אוהש ךכב םייסמ ה"בקה
תישארב) םתכאלמ תא ושדיק םהינש .(גמ:טל תומש) ןכשמה ינוב תא ךרבמ
הליחתמ האירבהש םשכש ,ףיסומ ב:דל תומש הבר שרדמ .(א:ז רבדמב ,ג:ב
רבדה ךכ ,תורואמה ,רוא יפוג וארבנ םדוק דוע ,ינושאר תורקי רואב
רואה רוקמ ,הרותה תא ליכמה ,ןוראה אוה ןכשמב הווטצמה ןושארה
,הרותה םג .םילבגומה הרונמה תורנ לע רובידה אב םדוק דוע ,ןוילעה
!םלועה תא ארבו הרותב טיבה ה"בקה :הלוכ האירבל תמדוק ,לעה - תינכתכ
ארב - הרותה - ותישארב :ךכ א:א תישארב תא שרפמה ,א:א הבר תישארב)
יסרקש אבא ןב איח 'ר רמוא ,(ו:הל) הבר תומשב .(ץראו םימש םיקלא
,םיריהזמה םימשה יבכוכל ומד ,ןכשמה תועירי תא םירבחמה ,בהזה
ןכשמה ישרק ומכ םיכאלמה םידמוע םש ,ןכשמל ימימש ליבקמ םימשבשו
הנבנש ,הטמלד ןכשמב ןוכשל זא ףידעמ 'ה .(וט:וכ) הטמל
.רתוי הברה םלשומה ,ימימשה ןכשמב אלו ,םדא ינב לש םהידיו םהיתובילב
תא וכותל םינפמ אוה ,ןכשמה םלועל ידוהיה סנכנשכ ,הלא םישרדמ יפל
,תמלשומה ןדע תאירב תא ה"בקה ןנכת םהבש ,םיסחיהו םימגדה ,םירמוחה
הליבקמה ותמשנ תינבתל רזוח םג םדאה םש .התוא תוויע םדאהש ינפל
- ודיקפת תא אלמל ול תועיסמ הלאה תויוחה לכ ;הרותהו םלועה תינבתל
.ןדעל םלועה תא בישהל

(תישעו אלו) ושעו" :ה"בקה תרמא תא חתנמ םולש ןב הדוהי 'ר
,ןוראה ןינבב קוסעל ווטצנ םידוהיה לכש קיסמו ,(י:הכ) "ןורא
תורומשה ,הנוהכלו הכולמל דוגינב) הרותל "תונורא" םלוכ ויהיש ידכ
ןכשמה ןינע תא תרסומ הרותהש ןכתיי ,י"שר יפל .(ןרהאו דוד תוחפשמל
תא ארוב דימת 'הש דמלל ,בהזה לגע רופיס ינפל ,ומוקמב אלש
ילככ שמשל התיה ןכשמה תרטמ םא - הכמה תא תיחנמ אוהש ינפל הפורתה
ינפל ןכומ היהי רבדהש הצר אוה ,םישוחה ךרד ,טשפומה 'ה-ל השחמהל
,םיקלאל ישחומה םפילחת ,בהזה לגע ןינעב ,הנכס וויה םהישוחש וארהש
המהב תונברק םע ןכשמ היה אל ילואש םיכסמה ,ייחב ונבר ריבסמ ךכ .לספ
הכורע ןכא הרותהש ,ן"במר םע םג םיכסמ אוה ךא ;לגעה השעמ ילול ,ללכב
,תיגולונורכ הרודס הניא הרותהש םירובסה ,םירחא .יגולונורכ רדסב
אלא ,םיאטוחל רזעכ אל ,יולת-יתלב ףקות לעבכ ןכשמל תאז-לכב םיסחייתמ
תא שוטני אל םלועלש תוארהל -לגעה אטח ירחא לודג יקולא לומגכ
.םימלסומהו םירצונה תעדל הריתסב ,דואמ ואטחש ףא ,לארשי םע

תשרפב השעת אלו השע תוצמ יתש שי ,ךונחה רפס יפל
םש םיבירקמ היהנש :רמולכ ,'ה םשל תיב תונבל" :הצ הוצמ .המורת
,הנש לכב לארשי לכ ץובקו לגרל הילעה היהת םשו ,וילא וניתונברק
תיבב םיכירצה םילכה המע תללוכ הוצמה תאזו ."שדקמ יל ושעו" :רמאנש
תגהונו ...םלכ םילכה ראש לכו חבזמהו ןחלשהו הרונמה ןוגכ ,הדובעה לא
דלוג םולש ברה לבא -!םויה אל) ןתמדא לע לארשי בורש ןמזב וז הוצמ
,ברעמה תוצראב טרפב ,ל"וחב םידוהי םא ,הזכ בצמב ויהנ טעמ דועש ןעוט
ןמ וזו .(תולעל םיכישממ רבעשל ם"הירב םידוהיו ,ללובתהל םיכישממ
,תיבה הנבישכ ;ולוכ רוביצה לע םא יכ ,דיחיה לע תולטומ ןניאש תוצמה
".השע תוצמ םייקתי ,ונימיב הרהמב

אל ישילשה שדקמה ,חמ-המ 'זחי לע רקיעב תוססובמה ,תועד הברה יפל
ךירצ היה שדקמה םא ,ונרופס יפל .הל ןופצמ אלא ,םילשוריב ללכב היהי
םישודקה םישנאל םוקמב ,שדקמל םילשורי תשודק םיסחימ ויה ,הפ תויהל
יתנכשו" ומצע שדקמה תרטמו ,שדקמהמ בושח רתוי הברה רבד ,הב םירגה
יתב השולשל ןה למסו המדקה ,קחצי תוראב שולש ,ן"במרה יפל ."םכותב
םלוכ ךכ ,"תובוחר" ,תישילשה ראבל ודגנתה אל םיתשילפהש ומכ ;שדקמה
וא 'הש וא -?ןכתי ךיא -ישילשה שדקמל ודגנתי אל (!םיברעה ללוכ)
תא שממי ףוס-ףוס ידוהיה םעהש וא ,ותונבל םלועה לכל זירכי וחישמ
וניתוקת ,שממ "(ו:טי תומש) שודק יוגו םינהכ תכלממ" תויהל ותלוכי
ןויצ ץרא ,וניצראב שודק םע תויהל" -םייפלא תונשמ רתוי הברה תיתימאה
תפיכ -ותונבל ונל ורזעיו ונתוא וכירעי םיברעה םג זא ;"םילשוריו
.ןמפוק 'פורפ יפל ,שדקמב םידוהי-אלה תרזעכ ראשי ילוא זא בהזה

תועבטב" :רמאנש ,תועבטה ךותמ ,ונממ ןוראה ידב איצוהל אלש :וצ תוצמ
איהו ,הרותה ןכשמ ןוראהש יפל ..."ונממ ורוסי אל ,םידבה ויהי ןראה
,ונתלכי לכב רדה לכו דובכ לכ וב גהנל ונביחתנו ,ונדובכו ונרקע לכ
םע תאצל םיכירצ היהנ ןפ ,ונממ ןוראה ידב ריסנ לבל וניוטצנ ןכ לע
הפי קדבנ אל ןוזפחהו הדרטה ךותמ ילואו ,תוריהמב םוקמ םושל ןוראה
;ודובכ הז ןיאו םדימ לפי ,םולשו סח ,אמשו ךרצה לכ םיקזח וידב תויהל
הברה תוקזח ןתוא השענ ,ונממ ורוסי אלו םלועל םינכומ וב םתויהב לבא
זמרל תביחמ ןתרוצ שדקמה ילכ לכש ,רחא םעט דועו .ןהב הלקת עראי אלו
,ןהב ותבשחמ ךותמ הבוטל לעפנ םדאה אהיש ידכ ,םינוילע םילודג םינינע
,ןכ םא :.פ.י .העש יפל וליפא הרוצה התוא דספת אלש ,ונתבוטל ל-אה הצרו
םילכה תא םיאור אל םג -?םירחא םילכמ םידבה ריסהל רתומ המל
.(כ-ה:ד רבדמב) םידגבבו רועב םיסוכמ םה יכ ,םיעסונשכ

תכלל הנכומ תויהל הכירצ הרותהש אוה ,וז הוצממ בושח רתוי ילוא רסמ
הדוהי תא חלש בקעי ךכ -שדחה םמוקמל םהינפל עיגהלו םידוהיה םע דימ
יפל ;(חכ:ומ 'רב) "...הנשג וינפל תרוהל ףסוי לא..." םירצמל וינפל
הבישי םיקי (שריה לדנמ 'ר יפל ,ידרחה) הדוהיש גאד בקעי ,םישרדמ
;םירצמ "תוברת"ב ולקלקתי אלש ,םיעגמ י"בש ינפל ,(תידוהי הנוכשב)
לבא ,ךכ-לכ תוינחלופ תוצמ רמוש אל ילואש ידוהיל למס ,ףסוי קר לבא
ותבישי תא םיקהל הדוהיל רוזעל לוכי ,רשוכו תמא ,דסח אלמו בל-בוט
הבישי הוושה -םירצמב בקעי ינב לש שדחה רודל המיאתמה חורב
הברהב תעבונ יברעמה םלועב תוללובתה לש הלודגה הידגרטה .הטיסרבינוא
שריה בר תמגודכ ,ץרא ךרדו הרות לש תודסומ קיפסמ ומיקה אלש הדבועהמ
-ןמיתב ,א"טילש ,חפאק ףסוי 'ר לש אבס ,ל"צז חפאק איחי ברו הינמרגב
,םרוקמל ןמית ידוהי ריזחהלו ,20-ה האמב םעהו הרותה ליצהל ותגאדב
אל ורוקמש רבדכ ,הצוחה רהזה תא קרזשכ ,םיזגה ילוא איחי 'ר ;ם"במרה
םילודג םינבר .םינרדומ ןושלו םיחנומב התוא ריבסהל םוקמב ,ידוהי
קלח ,ל"צז ,קוק ברה םגו ,םרח וירבח לעו וילע וליטה םילשוריב םידרח
םע םרחה תא סיפדה ל"צז ,איחי 'ר (ד"ערת ,1914) זא ;(םרח ילב) וילע
**.(ונממ ש15 קתעה -"םתבושתו תומרחו -חור תוערו למע") ותבוגת

תתנו" :רמאנש ,דימת םחל ,'ה ינפל ,שדקמה תיבב םישהל :זצ תוצמ
אוה ךורב ל-אה ונויצש ,הוצמה ישרשמ ."דימת ינפל םינפ םחל ןחלשה לע
תויהל וילא ךירצ ןכ לעו ,םדאה היחי ובש יפל ,םחלב תידימת הוצמ
-ךרבתי םשה תוצמ וילע םיקל וב ונקסע ךותמו ,דימת וב היוצמ הכרבה
םדאה וב השועש לכב יכ ,וניעמב ךרבתיו ונילע םילח הכרבהו ןוצרה היהי
תמגמ םישיש ןינעו ןינע לכ יפלו .ךרבתמ אוה וב -ךרבתי םשה ןוצר
.וילע עבונ הכרבה ןיעמ ןהיפל -הוצמ רבדב ויקסעו ויתובשחמו וינפ

;ןושאר תיבל םינש 410 - "ית" ןכשו = (םכותב) יתנכשו :!ילוכו (ו
.ינשה תיבל םינש 420 ="כת ינשו" םג "יתנכשו"

(םיטפשמ ךרד רמוחה םישדקמ) שדקמ םינוב םידוהיהש רמוא שריה ר"שר
.ןכשמב םתארקל האב הניכשה -םהל למוג 'הו

-םיבורכ יגוז ינש ןיב רשקה תא ריבסה ינדיסמ ןמלמק עושהי ברה
םידלי םא ;םינטק םידלי תומדב םתוא םיראתמ ל"זחשכ ,תרפכבו ןדע ןגב
תיתמא החמש ואיביש בוט יוכיס שי ,ןכשמכ ,הרהטו השודק הריואב םילדגמ
לש חתפב םתוא םימש םא לבא .םהיפנכ ןיב הרשת הניכשהש ,םהירוהל
האלמו הסג תוברת ךותב ,(אכ הבר תישארב ףוס) שא לש ברח םע ,םניהג
"םילבחמ" ויהיש לודג יוכיס שי זא ,תילארשיה היזיולטה ומכ ,תוינפקת
,ק'ציבולוס ברה יפל לבא) םייחה ץעל ךרדה תא םימתוסש ,(קוספה לע י"שר)
,המש היהי ןיידעש ידכ םייחה ץעל הרזח ךרדה לע םירמוש םיבורכה
םג ,םייתניב ;ןדעב 'הלו ומצעל רוזחל ןכומ היהי םדאה ףוס-ףוסשכ
םיכרד ,שא תוארקנש ,הלימ םג ,"הב םיקזחמל םייח ץע" תארקנש ,הרות
.םילבחמה םיבורכה שא דגנ םוחלל ידכ םילעומ

חפאק איחי 'ר לש ותריטפ לע ,םיכוב תרגא**

יחור ;המשנ יב הרתונ אל יכ תמא ,המדאב שדקה ןורא זנג םויה םוי
דאמ ןמית תריב אענצ .ינתקיזחה המש יתרדק .יניע הששעו יברקב הלבוח
,הדועת ירובג ומהדנ רעשל רעשמ .הגאד בורב םיחנאנ המעו ,הנגומתה
םידנו םיענ ,םימלכנו םישוב ומל ומש םדי .הדרח םתשבל םידימלתהו
.ונתראפת ןואג ונדמחמ תחקל ,ונל 'א השע תאז המ -םימאונו רוכשכ
תותכ .םיכדנ םנורבשבו םנוגיב םיוד .םיכמ םבל לעו ,רפעב םירפעתמ
.םירפוסה קושב ובבסו ,םידעור םידמוע תותכ

ףסאנה ברה ,ונרוד ןואג ינינעמ דחא ןינע וליפא בותכל יתבשח אל ןכ לע
ינורסח ךכ לע ףסונ ,דואמ םירבחה וריצפה יכ ףאו .ה"הלז ,חפאק י"רהמ
ץחלה קר לבא .ימצע תא ינא עדוי יכ ,ויקודקדו ןושלבו דומילב לודגה
ופיו םילשורי ק"היעב םינכושה םינמיתה ,וניתלואג ישנא וניחאמ םג ילע
ןינעב זרדזהל םיבתכמ וחלש לבת תוצק ראשב םיבשויה וניחא ףאו ,א"עי
,חונמה ןואגה ברה תודלות ונל ואיבה :רמאל םיצחול דחא הפ םלוכ .הזה
םלועב ויתולועפ לכו וירקמ לכו ויתוערואמו וייח ימי תורוק ונל וראבו
.ותטמ לע ושרד תושרד המו ,ותרובקו ותריטפו וילח תשרפ םג ,תודהיה
...ודובכל ורדסנש תודפסהה ךסונו םינשרדה תומשו ,םינדפסהה םה ימו
.רשפאש המכ דע ,טורטורפב לכה ונל ודיגה

,יב וריצפה רשא תוברה תורצפהה רחאו ינוחירכה רשא לודגה חרכהה רחא
אלש ,קידצה תוקדצ עדויה לכ לע הבוח וזש םג המ .םתשקב תושעל יתמכסה
לא ה"ע ךלמה המלש רמא רבכו ,םכיתבב ינעה תליזג ללכב הזש ,םמילעי
ןכ םג אוהש רמול בורקו .וילעבב בוט ענמת לא :בותכו ,אוה יכ לד לזגה
יפל ,וייחב ורבקל יואר ,םכח לש ודפסהב לצעתמה לכ :ל"זר רמאמ ללכב
,ויתוקדצ םסרפלו ,תמ לש וישעמ חבשב רפסל אוה דפסהה רקיעש עודיש
שופתלו וישעמכ תושעל םיעמושה תא זרזל ידכ אוה דפסהה ימעטמ דחאו
.וב וכל ךרדה הז -רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו :איבנה רמאמבו ,ורשי

,54 ד"בח 'חר ,.פ.ו.ת-ל רשקתהל אנ ,תודהיה לע עדימ גישהל ידכ
םילשוריל ידוהיה עדימה זכרמ תא םיליעפמ ונא .(02) 628-8968 ,םילשורי
וא יברעמה לתוכהמ תוקד שמח לש הכילה ןמז ,ןויעהו ואדיווה םלוא תאו
תונוילג רואל םיאיצומ ונא .(ודרקה לעמ) 52-54 ד"בח בוחרב ,ופי רעש
ונא .םיידוהי םיואדיו לש לודג רחבימ וונתושרבו םניחב םייעובש הרות
תיתנש תכרעמ .ונניינע םוסרפ די לע וא ,פסכ עויס ידי לע רזעהל םיחמש
י"פע חלשית - תילגנאב וא תירבעב - ונלש דומילה תונוילג לש המלש
תנמממ ח"ש 450 ךסב המורת .רתוי וא ח"ש 75 לש ךס םרותה לכל השקב
.ךתריחב יפכ ,םדא לש ורכזל וא ודובכל ,דחא יעובש ןוילג תספדה

.תובר תידוהי ואדיו לש בחר ןווגממ ונלצא תונהיל רשפא


Back to the home page.