הוצת
י:ל-כ:זכ תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

,שפנ תוריסמ לעב ,לודג הרומ ,סנרב יניס לש ורכזל שדקומ הז ףד
היהו ,הארשה םהב ררוע ,וידימלת לש לאיצנטופה תא חתיפש ,דסחו תושיגר
.הנש ינפל םיכרד תנואתב ודליו ותשא םע רטפנ אוה .תמא דידי םהל

.יברע-ילארשיה ךוסכסב רשאמ ,םיכרד תונואתב םיגרהנ םילארשי רתוי
רתוי תוינוכמל תופידע שי םאה ?תוינוכמ אלל ץראב רתוי בוט היה םאה
-?הנואת לש הרקמב הנגה רתוי שישו םהב טולשל רתוי לקש ,תודבכו תולודג
ליצהל ידכ, תולודג תוינוכמ לע םילטומה םיסימה תא םצמצל יוארש רשפא
.הילע הטילש דביא הארנכו ,הנטק הרוכש תינוכמב גהנ יניס .תושפנ
תונטק תוינוכמ שולשש הלגתנ ,("Kleinwagon" האר) 1993ב ךרענש רקחמב
,Twingo-ו Renault Daihatsu Coure -הנואת לש הרקמב דחוימב תונכוסמ
בוט טרס .Opel Corsa, Nissan Micra ויה בוט רתוי ;Fiat Cinqueceo
Class ,תילארשיה היזיוולטבש תויוטשהו ךולכלה לכ ךותב ,עובשה ןרקוהש
םימגפ ריתסהל תוסנמ תוינוכמ רוציל תולודג תורבחש ךיא הארמ ,Action
תוינכות שי דימת ;םנוקיתב ףסכ איצוהל אלש ידכ ,ןהיתוינוכמב םינכוסמ
וארה ,ECNEGILLETNI LAICIFITRAב ;רקובב 8-8:30 ,1 ץורעב דואמ תובוט
אצת תינוכמהש ינפל ,םיבשחמ ךרד םימגפ ןקתלו תוהזל םויה םילוכי ךיא
.תשורחה תיבמ

הנטק תינוכמ קר תונקל וא רוכשל םילוכי לארשי תנידמ יחרזא בור םויה
,תוינוכמ ינוק לע םילטומה ,םיינשנועה םידבכה םיסימה ללגב ,תנכוסמ
תונקל ויסימב ךירצ חרזא לכ לבא - םרכש לע םימלש םיסימ ומלש רבכש
,"םיטסילאיצוס"ל וליפא ,הנידמה ירשל תוראופמ תולודג תוינוכמ
.ינולא .שו סרפ .ש ומכ ,םדאה ןויושב םינימאמה

:ןכות
.הוצת תשרפ תריקס (א
.בושחל (ב
.בישהל (ג
.הרטפהה (ד

הריקס (א

תשרפב ,וילכו ןכשמה לש הינבה תוינכת לכ טעמכ השמל רסומ ה"בקהש ירחא
תווצל וילע דקופו תוינכתה תמירז תא הוצת תשרפב עטוק אוה ,המורת
-דימת רנ תולעהל רואמל ךז תיז ןמש תתל לארשי ינב תא דחוימב
הקנמו הרונמה תא קילדמ ןרהא ."...לארשי ינב תא הוצת התאו"
תאו ןרהא תא שדקל השמ הוטצמ כ"חא .רקוב דע ברעמ רעבתש ידכ ,התוא
ידגב םהל ןיכהלו "...ןרהא תא ךילא ברקה ,התאו" - םינהככ וינב
בל ימכח הכאלמ ילעבמ הלא םידגב ןימזהל וילע .םידבוכמו םיראופמ שדוק
."...בל-ימכח-לכ-לא רבדת התאו" - המכח חור םיאלמה

תפנצמ ,ץבשת תנותכ ,ליעמ ,דופא ,ןשח :םה לודגה ןהכה ידגב
תועירי ומכ ,רמצו םיתשפ לש תובכש שש יושע דופאה .טנבאו תדחוימ
ינבא יתש ןנשי ,םיפתכה לע תודרויו רוחאמ תולועה ,ויתועוצרב .ןכשמה
םינפלמ רשקנ דופאה .םיטבשה רשע םינש תומש םיקוקח ןהב רשא ,םהוש
.ךרעב םינתמה הבוגב

תוכשמנה בהז תוארשרשב יולתש ,ןשחה אצמנ דופאל תועוצרה ןיב
לעמ הלוחכ הרוגח י"ע הטמלמ קזחומשו ,םהשה ינבא לש בהזה תוצבשממ
'ה ינפל "לארשי ינב תומש תא" לודגה ןהכה אשונ ךכ .םינתמה הבוג
עברא וב ויה ;םוקר גירא תובכש שש יושע ןשוחה םג .ןכשמל וסנכיהב
הדיקפת .הילע טורח ומשש תדרפנ ןבא טבש לכלשכ ,םינבא שולש לש תורוש
לע תחנומ תויהל הילע .דופאהמ ןשוחה תודרפיה עונמל הלוחכה הרוגחה לש
טפשמ תא ןרהא אשנו" -'ה ינפל אב אוהשכ ,תומשה רשע םינש םע ,ןרהא בל
."דימת 'ה ינפל ובל לע (טפשמ ןשח) לארשי ינב

שמיש ןשוחה ."םותו רוא" ןושל ,"םימותו םירוא"ה תא שי ןשוחב
ןהכ ירוהרה ירחא ,רסמה תא תוריבעמ םינבאבש תויתואהשכ ,הרושב רוקמכ
וא ,ןמצע םינבאל רחא םש אלא וניא "םימותו םירוא" םא רורב אל .לודגה
וא ,םיטבשה ילמס וא םייגולורטסא םילמס וא ,'ה םש ומכ דרפנ קלח וויה
,םקרימב תורוזש רשנו הירא תויומד םע ,ןשוחה בוציע םצע וליפא
.תולגתהו תמא תוגציימה

,םיילוש ול ויה ראוצל חתפב .דופאה תחת שבלנו תלכת רמצ יושע ליעמה
םיינועבצ רמצ ינומיר ןותחתה הצקל .(וערקל היה רוסא) ערקיי אלש ידכ
'ה ינפל שדוקה לא ואובב ולוק עמשנו ,תרששכ ןרהא לע ויהש ,םינומעפו
!תומי אלש ,ותאצבו

.תפנצמל תחתמ קוידב לוחכ טוחב קזחומ ,"'הל שדוק" וילע בותכש ,בהז ץיצ
ןהו תנותכה ןה .שדוקה תולועל רשקב האמוט לע ןוקיתה אב ךכב
םינהכ ,ןרהא ינב .המוקר םיתשפו רמצ תרוגח םג שיו ,ששמ םיושע תפנצמה
,ןתשפמ) תורוגח ,לודג ןהכ לש ולא ומכ ילוא ,ןתשפ תונותכ ושבל ,הרושה ןמ
לש וזל ןה ףא תומוד ילוא ויהש תופנצמו (לודגה ןהכה לש ומכ בוש וא
.תויושע ןה ונממ רמוחב ןהו הרוצב ןה ,הנממ תונוש ילוא וא ,לודגה ןהכה
.םתוא שידקהלו םתוא חושמל ,םהידגבב םינהכה תא שיבלהל לטוה השמ לע
ןתשפ יסנכמ י"ע ומלשוה לודג ןהכ לש םידגבה תנומשו טוידה ןהכ לש וידגב תעברא
.הלא םידגב אלל ןכשמב ןהכל םינהכה לע רסאנ .םיכרב דעו םינתממ

םתסנכהו םינהכה תשדקה לש ןחלופהו תונברקה לע השמל רמאנ הז בלשב
תאו םמצע תא שדקל םיחשמנו םישבלתמ םה ,םתליבט ירחא .םדיקפתל
תא םיפינמו ,םד םהילע זתינ .המהב תונברק םיאיבמ םדועב ,םהידגב
אוה השמש ןויכ .'הל השא ןברק ,ה"בקה ינפל חוחינ חירל תונברקה
ןתינ רתוי רחואמ בלשב רשא ,המהבה הזח תא לבקמה אוה ,הז דמעמב ןהכמה
ןרהא לש ויאצאצ .ןברקה לש המורתה (לגר) קוש םע דחי ,ןהכמה ןהכל
ךשמנה ,דמעמה תונברקמ לוכאל ץוחבמ םדאל רוסא .הלא םידגבב ושדוקי
ראות ,ברעבו רקובב ,דימתה ןברק .חבזמה רופיכ דמעמ ומכ ,םימי העבש
תמועל) ןייהו חמקה תונברק תפסותב םויל הנש ינב םישבכ ינש :השמ ינפל
תשדקה דמעמ לש תוצמהו םחלה ,םיליאה ינש ,רפהו ,חבזמה תרפכ יליא
,השמל ה"בקה הנופ םש ,ןכשמה חתפב םילעמ דימתה תונברק תא .(םינהכה
חבזמה תאו דעומ להא תא יתשדיקו" .ודובכב שדקנו לארשי םע לא ברקתמ
םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו .יל ןהכל שדקא וינב תאו ןרהא תאו
םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םהיקלא 'ה ינא יכ ועדיו .םיקל-אל
."םהיקלא 'ה ינא - םכותב ינכשל

םיפוצמה ,םיטש יצעמ תרוטקה חבזמ תא תונבל הוטצמ השמ הז בלשב
ויתועבטו וריז ,ויתונרק ;תומא יתש לע המא לע המא ויתודימש ,בהז
ןיב םישל שי בהזה חבזמ תא .בהז םיפוצמ םיטש יצעמ וידבו ,בהזמ
לא רבדמ 'ה םש ,תודעה ןורא תא הריתסמה ,תכורפל ץוחמ ,ןחלושל הרונמה
אוהשכ ,ברע לכו הרונמה תא הקנמ אוהשכ רקוב לכ תרוטק הלעמ ןרהא .השמ
ןיא הז חבזמ לע ."םכיתורודל 'ה ינפל דימת תרוטק" -התוא קילדמ
רפכל ןרהא לע .הרז תרוטק לכ וא ,ןיי וא חמק ,המהב ןברק לכ םילעמ
!"'הל אוה םישדק שדוק" .םירופיכה ןברק םדב חבזמה תונרק לע הנשל תחא

בושחל (ב

ונל ונתינש ,וניתמשינו וניחומ תא ונווכיש תודחא תולאש גיצנ ,התע
םה ףאש ,וז השרפבש םיירותסימה םיאשונה םע עגמ תארקל ,ה"בקה י"ע
,םוקיה לש טביה לכב הנבהל האיבמ ץמאמ תיישעש ומכ !ה"בקה י"ע ונתינ
םג ןידה אוה ,םיה ינפ תחתמש סומסוקורקמל דעו םהיתולסמב םיבכוכהמ
.הרותה י"פע םוקיה תינכת תנבהל עגונב

דע המורת תשרפב ךישמהל םוקמב ,תדרפנ השרפ וז השרפ הווהמ עודמ
הפיקתו תשרופמ הוצמ העיפומ עודמ ?ןכשמל תועגונה תויחנהה תמלשהל
תיינבל ונתניש םירמוחה ןיב רכזוה רבכ הז ןמשש ףא ,רואמה ןמש ןינעב
דוע תכייש - םפסכמ דרפיהל םיצור םישנא ןיאש -י"שר לש ותרעה) ?ןכשמה
תראותמ וז הוצמ עודמ .(!"המורת"ב םירכזומה םילודגה םיטירפל רתוי
חבזמ תא הרותה הפיסומ עודמ ?ןכשמה ראש ומכ אלש ,תיחצנכ וא "דימת"כ
ראש ןיב לולכ אוה ןיא עודמ ?וז השרפ ףוסב ,הינש הבשחמכ טעמכ בהזה
?ןכשמל תועגונה תויחנההמ רבד דוע רסח םאה ?"המורת" תשרפב םילכה
?עודמ ?דוע ךל רסח המ - ןהכה ידגבב שבלתמ ךנהש ךמצעל ראת ?עודמ
ביכרמ הזיא ?ןהכה ידגבל ילוא םירושק תושיא יסחיו לבא יניד וליא
?דוע רסח אוה הפיא ?וז השרפמ רדענ וא רסח הארנ ימ ?ןכשמב רסח בושח
,םירתסומה םירבדה ןיב רשקה המ .השרפב "רתסומה וקלח" תא אצמ
ןיב רשקה המ ?רסח אוה עודמ ?תודהיה לש השודקה תסיפת ןיבל ,םיענצומה
?הנשה חול ןיבל וז "תורדעה"

לולכ אליממ "התא"שכ - התאו שרופמב תודחא םימעפ רמאנ עודמ
רדסב םהש םירוסאה םימוחתה ינש םהמ ?"חכונ" תרוצ ,ומצע רובידה תרוצב
?דופיאה ןמ ןשוחה (זוזיש) חזיש רוסא עודמ ?וז השרפב רומג
.יסחיה םכרע תאו םתוילמס תא ,ןכשמבש (םיריזה) םירתכה תשלש תא הוושה
םאה ?ותוא םיקילדמ ךיא ?הבכינ הזה רנהש הרוק םאה ?דימתה רנ והמ
שדוקל ןהכה תסינכ רבד תא עומשל בושח עודמ ?דימת תקלוד הרונמה
תרוטקה ךיא ?ותומ ןיבל הז ןיב רשקה המ ?םינומעפה תועצמאב םישדקה
םיצעה םאה ?"רוהט" םיארקנ הרונמהו ןחלושה עודמ ?ה"בקה תא "הצרמ"
?ןושארה לודגה ןהכה והימ ?עודמ ?ןכשמה יטיהר לכב דיקפת םיאלממ
תעד תא קזחמ הז המב ?עודמ ?ןהכ תויהמ החדנ ימ ?ןושארה ךלמה והימ
קוקז ןהכה עודמ ?הכסמה לגע אטח ירחא ולא תויחנה ונתינש ,י"שר
?לארשי ליבשב וא וליבשב םה םאה ?םידחוימ םידגבל

רפסב ןייע ,תעד ףיסוהל .הז ןוילגב תושגדומה םילמה לכ לע בושח
תובשחמב עוקש ךדועב .ןלפק הירא לש "םייח תרות"ו ןיול לש "ןכשמה"
לש הז םע השמ לש וקלח תא הוושה .ג"הכה חצמ לעש ץיצה לע בושח ,ולא
?התע ההדזמ ךנה ימ םע ;ןרהא

וללה תולאשל תועצומ תושיג המכ - בישהל (ג

םה .לארשי םע לכל םירושק תשוחנה חבזמ ןכו ןחלושה ,הרונמה ,ןוראה
,ינרות-אל רחא דומילו הרות דומלת ןוגכ ,תוידוסי םייח תולועפ םילמסמ
רושק בהזה חבזמ .דועו ,םדאה ירצי לע תוטלתשה ,המצועו רשוע תריבצ
ומוקמ ןכ-לע .דבלב ןהכל רומשה רבד ,'ה לש ותניכש םע יטסימה עגמל
ןיעמ שי ךכב .דמעמה תונברקבו ןהכה תשדקהב תקסועה ,וז השרפב אקווד
םידוהיל עבק 'הש םידיקפתל עירפמ יקל-אה םע יטסימה דוחיאהש זמר
בושח תוחפ קוסיע והזש םידמל ונא ,ףוסב ומוקמש ךכמו ,םינהכ םניאש
,ןכ ומכ .תויוחתפתהה ראש לכ ירחא קר אובל ךירצש רבד וא ,םייחל
תא קיחרהל ךרדכ האמוט תוכלה תא ריבסמ (זמ:ג םיכובנ הרומ) ם"במרה
ראש אליממש איה האצותה ;םדיקפת הזש ,יול טבשמ ץוח ,שדקמהמ םידוהיה
הוושה -הנשב םימעפ שלש תובהלתהב שדקמלו םילשוריל ועיגי םידוהיה
.הדנ תוכלה

הוצמל תודחא תוביס עיצמ ,ןועמש 'ר ירבד תא איבמה ,י"שר
ראש םע רבכ רכזוה רבדהש תורמל ,רנל תיז ןמש תומורת גישהל תדחוימה
םיראפומו םימישרמ רוביצ ינינבל תומורת גישהל השק ךכ לכ אל .תונתמה
,הרונמה לש הרוכבה תקלדהל ןמשה תקפסא וליפא .םרותה תא םג םידבכמה
,תימוימוי הקזחאל הכימת גישהל רתוי הברה השק .לודג דובכ הב ךורכ
,המורתל יחצנ רכז לכ רתונ אל ךא ,ידימת ךרוצה .למשחה ןובשח תא םלשל
תא וצ תשרפב הווצמ 'ה ,ךכל המודב ."סיכ ןורסח" שממ ,שאב הלועה
םידימשמש לודגה ןהכה לש ימויה דימתה ןברק תא איבהל םינהכה
,ועבטב םחליהל ךירצ םדאהש םוקמ לכב .ןהכה יפסכ תא "םיזבזבמ" ,ותוא
תא תשרל עשוהי הוטצמ ןכ-לע .ומע רבדל קר םוקמב ,וילע "הווצמ" 'ה
אוה םע קפקפ הארנכש דיקפת ,גכ:אל םירבדב ביואה לומ ץמאתהלו השמ
אל השאה ;םידלי דילוהלו ןתחתהל הוטצמ ,שבוכו ךלוהה ,רבגה .ול םיאתמ
.תימינפ תינכת הל שי -יוויצ הכירצ

תיב ןברוח ירחא םג תמייקתמה הרותל ילוא סחייתמ "דימתה רנ"
יכ ,דימת תקלוד הרונמה התיה אל השעמל .תונברקה תאלעה תקספהו שדקמה
.דימת קלוד ראשנ ,"יברעמה" ,דחא רנ לבא .רקובל ברעמ ,הליל לכ קר םא
רנה הז היה ,ברעמ-חרזמ הלש היצטניירואהשכ הדמע הרונמהש םירמואה יפל
דמועה אוה "יברעמ" ותונכל רשפאש ןושארה רנה ירהש ,לאמשמ ינשה
(ם"במר םללכבו) םירמואה יפל !רתויב יחרזמה ,ןושארה רנה לש וברעמל
,יעצמאה רנה "יברעמה" דימתה רנ היה ,םורד-ןופצמ תבצומ התיה הרונמהש
רנ הבכ םא .ורבעל ונפ תורנה ראש לכ ;ברעמב םישדקה שדוק רבע לא הנפש
חבזמ ,תשוחנה חבזמב תקלודה שאהמ ,שדחמ וקילדהל היה ךירצ ,הז
,חומהו המשנה תקלדהל תמדוק תיתייחה הואתה תברקה ,בוש ;תונברקה
.םייסיסבה םדאה ייח תא שדחמ תונבל שי ,המשנה התבכ םא .הילא הליבומו

תועבט לא ויתועבטמ ןשוחה תא וסכריו" :תינלטקו הלק הזוזת
לעמ ןשוחה חזי אלו דופאה בשח לע תויהל תלכת ליתפב דופאה
."אנשוח קרפתי אלו -חזי" םגרתמ סולקנוא .(ח"כ:ח"כ) "דופאה
לכב ותמגודכ יתאצמ אלש ".ח.ח.ז" אוה ,ןולימה יפל ,הלימה שרוש
,דואמ תיטיא העונת ונייהד ,"ל.ח.ז" שרושל רושק אוהש רשפא .ך"נתה
ם"במרה ןב םהרבא 'ר ."רפע ילחוז תמח םא ...": ד"כ:ב"ל םירבדב רכזומה
תסיכרש ונייהד ,ליעל רומאל םעט תניתנ והזש ףיסומו ,"רוסי אל" םגרתמ
,טרבל ןב שנוד תא איבמ י"שר .דופאהמ ותדרפה תא וענמי ותרישקו ןשוחה
לש סורס איה תיברעש רמוא ן"במרה) תיברעב הלימ םג איה "חזי"ש שרפמה
תא ןיבהל ןתינ,תיברעב תועמשמה תנבה י"ע םיתיעלש ןבוי הז פ"ע .תירבע
,דדגבב דלונ אוה ;ןטייפו ןשרפ ,ןשלב היה שנוד .(תירבעב הלימה התוא
בשיתה ףוסבלו ,ןואג הידעס 'ר לש דימלת היה .תירישעה האמה תישארב
,ראשה ןיב ,בתכ אוה .טורפש ןביא יאדסיח לש ותוסח תחת הבודרוקב
.קורס ןב םחנמ ,יאדסיח לש רחא תוסח ןב בתכש ,"תרבחמ"ה רפס לע תרוקיב

שרושה ןכלו ,םיפלחתמ 'סו 'ח תויתואש חיכומו ,קלוח ן"במרה
ומצע י"שרש ריעמ ינוקזיחה ."תעדה חסה"ב ומכ חסי אוה חזי לש ןוכנה
לע .הפל הז תא רשיק אל ךא ,רחא םוקמב 'זו 'ח לש הפולחתה תא ריכזמ
תחת ,ןשוש ןב לש "שדחה ןולמ"ב האר וז הלימב רתוי םירחואמ םישומיש
שדקמה דובכש ךכב הווצמה םעט תא קמנמ ךוניחה רפס ."חחז"ו "חוז" ךרע
,ומוקממ זוזי אלו ותנוכתמ לע חנומ היהי קלח לכש םיבייחמ ותראפתו
,תודהיב ראפה דיקפת ןינעב) חוזי אל ןשוחהש דיפקהל םינהכה ווטצנ ןכל
,"הווצת" תשרפ ,ינושחנ הדוהי 'ר לש "הרותה תוישרפב תוגה" האר
לש הזה טביהה אקווד שגדוה עודמ) קוחד הארנ הזה םעטה םלוא .('ב תוא
."הזמ קיזחנ ,הזמ בוט ונעמשש דע"ש םייסמ ומצע ךוניחהו ,(?שדקימב רדסה

תומש תא ןורהא אשנו" הרותה תבתוכ אבה קוספב !הזמ בוט ונל שי ילואו-
ינפל ןורכיזל שדוקה לע ואובב ,וביל לע טפשמה ןשחב לארשי ינב
וקחרתי אל םלועל לארשי ינב תומשש ידכ אוה רוסיאה תילכתש רשפא ,"'ה
םע ימיטניא רשקב יורש אוהשכ אקוודו וליפא ,ותבשחממו ג"הכה בלמ
הוושה) כ"ויב ק"קל וסנכהב ןשוחה תא שבול אוה ןיאש ףא ,ה"בקה
ילוא .(ז"ע ידבוע חראל ידכ הניכשה ינפ תא בזע םהרבא םהיפלש םישרדמה
תא רתוי תפקשמ תודיסחה תעונתש רשפא .הז שוריפל ןווכתמ לאנברבאה םג
דוד לשו ,תונלבוסו םולש ,לארשי תבהא לע שגדה תא םשה ,ןורהא לש וחור
דחוימב) םידגנתמה .הקיזומו דוקיר ךותמ ,תיתד תובהלתה למסמה ,ךלמה
ןוקיתו תמאה תא שפחמה ,השמ לש וחור תובקעב םיכלוה (רסומה תעונת
ונקדצ חישמש ןיוצי .םייחה ימוחת לכב המכחה תא שקבמה ,המלשו ,םעה
ויה ןורהא לש תונלבוסו לארשי תבהאש הרק א"כב !דוד ןבכ אקווד ההוזמ
,ל"ז ךבילרק המלש תא הוושה .לגעה אטח תשרפב ומכ ,םיזרפומ
קר העיפןמ ותומכש הרידנ תוישיא ,דודו ןרהא תא ונימיב אוה םג בלישש
,א"טילש ואל לארשי ישארה ברה ירבידכ) הנש םייתאמ וא האמב םעפ
.(המלש 'ר לע ודפסהב

המלש םשב ,ינפג יכדרמ ברה איבהש רופיסב ףקתשמ הז ןויער
לכ לש ובאכב שיגרהל לטומ קידצה לעש םידמול ונממ ,ט"שעבה לע ,ךבילרק
ותואש ,קדנופל תבש ברעב ט"שעבה ןמדזנ ויתועסממ דחאב .עגר לכ ידוהי
םתוא חראל חור תרומב םיכסה קדנופה לעב .ץראה םעו סג טושפ ידוהי להנ
.םינוגינו תוליפתב תוברהלו ךיראהל וניהי לבל םהב הרתה ךא ,תבשל
,תוזופח תוליפתב ףלח ןכא תבשה םויו השירדל קידצה םיכסה ,הרירב תילב
יאקדנופה תשא התליג ,ש"צומב .ללכב םא ,תורצרצק תודועסו ףוטח שודיק
םתיא ףרטציש ט"שעבה תא הנימזהו ,םירתסנ םיקידצ ו"למ 'א אוה הלעבש
םש .םירתסינה םיקידצה ראש םע דחי ,ןידכו תדכ הכלמה הוולמ תדועסל
תיבב תתרשמכ השאה הדבע התוריעצבש ררבתמ .הרזומה תבשה רשפ ול הלגתנ
הקרס איהו ,םיניכב םיעוגנ היתורעשש ט"שעבה תשא הניחבה םעפ .ט"שעבה
סחיתה אל ךא ,חכונ היה ומצע ט"שעבה .חור רצוקו ןוזפיחב םתוא
דיתעש רתסינה קידצה תא השגפשכ ,ךכ רחא םינש .הדליה לש באכה תוקעצל
ט"שעבה דביא ,השעמ ותוא ללגב ,הללגבש הלה הל רפיס ,הלעב תויהל היה
דבאי תאז םוקמבש היה רבדה תא ןקתל הדיחיה ךרדה .אבה םלועב וקלח תא
!"אבה םלוע ןיעמ" איהש ,תחא תבש

ריתסהל ןיאו תועטל יושע קידצ 'יפא -רופיסהמ ףסונ חקל :.פ.י
תויועטמ דחוימב רמשהל דימלתה לעש קוק ברה רמאש יפכ .תויועטה תא
!רוזחיש רבתסמ ולא תויועט לע אקווד ןכש ,ובר

שרופמ רוסיא אלא דבלב הרטמ רואית ונניא "חזי אל"ש ןייצמ שריה ר"שר
רזעלא 'ר רמא" תרמוא .ב"ע אמויב 'מגה ."ןוראה ידב ורוסי אלו" ומכ
."הקול ןוראה ידב ריסמהו דופאה לעמ ןשוח חיזמה

.הפצרכ ושמיש רבדמה תולוחש ןאכמ -ןכשמה תפצר לש רואית ןיא
וילגרב תעגל וילע .וילענ אוה ןהכה ישובלממ רסחה דגבה ,ךכל המודב
,ל"צז ןרוג ברה לש ותעד י"פע וליפא .הפושחה המדאב תופחיה
,םילענ םש לוענל אלש ץלמומ ,תיבה רה לש םידחא םירוזאל סנכיהל ריתמה
.ףחי םש תכלל וליפא וא

תסחוימ החפשממ אב ,ןודיצב רובקש ,(1672-?1751) זיגאח השמ ברה
,וקוראמ) סאפמ הלע ,(1620-1674) לאומש ןב בקעי ,ויבא ;דרפס ילוג לש
,םילשוריב ,זאד "הטיסרבינוא הבישי" ,בקעי תיב תבישי תא םיקהו (1657
םיבידנה םיחאה ;ח"ת תנשב הב הצרפש הפגמה בקע עורג היה הבצמש ריע
'ר תא שארל הב תונמלו הלודג הבישי םש דסייל וטילחה הגיוו תיבל
םע םינקז" םש ודמלש ,הבישיה .הלועמ יגוגדפ ןורשכב ןנוחש ,בקעי
שוריג רחאלש הפוקתה ןמ ,חרזמה תולהק לכב רתויב הבושחה התיה ,"םירענ
םש .תונורחאה תופוקתה דע י"א לש תינחורה התרוצ תא העבק איה ;דרפס
ידומיל" ,תועטב ,םויה ארקנש המ ,"ץרא ךרד םע הרות הפי"ש ודמל
םידומיל-תינכות ןנכת קוק .י .א ברה ךכ ."ודובכ ץראה לכ אלמ"ש ףא --"לוח
קר םידמול אל םש ;םויה רדסה תובישיב םיסרוקל סיסב ,ונימיב הפיקמ
.ילוכו ,תידוהי היפוסוליפ ,ך"נת םג אלא ,רקיעה הזש ףא ,דומלת

עדמו הרות לש רפס יתב תשר ומיקה וירבחו חפאק איחי ברה םג
דגנ ומחל םילשוריב םידרחה םינברה) םירשעה האמה תלחתהב ןמיתב
ינבר הושה -!קוק י"א ברהו חפאק היחי ברה ,זיגח השמ בר -םתשולש
,שריה .ר .ש ברה השעש ומכ ,(הלשממה תוסח תחת תונברה ללוכ ,םויה םילשורי
רפס יתבב דמל שריה ;הינמרגב תובישיב וא םירדחב םלועל דמל אלש
בהאש ,ויבא םעו םינבר םע יטרפ חרואב הרות דמלו ,גרובמהב םיידוהי-אל
דומיל לע ותשגדה תא וכירעה אל הימהובב תיתרוסמה ותליהק .ך"נת דומיל
םדקש ברהש רמא םש ולש תסנכה תיבמ דחא שיא -דומלת דומיל םוקמב ך"נת
םתוא דמיל (שריה) שדחה ברה ;םילהת םהמע רמא םגו דומלת םתוא דמיל ול
!דומלת םהמע רמאו םילהת

,יקסרבט קחצי .רד ברה ונתחו קיציבולוס .ב .י .רד ברה ומכ
שריה ברה ,תומודקה םהיתועד תא ולבק אלו תובישיה םלועב ודמל אל םגש
יתימאה ורופיסל .םינרדומה םייחל םימיאתמה רפס יתב םיקהל רשכומ היה
Tradition in האר ,הלכשהה םע הרותה םלוע תודדומתהו שריה ברה לש
בורק היה זיגאח השמ ברה .an Age of Reform by Noah Rosenbloom
אוה ;ןדמע לש ןמויה) ןדמע בקעי ברה ,ונבלו יבצ םכחל
.תואתבשב דשחנש ,ץישבייא ןתנוי ברהו יבצ יתבש דגנ םהמע דבע
הברה םע ודגנ םחלו ,יליצאו ןידע שיא ,ל"חמרל דואמ דגנתה זגאח
םגש ,ל"חמרה) יאתבשו רקש חישמכ (היצנוב ומכ) ותוא ומירחהש םינבר
םדרטסמאב ויפדורמ טלקמ אצמ ףוס ףוס ,תוזחמו הבהא יריש בתכ
תא ללשש םינושארה ןמ היה ,בקעי ,ויבא .(דרפס יסונא ומכ ,תינלבוסה
,השמ ודכנ לש ובר םג ,יטנאלג השמ 'ר ,ומחו וברש תורמל ,יבצ יתבש
!יבצ יתבשב ךומתל םינושארה ןמ היה

תרהט" תא שפחל הזעל ועסנ םיימלשורי םירחא םינברו יטנאלג ,1665ב
ודימלת היהש ,י"ראה תלבקב הברה קסעש שיא ,יתזעה ןמינב ןתנמ "המשנה
היה ןתנ ;ושפנל ותוא חנז ,'רימ ר"דש ,ויבאשכ ,זגאח בקעי ונתח לש
חישמה ןכא אוהש יתבש תא ענכשש אוהו תיאתבשה העונתה שארו דסימ
ונממ תוחפ הברה ח"ת היה יתבשש תורמל ,ןורחאה ומוי דע וב ןימאהו
;(בלסרבמ ןמחנ בר לש דיסחכ בורמנמ ןתנ בר לש ,לידבהל ,ודיקפת הושה)
ומכ ,םירוזחמו םירודיסב תופסוהו תוליפת ,הלבק ירפס הברה רביח ןתנ
:בותכש ארקמ (צ"שב) וב םיוקיו"ו ,ט"ויב ת"ס תאצוה תעב ע"שבר תליפת
הלע אל וזה הרימאה תא לטבל םינברה למע לכ ףרחו ,"'ה חור וילע תחנו
."וב" תחת "ונב" םיוקיו :ןושלה וניש קר ,םדיב רבדה

ןתנל שיש ל"וחל בתכ ,דיסחו ח"ת ,םדרטשמאמ ףסוי ןב םולש בר
תדמח" לש רבחמה אוה םא תקולחמ שי .ק"הורב וירבד לכו הריתי המכח
ותוא הנמש ,יתבש לש "איבנ"ל ךפה יטנאלג השמ .לארשי רצוא 'ע -"םימי
םירחהו ריזחה יטנאלג ,'ה םשב ומש תא יתבש םתחשכ לבא !"טפשוהי ךלמה"
ראותב םילשורי ימכח ושמתשי אלש ונקית םירחא םימכחו אוה !!ותוא
הלגנ דמל ,יטנאלג יכדרמ ןב השמ ,ובס .ינשה לע דחאה טלשי אלש ,"בר"
הכימס וראקמ לביקו ,וראק ףסוי ברו וריבודרוק השמ בר לצא רתסנו
.22 ליגב תיתימא

םיכירצ םה ןכלו ,םדא ינב יאטח י"ע הללקתנ המדאהש ריבסה זיגח
בוטו תכרובמ בוש המדאה ,דואמ שודק םוקמב לבא ;םילענ י"ע הנממ לדבתל
,חישמה דלוי זאש ,ב"ת וא כ"י ומכ ,שודק םויב םג) .המע עגמ םהל
המדאה םע רישיה ועגמו ,ףחי םדאה היה ,ןדע ןגב .(התכרבל תרזוח המדאה
השמ הוטצנ ןכ-לע .עקרקה לע דמוע ראשיי םיקל-אה שיאש ךרוצה תא אטיב
וילע דמוע התא רשא םוקמה יכ" רעובה הנסה ינפל וילענ תא ריסהל
ץפקלו ץראהמ קתניהל הצר השמ ,הלבקה יפל ;ה:ג תומש) "אוה שדוק-תמדא
ךכב .השמ לש םדוקה ולוגלג - לבה לש ואטח ,תיקל-אה שאה ךות לא
זיגח ברה .(לבה לש ותוויע תא ןקית ,ול ענכנ אלו הז ןוצר לע רבגתהש
ילוא ;יעסמ הלא תשרפבו "תמא תפש"ב לארשי ץראל הילעה תא דדוע דואמ
תוחפל אוה לכה תולככ ,הפ ףחיו ינע היהי הלועה םא וליפא תולעל יאדכ
ץראה תא בזעל רתומ ,הכלה יפל ,לבא -!שדוקה תמדא םע רישי עגמב היהי
,שפנ חוקיפל המוד הז ילוא ;הפ סנרפתהל לוכי אל םדא םא ,הסנרפ ליבשב
ץראה תא בהאי ל"וחב והשמש ףידעה קיציבולוס .י ברה !תמכ בשחנ ינעש
.בזכואמו רמ רוזחיו הילעב לשכישמ םשמ הילא עגעגתיו


הלוע ,ל:וט 'ב לאומש רפסב ;לבא לש הרקמ אוה םילענ תרסה לש רחא הרקמ
,וגרהל לולעה ,םולשבא ,דרמתמה ונב ינפמ וחרבב ,םיתיזה רהב ףחי דוד
וא) םורע תכלל איבנה היעשי הוטצמ ךכל המודב .ךרדה לכ לבאתמ אוהשכ
לארשי םע לש הברקה ותולג לע אבנל ידכ ,ולבאב ףחיו (םידגב יערקב
םדאה ןיאש אוה ןאכ ןויערהש ןכתי .(הכ:ב הימרי הוושה ,ב:כ היעשי)
לע לבאתהל וילעו םייתייח-םייצרא-םייגולויבה וירשקמ טלמיהל לוכי
לע רבגתהל תוחפל ול תרשפאמ התיהש ,ובש תיקלאה תוחתפתהה רסוח
לכ יל השעש" םילענה תליענ לע םיכרבמ ונאש הז .תומה לש תואיצמה
ןיאשכ וליפא ,המדאהמ דרפיהל ילמרונה ישונאה ךרוצל ילוא זמור "יכרצ
ןועמש 'ר היה לוכי ,ךכל המודב .תספסוחמ המדא .םוח וא רוק לש הלאש
שרושבש ךכל זמר - המדאהמ וקחרוה ןהשכ קר תופשכמ לע רבגתהל חטש ןב
רבחתמ (זי:בכ) םיטפשמ תשרפב ;ימשגה םלועה םע רתי-רשק םיפושיכה
לש יקלאה יפואה תא םילטבמה ,םילילא תדובע םעו תויתייח םע ףושיכה
דימת דומצ תויהל ןהכה ףוג לע .ןחלופה םוחתבו תושיאה םוחתב םדאה
.ןותחת דגב אלל וידגב :השודקל


גמ לאקזחי ,הרטפה (ד


ידכ ,לבב תולג ידוהיל ,םלשה ישילשה שדקמה תיב תינבת איבנה הארמ
שדקמל תוינכותב תוקסעתהה .םימייק ןיידעש םייחה ייוכיסל םתוא ררועל
תינבל םדקומ יאנת ילוא ,םמצעלו 'הל הרזח םידוהיה תא האיבמ המצעב
ץראב םעה בורשכ רוביצה לע הוצמה .וסרוהל רשפא יאש ,ישילשה שדקמ
תינב ינפל םייחה ימוחת לכל קומע סנכי 'ה ,םעפה .(הצ ,ךונחה רפס)
ךותב סנכת הניכשהש ,ודיקפת תא שדקמה אלמי זא -ותינבל סיסבכו ,שדקמה
תא ולוכ םלועל ריזחהל ידכ ,התיבה ומע הרזח התוא איבמ אוהו םש םדאה
.ןדעב היהש ומכ ,ותשודק


288968, 287359 -ל ןפלט םנומימב עייסלו הלא תונוילג לע תורעה ריעהל
תושרפה לכ לע םיפד לבקל רשפא ;םילשורי ,52-4 ד"בח .פ.ו.ת -ל אוב וא
ףד ןמממ ח"ש 360 ,ח"ש 75 לש המורת תרומת תילגנאב וא תירבעב םיגחהו
ידוהי ואידיו תירפס ונל שי .םיצורש ימ רכזל וא דובכל עובשה תשרפ
.םירגובמלו םידליל


Back to the home page.