ידוקפ - להקיו
חל:מ - אכ:חל ;כ:חל - א:הל תומש

קזחתנו ,קזח ,קזח

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

,ל-א תיב כ"במ ,ותשאו רדיישדלוג יברה ברה י"ע םרתנ הז ףד
ןכ ,ןושארה םדכנ לש ןבה ןוידפו תירב ,תדלומ דובכל ,.י.נ ,רומלב
.רדיישדלוג ןרקו ןורהא ברל םילשוריב דלונש ,יכדרמ םולש ,וברי
.םיבוט םישעמלו ,הפוחל ,הרותל לדגיש

.הז רתאב תומדוק תוישרפ ארקל םג רשפא

אוה ,תינמרגה הבשומב ,17 רמייהסדליה בוחרב "לארשי תרזע" כ"ב
ןקחשו בר ;םילשורי יבשות לכל תוינרות תואצרהל בושח זכרמ םג
לכ ,עובשה תשרפו היגולוכיספב קומע רועיש םש ןתונ ינפג יכדרמ
דחוימ ברע .(תילגנאב ןושאר םוי ;ימלשורי ברועמ) 20:30 העשב ינש םוי
רטקפס הרברב ;20:00 העשב ,18.03.97 ,'ג םויב םש םייקתי (ש10) םישנל
שמתשהלו ,םיפסונ םיטרפל ."?הריחב וא לרוג - רתסא תליגמ" לע רבדת
.5633217 ,יקסני'גוק הנשוש-ל ורשקתת ,םירחא םיעוריאל כ"בב

ןכות

.להקיו תשרפ תריקס (א
.תיטפשמה הקלחמה (ב
.תואבצה תוארמ (ג
.ידוקפ תשרפ תריקס (ד
.הבשחמל רמוח (ה
.הבשחמל רמוחל תודחא תובוגת (ו
.תורטפהה (ז


להקיו תשרפ תריקס (א

הלודג רתוי הברה ,תישיא תולגתה השמל ה"בקה קינעה ,לגעה אטח ירחא
םיקוחל וכז םידוהיה ;החדנ םידוהיה לש םניד םג ;אטחה ינפל לבקש הממ
עבוק (ב:ד הרז הדובע) דומלתה .םיינשה תוחולל ןכו ,רתוי דוע םיטרופמ
םיאנתב ,היה ה"בקהש ההובג הכ התיה םאטח ינפל םידוהיה לש םתמרש
תורשפאה תא דיתעה-תוליהק תא דמלל הצרש אלא ,אוטחל םהמ ענומ ,םיליגר
וינפשכ ,השמ התע .(א"שרהמ) הבושתב הרזחה ,הבישה לש הלודגה תאו
תושעל 'ה הוצ רשא םירבדה הלא" :ורמאב ,םעה לכ תא דחי ליהקמ ,םינרוק
ןותבש תבש ,שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו ,הכאלמ השעת םימי תשש :םתוא
םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל .תמוי הכאלמ וב השועה לכ ;'הל
'ה הוצ רשא רבדה הז" :רמאל לארשי ינב תדע לכ לא השמ רמאיו ."תבשה
.(ד-א:הל) "...רמאל

טוהירהו הינבה ,םירמוחה רבדב תויחנהה תא לארשי ינבל ריבעמ השמ ןאכ
הכאלמ ילעב לע .הוצתו המורת תוישרפב לביק ומצע אוהש ,ןכשמה לש
לגע תמועל) 'ה תויחנה י"פע תומישמה לכ תא עצבל לטוה "בל-ימכח"
,השמ תא בוזעלו םוקל הרהימ הליהקה לכ .(םמצע תעד לע ולעפ םש ,בהזה
,םירמוח תובהלתהב ומרת םישנה םגו םירבגה םג .דובעל ליחתהל ידכ
,בל-תומכח ,םידי תלעב השא לכ .םיגיראו םיצע ויה םידחאל קרש תורמל
,הרעשה) תא הוט המכחב התוא םמור הבל רשא השא לכ ;גיראה תא ווט
תמכח תולגתה איה היוטה תכאלמש ,איה תחא העד) םיזעה (-לע ןיידעשכ
'ר לש הז רמאמ ;ב.וס אמוי ןייע --ןווגמה דוחיא תניחבמ ילוא ,השאה
םיאישנה .(?הדגנתה רבחמה לש ותשא ?המל - בקעי ןיעב אבומ אל רזעילא
.ןמשה תאו םימשבה תא ,תובוטה םינבאה תא ואיבה

להנמ"כ ,ה"בקה י"פע ,הדוהי טבשמ לאלצב לש ויונימ לע עידוה השמ
לכו תעד ,המכחב םיקלא חורב ןחינ אוה .ישאר הכאלמ לעבו "חותיפה
אוה .ץעבו הרקי ןבאב ,תכתמב - תונמוימ תדובע עצבלו ןנכתל ,הכאלמ
.םירחא דמלל השורדה תושיגרב םג ונחינ ,ונגס ,ןד טבשמ באילהאו
,היוטו המקר ,םירמוחה בוציע ,הכאלמה ליבשב םקלח תנמ איה בלה-תמכח
תא םהידיל תחקל םיבדנתמה הכאלמה ילעב לכ לע הוצמ השמ .ןנכתלו עצבל
רמא השמ !םורתל םעה הברהש השמל וחווד ,המ-ןמז ירחא .דובעלו םירמוחה
ןינב לע ידמ רתוי םיבהלתמ םישנא םא !היבגה תולועפ תא קיספהל םהל
,ימשגה םלוע םע ידמ קזחה םרשק לע דמלמ ומצעב הז ,םישודק םינינב
;"םכותב יתנכשו" - וילכו ןכשמה לש ישפנה יתדה רסמב תובהלתה םוקמב
תוכאלמ ללוכ ,תבשב ותוא לועפל רתומש ףא ,תבשב ותוא תונבל רוסא ןכל
ותוא ךושמל םוקמב ,ארובה ,'הל ידוהיה תא תואיבמ ןכשמבש ,תורוסא
השמ וא/ו לאלצב .(וזודרכ ןתנ ברה) ינוליחה ימוי-םויה םלועל
לש שדוקמה טוהירה עוציבב רתי-טהל הליג לאלצב .הדובעה לע וחקיפ
לש ןהיתוארממ ושענ ודומעו הרהטל תשוחנה רויכ .(י"שר) ןכשמה
.םלשוה לכה .דעומ להא חתפ לע "תואבוצה םישנה"


תיטפשמה הקלחמה (ב

,ךוניחה רפס יפל - (ג:הל) "תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל"
הוצמה ,להקיו תשרפמ תודמלנה תוצמה ג"ירתמ הדיחיה הוצמל רוקמה אוה
איהש הכאלמ לכש ונל עודי רבכש ןויכ .תומש רפסב תאבומה הנורחאה
,י:כ תומש) תבשב הרוסא ,שא תכאלמ הז ללכבו ,ןכשמה תינבב התשענ
- תדחוימ תועמשמ תויהל ךירצ הזה קוספל ,(ג:גכ ארקיו ;וט-די:אכ
.תבשב הרוסא (הפאינש ןהכ תב לש ,לשמל) הפירשב ןיד תיב תתימ וליפא
תא ןאכמ םידמול םיידיסח םירפס .גרוהל האצוהה תורוצ לכ לע לח הז רבד
,םולשה םוי אוהש ,תבשב םישנא ןיב שא-תובירמ בירל ןיאש חקלה
לעב ,ידגו הירא .חצנ תולשו תידימת תבש לש הפוקת התוא לש םדקומ םעט
תובל שדחמ ונוכי רשאכ !םהידלי םע םירוה וליפאו ,םולשב ויחי ,השאו
םידליה תובל החמשב ובושי זא ,םהלש םתודליו םהידליל ובשויו םירוהה
אל) .המאתהו הולש לש הז םלועב יקלאה רדסב בלתשי הז לכ .םהירוהל
.(גרוהל תואצוהו םיעשפ זא ויהי

הווהמ הכאלמה תובא 39-מ דחא לכש שאה דוחיימ דמול ןתנ 'ר
לש דחא הפוקתב הלאכ הכאלמ תובא ינש םישוע םא ,ךכ ;המצע ינפב הדיחי
י"שר) תאטח תונברק ינש איבהל חכושה לע ,תינלשרה תבשה תחכש ,החכש
הדחוי שאהש קוספה שרופ םש - א:ע תבשב הנשי הכופה השיג .(ב:ו תומביל
דוגינב ,תוקלמב קר םא יכ ,תומב הילע םישנענ ןיאש שיגדהל ןאכ
ךכב) תבשב ןידב בשיש וליפא רוסא ןידה תיבש םג םידמול !תוכאלמ ראשל
,ןליא רב בוחרב "סעבאש" יקעוצ לש תבש תדגונה םחורל זמר ילוא שי
םא .(םתיבב תורימזלו "לגוק"ל בכרה יגהונ ןימזהלו תיבב ראשהל םוקמב
,תבשה םויב וידי ומב גרוהל םדא איצוהו ישפוחה ונוצרמ ןיד-תיב בשי
םימיב לקסנ היה ומצעב ןידה תיב ,ןידכ הארתה רחאל םידע ול שיש השעמ
.(!תבשב אל לבא) םייק היה שדקמה תיבש

סינכהלו ,תבשב תועסונה תוינוכמב םינבא םיקרוזה תא תחקל שי ,וז חורב
תבשל תארקו" :רבד דוע דמול ן"במרה .רהוסה יתבל רהמ םתוא
ףוגה לע .תבשב חומשל ךירצ ולוכ ףוגהש דמלמ (גי:חנ והיעשי) "גנוע
תעדויה ,תיקלאה תושיגרב הרתיה המשנה תא וב אצמיהב דחוימב גוגחל
ךכ .ה"בקה חור לש תילוק-רוא תולגתהכ ומצע תואיצמה םלוע תא תווחל
ימיל םה ,הנישו תושיא יסחי ןכו ,םיחבושמו םינווגמ תואקשמו םילכאמש
םוי ,תיללכ תורזניה לש ןותבשה תבשל טרפ) "ןייב" םירכזנה ,השודק
,םוח ,רוא - שאב שמתשהל רתומש בושחל היה רשפא ןאכמ .(םירופיכה
םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל" :תרמואו הרותה האב ;תבשב - המח היטבמא
."תבשה םויב


תואבצה תוארמ (ג

ירהש ,ןכשמה לע אלו ,השמ לש ולהא לע ואבצ םישנהש רמוא ן"במרה
,אמוחנת שרדמ יפל .ןהיתוארמ תא םורתל דאמ וצר !םקוה םרט ןכשמה
עירכמו ינוגסס דיקפת היה וללה תוארמל ,י"שר י"ע םיאבומ וירבדש
לכ עיבטהל הערפ רזגשכ .ויתובקעבש םלועה תלואגבו ,ידוהיה םעה בוציעב
"םיינויגה-םייטסידומלתה" םיידוהיה םירבגה ודרפנ ,רכז ןיממ ידוהי דולי
.(?הלולגה אוב ינפל) םתבהא ירפל יגרט הכ ףוס עונמל ידכ ,םהיתושנמ
'ה תא תוכרבמ ,רתוי ההובג המרב ןהלש היציאוטניאהו הנומאהש ,םישנה
קר רבגהשכ ,ומצע 'ה לש "תוישיא"ה וא ןוצרה ומכ - "ונוצרכ ינשעש" לע
אוה ,"שבוכ"ה ,רבגה קר ,לנברבא יפל - "'ה םלצב" אל ,"'א םלצב" הרבנ
שדחל וצר ןה ;("עבטה" = 86 = 'א)ןידה תאו חוכה תא למסמה ,"'א םלצ"
ןהילעב ןויגה לע ורבגתהו ,ןויגה לכל דוגינב ,הרקמ לכב םיסחיה תא
הדובע תונחמל הערפ י"ע ולגוהש ,ןהילעב תא ורקב ןה .יטנמור יותיפב
ןה ,םיחנו םילכוא םהילעב דועב .התשמו לכאמ ןהמע ואיבהו ,םיקחורמ
קלח) "!ךממ הפי ינא ,טבה" :הביחב םהל וקיצהו ןהיתוראמ תא ואיצוה
ךיא ."תקדצ" תויהל קר אל - הלעב תא חמשל אוה ליח תשא לש הדיקפתמ
.(?םויה םהיתונבל הז תא םידמלמ "בקעי תיב" רפס יתב

ךכבו ,םהיתושנ םע ובכש ,םנואכדמ ואציש ןהילעב תא הררוע וז ןתוגהנתה
תוארמ" תא ריבסהל התע רשפא !ןויגהה ינפ לומ ידוהיה םעה תא וחיצנה
.(ח:חל תומש) לארשי תואבצ תא ודימעהש תוארמה :"תואבוצה
השמ ."ךיתררוע חופתה תחת" :הז שרדמל זמור (ה:ח) םירישה ריש
ונממ תושעל רמוחכ ,תיטורא תוררועתהל ושמישש ,הלא םיצפח לבקל הצר אל
הרקיה איה וז המורתש ול רמא ה"בקה לבא .תורהטיהל שמשמה ,רויכה תא
,האורה ,י"שר .לארשי םעל םישדוחמ םייח הקינעה איה ירהש ,רתויב
ריזנ תאטח לש ושוריפב :לשמל) שודקו בוט רבד תינפוג האנהב ,הארנכ
,ן"במר ;הז שרדמ איבמ ("אשנ" תשרפל וניפד האר - "ויהת םישודק" לשו
המכ דע ונממ ענמיהל שיש רבד ,השודקה תא בכעמה רבד ףוגב האורה
רתוול וישכע םישנה וצר וליאכ ,ארזע ןבא ירבד תא איבמ ,רשפאש
םישנ :הושה) ללפתהלו דומלל ןכשמב ראשיהלו ,םייטוריאה ןהירשק לע
,סודרוה לש ינוציחה יברעמה לתוכה דיל בר ןמז תולבמה ,תונוש
ידכ ,בוט בר וא גולוכיספל תכלל םוקמב ,םימודא םיטוחב םישבלתמו
!(ןתחתהל

תא וויה רויכבש םימה יכ ,רויכה תא תושעל ושמיש תוארמה ,י"שר יפל
ןיב ונכ לע םולשה תא בישהל ושמישש ,םירמה םימה לש ישארה ביכרמה
תא ססיב הז ןחבמ .הפאנ וליאכ ודשח תא הררועש ,הטוסה ותשאל רבגה
תורמל ,המע תויחל ךישמהל הלעבל רשפיאו ,שממ ףואינמ התופח
וצר ,איה םג ,אוה םג םא קר ךרענ ןחבמה .התנז ןכ איהש הרואכל-תויארה
,דוחיה רתומ ,אתירואדמ) םידע יתש י"ע הב הרתה הלעבש ירחא קרו ,וב
,דוחי לכ ךא ;הלעב הב הרתה ןכ םא אלא ,רחא שיא תשאל שיא ןיב וליפא
,ךלמה דוד לש וניד תיב י"ע רסאנ ,םיבורק יכה החפשמ ינב ןיבמ ץוח
הכ ,רציהש איה הז שרדממ תאצויה הרושבה .(רמתו ןונמא השעמ ירחא
הדיחיה ךרדה םג אוה ,םיקלא םלצב ארבנכ םדאה תא סורהל לגוסמה ,םוצע
שובכל םדאה לוכי וב רשא םלועה ,ותוא םייקלו ימשגה םלועה תא תונבל
.םייחב ודיקפת והזש ,יקלאה ומלצ תא חתפלו ורצי תא

תולוגנרת וקיספה ,"רציה" תא דימשהל םיכרד דומלתה ימכח ואצמ רשאכ
תגסל וצלאנ םימכחה ;תוחפשמו םיתב תונבל ולדח םישנאו ,םיציב ליטהל
םיעמשמו ,םויה םג הז ןויסנב םידימתמה שי ;תועטל םילוכי םה םג)
שבוכ ינאשכ ,"בוצע ינא םא חמש ה"בקה" וליאכש ,תידוהי-אל היפוסוליפ
התשודק תא זירכמ םצעב אוה ,"ךיתררוע" רמוא ה"בקהשכ .(ירמגל ירצי תא
םגד הזיא) הנוכנה ךרדב הב ושמתשיש יאנתב ,ותאירב לכ לש תימינפה
.(?ס"יתבב םישנ תארוה - םירשעה האמה ןב ונשודיחב שגדומ הלאמידוקפ תשרפ

השרפה תריקס (ד

ושמישש םירמוחל םיעגונה םיחווידב תומש רפס ףוס תא םיליחתמ ונא
לע הוצ ומצע השמ .םהב ושענש םימיוסמה םישומישלו ,ןכשמה תיינבל
הדובעה .ןהכה ןרהא לש וחוקיפ תחת ,ןובשחו-ןידה תא רוסמל םייולה
היהש ,באילהא י"ע רזענש ,לאלצב לש דוקיפה טיברש תחת הלהנתה המצע
תומורת .בהז םילקש 730-ו תורככ 29-ב ושמתשה .רשכומ הכאלמ לעב ומצע
,םירכזה לארשי ינב תא תונמל ורשפא רשא ,ןכשמל לקשה תיצחמ לש הבוחה
1775-ו תורככ 100-ב ומכתסה ,ןהב ורפכתנ רשאו ,הלעמו הנש הנש 20 ןבמ
.ןכשמה ישרק לש ףסכה ינדא 100-מ דחא לכל השמיש תחא רככ ;םילקש
םרג 680-כ) רצחה ידומע לע םיקושחהו םיווה תא ושע ,םילקשה 1775-מ
,זילפ וא ,דרא וא) תשוחנ םילקש 2400-ו תורככ 70 ויה .(דומע לכל ףסכ
ינדאל השמיש וז תשוחנ .(ףסכ םע וא בהז םע -תשוחנ לש תגוסגס וא
ןכו ,רצחו ןכשמל להאה תודתיל ןכו ,הסינכבש הידומעלו רצחה
שמיש עובצה רמצה .רצחב ,וילכ לע ,המהב תונברק ליבשב ינוציחה חבזמה
י"ע טורטורפב וראותש ,הנוהכה ידגבל ןכו שדוקמה טוהירה תא זוראל
םידוהיה .(םירכזומ תונוליוה ןיא ןאכ) "הוצת" תשרפב השמל ה"בקה
.(הכסמה לגע ןינעבכ ,םמצע תעד לע תושעל םוקמב) הינבה יבלש לכב 'ה רבדכ ושע

,ורשכה תא ונממ לבקל השמל לכה תא ואיבה ,לכה תא ורמגש ירחא
תוצמ י"פע קוידב השענ לכהש ןיוצ בושו בוש .םימשרנ םיטירפה לכו
,'ה תוצמכ ושע םה הנהו ,הדובעה לכ תא האר השמו" :'ה
ןכשמה תא םיקהל השמל הוצ ה"בקה ."השמ םתוא ךרביו ;ושע ןכ
,ןוראה תא וב םישלו ,(םירצמ תאיצי רחאל הנש טעמכ) ןסינ שדוח שארב
כ"חאו ,סינכהל ךירצ הרונמה תא .ומוקמב רבד לכ - ןחלושהו תכורפה
ינפל קוידב םידימעמ ,תרוטקה חבזמ ,בהזה חבזמ תא .הקילדהל
ןיב חינהל שי םימה רויכ תא .הסינכה ןוליו תא ומוקמב םילותו ,ןוראה
תא .הילא הסינכה תאו רצחה תא םיקהל שי .ותוא אלמלו ,ןכשמל חבזמה
יבגל םג הז ןידו ,החשמה ןמש תועצמאב ,שומיש םשל שדקל שי ,לכה
תנוהכ רצוית ךכב .םידחוימה םהידגב תא םתשיבלו םתליבט ירחא ,םינהכה
בלשב - "!השע ןכ ,'ה ותוא הוצ רשא לכ השמ שעיו" .השודק חצנ
,ל"נה וצה י"פע ,ןכשמה תא םיקה השמ דציכ קוידב תראתמ הרותה ,הז
הלוע ןכו ,תרוטק תברקהו ,ןחלושה יבג לע םינפה םחל 12 תחנה וללכבו
;םהילגר תאו םהידי תא רויכב וצחר םלוכ ,ןרהא ינבו ןרהאו השמ .החנמו
בלש לכב ,תונברק ואיבי וא ןכשמל וסנכייש םעפ לכ גוהנל םהילע היה ךכ
."'ה ותוא הוצ רשא לככ - השמ שעיו" ןושל הרותה הנוש בלשו

תא אלמ 'ה דובכו ,ןכשמה תא ןנעה הסכיו .הכאלמה תא השמ לכיו"
וילע חנ רשא ינפמ ,דעומ להא לא אובל השמ לוכי אלו - ןכשמה
,םכרדב וכישמה םידוהיה -- "ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו ,ןנעה
הרש 'ה ןנע .םמוקמב ונח םה -- אלו ;ןכשמה לעמ ןנעה הלעוה רשאכ
םהיעסמ לכב לארשי תיב לכל הארנ הז ;הליל וב שאו ,םמוי ןכשמה לע
!"ארקיו" רפסל המידק .קזחתנו קזח קזח --


הבשחמל רמוח (ה

,עובשה תשרפ לע ביגהל בללו חומל רשפאל ,תושגדומה םילמה לכב רהרה
רפס יפל) "'ב תישארב" רפס םייתסמ עודמ .הזב ןאכ האבוה התיצמתש
תאיציב אלו ,רבדמב ןכשמה תיינבב ,תומש רפסכ עודיה ,(תולודג תוכלה
תאזה הלאשה - ?רבדמב רפסל סנכוי רבדמה רופיס לכשכ ,המצע םירצמ
רמאמב ,הרות ישמוח השימח לש ותוקולאו ותודחא תא סורהל ןויסנל האיבה
רספורפ ,םש רבחמה ;תומש רפס לע הקיאדו'ג הידפולקצניאב עיפומה
ליבשב ,אוה תפסות קר תומש רפס ףוסש ןעוט ,םסרופמ "יתרוסמ"
בל םש אל אוה לבא !דרפנ רפס היה זאש ,רבדמב רפס םדיב ןיאש וליא
רפס תא רמגל ךרוצה תא ריבסהו ,ןינעה לע רביד רבכ ן"במרהש
םירצמ תולג לש ןהיתורטמל רשקב ,הלילו םמוי ןכשמה לע שאו ןנעב תומש
ונינפל חנומה רפסה לש יעבטה םויסל תואיבמה ,םירצמ תאיצי לש הלואגהו
.(הטמל אבומ וריבסה)

לש תפומה אוה רמתיא עודמ ?ללכב חוויד ןתמ לע תווצל השמ בייח עודמ
רשפא המ ?רתויב שגרומ רופיסב ונורסחש רבדה והמ ?ידוהיה ןובשחה האור
הרותה תרזוח עודמ ?הקדצ יקסעב םיחוויד ןתמ לש וז הטמשהמ דומלל
המכ ?השמ יבגל עודמ ?"'ה תווצמכ" ושע לארשי ינבש הדבועה תא הנושו
יוטיבה שוריפ המ ?"'ה דובכ" יוטיבה שרוש המ ?ןוראב השמ חינה תוחול
המ ?הקדצ יאבג יבגל הבינג לש תודשח םיענומ ךיא ?"ןכשמה תא אלמ"
תא ה"בקה לש ותריקסו ,ןכשמה תכאלמ תא השמ לש ותריקס ןיב לדבהה
?(םירופ-כםויו םירופ םע הוושה) םדאה יבגל ךכמ םידמל ונא המ ?האירבה
תמקה רדס יבגל בושח המ ?השמ לשו ה"בקה לש םהיתובוגחל ףתושמה המ
- ןנעה עודמ ?ה"בקה לש שאהו ןנעה וארנ לארשי ינב יעסמ וליאב ?ןכשמה
?הליל - שאהו ,םמוי


הבשחמל רמוחל תודחא תובוגת (ו

,רוביצה תפוק תדידשב דושח גיהנמ לכ יכ ,ןובשחו ןיד עבות ומצע השמ
לוקב אטובי אל וליפא ,הז ןיעמ דשחל םוקמ ריאשהל הצור אוה ןיאו
םינהכל דוגינב ,םיימצע אלש ,םילעופה .(ותוא עימשה ןכא חרוק)
ןובשחו ןיד תתל ושרדנ אל םהו ,ךכ ידכ דע ודשחנ אל הארנכ ,םימכחו
'ב םיכלמ ,םילקש תשרפ תרטפהב) שאוהי י"ע שדחמ שדקמה תיב הנבנ רשאכ
'ר - בנג תויהל ודמלמ ,עוצקמ ונב תא דמלמ וניאש ימ :הוושה ;(זט:בי
םישנא שי ,תובישי ןעמל םימירתמ רשאכ .א"ע ט"כ ןישודיקב ,הדוהי
ךכ לע עידוהל םיבייח םאה .ובגש ףסכה לש םוצע זוחא םמצעל םילטונש
שומישה רבדב רתוי םיבר םיטרפ ללוכ רמתיא רסמש ןובשחו ןידה ?םימרותל
לרוגב רתוי דשוח דימת ןתוא ןתונש ןצמקה ירהש ,תוחפ תורקיה תוכתמב
תווצמכ קר ושע ,ומצע השמ ןכו ,םידוהיהש דימת השיגדמ הרותה .ותמורת
,ולש "בהזה לגע" תייטנ לע רבגתהש לע םעה -- םישנאה תא חבשל ידכ ,'ה
ריבעהש לע השמו ,"ויניע ירחאו ובבל ירחא רותל" ,ומצע תעד לע גוהנל
.וירחא וינבלו ןורהאל הנוהכה דיקפת תא

דמיל ךכבו ,םירובשה תא םגו םימלשה תוחולה תא םג ןוראל סינכה השמ
,ןכשמה תא אלמש ,'ה דובכ .ילינס םכחל וליפא בר דובכב סחייתהל שיש
ודמעיש ידכ ,תזכורמ התיהש ,ותוהמ תא שוחל םדאל רשפא אוהש ושוריפ
תומורת תובגל םישנא ינש ךירצ .ןכשמה תא "אלמ" ןנעה רשאכ היווחב
ומרתש תומורתה תא סינכי דחאהש דשחה תא ,רשפאש המכ ,קלסל ידכ ,הקדצ
,םיבוט םהש עובקלו תישארב ישעמ תא רוקסל לוכי ה"בקה קר .ולש וסיכל
,םדא-ןב קר אוהש ,השמ .דיתעל םגו המינפ םג תרדוח הייאר ול קר ירהש
אוהש ,ה"בקה לש שרופמה ונוצר םא דחא הנקב הלוע לכהש רמול קר לוכי
;ץיבובייל והיעשי) "בוטה" לש ותוהמ יבגל םדאל שיש דיחיה הדימ הנק
,ונלכשבו ונשפנב םג שמתשהל ךרטצנו ,ותרותמ רורב דימת אל ונוצר לבא
,(םירופל המודה םויה) םירופ-כה םויבו םירופב .(ונוצר תא תעדל ידכ
ויתונקסמב ,ועדיב חוטב תויהל לוכי וניאש ןויערל יוטיב ןתונ םדאה
.(תומי ימו היחי ימ ומכ) ויתויזחתב וא (ער והימו בוט והימ ומכ)
םהב ליטהל ילב ,וישוחינ בטימ םע רדתסהל וילע ,הנשה ימי ראש ךשמב
ירחא םידוהיה תא ךרבמ ה"בקה .דקפתל תלוכי-יאו לדחמ ידכ דע יפוד
לש םיילאדיאה םיסחיה תאו הנבמה תא קיתעמ אוה ךכב .ןכשמה תמלשה
.האירבה

םישודק וללהש תורמל ,וילכ ינפל ומצע הנבמה רות אב ,ןכשמה תמקהב
החימצה תוכירצ ,המוד הרוצב .השמ ינפל גצוה לכהו ,רתוי םיבושחו רתוי
ךרד" :הרותה ינפל אובל ,ץרא ךרד ,תוליגרה תישונאה תוחתפתההו
שדקמה ומכ אלש) הזה םויה דע רתסנ ןכשמה רתונ עודמ ."הרותל המדק ץרא
.(ישפוחה םנוצרמו) תודימ ישנא י"ע הנבנש ינפמ ?(ברחנש ,ראופמה
.(ה"כ והילא יבד אנת י"פע) וכותב ןוכשל ה"בקה בוש דרי ,אובל דיתעל
אצמ רבכ אוהש ןעוט ,לארשי בהואו חנ ןב ,סנוג לדנו גולואיכרא
תא ספחמ אוה ;ןרמוק תורעמב שדקמה לש תרוטקה ימסו ןומיסרפאה ןמש תא
תורמל ,תשוחנה תליגמב תורטסנ תוארוה יפל שדקמהו ןכשמה ילכ לכ
םוקמ תא אצמש ןעוט םג אוה .ינוליחה יגולואיכראה דסממה תודגנתה
!שדחתי םשש ,לגלגב ןכשמה


תורטפהה (ז

.הכ-חי:ז םיכלמ םיארוק םידרפס ,"להקיו" תשרפ תרטפהל
םיארוק םהיתש ,םילקש תשרפ ריטפמל .נ-מ:ז םיארוק םיזנכשאה
םידרפס לבא ;זי-א:אי:ב םיכלמ הרטפהלו ,זט-אי:ל תומש
;בכ-א:טי רבדמב ריטפמל םיארוק ,הרפ תשרפל .זי:אי-ב םיליחתמ
לש ןכשמהמ ראופמ רתוי הברה המלש לש שדקמה .חל-זט:ול לאקזחי ,הרטפהל
,5 לש תורוש יתשב ,תשוחנ ,תונוכמ הרשע םע תורויכ הרשע ויה ;השמ
."םי"ה ידצ יתשב

;אכ:ח - אנ:ז 'א םיכלמ םיארוק ,םיזנכשאה תדעב ,ידוקפ תשרפ תרטפהל
,תונברקהו הלודגה הגיגחה לעו ,המלש שדקמ תמלשה לע תרבדמ הרטפהה
תוחול תא קר ןיידע ליכמ ןוראה .'ה דובכ אלמ ותוא םג .הילא וולתהש
דמעמה םע הז דמעמ הוושה .ורסוה אל םידבה .ברוחב וב חינה השמש ,ןבאה
,"לפרעב ןוכשל רמא 'ה" :המלש רמוא הז בלשב .ןכשמה לצא ליבקמה
אוה ךיא רפיסו ,'ה תאו םעה תא ךרב אוה .יחצנ ןכשמ ול הנב אוהשו
.שדקמה דסיימו 'ה לש רחבנה וכלמ ,דוד לש ומשב ותוא הנוב השעמל
,םהיניבש םילדבהל בל םיש .ןכשמה לרוג םע שדקמה לרוג תא הוושה
.ישילשה שדקמה תיב ןיבל ,ושענו ווצש תונכשמה ןיב םיירשפאה םילדבהלו

ילכ לעו ,םריח לש תשוחנה תכאלמ לע םיארוק םיידרפס םידוהי
םא ,ותוא םיארוק םיזנכשא םג ;נ-מ:ז:א םיכלמב ,שדקמבש בהזה
.םילקש תשרפ םג היה "להקיו"

יתשל ףסונב .ראופמו לודג ינמזה המלש שדקמ ,יחצנה ןכשמל דוגינב
לע תודמועה ,תורויכ 10 ויה ,זאובו ןכוי ,ותסינכב םילודגה םידומעה
,רקב 12 ויה ויתחתמ ;"םיה" ידצ יתשב ,5 לש תורוש יתשב - תונוכמ 10
10-ו ,לאלצב תרונמל ביבס תורונמ רשע ויה .םינוויכה העבראל םינופה
לאלצב לש ולאב קר ושמתשהש םירמוא שי לבא - ונחלושל ביבסמ תונחלוש
דובכב ףסכ עיקשהל יאדכש הזמ קיסמ טוקלי לט .(:חצ תוחנמ)
,המלשל רזע ,םיטבשב ןורחאה ,ןדמ השאו ילתפנמ שיא ןב ,םריח !םימש
לאלצבל רזע ןדמ באילהא םג ךכ ;שדקמה ןינבב ,םיטבשב ןושארה ,הדוהימ
דומלתה .(גי:ב:ב .ה.ד-ב ןייע - יסבר אטקיספ) ןכשמה ןינבב הדוהימ
.םריח השעש ומכ ,ויבא לש עוצקמ תא דומלל ןבל בוטש קיסמ (.זט ןיכרע)

,שדקמה םוקמ תא שכר אוהש קר אל ,ךלמה דודש תיזנקשאה הרטפהב םיאור
םויב ,רקבב םיארוק הרטפהה התוא תא .םילכו םירמוח ול שידקה םג אלא
ה"בקהש םויל םיללפתמשכ ,תולגב גוהנש יפכ ,תוכרוסה גח לש ינש בוט
םיקוספה ינש לבא) "תלפונה דוד תכוס" ,שדקמה תיב תא שדחמ ונל םיקי
תורמל ,ומצע ןכשמה םג .(תוכוסב םיטמשנ ,דוד רכזומ םש ,םינושארה
זנגנ ןכשמה ;ןוראה םע דחי שדקמה תיבל הלעומ ,שומישב דוע וניאש
.ישילשה שדקמה תיב תיינב םדוק שדחמ םקויש ידכ ,שדקמה תיב תורצואב
שדקמה תיבב תקסוע תוכוס לש ןושארה םויל תדעוימה הרטפההש ןויכ
בוטה שדקמה תיבש הרהזא הלולכ וז הרטפהבש ןכתי ,חישמה תומיו ישילשה
ךפהיי ,תירסומ תוחתפתהל ףילחתכ וב םישמתשמו ותוא םיתוועמ םא ,רתויב
תיבש ,אופא ,הארנ .ברחיי ןכ לעו ,'ה לש אלו ,םדאה לש שדקמה תיבל
אלש עבוק ן"במרה ירהש ,תידוהיה תינחורה תומלשל ןיתממ ישילשה שדקמה
ןכתיי הזכ בצמ ;(בכ-טי תישארב) םיוגה םע וליפא ,תקולחמ ךות הנביי
לכל תמאה ינהכל ויהיו ,םהב ןומטה תא םידוהיה וחתפי םא קרו ךא
.הלוכ תושונאה

םירכזנ ,תירבה ןורא ינפל ולעוהש םירפהו םישבכה תונברק לע ונארקב
איבנהשכ ,ראופמה שדקמה תיב ןברוח ברע - 'א היעשיב בותכב ונחרכ לעב
הרומתב וליאכ ,תונברקה תא םאבה לע תוכמסיהה ינפמ הטוב ןושלב ריהזמ
ראפש ןכתיי ."!?ירצח סומר םכמ תאז שקיב ימ" :תירסומ תוגהנתהל
יתב הוושה) יתימאה םדעימ וירעשב םיאבה תעד תא חיסה רשא אוה שדקמה
הליפת ילעב םע םירמז-םינזחו תולהקמ ;`ךלביטש' םע םיראופמ תסנכ
הניכשה תעדות לע - ןכשמה לש ודעי תא רוכזל ידוהיה לע .(םיטושפ
שדוקב ןוראה איה שדקמה לש ותוהמש ,םיאתמה דמעמב ,ןכות לא רודחל
ריקמ םיבורכ ינש הנב המלש .(שריה לדנמ לש הסיפת י"פע) םישדקה
םהיפנכ רשא ,ןוראה הסכמ לעש םיבורכה דבלמ ,תומא 'י הבוגב ריק לא
שדוקל סחיב ,ידמ םיכורא טעמ ויה םידבה .וידבו ןוראה תא ולצה
,שריה ר"ש ברה דמול ןאכמ .ץוח יפלכ תכורפה ךרד וטלב ןכל ;םישדקה
התוא וחקיש ידכ םידוהיל תאצוי איה אלא ,ןכשמל תלבגומ הרותה ןיאש
.תיבה ברחשכ ושע םנמאש יפכ ,םתא

ךרד םיארנה ,השא ידשל ומד תכורפב םידבהש ןייצמ ם"יבלמה
התלמש םע הכוראה תכורפה לש המודה הוושהה םע דחי ,וז הוושה .השובל
תעטל ,ןכשמה לש יפוסה ודעיש תורשפאה תא הלעמ ,אתינורטמ לש הכוראה
תובקנה לש ינחור חותיפ וניה ,ה"בקה לש הבקנה טביה ,הניכשה תא םדאב
'ה לש הלככ ומצע לארשי .יתוברת אלו ינחור-אל ,תיסחי ,אוהש ,םדאבש
.תימואלה תידוהיה תוחילשה לש יתבקנה דצה תא ףקשמה רבד ,םירישה רישב
שדקמ לש ונחבמ) ןנעב שדקמה תא 'ה דובכ אלמ ,םינהכה תדובע תליחתב
,רבדמב ןכשמל ןוימדל בל םישל שי .תגסל וצלאנ םינהכהו ,("יוצר"
ןכשמב ;(הל:מ תומש) וילע הרש ןנעהשכ ,להאל תשגל היה לוכי אל השמשכ
איבמ י"שר .המוציעב הדובעה ךשמה ענמ 'ה דובכ ןנעש םלועמ ןיוצ אל
,שדקמה תיינבל המלש לטנ אל ,דוד ןיכהש םירמוחהש ןייצמה ,הדגא שרדמ
,המחלמ תעב םילילא ידבועמ הלא םירמוח לטנ דוד ;תורצואב ורמשנ קרו
רחא שוריפ .םהילילא תמקנ תא תיבה ןברוחב םה וארי אמש המלש ששחו
םעה דועב ,'ה שדקמל שידקה דודש םירמוחב שמתשהל הצר אל המלשש רמוא
ליכאהל הלא תורצוא איצוהל היה בטומ ;בערה תונש שולש ךשמב םחלל בער
םע ,לארשיב םויה תדה תודסומ לש ראפה יניינב תא הוושה) !םעה תא
.(לתוכבש דיה יטשופ

םייתסמ תומש רפס ןיאש (תומש רפסל ואובמב) ן"במרה ריבסה
םע םידוהיה לש חצנה רוביחב םא יכ ,יסיפה שפוחה ,המצע םירצמ תאיציב
,םיחאה תובירממ עבונה רוכינה ינפל ,םהינפל המואה תובא ומכ ,ה"בקה
,שדקמב רשא םידומעל אופא ומיאתי ,ןנעהו שאה ,םידומעה ינש .בקעי ינב
םידומעהש -ריבסמ שריה 'מ ברהש ומכ קוידב ,"זעובו ןיכי" וארקנש
תוחילשהו םייחל ןוויכ תתל הרותה לעש ךכל תרוכזתכ םיאב םינורחאה
חכה תא קינעת -- ינש דצמו .דחא דצמ ("ןיכי") תידוהיה
זאוב - רעוב דיפלכ היתושאו הירוטסיהה תוליל תא רובעל שורדה ישגרה
ןיא ,תואנובשחה ,רופיסה לכש ןעוט שריה ר"ש ;זוע וב =
לכ ןאכ ונל ןיא םצעבש עבוק אוה !ורשאל ךירצ היה אלו ,רמוח יד וב
םירמוחה תמישר ןכו םעל םידיקפת תקולח טושפ אלא ,שממ לש חוויד
.ןכשמב ושמישש

ךנחנ ןכשמה ;ןושחרמב םלשוהש ירחא םישדוח 11 ,ירשת שדוחב ךנחנ שדקמה
,אתקיספה תרמוא .ולסכב ותיינב המלשוהש תורמל ,ןסינ שדוח שארב
;קחציו םהרבא לש םתדלוה ישדוח םע דכלתת םתכונחש הצר ה"בקהש
,תולודגה תוגיגחה תא ןגראל םישדוח 11 ושרדנש ,רמוא לאנברבא
.ריצקה תכאלמ םויס דע םג ןיתמהל וצלאנש


Back to the home page.