אראו
ט-ב:ו תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.הרותה תצפהל ןוכמה ,.פ.ו.ת לש טקייורפ
54 ד"בח בוחרב הנש 900 ןב ונזכרמב רקבל אב
628-8968 'לט

רכזל ,.י.נ ,קנ טירגמ ,ותיערו ףוקינשמ פיליפ י"ע םרתנ הז ףד
27 תבט ,השמ דוד ןב הולוו באז תמשנ

ךרד ,"תודהיה לש היגולוכיספה" לע הצרמ ינפג יכדרמ ןקחש-בר
העשב ,תירבעב ינש ימיב ,תילגנאב ןושאר ימיב ,עובשה תשרפב ןויד
םג ;תינמרגה הבשומב ,17 רמייהסדליה בוחר ,לארשי תרזע כ"בב ,20:30
.הזמ דאמ ונהי תווצמ ירמוש ןיידע אלש ולא

:ןכות
."אראו" תשרפ לש הריקסו עקר (2 .הלואגו תולג (1
.םיפשכ (5 .תודחא תובושת (4 .תונושאר תובשחמ (3
.ןח תיול (7 רסמה (6

הלואגו תולג (1

םיבלשה תעברא תא תוגציימ ,חספה רדסב םיתושש ,ןייה תוסוכ עברא
תחתמ םכתא יתאצוהו..." :ז-ו:ו תומשב רסמנכ ,תולגהמ ונתלואגב
."...םעל יל םכתא יתחקלו ...םכתא יתלאגו ,םכתדובעמ םכתא יתלצהו ,םירצמ תולבס
:(ח:ו) ישימחה בלשה תא תגציימ ,והילא לש וסוכ ,תישימחה סוכה
לפטל ונלחתה ,רבעש עובשה תשרפב ."...ץראה לא םכתא יתאבהו..."
ינב..." :ךכל זמר) תוידיתעה תויולגה לכ סופיט בא ,םירצמ תולגב
ינב .(א:א תומש - "...המירצמ - הווה ןושל - םיאבה לארשי
,בער לשמל - סנוא תמחמ תונוש תופוקתב לארשי-ץראמ ושרוגש ,לארשי
גושגש םע .הירכנ ץראל םירזכ ואב - תיאבצ הסובת וא ,תילכלכ תוטטומתה
ירחא .הכרעמ לארשי-ץרא תדבאמ ,םייתחפשמה םהייחו תושדחה םהיתוישעת
אל ףוסבלו ,הזמ הז טא-טא םידוהיה םיקחרתמ ,ןשיה רודה ,תובאה תומ
ץרא לכב" ,םייוגה ןיב םירג וישכע --דחי םוקמב ,דרפנ ךכ לכ דוע םירג
יכילהתו םהיכרע ,םהיגהנמ תא םיצמאמ ,טא-טא .(ב"הרא וא) "םירצמ
,תינחור תורכנתה לש וז ךרדב דיחיה םוסחמה .םביבסש םיוגה לש הבישחה
יונעב ,דובעשב האישל העיגמה ,תחראמה הרבחה דצמ תימואתפ היחד והירה
,הישרושו היגיהנמ ,היסולכיאב תנווגמ ךכ-לכש ,ב"הרא םאה - תופידרבו
?תרחא היהת

םתלואג הליחתמ ,'ה לא םיארוקו םידדובמ םמצע םישח םידוהיה רשאכ
םירצממ האיציו תיזיפ הדרפה ,ןושארה בלשה ,הליחת - תיטיאה
,ינשה בלשה .(תולג לכ לש בצמה ,םירצימה ןימ רמולכ)
םימש םידוהיה ,ךכל למסכ ;םיירכנה היארהו םיכרעהמ ימינפ רורחש והירה
:ישילשה בלשה .םתוזוזמ לע ץוחב ,שבכה ,םירצמ לילא לש םדה תא
תואיצמה יפוא םעו ה"בקה םע ונתוא םירשקמה ,ונלש-םיכרעה לא הבישה
הלא לכ תא םישגהל ונילע :ןורחאה בלשה .הרות ןתמ -התילכתו
תא ואולמב שממל רשפא ךכ .םייוגה לכל רואכ שמשתש ,לארשי תנידמב
ךופהתו הער לכ ףשחית זא ;וארוב םע תורבחתה י"ע ,םדאבש לאיצנטופה
תאצוהמ השק רתוי הברה ךא ,םירצממ םידוהיה תא וררחש תוכמה .בוטל
האמה תב תוינוליחה הוושה -םידוהיהמ םירצמ תאצוה התיה ,םירצממ לארשי
הנקנה רבד :םיבורמ םילודג םילושכמב םילקתנ ,בלשו בלש לכב .םירשעה
!(קי'ציבולוס .ב.י ברה) בר וכרע ןיא ,הרתי תולקב

טקונו ,ךכב ץפח תמאב םא ,םדאה ינפב החותפ םוחתו םוחת לכב הלואגה
הלא תופורת ;הלחמ לכל אפרמ םלועב םש ה"בקה .םיצרמנו םיליעי םידעצ
תורתונ ןה ,ץמאמ אלל .ןתולגל םיצמאתמשכ קר לבא ,רוריבב תוארנ
תא בטיה ליכאהל - ילאיצנטופו ישממ - קיפסמ ןוזמ יאלמ שי .תורתסומ
ןוזמב לכה תא ףתשל תגהונ תושונאה ןיא םלוא ,ודלוייש תוקוניתה לכ
תמר לע רומשל ידכ ,הבונת לש תורידא תויומכ הדימשמ איה ;םייקה
תרגאב) ם"במרה ךכ .הנוזת-תתמ תומל םיכישממ םיברו ,ההובג םיריחמ
,תויוטשב וקסעתהש ,ןברוחה רוד ידוהי תא ללוש (1154 ,ייסרמ ידוהיל
ץמאמה ,הנידמ תלהנהו המחלמה יעדמ תא דומלל םוקמב ,היגולורטסא ומכ
שיש בשוח ם"במרה ,הארנכ .ביואה תא תוחדל ידכ ,תושעל םיכירצ ויהש
םיישקהו םייחה תויעב ילוא ;םרוגה אוה אטחהש תורמל ,היעב לכל ןורתפ
ידכ ,םיאטוחה הוואתהו הוואגה ילעב תא םיליפשמ ןנורתפב םילולכש
.הבושת ושעיו ,םגשיהו םחוכ לע 'הל ודויש

םייחה ןיאש ,תילכתו תלחות שי ןכאש עונכש ילב ,המידק טועשל ןיא םלוא
תורוחש-תייארל האיבמה ,-דיורפו ןיורד חסונ -תוירקמ קר
ואיבה ןרהאו השמ לש םינושארה םהיצמאמ .תינרדומ תילאיצנטסיסקא
וכלשויש ,םידלי תדלל עודמ -שאיתהל וטנ לכה ;דובעשהו קשועה תרבגהל
רשיבו ,(ב:ו) 'ה הארנ עתפל .תכחוגמ התארנ הוקתה ?םירצמה י"ע ,רואיל
ותחטבה יפ-לע ומע תא לאגיו ברעתי ,ומצעבו ודובכב ,'ה ,אוהש ,השמל
תדחוימה המואה תא הב ומיקי רשא ,לארשי-ץראל םתוא הלעי אוה ;תובאל
,םישנה .תודרשיהלו הוקתל ידעלבה דוסיה ,'ה םע תירב לע תתתשומה
ןהילעב תא ותיפ ,'ה תולגתה אלל םג ,םירבגה לשמ הבר התיה םתנומאש
!ודליו

םידיתעה ,תוכמה רשעב חותפל ןרהאו השמל וצה תא תרסומ הרותהש ירחא
רופיסל (די:ו) םואתפ תרבוע איה ,תירצמה תוברתה לש ןולבה תא ץצופל
אלממ הז בלשבש ,זמר ךכב שי .יול תודלותב תרצענ ךא ,בקעי ינב תודלות
וצרימ תא התע לצנמ יול .הדוהיו ףסוי םוקמב ,גיהנמה דיקפת תא יול
.ירצמה עורב ךשוממ קבאמל ,ותוא הניג בקעי וללגבש ,ינפקותהו יארפה
הלאה תונויערה ,לארשיב םויה םג .דוקיפה תא םהידיל םילטונ ןרהאו השמ
,ימואלה ונדועיי תמשגהל טלחהב הצוחנה ,תינידמ תורח .ונתוא םיחנמ
"םייפלא תונש תב ונתוקת" - הדיחיה וניתרטמ הניא ,ולוכ םלועל ביטיהל
םע םג תויהל" םא יכ ,"ישפוח םע" תויהל קר התיה אל
ןונמהב ןורחאה ןומזפב תחא הלמ לש הז לק יוניש .ונצראב ,"שודק
םילושכמל תופצל ונילע .הז ונדועיי תא רורב רתוי אטבל דיתע ,ימואלה
,תיפוסה הועשיה תארקל ,תיטיאה וניתומדקתהו ונכרד ךרוא לכל םימויא
המידק ונדעצה ,וז הפקשהמ חתפתהה ,ימינפה ונקזוח .םהילע רבגתהלו
הלחתהב ,וישכע ונילע רמשת םג -!תולג תונש םייפלא ךלהמב ונילע רמשו
.תיחישמה וניתכלממ שודיח לש תבאוכו השק ךכ לכה

"אראו" תשרפ לש הריקסו עקר (2

התיה אל םירצמב לארשי ינב בצמב תורדרדתההש השמל חיטבהש ירחא
:רמואו ,הקזוחב ומע רבדמ 'ה ,הילע ךרוצל הדירי ,תינמז אלא
'ה ימשו ,יד-ש ל-א"ב בקעי לאו קחצי לא ,םהרבא לא אראו !'ה ינא"
םהל תתל ,םתא ותירב תא םיקה אוהש השמל רשבמ אוה ."םהל יתעדונ אל
,םידבעושמה לארשי-ינב תקאנ תא עמש םגו ,םהירוגמ ץרא ,ןענכ-ץרא תא
תחתמ םכתא יתאצוהו !'ה ינא" :םעל רשבל השמ לע .ותירב תא רכזו
עורזב םכתא יתלאגו ;םתדובעמ םכתא יתלצהו ;םירצמ תולבס
םכל יתייהו ,םעל יל םכתא יתחקלו .םילודג םיטפשבו ,היוטנ
תולבס תחתמ םכתא איצומה ,םכיקלא 'ה ינא יכ םתעדיו ;םיקל-אל
התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ,ץראה לא םכתא יתאבהו .םירצמ
."'ה ינא ,השרומ םכל התוא יתתנו ;בקעילו קחציל ,םהרבאל
הוצ 'ה .וז הרושבמ ומלעתה ,הבורמ םתדובעו הרצק התיה םחורש ,םידוהיה
השמ !וצראמ לארשי ינב תא איצוהל ,םירצמ ךלמ ,הערפ לע תווצל השמ תא
אוהש ףיסומו ,הרושבהמ ומלעתה םידוהיהש ירחא ,םעט ךכב ןיאש ןעוט
לאו לארשי ינב לא םתוא הוצמו ןרהא תא םג וילא ףרצמ 'ה .הפ-דבכ ומצע
!םירצממ םידוהיה תא איצוהל הערפ

השא לש הנב לואש םהניב ,ןועמשו ןבואר יטבש ישאר תמישר האב התע
אשנ םרמעש יוליגה םע ,יול לש ןיסחויה ץע תא האיבמ הרותה .תינענכ
תא תמשור הרותה .ןרהאו השמ תא הנממ דילוהו ,דבכוי הדוד תא השאל
יכ רפסל תחרוט הרותה .יול לש באה יתב ישאר ןיב ןרהא לש וינבו ותשא
םידוהיה תא איצוהל םתוא הנימ 'הש ,ןרהאו השמ םתוא םנמא םה הלא
השמ (!) םהש ,םידוהיה תאיצי לע הערפ לא םירבדמה ,םתואבצ לע םירצממ
זאו ,יואר וניאש השמ ןעוט בוש ,הערפ לא השמ תא 'ה חלוש בוש .ןרהאו
"ואיבנ"כ לעפי ויחא ןרהא וליאו ,הערפל םיקלאכ היהיש ,'ה ול רמוא
'ה ;וז הרושב דגנ ןתיא דומעל חכ הערפל ןתי 'ה .תורושבה תא ריבעהל
םיטפשב םירצממ ,םידוהיה תא ,ואבצ תא איצוי ףוסבלו ,םיאלפ ללוחי
,השמ .םכותמ לארשי ינב ואציי רשאכ ,'ה תא וריכי ןכא םירצמה .םילודג
םהל ןתונ 'ה התע .םתוחילשל תונמאנב םיאצוי ,83 ןב ,ןורהאו ,80 ןב
,ןינתל היהנ הערפ ינפל ךלשוישכל רשא הטמ :הערפל םידעוימה ,םיסנ
!םהיתוטמ תא ןרהא הטמ עלבי ,ךכ םה םג ושעי הערפ ימוטרח רשאכו

תפש לע רקובב הערפ לא תכלל השמל רמא 'הו ,הקזוחב גהנ הערפ םלוא
םדל סולינה ךפהייש ,הערפ תא ריהזהל השמ לע .הטמה םע דחי ,רואיה
ןרהא .תאצל םידוהיל הערפ ריתי אל םא ,וב ותומיש םיגדה תמחמ חירסיו
תוצממ הערפ םלעתהש ירחא ,םירצמב םימה לכ לע עיפשהו ,הטמב ךכ השע
םה םג עצבל וחילצה םירצמ ימוטרח .ודבעל לארשי ינב תא איצוהל -'ה
םירצמה וצלאנ םימי העבש .ותיבל בשו ,שקיע רתונ הערפו ,המוד השעמ
'הש ול רמול ,הערפ לא אובל השמל 'ה רמא התע .םימ אוצמל המדאב רופחל
תכמב וילע םייאלו ,ותוא ודבעי הלהש ידכ ומע תא ררחשל וילע הווצמ
םגו ,םיעדרפצ תפצומ םירצמ -והטמב הז סנ םג ללוחמ ןרהא .םיעדרפצה
םעה תא חולשל חיטבמ הערפ .עצבל םירצמ ימוטרח םיחילצמ ,הז השעמ
.םיעדרפצ תא םירצממ ריסהל ,'ה לא וללפתי ןרהאו השמ םא ,'הל חובזל
םה !רהנב קר ורתויי םיעדרפצהש ול רמואו ,תע עובקל ונממ שקבמ השמ
חול י"פע וליאכ םיתמ םיעדרפצהו ,תרחמל רבדה תא תושעל םימיכסמ
אל השמ ,תורחא תוכמב םג ,הפ םג .תוחירסמ תומירעב תורבצנו ,םינמז
.'המ ותלצהל ללפתי אוהש ינפל ,םעה תא חלשי םדוק הערפש שקבמ
השמ תא גורהל הסנמ אל הערפ ,קחשמה יללכ ,"ווק-סוטטסה" יפל ,םג
.ןרהאו

'ה .'ה תאובנכ ,ןרהאמו השממ םלעתמו ובל תא חישקמ ,הלקה שחה ,הערפ
םירצמ תא ךכב אלמלו ,ץראה רפע תא תוכהל ןרהא לע ליטהל השמל רמוא
!םיקלא עבצא רבכ תאזש ,הערפל וריבסה םימוטרחה .המהבבו םדאב ,םיניכ
'ה .ה"בקה לש ותיזחתכ ,עומשל תואינ אלו ,ובל תא בוש חישקה הערפ ךא
,םימה לא ותאצב הערפ ינפל דומעלו רקובב םדקומ םוקל השמ לע הווצמ
םיבובז םירצמ לכ אלמתת - אלו ,ודבעל ומע תא חלשל רמוא 'הש ול רמולו
,םידוהיה םיבשוי םש ,ןשוגל טרפ - בורע ,תונווגמו תובר ,רב תויח וא
השמל הערפ עיצמ ,הז ערואמ ירחא .ץראה ברקב 'הש הערפ עדייש ידכ
רבדה ןיאש בישמ השמ .םירצמ ץראב קר לבא ,םהיקלאל חובזל תכלל ןרהאו
תושודקה תומהב םיבירקמ םהש לע ,םירצמה םתוא ולקסי ירהש ,ירשפא
ךא ,םיכסמ הערפ .חובזלו רבדמל םימי השולש ךרד תאצל םהילע ;םירצמל
םיכסמ השמ .ונעמל וללפתיש שקבמו ,תכלל וקיחרי אלש םתוא ריהזמ
-וירבדמ וב רוזחי אלש הערפ תא ריהזמו ,תרחמל בורעה תרסהל ללפתהל
.דימ וב רזח ןכא הערפ םלוא

תא חלשל ,'ה תדוקפ תא בוש ריבעהלו ,הערפ לא אובל השמ לא 'ה רמא התע
םירצמ לש םתמהב לכ - אלו ,("םירבעה יקלא"כ ,'ה) ותוא דובעל םעה
אצמו קדב הערפ ;עריא םנמוא ךכ .לארשי ינב תמהב ומכ אלש ,רבדב וכוי
ןרהאו השמל רמא 'ה התע .םתוא חלש אל ךא ,לארשי ינב תומהב ותמ אלש
ירהש ,הערפ תוחכונב םימשל ותוא ךילשי השמשו ,חיפ םנפח אולמ לוטיל
.המהבלו םדאל הרק םנמא ךכ .םירצמ לכב ןיחשל םורגי תחונה חיפה
השקה 'ה .השמ ינפל דומעל וליפא ולכי אל ,הזמ ולבס םה ףאש ,םימוטרחה
דומעל ,רקובב םכשה םוקל השמל רמא 'ה .םהמ םלעתה אוהו ,הערפ בל תא
תאצל ומעל רשפאל וילע הווצמ ,םירבעה יקלא ,'הש ול רמולו ,הערפ ינפל
עדייש ידכ ,ומע בל לאו הערפ בל לא ויתופגמ לכ תא חלשי - אלו ,ודבעל
קר ,םייחב רתונ ומצעב אוה !ולוכ םלועה לכב 'ה ומכ ןיא יכ ,תמאב
רבעמ ,הברה גורהיש ,דבכ דרב .ומש לעו וקזוח לע זירכהל 'הל רשפאל
םיאצמנה המהבהו םדאה לכ תא דימשי ,םירצמב הארנ אל והומכש ,לבוקמל
תא ואיבה ,'ה תא ואריש ,הערפ ידבעמ םידחא .םימשה תפיכ תחת ,ץוחב
,דרבה דועב ,ןשוג דבלמ ,ולצינ הלא קרו ,המינפ םתמהב תאו םהידבע
.קרי לכ דימשה ,שאב ברועמה

'ה ;םעפה יתאטח" :םהל רמאו ןרהאו השמ תא וילא הערפ ארק התע
םערהו דרבה וקיפסה יכ ,"'ה לא וללפתה - םיעשר ימעו ינאו ,קידצה אוה
הדומ הערפש הנושארה םעפה תאז !בוכיע לכ אלל םכתא חלשא !םייקלאה
תעידי ןיידע ורסח םירצמהש ול רמוא אוה יכ םא ,םיכסמ השמ .אטוח אוהש
הגהנה לש תורשפא ןיאש ,ךלמיבאל רמוא אוהשכ ,םהרבא רמאמ הוושה) 'ה
;(אי:כ תישארב - "...הזה םוקמב 'ה תארי ןיא ..." :ללגב םיתשילפה לצא תירסומ
םידוהיש (How Can a Jew Speak of Faith?) עיבצמ ץייבוארוב ןי'גוי
ורבסה ;"תמ" ,םולשו-סח ,'הש הזירכהש ב"הראב העונתל הברה ופרטצה אל םיינוליח
אל -'ה תארימ עובנל לוכי קר תוירסומ לכש ,ליעל רומאה יפל ,ךכל
םלועל ןיא םא ,האושה לע םיצאנה תא םישאהל וליפא םידוהי םילוכי
רמוא ץייבוארובשכ ,ומצע תא רתוס אוה לבא .('המ תאמ םירורב םיללכ
לכש ,תישגר תיתד היווח קר ,'ה תולגתהב תורורב תוכלהו רוביד ןיאש
הנבבה םדא ינבל ןתי 'הש ןיבהל השק !!הצור אוהש ךיא שרפמו ןיבמ דחא
ךרוצמ םלעתיו -0האירבה לכ לע םיקיודמו םירורב םיטרפו םיללכ -עדמב
יפל ,םדאה תוגהנתהל עגונב המוד ןפואב הכרדה -רתוי לודג ישונא
שריה ברה .הרכהה-תתב םג ,םיימינפ םיפחדו תושגר אלמ אוהשכ ,ותריחב
תא רבכ ונל היה אל םא ,םדאה רצוימ הכרדה רפס שפחל ךרטצנש רמא
.הל המודה ,םדאה תוגהנתה יטרפו ימוחת לכל הכרדה רפס ןיאש ,הרותה
,ץייבוארוב ומכ ,םיינרדומ םידוהיש רמוא ק'ציבולוס .י ברה
דצל תרבדמ קר איהש ,תדל תידוהי אל השיג םילבקמש הזב םיעוט
םיללכ --יתכלהה ,ינויגהה-יעדמה דצל אל ,םדאה לש ישגרה-יטתסאה
ידימלתש ,תועד שי .םיישעמ םיקיודמ םיטרפ םיעבונ םהמש ,םיטשפומ
הככש םיטילחמ םהשכ ,תינמז תוכלה לטבל םילוכי ןכ םילודג םימכח
הז לבא ;(םיטפוש תשרפל וניפד האר) תוכלהה תורטמ תא רתוי בוט םיגישמ
רבד םוש םיעדוי אלש םישנא ,םלצא -ללכ תימרופרה העונתל ךייש אל
תארוק הרותהש המ .םחורו םויה חור בצמ יפל םיצור םהש המ לכ םישוע
םירבדהמ דחא אוה םזינימפה .תיפולח םייח ךרד םיארוק םה ,"הבעות"
!!וב םינימאמ ןכ םהש םידדובה

,אוטחל ךישמה הערפ .חומצל תורחאמ ןה ירהש ,ודמשוה אל תמסוכהו הטיחה
םידוהיה ;םבל תא וחישקה וידבעו אוהו ,"הגצה"ה תא קיספה השמש הארשכ
.הפצ 'הש יפכ ,וחלוש אל

תונושאר תובשחמ (3

,תורעהו תולאש תולעמה ,תושגדומה תויתואב תובותכה םילמב רהרה
םירצממ םידוהיה תא איצוהל םידוהיה ווטצנ עודמ :לשמל
לאו לארשי ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו" :(גי:ו)
םשה ןיב לדבהה המ ?םירצמ ץראמ לארשי ינב תא איצוהל ,םירצמ ךלמ הערפ
,םירצמ תולבס תחתמ לארשי ינב תא 'ה איצומ יתמ ?'ה םשה ןיבל יד-ש
"הארנ" ןכא 'ה ?לדבהה המ -?תודבעמ םתוא איצומ אוה יתמו
"עדונ" אל עודמ ;(גי-חכ ,ז-וט תישארב :לשמל) 'ה םשב תובאל
?תובאה וא השמ ,ההובג רתוי הגרדב ימ ?לדבהה המ ?(ג:ו) הז םשב םהל
'ה םא ?רחבנ עודמ ,אל םא ?'ה י"ע ותריחב םדוק ,תווצמ השמ רמש םאה
ץראה לכ טפושה" -?ותוא שינעהל כ"חא לוכי אוה ךיא ,הערפ בל תא חישקמ
הטיש שי םאה ?תחא הלודג הכמ קר אל עודמ ?(הכ:חי 'רב) טפשמ השעי אל
השמ לש יתחפשמה םעקר תאבהב ,האיציה רופיס תא קיספהל עודמ ?תוכמב
?םתוחילש עצמאב ןרהאו

תתל עודמ ?םירמ תרכזומ אל עודמ ?רזעילאו ןרהא ישנ תא ריכזהל עודמ
םכשה רהנה תפש לע הערפ אצמנ עודמ ?הנממ ומלעתי םהש הרושב םידוהיל
הערפ ןיא המל ?םייתימא םירצמ יפושיכ םאה ?("רואיל אצוי") רקוב לכ
,רפעה תאו סולינה תא הכמה אוה ןרהא עודמ ?ןרהא תאו השמ תא גרוה
ויה םאה ?ותרהצהכ םירצמ ילילאב םיטפש השוע 'ה םאה ?השמ םוקמב
לע רבדמ 'ה עודמ ?"םירבעה" םה ימ ?ןשוגב םלוכ הז בלשב םידוהיה
דוסי והמ ?'הל חבז לע רבדמ הערפ וליאו ,("ינודבעיו") השודקה הדובעה
תולג ומכ ונתולג םא ?לארשי-ץרא לש הדיקפת והמ ?המוא לארשי םע תויה
םימשהמ ,תימואתפ הלואגה םאה ,ןויצ תבישו הלואג הירחאש ,םירצמ
ברה ירבדכ) וניצמאמ םע תחמוצו ,תיטא וא ,(רמטאס תלוכסא ירבדכ)
בושח ?תוריהמב ?הנתשמ היה לכה םאה - וישכע חישמל וניכז וליא ?(קוק
.הלא תולאש לע

תודחא תובושת (4

ןכ השוע וניאש ףא ,ויתוחטבה תא םייקל לוכי אוהש ושוריפ"י-ד-ש-ל-א"
- ותועמשמ תא תובאה ושח אל ,'ה םש תא ועמשש ףא .וישכע
ריבסמ "המכח ךשמ"ה .םהייחב ןתוא םייק אל ירהש ,'ה תוחטבה םויק
חסונ" ,דיתעב םהיחא תא דבעשל אלש םיווצמ םידוהיה ,גי:ו תומשבש
םיווצמ ויה םידוהיהש ,(גי:דל) והימרי ירבד תא ריבסמ םג הז ;"םירצמ
-לארשי יקל-א 'ה רמא הכ" :םהיחא תא דבעשל אל ,םירצמ תאיציב רבכ
תיבמ םירצמ ץראמ םתוא יאצוה םויב םכיתובא תא תירב יתרכ יכונא
,ךל רכמי רשא ,ירבעה ויחא תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ' :רמאל ,םידבע
וטה אלו ,ילא םכיתובא ועמש-אלו -'ךמעמ ישפח ותחלשו ,םינש שש ךדבעו
םושב אצמנ וניא הזכ יוויצ -םהידבע תא וררחש אל םידוהיהשכ ,"םנזא תא
ןבואר ןועמשל הנופ וישכע הרותהש ףיסומ "המכח ךשמ"ה ;הרותב רחא םוקמ
םידבע ויה םהל םג - םירצמב םירישעהו םיישפחה םיטבשה ויה םהש ,יולו
ריבסמ 'ה ,(גי:ו) י"שר יפל .וישכע םתוא ררחשל םיכירצ ויהש ,םידוהי
םידוהיה תא איצוהל ידכ ,לארשי ינבלו הערפל רבדל ךיא השמל
ךכ .תוכלמ דובכב הערפל ,תונלבסבו תומיענב םידוהיל - םירצממ
םגו ,ץראל םתולעהו הינמורמ ומע תא איצוה ןזור השמ לודגה ברה
תלשממ יסרטנא לע הרימש ידכ ךות ,םש םיראשנהל םיבוט םיאנת תא חיטבה
הנושארה ,(לאנברבא) תוכמ שולש לש הצובק לכב .םימעב המשו ,הינמור
הרבחה ירדס יקלאכ - הינשה ,("רואיה לע") עבטה יקלאכ 'ה לע העיבצמ
.הרהזא אלל ,םדא תולרוג עבוקה םיקלאכ - תישילשה ,(ןומראב) םדאה לש

םושמ ,תישפוח הריחב שי ןיידע הערפל תאז םע לבא ,הערפ בל תא קזחמ 'ה
יסוי םג .הערפ לע 'ה לש םיסינה תעפשה תא ןזאמ קר "בל קוזיח" ותואש
ול רמואש םימשהמ לוק עמש וליא דימ 'זיבונופ תבישיל סנכנ היה דירש
וצר אלו ,םהיתורצב םידורט ויה לארשיש ףא ."!הבושת השעת - יסוי"
.השמ לש רסמהמ םמצע ךותב ירמגל ומלעתה אל םה םוקמ לכמ ,השמל עומשל
,ייחב 'ר) ךכל תינשקעה תינוציחה םתוגייתסה תורמל ,החכות לבקמ רעונה
הנומאב ועגפ ןכא תוכמה יכ ןעוט עשוהי .ב.א רוספורפ .(אבלהמדקה
ןרהאו השמ ילוא .םיעדרפצהו הערפ ,סולינה ןוגכ ,םלילאב םירצמה לש
תושעל לוכי אל הערפ ןכלו,ירצמה םעה ךותב םיירלופופ ידמ רתוי ויה
קדצ שיש ומכ הארי חטשה ינפ לעש הצר אוה ילוא וא .הצור אוהש המ םהל
םידוהיה בורש תויהל לוכי .היסורב היהש ומכ ,םירצמב שפוחו טפשמו
.תופידרה ךשמב ןשוג וטגל ורזח רבכ

האבש ,השמ תשא ומכ אל ,םילודג םינבל תוהמיא ויה רזעילאו ןרהא ישנ
עקרמ ואבש ,האלו לחר ,הקבר ,הרש הוושה לבא - הרז הדובע לש עקרמ
ומכ ,םתולפיש אישב לארשי םע תא הדפ 'הש רמוא שריה 'ר .המוד
.דיחיכ בקעיל השע אוהש

אלו ,ול חובזלו ותוא סייפל ךירצש חוככ קר 'הל סחייתמ הערפ
ישיא רשק חפטל םג ךירצש רובס השמ .םדועיו םתועמשמ - םייח רוקמכ
םג אלא ,הנכסה תא קר אל שח הערפ ,דרבה תכמ םע קר .'ה םע ("דובעל")
ק'ציבולוס בד ףסוי 'ר .(זכ:ט -"יתאטח") הנוכנה ךרדב ךלוה אל אוהש
םדא ינב תויוברתל תוינפ יתש םש שי - המוד ןפואב ד"כ םילהת תא ריבסה
םכישאר םירעש ואש" :הנושארה השקבה - "םירעש" םש תויורקה -
,"?דובכה ךלמ הז ימ" - הבוגתה ."דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשנהו
רמגנ הזבו ,"המחלמ רוביג 'ה ,רובגו זוזיע 'ה" :הבושתהו
םעו הבוגת התוא םע ,הארנכ ,השקב התוא לע םירזוח םואתפ .חיש-ודה
."דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש" :תרחא הבושת
ךלמ אוה תואבצ 'ה" השדחה הבושתהו "דובכה ךלמ הז אוה ימ" :הבוגתה
."הלס דובכה

אלו ,םהלש םוי-םויה ייחב םיקוסע ,םלועה תויצזילביצ ,"םירעש"ה
'ה ,הערפ לצא ומכ ,ןכל .ונשי ללכב םא ,הזל רבעמש המ לכ םתוא ןיינעמ
ררועמ הז זאו .'וכו לובמ ,המדא תדיער ןוגכ ,"תוכמ" םהל חולשל ךירצ
ימ" םילאוש רשאכ .ותוא סייפל םיכירצש ,"ןוילע חוכ" שיש ריכהל םתוא
זוזע 'ה" - הבושתה תא הלאשה םצעב רבכ םילבקמ ,"דובכה ךלמ הז
ןחלופ ,תונברוק "םינתונ" םה זא -םלרוג תא עבוקש רידא חוכ - "רוביגו
ריכי םלועב םדא ןב לכש הצור אוה ;'הל קיפסמ אל הז לבא .הקדצ וא יתד
אל אבה בלשב .שנועו רכש לש ןובשח ילב ,וילא סחיתייו ,תישיא ותוא
םהש ,"ואשו" אלא ,םחרוכ לעב םילוע םהש ,לעפנ ןושל ,"ואשנהו" קיפסמ
ךרד ותואיצמו ומויק תא םיריכמ רבכ םהש ירחא ,ויפוא תא ושפחי םמצעב
םילבקמ םה זא - ?ויפוא והמ ,"דובכה ךלמ הז אוה ימ" -םירוסי
הצור אל תמאב אוה .הלס דובכה ךלמ אוה תואבצ 'ה - תרחא הבושת
,םויקה לכ לשו ולש תיללכה תרגסמב םסינכהל אלא ,םדאה ינב םע םחליהל
.'ה תאו םמצע תא םיאצומ םה הז ךרד קרש ,"תואבצ"

השמ וליפאש תוארהל אב םיוולה תחפשמ לכ טוריפש רמוא שריה 'ר
םיחתפתמו םילדג םה ;תוימימש תוירב וא םילילא אל ,םדא ינב קר ןרהאו
יולתב חקל יול ןבש הרותה השיגדמ םג ךכ - בחר יתחפשמ עקר ךותב
תפקשהל דוגנב ,םדא-ןב לכ ומכ השאו שיא ךרד קר םלועל עיגמ השמ -
!יסלקה תורצנה

.םיעדרפצה תכמל רשקב הירזע ןב רזעילא 'רו אביקע 'ר ןיב תקולחמ שי
רזעילא 'ר ;ץראה תא האלימו ,דואמ התברתה תחא עדרפצש רמוא אביקע 'ר
שרפמ אוה !הדגא ירבד שרפל תוסנל אלו ,יתכלהה םוחתב ראשיהל ול רמא
רב דרמו םיאמורה תפידר ךותב ,םתקולחמ !אובל םירחאל ארק דחא עדרפצש
גיהנמ םאה .הער הכ הרבחל רוקמה לע רתסנב רבדל ןויסנ לע הארמ ,אבכוכ
ומכ) הלועמ הרבח ךותב לארשיו 'ה יפלכ האניש ררועמ דחא עשר
קרו ,הלש תופיה םינפה תחת ,תתוועמו תתחשומ רבכ הרבחהש וא ,(תינמרגה
ןמ אב לכהש בשחש ,אביקע 'ר ."הל אורקל" ןוכנה ערה גיהנמל הכחמ
שיא ,אמורב םחלייש בוט גיהנמ ירחא תכלל אוה ןורתפהש בשח םג ,גיהנמה
ראשיהל ול רמא רזעילא 'ר .אבכוכ-רב ומכ ,ומצע חישמ תויהל לוכיש
ימור תולגו יקנע ןולשכ איבי קר דרמהו ,חילצי אל אוהש ,הכלהה םוחתב
תידוהיה הרבחה תא הרזחב טאל טאל תונבל איה ולש ךרדה !היה ךכו -
תדגהב ותוא םיטטצמ ,הז ללגב ילוא .דורמל רשי תוסנל ילב ,תתחשומה
ךושח הלילב - תולילב םירצמ תאיצי לע םירבדמ המל ןיבה אל אוהש ,חספ
לע קר אלא ,םירצמ תאיצי לע ,הלצה לע םירבדמ אל ,ןולשכו תולג לש
ןב ורבח ול רמוא זא .הלואגה תא איבת אליממש ,ומצעלו 'הל םעה תבושת
לע בושחל םיכירצ הלילב םגש - תולילה תוברל "ךייח ימי לכ"ש ,אמוז
.וישכע הז תא םישגהל םילוכי אלש ףא ,הב קסעתהלו הדיתעה הלואגה

רוחש ףושיכ -םיפשכ (5

אוה .תוימשגל וא המדאל םירצמ לש קודהה רשקהמ דרפנ יתלב קלח אוה
ולאל תוומ איבהל לשמל ;י"שר) הלעמ לש הילמפ לש תוינכתל דגנתמ
וארק םימכח ,הנושארה האמב .(עדמב שומישה הוושה - םייחל םידעוימש
העשת - םלועל ודרי םיפושיכ לש ןיבק רשע" .םיפושיכה ץרא םירצמל
לש זוחא םיעשת חקל לארשי ;ב:טמ ןישודק) דחא םלועה ראש ,םירצמ החקל
ולא ומכ םיפשכ ןיא .(!הלטב החיש לש םישנו ,יפוי לש םילשורי ,המכח
ידוסה ירצמה עדימה תא איצוה אדטס ןב .(חפר ןתנ ברד תובא) םירצמ לש
חספ ברע תוומל ותוא ונד ,ףוסב .ורשבב םיכותיח ךרד םירצממ םיפשכ לע
אוהש םירבוסש שי ;א:ז"ס ןירדהנס ,ב :ד"ק תבש -ז"על םידוהי התיפש לע
רקש איבנ דוע םע ותוא םילבלבמ םהש רמוא סירובנרד לבא ,ושי
םיפושיכ לע רבדמ דומלתה .םירמ ומא תונזמ דלונש ,היינשה האמהמ
רתומ העטמ ףושכ ;התימ בייח יתימא ףושכ השועש ידוהי .ב:זס ןירדהנסב
.םויה םימסוק ומכ ,היילשא קר הזש םיניבמ םלוכשכ קר

םיאצמנה ,'ה ידי לע םלועה תאירב ירבדב שומיש,"ןבל ףושיכ" לבא
רפס לש תואחסונה תובותכ ויה ךכ !וניתרוסמב לבוקמ ,הריציה רפסב
רפס תא ודמל היעשוא ברו הנינח בר .םישרדמה יפל ,השמ הטמ לע הריציה
לש םלוגל הוושה) םהלש תבשה תחוראל לגע ורציו ,תבש ברע לכ הריציה
הכלהה יפלש ,"השע" םהרבאש לגעה תא שרפמ ם"יבלמ ךכ !(גארפמ ל"רהמה
,םינטק םירבדב לפטל לוכי אל רוחשה ףושיכה !בלח םע םג ולכואל רתומ
בר) "איה םיקלא עבצא" :וזירכה םירצמה םיפשכמה ןכלו ,םיניכ ומכ
קר ,םילודג םירבד וליפא רוציל םילוכי אל םה ,אפפ בר יפל ;םש רזעילא
סמייו ףושיכ ידי לע רצונ הירדנסכלאב רבד לכש ודשח .(דחי םפסאל
םיפושיכב םיעוקש ויה וזה תללובתמה הלודגה הליהקב םידוהיה .םימב
.(הינרופילק םורד הוושה)

רסמה (6

םייחל םירסמ איבמ "GROWTH THROUGH TORAH"ב ןיקסילפ גילז בר
תבישימ ץיבלאומש םייח ברה תא טטצמ אוה .עובשה תוישרפמ רסומו
,רקובב םדקומ קר םיתורשל ךלה הערפש ,ל"זח לש הרעהה תא ריבסמש ,רימ
,דובכ םישקבמ םישנא ."תיהולא"ה ותומד לע רומשל ידכ ,סולינה די לע
יא המכ ןיימד .תפרוטמ ףאו תילנויצאר-יא תוגהנתהל איבמ הזש תורמל
;םויה לכ לבס אוה -'תיקולא'ה ותומד לע רומשל ידכ ,הערפ לבס תוחונ
אוה .לוכי לכ ,יטולסבא ךלמ היה רבכ אוה -הזמ חיוורה אלו טעמכ אוה
םרוג התא םג ךיא בושחת .דואמ הובג ריחמב ,דובכ תפיט דוע קר לביק
.תלוזה לש הרכהו דובכ תפידר י"ע ,יחרכה אל לבס ךמצעל

והיתתמ ברה לש "ןח תיול" רפסמ םיעטק םכינפב :וח תיול (7
ובש ,דוהו יול ,ישילש רפס :ןמזב תורוצתו םינבמ ,גרבניו
-יול טבש לש תינייפואה הנוכתה תועצמאב בולישה גשויש ,םילגמ ונא
םתוא ויה ןוי לע םנוחצנ תא םיאנומשחל וקינעהש תוחוכה םצעשו ,דוה
תואנק לש הכופיה םהש ,האנקה יופירלו גוליפה יוחיאל םיינויחה תוחוכה
.(םכשב יול לש הנוכתה התייהש)

דרוי שארה-לע בוטה ןמשכ .דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט-המ הנה"
יררה-לע דרויש ןומרח לטכ .ויתודימ יפ-לע דרויש ,ןרהא ןקז ,ןקזה-לע
.(גלק םילהת) "!םלועה דע םייח :הכרבה-תא 'ה הוצ םש יכ ,ןויצ

ויהש ...ןרהאו השמכ ...יל חאכ ךנתי ימ :ה"בקה ינפל ןירמוא לארשי
.(זכ תומש ,אמוחנת שרדמ) הז תא הז ןיבבחמו ןיבהוא

.י תומש ,רהוז -ןרהא לש וקלח - דוה

:א:ח םירישה ריש ...ךקשא ץוחב ךאצמא ימא ידש קנוי יל חאכ ךנתי ימ

םקיו..."- ןיק רמאת םא ?רבדמ בותכה חא הזיאב :יל חאכ ךנתי ימ
- קחציל לאעמשיב רמאת םא ;(ח:ד תישארב) "והגרהיו ויחא לבה לא ןיק
;קחציל אנוש לאעמשי

;(אמ:זכ תישארב) "בקעי תא ושע םטשיו" אה - בקעיל ושעב רמאת םא

...ותוא ואנשיו - ףסוי יחאכ רמאת םא

הז םיחא וקשנש םוקמ :רבדמב- ?ץוח הזיאב :ךקשא ,ץוחב ךאצמא
.(א:ח הבר תומש) !ןרהאו השמ .הזל

תא הנישש רבד וגישה ,יול טבש לש רתויב םיגשנה םייוליגה ,ןרהאו השמ
ןווי תולג םא .תקולחמו םיחא תאנש לש הרירמהו תכשוממה הירוטסיהה
לש המוקישש אופיא אלפ ןיא ,ויחאו ףסוי ןיבש גוליפל יוטיב התיה
רשא הכרבה ןמ קלח איה תאז הדבועשו ,יול טבש לש ותמישמ התיה הכונח
:יול טבש תא ךריב ומצעב ונבר השמ

דיב ולפנו (ןווי לש) םיבורמ ואב ...ןוי תוכלמ דגנכ יול גוויז השמ
,וימק םינתמ ץחמ" :השמ לש ותכרבמ ?תוכז הזיאב ;(יול לש) ןיטעמ
.כ:טצ הבר תישארב ,אי:גל םירבד -"ןומוקי-ןמ ויאנשמו

ידיל איבהל הכישממ איה םויה דעו ,תולגל בושו בוש האיבה האנקה
ינוקית) ףסוי תריכמ לע הרפככ ,רודו רוד לכב םיידוהי םימד תוכיפש
,הנהו .(תוכלמ יגורה הרשע רמאמ ,תור שרדמ ,שדח רהז .'ק ט"ס 'ת ,רהז
ומכ הז לא הז סחייתהל ולכי םה :םיאנקמ לש רומגה ךפהה ויה ןרהאו השמ
.םהינפל וסחייתה אל םיחא םושש

תא השמ לטנש העשבש ;ןרהאו השמ (דע) ...הזל הז םיאנוש םיחאה לכ
.הז תלודגב הז םיחמש ויה ,הנוהכה תא ןרהאו תוכלמה

דיב אנ חלש" :ל"או ,הערפ לצא ותוחילשב ךליש השמל ה"בקה רמאש העשב
ןרהאל תפכא אל :השמל ה"בקה היל רמא ;ןרהאל דבכמכ השמ בכיע ,"חלשת
וא ויפב חמש :רמוא וניא .חמש דוע אלא ,רצמ וניאש יד אל ;הז רבדב
רחבמ) זכ תומש ,אמוחנת שרדמ !"ובלב חמשו" אלא ,דבלב בלב חמשו
.(תואובמ

ןרהאשכ ,לארשי ללכ לש תינקתה תוגהנתהל ויהנ הז טבש לש יפואה תונוכת
תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יוה :המגודכ שמשמ
.(ב:א תובא) הרותל ןברקמו תוירבה

תפקשמכ תעמשנ השממ ותכרבו ,תומילא לש הירוטסיה התיה הז טבשל ךא
יול לש ותובישח םצע ,לכמ עורגו .דיפקהל היטנו תויתמחלמ תומגמ
.סוסיה-אלל שינעהל ותונוכנמ תעבונ לארשיב

.יול ינב לכ וילא ופסאיו !ילא-'הל ימ :רמאיו ,הנחמה רעשב השמ דמעיו
,הנחמב רעשל רעשמ ובושו ורבע ,וכרי לע וברח-שיא ומיש... :םהל רמאיו
םעה ןמ לופיו ...ובורק תא שיאו והער-תא-שיאו ויחא-תא-שיא וגרהו
(חכ-וכ:בל תומש) .שיא יפלא תשולשכ אוהה םויב

"םיולה יל ויהו" :ןברקמ ינאו ,יתוא וברק ןה... :השמל ה"בקה ול רמא
.בי:א הבר רבדמב -(בי:ג רבדמב)

לש הרמה ותבוגת ךשמה םושמ התיה לגעה ידבוע לע יול ינב לש םתבוגת
ליבוהל ויה תולולע - ןיחבה ךכ - ויתויוסחייתה רשא ,ףסוי לע יול
דציכ .ףסוי לש ותריכמב םיחאה יגיהנמ ויה ,ןועמש םע דחי ,יול .לגעל
ושריי עודמ ?לארשי ךותב הוחאהו הבהאה ,םולשה למס תויהל הז טבש לוכי
?הנוהכה רתכ -תונלבוסו הבהא םלועל למסמה דמעמ םתואנקב םה

ובס ומכ ,סחניפ .םולש תפידרמ ידמל קוחר יול הארנ ףסונ בושח ערואמב
:ותואנקב ותנוהכ תא גישה ,ןרהא

השמ יניעל תינידמה תא ויחא-לא (ןועמש טבשל אישנ ,ירמז) ברקיו"
,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ אריו ...לארשי ינב תדע לכ יניעלו
,הבוקה לא לארשי שיא רחא אביו .ודיב חמור חקיו הדעה ךותמ םקיו
לא 'ה רבדיו ...התבק לא השאה תאו לארשי שיא תא ,םהינש תא רוקדיו
תנוהכ תירב ...וירחא וערזלו ול ...ןתונ יננה :רומא ןכל ...רמאל השמ
.(גי-בי ,ט-ו:חכ רבדמב) "םלוע

חור תא תוקחל יאנומשח ינב דצמ עדומ ןויסנ התיה הכונח לש תוממוקתהה
:סחניפ ידי לע האטובש יפכ ,םטבש לש המיחלה

ךממ הדוא !ינב רזעלא ...רמא ךכו (ןהכה והיתיתמ) םהיבא םתוא ךרב"
תליגמ -"...לארשי ינב תא ליצהו וניקולאל אנק רשא רזעלא ןב סחנפכ
.סוכויטנא

הוחא לש תטלחומה התואלמתה תאו םולשה תא למסמה טבש !רידנ ףוריצ הזיא
ןורקיע ,יתוהמ יול םייק .ינוציק חרואב יאנקו טהול הארנה טבש ךא -
איבהש טבש ותואל רשפאמה ןורקיע ;הרואכל-תוריתסה ירוחאמ דמועה דחא
תרודהמ .םיחא תאנקב וישרוש - ןוי תולג ערק תא תוחאל םכש תא ונל
.ז"נשת

:ל בותכל שי ,עובש ידמ ולא םיפד ןומימב עייסל ידכ
לש תונוילג תכרעמ .628-8968 'לט .םילשורי ,52-4 ד"בח .פ.ו.ת
ןמממ ח"ש 375 ךס .רתוי וא לקש 75 לש המורת תלבק םע חלשית המלש הנש
.הצור התאש ימ דובכל וא רכזל ,ףד

םויה לכ םיכוניח םיידוהי םיאשונ לע ואידיו יטרס םינירקמ ונא


Back to the home page.