יחיו
וכ:נ-חכ:זמ תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

ברה ,ל"צז ,רפסק בד השמ ברה רכזל ,וידכנ י"ע םרתנ הז ףד
הקירפא םורד לש ישארה

,םתצפהב וא םנומיממב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.םילשורי 52-54 ד"בח ,.פ.ו.ת-ל בותכ וא ,628-8968 ןפלט

ולא םיפד לש תיתנש הרדס שקבל לוכי רתוי וא ח"ש 75 םרותש ימ לכ
.תילגנאב וא תירבעב

.הרטפהה (ג .השרפה תריקס (ב .יחיו תשרפ לש תיפצתן עקרה (א :ןכות
.תודחא תובושת (ה .הבשחמל רמוח (ד

יחיו תשרפ לש תיפצתו עקרה (א

ובשייתה לארשי ינב :הרואכל-תרשואמ המינב המייתסה רבעש עובשה תשרפ
ונל (זכ:זמ) תזמור הרותה לבא .םיוולשו םיקודא ,םירישע םהשכ ,םירצמב
םיריבסמ - "הב-וזחאיו" :חטשה ינפ-לע הארנש יפכ היה לוכה אלש
אוהש ,יוטיבה לש תילולימה ותועמשמ ךא ,םש שוכרב וקיזחה :ללכ ךרדב
םשוכרש ךכל זמר ,םש ושכרנ ,וזחאנ :איה ,לעפנ ןינבב
וראשייש ךכל ואיבהו םתוא ודבעש ,םהב וזחא םגושגשו
.בערה תונש םות ירחא לארשי-ץראל בושל םוקמב ,םירצמב ,"הב"
היח תידוהיה םתביבס התיה ,םייחב םהיבא בקעיש דוע לכ ,הז עגרב
- םהבש לודגהו תובאה ןורחא לש ותריטפ - בקעי לש ותומ .תססותו
.ראפ-בר ונדוע לכה ,חטשה ינפ-לעש י"פעא ,םידוהיל ינחור תוומ תלמסמ
םיאתמה ,לבוקמה חוורה אלל ,ולוכ םותס הרותה לש הז עטקש ,ןייצמ י"שר
לש ותומל הוולתהש ,םירצמב דובעשה תליחת תא ןייצל ,תויתוא עשתל
ילוא ."...דובעשה תרצמ לארשי לש םבילו םהיניע ומתסנ" :בקעי
םתניב לש ןוצרמ-ןתייעשה אוה ,גושגש ךותב ,דובעש לש הז ןושאר בלש
בלתשהל ידכ ,לארשי ינב לש תוידוהיה (בלה) םהיתושוחתו ,(םיניעה)
.תירצמה הרבחב

יברה ומכ ,וניבא בקעי שחש ןכתיי ,"הניפסה לש לבוחה-בר" רותב
,לאנברבא יפל ,ןכא .םירצמב וינב תא שוטנל ול רוסאש ,ץיבבולמ
ךמע דרא יכנא ;םש ךמישא לודג יוגל-יכ" םש ראשיהל ה"בקה וילע הווצ
."...(הרובקל :י"שר) הלע-םג ךלעא יכנאו ,המירצמ

.(חכ:זמ) "הנש הרשע-עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" :תחתופ ונתשרפ
בשיו" םילמהמ הנוש רבדל תוזמור ,"בקעי יחיו" ,החיתפה תולמ
17 םש בשי אוהש ,עודי ירה .(זכ:זמ) םדוקה קוספבש ,"לארשי
לש "ותויח" ,ןכל .147 ליגב רטפנו 130 ליגב םשל עיגהש תודבועהמ ,הנש
טקשב ,שממ לש םייח יח ולא םינשב קר :תונוש םיכרדב שרפתמ בקעי
י"פע םלוכ ויחש ,וינב ןיב תובירמה אלל ,ןבל אלל ,ושע אלל - הוולשבו
.םירצמ ךלמל הנשמה ,בוהאה ונב תגהנהב ,ותשרומ

ינעה תא וושה ל"זח ;רשוא ייח באה יח ,תאזכ העפות תרוק רשאכ
'רב ;:דס ,.ז םירדנ) הריציה תלוכיו תודיינה תורסח ינעל ירהש ,תמל
,.טיק :ב --רהז ;י:ל אציו ארטוז אטקיספ ;ו:ג הבר הכיא ;ט:אע הבר
םירסוימה וייח ומד ךכל ;(.טיר סחניפ ,גנק 'עהב ,:הל וצ ,:חנק המורת
לש רתויב תובוטה ויתונש ויה םירצמב הלאה םינשה לבא .בקעי לש
ייח לע רכש טעמ ,("לארשי" הנוכמ אוה ןיא ןאכ) יטרפ שיאכ בקעי
,הלודגה ותוחילשל רשאב ,םלוא ;וקלח תנמ ויהש ,םידימתה ןברקהו קבאמה
.(שריה ר"שר) םהב הברה גישה אלש ,אישה רחאלש םינש הלא ויה
טלחהב יושע ,הפוריאב וייח לכ לבסש ,לודג םכח דימלת ,ךכל המודב
יתנפוא רברפב םיגשגשמהו םירשואמה ,םיאירבה וידכנ תרבחב םייחהמ תונהל
תיילוח ןיעמ קפסמ אוה ,םש הברה רצויו ליעפ אוה ןיאש י"פעא ;ב"הראב
,ותריטפ רחאל .וידכנל תידוהי תרגסמל תודוסי חינמו ,רבעה םע רושיק
?"ינא אל םא ,ינב לש םבס היהי ימ" :עודיה רגתאה ינפב ויאצאצ םידמוע

,תיתימאה תויחה רוקמ ,'ה חורש ,אוה "בקעי יחיו" לש ףסונ רבסה
:תונורחאה ויתונש 17-ב וילא הבש ,ףסוי לש ומלעה םע בקעימ האציש
ובש ,יזיפה בצמל לעמ הלעתמ הניכשה .(זכ:המ) "םהיבא בקעי חור יחתו"
לש םישדקה שדקל הרושק איה ,תאז לכבו ;ותדיל עגרמ םצעב ,ססוג םדאה
ל"זח - ןגוהכ ןהשכ ,םדאה לש רתויב םיבורקה םיישיא-ןיבה וירשק
,"השיא"ב אההו "שיא"ב דויה ,ותשאו שיא ןיב הרוש הניכשהש םירמוא
תודגנתה לע רביד קי'ציבולוס .י ברה .םהניב םולש הרוששכ
,םישדקה שדקש ןעט אוה ;ןוטסובב ולסכ ט"י תדועסב תודיסחל םידגנתמה
וליפא - דימת רתסנ ,תירבה תוחול יתשב תמכוסמה ,בתכבש הרות לש לכיהה
םג ךכ ;הדרחו הנכה הברהב הוולמ ,הנשב תחא םעפ קר סנכנ לודג ןהכה
םיבורק יכהש ולאלו ה"בקה יפלכ ויתושגרה - ידוהי לכ לש םישדקה שדק
תא העיבה תודיסחהשכ ;ושפנ ךותב םינומטו םיסוכמ תויהל םיכירצ - וילא
וסרה םה ,םידוקירו םיריש םע ,יבמופב םישדקה שדוק לש תושגרה םתוא
:.פ.י .תימינפה השודקה היווחה לש תושיגרה תאו קמועה תא הזב
!רצחב סנכיהל םילוכי םעה לכ - אוה םישדקה שדק שדקמה חטש לכ אל לבא
וליפא םמצע תא וענמ - ינשה הצקל וכלה םיאטילה םידגנתמה ןמ הברה
י"ע םידלי קוביח ןוגכ ,םישנא ןיב םייסיסב יכה םירבדה תא עיבהלמ
לכ תורמל ;"םישדק שדק"ל רשאמ ,"רצח"ל המוד רתוי הזש ,םהיבא
םעה חור לש יוקיח טושפ הזש יתעמש ,הז תא קידצהל םיסנמש "תוטישה"
!ידוהי אלה יאטילה

היה ,ףסוי ,הלש ןבל ;םתשיגפ עגרמ לחר םע הדחאתה בקעי לש וחור
תופיה וינפבו ותרוצב ,לחר תא ףקיש אוה :בקעי םע לופכ המשנ-רשק
ולש ומכ חור לעבש בקעי לש דיחיה ונב היה ןמז ותואבו ,(זי:טכ ;ו:טל)
,ןבל לצא ישעמ דובעשב .("...ףסוי -בקעי תודלות הלא" - ב:ול)
אוה ,ףסוי תדלוה ירחא ;תמא ייח יח אל אוה ,לחר ול התיהש יפ-לע-ףא
וילע הפכנש דע הנש 17 ךשמב שממ לש םייח שחו ,ותיבל ןוה תושעל ליחתה
ףסוי םע 17 דועו 17 - בקעי לש תמאה-ייח תונש לכ ךס .תמ ףסויש חינהל
34 - יחיו) "בקעי יחיו" םילמב זמרנ ,םינש 34 כ"הס -םירצמב
האמ אלו ,הנש תאמו םיעבראו םינש עבש יח בקעי .(אירטמיגב
המוד ןויער !ףסוי םע וא לחר םע וייח תונש 47-ל זמר ,עבשו םיעברא
"ויהיו" - "הרש ייח ויהיו" :(א:גכ) ונמא הרש לצא הלגתמ
,תלבוקמ יכה העדה יפל ,הרש םע היה קחציש םינשה רפסמ ,37 - אירטמיגב
זא היהש העד םג שי) 37 ןב היה זאש ,קחצי תדקע ירחא דימ הרטפנ הרשש
,ולכש יפל ,עבוקו ,ל"זח לש הלא תועד יתש ללוש ארזע ןבא ;5 ןב
ל"זח שוריפ לבקל בויח ןיאש עבוק אוה ;15 ןב ךרעב זא היה קחציש
;יניסמ השממ אב הז שוריפש שוריפב םירמוא םה םא אלא ,םלכשמ עבונש
.(וניזאה תשרפ שארב ושוריפב תאזה העדה תא עיבמ םג םייחה רוא

הבהא ירשקל קוקז תובאה דחא וליפאש ,איה הלא םיזמרב תעבומה הסיפתה
הוח בקעי .'ה חור רודח היהי ,תמאב "היחי"ש ידכ ,רחא םע תופתתשהו
רשאכ קר ,ומא תומ ירחא םחינ רשא ,קחצי םע הרשו ,ףסוי םע וז היווח
האר" :ט:ט תלהקב המלש ץעיי םג ךכ ;(זס:דכ) הקבר תא השאל אשנ
,תלוזה אלא םונהיגה ןיאש רמא רטראס ."תבהא רשא השא םע םייח (הווח=)
הרברבב ,םלוא .וז ותסיפת י"פע לוכיבכ םייח םידדוב םישנאו
ונה םירחא םישנאל קוקזש ימש הנימאמ ,וניבא םהרבאל תב ,דניסיירטס
"ודבל םדאה תויה בוט אל" יכ קר הארבנ הוח .רתויב ברה לזמה ינבמ
יאש בשחש ללגב לבאתה בקעיש בשוח ןיקסיר המלש ברה לבא .(חי:ב)
.ףסוי ילב ,קחציו םהרבא לש תרוסמה ךישמהל ,'ה ןוצר תושעל ול רשפא

טרחנ ,תישונאה הבוטה ןעמל לעפש ימ קר תמאב יחש רמא ץרה ברה
.אוה תוומ-לא ןב הזכ םדא קר ;וייחב םמע ביטיהש ימ לש םהיתובלב
תא ךיראמ אוהש ךכב ,דימת םלתשמ הקדצ ןתמש ,רמוא ייחב ונבר
תומ ירחא .הנש 17 ודי-לע בקעי ךמתנ ,הנש 17 ףסויב ךמתש לע ;םייחה
,ןשוג וטגמ תאצל וטילחה ;םתביבסב דועו דוע לארשי ינב ובלתשה ,בקעי
ךשמב הקחשנ תידוהיה םתרוסמ .רתוי םיכשומ םיירצמ םירברפב עקתשהלו
.תירצמה תוברתה תועפשה ורדח ,קיר ללח לבוס עבטה ןיאש ןויכ ;ןמזה
ויאצאצש דועב ,םלוע תלואג ,םהרבא לש הלודגה ותוחילש הסמנ ,עגרל
דוע הז בלשבש חינמה ,שריה ךכ ;סולינה) רואיה תודג לע "םתיבל םישוע"
ראותה .(םויה לש ןריא ידוהי הוושה - וצר ול ,םירצממ תאצל ולכי
הליוול םשמו ,הדובעב תודחא ןויסנ תונשל ךפהנ ה"אב יאטיסרבינואה
.דרויה :ימוקמה ירבעה ןותיעה לע יונמו סל'גנא סולב

,הירוטסהב תושונאה תודלות תוחתפתהו םלועה תאירב רופיס ,תישארב רפס
םדא ,בקעי לש וחורל תרשקמה הנורחאה היילוחה ,ףסוי לש ותומב םייתסמ
דוע לכ ,וינב יבגל "תמ" הרוהה ןיא ,םיתעל ;ץראו םימש רבחמה ,תפומל
ןושאר אוה בקעי ,וירוסיי-ייח תורמל .רתויב ול המודה םינבהמ דחא יח
הימגפ לכ לע ;תיקולאה תוחילשה ביבס ותחפשמ לכ תא זכרל חילצמה תובאה
.תדחואמ החפשמה תאצוי ,היתונוסאו

דוסיי ,אבה בלשב וכשמה ;תיעבטה האירבה רפס ,תישארב רפס םייתסמ ךכ
.תיגולויצוסה האירבה רפס ,תומש רפסב ,המואה

יחיו תשרפ תריקס (ב

תחת ודי תא םישל ושקיבו ףסויל לארשי ארק ,ברקה ותומ תא ושיגרהב
והרבקי אלש :תמאו דסח ומע השעיש עבשיהלו (לארשי לש) וכרי
אלש יאדו ,דסח תויהל היושע תראופמ תירצמ היוולש דועב .םירצמב
יחצנה ורשקו לארשי ץראב בקעי תנומא -(תמא ןושלמ) הנומא ףקשת
,םירצמב הרז הדובע םוקמל ךפהיהל ותרובק םוקמ היה לולע .(שריה) המע
.(ןמוא הושה ;סרטלו ךורב) האמוט םוקמב ותוא םידקופ זא ויה ויאצאצו
.יתימאה םתיב תא םהל ריכזמ היה ,תאז תמועל ,לארשי-ץראב ותרובק םוקמ
םע רבקיהל ויבא תשקב תא אלמל עבשנ ,המירצמ בקעי תא איבהש ,ףסוי
איבה ,הלוח ויבאש עמששכ ,ךכ-רחא ."הטמה שארב לארשי וחתשיו" ,ויתובא
,ותטימב בשייתהו קזחתה לארשי .םירפא תאו השנמ תא ,וינב ינש תא ףסוי
.ףסוי אבש עמששכ

ותוא ךריבו ,ןענכ-ץראב ,זולב וילא אב ה"בקהש ,ףסויל רמא בקעי
ץראה תא שריי וירחא וערזשו ,םימע להקל היהיו הברתיש ,ורמאב
לש דמעממ ונהיי השנמו םירפאש ,ףסויל עידומ בקעי .חצנל
םירחא ףסוי ינב וליאו ;(אתקיספ) םייטבש םימעל ויהיש ,א"ז ,בקעי ינב
התרובק לעו לחר תומ לע רפסמו רזוח בקעי .םתשוריב ופתתשי (ויהי םא)
ידכ ,השוריב הלופכ הנמל וכזי הינבש ריבסמו) םחל-תיב דיל ,תרפא ךרדב
תרעמב הרבקנ אל המצע איהש י"פעא ,תוהמאה ןיב התונוילע תא רשאל
םה ימ לאשו ףסוי לש וינבב בקעי ןיחבה ,הז בלשב .(שריה - הלפכמה
בקעי ."הזב" ול ןתנ 'הש ,ולש וינבכ םתוא ההיז ףסוי !(תמאב)
םתוארל היה לוכי אל אוה ;םתוא ךרבל לכויש ידכ ,םתוא ברקל ול רמא
בקעי הארנכ) ףסוי םתוא שיגהשכ םתוא קשינו קביח ךא ,גלפומה וליג לשב
תא וקביח אלש אטילב תובישי ישאר םתואלמ ידיסח יברל המוד רתוי היה
.(!םהינב

אוהשכ ,ףסוי לש וינב תא ול הארה ה"בקהש לע ותאילפ תא עיבה בקעי
השנמ תא שיגה ףסוי .ףסוי תא בוש תוארל וליפא הפיצ אל ומצע
ולאמש-דיו ,רתוי רגובמה תא ךרבת בקעי לש ונימי-דיש ,ךכ םירפא תאו
םיקול-אה" :ףסוי תא ךריב אוה ;וידי תא לכיש בקעי ךא ,ריעצה תא
,ער לכמ ותוא לאגש ךאלמה ,...וינפל יתובא וכלהתה רשא
"ץראה ברקב ברל וגדיו ...יתובא םשו ימש םהב ארקיו ;םירענה תא ךרבי
רואת הוושה - האלמ םלועב םתופתתשה דועב ,םיגדכ ,ורתתסיו ולדבייש)
לש וידי לוכיש .(ד:גכ- םכמע יכונא בשותו רג :ומצע תא םהרבא
,ויחאמ רתוי לודג ריעצהש ול ריהבה בקעי ךא ,ףסוי תא דירטה בקעי
:םינבה תכרבב תפומכ םהב שמתשהל לארשי םע דיתעש ,דוע םתוא ךריבו
."השנמכו םירפאכ םיקל-א ךמישי"

וליפאו ,םירפא תגהנהב םיטבשה תרשע תולגב ודבא ,רבד לש ופוסב ,ןבומכ
ןירדהנס) אביקע יבר ךכ - רבדמה רודכ ,ודביא םהלש חצנה ייח תא
אביקע יבר שטנש ,רמוא אנח רב הבר ;קלוח הדוהי ןב ןועמש 'ר ;(ב:יק
לבב התוחפ אלש ,םמצעל ומידש ןויכ .לארשי םעל הליגרה ותבהא תא ןאכ
ירה וא הקירפא - א:דצ ןירדהנס) תחא ץראל םלוכ ולג ,לארשי-ץראמ
,Obermeyer לש DIE LANDSCHAFT BABYLONIAN 'יע ;ימאימ הוושה ,גולס
םתלואג תארקל םוקמ לכל וצופנ ןימינבו הדוהי וליאו ,(ךליאו 11 'מע
ןדיעב םיטבשה 12 תרגסמ תרזחה תא הפוצ (חמ) לאקזחי איבנה .תיפוסה
.וללובתהש םהיאצאצ תדרפהל ותנווכ ילוא !חישמה

ובושישו ,ותומ ירחא םג םתא תויהל ךישמי 'הש ,ףסויל חיטבמ לארשי
ירומאהמ בקעי חקל רשאמ ,לופכ קלחל הכזי ףסוי וליאו ,םתובא ץראל
תא םהל תולגל ידכ ,דחי וינב תא בקעי ןמזמ ןאכ .ותשקבו וברחב
םידוהיה לכ םיכירצ ,ידוהיה דועייה תא ריכהל ידכ וליפא .םדיתע
תא רפסמ בקעי .ותניחבמ דחא לכ ,עומשל םינכומ םהשכ ,דחי ףסאתהל
רסוח ,םלוא .ונוא תישאר ,רוכבה ונב ,ןבואר לש וחוכו ותלודג
השעמ איה ול תירקיעה המגודהש ,םיפחד י"פע ותלועפב אטבתמה ,ותוביצי
.תוגיהנמה דיקפת תא ונממ לטונ ,ההלב לש העוצי ןיינעב ולש האחמה
בקעי .תומילא םקסע ךא ,דחי דובעל םיעדויה ,םיחא םה יולו ןועמש
,זעה םפא תא ללקמ אוה .םלהקב ודובכ וא םרשקב טלקית אל ושפנש ,ללפתמ
.רק םדב ,ישפוחה םנוצרב (ףסוי) רוש ורקיעו (םכש) שיא וגרה ובש
גיהנמכ הדוהי תא ראתמ בקעי הז בלשב .לארשיב םציפיו בקעיב םקלחי
הירא םע הוושומ אוה .ביואב ומחליהב הכרעהל יוארה ,לבוקמה
לכה .(הבושת) הסובת רחאל הציפקב רזוחה הירא ,םינושה וייח יבלשב
אלמתי אוה .הליש דע םיקקוחמו םילשומ ואצי ונממ ירהש ,וילא ופסאתי
!וידגב תא סבכי םהבש ,ןייו בלח

םע הוושומ רכששי .םילמנ םע ,ןודיצ דע םיה היהי ןולובז לובג
'יע - רומח י"ע םרגנ רכששי :רחא רבסה) םיתפשמה ןיב ץבור ,םרג-רומח
ץראהשו (הליפתלו דומילל) איה הבוט החונמהש ,ןיחבה אוה ;(א:אל הדנ
.(שריה- תואלקחב דבע אוה) "דבוע סמל יהיו לובסל ומכש טיו" ;המיענ
ךתעושיל" :בקעי ללפתמ ןאכ .ובכרו סוס ליפמה שחנכ היהו ,ומע ןודי ןד
.וירבדב ךישממו ,"'ה ,יתיויק

גושגש רוקמל היהי רשא .םהילע ,ורותב ,אוהו ,דג לע ורבגתי םידודג
הוושומ ףסוי .רפש ירמא תנתונה ,"החולש הליא"כ ילתפנש דועב ,סוסקולו
,א"ז ,ןיעה לע רבגתמש ימכ וא) ריקה לע ספטמה ,ראב דיל הרופ ףנע םע
ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" - האניקו תושיא לש ילאוזיוה יותיפה לע
,שרדמ דוע ףיסומ י"שר .טל:וט רבדמב - "םהירחא םינוז םתא רשא םכיניע
,םירתסנה םיגד ומכ ויהיש םיכרובמ וינב ךכ ;ערה ןיע לע רבגתמ ףסויש
םג ;זט:חמ תישארב - "ץראה ברקב בורל וגדיו" - ערה ןיע םהב טלוש אלש
עיפומ אלש גשומ ,ערה ןיע לש תואיצמב ןומיא עיבמ י"שר "אשת יכ"ב
לצא םוקמ הספת וז הנומאש הפוקתב דומלתב קר ,תומודק תוינשמ וא ך"נתב
."אשת יכ"ל ונלש השרפ ףד האר - םידוהי אלה םילבבה

בקעי יקל-א ךא ,(?ותריכמ לע עדוי בקעי) םהציח תא וב ורי האנש ילעב
הדהאה רסוח) לארשי ןבאו העורה ואב ןהמ רשא ,ותשק תאו ודי תא קזיח
רבד לש ופוסב היהי הדוהי עודמ ילוא ריבסמ ,ותקדצ תורמל ,וילא
חורש לכ :רמוא היה אסוד ןב אנינח יבר" - גי:ג תובא 'ושה ;גיהנמה
םוקמה חור ,(ןוטסובו ד"בח לש םירומדא ומכ) ונמיה החונ תוירבה
ישארו םינבר ומכ) ונמי החונ תוירבה חור ןיאש לכו ,ונמיה החונ
החונ םוקמה חור ןיא ,(הלילשבו סעכב םירבדמ דימתש תובישי
,תונוזמב ותא ךרביו ורזעב היהי 'הש ,ףסויל עידומ בקעי ."ונמיה
שאר לע חונת ,ויתובא לשמ רתוי תבחרנ 'ה תאמ ותכרב .ןוירפו ןוממ
םמוי ופרט תא לכאיו ,ףרטי באז ןימינב ."ויחא ריזנ" דקדק לעו ףסוי
תולוע יתשל זמר וא ,ןמה לע יכדרמו ,קלמע לע לואש ןוחצנ וא) הלילו
.(דימתה

,םהמ דחא לכל תוישיאה םהיבא תוכרבו ,םיטבשה רשע םינש םה הלאכ
וא רויצב דוסי לכל המודב ,לכל הכרב איה דחא לכ לש ותכרבשכ
רחא טבש םא ,ודועי תא יוארכ אלמל לוכי וניא טבש םוש .הינופמיסב
.יפואה ירואית תובקעב ואב תוכרבהש רמואה ,שריה ךכ - לשרתמ
םילכה לכ םירצוי דחיב ;השקהה ילכל םג הנתמ איה הבוט הרצוצח
.הינופמיס

,םהרבא םע ,לארשי ץראב ,הלפכמה תרעמב ותוא רובקל וינב תא דדוע בקעי
לאוש ןמלגופ לאירא .תח ינבמ התנקנש המדאב ,האלו הקבר ,קחצי ,הרש
ילוא ;םש ורבקנ םה םגש שרדמה יפל ,הוחו םדא תא ריכזמ אל םג אוה המל
םא אל ,ןדעל תושונאה תא ריזחהל ושפיח והומכש ולא םע תויהל ותפיאש
םדא ,םידוהי-אל תרובקל הדגנתה אל ןורבח תונבר .היעבה תא ומרגש ולא
.םידוהי םע דחי רבקהל םילוכי םיבוט חנ ינב ילוא -תובאה םע ,הוחו
.וימע לא ףסאיו רטפנ ,הטימה לא וילגר תא בקעי ףסא ,םתווצל רמגש רחאל
י"ע בקעי טנחנ ,ותארוה י"פע .ול קשנו הכב ,ויבא ינפ לע לפנ ףסוי
ןאכ .םוי 70 וילע הלבאתה םירצמו ,םוי 40 ךשמנה ךילהת ,םיאפורה
ומב הרכש ורבקב ותוא רובקל ותוא עיבשה ויבאש ,הערפ תיבל ףסוי רפיס
ותיב ינקז ,הערפ ידבע לכ .םיכסה הערפו ,ןענכ-ץראב וידי
דובכ-רמשמ םע ןענכ ץראל ולע ,בקעי תיבו ויחא ,ףסוי תיב לכו ,םירצמו
םהינבל המירצמ ובש םה .דטאה ןרוגב ירוביצ לבא וכרע םש ;םישרמ
.ווטצנש יפכ בקעי תא ורבקש ירחא ,םשוכרלו

ורפיס םה ;םהיבא תומ רחאל ,התע םהב םקנתי ףסויש וששח ףסוי יחא
ושקיב ,(הריכמה לע עדיש ךכב וזמרו) םהל קיזי אלש וילע הוויצ בקעיש
אוהש רמאו הכב אוה .םידבעל ול תויהל ועיצהו ,וינפל ולפנ ,ותחילס תא
בוטה דצה לע רדתסה לכה רבד לש ופוסבשו ,שינעמו ןדה ,םיקל-א ונניא
.םתוא םחינו םהב ךומתל חיטבה אוה ;(?הככ אל םאו) רתויב

ויחאל חיטבה אוה .וינינ לודיגב עייס אוה .םינש 110 ליגב תמ ףסוי
קחציל ,םהרבאל תתל עבשנש ץראל הרזח םתוא הלעיו דיתעב םתוא לאגי 'הש
טנחנ ,רטפנשכ .םהמע ויתומצע תא תולעהל םתוא עיבשה אוה .בקעילו
= ףסוי) ובש רתסנה ינויצה דוסיה תא הלגמ אוה .םירצמב ןוראב חנוהו
רפס םייתסמ ךכב .םירצמב ךכ לכ המישרמה ותחלצה ירחא ,(ןויצ = 156
תפומ-תחפשמ תריציבו ,ילסרבינואה םדאה ןולשכב ,האירבב קסועה ,תישארב
ןג לאו ,'ה לא ,ומצע לא םדאה תא בישהל הדיתעה החפשמ ,תורוד העבראב
לכה תא בוזעל הווטצנ םהרבא - תונויצב הליחתמ תידוהיה תוחילשה .ןדע
.הדיריה תויעבב ,תישארב ףוסב ,ןאכ תמיתסמו - ץראל תולעלו

בי-א:ב ,'א םיכלמ ,הרטפהה (ג

י"ע דרטומ אוה ףא ,בקעי ומכ ;ךלמה דוד לש ותריטפב תקסוע הרטפהה
ידוהי ךלמ תויהל ותוא הווצמו המלש תא ךרבמ אוה ;תירבבו תוכלמב ושרוי
תא גורהל םג המלש לע ;תוכלמה ךשמתש ידכ ,וייח רקיע הרותהש ,יתימא
ץיבוביל והיעשי 'פורפ .ךכל םייוארל בוט לומגלו ,ךכל יוארש ימ
אצמש ךרוצה תאו ,תומיזמו םיככת הלוכ ,דוד לש ורצח תא הוושמ ל"ז
.בקעי לש הוולשהו תיתחפשמה ותריטפ םע ,וייח ףוסב םג תונובשח לסחל
היהת אלש ףידע -התיחשמ איהש תוכלמ לש העבטש ,ןעט לאנברבא
םירבדמ ךלמ תונמל הוצמ שיש קסופ ם"במרה ;ח א לאומש הוושה - תוכלמ
התשריו ךל ןתנ ךיקל-א 'ה רשא ץראה לא אבת יכ" :וט-די:זי
-יתביבס רשא םיוגה לככ ךלמ ילע המישא תרמאו הב התבשיו
ברקמ ;וב ךיקל-א 'ה רחבי רשא ,ךלמ ךילע םישת םוש
ךיחא-אל רשא ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל -ךלמ ךילע םישת ךיחא
רתויו ,בויח אל ,תושר קר "םישת םוש"ש קסופ לאנברבאה לבא ;"אוה
,הילגנא לש תיתוטשה תוכלמה הוושה - הככ םייוגה תא תוקחל אל בוט
.לבזיאו באחאו ,היסורב םירצה לש העשרה

ירש ינשל השע רשא ,היורצ ןב באוי יל השע - רשא תא תעדי התא םגו
לואש יפולא ינש תא גרהש לע גרהי באוי - "...לארשי תואבצ
המלש ןיאש רמוא המכח ךשמה !דוד ןעמל תאז השעש י"פעא ,םיוולשה
םיזמור ג"בלרו אוה ;םמד רפוכ אל דוע לכ ,םולשה שדקמ תא תונבל לוכי
ונב תא גרה באוישכ ול השענש המ ,דוד לש ישיאה ורעצ ,תפסונ הביסל
,וט-די ,הפ םיקוספה ירפסמ - וט-די:חי ,'ב לאומש) םולשבא ,דרומה
;דוד תא ליצהל ידכ םנמא ,(תוכלמ לע ,םירבדב הלעמלש ולא ומכ קוידב
יתימאה ןואגה ברה ;רמת סנוא לע ,ןונמא ,ויחא תא ןכל םדוק גרה םולשבא
ומלוע לכ השעש ,ה"בקה ךרדב ךלוה אוהש ,םירוחש םידגב ול ןיאש ףא)
הלותחו ברוע ומכ ,םידחא םירבדמ ץוח ,םיינומרהו םיפי םיעבצ אלמ
,תוינוציקב לעופ םולשבא ומכ ןבש ריבסמ ינפג יכדרמ (הרוחש
וגרה הניד יחא םג ;רמת סנוא לש הז ומכ הרקמל ויד ביגמ אל אבאהשכ
ללגב הזש ובשח םיחאה ;הניד רובעב רבד םוש השע אל בקעישכ ,המלש ריע
םתביד" ילוא הזו ,ףסוי יפלכ םתאניש העבנ ילוא הזמו ,האל תב איהש
.בקעיל רסמ ףסויש "הער

םצעב ויה םייתיעבה וינב ראשו םולשבאש ,איה דוד לש ותשוחת ילוא
תב םע ואטח ירחא ,ותחפשמ הב הללקתנש הללקהו הרוהכ ונולשכ תאצות
הער ךילע םיקמ יננה ...םלוע דע ךתיבמ ברח רוסת אל התעו" :עבש
יניעל ךישנ םע בכשו ,ךיערל יתתנו ,ךיניעל ךישנ תא יתחקלו ,ךתיבמ
ראתה-הפי םולשבא ךכ ,הירוא תשא תא אוה חקלש ומכ ."... תאזה שמשה
תצע י"פע ,(בכ:זט 'ב לאומש) וישנ תא יולגב חקל (ףסוי 'ושה)
היורק איה םגש ,עבש תב םע דוד השעמ הוושמ םג ינפג ברה .לפותיחא
תא אשנש ,הדוהי ובס השעמ םע ,(ה:ג א םימיה ירבד) עוש תב
רשק וא הפי ףוגל ,טקייבואכ השיאל וסחייתה םהיתש .עוש תב תינענכה
- המוד סחי ולבס םהיתש ;םהלש םיקל-א םלצ תא אלממש ימכ אלו ,ירחסמ
השיא" ,הנוז לש למס ,הינפ הסכמש ,רמת ותלכ םע בכוש אוהשכ ,הדוהי
הארקנ איה םגש ,ותב םע הככ גהונ ןונמא ונבשכ דודו ,"םינפ ילב
'א םיכלמ) המלש דגנ והינודאב דדיצ םג באוי .םהניב רשקל זמר ,"רמת"
,גשיבא תא תחקל שקיבשכ ,והינודא ויחא תא גרה המלש) רטפנ דוד .(ז:א
,המלש לש ותוכלמ תא סיסתמ היה הזכ דעצ ;ותנקז תעל דוד לש תנכוסה
.(דוד לש ותומ םדוק דוע ,עונמל רתח והינודא רשא

הבשחמל רמוח (ד

ברקב הלופכ הנמ ףסויל בקעי קינעה עודמ ?ףסוי תא בקעי עיבשה עודמ
עודמ ?ונינבל םיתפומכ תובאה לע השנמו םירפא םילוע עודמ ?םיטבשה
לאש עודמ ?ףסוי החמ עודמ ?םיחאה לש םרדס תאו וידי תא בקעי לכיש
?"לארשי"ו "בקעי" תומשה ןיב ןיפוליחה עודמ ?ףסוי ינב םה ימ בקעי
םאה ?אל עודמ ,אל םא ?חטבוהש יפכ םדיתע תא וינבל בקעי רפיס םאה
המ ?תורישי הנופ אוה םטועימ לא קר עודמ ?ךיא ?וינב תא ךריב בקעי
עודמ !יולו ןועמש לש םהיתודיריו םהיתוילע תא ראת ?םירפא לש ופוס
?ןענכ-ץראב רבקיהל וצר עודמ ?תוכרבה עצמאב ותעושי לע בקעי ללפתמ
םאה ?םיטבשל םעה תקולחב תלעות שיה ?דימ םש ףסוי תא ורבק אל עודמ
דוד לש ותחפשמ ייח תא ראת ?רכששיל ןולובז ןיב דחוימ רשק הפ זמרנ
םישגדומה םייוטיבב רהרה .בקעי יבגל רבד ותואו ,םהילא וסחי תאו
.ןוילגב

תודחא תובושת (ה

הערפ תא ענכשל העובשב שמתשהל לכוי הלהש ידכ ,ףסוי תא עיבשה בקעי
לע הדותכ ,הלופכה הנמל הכוז ףסוי .םירצמל ץוחמ הרובקה תא ריתהל
לש תוגיהנמה דיקפת תא ינמז שרויכו ,הדועי תאו בקעי תחפשמ תא ליצהש
ול ודלוויש ,ןבלמ ובושב ,זולב בקעיל רמא 'ה ,לאנברבא י"פע ;רוכבה
רבעמ) םינבל ול ובשחיי וידכנ ינשש ךכל זמר ,םינב השולש דוע
אלו ,השנמכו םירפאכ ויהיש ונינב תא ךרבל בוט .ד:חמ - (ןימינבל
ילסרבינוא םג תויהל אוה ידוהיה לאידיאה ירהש ,בקעיו קחצי ,םהרבאכ
הרבחב ולדג השנמו םירפא !ול הצוחמ םגו םלועה ךותב םג ,ידוחיי םגו
ןיא .ףסוי לש ויכרעו ותשרומ לע ורמש תאז לכבו ,םירצמ לש תיליעה
;רתויב תועורגה תועפשההמ וליפא ,םידדובמ ויהי ונינב יכ ,חינהל
עיפשהל םג םדיקפת םא ,םידדובמ ירמגל ויהיש ,יוצר רבדה ןיא םג ילואו
,םדוק םילהוא בשוי םת שיא בקעיכ ויהיש בושח לבא ;הלוכ תושונאה לע
תא ץיפישו ,ןבלמ ימוי-םויה ברקה תא דומלל ותוא תחלוש הקברש ינפל
.םת שיאכ דמלש ותרות

םיחאה תצובק םה הלאש ,םינייצמ קב יכדרמו וריפס הירא 'ר
עבקנ ריעצה ויחאשכ וליפא !הוולשב םמצע ןיבל םניב םייחה םינושארה
רטיול הנח !ונינב לע יאולה .החומ השנמ ןיא ,ונממ לודג תויהל
ויהיש יד ;המואה תובאכ תויהל םיעורפ םידלימ םיפצמ ונא ןיאש תנעוט
,תב לכמ םיפצמ ,ךדיאמ .השנמכו םירפאכ ,םיחלצומ הרות-ירמוש םידוהי
'ה ןוצר ומכ אלא ,ונוצר יפכ אל ,ונוצרכ תארבנה
-הידלי תוהמ תא תעבוק איה קר ןכלו !תוהמאה עבראכ היהתש ,ויתנוכתכו
.אל וא םידוהי םה םא

שפנה לע העיפשמ םג ףוגב הלחמ לכש ,תועד תוכלהב ,רמוא ם"במרה
,םייחב םייתמוארט םירקמ לע רבדה ותוא תא דיגהל לכונ םג ;לכשה לעו
םירפא ומכ תויהל ונינב תא םיכרבמ ילוא ;םייגולוכיספ וא םיימשג
ילבו םיקלח םהייחש ,ונתרוסמב םינושארה םישנאה םהש ללגב השנמו
לשמל ,ם"במרה תרותב תוירסומ תויעב הככ שרפל םילוכי םג .תומוארט
רוד לכב םעפ קר עיפומש דחאה לודגה ןואגהמ ץוח םישנאה לכ תא ותלילש
אלש ,תיתייעב דואמ הכלה שדיח םג אוה .הנשמל ותמדקהב ,םיינש וא
.(הנליו תרודהמב תרזנוצמ) י:בי האיב ירוסיא תוכלהב ,ל"זחב העיפומ
היה אלשכ ,ולו הל ויבא תאנישו ,ותדילב ומיא תתימ לש הידגרטהש רשפא
סחיתהל ול השק היהש יגולוכיספ בצמל ומרג ,דליכ בוט דומלל לוכי
ויחא תמשכ ,המלש הנש ןואכידב עקש םג אוה ;ןגוהכ םירחא םישנאל
אוהש ירחא ,םהרבא ונב דלונש ינפל ול בורק היהש דיחיה ילוא ,ויבאמ
.םישימח ןב היה רבכ

דועב ,רתוי תובר םינש ולצא דמל ירהש ,תוגיהנמל םירפאב רחוב בקעי
תובא" ויה םהינשל ,ןכ-ומכ ;םירצמ ינינע לוהינב ףסוי םע דבע השנמש
הצרו ,םירצמב ותחלצהמ ררחוסמ ןיידע ףסוי היה ,השנמ דלונשכ :"םינוש
תיב לכ תאו ילמע לכ תא םיקלא ינשנ יכ" - הליבגמה ותחפשמ תא חוכשל
תא ףסוי ןיבה רבכ ,רחואמ רתוי ,םירפא לש ויבאכ ,ךא (אנ:במ) "יבא
ץראב םיקלא ינרפה יכ" :ךכל םאתהב ונבל ארקו ,םירצמבש םירוסייה
םוש הצר אל ףסויש ןעוטו ,הזב ילע קלוח א"טילש ינפג ברה לבא ."יינע
רבוס אוה .שגיו תשרפ דע (ןימינבמ ץוח) ויחא םע םגו בקעי םע םג רשק
ונתשרפ ףד האר) םייקו יח אוהש ויבאל עידוה אל ףסויש תירקיעה הביסהש
כ"כ אל רבד ,ותוא אצמו שפיח אל ולש אבאש ,בזכאתה ףסויש איה ,("ץקמ"
בוטב וגהני קר אל םיחאהש הצר םג אוה .בקעי ומכ לודג שיאל השק
תא ללוכש ,םהיבאל בוט ןוכנ סחי וחתפי םהש הלא ,לחר ינב םהיחאל
ינבמ לחר ינב תאו ,האלמ ההלבו לחר תא ףידעהל תוכז בקעיל שיש םתלבק
ולבטש תנתכה ללגב) תמ ףסויש בשח בקעיש ול רמוא םואתפ הדוהישכ .האל
אלו ףרוט ףורט ךא"- (ריעש ידגבב ויבא תא המיר בקעיש ומכ ,ריעש םדב
;ותוא שפיח אל בקעי המל ןיבה אוה זא - (חכ:דמ) "הנה דע ויתיאר
ןימינב תדיבאמ רעטצי אל בקעיש ידכ ,ומצע תא בירקהל ןכומ םג הדוהישכ
.םהל הלגתהו ויחא יפלכ ותעד תא הניש םג ףסוי ,לחר ןב

אוה - םהרבא ימימ 'הל תדחוימה השיגהמ ,ויבא תדמ קתענ םג ףסוי הארנכ
בוטה עבטה שיא ,חונ ומכ ,'ה םשב אל ,"םיקלא" םשב קר ל-אה תא ארוק
ארקנה ,םירפא לש ומשש ,ןייצמ לאנברבא .(עבטה = 86 = םיקל-א)
זולב 'ה וב שמתשהש לעפה ותוא תא ףקשמ ,ףסוי לש ותוירופ רבד לע
להקו יוג הברו הרפ..." :םיפסונ םינבב בקעי תא וכרבב ,(אי:הל)
"הירפ" םג) ךרובמה דכנה אוהש בקעי ענכושמ ןכל ."...ךממ היהי םייוג
ותאחמ .("ערמ רוס" ,ער רבדמ - החכש ,"השנ"מ ,"בוט השע" ,יבויח רתוי
בקעי תפדעהמ ול ועבנש תורצה תא רכז אוה :ונורכז ךותמ האב ףסוי לש
בשוח בקעי לבא .םילודג רתויה ,ויחא לש יעבטה םדמעמ לע ויתונורשכ תא
םינינעה ףוסב ,אל םא וליפא,וא הרוכבהמ ותיחד תא לבקי ןכ השנמש
.ףסוי לצא ומכ ,ורדתסי

עיגרה ףסוי ךא ,םיירצמה וידכנ לש תידוהיה םתוהמ יבגל ששח בקעי
וליאו ,הארשה ירסח ,םיליגרה וייח תא ןייצמ "בקעי" םשה .ותוא
ןמזב אקוד ,תובאה תוחילש תא םילשהל ותושיחנו וחוכ תא - "לארשי"
הלגמ בקעי ןיא .םירצמל ןימינב תא חלוש אוהשכ ומכ ,דובא הארנ לכהש
תישארב שרדמ ירבדכ ,הניכשה ונממ הקלתסנ עתפל - ותחטבהכ ,דיתעה תא
בקעי .םיטבשה רשע םינש לכ דיתע תא הזוח תמאב אוהש הארנ םלוא ;הבר
הכרבה ירבד תא הטימשה הרותהש וא - םילודגה וינב תשולשב ףזונ
הכרבהש וא ,(חכ:טמ) םתוא ךריבש הדבועה תא קר הנייצו ,תיללכה
ודועיי תא אוה עבקיו ,וימגפ לע ומצע תא םדאה ריכיש איה תירקיעה
,הבוטל וז ותנוכת תא ךפוה יול ;ידמ םינפקות יולו ןועמש .םאתהב
.רחואמ רתוי הברה קר רפתשמ ןועמש לבא ;הרותלו 'הל יאנק היהנו
םתמזוי תא ףוסב ילוא הדילומ םכש ירכנה דגנ םהלש השודקה תואנקה
תא הז םיגרוה ףוסב .(גיווצנורג ףסוי הוושה) ףסוי תא גורהל תירזכאה
הוושה - ןידמ תונב םע ונזש ,ןועמש טבש ישנא תא גרוה יול טבששכ ,הז
,םיברעה תא םיאנוש םדוק ;םויה תוינוציק תועונתב םיחאה תמחלמ
םיבשוחש ,םיידוהיה לאמשה ישנא תא הז ירחא ,"תוידוהי תונב םיחקול"ש
הז תא הז םיאנוש ,האנשל תוירט תורטמ דוע ןיאשכ ,ףוסבו ,םהמ תרחא
ץ"רמ ,ץאנ'זיו דגנ ץאנ'זיו ,ד"בח דגנ רמטאס ,ץ"דבה תונגפה הוושה-
.תיגולוכיספ הנבה יפל -'וכו ,ץ"רמ דגנ

וייח תא םכסמ אוה - תירסומה האווצה ,תידוהי תרוסמ הפ ליחתמ בקעי
אוה .(השמ תכרב הוושה) וידהואלו וינבל תוצעבו ןויעב ותרוסמ תאו
.ותטימב המיענ הדרפמ ,םתוא רדסל ידכ ,וינב לע תרוקיב חותמל ףידעמ
תא םיעדוי אל ךא .תוגיהנמ לש םינפו תופוקת שי הדוהיל םגו ףסויל םג
ותרובק תא םירסוא ויה םירצמ .(שריה) קוידב דחא לכ לש יחישמה דיקפתה
םיסינל ןיידע הפיצ אל אוה ;םירצמב אלש ,ימואלה םעישומ ,ףסוי לש
תדחואמ המואב םידבאנ ,םהייחב םיטבש לש םידחוימ םיטקפסא .הז ןיניעב
ירחא ;ןולובזו רכששי ןיב הפ רשק תמאב ןיא .USSR הוושה -ידמ רתוי
ןלובזלו" - הז תא הז םיוולמ םה ,השמ תכרב תא םילבקמ םהיטבששכ ,הז
.(חי:גל םירבד) "ךילהאב רכששיו ךתאצב ןלובז חמשי :רמא

םישרפמ הברה ,וב ךמות ןלובזו דמול רכששיש ,איבמ י"שרש שרדמה תורמל
:רמוא קודצ יבר" - הרות ירבדמ הככ תונהל רוסאש ,הז רדס תא וללש
רמוא ללה היה ךכו .הב רופחל םודרק אלו ,הב לדגתהל הרטע השעת לאו...
,הרות ירבדמ הנהנה לכ :תדמל אה ;ףלח אגתב שמתשיאדו :(גי:א תובא)
תובא) לאילמג יבר" .(םש ם"במר ןייע ;ז:ד תובא) "םלועה ןמ וייח לטונ
תחכשמ םהינש תעיגיש ,ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי :רמוא ... (ב:ב
ןכל ...ןוע תררוגו הלטב הפוס ,הכאלמ המיע ןיאש הרות לכו ,ןוע
שיאה ;דמל םגו דבע ןכ רכששיש םישיגדמ ,ם"בשרהו שריה ומכ ,םישרפמ
- שממ) ץרא ךרדו הרות ,םירבדה ינש תא דחאמ ילאידיאה ינחורה
לעמ ,'ה םע םגו ,עבטה ןודא ,'א םע רשק םג לבקמ אוה זא ;(תואלקח
אוה ,הלאה םיילאידיאה םיינחורה םייחה תא סרוהש דיחיה רבדה ;עבטה
הנטקה תומכה תאש ףא ;הדוהי הנחמ הוושה - האובתה תא רוכמל ךרוצה
ותוא רכומו ול רזוע ןלובז תאז לכב ,קוושל ול יאדכ אל איבמ רכששיש
ויחא תא שוגפל םשמ םילודג םינקסע איבמו ,ל"וחב םיהובג םיריחמב
.(שריה) ונממ םיעפשומ תויהלו רכששי

אוה םשלש ,לארשי ץראל ותפוג תא ריבעהל ויחאמ שקבמ ףסוי ,בקעי ומכ
איה םירצמש םהל ריכזמ אוה ךכו ;םימיה ןמ םויב ה"זעב ורזחיש חוטב
.(םויה ב"הרא הוושה) םש םרשועו םגושגש תורמל ,יעבטה םמוקמ אל
עיגה בקעישכ ,קיספה בערהש תרוסמ איבמ ןיקניה הדוהי בר
יחא .(חל בקע ירפס ,ג:י הטוס אתפסות) ותריטפ ירחא רזחו ,המירצמ
,ול תושעל וסינ םהש ומכ ,בערמ תומל םתוא ריאשי אוהש ודחפ ףסוי
ליכאי אוה תוחפלש םישקבמ םה ןכל ;לעופב םהל קיזי אל אוהש תורמל
!םירצמל השע אוהש ומכ ,םידבעכ םתוא

ואנש םיחאהש רמוא ןיקסיר המלש ברה ;ומייקתה ןכא ףסוי תומולח
אוהש םלוח קר אל אוה -"תומולחה לעב" היהש ןוויכמ ףסוי תא
ברה .ויתומולח תא םישגהל ,רשוכ לעב םג אוה אלא ,םהב טולשי
לע רתוול אלש םעה תא ענכשל ןיידע לכונ ונחנא ,םויה םגש רבוס ןיקסיר
,בורה תעד תא לבקל ונילע ,םענכשל חילצנ אל םא לבא ;ידוהי בושי םוש
תידוהי הנידמל יוכיס לכ ,דיתעב סורהתו ,רבעב הסרה םיחא תמחלמש
ל"צאה דרמ תא עונמל ןיברו ןוירוג ןב וכרתצה ילוא ןכל :.פ.י) תיאמצע
לבא .הנגהל ,קשנה תאלמ ,Altalena תיינוא תא רוסמל וברסשכ ,י"חלהו
.(תעקושה הינואהמ וחרבש םישנאה תא גורהל ךרוצ היה אל ילוא

שרוי םיכירצ דודו בקעי ,השמ ומכ ;"יחיו"ב ירקע אשונ איה תוגיהנמ
המלשב ללפתמ יוה" :רמוא םינהכה ןגס הנינח 'ר .ויחא לע לבוקמה ,קזח
תויח !(3:2 תובא) ועלב םייח והער תא שיא ,הארומ אלמלאש ,תוכלמ לש
רתוי היכרנא ילוא - !תמ ףרטהש דע םיכחמו םנימ תא תולכוא אל תופרוט
י"ע גרהנ ומצע אנינח בר ;זאד אמור ומכ ,הער יכה הלשממהמ העורג
ןנחוי יבר תצעו ותצע דגנ ,ודרמ םידוהי םיאנקש ירחא ,תיאמורה הלשממה
,םויה הוושה) תיסינ תיקל-א תוברעתהל זא וכז אל לארשיש ,יאכז-ןב
ינשה רדנסכלא ראצהשכ ונימב דחוימ םואנ ןתנ בושוקסמ השמ בר .(ולסא
תוהדזה לע רביד אוה .שקנתמ רודכמ טלמנש ירחא ,ולש תסנכ תיבב רקיב
וללפתה םידוהי .םיעשר םיטסיכרנאמ הנכסהו (לאנברבא דגנ) םיכלמ םע 'ה
תוכפהמש ובשח םג ילואו ,םהמ בוט סחי לבקל ידכ ,תבש לכ םיעשר םיכלמל
המכ תחא לע .(תיתפרצה הכפהמהו םיקיוישלובה הוושה) תועורג רתוי
תנידמל ,האדוהב ,םויה ללפתהל ךירצ יתימא תסנכ תיבו הבישי לכ ,המכו
.ל"הצו לארשי


Back to the home page.