עובשה תשרפ
אריו

דכ:בכ-א:חי תישארב.פ.ו.ת להנמ ,ןמלגפ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

.פ.ו.ת
הרותה תצפהל תינכתה
םילשורי 52-54 ד"בח 'חר
628-8968 :ןופלט

הרטפהה (ג .השרפה תריקס (ב .אריו תשרפ לש עקרה (א :ןכות

אריו תשרפ לש עקרה (א

,וייח תדובעב חתופ ,"םיוג-ןומה בא" ,םהרבאל התע הז הנוש ומשש ,םרבא
תכלל לכות תושונאה לכ רשא - תפומל םע - ידוהיה םעה דסיימכ
ןגו ה"בקה לאו ,רתויב תימינפה ותומצע לא ,ותוהמ לא בושלו ,ויתובקעב
תוברתה תא שוטנל :הברקהה יאנת ינש תא רבכ םייק אוה ירה .ןדע
,תיביטימירפה ןענכ ץרא ןעמל ,ותפוקת לש רתויב תמדקתמה תישונאה
,הלא הברקה ישעמ תרומת .הביאכמה הלימה תירב תא ומצע לע לבקלו
טביהה - "'ה" םע רתוי קימעמה עגמה איה ,ותוחילש יולימל םיצוחנה
לוכיבכ-ישיא-יתלבה טביהה תמועל) ה"בקה לש יפוס-ןיאהו יסחיה ,ישיאה
הבורקה היווחה ,דחא דצמ .(עבטה יקוח לש גיהנמו ארובכ ,"םיקלא" לש
ה"בקה םש ;םילשוריב טרפבו ,לארשי-ץראב רתוי הייוצמ תוקולאה לש וזה
ןודאל רבעמ ה"בקה תא אוצמל ידכ ,ינש דצמ ;(אכ:הלק םילהת) "ןכוש"
רפשלו ,עבטל לעמ תולעתהלו ץמאתהל ומצעב םדאה בייח ,ישיא יתלבה עבטה
.אוהש ומכ ותוא ריאשהל םוקמב ,תירשפא ךרד לכב םלועה תא םילשהלו

...) ה"בקה לש ותכאלמ תא םילשהל םדאל הנמזהב םייתסמ האירבה רופיס
לש ותמלשה איהש ,הלימה .(ג:ב תישארב - תושעל םיקל-א ארב רשא
הוושה) הז גשומל יזיפה יוטיבה תא הווהמ ,ירכזה הדלוהה רביא
דוסיה ,רבגה לש תושיאה ייח ;םידוהיה לש החונמה-רסוחו םזילאידיאל
םירושק תויהל םהילא - עבטה ףחדל תרוויע העינכ קר םניא ,הריצי לכל
והז .(תורקפהלו תורזנתהל דוגינב ,השודקלו חצנה קמועל ,תוקלאל
תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ ידוהיה לש ידוחייה ינחורה ודיקפת
תווצמה .(ךוניחה רפס) ףוגה לש טביה םיאתמ ,שפנה לש טביה לכל .(ו:טי
.ותמשנ ןיבל וניב םאותה תאו רשקה תא תומייקמ ודי לעו ,ףוגב תושענה
םימיאתמה ,םינוש םישגדהו תווצמ ,רכזה ףוגמ הנושה ,הבקנה ףוגל ןכל
ול רמאנ ןאכ .הדימ התואב תונושה היתוישיאלו הבקנה תמשנ יפואל
וערז ,קחצי ארקייש ןב ול דלת ,הרש התנכתנ התעש ,ירשש ,םהרבאל
ר"שר) םימי הנומשל לומינה ןושארה היהי אוה ;םהרבא לש יתימאה וכשמהו
תא למ םהרבאשכ ,םימי תנומש ןב היה םהרבא ידבעמ דחא ילוא לבא - שריה
.(ז"כ ז"י - ותיב ינב לכ

"חנ-ןב" ותושעל ,ולומיהל דע ,םהרבא לש ותוחתפתה תונש 98 לכ ודעוי
דמימ ,אופא ,הפיסומ הלימה :עבטה יקל-א םע םואיתב יחה ,תפומל
איבנ ה לעש ם"במרה רמוא ,םאתהב ;המלשה תילמרונה תישונאה ותוחתפתהל
ישוקה .'ה חור וילע חונתש ינפל ,אירבו ליכשמ הנושארבו שארב תויהל
ןיינעב תודחא תותירבל רבכ הכז םרבאש ,הדבועה אוה ,וז העדב
וליפאו ,אובמ ויה הלאה תותירבה ילוא .75 ןב ותויה זאמ ,לארשי-ץרא
הבישל המדק תונויצה) הדיתעה תידוחייה תידוהיה ותוהזל ,םדקומ יאנת
.(םויה םע הוושה- הרות יכרעל תעדומ תימואל

.לאעמשיל םללכבו ,ויאצאצ לכל ץראה החטבוה אמש :היינש תורשפא
םע אוה ,'ה רבד תא הריבעמהו ,םיכרעה תא תעבוקה תוגיהנמה םלוא
ןה הלא תוחטבה ,תמאב :תפסונ תורשפא .קחצי לש וערזמ ,לארשי
;לארשי-ץרא לש היווח תווחל םיחרכומ םידוהי אל וליפא - תוישונא-ללכ
םדאל תויהלו חתפתהל וכזי אלו ,םיקל-אה תא תמאב ווחי אל תרחא
הליפת תיב יתיב" םע הוושה) יתימאה ("חנ-ןב") ילסרבינואה
םירצמ תאטח היהת תאז
" :חי:א היעשי - "םימעה לכל ארקי
"
תוכוסה גח תא גוחל ולעי אל רשא ,םיוגה לכ תאטחו
םיעיגמה ,םהרבא לש תונויסנה תרשעב הכישממ ונתשרפ .(טי:די הירכז
.קחצי תא בירקהל ונויסנב םאישל

אריו תשרפ תריקס (ב

םוחכ להאה חתפ בשוי אוהו ,ארממ ינולאב 'ה וילא אריו
ץריו אריו ,וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו ,אריו ויניע אשיו .םויה
סרוג ונקוספ .(ב-א :חי תישארב) הצרא וחתשיו ,להאה חתפמ םתארקל
תשרפל ךשמה ןאכש זמור ךכבו ,"םהרבא לא" אלו "וילא"
.ל"זח תרמיא ןאכמ ;99 ליגב םהרבא תלימב קסועה ,רבעש עובשה
,ביאכמה ישילשה םויב ואפרל איה ה"בקה לש ואוב תרטמש
;"ץריו" :הלימה אוה תיסינה תידימה ותאופרל זמר :ותלימ רחאל
המצע ותוכחונ ירהש ,רבד ןאכ רמוא 'ה ןיא ,ןכ-לע .ץר ,אפרנש ירחא
בשחיהל ףא הלוכי וז תיקל-א תולגתה .ובאכ תא םהרבא לע הליקמה איה
תובא :םילמ אלל איה ירהש ,תירבה ירחא רתוי ההובג המרב תולגתהכ
םיעיבמה ,םילמ אלל םירישכ רתויב םיבגשנה םירישה תא וראית תודיסחה
.םילמב האטבל ןיאש םיקול-אה תניכש תא

שדח ןונגסב היפוסוליפ) קייר רודואתו רגנל ןזוס
םדאה שפנ ךותב קומע םירובקה תושגר דציכ םיראתמ (תינדרטה הניגנמהו
תא ילשמ 'סמ קוספל רשקמה ,ייחב ונבר .הקיסומה ךרד קר העבהל םינתינ
:(וט:זט ילשמ) קוספב עובשה רותב תיעובש השרפ לכ לש יזכרמה הנויער
בעכ ונוצרו םייח (םילמ אלל-קונית ינפכ) ךלמ-הינפ-רואב
םע האבש תולגתהה םע םהרבאל ה"בקה תולגתה תא הוושמ אוה .שוקלמ
תוריאמ םינפו בוט ןוצר לש םייאוטיב ןהיתש רשא .ןכשמה תיינב תמלשה
.הבושח הווצמ לש התמלשה ירחא

רבדמב רפסב ומכ ,וא ,תווצמ איבנל תתל ליבשב העיפוומ םג 'ה תניכש
תוזחל הכזנש םיללפתמ ונא םוי לכ .םיקידצה 'ה ידבע לע ןנוגל ,י:די
לארשי םע תא ךלמה לש תוריאמה וינפ הנאפרתש ,ןויצל הניכשה בושב
לש תפומכ םלועה תא תרשל ,ססותו אירב בוש ותוא הנישעתו ,לשכהו ףייעה
תשוחת איהש ,'ה תניכש תשוחתמ קר אובל יושעה רבד ,תויחו החמש
ןואכדל תדגונמה השוחת - ולוכ םלועלו דיחיל הוקתו רדס ,תועמשמ
לש ףוריצ אלא וניאש ינוליח םלועמ עבונה ינרדומה ילאיצנטסיסקאה
תא יעבט ןפואב הלעמ םויה םוחב ולהא חתפב בשויה םהרבא .םיפלוח םירקמ
ירהש ",הניכשה ינפ תלבקמ םיחרוא תסנכה הלודג" :ל"זח רמאמ
:ותיבל םסינכהל הרטמב םיחרוא רחא שפחל ידכ להואה חתפב בשי
לש ושופיח ומכ ,רבד ירחא בהלנה שופיחה תא ןייצמ ויניע אשיו
.תתחשומה םודס לש רשועה רחא טול

תשולש תא לבקל 'ה תניכש תאמ םהרבא אצוי ,ל"נה ל"זח רמאמל ןמאנ
לבקנ םא .רבדה רורב .ולש םיחרואה תסנכה תדימ תא םהל עיצהלו םישנאה
השגדה .וז הנקסמ קיסהל ןיא אלו .להואה ימוחתל תלבגומ התיה הניכשהש
בושחל םדא איבהל הלוכי הניכשה ינפ תלבקמ םיחרוא תסנכה תופידע של וז
תברקבש אמצ יברעב ןיחבמ אוה םא ולש הדימעה תליפת תא קיספהל וילעש
תא איבהל םג חילצה םהרבאש ונתוא תדמלמ תינברה תרוסמה ,םלוא .םוקמ
תא סחייל ףאו ,רשב לכל םחל ןתונכ 'ה לש ודיקפת תא ןיבהל ויחרוא
תונמדזה שי םא קר ותליפת תא קיספהל םדאה לע הבוח ילוא .וילא םמצע
,אריו הלימהש םיסרוגה שי .'הל ותועדומ תא חתפל ותלוזל רוזעל
םישובלה םיכאלמה תא בושו בוש ןחב אוהש השוריפ ,תינשנו תרזוחה
ונימזהב ,קחצי תדיל רבדב ואבנש דע ,םה ימ חוטב היה אל ירהש ,םישנאכ
תשולשש םירמואה שי .הרז הדובע קבאמ לוכיבכ ,םהילגר תא ץוחרל םתוא
י"ע ךמתנ טושפה שוריפה ךא םהרבא לא הניכשה אוב ךרד םה םיכאלמה
.(שדק :הרוסמה תרעה) ץמקב (י-נ-ד-א) 'ה םשבש ן"ונה דוקינ
אוהש ,וילא םיכאלמה ינש אובב ,טול יפבש םש ותואב ן"ונה דוקינ תמועל
'ה תניכש תאמ םהרבא אצי אל זאו (לוח :הרוסמה תרעה) חתפכ
!ללכ

,םהרבא לש תילבקה ותוהמ תא רידגה ק'ציבולוס ב"י ברה
רבד לכ לא תוסחייתהה י"ע תוקל-אה לא סחייתהב הפיאשכ ,דסח
רשב .חבושמ םחל ויחרואל שיגה םהרבא .ומצע שיאל ץוחמש םדא לכ לאו
למסמ אוה ירהש ,יתד רסמ עיבמה) ץעה תחת םינעשנ םה דועב בלחו
ותוא ףשח ךכלו - חי:ג ילשמ - םייחה ץע תארקנה ,הרותה תא
םירמוא םקלח .בלחהו רשבה ףוריצמ םיגאדומה םישרפמהמ שי .(םהרבא
- ם"יבלמה .(הרותב עבומ רבדה ךכו) בלחה ירבד תא שיגה הליחתש
השע רשא רקבה ןבש העדה תעבה ידכ דע תכל קיחרמ - טסילנויצרה
היה אלש ,יגאמה הריציה רפס י"ע רצונש לגע ושוריפ (חי:חי)
!בלחו רשב יללכל ןותנ

אוה ,הרותה י"פע יח םהרבאש החנההמ םיאצוישכ ,רתויב טושפה רבסהה
םיעטה תא הרז-הדובע ידבועל בשחש ימל םהרבא ליכאה ,דסח תושעל וטהלבש
קיזחי יתימא דסח-שיא ךכ ילוא .וילע רסאנ ןוזמ ותואש תורמל ,םהיפב
.ףרטלו ,בלחל ,רשבל :שולש םא יכ ,דבלב םילכ תוכרעמ יתש אל ותיבב
םיכאלמה דחא !םנוצר יפכ םיידוהי-אלה ויחרוא תא דבכל לכויש ידכ
הלכיו) להואב איה הנהש םהל רסמנש ירחא ,הנש ךות ןב הרש דלתש עידומ
שחש באכבו הלימה תווצמל םהרבא לש ותובהלתהב ילוא .(םהירבד תא עומשל
תיקל-אה הרושבה תא הרשל רוסמל לגוסמ אוהש שיגרה אל ,ותלימ תובקעב
.םדוק דוע המצע הב הרשבתנש וזה המיהדמה

הארוה ןיא םא רחאל יקל-א רסמ רוסמל ןיאש ,רבוס רילפ 'ג ברה
אוהש עמש רשא לע השמל חוודל הצר אלש עשוהי ןוגכ ,ןכ תושעל תשרופמ
חונמ תשא הגהנ ,תאז תמועל ,םלוא .תוגיהנמהמ השמ קחרוהש ירחא 'ה תאמ
תא העמשב תקחוצ הרש .ןושמש לש היופצה ותדלוה ןיינעב הלעבב תרחא
,םהרבאל ךכ לע רסומ 'ה .םינקז הלעב םגו איה םגש ןויכ .הרושבה
רשאכ .השיחכה ,םהרבא הב ףזנשכ .'הב הנומא-תרסח הרש :רורב זמרהשכ
.וב ףזונ וניא 'ה םלוא ;קחצ אוה םג ,הנושארל הרושבה תא עמש םהרבא
וליאו ,םנעמל עבטה יקוח לוטיב לע החמש בורמ םהרבא קחצש עיצמ י"שר
.תונקפס ךותמ הקחצ הרש

ךכ לע ךמס 'ה לבא ,הגש םהרבא םגש לודגה שרדמה רמוא ,תאז תמועל
לשמ התיה ההובג םהרבא לש ותגרדש זמר ךכב .ותשיג תא ומצעב ןקתיש
.(בי:אכ) ולשמ ההובג האובנ תגרדב התיה איהש ,י"שר תעד תמועל ,הרש
ההובג התיה ותגרדש הארמ םהרבא ידיב התשענ הרש תפיזנש הדבועה םצע
רידחה אלש לע ,ומצע םהרבא לע תרוקיב ךכב שיש םירמוא שי ךא .הלשמ
תויהל לוכי םדאהש ינפלש ,ם"במרה ירבדכ ,ילוא .שרדנכ הארשה ותשאב
לכ .תילמרונ ךרד לכב אלמ ןפואב חתופמ תויהל לכ-םדוק וילע ,איבנל
התלעתה ,וליאו ,םהרבא לשמ הכומנ התגרד התיה ,הרקע הרש התיה דוע
.קחצי תא הלדיגו הדליש ירחא קר ולשמ ההובג הגרדל

דיתע םהרבא ירהש .םודס תא ךופהל ותינכת תא םהרבא ינפב ףשוח ה"בקה
.הקדצו קדצ לש ךרדב 'ה לא הבישה ןיינעב םלועה לש וגיהנמ תויהל
םישימח הכותב שי םא העשרה ריעל חולסל םיקל-אה תא לדשמ םהרבא
רבוסה אוה י"שר .םודס לבחב םירעה שמחמ תחא לכל 10 לש ןיינמ) םיקידצ
,םיקידצ ןיינמ תולעב תוליהקל קר הסחייתה םהרבא ירבדל 'ה תמכסהש
תנעט .(דחי תוליהקה לכל תסחייתמ חולסל 'ה תונוכנש רובס ן"במר וליאו
חיטבמ 'ה .ומש ללחתי אלו ,הזה םלועב קדצ תושעל 'ה בייחש ,איה םהרבא
םימעפ 5) דחא ןינמ לכ רסחי וליפא ןתוא "תיחשי אל"ש תאז תובקעב
הליהקכ הכותב םייקתהל הבוט "דגנ-תוברת"ל תרשפאמה הער הרבח .(45=9
םידיחיה לש םתלוכיב ןיא םא :המצע תא ליצהל התלוכיב שי - תנגרואמ
תא ליצהל ןיידע םתלוכיב ,דחא לש רוסחמ תמחמ ,ןיינמ ,הליהק םיקהל
.שנעית ןכאש תורמל ,תילאטוט התחשהמ הרבחה

אל ךא ,רוזאה תוליהק תיברמלש ,הרבסה תא םילשמ 30 וא 40 םירפסמה
םרוג הזיא לש ותעפשה תוארל ןיתממ 'ה .הלאכ דגנ-תויוברת ויה ,ןלוכל
םיניינמ שי תוליהקה טועימל קר םא (טכ:חי ... השעא אל) רבגת
ןכתית אל ירהש ,(דימשי אל ךא) שינעי 'ה .םיקידצ 10 וא 20 .םישודק
ותנלבוקו ודמשוי םה םג ,הרשעמ תוחפ םנשי םא .תינויער הכפהמ דוע
יכ ,הנעמ אלל תרתונ םיעשרה םע םיקידצה תגירה לע םהרבא לש תירוקמה
.יקספוטונק ד"צ ברה תאמ (גל:חי) 'ה ךליו

םודסב ןייד-ברכ ןהכמ אוהשכ ,םיכאלמה יפלכ םיחרוא תסנכה הליג טול םג
םהיניב ויה אלש ןמיס םעה לכ) "ותליהק" םלוא .סאגו סאל -
תחיתמ ךות ,םודס ישעמ םישפוחמה םיכאלמב תושעל התסנ (ללכ םיקידצ
ויהו םיפקותה וכוהש ירחא .טול לש םיחרואה תסנכה תדימב הפירח תרוקיב
בטומ עיפשהל ותלוכיב ןיאש קידצ .ויתונבו ותשא ,טול ולצינ ,םירוונס
לכ תא תיחשמו בירחמ 'ה דועב עיפשהל ותבוח יכ ,רחא םוקמל רובעיש
ריעמ .חלמ ביצנל ךכ לשב הכפהנו רוחאל הטיבה טול לש ותשא .םודס רכיכ
הרוחא טיבמה יזא ,אקווד המידק תולכתסה השורד רשאכש ,ץישפיל םייח 'ר
םע ובכש טול לש ויתונב יתש !תויח רסח טלחהב אוה ךא אטוח שממ וניא
,תור הדלונ באוממו) ןומעו באומ םימעה ודלונ ןהישעממו ,רוכישה םהיבא
.(!חישמה ךלמו ,ךלמה דוד

ירחא ריאמ 'ר השעמ הוושה) רוזאה תא םהרבא בזע הז ןוסא ירחא
חקל םש רשא ,םיתשלפה ץראל המורד ענו (ותשא הירורב לש התודבאתה
קידצמ םהרבא .סנ ךרדב ה"בקה ברעתה בוש םלוא ,הרש תא ,ךלמיבא ,ךלמה
היהת ,המוא לכ :ותוחא איה יכ ותנעטב תמאה תא תוויעש תוויעה תא
םימש-תארי הב ןיא םא תירסומ הניחבמ תתשומ היהת ,היהתש לככ תמכחותמ
וליאכ ,"הקיאדוי הידפולקיצנא"ב אנרס 'ר לש המיהדמה ותרהצהל דוגינב)
.(!םתפקשהב םיינויצ ויה אלו תולילאל ונתמוא תובא ודגנתה אל

ליגב) ולמגיהב לודג התשמ השע םהרבאו ,הזחנש ומכ קחצי תא הדלי הרש
םיגהונ ונא ןיאש ,רזומ .(ודמלל ליחתהל לכי זא ,םינש שולש וא םייתנש
םהיחרוא יכרצל םתגאד בורמש ןועמש ,ר ירבד תא איבמ רהוזה .םויה ךכ
התארשכ .התשמה תא אוה ףא דקפש ןטשב הרשו םהרבא וחיגשה אל םידבוכמה
,הערל וילע עיפשהל הסנמו קחצי לע גלגלמ ,לאעמשי ,רגה ןב תא הרש
ברעתה ,כ"פעא .הנב תא ןהו רגה תא ןה שרגל ה"בקה תמכסהב םהרבאמ העבת
.רבדמב אמצמ תומל הטונה לאעמשי תא ליצהל 'ה

תורמל ,'ה תכרב תא וב ריכה ירהש ,םולש תירב םהרבא םע תרכ ךלמיבא
.וראב תלזג

יקלא סקודרפ הארנ הז .קחצי תדקע ןויסנב םהרבא תא ה"בקה הסינ התע
.ושרויכ םהרבאל ול חטבוה ,חבזמה לע הברקהל דמעומה ,קחצי ירהש
תגרדל רבכ עיגה ירהש ,והשלכ לומג תחטתה אלל ,ךכל םיכסה םהרבא ,וליא
םיבושחב הרתיה ותוקסעתה לע םהרבא תשנעה תא הדקעב האור רהוזה .הארי
ךכ לע שנענ ומצע יאחוי-רב ןועמש 'ר :ל"נה התשמב םעה יטושפ ןובשח לע
.ארמגה יפל .ןינע ותוא לע הנשל ותרעמל בוש רזחוהש ךכב

(ןידה יקלאו עבטה יקלא) םיקל-אהו ,הלאה םירבדה ירחא יהיו
חק" :רמאיו ".יננה" :רמאיו ".םהרבא" וילא רמאיו םהרבא תא הסינ
,הירומה ץרא לא ךל ךלו ,קחצי תא ,תבהא רשא ךדיחי תא ,ךנב תא אנ
,רקבב םהרבא םכשיו ".ךילא רמוא רשא םירהה דחא לע הלועל םש והלעהו
,ונב קחצי תאו ,ותא וירענ ינש תא חקיו ,ורומח תא שבחיו
םויב .םיקל-אה ול רמא רשא םוקמה לא ךליו םקיו הלוע יצע עקביו
הרזח ךרדה) קוחרמ םוקמה תא אריו ויניע תא םהרבא אשיו ,ישילשה
םע הפ םכל ובש" :וירענ לא םהרבא רמאיו
.(איה הכורא ןדעל
םהרבא חקיו ".םכילא הבושנו ,הוחתשנו ,הכ דע הכלנ רענהו ינאו ,רומחה
,תלכאמה תאו שאה תא ודיב חקיו ,ונב קחצי לע םשיו ,הלועה יצע תא
".יבא" :רמאיו ,ויבא םהרבא לא קחצי רמאיו .ודחי םהינש וכליו
"?הלועל השה היאו ,םיצעהו שאה הנה" :רמאיו ".ינב ,יננה" :רמאיו
םהינש וכליו ".ינב ,הלועל השה ול הארי םיקל-א" :םהרבא רמאיו
.ודחי

תא םהרבא םש ןביו ,םיקל-אה ול רמא רשא םוקמה לא ואוביו
לע ותוא םשיו ,ונב קחצי תא דקעיו ,םיצעה תא ךורעיו ,חבזמה
תא טוחשל תלכאמה תא חקיו ,ודי תא םהרבא חלשיו .םיצעל לעממ חבזמה
"!םהרבא !םהרבא" רמאיו ,םימשה ןמ 'ה ךאלמ וילא ארקיו .ונב
"!יננה" :רמאיו (ארקנה םש לע הרזחב תאטבתמה הביח ןושל)
יכ יתעדי התע יכ ,המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא" :רמאיו
תא םהרבא אשיו ".ינממ ,ךדיחי תא ,ךנב תא תכשח אלו ,התא םיקל-א ארי
(תורפוש) וינרקב ךבסב זחאנ רחא ,ליאה הנהו ,אריו ,ויניע
םש םהרבא ארקיו .ונב תחת הלועל והלעיו ,ליאה תא חקיו םהרבא ךליו
".הארי 'ה רהב" :םויה רמאיי רשא ",הארי 'ה" אוהה םוקמה

:הזה לודגה הברקהה השעמ השעש לע תוכרב םהרבאל חיטבמ ה"בקה ,הז בלשב
רבדב עמשש לע רכש .הלוכ תושונאל הכרבה רוקמל היהי אוה
םירבדה רחא .עבש-ראבל ,וירענ םע דחי ,רזח םהרבא .ה"בקה
.רוחנ ,םילילאה-דבוע ,ויחאל םיבר םינב תדלוה לע ול רמאנ ,הלאה
םיזיפה הברקהה ישעממ םשרתמ םלועה ןיאש ןייצמ קי'ציבולוס ברה
םיגיהנמ לש םתיילעב רתוי ןיינעתמ אוהש ןויכ .םילודגה םיינחורהו
לגרודכ תבוטל תורתוכה ןמ רהמ הגוסנ האוושה .םישדח םייאבצו םיינידמ
.דווילוהמ ןורחאה הבהאה רופיס וא

ינשש הצור םהרבא םא :סקודרפ ם"י ברה ןייצמ (רבדמ ברה) ורפסב
םא ?רומחה םע דחי ןיתמהל םהל רמוא אוה עודמ ,וילא וולתי םירענה
ינשש ברה בישמ ?הליחתכלמ םתוא איבה עודמ ,םתוחכונב הצור וניא
רמוש וניאש ידוהיה תא םילמסמ ,לאעמשיכו רזעילאכ םיהוזמה ,םירענה
רהל ךוראה ועסמב םהינשל קוקז אוהש ןיבמ םהרבא .יוגה תאו תווצמ
םהילעש ,רמוחה םלוע תא למסמה ,רומחה םע תוכחל םהל רמוא אוה .הירומה
."שודק יוגו םינהכ תכלממ" תגרדל וטיאל םדקתמ ידוהיהש דועב ,ורמושל
תושונאה תשיטנל איבת אל הירומה רה תשודק .םכילא הבושנ זא קר
תא םהב תורשהל ידכ םהילא הבישל םא יכ .רמוחה םלוע תאו תילסרבינואה
םלועה תלואג תחימצ תישאר .לארשי תנידמ םויה ךכ .היומסה תוקלאה
,תוצמ תרמוש הניא בורל רשא תינויצה העונתה תועצמאב קר המק ,ולוכ
יפכ הרותה תונורקע לע המצעב תתתשומה הנידמ .ב"הראמ בר עויסבו
.הידסיימ היתובא ידי לע ונבוהש

:הדיקעה השעממ תונקסמ יתש קיסמ (דכ:ג) "םיכובנ הרומ"ב ם"במרה
קפקפ אל םלועמ םהרבאשו ,שונא תולובג לכ תרבוע ה"בקה ינפב העינכהש
.קחצי תא בירקיש הצר תמאב ה"בקהש יקל-אה יאובנה ונוזח תונוכנב

קחצי תא םהרבא בירקה ןכאש רמואה ,דראגקריק תא איבמ ק'צבולוס ברה
,בושו בוש ותוא בירקה ,ךרדב ודעצש דעצ לכבשו ,תילאיצנטסיסקא הניחבמ
דיפקמה ידוהיה) רזעילאמ הדירפב .רקיעה וזש ,תישפנ םא יכ תינפוג אל
םע הפ םכל ובש ,(ידוהי-אלה) לאעמשימו (תווצמ תרימש לע תוחפ
םמע רשא וינכשמ קודאה ידוהיה לש תינמזה ותוקחרתה תא תלמסמ
רומחה
אוהו ,ללובתמלו ,ידרח דוגינב יתדה ינויצל אמגוד ,ללכ ךרדב בשוי אוה
.ישפנ ןברק

הרטפהה (ג

איבנ לש החפשמה לש ,עשילא איבנה י"ע ,יאלפה העושיה הארמ הרטפהה
לש בוח לעבשכ קוידב ,(ק"דרו י"שר ןייע) הידבועכ ל"זח והזש ,תמש
תמשגתמש הכרב ןתונ םג הידבוע .וינב תא דבעשל ךלוה רתפנה איבנה
רהוזה 'סב אבומכ ,ל"זח והזש ,דליה תא הייחמו ,ןב הל היהיש ,תימלושל
.תמ םואטפשכ ,קוקבחכ (א"ע ה"מ ,א"ע ד"מ תומש ,:ז 'ארב)
קוקז איבנ וליפא ;ומא ותוא תקבחמ ,עשילא לש הייחמה וקוביח רחאל
תלשלש) ותדיל ןמזב הרטפנ ם"במרה לש ומא ,בגא ךרד !בוט םא-תומדל
.('י:ב"י האיב ירוסיא ריבסמ הז ילוא - הלבקה

52-54 ד"בח 'חרב םינשה 900 ןב שדחה ונתאירק םלואב ונזכרמב רקב

.פ.ו.ת-ל ובתכ אנא הלא םיפד לש םנומימב עייסל

פ"ע חלשית ,תילגנאב וא תירבעב ,עובשה תשרפ יפד לש המלש תיתנש הרדיס
.תיעובש הספדה ןמממ ח"ש 360 .רתוי וא ח"ש 80 לש המורת תרומת ,השקב


Back to the home page.